Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.541

Rīgā 2010.gada 21.jūnijā (prot. Nr.32 57.§)
Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts institūciju (turpmāk – institūcija), valsts dibinātu augstskolu, valsts vai valsts dibinātu augstskolu zinātnisko institūtu (turpmāk – zinātniskais institūts), valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību, publiski privāto kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību, kurās valsts, pašvaldības vai publiski privātajai kapitālsabiedrībai pieder visas kapitāla daļas (turpmāk – kapitālsabiedrība), Liepājas speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvalžu (turpmāk – osta) un pašvaldību amatpersonu (darbinieku) atlīdzības uzskaites sistēmu (datubāzi), kā arī valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu (darbinieku) personu uzskaites sistēmu (datubāzi) (turpmāk – atlīdzības uzskaites sistēma). Šie noteikumi neattiecas uz valsts drošības iestādēm.

(Grozīts ar MK 19.02.2013. noteikumiem Nr.102)

2. Atlīdzības uzskaites sistēma nodrošina iespēju apkopot, sistematizēt, analizēt un aktualizēt informāciju par amatpersonu (darbinieku) atlīdzību, lai analizētu finansējuma pieprasījumus atlīdzībai, plānotu un aprēķinātu nepieciešamo finansējumu, izstrādājot valsts budžeta likumprojektu kārtējam gadam un tiesību aktu projektus par atlīdzību, apzinātu un kontrolētu esošo situāciju attiecībā uz amatu vietām un amatpersonu (darbinieku) atlīdzību, kā arī lai analizētu finansējuma izlietojumu atlīdzībai.

3. Atlīdzības uzskaites sistēmu uztur, pilnveido un aktualizē Finanšu ministrija.

II. Informācijas apjoms un kārtība, kādā institūcijas, kapitālsabiedrības par valdes un padomes locekļiem un ostas par valdes locekļiem sniedz informāciju atlīdzības uzskaites sistēmā

4. Atlīdzības uzskaites sistēmā ir šāda informācija:

4.1. informācija par institūciju, kapitālsabiedrību vai ostu:

4.1.1. institūcijas, kapitālsabiedrības vai ostas nosaukums;

4.1.2. institūcijas, kapitālsabiedrības vai ostas kods (Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais reģistrācijas kods nodokļu maksātāju reģistrā);

4.1.3. institūcijas, kapitālsabiedrības vai ostas juridiskā adrese un oficiālā e-pasta adrese;

4.1.4. institūcijas kārtējā mēneša budžeta izdevumi atlīdzībai atbilstoši uzkrāšanas principam (neiekļaujot uzkrātās saistības amatpersonu (darbinieku) ikgadējiem atvaļinājumiem) saskaņā ar normatīvajos aktos par izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām noteikto 1000 kodu grupu detalizācijā līdz ceturtajai zīmei;

4.2. informācija par amatu (saskaņā ar iestādes vadītāja apstiprināto amatu sarakstu):

4.2.1. struktūrvienības nosaukums;

4.2.2. amata kods saskaņā ar Profesiju klasifikatoru;

4.2.3. amata nosaukums (vīriešu dzimtē, vienskaitlī) saskaņā ar Profesiju klasifikatoru, ja nepieciešams, papildināts ar attiecīgajā institūcijā, kapitālsabiedrībā vai ostā noteikto amata nosaukumu;

4.2.4. amata statuss (1.pielikums);

4.2.5. amata kvalifikācijas rādītāji (norāda, izmantojot attiecīgajā normatīvajā aktā minētos apzīmējumus):

4.2.5.1. amatu saime (apakšsaime), līmenis, mēnešalgu grupa;

4.2.5.2. amata kvalifikācijas kategorija (ārstniecības jomas iestādēm);

4.2.5.3. amata kategorija un amata līmenis (Iekšlietu ministrijas sistēmas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes iestādēm);

4.2.6. amata slodze (piemēram, pilna slodze – "1", pusslodze – "0,5");

4.3. informācija par amatpersonu (darbinieku):

4.3.1. personas kods;

4.3.2. vārds (vārdi);

4.3.3. uzvārds;

4.3.4. dzimums (sieviete – "s", vīrietis – "v");

4.3.5. amatpersonas (darbinieka) statuss (2.pielikums);

4.3.6. datums, kad amatpersona (darbinieks) iecelta amatā vai pieņemta darbā, dienestā, ievēlēta, apstiprināta amatā vai citādi pilda noteiktus amata (darba, dienesta) pienākumus, pārcelta citā amatā, mainīta amatpersonas (darbinieka) darba samaksa, kvalifikācijas rādītāji, darbības un tās rezultātu novērtējums, kad ar amatpersonu (darbinieku) izbeigtas amata, dienesta vai darba tiesiskās attiecības, amatpersona (darbinieks) beidz pildīt amata (darba, dienesta) pienākumus un minēto notikumu pamatojums (2.1 pielikums);

4.3.7. ilgstoša prombūtne (norāda, ja, piemēram, amatpersona (darbinieks) ir grūtniecības, dzemdību vai bērna kopšanas atvaļinājumā, ir atstādināta no amata, amatpersonai (darbiniekam) ir ilgstoša darbnespēja (3.pielikums));

4.3.8. kvalifikācijas rādītāji:

4.3.8.1. kategorija (valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonām un darbiniekiem) (norāda, izmantojot attiecīgajā normatīvajā aktā minētos apzīmējumus);

4.3.8.2. prokurora amata pakāpe (3.1 pielikums);

4.3.8.3. izdiena tiesnešiem (norāda pilnu gadu skaitu);

4.3.8.4. speciālā dienesta pakāpe Iekšlietu ministrijas sistēmas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām (4.pielikums) un izdiena (norāda pilno gadu skaitu);

4.3.8.5. dienesta pakāpe profesionālā dienesta karavīriem (4.pielikums) un izdiena (norāda pilno gadu skaitu);

4.3.8.6. dienesta pakāpe Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu un finanšu policijas ierēdņiem (4.pielikums);

4.3.8.7. kvalitātes pakāpe pedagogiem (norāda, izmantojot normatīvajā aktā par pedagogu darba samaksu minēto apzīmējumu);

4.3.9. slodze (norāda "1", ja amatpersona (darbinieks) ir nodarbināta pilnu slodzi (viena slodze atbilst normālajam darba laikam saskaņā ar Darba likumu vai citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē normālo darba laiku konkrētām darbinieku kategorijām. Normālais nedēļas darba laiks darbiniekiem ir 40 stundu). Ja amatpersona (darbinieks) nodarbināta pusslodzi, norāda "0,5", ja pusotru slodzi, – "1,5");

4.3.10. mēnešalga atbilstoši personāla sarakstam (norāda atbilstoši personas slodzei) un tās izmaksu finansējuma avots (norāda budžeta programmas vai apakšprogrammas kodu). Valdes priekšsēdētājam kapitālsabiedrībā, kuras iepriekšējā gada neto apgrozījums pārsniedz 57 miljonus euro vai kura darbojas atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumam, jānorāda arī mēnešalga, ja tāda ir noteikta, par papildu amata pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā;

4.3.11. piemaksas, prēmijas, pabalsti, kompensācijas un cita veida atlīdzība (5.pielikums) un tās izmaksu finansējuma avots (norāda budžeta programmas vai apakšprogrammas kodu);

4.3.12. darba izpildes novērtējums (5.1 pielikums), novērtēšanas periods, novērtējuma apstiprinājuma datums (tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonām un darbiniekiem);

4.4. papildinformācija par personu, kas iecelta ierēdņa amatā:

4.4.1. lēmuma par ierēdņa statusa piešķiršanu datums un numurs;

4.4.2. izglītības pakāpe (6.pielikums), specialitāte, profesionālā kvalifikācija, izglītības grāds (7.pielikums);

4.4.3. piemērotā disciplinārsoda veids (8.pielikums), disciplinārpārkāpuma kvalifikācija (9.pielikums), disciplinārlietas izbeigšanas pamats (10.pielikums), apstrīdēšanas lēmuma saturs (11.pielikums), disciplinārsoda piemērošanas datums un termiņš;

4.5. informācija par fiziskām personām, kuras nodarbinātas uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata (ārštata darbinieki):

4.5.1. personas kods;

4.5.2. vārds (vārdi);

4.5.3. uzvārds;

4.5.4. līguma sākuma datums;

4.5.5. līguma beigu datums;

4.5.6. darba samaksa mēnesī un tās izmaksu finansējuma avots (norāda budžeta programmas vai apakšprogrammas kodu);

4.5.7. darba samaksas veids (12.pielikums).

(Grozīts ar MK 19.02.2013. noteikumiem Nr. 102; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr. 1409; MK 24.05.2016. noteikumiem Nr. 312)

4.1 Kopējam amata vietu skaitam ir jābūt vienādam ar amata vietu skaitu, kas norādīts ar iestādes vadītāja parakstu apstiprinātajā amatu sarakstā konkrētajā pārskata periodā.

(MK 24.05.2016. noteikumu Nr. 312 redakcijā)

5. Kapitālsabiedrība šo noteikumu 4.punktā minēto informāciju sniedz par valdes un padomes locekļiem, osta – par valdes locekļiem.

5.1 (Svītrots ar MK 28.10.2014. noteikumiem Nr.661)

5.2 Šo noteikumu 4. punktā minēto informāciju (izņemot šo noteikumu 4.1.4. apakšpunktā minēto informāciju) par tādas valsts dibinātas izglītības iestādes pedagogiem, kura ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, Finanšu ministrija iegūst no Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošās Valsts izglītības informācijas sistēmas.

(MK 28.10.2014. noteikumu Nr.661 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2016., sk 32.2 punktu)

6. Institūcija, kapitālsabiedrība vai osta šo noteikumu 4.2.5., 4.3.8. un 4.3.12.apakšpunktā minēto informāciju nesniedz, ja normatīvajā aktā, kas nosaka amatpersonu (darbinieku) atlīdzību, amata kvalifikācijas rādītājus, amatpersonas (darbinieka) kvalifikācijas rādītājus un darbības un tās rezultātu novērtējumu atlīdzības noteikšanai nepiemēro.

7. Institūcija, izņemot valsts tiešās pārvaldes iestādi, kapitālsabiedrība vai osta šo noteikumu 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.5.1., 4.5.2. un 4.5.3.apakšpunktā minēto informāciju var norādīt kodētā veidā atbilstoši amatpersonas (darbinieka) personas koda, vārda un uzvārda aizstāšanas kārtībai (13.pielikums). Valsts tiešās pārvaldes iestāde informāciju norāda kodētā veidā, ja informācija par attiecīgo amatpersonu (darbinieku) ir klasificēta kā valsts noslēpuma objekts.

8. Šo noteikumu 4.3.4.apakšpunktā minēto informāciju aizpilda par valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonām (darbiniekiem).

9. Ārlietu ministrija šo noteikumu 4.1.4. un 4.3.11.apakšpunktā minēto informāciju par Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs izmaksājamiem pabalstiem iesniedz Finanšu ministrijā divas reizes gadā – līdz 1.septembrim par laikposmu no 1.janvāra līdz 30.jūnijam un līdz 10. februārim par laikposmu no iepriekšējā gada 1.jūlija līdz 31.decembrim. Minēto informāciju uzskaita par katru mēnesi.

(Grozīts ar MK 28.10.2014. noteikumiem Nr.661)

10. Ārlietu ministrija šo noteikumu 4.1.4. un 4.5.apakšpunktā minēto informāciju par fiziskām personām, kuras nodarbinātas uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs, iesniedz Finanšu ministrijā divas reizes gadā – līdz 1.septembrim par laikposmu no 1.janvāra līdz 30.jūnijam un līdz 10. februārim par laikposmu no iepriekšējā gada 1.jūlija līdz 31.decembrim. Minēto informāciju uzskaita par katru mēnesi.

(Grozīts ar MK 28.10.2014. noteikumiem Nr.661)

11. Institūcija, kapitālsabiedrība vai osta informāciju Finanšu ministrijā iesniedz DBF datņu formātā (14.pielikums), ievērojot attiecīgus datu lauku garumus, tipus, secību un klasifikatorus un izmantojot elektronisko datu nesējus vai kriptogrāfiski aizsargātus sakaru kanālus.

12. Ja Finanšu ministrija konstatē, ka saņemtā informācija ir neprecīza vai kļūdaina, tā nosūta institūcijai, kapitālsabiedrībai vai ostai attiecīgu paziņojumu. Institūcija, kapitālsabiedrība vai osta minētās kļūdas novērš un piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas nosūta Finanšu ministrijai precizētu informāciju.

13. Lai apkopotu, sistematizētu un analizētu atlīdzības uzskaites sistēmā iekļaujamo informāciju, Finanšu ministrija uztur personāla uzskaites datorprogrammu.

14. Ja institūcijai, kapitālsabiedrībai vai ostai uz šo noteikumu spēkā stāšanās dienu nav personāla uzskaites datorsistēmas, Finanšu ministrija nodod tai lietošanā Finanšu ministrijas rīcībā esošās personāla uzskaites datorprogrammas kopiju un apmāca strādāt ar šo datorprogrammu personas, kas ir atbildīgas par informācijas uzskaiti institūcijā, kapitālsabiedrībā vai ostā, kā arī sniedz nepieciešamās konsultācijas. Ja institūcija, kapitālsabiedrība vai osta izmanto citu personāla uzskaites datorsistēmu, Finanšu ministrija pēc attiecīgās institūcijas, kapitālsabiedrības vai ostas pieprasījuma nodod tai lietošanā Finanšu ministrijas rīcībā esošās personāla uzskaites datorprogrammas kopiju.

15. Institūcija, kapitālsabiedrība vai osta divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu pieņemšanas veic nepieciešamās izmaiņas institūcijas, kapitālsabiedrības vai ostas lietotajā personāla uzskaites datorsistēmā vai ievieš Finanšu ministrijas rīcībā esošo personāla uzskaites datorprogrammu.

16. Institūcija, kapitālsabiedrība vai osta šo noteikumu 4.punktā minēto informāciju, izņemot šo noteikumu 4.1.4.apakšpunktā minēto informāciju, un izmaiņas tajā iesniedz Finanšu ministrijā līdz kārtējā mēneša piecpadsmitajam datumam par situāciju uz iepriekšējā mēneša pēdējo datumu. Ja pārskata mēnesī iesniedzamajā informācijā izmaiņu nav, institūcija par to elektroniski informē Finanšu ministriju.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1409)

17. Šo noteikumu 4.1.4.apakšpunktā minēto informāciju institūcijas iesniedz Finanšu ministrijā pārskata (15.pielikums) veidā Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša divdesmitajam datumam. Ja iesniegšanas datums iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, pārskatu iesniedz darbdienā pirms iesniegšanas datuma. Ja kārtējā mēneša pārskatā tiek konstatēta kļūda, institūcija kļūdas labojumu iekļauj nākamā mēneša pārskatā.

(MK 19.02.2013. noteikumu Nr.102 redakcijā)

18. Ministrijas un centrālās valsts iestādes saskaņā ar šo noteikumu 17.punktu iesniedz Finanšu ministrijā konsolidētu pārskatu vai pārskata kopsavilkumu par to padotības iestādēm un saskaņā ar šo noteikumu 21.punktu – par valsts dibinātām augstskolām, zinātniskajiem institūtiem un publiskiem nodibinājumiem.

(MK 19.02.2013. noteikumu Nr.102 redakcijā)

19. Pārskatu aizpilda šādi:

19.1. informāciju par izdevumiem norāda saskaņā ar normatīvajos aktos par izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām noteikto 1000 kodu grupu detalizācijā līdz ceturtajai zīmei sadalījumā pa nodarbināto grupām (16.pielikums);

19.2. rindā "Ministrija/centrālā valsts iestāde/pašvaldība" norāda pilnu tās ministrijas vai centrālās valsts iestādes nosaukumu, kura iesniedz konsolidēto pārskatu vai pārskata kopsavilkumu. Sadaļā "Kodi" norāda ministrijas vai centrālās valsts iestādes kodu saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam;

19.3. rindā "Institūcijas nosaukums" norāda tās institūcijas pilnu nosaukumu, kas aizpilda pārskatu. Sadaļā "Kodi" norāda Valsts ieņēmumu dienesta piešķirto reģistrācijas kodu nodokļu maksātāju reģistrā;

19.4. rindas "Pārskata gads" sadaļā "Kodi" norāda saimnieciskā gada skaitli;

19.5. rindas "Pārskata mēnesis" sadaļā "Kodi" norāda pārskata mēneša numuru ar skaitli divās zīmēs, piemēram, janvāris – 01, marts – 03;

19.6. ailē "Faktiski nostrādāto un nenostrādāto, bet apmaksāto stundu skaits pārskata mēnesī" norāda amatpersonu (darbinieku) nostrādāto un nenostrādāto, bet apmaksāto stundu skaitu (veselos skaitļos) pārskata mēnesī;

19.7. ailē "Faktiskais amatpersonu (darbinieku) skaits atbilstoši amatu sarakstam pārskata mēneša beigās" norāda faktiski nodarbināto amatpersonu (darbinieku) skaitu (veselos skaitļos) atbilstoši institūcijas amatu sarakstam pārskata mēneša beigās, izņemot ilgstošā prombūtnē esošās amatpersonas (darbiniekus);

19.8. ailē "Ārštata amatpersonu (darbinieku), kas saņem atalgojumu, skaits pārskata mēnesī" norāda to fizisko personu skaitu (veselos skaitļos) pārskata mēnesī, kuras nodarbinātas uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata un pārskata mēnesī saņēmušas atalgojumu;

19.9. (svītrots ar MK 19.02.2013. noteikumiem Nr.102);

19.10. ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa" norāda datus par budžeta izpildi (euro) pēc uzkrāšanas principa atbilstoši normatīvajos aktos grāmatvedības jomā noteiktajiem atzīšanas principiem, neiekļaujot uzkrātās saistības amatpersonu (darbinieku) ikgadējiem atvaļinājumiem:

19.10.1. ailē "izpilde no gada sākuma" norāda datus par izpildi no gada sākuma (pieaugošās summās):

19.10.1.1. ailē "valsts budžeta finansējums" norāda no valsts budžeta subsīdiju, dotāciju, mērķdotāciju vai transfertu veidā saņemtā finansējuma (tai skaitā finanšu līdzekļu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai) izlietojumu atlīdzības izmaksai;

19.10.1.2. ailē "cits finansējums" norāda no institūcijas ieņēmumiem par maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem iegūtā finansējuma vai cita saņemtā finansējuma (izņemot valsts budžeta subsīdiju, dotāciju, mērķdotāciju vai transfertu veidā saņemto finansējumu) izlietojumu atlīdzības izmaksai;

19.10.2. ailē "pārskata mēneša izpilde" norāda pārskata mēneša izpildi. Datus aprēķina kā pārskata mēneša ailes "izpilde no gada sākuma" un iepriekšējā pārskata mēneša ailes "izpilde no gada sākuma" datu starpību.

(Grozīts ar MK 19.02.2013. noteikumiem Nr.102; MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.925)

III. Informācijas apjoms un kārtība, kādā valsts dibinātas augstskolas, zinātniskie institūti, pašvaldības, kapitālsabiedrības un ostas sniedz informāciju atlīdzības uzskaites sistēmā

20. Valsts dibinātas augstskolas, zinātniskie institūti, kapitālsabiedrības un ostas atlīdzības uzskaites sistēmā sniedz informāciju par kārtējā mēneša budžeta izdevumiem atlīdzībai atbilstoši uzkrāšanas principam (neiekļaujot uzkrātās saistības amatpersonu (darbinieku) ikgadējiem atvaļinājumiem) saskaņā ar normatīvajos aktos par izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām noteikto 1000 kodu grupu detalizācijā līdz trešajai zīmei.

(MK 19.02.2013. noteikumu Nr.102 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.10.2014. noteikumiem Nr.661; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2015., sk. grozījumu 2.punktu)

21. Šo noteikumu 20.punktā minēto informāciju valsts dibinātas augstskolas, zinātniskie institūti, kapitālsabiedrības un ostas iesniedz Finanšu ministrijā pārskata (15.pielikums) veidā Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša divdesmitajam datumam. Ja iesniegšanas datums iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, pārskatu iesniedz darbdienā pirms iesniegšanas datuma. Ja kārtējā mēneša pārskatā tiek konstatēta kļūda, institūcija kļūdas labojumu iekļauj nākamā mēneša pārskatā.

(MK 19.02.2013. noteikumu Nr.102 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.10.2014. noteikumiem Nr.661; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2015., sk. grozījumu 2.punktu)

21.1 Šo noteikumu 20. un 21. punktā minēto informāciju:

21.1 1. par pašvaldībām Finanšu ministrija reizi ceturksnī līdz pārskata ceturkšņa pēdējam mēnesim sekojošā mēneša divdesmit piektajam datumam iegūst no Centrālās statistikas pārvaldes apkopotās informācijas (veidlapa Nr. 2-darbs-pašvaldības "Pārskats par darbu");

21.1 2. par pašvaldības dibinātas izglītības iestādes pedagogiem Finanšu ministrija reizi ceturksnī līdz pārskata ceturkšņa pēdējam mēnesim sekojošā mēneša divdesmit piektajam datumam iegūst no Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošās Valsts izglītības informācijas sistēmas.

(MK 28.10.2014. noteikumu Nr.661 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2015., sk. grozījumu 2.punktu)

22. Ministrijas, centrālās valsts iestādes un pašvaldības pārskata kopsavilkumu par kapitālsabiedrībām iesniedz Finanšu ministrijā saskaņā ar šo noteikumu 21.punktu.

(MK 19.02.2013. noteikumu Nr.102 redakcijā)

23. Pārskatu aizpilda šādi:

23.1. informāciju par izdevumiem norāda atbilstoši šo noteikumu 20.punktā noteiktajam sadalījumā pa nodarbināto grupām (16.pielikums);

23.2. rindā "Ministrija/centrālā valsts iestāde/pašvaldība" norāda pilnu tās ministrijas, centrālās valsts iestādes vai pašvaldības nosaukumu, kas iesniedz pārskata kopsavilkumu. Sadaļā "Kodi" norāda ministrijas vai centrālās valsts iestādes kodu saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam;

23.3. rindā "Institūcijas nosaukums" norāda tās valsts dibinātas augstskolas, zinātniskā institūta, kapitālsabiedrības vai ostas pilnu nosaukumu, kas aizpilda pārskatu. Sadaļā "Kodi" norāda Valsts ieņēmumu dienesta piešķirto reģistrācijas kodu nodokļu maksātāju reģistrā;

23.4. rindas "Pārskata gads" sadaļā "Kodi" norāda saimnieciskā gada skaitli;

23.5. rindas "Pārskata mēnesis" sadaļā "Kodi" norāda pārskata mēneša numuru ar skaitli divās zīmēs, piemēram, janvāris – 01, marts – 03;

23.6. ailē "Faktiski nostrādāto un nenostrādāto, bet apmaksāto stundu skaits pārskata mēnesī" norāda amatpersonu (darbinieku) nostrādāto un nenostrādāto, bet apmaksāto stundu skaitu (veselos skaitļos) pārskata mēnesī;

23.7. ailē "Faktiskais amatpersonu (darbinieku) skaits atbilstoši amatu sarakstam pārskata mēneša beigās" norāda faktiski nodarbināto amatpersonu (darbinieku) skaitu (veselos skaitļos) atbilstoši amatu sarakstam pārskata mēneša beigās, izņemot ilgstošā prombūtnē esošās amatpersonas (darbiniekus);

23.8. ailē "Ārštata amatpersonu (darbinieku), kas saņem atalgojumu, skaits pārskata mēnesī" norāda to fizisko personu skaitu (veselos skaitļos), kuras nodarbinātas uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata un pārskata mēnesī saņēmušas atalgojumu;

23.9. (svītrots ar MK 19.02.2013. noteikumiem Nr.102);

23.10. ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa" norāda datus par budžeta izpildi (euro) pēc uzkrāšanas principa atbilstoši normatīvajos aktos grāmatvedības jomā noteiktajiem atzīšanas principiem, neiekļaujot uzkrātās saistības darbinieku ikgadējiem atvaļinājumiem:

23.10.1. ailē "izpilde no gada sākuma" norāda datus par izpildi no gada sākuma (pieaugošās summās):

23.10.1.1. ailē "valsts budžeta finansējums" norāda no valsts budžeta subsīdiju, dotāciju, mērķdotāciju vai transfertu veidā saņemtā finansējuma (tai skaitā finanšu līdzekļu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai) izlietojumu atlīdzības izmaksai;

23.10.1.2. ailē "cits finansējums" norāda no valsts dibinātas augstskolas, zinātniskā institūta, kapitālsabiedrības vai ostas pašu ieņēmumiem iegūtā finansējuma vai cita saņemtā finansējuma (tai skaitā pašvaldību budžeta finansējuma) (izņemot valsts budžeta subsīdiju, dotāciju, mērķdotāciju vai transfertu veidā saņemto finansējumu) izlietojumu atlīdzības izmaksai;

23.10.2. ailē "pārskata mēneša izpilde" norāda pārskata mēneša izpildi. Datus aprēķina kā pārskata mēneša ailes "izpilde no gada sākuma" un iepriekšējā pārskata mēneša ailes "izpilde no gada sākuma" datu starpību.

(Grozīts ar MK 19.02.2013. noteikumiem Nr.102; MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.925; MK 28.10.2014. noteikumiem Nr.661; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2015., sk. grozījumu 2.punktu)

IV. Noslēguma jautājumi

24. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 3.februāra noteikumus Nr.62 "Noteikumi par vienoto darba samaksas uzskaites sistēmu no valsts budžeta finansējamās institūcijās" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 20.nr.; 2006, 101.nr.; 2007, 157.nr.).

25. Pašvaldības:

25.1. šo noteikumu 23.6., 23.7. un 23.8.apakšpunktā minēto informāciju par 2010.gadu sniedz reizi ceturksnī par situāciju uz ceturksni noslēdzošā mēneša pēdējo datumu;

25.2. šo noteikumu 23.10.apakšpunktā minēto informāciju (15.pielikuma 10., 11., 12., 13., 14. un 15.aile) sniedz, sākot ar 2011.gadu.

26. Pašvaldību kapitālsabiedrības šo noteikumu 20.punktā minēto informāciju par 2010.gada jūniju, jūliju un augustu aizpilda detalizācijā līdz divām zīmēm, sākot ar 2010.gada septembri, – detalizācijā līdz trim zīmēm.

27. Valsts dibinātas augstskolas, zinātniskie institūti, pašvaldības, kapitālsabiedrības un ostas šo noteikumu 20.punktā minēto informāciju par 2010.gada jūniju un jūliju iesniedz līdz 2010.gada 20.augustam.

28. Institūcija, kapitālsabiedrība vai osta šo noteikumu 4.punktā minēto informāciju, izņemot šo noteikumu 4.1.4.apakšpunktā minēto informāciju, apkopo par laikposmu kopš 2010.gada 1.jūlija un iesniedz Finanšu ministrijā ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu pieņemšanas.

29. Institūcijas informāciju par amatpersonu (darbinieku) atlīdzību par 2010.gada pirmo pusgadu apkopo saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 3.februāra noteikumiem Nr.62 "Noteikumi par vienoto darba samaksas uzskaites sistēmu no valsts budžeta finansējamās institūcijās" un iesniedz Finanšu ministrijā līdz 2010.gada 1.septembrim.

30. Institūcijas šo noteikumu 4.1.4.apakšpunktā minēto informāciju par 2010.gada jūniju un jūliju iesniedz līdz 2010.gada 20.augustam.

31. Par informācijas patiesumu, pareizību un savlaicīgu iesniegšanu Finanšu ministrijā ir atbildīgs informācijas iesniedzējs.

(Grozīts ar MK 24.02.2015. noteikumiem Nr.95)

32. Šo noteikumu izpildi nodrošina atbilstoši institūciju, valsts dibinātu augstskolu, zinātnisko institūtu, pašvaldību, kapitālsabiedrību un ostu budžeta līdzekļiem.

32.1 Šo noteikumu 20. un 21. punktā minēto informāciju par 2014. gada decembri pašvaldības līdz 2015. gada 20. janvārim iesniedz Finanšu ministrijā pārskata (15. pielikums) veidā Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā.

(MK 28.10.2014. noteikumu Nr.661 redakcijā)

32.2 Šo noteikumu 5.2 punkts stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

(MK 28.10.2014. noteikumu Nr.661 redakcijā)

33. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.541
Amata statuss

(Pielikums grozīts ar MK 24.05.2016. noteikumiem Nr. 312)

Nr.p.k.

Amata statusa
identifikācijas kods

Amata statuss

1.IVispārējā valsts civildienesta ierēdņa amats
2.SSpecializētā valsts civildienesta ierēdņa amats
3.DDarbinieka amats
4.KKaravīra amats
5.AValsts amatpersonas amats
6.ApAmatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi amats
7.PIEiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma projekta vadībā un īstenošanā iesaistītā ierēdņa amats uz noteiktu laiku
8.PDEiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma projekta vadībā un īstenošanā iesaistītā darbinieka amats uz noteiktu laiku
Finanšu ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.541
Amatpersonas (darbinieka) statuss

(Pielikums grozīts ar MK 24.05.2016. noteikumiem Nr. 312)

Nr.p.k.

Personas statusa identifikācijas kods

Personas statuss

1.IVispārējā valsts civildienesta ierēdnis
2.IpPretendents, kas iecelts ierēdņa amatā pirmo reizi
3.SSpecializētā valsts civildienesta ierēdnis
4.SpPretendents, kas iecelts ierēdņa amatā specializētajā valsts civildienestā pirmo reizi
5.DIntelektuālā darba darbinieks
6.MiKaravīrs
7.MeĀrstniecības persona
8.PePedagogs
9.TTiesnesis
10.PrProkurors
11.FFiziskā darba darbinieks
12.AAmatpersona
13.ApAmatpersona ar speciālo dienesta pakāpi
14.PIEiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma projekta vadībā un īstenošanā iesaistītais ierēdnis uz noteiktu laiku
15.PDEiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma projekta vadībā un īstenošanā iesaistītais darbinieks uz noteiktu laiku"
Finanšu ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
2.1 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.541
Notikuma pamatojums

(Pielikums MK 19.02.2013. noteikumu Nr.102 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1409; MK 24.02.2015. noteikumiem Nr.95)

Nr.
p.k.

Notikuma pamatojuma identifikācijas kods
(sastāv no 6 zīmēm)

Notikuma pamatojums

darba, dienesta, amata tiesiskās attiecības

notikumu grupa

notikuma pamatojums

1.

1

Darba tiesiskās attiecības
1.1.

1

01

Atbrīvošana
1.1.1.

1

01

001

Atstādināšana no darba, DL 58.p.
1.1.2.

1

01

002

Darba devēja uzteikums darbinieka nepietiekamo profesionālo spēju dēļ, DL 101.p. (1) 6)
1.1.3.

1

01

003

Darba devēja uzteikums darbinieka veselības stāvokļa dēļ, DL 101.p. (1) 7)
1.1.4.

1

01

004

Darba devēja uzteikums sakarā ar darbinieka, kurš agrāk veicis attiecīgo darbu, atjaunošanu darbā, DL 101.p. (1) 8)
1.1.5.

1

01

005

Darba devēja uzteikums sakarā ar darbinieka atrašanos darbā alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī, DL 101.p. (1) 4)
1.1.6.

1

01

006

Darba devēja uzteikums sakarā ar darba aizsardzības noteikumu rupju pārkāpšanu, DL 101.p. (1) 5)
1.1.7.

1

01

007

Darba devēja uzteikums sakarā ar darba devēja – juridiskās personas – likvidāciju, DL 101.p. (1) 10)
1.1.8.

1

01

008

Darba devēja uzteikums sakarā ar darba līguma vai noteiktās darba kārtības būtisku pārkāpšanu, DL 101.p. (1) 1)
1.1.9.

1

01

009

Darba devēja uzteikums sakarā ar darbinieka prettiesisku rīcību, veicot darbu, DL 101.p. (1) 2)
1.1.10.

1

01

010

Darba devēja uzteikums sakarā ar darbinieka rīkošanos pretēji labiem tikumiem, veicot darbu, DL 101.p. (1) 3)
1.1.11.

1

01

011

Darba devēja uzteikums sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu, DL 101.p. (1) 9)
1.1.12.

1

01

012

Darba līguma spēkā neesamība, DL 42.p.
1.1.13.

1

01

013

Darbinieka nāve, CL 2195.p.
1.1.14.

1

01

014

Darbinieka un darba devēja vienošanās, DL 114.p.
1.1.15.

1

01

015

Darbinieka uzteikums, DL 100.p.
1.1.16.

1

01

016

Disciplinārsods
1.1.17.

1

01

017

Pārbaudes sekas, DL 47.p. (1)
1.1.18.

1

01

018

Sakarā ar vienas iestādes administratīvo funkciju nodošanu otrai iestādei, DL 117.p. (2)
1.1.19.

1

01

019

Trešo personu pieprasījums, DL 115.p.
1.1.20.

1

01

020

Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma izbeigšanās, DL 113.p.
1.1.21.

1

01

021

Darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk nekā sešus mēnešus, DL 101.p. (1) 11)
1.2.

1

02

Iecelšana
1.2.1.

1

02

001

Darba līgums uz nenoteiktu laiku, DL 43.p.
1.2.2.

1

02

002

Darba līgums uz noteiktu laiku, DL 44.p.
1.2.3.

1

02

003

Sakarā ar vienas iestādes administratīvo funkciju nodošanu otrai iestādei, DL 117.p. (2)
1.3.

1

03

Pārcelšana
1.3.1.

1

03

001

Sakarā ar vienas iestādes administratīvo funkciju nodošanu otrai iestādei, DL 117.p. (2)
1.4.

1

04

Izmaiņas mēnešalgā
1.4.1.

1

04

001

Izmaiņas mēnešalgā
1.4.2.

1

04

002

Mēnešalgas samazināšana uz laiku
1.5.

1

05

Kategorijas vai kvalitātes, amata, kvalifikācijas, izdienas, speciālās dienesta pakāpes piešķiršana vai maiņa
1.5.1.

1

05

001

Darbinieka kategorijas, kvalitātes vai kvalifikācijas pakāpes maiņa
1.5.2.

1

05

002

Kategorijas vai kvalitātes, kvalifikācijas pakāpes piešķiršana darbiniekam
1.6.

1

06

Izmaiņas struktūrā
1.6.1.

1

06

001

Izmaiņas struktūrā
1.7.

1

07

Darba vai dienesta termiņa izmaiņas
1.7.1.

1

07

001

Darba līguma termiņa pagarināšana
1.8.

1

08

Atjaunošana amatā
1.8.1.

1

08

001

Atjaunošana amatā ar tiesas spriedumu
1.8.2.

1

08

002

Darbinieka atjaunošana darbā, DL 124.p.
1.9.

1

10

Citi gadījumi
1.9.1.

1

10

001

Darba līguma grozīšana, DL 97.p.
1.9.2.

1

10

002

Novērtēšana pārbaudes termiņa beigās
1.9.3.

1

10

003

Algas, papildu samaksas un citu atlīdzības izmaksu finansējuma avota noteikšana vai maiņa
2.

2

Valsts civildienesta tiesiskās attiecības
2.1.

2

01

Atbrīvošana
2.1.1.

2

01

001

Disciplinārsods, VCL 41.p. 1) "i"
2.1.2.

2

01

002

Ierēdņa amata likvidācija, VCL 41.p. 1) "g"
2.1.3.

2

01

003

Ierēdņa nāve, VCL 41.p. 2)
2.1.4.

2

01

004

Ierēdņu skaita samazināšana, VCL 41.p. 1) "g"
2.1.5.

2

01

005

Iestādes likvidācija, VCL 41.p. 1) "g"
2.1.6.

2

01

006

Ievēlēšana amatā valsts vai pašvaldības iestādē, VCL 41.p. 1) "j"
2.1.7.

2

01

007

Neatbilstība ieņemamam amatam, VCL 41.p. 1) "d"
2.1.8.

2

01

008

Neatbilstība ierēdņa obligātajām prasībām, VCL 41.p. 1) "e"
2.1.9.

2

01

009

Nespēj veikt amata pienākumus veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta atzinums, VCL 41.p. 1) "m"
2.1.10.

2

01

010

Pārbaudes neizturēšana, VCL 41.p. 1) "c"
2.1.11.

2

01

011

Pārcelšana citā amatā citā iestādē sakarā ar ierēdņa motivētu lūgumu, 37.p. (1)
2.1.12.

2

01

012

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, ja ierēdņa amata pienākumu izpildei nepieciešams ierēdnis, kuram ir īpaša kvalifikācija vai pieredze, VCL 37.p. (1)
2.1.13.

2

01

013

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, ja ir pieņemts lēmums par ierēdņa neatbilstību ieņemamam amatam, VCL 37.p. (1)
2.1.14.

2

01

014

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, ja ir pieņemts Ministru kabineta lēmums par pārcelšanu
2.1.15.

2

01

015

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, ja tiek likvidēta valsts pārvaldes iestāde, VCL 37.p. (1)
2.1.16.

2

01

016

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, ja tiek likvidēts ierēdņa amats, VCL 37.p. (1)
2.1.17.

2

01

017

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, ja tiek samazināts ierēdņu skaits, VCL 37.p. (1)
2.1.18.

2

01

018

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, lai nepieļautu interešu konflikta situācijas rašanos, VCL 37.p. (1)
2.1.19.

2

01

019

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, lai nodrošinātu ierēdņa kvalifikācijas celšanu, VCL 37.p. (1)
2.1.20.

2

01

020

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, lai nodrošinātu vakanta ierēdņa amata pienākumu izpildi, VCL 37.p. (1)
2.1.21.

2

01

021

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, lai novērstu ierēdņa nokļūšanu nelikumīgā ietekmējamā stāvoklī, VCL 37.p. (1)
2.1.22.

2

01

022

Pārejoša darbnespēja ilgāk par četriem mēnešiem pēc kārtas, VCL 41.p. 1) "h"
2.1.23.

2

01

023

Pēc paša vēlēšanās, VCL 41.p. 1) "a"
2.1.24.

2

01

024

Termiņa izbeigšanās, VCL 41.p. 1) "b"
2.1.25.

2

01

025

Tiesas spriedums krimināllietā, VCL 41.p. 1) "l"
2.1.26.

2

01

026

Valsts noteiktais pensijas vecums, VCL 41.p. 1) "f"
2.1.27.

2

01

027

Pēc paša vēlēšanās sakarā ar to, ka pilda darba pienākumus starptautiskajā organizācijā, kuras dalībvalsts ir Latvijas Republika vai ar kuru sadarbojas Latvijas Republika, vai šādas organizācijas dalībvalsts institūcijā, VCL 41.p. 1) "n"
2.1.28.

2

01

028

Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, kuru apliecina ar rakstveida piekrišanu, VCL 41.p. (3)
2.2.

2

02

Iecelšana
2.2.1.

2

02

001

Iecelšana ierēdņa amatā pirmo reizi, VCL 11.p. (5)
2.2.2.

2

02

002

Iecelšana ierēdņa amatā uz nenoteiktu laiku, VCL 11.p. (1)
2.2.3.

2

02

003

Iecelšana ierēdņa amatā uz noteiktu laiku sakarā ar dienesta apstākļiem, VCL 11.p. (1)
2.2.4.

2

02

004

Iecelšana ierēdņa amatā uz pārbaudes laiku, VCL 11.p. (4)
2.2.5.

2

02

005

Iecelšana ierēdņa amatā, VCL 3.p. (5)
2.2.6.

2

02

006

Iecelšana ierēdņa amatā, VCL pārejas noteikumu 2.1 punkts
2.2.7.

2

02

007

Iecelšana vadītāja amatā uz pieciem gadiem, VCL 11.p. (2)
2.2.8.202008Iecelšana ierēdņa amatā, VCL 3. p. (4)
2.3.

2

03

Pārcelšana
2.3.1.

2

03

001

Iecelšana ierēdņa amatā uz nenoteiktu laiku, VCL 11.p. (1)
2.3.2.

2

03

002

Iecelšana ierēdņa amatā uz noteiktu laiku sakarā ar dienesta apstākļiem, VCL 11.p. (1)
2.3.3.

2

03

003

Iecelšana ierēdņa amatā uz pārbaudes laiku, VCL 11.p. (4)
2.3.4.

2

03

004

Pārcelšana citā amatā citā iestādē sakarā ar ierēdņa motivētu lūgumu, 37.p. (1)
2.3.5.

2

03

005

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, ja ierēdņa amata pienākumu izpildei nepieciešams ierēdnis, kuram ir īpaša kvalifikācija vai pieredze, VCL 37.p. (1)
2.3.6.

2

03

006

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, ja ir pieņemts lēmums par ierēdņa neatbilstību ieņemamam amatam, VCL 37.p. (1)
2.3.7.

2

03

007

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, ja ir pieņemts Ministru kabineta lēmums par pārcelšanas nepieciešamību
2.3.8.

2

03

008

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, ja tiek likvidēta valsts pārvaldes iestāde, VCL 37.p. (1)
2.3.9.

2

03

009

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, ja tiek likvidēts ierēdņa amats, VCL 37.p. (1)
2.3.10.

2

03

010

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, ja tiek samazināts ierēdņu skaits, VCL 37.p. (1)
2.3.11.

2

03

011

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, lai nepieļautu interešu konflikta situācijas rašanos, VCL 37.p. (1)
2.3.12.

2

03

012

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, lai nodrošinātu ierēdņa kvalifikācijas celšanu, VCL 37.p. (1)
2.3.13.

2

03

013

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, lai nodrošinātu vakanta ierēdņa amata pienākumu izpildi, VCL 37.p. (1)
2.3.14.

2

03

014

Pārcelšana citā amatā citā iestādē, lai novērstu ierēdņa nokļūšanu nelikumīgā ietekmējamā stāvoklī, VCL 37.p. (1)
2.3.15.

2

03

015

Pārcelšana citā amatā tajā pašā iestādē sakarā ar ierēdņa motivētu lūgumu, VCL 37.p. (1)
2.3.16.

2

03

016

Pārcelšana citā amatā tajā pašā iestādē, VCL 37.p. (1)
2.3.17.

2

03

017

Pārcelšana (norīkošana) uz noteiktu laiku valsts interesēs dienestā starptautiskajā organizācijā, VCL 37.1 p.
2.4.

2

04

Izmaiņas mēnešalgā
2.4.1.

2

04

001

Izmaiņas mēnešalgā
2.4.2.

2

04

002

Mēnešalgas samazināšana uz laiku
2.5.

2

05

Kategorijas vai kvalitātes, amata, kvalifikācijas, izdienas, speciālās dienesta pakāpes piešķiršana vai maiņa
2.5.1.

2

05

001

Ierēdņa kategorijas vai kvalifikācijas pakāpes maiņa
2.5.2.

2

05

002

Izdienas pakāpes maiņa ierēdnim
2.5.3.

2

05

003

Kategorijas vai kvalifikācijas pakāpes piešķiršana ierēdnim
2.6.

2

06

Izmaiņas struktūrā
2.6.1.

2

06

001

Izmaiņas struktūrā
2.7.

2

07

Darba vai dienesta termiņa izmaiņas
2.7.1.

2

07

001

Dienesta termiņa pagarināšana uz pieciem gadiem, VCL 11.p. (2)
2.8.

2

08

Atjaunošana amatā
2.8.1.

2

08

001

Atjaunošana amatā ar tiesas spriedumu
2.9.

2

09

Pazemināšana amatā
2.9.1.

2

09

001

Pazemināšana amatā saskaņā ar disciplinārsodu
2.10.

2

10

Citi gadījumi
2.10.1.

2

10

001

Ierēdņa statusa piešķiršana
2.10.2.

2

10

002

Novērtēšana pārbaudes termiņa beigās
2.10.3.

2

10

003

Algas, papildu samaksas un citu atlīdzības izmaksu finansējuma avota noteikšana vai maiņa
2.10.4.

2

10

004

Slodzes maiņa ierēdnim
3.

3

Citu normatīvo aktu regulētas darba, dienesta, amata tiesiskās attiecības
3.1.

3

01

Atbrīvošana
3.1.1.

3

01

000

Atbrīvošana
3.1.2.

3

01

001

Norīkošanas pārtraukšana
3.2.

3

02

Iecelšana
3.2.1.

3

02

000

Iecelšana
3.2.2.

3

02

001

Norīkošana rīcībā
3.3.

3

03

Pārcelšana
3.3.1.

3

03

000

Pārcelšana
3.3.2.

3

03

001

Norīkošana rīcībā
3.4.

3

04

Izmaiņas mēnešalgā
3.4.1.

3

04

000

Izmaiņas mēnešalgā

3.5.

3

05

Kategorijas vai kvalitātes, amata, kvalifikācijas, izdienas, speciālās dienesta pakāpes piešķiršana vai maiņa

3.5.1.

3

05

000

Kategorijas vai amata, izdienas, kvalifikācijas pakāpes maiņa

3.5.2.

3

05

001

Speciālās dienesta pakāpes maiņa
3.6.

3

06

Izmaiņas struktūrā
3.6.1.

3

06

000

Izmaiņas struktūrā
3.7.

3

07

Darba vai dienesta termiņa izmaiņas
3.7.1.

3

07

000

Darba vai dienesta termiņa izmaiņas
3.8.

3

08

Atjaunošana amatā
3.8.1.

3

08

000

Atjaunošana amatā
3.9.

3

09

Pazemināšana amatā
3.9.1.

3

09

000

Pazemināšana amatā
3.10.

3

10

Citi gadījumi
3.10.1.

3

10

000

Citi gadījumi
3.10.2.

3

10

001

Algas, papildu samaksas un citu atlīdzības izmaksu finansējuma avota noteikšana vai maiņa
4.

4

Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma regulētas darba un dienesta tiesiskās attiecības
4.1.

4

01

Atbrīvošana
4.1.1.

4

01

001

Ieskaitīšana Ārlietu ministrijas pārziņā, DKDL 15.p. (2)
4.1.2.

4

01

002

Ieskaitīšana Ārlietu ministrijas pārziņā, ja pārceļas līdzi dzīvesbiedram, DKDL 15.p. (3)
4.1.3.

4

01

004

Pārcelšana sakarā ar augstākās amatpersonas ārlietu padomnieka funkciju veikšanu, DKDL 3.p. (1)
4.1.4.

4

01

005

Speciālās atļaujas anulēšana, likuma "Par valsts noslēpumu" 13.p. 4)
4.1.5.

4

01

006

Ja ierēdnis nepilda ministra vai valsts sekretāra rīkojumu par pārcelšanu no vienas dienesta vietas uz citu, DKDL 16.p. (2)
4.1.6.

4

01

007

Ja darbinieks nepilda ministra vai valsts sekretāra rīkojumu par pārcelšanu no vienas dienesta vietas uz citu, DKDL 17.p. (3)
4.2.

4

03

Pārcelšana
4.2.1.

4

03

001

Ieskaitīšana Ārlietu ministrijas pārziņā, DKDL 15.p. (6)
4.2.2.

4

03

003

Ieskaitīšana Ārlietu ministrijas rīcībā, DKDL 15.p. (1)
4.2.3.

4

03

004

Pārcelšana sakarā ar augstākās amatpersonas ārlietu padomnieka funkciju veikšanu, DKDL 3.p. (1)

Apzīmējumi.

DL – Darba likums

CL – Civillikums

VCL – Valsts civildienesta likums

DKDL – Diplomātiskā un konsulārā dienesta likums

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.541
Ilgstoša prombūtne

(Pielikums MK 19.02.2013. noteikumu Nr.102 redakcijā)

Nr.
p.k.

Ilgstošas prombūtnes iemesla identifikācijas kods

Ilgstošas prombūtnes iemesls

1.

1

Prombūtne bez darba samaksas saglabāšanas

2.

2

Prombūtne ar darba samaksas saglabāšanu
3.1 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.541
Prokurora amata pakāpe

(Pielikums MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1409 redakcijā)

Nr.
p.k.

Prokurora amata pakāpes kods

Prokurora amata pakāpe

1.

1

Jaunākais tieslietu padomnieks

2.

2

Tieslietu padomnieks

3.

3

Vecākais tieslietu padomnieks

4.

4

Valsts tieslietu padomnieks

5.

5

Vecākais valsts tieslietu padomnieks
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.541
Speciālā dienesta pakāpe Iekšlietu ministrijas sistēmas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām, dienesta pakāpe profesionālā dienesta karavīriem un Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu un finanšu policijas ierēdņiem

(Pielikums MK 19.02.2013. noteikumu Nr.102 redakcijā)

Nr.
p.k.

Speciālā dienesta pakāpe/dienesta pakāpe

Dienesta pakāpes klasifikācijas lietojums profesionālā dienesta karavīriem

Speciālās dienesta pakāpes klasifikācijas lietojums Iekšlietu ministrijas sistēmas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām

Dienesta pakāpes klasifikācijas lietojums Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu un finanšu policijas ierēdņiem

1.Augstākais bocmanis

 

2.Augstākais virsseržants

 

3.Bocmanis

 

4.Brigādes ģenerālis

 

5.Dižkareivis

 

6.Dižmatrozis

 

7.Flotiles admirālis

 

8.Galvenais bocmanis

 

9.Galvenais virsseržants

 

10.Ģenerālis

 

11.Ģenerālleitnants

 

12.Ģenerālmajors

 

13.Ierindnieks

 

14.Jūras kapteinis

 

15.Kaprālis

16.Kapteinis

17.Kapteiņleitnants

 

18.Kareivis

 

19.Komandkapteinis

 

20.Komandleitnants

 

21.Kontradmirālis

 

22.Leitnants

23.Majors

24.Matrozis

 

25.Pulkvedis

26.Pulkvežleitnants

27.Seržants

28.Štāba bocmanis

 

29.Štāba virsseržants

 

30.Viceadmirālis

 

31.Virsleitnants

32.Virsniekvietnieks

 

33.Virsseržants

5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.541
Piemaksas, prēmijas, pabalsti, kompensācijas un cita veida atlīdzība

(Pielikums MK 19.02.2013. noteikumu Nr. 102 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr. 925; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr. 1409; MK 24.02.2015. noteikumiem Nr. 95; MK 24.05.2016. noteikumiem Nr. 312; MK 11.10.2016. noteikumiem Nr. 676)

Nr.
p.k.

Papildu samaksas veida identifikācijas kods

Papildu samaksas veids
(piemaksas, prēmijas, pabalsti, kompensācijas un cita veida atlīdzība)

1.

111001

Atlīdzība par darba piespiedu kavējumu
2.

111002

Atlīdzība par mazāk apmaksāta darba veikšanu
3.

114101

Piemaksa par nakts darbu
4.

114201

Samaksa par darbu svētku dienās
5.

114202

Samaksa par virsstundu darbu
6.

114301

Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi
7.

114302

Piemaksa par diplomātisko rangu
8.

114401

Piemaksa par izdienu
9.

114402

Piemaksa par darba stāžu ārstniecības jomā
10.

114501

Piemaksa par dienestu (darbu), kas saistīts ar īpašu risku
11.

114502

Piemaksa par dienesta pienākumu pildīšanu kopā ar dienesta suni
12.

114503

Piemaksa pedagogiem valsts ģimnāzijās un profesionālās izglītības kompetences centros
13.

114504

Izdienas piemaksa tiesnesim
14.

114506

Piemaksa par prokurora amata pakāpi
15.

114507

Piemaksa par svešvalodu prasmi
16.

114508

Speciālās piemaksas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un karavīriem
17.

114509

Piemaksa par dežūras dienām Augstākās tiesas priekšsēdētājam vai viņa īpaši pilnvarotiem Augstākās tiesas tiesnešiem par sevišķā veidā veicamo operatīvās darbības pasākumu un kredītiestāžu rīcībā esošo neizpaužamo ziņu pieprasījumu akceptēšanu
18.

114510

Piemaksa par dežūras dienām prokuroram
19.

114511

Piemaksa tiesnesim par darbu nedēļas atpūtas laikā vai svētku dienā saskaņā ar izmeklēšanas tiesnešu grafiku
20.

114512

Piemaksa pedagogam par kvalitātes pakāpi
20.1

114513

Piemaksa valsts kontrolierim par Valsts kontroles padomes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu
20.2

114514

Piemaksa Valsts kontroles padomes loceklim par Valsts kontroles revīzijas departamenta direktora pienākumu pildīšanu
21.

114602

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti
22.

114701

Piemaksa par prombūtnē esošas amatpersonas (darbinieka) amata pienākumu pildīšanu
23.

114702

Piemaksa par vakanta amata pienākumu pildīšanu
24.

114703

Piemaksa par pienākumu pildīšanu papildus amata aprakstā noteiktajiem amata pienākumiem
25.

114704

Piemaksa par papildu pedagoģisko darbu izglītības iestādē
26.

114705

Piemaksa par pienākumu pildīšanu papildus amata aprakstā noteiktajiem amata pienākumiem (saistībā ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā)
27.

114801

Prēmija atbilstoši ikgadējam darba izpildes novērtējumam
28.

114803

Prēmija par drošsirdīgu un pašaizliedzīgu rīcību, veicot amata (darba, dienesta) pienākumus
29.

114804

Naudas balva
30.

114805

Prēmija Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, pirmstiesas izmeklēšanas iestādes amatpersonai, pašvaldības policijas darbiniekam par tāda nozieguma novēršanu vai atklāšanu, kas radījis vai varēja radīt būtisku kaitējumu
31.

114806

Prēmija amatpersonai (darbiniekam) par ieguldījumu ēnu ekonomikas apkarošanā un godīgas konkurences veicināšanā
32.

114807

Prēmija Valsts kases amatpersonai (darbiniekam) par ieguldījumu valsts budžeta izdevumu samazināšanā, nodrošinot efektīvu valsts parāda vadību
33.

114808

Prēmija amatpersonai (darbiniekam) par darbību, kuras rezultātā ir nodrošināta valsts vai pašvaldību budžeta izdevumu samazināšana vai uzlaboti attiecīgās institūcijas darbības izpildes rādītāji
33.1

114809

Prēmija Valsts ieņēmumu dienesta un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta amatpersonām (darbiniekiem) par atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem valsts ieņēmumu un nodokļu administrēšanas jomā, aizturētām kontrabandas kravām un novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju
34.

114901

Piemaksa par amata pienākumu pildīšanu kapitālsabiedrībā
35.

114902

Piemaksa par divās daļās sadalītu darbdienu
36.

114904

Piemaksa karavīram par augstākas dienesta pakāpes amata pildīšanu
37.

114905

Piemaksa par dalību starptautiskajā misijā vai operācijā
37.1

114906

Speciālā piemaksa par iestādei būtisko funkciju nodrošināšanu vai stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu
38.

122101

Atlaišanas pabalsts
39.

122102

Atvaļināšanas pabalsts
40.

122103

Atvaļinājuma pabalsts
41.

122104

Pabalsts sakarā ar atbrīvošanu no amata
42.

122105

Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu
43.

122106

Izdienas pabalsts
44.

122107

Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi (pabalsta summa virs 213,43 euro)
45.

122108

Pārcelšanās pabalsts
46.

122109

Pabalsts amatpersonai (darbiniekam), kuras apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam
47.

122110

Kompensācija amatpersonai (darbiniekam) par sabiedriskā transporta izdevumiem (daļai, kas apliekama ar nodokli) vai personīgā transportlīdzekļa izmantošanu amata (dienesta, darba) pienākumu izpildei (kompensācijas summa virs 56,91 euro)
48.(Svītrots ar MK 24.02.2015. noteikumiem Nr.95)
49.

122112

Kompensācija ceļa izdevumu segšanai (daļai, kas apliekama ar nodokli) amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, kuru dienesta interesēs pārceļ amatā uz citu administratīvo teritoriju un kura nemaina dzīvesvietu (kompensācijas summa virs 56,91 euro)
50.

122301

Kompensācija mācību izdevumu segšanai
51.

122302

Amatpersonas (karavīra) mācību izdevumu segšana
52.

122401

Pabalsts mājsaimniecības inventāra iegādei, pārceļoties uz dienesta vietu ārvalstī
53.

122402

Pabalsts ārvalstī dienošai amatpersonai (darbiniekam) dienesta vajadzībām izmantojamā transporta izdevumu segšanai
54.

122403

Algas pabalsts par dienestu ārvalstī; pabalsts ārvalstī dienošai amatpersonai (darbiniekam) par laulātā un bērna uzturēšanos ārvalstī
55.

122404

Piemaksa ārvalstī dienošai amatpersonai (darbiniekam) par apdraudējumu dienesta vietā
56.

122501

Uzturdevas kompensācija
57.

122601

Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā apģērba iegādes kompensācija
58.

122701

Veselības apdrošināšanas, apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem izdevumu kompensācija ārvalstī dienošai amatpersonai (darbiniekam) un tās ģimenes locekļiem
59.

122702

Veselības apdrošināšana
60.

122703

Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem
61.

122704

Valsts obligātā dzīvības un veselības apdrošināšana
62.

122801

Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi (pabalsta summa līdz 213,43 euro (ieskaitot))
63.

122802

Pabalsts amatpersonas (darbinieka) ievainojuma, sakropļojuma vai citāda veselības bojājuma gadījumā, kas gūts, pildot amata (dienesta, darba) pienākumus, kā arī amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, ja tā cietusi nelaimes gadījumā, bet nav pildījusi dienesta (amata) pienākumus
64.(Svītrots ar MK 24.02.2015. noteikumiem Nr.95)
65.

122805

Pabalsts amatpersonas (darbinieka) ievainojuma, sakropļojuma vai citāda ar dalību starptautiskajā operācijā saistīta vai komandējumā uz starptautiskās operācijas rajonu gūta veselības bojājuma gadījumā
66.

122806

Kompensācija par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem maksājumiem
67.

122807

Amatpersonas (darbinieka) vai tās ģimenes locekļu mantai nodarīto zaudējumu kompensācija vai ģimenes locekļu veselībai nodarītā kaitējuma atlīdzināšana (sakarā ar amatpersonas dienesta pienākumu izpildi)
68.

122808

Optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes kompensācija
69.

122809

Tiesnesim un prokuroram izmaksājamā vienreizējā kompensācija
70.

122810

Transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācija Saeimas deputātam
71.

122811

Kompensācija amatpersonai (darbiniekam) par sabiedriskā transporta izdevumiem vai personīgā transportlīdzekļa izmantošanu amata (dienesta, darba) pienākumu izpildei (kompensācijas summa līdz 56,91 euro (ieskaitot))
72.

122812

Pārcelšanās izdevumu kompensācija
73.

122813

Kompensācija par nestrādājošu laulāto
74.

122814

Kompensācija ceļa izdevumu segšanai amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, kuru dienesta interesēs pārceļ amatā uz citu administratīvo teritoriju un kura nemaina dzīvesvietu (kompensācijas summa līdz 56,91 euro (ieskaitot))
75.

122815

Veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācija
76.

122816

Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja, Ministru prezidenta un ministru reprezentācijas izdevumu kompensācija

5.1 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.541
Darba izpildes novērtējums

(Pielikums MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1409 redakcijā)

Nr.
p.k.

Darba izpildes novērtējuma kods

Darba izpildes novērtējums

1.

1

Teicami

2.

2

Ļoti labi

3.

3

Labi

4.

4

Jāpilnveido

5.

5

Neapmierinoši
6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.541
Izglītības pakāpe

Nr.p.k.

Izglītības pakāpes identifikācijas kods

Izglītības pakāpe

1.1Vispārējā pamatizglītība
2.2Vidējā izglītība
3.3Vidējā speciālā izglītība
4.4Nepabeigta izglītība
5.5Augstākā izglītība
6.6Profesionālā pamatizglītība
7.7Vispārējā vidējā izglītība
8.8Profesionālā vidējā izglītība
9.9Akadēmiskā augstākā izglītība
10.10Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
11.11Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Finanšu ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
7.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.541
Izglītības grāds

Nr.p.k.

Izglītības grāda identifikācijas kods

Izglītības grāds

1.1Bakalaurs (akadēmiskais grāds)
2.2Maģistrs (akadēmiskais grāds)
3.3Doktors (zinātniskais grāds)
4.4Bakalaurs (profesionālais grāds)
5.5Maģistrs (profesionālais grāds)
6.6Habilitētais doktors (zinātniskais grāds)
Finanšu ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
8.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.541
Disciplinārsoda veids

Nr.p.k.

Disciplinārsoda veida identifikācijas kods

Disciplinārsoda veids

1.1Rājiens
2.2Mēnešalgas samazināšana uz laiku
3.3Pazemināšana amatā uz laiku
4.4Atbrīvošana no amata
5.5Atbrīvošana no amata bez tiesībām gadu pretendēt uz amatu valsts pārvaldē
Finanšu ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
9.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.541
Disciplinārpārkāpuma kvalifikācija

Nr.p.k.

Disciplinārpārkāpuma identifikācijas kods

Disciplinārpārkāpuma kvalifikācija

1.1Pienākumu nepildīšana
2.2Pienākumu nepildīšana, nodarot būtisku kaitējumu
3.3Pienākumu nepildīšana ar nodomu īstenot personiskās intereses vai kaitēt  valsts pārvaldei
4.4Pilnvaru pārsniegšana
5.5Pilnvaru pārsniegšana, nodarot būtisku kaitējumu
6.6Valsts noslēpuma izmantošana vai noteikumu pārkāpšana, vai ar likumu  aizsargātas informācijas izpaušana
7.7Valsts noslēpuma izmantošana vai noteikumu pārkāpšana, vai ar likumu  aizsargātas informācijas izpaušana, nodarot būtisku kaitējumu
8.8Mantas nozaudēšana, bojāšana vai naudas nozaudēšana
9.9Mantas nozaudēšana, bojāšana vai naudas nozaudēšana, nodarot būtisku kaitējumu
10.10Nekorekta attieksme pret personu, pildot amata pienākumus
11.11Nekorekta attieksme pret personu un būtisku kaitējumu nodarīšana, pildot  amata pienākumus
12.12Personas fiziska ietekmēšana, pildot amata pienākumus
13.13Nepiedienīga izturēšanās laikā, kad netiek pildīti amata pienākumi
14.14Nepiedienīga izturēšanās laikā, kad netiek pildīti amata pienākumi,  nodarot būtisku kaitējumu
15.15Politiskās neitralitātes neievērošana, pildot amata pienākumus
16.16Politiskās neitralitātes neievērošana, pildot amata pienākumus, nodarot  būtisku kaitējumu
Finanšu ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
10.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.541
Disciplinārlietas izbeigšanas pamats

Nr.p.k.

Disciplinārlietas izbeigšanas pamata identifikācijas kods

Disciplinārlietas izbeigšanas pamats

1.1Disciplinārlieta izbeigta, izsakot aizrādījumu
2.2Disciplinārlieta izbeigta, nav konstatēts pārkāpuma sastāvs
3.3Disciplinārlieta izbeigta, jo izbeidzas civildienesta attiecības
Finanšu ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
11.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.541
Apstrīdēšanas lēmuma saturs

Nr.p.k.

Apstrīdēšanas lēmuma satura identifikācijas kods

Apstrīdēšanas lēmuma saturs

1.1Uzlikt iestādei pienākumu novērst prettiesiskās darbības
2.2Cita disciplinārsoda piemērošana
3.3Apstrīdētā prettiesiskā lēmuma atcelšana
4.4Sūdzības noraidīšana sakarā ar tās nepamatotību
Finanšu ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
12.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.541
Darba samaksas veids

Nr.p.k.

Darba samaksas veida identifikācijas kods

Darba samaksas veids

1. 1 Laika alga (regulāra ikmēneša darba samaksa)
2. 2 Akorda alga (regulāra ikmēneša darba samaksa)
3. 3 Darba samaksa par līguma izpildi (atbilstoši darbu pieņemšanas un  nodošanas aktiem)
Finanšu ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
13.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.541
Amatpersonas (darbinieka) personas koda, vārda un uzvārda aizstāšanas kārtība

1. Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumu Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu" (turpmāk – noteikumi) 4.3.1. un 4.5.1.apakšpunktā minēto personas kodu veido ciparu virkne, kas sastāv no 11 cipariem – pirmie seši cipari ir seši pēdējie cipari no Valsts ieņēmumu dienesta institūcijai piešķirtā reģistrācijas koda nodokļu maksātāju reģistrā, nākamie pieci cipari ir institūcijas ietvaros izveidots unikāls, konkrētu amatpersonu (darbinieku) viennozīmīgi identificējošs numurs (piemēram, 12345600001).

2. Institūcija nodrošina, lai visā tās pastāvēšanas laikā konkrēts amatpersonu (darbinieku) identificējošs numurs netiek piešķirts citai personai.

3. Noteikumu 4.3.2. un 4.5.2.apakšpunktā minēto informāciju norāda visām amatpersonām (darbiniekiem) vienādi ar vārdu "vārds" (bez pēdiņām).

4. Noteikumu 4.3.3. un 4.5.3.apakšpunktā minēto informāciju norāda visām amatpersonām (darbiniekiem) vienādi ar vārdu "uzvārds" (bez pēdiņām).

Finanšu ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
14.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.541
DBF datņu formāts

(Pielikums grozīts ar MK 19.02.2013. noteikumiem Nr.102; MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.925; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1409)

1. Datne – Amati.dbf (dati par struktūrvienībām un amatiem)

Nr.p.k.

Lauka vārds

Tips

Izmērs

Lauka satura apraksts

1.

IESTADKODS

Numeric

11

Institūcijas kods

2.

STRUKTNOS

Character

250

Struktūrvienības nosaukums

3.

ASTRUKTNOS

Character

250

Augstākstāvošās struktūrvienības nosaukums

4.

AMATANOS

Character

250

Amata nosaukums saskaņā ar Profesiju klasifikatoru, ja nepieciešams, papildināts ar attiecīgajā institūcijā noteikto amata nosaukumu (vīriešu dzimtē, vienskaitlī)

5.

AMATAKODS

Numeric

7

Amata kods saskaņā ar Profesiju klasifikatoru

6.

AMATAID

Character

25

Amata vietas identifikācijas kods

7.

SLODZE

Numeric

4(2)

Amata slodze (1 – pilna slodze; 0,5 – pusslodze)

8.

AMATASTAT

Character

2

Amata statusa identifikācijas kods (amata statusa klasifikators – 1.pielikums)

9.

KVALKAT

Character

2

Amata kategorija

10.

SAIME

Character

5

Amata saime

11.

LIMENIS

Character

4

Amata līmenis

12.

MAG

Character

3

Amata mēnešalgu grupa

13.

PERSKODS

Numeric

11

Personas kods personai, kas ieņem attiecīgo amatu

2. Datne – Disciplinarparkapumi.dbf (dati par disciplinārpārkāpumiem)

Nr.p.k.

Lauka vārds

Tips

Izmērs

Lauka satura apraksts

1.

PERSKODSNumeric

11

Personas kods

2.

DISCIERDATDate

8

Disciplinārlietas ierosināšanas datums

3.

DISCIERLNRCharacter

10

Disciplinārlietas ierosināšanas lēmuma numurs

4.

DISCPARDATDate

8

Disciplinārlietas pārņemšanas datums

5.

DISCPARLNRCharacter

10

Disciplinārlietas pārņemšanas lēmuma numurs

6.

DISCPAGDATDate

8

Disciplinārlietas pagarināšanas datums

7.

DISCPAGLNRCharacter

10

Disciplinārlietas pagarināšanas lēmuma numurs

8.

DISCPABDATDate

8

Disciplinārlietas pabeigšanas datums

9.

DISCPABLNRCharacter

10

Disciplinārlietas pabeigšanas lēmuma numurs

10.

PIEMSODSLogical

1

Piemērots disciplinārsods (Jā/Nē)

11.

IZBLIETALogical

1

Izbeigta disciplinārlieta (Jā/Nē)

12.

DLIZBPAMNRNumeric

2

Disciplinārlietas izbeigšanas pamata identifikācijas kods (disciplinārlietas izbeigšanas pamata klasifikators – 10.pielikums)

13.

PIEVLIETALogical

1

Pievienota disciplinārlieta (Jā/Nē)

14.

PIEVDLDATDate

8

Tās disciplinārlietas ierosināšanas datums, kurai lieta pievienota

15.

PIEVDLNRCharacter

10

Tās disciplinārlietas ierosināšanas lēmuma numurs, kurai lieta pievienota

16.

PIEMSODNRNumeric

2

Disciplinārsoda veida identifikācijas kods (disciplinārsoda veida klasifikators – 8.pielikums)

17.

PIEMSODTERDate

8

Piemērotā disciplinārsoda termiņš

18.

SODAMTERMDate

8

Sodāmības termiņš

19.

PARKKVALNRNumeric

2

Disciplinārpārkāpuma identifikācijas kods (disciplinārpārkāpuma kvalifikācijas klasifikators – 9.pielikums)

20.

PARSLIETALogical

1

Apstrīdēts disciplinārsods

21.

PARSLEMNRCharacter

10

Augstākas institūcijas pieņemtā apstrīdēšanas lēmuma numurs

22.

PARSLEMDATDate

8

Augstākas institūcijas pieņemtā apstrīdēšanas lēmuma datums

23.

LEMSATURNRNumeric

2

Lēmuma satura identifikācijas kods (apstrīdēšanas lēmuma satura klasifikators – 11.pielikums)

24.

PARSDPNRNumeric

2

Disciplinārpārkāpuma kvalifikācijas identifikācijas kods pēc apstrīdēšanas (disciplinārpārkāpuma kvalifikācijas klasifikators – 9.pielikums)

25.

PARSDSNRNumeric

2

Pēc apstrīdēšanas piemērotā disciplinārsoda identifikācijas kods (disciplinārsoda veida klasifikators – 8.pielikums)

26.

PARSDSTERDate

8

Pēc apstrīdēšanas piemērotā disciplinārsoda termiņš

27.

PARSSODTERDate

8

Sodāmības termiņš pēc apstrīdēšanas

3. Datne – Iestade.dbf (dati par institūciju)

Nr.p.k.

Lauka vārds

Tips

Izmērs

Lauka satura apraksts

1.

NOSAUKUMSCharacter

250

Institūcijas nosaukums

2.

KODSNumeric

11

Institūcijas kods

3.

ADRESECharacter

150

Institūcijas juridiskā adrese

4.

EPASTSCharacter

100

Institūcijas e-pasta adrese

4. Datne – Izglitiba.dbf (dati par izglītību)

Nr.p.k.

Lauka vārds

Tips

Izmērs

Lauka satura apraksts

1.

PERSKODSNumeric

11

Personas kods

2.

IZGLPAKNRNumeric

2

Izglītības pakāpes identifikācijas kods (izglītības pakāpes klasifikators – 6.pielikums)

3.

SPECIALITCharacter

250

Specialitāte

4.

PROFKVALCharacter

250

Profesionālā kvalifikācija

5.

GRADANRNumeric

1

Izglītības grāda identifikācijas kods (izglītības grāda klasifikators – 7.pielikums)

6.

MACIESTCharacter

250

Mācību iestāde

7.

BEIGGADSNumeric

4

Mācību iestādes pabeigšanas gads

5. Datne – Novertesana.dbf (papildu dati par darbības un tās rezultātu novērtējumu)

Nr.p.k.

Lauka vārds

Tips

Izmērs

Lauka satura apraksts

1.

PERSKODSNumeric

11

Personas kods

2.

DARBREZNOV

Character

1

Darba izpildes novērtējuma kods (darba izpildes novērtējuma klasifikators – 5.pielikums)

3.

NOVDATDate

8

Novērtējuma apstiprinājuma datums (no novērtēšanas protokola)

4.

NOVPERNODate

8

Novērtēšanas perioda sākuma datums

5.

NOVPERLIDZDate

8

Novērtēšanas perioda beigu datums

6. Datne – Pamatdati.dbf (pamatdati par personu)

Nr.p.k.

Lauka vārds

Tips

Izmērs

Lauka satura apraksts

1.

PERSKODSNumeric

11

Personas kods

2.

VARDSCharacter

25

Vārds

3.

UZVARDSCharacter

35

Uzvārds

4.

DZIMUMSCharacter

1

Dzimums (S/V)

5.

IRPROMLogical

1

Ilgstošas prombūtnes pazīme

6.

IERSTATNRCharacter

20

Lēmuma par ierēdņa statusa piešķiršanu numurs

7.

IERSTATDATDate

8

Lēmuma par ierēdņa statusa piešķiršanu datums

8.

IERSTATIESCharacter

250

Institūcijas nosaukums, kura pieņēma lēmumu par ierēdņa statusa piešķiršanu

9.

ATBRIVOTSLogical

1

Pazīme, ka darbinieks ir atbrīvots

10.

NORIKRICLogical

1

Pazīme, ka amatpersona (darbinieks), karavīrs norīkota vai ieskaitīta rīcībā

7. Datne – Notikumi.dbf (dati par iecelšanu, pārcelšanu, atbrīvošanu, amatalgas izmaiņām, kvalifikācijas rādītāju maiņu u.c.)

Nr.p.k.

Lauka vārds

Tips

Izmērs

Lauka satura apraksts

1.

PERSKODSNumeric

11

Personas kods

2.

AMATAKODSNumeric

7

Amata kods saskaņā ar Profesiju klasifikatoru

3.

IESTKODSNumeric

11

Institūcijas kods

4.

STRUKTURVCharacter

250

Struktūrvienības nosaukums

5.

STATUSSCharacter

2

Personas statusa identifikācijas kods (amatpersonas (darbinieka) statusa klasifikators – 2.pielikums)

6.

IECELDATDate

8

Datums, kad persona iecelta amatā (pieņemta darbā), pārcelta citā amatā, mainīta darba samaksa, kvalifikācijas rādītāji, beidz pildīt amata pienākumus

7.

IECELPAMNRNumeric

6

Notikuma veida kods – notikumam, ar kuru saskaņā persona iecelta amatā (pieņemta darbā), pārcelta citā amatā, personai mainīta darba samaksa, mainīti kvalifikācijas rādītāji, persona beidz pildīt amata pienākumus (notikuma veida klasifikators – 2.1 pielikums)

8.

PARBTERMDate

8

Pārbaudes termiņš

9.

IECELTERMDate

8

Amatā iecelšanas (darba līguma) termiņš

10.

KVALPAK

Numeric

2

Kategorija vai amata, kvalitātes, kvalifikācijas pakāpe (norāda, izmantojot attiecīgajā normatīvajā aktā minēto apzīmējumu; prokuroriem – prokurora amata pakāpes kods – 3.pielikums)

11.

DIENPAKCharacter

30

Dienesta pakāpe (speciālo dienesta pakāpju un dienesta pakāpju klasifikators – 4.pielikums)

12.

IZDIENANumeric

2

Izdiena

13.

SLODZENumeric

4(2)

Slodze (1– pilna slodze; 0,5 – pusslodze u.tml.)

14.

ALGALVLNumeric

9(2)

Mēnešalga latos atbilstoši personas slodzei. Norāda informāciju, kura apkopota līdz 2013.gada 31.decembrim

15.

RIKNRCharacter

20

Rīkojuma (līguma, vienošanās, lēmuma) numurs

16.

RIKDATDate

8

Rīkojuma (līguma, vienošanās, lēmuma) datums

17.

AMATANOSCharacter

250

Amata nosaukums saskaņā ar Profesiju klasifikatoru, ja nepieciešams, papildināts ar attiecīgajā institūcijā noteikto amata nosaukumu (vīriešu dzimtē, vienskaitlī)

18.

FINAVOTSCharacter

8

Mēnešalgas izmaksu finansējuma avots (norāda budžeta programmas vai apakšprogrammas kodu)

19.

AMATAIDCharacter

25

Amata vietas identifikācijas kods

20.

ALGAEURONumeric

9(2)

Mēnešalga euro atbilstoši personas slodzei. Norāda arī vēsturisko informāciju, kura apkopota līdz 2013.gada 31.decembrim

8. Datne – Piemaksas.dbf (dati par piemaksām, prēmijām, pabalstiem, kompensācijām un cita veida atlīdzību saistībā ar darbu)

Nr.p.k.

Lauka vārds

Tips

Izmērs

Lauka satura apraksts

1.

PERSKODSNumeric

11

Personas kods

2.

IESTADKODSNumeric

11

Institūcijas kods

3.

PIEMVEIDNRNumeric

6

Papildu samaksas veida identifikācijas kods (piemaksu, prēmiju, pabalstu, kompensāciju un cita veida atlīdzības saistībā ar darbu klasifikators – 5.pielikums)

4.

PIEMSAKDATDate

8

Piemaksas izmaksas sākuma datums

5.

PIEMTERMDate

8

Piemaksas izmaksas termiņš

6.

SUMMALVLNumeric

9(2)

Piemaksas summa latos. Norāda informāciju, kura apkopota līdz 2013.gada 31.decembrim

7.

PIEMPERIODCharacter

1

Piemaksas periodiskums (R – regulāra; N – neregulāra)

8.

RIKNRCharacter

20

Rīkojuma numurs

9.

RIKDATDate

8

Rīkojuma datums

10.

FINAVOTSCharacter

8

Piemaksas, prēmijas, pabalsta, kompensācijas un cita veida atlīdzības izmaksu finansējuma avots (norāda budžeta programmas vai apakšprogrammas kodu)

11.

SUMMAEURONumeric

9(2)

Piemaksas summa euro atbilstoši personas slodzei. Norāda arī vēsturisko informāciju, kura apkopota līdz 2013.gada 31.decembrim

9. Datne – Prombutne.dbf (dati par personas ilgstošu prombūtni)

Nr.p.k.

Lauka vārds

Tips

Izmērs

Lauka satura apraksts

1.

PERSKODSNumeric

11

Personas kods

2.

PROMNODate

8

Prombūtnes sākuma datums

3.

PROMLIDZDate

8

Prombūtnes termiņš

4.

PROMIEMNRNumeric

2

Prombūtnes iemesla identifikācijas kods (prombūtnes klasifikators – 3.pielikums)

10. Datne – Arstats.dbf (dati par personām, kuras nodarbinātas uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata)

Nr.p.k.

Lauka vārds

Tips

Izmērs

Lauka satura apraksts

1.

PERSKODSNumeric

11

Personas kods

2.

VARDSCharacter

25

Vārds

3.

UZVARDSCharacter

35

Uzvārds

4.

NOLIGDate

8

Līguma sākuma datums

5.

LIDZLIGDate

8

Līguma beigu datums

6.

MENESISNumeric

2

Darba samaksas izmaksas mēnesis

7.

GADSNumeric

4

Darba samaksas izmaksas gads

8.

SUMMASIDNumeric

1

Darba samaksas veids (darba samaksas veida klasifikators – 12.pielikums)

9.

SUMMALVLNumeric

9(2)

Darba samaksas summa mēnesī latos. Norāda informāciju, kura apkopota līdz 2013.gada 31.decembrim

10.

IESTADKODSNumeric

11

Institūcijas kods

11.

FINAVOTSCharacter

8

Darba samaksas izmaksu finansējuma avots (norāda budžeta programmas vai apakšprogrammas kodu)

12.

SUMMAEURONumeric

9(2)

Darba samaksas summa mēnesī euro. Norāda arī vēsturisko informāciju, kura apkopota līdz 2013.gada 31.decembrim
Finanšu ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
15.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.541
Pārskats par atlīdzību

(Pielikums MK 19.02.2013. noteikumu Nr.102 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.925)

Datu apkopošanas pamatojums – Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta astotā daļa

Veidlapa Nr.1_ATLIDZIBA

KODI

Ministrija/centrālā valsts iestāde/pašvaldība
Institūcija
Pārskata gads
Pārskata mēnesis

Kods

Koda nosaukums

Faktiski nostrādāto
un nenostrādāto, bet apmaksāto stundu skaits pārskata mēnesī

Faktiskais amatpersonu (darbinieku) skaits atbilstoši amatu sarakstam pārskata mēneša beigās

Ārštata
amatpersonu
(darbinieku), kas saņem atalgojumu, skaits
pārskata mēnesī

Izpilde pēc uzkrāšanas principa (euro)

izpilde no gada sākuma

pārskata mēneša izpilde

valsts budžeta finansējums

cits finansējums

kopā (4.+ 5.)

valsts budžeta finansējums

cits finansējums

kopā (7.+ 8.)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

KKOPĀ (nodarbināto grupu summa)
1000Atlīdzība

x

x

x

xxxx

/nosaukums/

x

x

x

YYYY

Nodarbināto grupas nosaukums
1000Atlīdzība

x

x

x

xxxx

/nosaukums/

x

x

x

YYYY

Nodarbināto grupas nosaukums
1000Atlīdzība

x

x

x

xxxx

/nosaukums/

x

x

x

16.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.541
Nodarbināto grupas

(Pielikums grozīts ar MK 19.02.2013. noteikumiem Nr. 102; MK 24.05.2016. noteikumiem Nr. 312)

Nr.p.k.

Kods

Nodarbināto grupas nosaukums

Grupas atbilstoši institūciju sektoram
(ar "" apzīmētas iespējamās nodarbināto grupas)

valsts institūcijas (t.sk. no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un nefinansētas iestādes)

pašvaldības

kapitālsabiedrības

ostas

1.APAAĀrstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas

2.APAPĀrstniecības un pacientu aprūpes personas

3.ARSTĀrsti

4.ASDPAmatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi (Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs un Ieslodzījuma vietu pārvaldē)

5.AVPAAugstākā vadība – padome

6.AVVAAugstākā vadība – valde

7.KARAKaravīri

8.PEDAPedagogi

9.PRAPPlānošanas reģiona attīstības padome

10.PROKProkurori

11.SDEPSaeimas deputāti

12.TIESTiesneši

13.ZINIZinātnieki (zinātniskajā institūtā)

14.ZTPIZinātnes tehniskais personāls (zinātniskajā institūtā)

15.PAREPārējie darbinieki, izņemot iepriekš klasificētos

16.IERVVispārējā valsts civildienesta ierēdņi

17.IERSSpecializētā valsts civildienesta ierēdņi

18.MKPSMinistru kabineta locekļi, valsts ministri un ministriju parlamentārie sekretāri

19.PIEREiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma projekta vadībā un īstenošanā iesaistītie ierēdņi uz noteiktu laiku

20.PDAREiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma projekta vadībā un īstenošanā iesaistītie darbinieki uz noteiktu laiku

Finanšu ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 541Pieņemts: 21.06.2010.Stājas spēkā: 01.07.2010.Zaudē spēku: 01.01.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 101, 29.06.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
212430
{"selected":{"value":"21.10.2016","content":"<font class='s-1'>21.10.2016.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.10.2016","iso_value":"2016\/10\/21","content":"<font class='s-1'>21.10.2016.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.05.2016","iso_value":"2016\/05\/27","content":"<font class='s-1'>27.05.2016.-20.10.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-26.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.02.2015","iso_value":"2015\/02\/27","content":"<font class='s-1'>27.02.2015.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-26.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.11.2014","iso_value":"2014\/11\/05","content":"<font class='s-1'>05.11.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-04.11.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2013","iso_value":"2013\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.02.2013","iso_value":"2013\/02\/28","content":"<font class='s-1'>28.02.2013.-31.03.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2010","iso_value":"2010\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2010.-27.02.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.10.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)