Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 553 "Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.44

Rīgā 2004.gada 20.janvārī (prot. Nr.3 40.§)
Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem
Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma 9.panta trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka darba atļaujas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību ārzemniekam, kurš vēlas nodibināt darba tiesiskās attiecības, noslēdzot darba līgumu, vai būt nodarbināts, pamatojoties uz citu civiltiesisku līgumu (tai skaitā kā komercsabiedrības pārvaldes vai izpildinstitūcijas loceklis), vai būt pašnodarbināta persona Latvijas Republikā, kā arī kārtību un apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par darba atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu.

(Grozīts ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.998)

2. Darba atļauju ārzemniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā izsniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk — pārvalde).

3. Fiziskai vai juridiskai personai, kura atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" uzskatāma par darba devēju (turpmāk — darba devējs), ārzemnieku atļauts nodarbināt tikai tajā profesijā, specialitātē vai amatā, kas norādīts ārzemnieka darba atļaujā.

4. Darba devējs, kurš vēlas nodarbināt ārzemnieku (izņemot šo noteikumu 28.1, 29., 30. un 31.punktā minētās personas), Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk — aģentūra) filiālē pēc faktiskās darba izpildes vietas vai pēc darba devēja juridiskās adreses (ja faktiskā darba izpildes vieta nav precīzi nosakāma) iesniedz apstiprināšanai darba devēja darba izsaukumu (turpmāk — darba izsaukums) (1.pielikums). Darba izsaukumu katram ārzemniekam noformē vienā eksemplārā.

(Grozīts ar MK 13.09.2005. noteikumiem Nr.700)

5. Ja darba devējs ir paredzējis ārzemnieku (izņemot šo noteikumu 28.1, 29., 30. un 31.punktā minētās personas) nodarbināt, noslēdzot darba līgumu, darba izsaukumu var apstiprināt, ja aģentūras filiālē ir reģistrēta brīva darba vieta vai speciālista vakance un pēc reģistrēšanas tā ir brīva ne mazāk par mēnesi līdz šo noteikumu 18.punktā minēto dokumentu iesniegšanas dienai.

(Grozīts ar MK 13.09.2005. noteikumiem Nr.700)

5.1 Darba atļauju ārzemniekam, kurš ir Latvijas Republikā akreditētas iz­glītības iestādes audzēknis vai pilna laika students, izsniedz tikai tādā gadījumā, ja viņam darba līgumā noteiktais darba laiks nepārsniedz 20 stundas nedēļā vai ja viņš ir pašnodarbinātais un viņa uzturēšanās laiks Latvijā nav mazāks par vienu gadu.

(MK 13.09.2005. noteikumu Nr.700 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.998)

6. Darba atļauju (2.pielikums) ārzemniekam var izsniegt, pamatojoties uz vīzu, uzturēšanās atļauju vai patvēruma meklētāja personas dokumentu.

(MK 13.09.2005. noteikumu Nr.700 redakcijā)

7. Ja ārzemnieks strādā vairākās komercsabiedrībās, ieņem vairākus amatus vienā komercsabiedrībā vai strādā vairākās specialitātēs vienā komercsabiedrībā, darba atļauja nepieciešama katram darba veidam.

8. Ārzemnieks, kurš Latvijas Republikā vēlas uzturēties, lai veiktu komercdarbību vai kā pašnodarbināta persona, dokumentus darba atļaujas saņemšanai iesniedz Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs (turpmāk — pārstāvniecība) vai pārvaldē saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanu.

9. Ja darba atļaujā norādītā termiņa ietvaros mainās nosacījumi, kas bijuši par pamatu minētās darba atļaujas izsniegšanai (piemēram, mainās darba devējs, amats, darba laiks, darba vieta), ārzemniekam ir pienākums saņemt jaunu darba atļauju šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

10. Ja darba tiesiskās attiecības ar ārzemnieku tiek izbeigtas pirms darba atļaujā noteiktā termiņa beigām, darba devējs pirms darba atļaujā noteiktā termiņa beigām, bet ne vēlāk kā trīs darbdienas pēc darba attiecību pārtraukšanas par to rakstiski paziņo pārvaldei. Ja darba devējs par darba attiecību izbeigšanu nav paziņojis šajā punktā noteiktajā kārtībā, pārvaldes priekšnieks, pieņemot attiecīgu lēmumu, darba devējam uz vienu gadu (skaitot no pārkāpuma atklāšanas dienas) var noteikt aizliegumu lūgt apstiprināt jaunus darba izsaukumus un/vai saņemt darba atļaujas ārzemniekiem.

11. Ārzemnieks uzglabā darba atļauju līdz tajā norādītā termiņa beigām un uzrāda to pēc uzraudzības un kontroles institūciju pieprasījuma.

12. Ja darba atļauja ir nozaudēta, sabojāta vai kļuvusi nederīga, ārzemnieks triju darbdienu laikā par to rakstiski paziņo pārvaldei un lūdz izsniegt darba atļaujas dublikātu.

13. Valsts darba inspekcija, Valsts robežsardze, aģentūra un pārvalde atbilstoši kompetencei uzrauga un kontrolē tāda ārzemnieka uzturēšanos un nodarbināšanu Latvijas Republikā, kurš ir nodibinājis darba tiesiskās attiecības, noslēdzot darba līgumu, vai ir nodarbināts, pamatojoties uz citu civiltiesisku līgumu (tai skaitā kā komercsabiedrības pārvaldes vai izpildinstitūcijas loceklis), vai ir pašnodarbināta persona.

(Grozīts ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.998)

II. Darba izsaukuma apstiprināšana

14. Ārzemniekam, kuru paredzēts nodarbināt kādā speciālo ekonomisko zonu teritorijā, darba izsaukumu apstiprina atbilstoši speciālo ekonomisko zonu darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

15. Ja ārzemnieka darbs Latvijas Republikā paredzēts saskaņā ar uzņēmuma līgumu, darba devējs pirms šo noteikumu 18.punktā norādīto dokumentu iesniegšanas aģentūras filiālē iesniedz aģentūrā iesniegumu uzņēmuma līguma saskaņošanai un uzņēmuma līguma projekta kopiju divos eksemplāros ar tulkojumu latviešu valodā. Iesniegumā pamato nepieciešamību nodarbināt ārzemnieku saskaņā ar uzņēmuma līgumu un norāda nodarbināmo ārzemnieku skaitu, amatus, profesijas, darba veikšanas vietas un darba izpildes termiņus.

16. Ja šo noteikumu 29. un 30.punktā minētos ārzemniekus (izņemot šo noteikumu 30.2.13.apakšpunktā minētās personas) paredzēts nodarbināt saskaņā ar uzņēmuma līgumu, atbilstoši šo noteikumu 15.punktam aģentūrā iesniedz dokumentus uzņēmuma līguma saskaņošanai.

(MK 13.09.2005. noteikumu Nr.700 redakcijā)

17. Lēmumu par uzņēmuma līguma saskaņošanu vai atteikumu saskaņot minēto līgumu aģentūra pieņem piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 15. un 16.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.

18. Lai apstiprinātu darba izsaukumu, darba devējs vai tā pilnvarots pārstāvis aģentūras filiālē kopā ar darba izsaukumu iesniedz šādus dokumentus:

18.1. iesniegumu, kurā pamatota nepieciešamība nodarbināt ārzemnieku un apliecināts, ka darba devējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu;

18.2. (svītrots ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.998);

18.3. ja ārzemnieka profesija ir reglamentēta, - kvalifikācijas atzīšanas apliecības vai līdzvērtīga dokumenta kopiju, kas apliecina profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām. Ja ārzemnieka profesija nav reglamentēta, iesniedz legalizētu izglītības dokumenta vai trīs gadu pieredzi apliecinoša dokumenta kopiju profesijā, kurā darba devējs plāno nodarbināt ārzemnieku, pievienojot noteiktā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā;

18.4. ja ārzemnieka darbs Latvijas Republikā paredzēts saskaņā ar darba līgumu vai uzņēmuma līgumu, — darba līguma projekta kopiju vai atbilstoši šo noteikumu 15.punktam saskaņota uzņēmuma līguma projekta kopiju;

18.5. darba devēja reģistrācijas apliecības, statūtu, nolikuma vai cita juridisko statusu apliecinoša dokumenta kopiju;

18.6. atļaujas (licences) kopiju, ja darba devējs paredz nodarbināt ārzemnieku tādā darbā, kura veikšanai ir nepieciešama atļauja (licence);

18.7. pilnvaru, ja dokumentu iesniedzējs ir darba devēja pilnvarots pārstāvis;

18.8. dokumentu, kas apliecina samaksu aģentūrai par šo noteikumu 18.1., 18.3., 18.4., 18.5., 18.6. un 18.7.apakšpunktā minēto dokumentu izskatīšanu un darba izsaukuma apstiprināšanu. Maksa par dokumentu izskatīšanu un darba izsaukuma apstiprināšanu parastā kārtībā (10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 18.punktā minēto dokumentu iesniegšanas) ir trīs lati, paātrinātā kārtībā (piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 18.punktā minēto dokumentu iesniegšanas) — pieci lati.

(Grozīts ar MK 13.09.2005. noteikumiem Nr.700; MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.998)

19. (Svītrots ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.998.)

20. Aģentūras filiāle pēc šo noteikumu 18.punktā minēto dokumentu saņemšanas izskata tos un:

20.1. izvērtējot situāciju darba tirgū, apstiprina darba izsaukumu, kā arī izsniedz to darba devējam;

20.2. neapstiprina darba izsaukumu, kā arī rakstiski paziņo par to darba devējam, norādot darba izsaukuma neapstiprināšanas iemeslus un lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, ja:

20.2.1. darba devējs, kurš vēlas nodarbināt ārzemnieku, noslēdzot darba līgumu, nav reģistrējis brīvo darba vietu vai speciālista vakanci aģentūras filiālē vai pēc reģistrēšanas attiecīgā darba vieta vai speciālista vakance ir brīva mazāk par mēnesi līdz šo noteikumu 18.punktā minēto dokumentu iesniegšanas dienai;

20.2.2. darba devējs nav saņēmis darba atļauju ārzemniekam pēc iepriekš apstiprināta darba izsaukuma un triju mēnešu laikā pēc darba izsaukuma apstiprināšanas nav rakstiski informējis aģentūras filiāli par iemeslu, kādēļ darba izsaukums nav iesniegts pārvaldē;

20.2.3. darba izsaukums noformēts darbam vienlaikus pie vairākiem darba devējiem un paredzētais darba laiks pārsniedz Darba likumā noteikto normālo darba laiku;

20.2.4. darba devējs aģentūras filiālē nav iesniedzis visus šo noteikumu 18.punktā minētos dokumentus vai iesniegtajos dokumentos minētā informācija ir nepilnīga, nepamatota vai nepatiesa;

20.2.5. pārvaldes priekšnieks ir pieņēmis lēmumu par darba devēja pārkāpumu saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu.

(Grozīts ar MK 13.09.2005. noteikumiem Nr.700)

21. Apstiprināto darba izsaukumu iesniedz pārvaldē kopā ar dokumentiem, kas nepieciešami termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai.

22. Darba izsaukums trīs mēnešus pēc tā apstiprināšanas ir derīgs termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai.

III. Valsts nodeva par darba atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu

23. Valsts nodeva par darba atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo doku­mentu izskatīšanu (turpmāk – valsts nodeva) viena ārzemnieka nodarbināšanai Latvijas Republikā ir 35 lati gadā. Ja nodarbinātības laiks ir īsāks par gadu, valsts nodevu aprēķina par pilnu gadu.

(MK 03.06.2008. noteikumu Nr.403 redakcijā)

24. No valsts nodevas atbrīvo šo noteikumu 28.1, 29.1.1., 29.1.2., 29.1.3., 29.1.4., 29.1.9., 29.2.1., 29.2.2., 29.2.3., 29.2.5., 30.1.1., 30.1.2., 30.1.3., 30.1.4., 30.1.5., 30.2.1., 30.2.2., 30.2.3., 30.2.5., 30.2.6., 30.2.8., 30.2.9., 30.2.10., 30.2.11., 30.2.12., 30.2.13., 30.2.14., 30.2.15., 30.2.16., 30.2.17., 30.2.18., 30.2.19. un 30.2.20.apakšpunktā un 31.punktā minētos ārzemniekus.

(Grozīts ar MK 13.09.2005. noteikumiem Nr.700; MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.998; MK 05.06.2007. noteikumiem Nr.378)

25. Valsts nodevu ārzemnieks maksā, izmantojot bezskaidras naudas norēķinu (ar pārskaitījumu) vai skaidru naudu. Valsts nodevu iemaksā kredīt­iestādē vai citā iestādē, kam ir tiesības veikt naudas pārskaitījumus. Pirms darba atļaujas saņemšanas persona maksājumu apliecinošu dokumentu (kvīti) iesniedz pārvaldē.

(MK 03.06.2008. noteikumu Nr.403 redakcijā)

26. Ieņēmumus no valsts nodevas ieskaita valsts pamatbudžetā.

IV. Darba atļaujas izsniegšana

27. Ja ārzemnieka nodarbinātība ir saistīta ar īstermiņa vai neregulāru uzturēšanos Latvijas Republikā, kas nepārsniedz 90 dienas pusgada laikā (skaitot no pirmās ieceļošanas dienas), ārzemnieks saņem vīzu (šo noteikumu 29.punktā minētajos gadījumos) vai termiņuzturēšanās atļauju un darba atļauju. Minētais noteikums attiecas arī uz ārzemniekiem, kuriem saskaņā ar Imigrācijas likumu nav nepieciešama vīza ieceļošanai Latvijas Republikā.

28. Ja ārzemnieka nodarbinātība ir saistīta ar regulāru uzturēšanos Latvijas Republikā, kas pārsniedz 90 dienas pusgada laikā (skaitot no pirmās ieceļošanas dienas), ārzemnieks saņem termiņuzturēšanās atļauju un darba atļauju.

28.1 Ja patvēruma meklētājs nav saņēmis pārvaldes Bēgļu lietu departa­menta lēmumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu viena gada laikā pēc pieteikuma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu iesniegšanas un tas nav noticis patvēruma meklētāja vainas dēļ, pārvalde līdz galīgā lēmuma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu pieņemšanai patvēruma meklētājam izsniedz darba atļauju (bez darba devēja darba izsaukuma apstiprināšanas aģentūras filiālē), pamatojoties uz patvēruma meklētāja personas dokumentu.

(MK 13.09.2005. noteikumu Nr.700 redakcijā)

29. Pārvalde izsniedz darba atļauju (bez darba devēja darba izsaukuma apstiprināšanas aģentūras filiālē) atbilstoši vīzas derīguma termiņam uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas pusgada laikā (skaitot no pirmās ieceļošanas dienas), šādām personām:

29.1. ārzemniekam, kuru Latvijas Republikā paredzēts nodarbināt:

29.1.1. valsts zinātniskā iestādē par zinātnieku;

29.1.2. no valsts budžeta vai pašvaldības finansētā kultūras iestādē par vadītāju, komponistu, mūziķi, dziedātāju, horeogrāfu, dejotāju, kino, teātra vai citu režisoru vai aktieri, cirka mākslinieku vai izrādes nodrošināšanā iesaistītu tehnisko darbinieku;

29.1.3. akreditētā izglītības iestādē par pedagogu;

29.1.4. par vērtētāju, kurš novērtē, akreditē un uzrauga laboratorijas, sertificēšanas un inspicēšanas institūcijas;

29.1.5. par informācijas tehnoloģiju speciālistu, ja viņam ir atbilstoša augstākā profesionālā vai augstākā akadēmiskā izglītība informācijas tehnoloģiju jomā un pieredze vadošā amatā informācijas tehnoloģiju nozarē (pēdējos trīs gadus). Šādā gadījumā var izsniegt līdz 100 darba atļaujām gadā, ja ārzemniekus paredzēts nodarbināt šādos amatos:

29.1.5.1. projektu direktors/Project Director (PD);

29.1.5.2. kvalitātes vadītājs/Quality Manager (QM);

29.1.5.3. vadošais projekta vadītājs/Lead Project Manager (PM2);

29.1.5.4. vadošais sistēmu arhitekts/Lead System Architect (SAR3);

29.1.5.5. vadošais sistēmu analītiķis/Lead System Analyst (SA3);

29.1.5.6. vadošais programmētājs/Lead Software Developer (P3);

29.1.5.7. vadošais informācijas tehnoloģiju risinājumu konsultants/Lead IT Solutions Consultant (ITC3);

29.1.5.8. vadošais uzņēmējdarbības konsultants/Lead Business Consultant (BC3);

29.1.6. par komponistu, mūziķi, dziedātāju, horeogrāfu, dejotāju, kino, teātra vai citu režisoru vai aktieri, cirka mākslinieku vai izrādes nodrošināšanā iesaistītu tehnisko darbinieku;

29.1.7. par transportlīdzekļa vadītāju starptautiskajos kravu pārvadājumos autotransporta jomā reglamentētās profesijās;

29.1.8. Latvijas Republikā reģistrētā gaisa kuģī kādā civilās aviācijas jomā reglamentētā profesijā;

29.1.9. valsts organizētajos vasaras nodarbinātības pasākumos ārvalstīs dzīvojošiem latviešu izcelsmes jauniešiem;

29.2. ārzemniekam, kurš ir:

29.2.1. izglītības iestādes audzēknis vai students un kurš ieradies Latvijas Republikā mācību praksē vai stažēties kādā Latvijas Republikas akreditētā izglītības iestādē vai komercreģistrā reģistrētā komercsabiedrībā, ja prakse vai stažēšanās saistīta ar darba tiesiskajām attiecībām;

29.2.2. konsultants (eksperts), kas sniedz palīdzību valsts vai pašvaldības iestādei vai palīdz īstenot tādu starptautisku līgumu vai projektu, kura dalībvalsts ir Latvijas Republika;

29.2.3. komercreģistrā reģistrēts personālsabiedrības biedrs, kam ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, valdes loceklis, padomes loceklis, prokūrists, administrators, likvidators vai persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli;

29.2.4. (svītrots ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.998);

29.2.5. komercsabiedrības vienīgais dibinātājs un kurš tajā pildīs tādas amatpersonas pienākumus, kam komercreģistrā reģistrētas paraksta tiesības.

(Grozīts ar MK 13.09.2005. noteikumiem Nr.700; MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.998; MK 05.06.2007. noteikumiem Nr.378)

30. Pārvalde izsniedz darba atļauju (bez darba devēja darba izsaukuma apstiprināšanas aģentūras filiālē) atbilstoši termiņuzturēšanās atļaujā minētajam termiņam šādām personām:

30.1. ārzemniekam, kuru Latvijas Republikā paredzēts nodarbināt:

30.1.1. valsts zinātniskā iestādē par zinātnieku;

30.1.2. no valsts budžeta vai pašvaldības finansētā kultūras iestādē par vadītāju, komponistu, mūziķi, dziedātāju, horeogrāfu, dejotāju, kino, teātra vai citu režisoru vai aktieri, cirka mākslinieku vai izrādes nodrošināšanā iesaistītu tehnisko darbinieku;

30.1.3. par sporta treneri;

30.1.4. par profesionālu sportistu pēc sporta kluba uzaicinājuma;

30.1.5. akreditētā izglītības iestādē par pedagogu;

30.2. ārzemniekam, kurš ir:

30.2.1. izglītības iestādes audzēknis vai students un kurš ieradies Latvijas Republikā mācību praksē vai stažēties kādā Latvijas Republikas akreditētā izglītības iestādē vai komercreģistrā reģistrētā komercsabiedrībā, ja prakse vai stažēšanās saistīta ar darba tiesiskajām attiecībām;

30.2.2. konsultants (eksperts), kas sniedz palīdzību valsts vai pašvaldības iestādei vai palīdz īstenot tādu starptautisku līgumu vai projektu, kura dalībvalsts ir Latvijas Republika;

30.2.3. komercreģistrā reģistrēts personālsabiedrības biedrs, kam ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, valdes loceklis, padomes loceklis, prokūrists, administrators, likvidators vai persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli;

30.2.4. (svītrots ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.998);

30.2.5. komercsabiedrības vienīgais dibinātājs un kurš tajā pildīs tādas amatpersonas pienākumus, kam komercreģistrā reģistrētas paraksta tiesības;

30.2.6. individuālais komersants;

30.2.7. pašnodarbināta persona;

30.2.8. bijis Latvijas pilsonis 1940.gada 17.jūnijā un vēlas strādāt;

30.2.9. ieradies Latvijas Republikā uz dzīvi pie laulātā, kas ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmis ārzemnieks, un vēlas strādāt;

30.2.10. šo noteikumu 30.2.9.apakšpunktā minētā ārzemnieka bērns, kas ir saņēmis termiņuzturēšanās atļauju un vēlas strādāt;

30.2.11. Latvijas pilsoņa pilngadīgais bērns vai viņa ģimenes loceklis un vēlas strādāt;

30.2.12. persona, kam Patvēruma likumā noteiktajā kārtībā piešķirts alternatīvais statuss vai viņa ģimenes loceklis, kas ir saņēmis termiņuzturēšanās atļauju un vēlas strādāt;

30.2.13. ārzemnieks, kam darba izsaukums apstiprināts atbilstoši speciālo ekonomisko zonu darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

30.2.14. saņēmis termiņuzturēšanās atļauju, pamatojoties uz iekšlietu ministra lēmumu;

30.2.15. Latvijas Republikā akreditētas izglītības iestādes audzēknis vai pilna laika students, kuram darba līgumā noteiktais darba laiks nepārsniedz 20 stundas nedēļā;

30.2.16. atzīts par cilvēku tirdzniecības upuri atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri;

30.2.17. persona, kurai piešķirts Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statuss citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai viņas ģimenes loceklis, un kura ir vienu gadu uzturējusies Latvijā saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 6.punktu un vēlas atkārtoti tikt nodarbināta Latvijas Republikā;

30.2.18. saņēmis uzturēšanās atļauju līdz tiesas sprieduma par laulības šķiršanu un bērna dzīvesvietas noteikšanu spēkā stāšanās dienai;

30.2.19. persona, kurai Latvijā piešķirts pagaidu aizsardzības statuss;

30.2.20. saņēmis uzturēšanās atļauju saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 22.punktu un uzturējies Latvijas Republikā ar šo termiņuzturēšanās atļauju vienu gadu.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr.396; MK 13.09.2005. noteikumiem Nr.700; MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.998)

31. Pārvalde izsniedz darba atļauju (bez darba izsaukuma apstiprināšanas aģentūras filiālē) atbilstoši vīzas derīguma termiņam Latvijas Republikā akreditēto diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību vai starptautisko organizāciju pārstāvniecību darbinieka apgādībā esošajai personai, ja starp Latvijas Republiku un attiecīgo valsti vai starptautisko organizāciju ir noslēgts atbilstošs līgums. Ja starp Latvijas Republiku un attiecīgo valsti vai starptautisko organizāciju atbilstošs līgums nav noslēgts, Latvijas Republikā akreditēto diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību vai starptautisko organizāciju pārstāvniecību darbinieka apgādībā esošajai personai darba atļauju izsniedz pēc darba izsaukuma apstiprināšanas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā atbilstoši vīzas derīguma termiņam. Darba izsaukuma apstiprināšana nav nepieciešama, ja persona atbilst kādai no šo noteikumu 29.punktā minētajām kategorijām.

(Grozīts ar MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.998)

32. Šo noteikumu 29.1.9., 30.2.8., 30.2.9., 30.2.10., 30.2.11., 30.2.12., 30.2.14., 30.2.15., 30.2.16., 30.2.17., 30.2.18., 30.2.19. un 30.2.20.apakšpunktā un 31.punktā minētajos gadījumos ārzemniekam ir tiesības strādāt pie jebkura darba devēja Latvijas Republikā, un darba atļauju viņam izsniedz uz laiku, kas nepārsniedz termiņuzturēšanās atļaujas vai vīzas derīguma termiņu.

(Grozīts ar MK 13.09.2005. noteikumiem Nr.700; MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.998; MK 05.06.2007. noteikumiem Nr.378)

33. Ja izbeidzas darba atļaujas termiņš, jaunu darba atļauju izsniedz šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, apstiprinot jaunu darba izsaukumu. Ja darba devējs vēlas turpināt darba tiesiskās attiecības ar to pašu ārzemnieku, darba devējs iesniedz aģentūras filiālē iesniegumu, kurā pamatota nepieciešamība atkārtoti nodarbināt ārzemnieku, un šo noteikumu 18.punktā minētos dokumentus (ja ir mainījusies iepriekš iesniegtajos dokumentos sniegtā informācija). Šajā gadījumā uz darba devēju neattiecas šo noteikumu 5.punktā minētās prasības.

34. Līdz kārtējā mēneša desmitajam datumam pārvalde nosūta attiecīgajai aģentūras filiālei šādu informāciju par iepriekšējo mēnesi:

34.1. informāciju par ārzemniekiem, kuriem, pamatojoties uz darba izsaukumu, izsniegtas darba atļaujas, ieskaitot:

34.1.1. darba atļauju kopijas;

34.1.2. valsts nodevas samaksu apliecinošo dokumentu kopijas, ja ārzemnieks saskaņā ar šo noteikumu 24.punktu nav atbrīvots no valsts nodevas;

34.2. to ārzemnieku sarakstu, kuriem atteikta termiņuzturēšanās atļauja vai anulēta termiņuzturēšanās atļauja un darba atļauja, tādēļ ka pārtrauktas darba tiesiskās attiecības;

34.3. informāciju par ārzemniekiem, kuriem darba atļaujas izsniegtas bez darba izsaukuma apstiprināšanas aģentūras filiālē (vārds, uzvārds, valstiskā piederība, paredzamā darbavieta Latvijā, nozare, kurā ārzemnieks strādā, specialitāte, profesija vai amats, darba izpildes termiņš, darba laiks);

34.4. informāciju par šo noteikumu 10.punktā minētajiem lēmumiem.

35. Pārvalde līdz kārtējā mēneša desmitajam datumam nosūta Valsts robežsardzei un Valsts darba inspekcijai šo noteikumu 34.2. un 34.4.apakšpunktā minēto informāciju par iepriekšējo mēnesi.

36. Pārvalde pēc aģentūras pieprasījuma sniedz apkopotu statistisko informāciju par ārzemniekiem izsniegtajām darba atļaujām.

37. Līdz kārtējā mēneša divdesmit piektajam datumam aģentūras filiāle reģistrē ārzemnieku-viesstrādnieku reģistrā darba atļaujas, kas iepriekšējā mēnesī izsniegtas, pamatojoties uz darba izsaukumu. Minētajā reģistrā norāda ārzemnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, darba devēja nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, specialitāti, profesiju vai amatu, kurā ārzemnieks strādās, darba izpildes termiņa sākuma un beigu datumu, darba izpildes vietu un ārzemnieka valstisko piederību.

(Grozīts ar MK 13.09.2005. noteikumiem Nr.700)

V. Noslēguma jautājumi

38. Apstiprinātie darba izsaukumi, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 28.marta noteikumiem Nr.116 "Ārvalstnieku un bezvalstnieku nodarbināšanas kārtība Latvijā" noformēti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgi trīs mēnešus.

39. (Svītrots ar MK 13.09.2005. noteikumiem Nr.700.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 12.12.2006. noteikumu Nr.998 redakcijā)

Noteikumos ietvertas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 2001.gada 20.jūlija Direktīvas 2001/55/EK par obligātajiem standartiem, lai pārvietoto personu masveida pieplūduma gadījumā sniegtu tām pagaidu aizsardzību, un par pasākumiem, lai līdzsvarotu dalībvalstu pūliņus, uzņemot šādas personas un uzņemoties ar to saistītās sekas;

2) Padomes 2003.gada 27.janvāra Direktīvas 2003/9/EK, ar ko nosaka obligātos standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai;

3) Padomes 2003.gada 25.novembra Direktīvas 2003/109/EK par trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji;

4) Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/81/EK par uzturēšanās atļaujām, kas izdotas tādiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir cilvēku tirdzniecības upuri vai bijuši iesaistīti darbībās, kas veicina nelegālo imigrāciju, kuri sadarbojas ar kompetentajām iestādēm;

5) Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/83/EK par obligātajiem standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā bēgļus vai kā personas, kam citādi nepieciešama starptautiska aizsardzība, šādu personu statusu un piešķirtās aizsardzības saturu;

6) Padomes 2004.gada 13.decembra Direktīvas 2004/114/EK par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu pilsoņu uzņemšanu studiju, skolēnu apmaiņas, prakses vai stažēšanās, nesaņemot atalgojumu, vai brīvprātīga darba nolūkā.

Ministru prezidents E.Repše

Labklājības ministre D.Staķe
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.janvāra noteikumiem Nr.44
Darba devēja darba izsaukums

44-1001.PNG (77210 bytes)

44-1002.PNG (84585 bytes)

Labklājības ministre D.Staķe
2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.janvāra noteikumiem Nr.44
Darba atļauja

44-2.PNG (97011 bytes)

Labklājības ministre D.Staķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 44Pieņemts: 20.01.2004.Stājas spēkā: 24.01.2004.Zaudē spēku: 01.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 12, 23.01.2004.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
83438
{"selected":{"value":"01.07.2008","content":"<font class='s-1'>01.07.2008.-30.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2008","iso_value":"2008\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2008.-30.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.06.2007","iso_value":"2007\/06\/14","content":"<font class='s-1'>14.06.2007.-30.06.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.12.2006","iso_value":"2006\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2006.-13.06.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.09.2005","iso_value":"2005\/09\/16","content":"<font class='s-1'>16.09.2005.-15.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-15.09.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.01.2004","iso_value":"2004\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2004.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2008
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)