Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 194

Rīgā 2000.gada 13.jūnijā (prot. Nr. 27, 6.§)
Finanšu ministrijas nolikums

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 26.11.2002. noteikumiem Nr. 517)

I. Finanšu ministrijas galvenie uzdevumi, funkcijas un tiesības

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 26.11.2002. noteikumiem Nr. 517)

1. Finanšu ministrijas (turpmāk — ministrija) galvenie uzdevumi ir izstrādāt un kopīgi ar valsts pārvaldes iestādēm īstenot valsts politiku budžeta, īstermiņa un ilgtermiņa finanšu, nodokļu un muitas, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu koordinācijas un izmantošanas un reģionālās politikas jautājumos.

(MK 06.11.2001. noteikumu Nr. 473 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.11.2002. noteikumiem Nr. 517)

2. Ministrijai ir šādas funkcijas:

2.1. izstrādāt likumu un citu normatīvo aktu projektus budžeta un finanšu vadības, reģionālās attīstības, teritorijas plānošanas, muitas, nodokļu un nodevu sistēmas pilnveidošanai un valsts un pašvaldību pasūtījuma, valsts atbalsta, iekšējā audita, valsts sektorā strādājošo darba samaksas un grāmatvedības metodoloģijas jomā, saskaņojot tos ar Eiropas Savienības normām un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus ministrijas kompetencē esošajos jautājumos;

2.2. sniegt atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem;

2.3. atbilstoši savai kompetencei nodrošināt Latvijai saistošu starptautisko līgumu slēgšanu un izpildi;

2.4. atbilstoši savai kompetencei sadarboties ar valsts pārvaldes, pašvaldību un starptautiskajām institūcijām;

2.5. nodrošināt vienotu principu ievērošanu budžeta vadībā, izstrādājot un ieviešot valsts un pašvaldību budžetu sastādīšanas un izpildes vienotu metodoloģiju, kā arī veikt Eiropas Savienības pirmsstrukturālo instrumentu finanšu vadību;

2.6. sniegt ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm un pašvaldībām metodisku palīdzību ar budžeta izstrādāšanu un izpildi saistītajos jautājumos un reģionālās attīstības un teritorijas plānošanas jautājumos;

2.7. sadarbībā ar Ekonomikas ministriju analizēt valsts investīciju programmas finanšu resursu izmantošanu un izvērtēt attiecīgo resursu izmantošanas atbilstību valsts budžeta finansētajām programmām un apakšprogrammām;

2.8. analizēt valsts ekonomisko attīstību un fiskālo politiku un izstrādāt valsts ilgtermiņa, īstermiņa un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības scenāriju un valsts budžeta prognozes fiskālās politikas pamatojumam;

2.9. pārskatīt, papildināt un precizēt muitas tarifu objektus, kārtot un aktualizēt Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu, Latvijas kombinēto nomenklatūru un TARIC klasifikatoru atbilstoši tā ieviešanas pakāpei;

2.10. izstrādāt un sadarbībā ar citām valsts pārvaldes iestādēm ieviest valsts sektorā vienotu valsts politiku darba samaksas jomā;

2.11. veikt likumos un citos normatīvajos aktos ministrijai noteiktās funkcijas, kas saistītas ar valsts un pašvaldību pasūtījumu, valsts atbalstu un iekšējo auditu;

2.12. (svītrots ar MK 06.11.2001. noteikumu Nr. 473);

2.13. koordinēt ārvalstu finanšu palīdzības resursu piesaistīšanu (saņemšanu) un to izmantošanas pārraudzību;

2.14. koordinēt un plānot sagatavošanās pasākumus darbam ar Eiropas Savienības strukturālajiem instrumentiem;

2.15. vadīt Nacionālā attīstības plāna sagatavošanu;

2.16. nodrošināt reģionālās politikas izstrādi, īstenošanu un reģionālās attīstības pasākumu novērtēšanu;

2.17. metodiski vadīt, pārraudzīt un koordinēt teritorijas plānošanu nacionālajā, plānošanas reģionu un rajona pašvaldību līmenī;

2.18. veikt citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

(Grozīts ar MK 17.07.2001. noteikumiem Nr. 317; MK 06.11.2001. noteikumiem Nr. 473; MK 26.11.2002. noteikumiem Nr. 517)

3. Ministrija ir tiesīga:

3.1. pieprasīt un saņemt no kredītiestādēm ziņas par valsts uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) finanšu operācijām un kontiem;

3.2. ministrijas kompetencē esošajos jautājumos pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām statistisko un citu informāciju un dokumentus.

(Grozīts ar MK 26.11.2002. noteikumiem Nr. 517)

II. Ministrijas struktūra un amatpersonu kompetence

4. Ministrijas darba politiskais vadītājs ir finanšu ministrs (turpmāk — ministrs). Ministrs ir nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos un nacionālais vides aizsardzības, transporta infrastruktūras un tehniskās palīdzības projektu (ISPA) koordinators.

(MK 26.11.2002. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

5. Ministrs:

5.1. ir atbildīgs Saeimai par ministrijas darbību;

5.2. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv ministriju citās institūcijās;

5.3. nosaka ministrijas darbības stratēģiju;

5.4. iesaka Ministru prezidentam apstiprināšanai ministrijas parlamentārā sekretāra kandidatūru, nosaka parlamentārā sekretāra uzdevumus, kā arī pieprasa viņa atkāpšanos no amata;

5.5. ieceļ amatā vai atbrīvo no amata ministrijas valsts sekretāru;

5.6. izveido ministrijas konsultatīvās padomes, komisijas un darba grupas, kā arī apstiprina to nolikumus;

5.7. atbilstoši savai kompetencei slēdz starptautiskos līgumus;

5.8. veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

(Grozīts ar MK 26.11.2002. noteikumiem Nr. 517)

6. Parlamentārais sekretārs ministra uzdevumā:

6.1. pārstāv ministra politisko viedokli Saeimā un tās komisijās, kā arī citās valsts institūcijās un pašvaldībās;

6.2. nodrošina ministrijas saikni ar Saeimu, piedalās Saeimas un tās komisiju darbā;

6.3. ir atbildīgs par ministrijas sagatavoto likumprojektu virzību Saeimā, tās komisijās un citās valsts institūcijās.

7. Valsts sekretārs ir valsts civildienesta ierēdnis. Valsts sekretārs:

7.1. vada ministrijas administratīvo darbu un nodrošina tās darba nepārtrauktību, ja notiek ministrijas politiskās vadības maiņa;

7.2. atbilstoši savai kompetencei bez īpaša pilnvarojuma pārstāv ministriju;

7.3. izdod rīkojumus ministrijas kompetencē esošajos jautājumos, ja normatīvajos aktos šādas tiesības nav paredzētas tikai ministram;

7.4. ir tiesīgs dot tiešus rīkojumus katram ministrijas ierēdnim un darbiniekam;

7.5. pēc saskaņošanas ar ministru apstiprina ministrijas centrālā aparāta štatu sarakstu atbilstoši valsts budžetā ministrijai noteiktajam darba samaksas fondam;

7.6. ieceļ amatā un atbrīvo no amata ministrijas ierēdņus un pieņem darbā un atlaiž no darba ministrijas darbiniekus, kuri strādā uz darba līguma pamata, kā arī atbilstoši savai kompetencei slēdz citus līgumus;

7.7. nodrošina ministrijas darbību atbilstoši piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, kā arī iesniedz ministram priekšlikumus par ministrijas darbībai nepieciešamajiem finanšu un materiāltehniskajiem līdzekļiem;

7.8. veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

(Grozīts ar MK 17.07.2001. noteikumiem Nr. 317; MK 26.11.2002. noteikumiem Nr. 517)

8. Valsts sekretāram ir vietnieki, kas ir valsts civildienesta ierēdņi. Valsts sekretāra vietnieku funkcijas un viņiem pakļautās ministrijas struktūrvienības ar rīkojumu nosaka valsts sekretārs.

(Grozīts ar MK 17.07.2001. noteikumiem Nr. 317)

9. Ministrijas pamatstruktūrvienība ir departaments. Struktūrvienības ir arī departamentu nodaļas un patstāvīgās nodaļas.

10. Departamenti un patstāvīgās nodaļas ir pakļautas valsts sekretāram vai viņa vietniekiem saskaņā ar valsts sekretāra noteikto funkciju sadalījumu.

11. Departamentu vada departamenta direktors, kura kompetence ir noteikta attiecīgā departamenta nolikumā un direktora amata aprakstā.

12. Patstāvīgās nodaļas darbu vada nodaļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta attiecīgās nodaļas nolikumā un vadītāja amata aprakstā.

III. Ministrijas pakļautībā un pārraudzībā esošās valsts iestādes un pārziņā esošie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības)

13. Ministrijas pakļautībā ir:

13.1. Valsts kase;

13.2. Centrālā finanšu un kontraktu vienība;

13.3. Reģionālās politikas un plānošanas pārvalde;

13.4. Tehniskā vienība.

(Grozīts ar MK 06.11.2001. noteikumiem Nr. 473; MK 26.11.2002. noteikumiem Nr. 517)
 

14. Ministrijas pārraudzībā ir:

14.1. Valsts ieņēmumu dienests;

14.2. Valsts proves uzraudzības inspekcija;

14.3. Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija;

14.4. Satiksmes birojs;

14.5. (svītrots ar MK 21.07.2001. noteikumu Nr. 317, kas piemērojams ar 01.07.2001., sk. grozījumu 2. punktu);

14.6. (svītrots ar MK 21.07.2001. noteikumu Nr. 317, kas piemērojams ar 01.07.2001., sk. grozījumu 2. punktu);

14.7. (svītrots ar MK 21.07.2001. noteikumu Nr. 317, kas piemērojams ar 01.07.2001., sk. grozījumu 2. punktu);

14.8. Iepirkumu uzraudzības birojs.

(Grozīts ar MK 06.11.2001. noteikumiem Nr. 473; MK 26.11.2002. noteikumiem Nr. 517)

15. Ministrijas pārziņā ir šādi uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības):

15.1. valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra";

15.2. valsts akciju sabiedrība "Latvijas Loto";

15.3. valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka";

15.4. bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nams";

15.5. bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Reģionu attīstība”;

15.6. bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Teritorijas attīstības plānošanas centrs”.

(Grozīts ar MK 15.08.2000. noteikumiem Nr. 273, MK 06.11.2001. noteikumiem Nr. 473, MK 08.01.2002. noteikumiem Nr. 13; 15.6. apakšpunkts stājas spēkā 26.06.2002., sk. 17. punktu)

IV. Noslēguma jautājumi

16. Atzīt par spēku zaudējušiem:

16.1. Ministru kabineta 1997.gada 12.augusta noteikumus Nr.301 "Finansu ministrijas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 204./205./206.nr.; 1998, 81., 295./296.nr.; 1999, 55./56.nr.);

16.2. Ministru kabineta 1998.gada 24.marta noteikumus Nr.106 "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 12.augusta noteikumos Nr.301 "Finansu ministrijas nolikums"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 81.nr.);

16.3. Ministru kabineta 1998.gada 13.oktobra noteikumus Nr.408 "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 12.augusta noteikumos Nr.301 "Finansu ministrijas nolikums"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 295./296.nr.);

16.4. Ministru kabineta 1999.gada 23.februāra noteikumus Nr.60 "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 12.augusta noteikumos Nr.301 "Finansu ministrijas nolikums"" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 55./56.nr.).

17. Noteikumu 15.6.apakšpunkts stājas spēkā vienlaikus ar Teritorijas plānošanas likuma stāšanos spēkā.

(MK 08.01.2002. noteikumu Nr. 13 redakcijā; 15.6. apakšpunkts stājas spēkā 26.06.2002.)

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Finanšu ministrijas nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 194Pieņemts: 13.06.2000.Stājas spēkā: 21.06.2000.Zaudē spēku: 01.01.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 230/232, 20.06.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
8181
{"selected":{"value":"05.12.2002","content":"<font class='s-1'>05.12.2002.-31.12.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.12.2002","iso_value":"2002\/12\/05","content":"<font class='s-1'>05.12.2002.-31.12.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.06.2002","iso_value":"2002\/06\/26","content":"<font class='s-1'>26.06.2002.-04.12.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.01.2002","iso_value":"2002\/01\/18","content":"<font class='s-1'>18.01.2002.-25.06.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2002","iso_value":"2002\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2002.-17.01.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.07.2001","iso_value":"2001\/07\/21","content":"<font class='s-1'>21.07.2001.-31.12.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.08.2000","iso_value":"2000\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2000.-20.07.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.06.2000","iso_value":"2000\/06\/21","content":"<font class='s-1'>21.06.2000.-18.08.2000.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.12.2002
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)