Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumus Nr. 235 "Kārtība, kādā nosaka maksu par bīstamo atkritumu apglabāšanu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.371

Rīgā 2003.gada 8.jūlijā (prot. Nr.39 6.§)
Kārtība, kādā nosaka maksu par bīstamo atkritumu apglabāšanu
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 21.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā aprēķina maksu par bīstamo atkritumu apglabāšanu (turpmāk — maksa).

2. Komercsabiedrība, kas veic bīstamo atkritumu apglabāšanu (turpmāk — komercsabiedrība), sagatavo maksas apmēra aprēķina projektu atbilstoši šo noteikumu 3.punktā un pielikumā minētajām izmaksām un šo noteikumu 4.punktā minētajai formulai.

3. Maksā iekļauj izmaksas, kas saistītas ar bīstamo atkritumu pieņemšanu, identifikāciju, uzskaiti un reģistrāciju, iepakošanu, apglabāšanu, kā arī poligona apsaimniekošanu tā darbības laikā, slēgšanu, rekultivāciju, uzturēšanu un monitoringu 30 gadus pēc poligona slēgšanas.

4. Maksu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Tap. = [(Ia. + Iap. + Isl. + K + N) : Aap.] x (1 + R), kur

Tap. — maksa;

Ia. — plānotās administratīvās izmaksas vienam gadam;

Iap. — plānotās bīstamo atkritumu apglabāšanas izmaksas vienam gadam;

Isl. — plānotās poligona slēgšanas, rekultivācijas un monitoringa (pēc poligona slēgšanas) relatīvās izmaksas vienam poligona darbības gadam;

K — komercsabiedrības finanšu saistības vienam gadam attiecībā uz darbībām, kas saistītas ar bīstamo atkritumu apglabāšanu;

N — nodokļi;

Aap. — vidējais gada laikā apglabāto bīstamo atkritumu daudzums, ko nosaka saskaņā ar šo noteikumu 10. un 11.punktu;

R — rentabilitāte atbilstoši šo noteikumu 6.punktam (decimāldaļskaitlis).

5. Plānotās poligona slēgšanas, rekultivācijas un monitoringa (pēc poligona slēgšanas) relatīvās izmaksas vienam poligona darbības gadam (Isl.) aprēķina, dalot plānotās poligona slēgšanas, rekultivācijas un monitoringa (pēc poligona slēgšanas) izmaksas ar kopējo plānoto atkritumu apglabāšanas vietas ietilpību (tonnās) (ņem vērā poligona plānoto un tā darbības atļaujā noteikto darbības ilgumu).

6. Komercsabiedrība maksas aprēķinā iekļauj rentabilitāti attiecībā pret pakalpojuma pašizmaksu. Rentabilitāti aprēķina, izmantojot šādu formulu:

R = P : I, kur

R — rentabilitāte;

P — peļņa pirms nodokļu samaksas;

I — pašizmaksa.

7. Ja komercsabiedrība iekļāvusi izmaksās kredītiestādes izsniegtu ilgtermiņa aizņēmumu vai valsts garantētu ilgtermiņa aizņēmumu, rentabilitātes līmenis nedrīkst pārsniegt piecus procentus.

8. Ja komercsabiedrība nav iekļāvusi izmaksās kredītiestādes izsniegtu ilgtermiņa aizņēmumu vai valsts garantētu ilgtermiņa aizņēmumu, rentabilitātes līmenis nedrīkst pārsniegt 10 procentus.

9. Ja rentabilitātes līmenis ir augstāks par šo noteikumu 7. un 8.punktā noteikto, komercsabiedrība lūdz šo noteikumu 12.punktā minētajai komisijai pārskatīt maksas apmēru.

10. Vidējais gada laikā apglabāto bīstamo atkritumu daudzums (Aap.) ir vidējais lielums starp faktiski apglabāto bīstamo atkritumu daudzumu iepriekšējā kalendāra gadā un prognozēto apglabājamo bīstamo atkritumu daudzumu kārtējā kalendāra gadā.

11. Pirmajā poligona darbības gadā apglabāto bīstamo atkritumu daudzumu (Aap.) aprēķina, dalot projektēto poligona ietilpību (tonnās) ar plānoto tā darbības laiku.

12. Vides ministrs izveido komisiju maksas apmēra izvērtēšanai (turpmāk — komisija) un apstiprina komisijas nolikumu.

13. Komisijas sastāvā ir seši komisijas locekļi — trīs Vides ministrijas pārstāvji un trīs Ekonomikas ministrijas pārstāvji.

14. Komercsabiedrība iesniedz Vides ministrijā aprēķinātā maksas apmēra projektu un izmaksu pamatojumu.

15. Vides ministrija nedēļas laikā iesniedz izskatīšanai komisijā šo noteikumu 14.punktā minētos dokumentus.

16. Komisija mēneša laikā izvērtē šo noteikumu 14.punktā minētos dokumentus un pieņem lēmumu par maksas apmēra projekta apstiprināšanu vai atteikumu apstiprināt maksas apmēra projektu. Komisija var pieprasīt papildu informāciju, ja iesniegtajā projektā vai izmaksu pamatojumā nav pietiekamu ziņu, lai objektīvi izvērtētu maksas apmēru.

17. Ja komisija pieņēmusi lēmumu apstiprināt iesniegto maksas apmēru, Vides ministrija nākamajā dienā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta to komercsabiedrībai, kā arī nodod publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Lēmums stājas spēkā lēmumā noteiktajā laikā, bet ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas.

18. Maksas apmēru apstiprina uz laiku, ne mazāku par gadu, un pārskata pēc komercsabiedrības priekšlikuma, bet ne biežāk kā reizi gadā.

19. Komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļauta tiesību norma, kas izriet no direktīvas 1999/31/EC.

Ministru prezidents E.Repše

Vides ministrs R.Vējonis
Pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.371
Maksas par bīstamo atkritumu apglabāšanu aprēķinā iekļaujamās izmaksas

1. Administratīvās izmaksas (Ia.):

1.1. zemes nomas maksa;

1.2. ēku (telpu) uzturēšana vai noma;

1.3. komunālie maksājumi;

1.4. kancelejas izdevumi:

1.4.1. pasta izdevumi;

1.4.2. sakaru izdevumi;

1.4.3. datoru un citas biroja tehnikas apkalpošana, izlietojamo materiālu izmaksas;

1.4.4. kancelejas preces;

1.5. darba samaksa (arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) administrācijas darbiniekiem;

1.6. dienesta komandējumi;

1.7. dienesta transportlīdzekļi:

1.7.1. degviela (benzīns, dīzeļdegviela, gāze);

1.7.2. smērvielas;

1.7.3. tehniskā apkope un remonts (rezerves daļas, riepas, materiāli);

1.7.4. mazgāšana;

1.7.5. apdrošināšana;

1.7.6. transportlīdzekļu ikgadējā nodeva un tehniskā apskate;

1.8. administratīvo ēku nolietojums (izņemot nomātās ēkas);

1.9. ilgtermiņa lietošanas darba līdzekļu nolietojums;

1.10. izmaksas, kas saistītas ar maksas par atkritumu apglabāšanu iekasēšanu;

1.11. trešo personu pakalpojumu izmaksas (piemēram, apsardze, konsultantu pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, ar poligona darbību saistītās apdrošināšanas prēmijas).

2. Bīstamo atkritumu apglabāšanas izmaksas (Iap.):

2.1. transportlīdzekļi un speciālā atkritumu apglabāšanas tehnika:

2.1.1. degviela (benzīns, dīzeļdegviela, gāze);

2.1.2. smērvielas;

2.1.3. tehniskā apkope un remonts (rezerves daļas, riepas, materiāli);

2.1.4. mazgāšana un neitralizācija;

2.1.5. apkope un remonts;

2.1.6. apdrošināšana;

2.1.7. transportlīdzekļu ikgadējā nodeva un tehniskā apskate;

2.2. poligona sagatavošana un uzturēšana:

2.2.1. poligona sagatavošana atkritumu izvietošanai;

2.2.2. poligona vides aizsardzības iekārtu un objektu (infiltrāta un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, hidroizolējošie slāņi, monitoringa iekārtas) remonts un uzturēšana;

2.2.3. bīstamo atkritumu apglabāšanas nodrošināšanai nepieciešamie materiāli un izejvielas (ķimikālijas, nosedzošais materiāls);

2.3. darba samaksa (arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) atkritumu apglabāšanā nodarbinātajiem transportlīdzekļu vadītājiem, operatoriem un personālam, kas apkalpo tehniku;

2.4. bīstamo atkritumu uzskaites, reģistrācijas, sastāva un masas kontrole;

2.5. nolietojums:

2.5.1. ēku nolietojums (izņemot nomātas ēkas);

2.5.2. tehnikas nolietojums;

2.5.3. tehnikas apkopes un remonta iekārtu un instrumentu nolietojums;

2.5.4. transportlīdzekļu nolietojums;

2.5.5. citu pamatlīdzekļu nolietojums;

2.6. darba aizsardzības, ugunsdzēsības un citi speciālie līdzekļi;

2.7. teritorijas uzturēšana (piemēram, teritorijas apkope, apzaļumošana);

2.8. poligona vides stāvokļa kontrole un monitorings tā darbības laikā:

2.8.1. paraugu ņemšana;

2.8.2. paraugu sagatavošana un konservēšana;

2.8.3. paraugu iepakojums;

2.8.4. paraugu transportēšana;

2.8.5. paraugu analīzes;

2.8.6. vides stāvokļa kontroles un monitoringa rezultātu apkopošana un publicēšana.

3. Bīstamo atkritumu poligona slēgšanas, rekultivācijas un monitoringa (pēc poligona slēgšanas) izmaksas nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.15 “Noteikumi par prasībām atkritumu poligonu ierīkošanai, kā arī atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanai, slēgšanai un rekultivācijai” saskaņā ar poligona projektu (Isl.).

4. Komercsabiedrības finanšu saistības, kas saistītas ar bīstamo atkritumu apglabāšanu (K).

5. Nodokļi (N):

5.1. nekustamā īpašuma nodoklis;

5.2. dabas resursu nodoklis.

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā nosaka maksu par bīstamo atkritumu apglabāšanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 371Pieņemts: 08.07.2003.Stājas spēkā: 17.07.2003.Zaudē spēku: 01.12.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 105, 16.07.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
77217
17.07.2003
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"