Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.235

Rīgā 2012.gada 3.aprīlī (prot. Nr.18 15.§)
Kārtība, kādā nosaka maksu par bīstamo atkritumu apglabāšanu
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 38.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nosaka maksu par bīstamo atkritumu apglabāšanu (turpmāk – maksa).

2. Atkritumu apsaimniekotājs, kas veic bīstamo atkritumu apglabāšanu (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs), sagatavo maksas aprēķina projektu (turpmāk – maksas projekts) atbilstoši šo noteikumu 3.punktā un pielikumā minētajām izmaksām un šo noteikumu 4.punktā minētajai formulai.

3. Maksā iekļauj izmaksas, kas saistītas ar bīstamo atkritumu pieņemšanu, identifikāciju, uzskaiti un reģistrāciju, iepakošanu, apglabāšanu (turpmāk – bīstamo atkritumu apglabāšana), kā arī poligona apsaimniekošanu tā darbības laikā, slēgšanu, rekultivāciju, uzturēšanu un monitoringu 30 gadus pēc poligona slēgšanas, kā arī finansiālo vai tam līdzvērtīgu nodrošinājumu piesārņojošās darbības atļaujā noteikto prasību izpildei par poligona slēgšanu, rekultivāciju un pēc poligona slēgšanas veicamo vides monitoringu.

4. Maksu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Map. = [(Ia. + Iap. + Isl. + K + N) : Aap.] x (1 + R), kur

Map. – maksa;

Ia. – prognozētās administratīvās izmaksas vienam kalendāra gadam;

Iap. – prognozētās bīstamo atkritumu apglabāšanas izmaksas vienam kalendāra gadam;

Isl. – plānotās poligona slēgšanas, rekultivācijas un monitoringa (pēc poligona slēgšanas) relatīvās izmaksas vienam poligona darbības kalendāra gadam;

K – pakalpojumu sniedzēja finanšu saistības vienam kalendāra gadam attiecībā uz darbībām, kas saistītas ar bīstamo atkritumu apglabāšanu;

N – nodokļi;

Aap. – vidējais kalendāra gadā apglabāto bīstamo atkritumu daudzums (svars), ko nosaka saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu;

R – rentabilitāte atbilstoši šo noteikumu 16.punktam (decimāldaļskaitlis).

5. Plānotās poligona slēgšanas, rekultivācijas un pēc poligona slēgšanas veicamā vides monitoringa relatīvās izmaksas vienam poligona darbības gadam (Isl.) aprēķina, dalot plānotās poligona slēgšanas, rekultivācijas un pēc poligona slēgšanas veicamā vides monitoringa izmaksas ar kopējo plānoto bīstamo atkritumu apglabāšanas vietas ietilpību (tonnās), ievērojot poligona plānoto un tā darbības atļaujā noteikto darbības ilgumu.

6. Pakalpojuma sniedzējs maksā iekļauj rentabilitāti attiecībā pret pakalpojuma pašizmaksu. Rentabilitāti aprēķina, izmantojot šādu formulu:

R = P : I, kur

R – rentabilitāte;

P – peļņa pirms nodokļu samaksas;

I – pašizmaksa.

7. Apglabājamo bīstamo atkritumu daudzumu nosaka kā vidējo lielumu starp faktiski apglabāto bīstamo atkritumu daudzumu iepriekšējā kalendāra gadā un prognozēto apglabājamo bīstamo atkritumu daudzumu kārtējā kalendāra gadā.

8. Maksas projektā pakalpojuma sniedzējs izmaksas un apglabāto bīstamo atkritumu daudzumu (masu) attiecina uz vienu kalendāra gadu.

9. Pakalpojuma sniedzējs maksas projektā precīzi un pārskatāmi norāda izmaksas, iekļaujot tajās tikai ar bīstamo atkritumu apglabāšanu saistītos aktīvus un darbības.

10. Maksu par vienas tonnas bīstamo atkritumu apglabāšanu poligonā pakalpojuma sniedzējs aprēķina euro.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.677; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

11. Pakalpojuma sniedzējs maksā neiekļauj ar citu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas un bīstamo atkritumu daudzumu.

12. Pakalpojuma sniedzējs iekļauj maksā bīstamo atkritumu apglabāšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu iegādei ņemtā ilgtermiņa aizņēmuma (pieci gadi un ilgāk) pamatsummas atmaksu, ja maksā netiek iekļauts par attiecīgā aizņēmuma līdzekļiem iegādātu pamatlīdzekļu nolietojums visā pamatlīdzekļu lietošanas laikā, nodrošinot šādu pamatlīdzekļu atsevišķu uzskaiti uzskaites sistēmā.

13. Ja spēkā esošajā maksā iekļauta aizņēmuma pamatsummas atmaksa, pakalpojuma sniedzējs ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms attiecīgā aizņēmuma pamatsummas atmaksas beigām iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – ministrija) jaunu maksas projektu, neiekļaujot maksas projektā par attiecīgā aizņēmuma līdzekļiem iegādāto pamatlīdzekļu nolietojumu.

14. Maksas projektā aprēķinātajā maksā iekļaujamās izmaksas pakalpojuma sniedzējs norāda saskaņā ar šo noteikumu pielikumu.

15. Pakalpojuma sniedzējs, aprēķinot savas izmaksas atbilstoši šo noteikumu pielikumā minētajiem izmaksu posteņiem, var izmantot arī citus izmaksu posteņus, ja tie ir tieši saistīti ar bīstamo atkritumu apglabāšanu (izņemot publicitātes un sabiedrības izglītošanas izmaksas) un nav pretrunā ar citiem normatīvajiem aktiem

16. Peļņa no bīstamo atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanas procentuālā izteiksmē nevar pārsniegt rentabilitāti 10 % apmērā, kas aprēķināta procentos no pakalpojuma sniegšanas izmaksām.

17. Ja par 10 % mainās spēkā esošās maksas aprēķinam izmantotie prognozētie apjoma rādītāji vai par 5 % mainās spēkā esošās maksas aprēķinā iekļautās prognozētās izmaksas, pakalpojuma sniedzējs iesniedz ministrijā jaunu maksas projektu, kas aprēķināts, pamatojoties uz koriģētu apglabāto bīstamo atkritumu daudzumu un ar to saistītajām izmaksām.

18. Pakalpojuma sniedzējs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu aprēķina plānotās poligona slēgšanas un rekultivācijas izmaksas vienam poligona darbības gadam, dalot kopējās plānotās poligona slēgšanas un rekultivācijas izmaksas ar kopējo plānoto poligona atkritumu apglabāšanas vietu ietilpību (tonnās), ievērojot piesārņojošās darbības atļaujā noteikto poligona darbības ilgumu. Slēgta poligona monitoringa izmaksas nosaka saskaņā ar atbilstošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu apsaimniekošanu.

19. Maksas projektā iekļautās izmaksas par bīstamo atkritumu sagatavošanu apglabāšanai pakalpojuma sniedzējs samazina par ieņēmumu daļu, kuru tas gūst no nošķiroto atkārtoti izmantojamo bīstamo atkritumu tirdzniecības (ieņēmumus samazina par izmaksām, kas saistītas ar nošķiroto atkārtoti izmantojamo bīstamo atkritumu sagatavošanu tirdzniecībai).

20. Pakalpojuma sniedzējs iesniedz ministrijā iesniegumu par maksas apstiprināšanu (turpmāk – iesniegums), maksas projektu un dokumentus, kas apliecina maksas projektā iekļauto maksu veidojošo izmaksu pamatojumu un satur šo noteikumu 3.punktā un pielikumā minēto informāciju (turpmāk – maksas projekta dokumenti), vienā no šādiem veidiem:

20.1. elektroniskā dokumenta formā, nosūtot pa elektronisko pastu (iesniegumu un maksas projekta dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu);

20.2. papīra formā, kā arī izmantojot ierakstāmo kompaktdisku (CD-R, CD-RW, DVD, DVD-RW) vai USB saskarnes atmiņas ierīci ar identisku iesniegumu un maksas projekta dokumentiem.

21. Kopā ar maksas projektu pakalpojuma sniedzējs iesniedz ministrijā informāciju par spēkā esošajā maksas projektā iekļautajām izmaksām un iepriekšējā gada faktiskajām izmaksām.

22. Iesniedzot maksas projektu, pakalpojuma sniedzējs tam pievieno aprakstu par procesu, kādā bīstamos atkritumus pieņem, sagatavo apglabāšanai un apglabā poligonā, kā arī norāda attiecīgo darbību apjomu gadā.

23. Ministrija izskata maksas projekta dokumentus un, ja tajos nav norādīta vai tam nav pievienota visa šajos noteikumos minētā informācija un iesniegtajā maksas projektā vai izmaksu pamatojumā nav pietiekamu ziņu, lai objektīvi izvērtētu maksas apmēru, piecu darbdienu laikā par to rakstiski informē pakalpojuma sniedzēju, norādot ministrijā papildus iesniedzamo informāciju. Pakalpojuma sniedzējs ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no minētā pieprasījuma saņemšanas dienas iesniedz pieprasīto informāciju. Minēto informāciju var paziņot un iesniegt, arī izmantojot elektroniskos sakarus, ja pakalpojuma sniedzējs šādu informācijas sniegšanas veidu ir norādījis iesniegumā.

24. Lēmumu par iesniegto maksas projektu ministrija pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā. Ja pakalpojuma sniedzējs nav iesniedzis visu nepieciešamo informāciju, ministrija pieņem lēmumu par atteikumu apstiprināt iesniegto maksas projektu. Pieņemto lēmumu ministrija paziņo pakalpojuma sniedzējam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

25. Ja ministrija pieņēmusi lēmumu apstiprināt iesniegto maksas projektu, tā triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nodod to publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.677)

26. Maksu apstiprina uz termiņu, ne mazāku par gadu, un pārskata pēc pakalpojuma sniedzēja ierosinājuma.

27. Ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

28. Maksa, kas apstiprināta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz noteiktā termiņa beigām.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1999.gada 26.aprīļa Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā – ekonomikas ministrs D.Pavļuts
Pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 3.aprīļa noteikumiem Nr.235
Izmaksas, kas iekļaujamas maksā par bīstamo atkritumu apglabāšanu

1. Administratīvās izmaksas (Ia.):

1.1. zemes nomas maksa;

1.2. ēku, telpu uzturēšana vai noma;

1.3. komunālie maksājumi;

1.4. kancelejas izdevumi:

1.4.1. pasta izdevumi;

1.4.2. sakaru izdevumi;

1.4.3. datoru un citas biroja tehnikas apkalpošana, izlietojamo materiālu izmaksas;

1.4.4. kancelejas preces;

1.5. darba samaksa (arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) administrācijas darbiniekiem;

1.6. dienesta komandējumi;

1.7. dienesta transportlīdzekļi:

1.7.1. degviela (benzīns, dīzeļdegviela, gāze);

1.7.2. smērvielas;

1.7.3. tehniskā apkope un remonts (rezerves daļas, riepas, materiāli);

1.7.4. mazgāšana;

1.7.5. apdrošināšana;

1.7.6. transportlīdzekļu ikgadējā nodeva un tehniskā apskate;

1.8. administratīvo ēku nolietojums (izņemot nomātās ēkas);

1.9. ilgtermiņa lietošanas darba līdzekļu nolietojums;

1.10. izmaksas, kas saistītas ar maksas iekasēšanu par atkritumu apglabāšanu;

1.11. trešo personu pakalpojumu izmaksas, piemēram, apsardze, konsultantu pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, ar poligona darbību saistītās apdrošināšanas prēmijas.

2. Bīstamo atkritumu apglabāšanas izmaksas (Iap.):

2.1. transportlīdzekļi un speciālā atkritumu apglabāšanas tehnika:

2.1.1. degviela (benzīns, dīzeļdegviela, gāze);

2.1.2. smērvielas;

2.1.3. tehniskā apkope un remonts (rezerves daļas, riepas, materiāli);

2.1.4. mazgāšana un neitralizācija;

2.1.5. apkope un remonts;

2.1.6. apdrošināšana;

2.1.7. transportlīdzekļu ikgadējā nodeva un tehniskā apskate;

2.2. poligona sagatavošana un uzturēšana:

2.2.1. poligona sagatavošana atkritumu izvietošanai;

2.2.2. poligona vides aizsardzības iekārtu un objektu (infiltrāta un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, hidroizolējošie slāņi, monitoringa iekārtas) remonts un uzturēšana;

2.2.3. bīstamo atkritumu apglabāšanas nodrošināšanai nepieciešamie materiāli un izejvielas (ķimikālijas, nosedzošais materiāls);

2.3. darba samaksa (arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) atkritumu apglabāšanā nodarbinātajiem transportlīdzekļu vadītājiem, operatoriem un personālam, kas apkalpo tehniku;

2.4. bīstamo atkritumu uzskaites, reģistrācijas, sastāva un masas kontrole;

2.5. nolietojums:

2.5.1. ēku nolietojums (izņemot nomātas ēkas);

2.5.2. tehnikas nolietojums;

2.5.3. tehnikas apkopes un remonta iekārtu un instrumentu nolietojums;

2.5.4. transportlīdzekļu nolietojums;

2.5.5. citu pamatlīdzekļu nolietojums;

2.6. darba aizsardzības, ugunsdzēsības un citi speciālie līdzekļi;

2.7. teritorijas uzturēšana, piemēram, teritorijas apkope, apzaļumošana;

2.8. poligona vides stāvokļa kontrole un monitorings tā darbības laikā:

2.8.1. paraugu ņemšana;

2.8.2. paraugu sagatavošana un konservēšana;

2.8.3. paraugu iepakojums;

2.8.4. paraugu transportēšana;

2.8.5. paraugu analīzes.

3. Finansiāls vai tam līdzvērtīgs nodrošinājums piesārņojošās darbības atļaujā noteikto prasību izpildei par poligona slēgšanu, rekultivāciju un pēc poligona slēgšanas veicamo vides monitoringu un bīstamo atkritumu poligona slēgšanas, rekultivācijas un pēc poligona slēgšanas veicamā vides monitoringa izmaksas, ko nosaka saskaņā ar poligona projektu (Isl.).

4. Komercsabiedrības finanšu saistības, kas saistītas ar bīstamo atkritumu apglabāšanu (K).

5. Nodokļi (N):

5.1. nekustamā īpašuma nodoklis;

5.2. dabas resursu nodoklis.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā – ekonomikas ministrs D.Pavļuts
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā nosaka maksu par bīstamo atkritumu apglabāšanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 235Pieņemts: 03.04.2012.Stājas spēkā: 06.04.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 55, 05.04.2012.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
246282
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"31.08.2013","iso_value":"2013\/08\/31","content":"<font class='s-1'>31.08.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.04.2012","iso_value":"2012\/04\/06","content":"<font class='s-1'>06.04.2012.-30.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"