Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.277

Rīgā 2003.gada 27.maijā (prot. Nr.31, 14.§)
Noteikumi par Valsts kases darbību valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanā
Izdoti saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likuma 11.panta pirmo daļu un otrās daļas 1.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts kase pārvalda valsts fondēto pensiju shēmas (turpmāk — shēma) līdzekļus.

2. Valsts kase shēmas līdzekļus pārvalda saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu, shēmas darbības noteikumiem, šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka Valsts kases darbību valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanā, kā arī atbilstoši Valsts kases un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk — aģentūra) līgumam par shēmas līdzekļu pārvaldīšanu (turpmāk — pārvaldīšanas līgums).

3. Shēmas līdzekļus iegrāmato un pārvalda šķirti no citiem Valsts kases aktīviem un tās pārvaldīšanā esošajiem aktīviem, norobežojot lēmumu pieņemšanu un jebkuras citas darbības, kas saistītas ar shēmas līdzekļu pārvaldīšanu, no Valsts kases darbībām valsts parāda vadībā un valsts vērtspapīru emisijā.

4. Darījumus ar shēmas līdzekļiem Valsts kase veic ar turētājbankas starpniecību saskaņā ar šiem noteikumiem, kā arī atbilstoši Valsts kases un turētājbankas līgumam (turpmāk - turētājbankas līgums).

5. Valsts kase izvēlas turētājbanku saskaņā ar likumu “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”.

6. Valsts kase turētājbankas līgumā paredz, ka turētājbanka:

6.1. veic norēķinus ar naudas līdzekļiem, saņem vērtspapīrus un nodrošina to pārvedumu, nodrošina vērtspapīru un cita īpašuma drošu glabāšanu, kā arī apkalpo shēmas līdzekļu kontus saskaņā ar pārvaldīšanas līgumā un turētājbankas līgumā minētajiem nosacījumiem;

6.2. izpilda Valsts kases rīkojumus, ja tie nav pretrunā ar Valsts fondēto pensiju likumu, šiem noteikumiem, pārvaldīšanas līgumā un turētājbankas līgumā minētajiem nosacījumiem;

6.3. rīkojas neatkarīgi no Valsts kases;

6.4. rīkojas vienīgi shēmas dalībnieku interesēs, izņemot šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētos gadījumus;

6.5. shēmas līdzekļus tur šķirti no citiem bankas aktīviem, kā arī juridiski nodrošina shēmas līdzekļus pret kreditoru prasījumiem gadījumā, ja turētājbanka tiek atzīta par maksātnespējīgu.

7. Slēdzot turētājbankas līgumu, Valsts kase nodrošina, lai tajā tiktu norādīta šāda informācija:

7.1. Valsts kases reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

7.2. turētājbankas nosaukums, reģistrācijas numurs, licences numurs starpniekdarbībai vērtspapīru tirgū, juridiskā adrese un izpildinstitūcijas atrašanās vieta;

7.3. pušu tiesības un pienākumi;

7.4. shēmas līdzekļu kontu apkalpošanas kārtība;

7.5. kārtība, kādā izpildāmi Valsts kases rīkojumi par darījumiem ar shēmas līdzekļiem;

7.6. shēmas līdzekļu glabāšanas kārtība;

7.7. atlīdzība turētājbankai (atlīdzības apmērs un samaksas kārtība);

7.8. kārtība, kādā sedzami turētājbankas izdevumi, kas radušies, veicot darījumus ar shēmas līdzekļiem vai apkalpojot shēmas līdzekļu kontus;

7.9. atbildība par līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi;

7.10. līguma termiņš;

7.11. līguma noteikumu grozīšanas kārtība;

7.12. līguma pirmstermiņa izbeigšanas nosacījumi un kārtība;

7.13. strīdu izskatīšanas kārtība;

7.14. citi noteikumi, kas izriet no pārvaldīšanas līguma.

8. Turētājbankas līgumā Valsts kase paredz šādus turētājbankas pienākumus:

8.1. glabāt shēmas līdzekļus saskaņā ar šiem noteikumiem un turētājbankas līgumu;

8.2. sekot, lai Valsts kase ievēro šo noteikumu, citu normatīvo aktu un pārvaldīšanas līguma prasības attiecībā uz shēmas līdzekļu ieguldījumiem, kā arī ieguldījumu noteikumus un ierobežojumus, un nekavējoties ziņot Finanšu ministrijai, Valsts kasei un aģentūrai par turētājbankai zināmo Valsts kases rīcību, kas ir pretrunā ar Valsts fondēto pensiju likumu, šiem noteikumiem, pārvaldīšanas līgumu vai turētājbankas līgumu;

8.3. sekot, lai shēmas līdzekļu vērtība tiktu aprēķināta saskaņā ar pārvaldīšanas līgumā minētajiem nosacījumiem;

8.4. nodrošināt, lai ienākumi no shēmas līdzekļu pārvaldīšanas tiktu izlietoti saskaņā ar šiem noteikumiem un pārvaldīšanas līgumā minētajiem nosacījumiem;

8.5. sekot, lai pienācīgi tiktu veikti darījumos ar shēmas līdzekļiem noteiktie maksājumi;

8.6. pilnā mērā atlīdzināt shēmas dalībniekiem, Valsts kasei un trešajām personām nodarītos zaudējumus, ja turētājbanka ar nolūku vai aiz neuzmanības pārkāpusi Valsts fondēto pensiju likumu, šos noteikumus, turētājbankas līgumu vai nolaidīgi veikusi savus pienākumus;

8.7. iespējami ātri, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā rakstiski ziņot aģentūrai par jebkuru Valsts kases rīcību, ar ko tiek pārkāptas normatīvo aktu prasības shēmas līdzekļu pārvaldīšanas jomā vai kas ir pretrunā ar turētājbankas līgumu.

9. Turētājbankas līgumā Valsts kase drīkst iekļaut arī citus nosacījumus, kas nav pretrunā ar Valsts fondēto pensiju likumu, šiem noteikumiem un pārvaldīšanas līgumu.

10. Turētājbankas līgums izbeidzas šādos gadījumos:

10.1. izbeidzas turētājbankas līgumā noteiktais termiņš;

10.2. puses savstarpēji vienojas;

10.3. viena puse vienpusēji atkāpjas no turētājbankas līguma, ievērojot šo noteikumu 11.punktā minētos termiņus;

10.4. rodas apstākļi, kuru dēļ turētājbanka vairs neatbilst Valsts fondēto pensiju likuma, šo noteikumu vai pārvaldīšanas līguma prasībām;

10.5. turētājbanka tiek atzīta par maksātnespējīgu;

10.6. turētājbanka izbeidz darbību;

10.7. citos turētājbankas līgumā noteiktajos gadījumos.

11. Turētājbankas līguma pusei, kura vienpusēji atkāpjas no turētājbankas līguma, ir pienākums paziņot par to otrai pusei trīs mēnešus iepriekš, ja turētājbankas līgumā nav noteikts cits termiņš.

12. (Svītrots ar MK 03.08.2004. noteikumiem Nr. 679)

13. Valsts kases pārvaldīšanā esošo shēmas līdzekļu ieguldījums vienas emisijas valsts vērtspapīros nedrīkst pārsniegt 20% no kopējā izsolē (izsolēs) pārdoto valsts vērtspapīru nominālvērtību apjoma.

(MK 03.08.2004. noteikumu Nr. 679 redakcijā)

14. Valsts kases pārvaldīšanā esošo shēmas līdzekļu ieguldījumi termiņnoguldījumos ir pieļaujami bankās, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmušas licenci kredītiestādes darbībai un kuru pašu kapitāls vismaz trīs reizes pārsniedz normatīvajos aktos noteiktā bankas minimālā dibināšanas pamatkapitāla apmēru. Šis ierobežojums neattiecas uz darījumiem, kuros Valsts kase pērk vērtspapīrus uz noteiktu termiņu un, termiņam beidzoties, pārdod tos iepriekšējam vērtspapīru īpašniekam par fiksētu cenu.

(MK 03.08.2004. noteikumu Nr. 679 redakcijā)

15. (Svītrots ar MK 03.08.2004. noteikumiem Nr. 679)

16. (Svītrots ar MK 03.08.2004. noteikumiem Nr. 679)

17. Ieguldot shēmas līdzekļus, Valsts kase ievēro ieguldījumu diversifikācijas principu, kā arī nodrošina atbilstošu ieguldījumu likviditāti pārvaldīšanas līguma nosacījumu izpildei.

18. Lai nodrošinātu īstermiņa finanšu likviditāti, Valsts kase drīkst pārdot valsts vērtspapīrus uz noteiktu termiņu un, termiņam beidzoties, atpirkt tos par fiksētu cenu. Šādu darījumu termiņš nedrīkst pārsniegt trīs mēnešus un apjoms nedrīkst pārsniegt 10 % no kopējā Valsts kases pārvaldīšanā esošo shēmas līdzekļu apjoma.

(Grozīts ar MK 03.08.2004. noteikumiem Nr. 679)

19. Ieguldot shēmas līdzekļus, Valsts kasei ir pienākums iegūt pietiekami plašu informāciju par potenciālajiem vai iegūtajiem ieguldījuma objektiem, kā arī pārraudzīt to banku finansiālo un ekonomisko situāciju, kurās termiņnoguldījumos ir vai tiks ieguldīti shēmas līdzekļi.

20. (Svītrots ar MK 03.08.2004. noteikumiem Nr. 679)

21. Valsts kase veic shēmas līdzekļu grāmatvedības uzskaiti un sagatavo pārskatus saskaņā ar likumiem, normatīvajiem aktiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk — komisija) noteikto pārskatu sagatavošanas kārtību.

22. Pārskatus par shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Valsts kase iesniedz Finanšu ministrijā un aģentūrā.

23. Gada un ceturkšņa pārskati par shēmas līdzekļu pārvaldīšanu ir publiski pieejami visām shēmas darbībā ieinteresētajām personām.

24. Valsts kases darbību shēmas līdzekļu pārvaldīšanā pārrauga Finanšu ministrija. Pārraudzības mērķis ir nodrošināt Valsts kases darbības atbilstību šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas izdoti saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu, kā arī aizsargāt shēmas dalībnieku intereses.

25. Finanšu ministrijai ir tiesības:

25.1. veikt Valsts kases iekšējo pārbaudi;

25.2. rakstiski pieprasīt un saņemt no Valsts kases un turētājbankas informāciju par Valsts kases kontiem un darījumiem, kas veikti ar shēmas līdzekļiem;

25.3. dot Valsts kasei rīkojumu mainīt turētājbanku, ja turētājbanka pārkāpj šos noteikumus vai turētājbankas līguma nosacījumus vai ja tas ir nepieciešams shēmas dalībnieku interešu aizsardzībai.

26. Valsts kases pienākums ir atļaut Finanšu ministrijas pilnvarotajām personām, kas veic Valsts kases iekšējo pārbaudi, brīvi iepazīties ar visiem dokumentiem un informāciju, kas attiecas uz Valsts kases darbību shēmas līdzekļu pārvaldīšanā.

27. Finanšu ministrijas pienākums ir rakstiski informēt Valsts kasi par pārbaudē konstatētajiem trūkumiem un ziņojuma norakstu nosūtīt aģentūrai un komisijai.

28. Šo noteikumu 25.3.apakšpunktā minētajā gadījumā turētājbankas līgums izbeidzas līgumā noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā Valsts kase nākamajā dienā pēc turētājbankas līguma izbeigšanās līdz jaunas turētājbankas izvēlei dod rīkojumu par ieguldījumu plāna naudas un vērtspapīru kontu pārvešanu uz citu banku, kura ir tiesīga sniegt turētājbankas pakalpojumus.

29. Valsts kases izdevumi, kas saistīti ar shēmas līdzekļu pārvaldīšanu (to skaitā maksājumi trešajām personām — turētājbankai, zvērinātiem revidentiem un citām personām), tiek segti no atlīdzības par ieguldījumu plāna līdzekļu pārvaldīšanu, un atlīdzības apjoms tiek norādīts ieguldījumu plāna prospektā.

(Grozīts ar MK 03.08.2004. noteikumiem Nr. 679)

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 12.jūnija noteikumus Nr.253 “Noteikumi par Valsts kases darbību valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanā” (Latvijas Vēstnesis, 2001, 97.nr.).

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministrs V.Dombrovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Valsts kases darbību valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 277Pieņemts: 27.05.2003.Stājas spēkā: 31.05.2003.Zaudē spēku: 01.11.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 81, 30.05.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
75479
{"selected":{"value":"07.08.2004","content":"<font class='s-1'>07.08.2004.-31.10.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.08.2004","iso_value":"2004\/08\/07","content":"<font class='s-1'>07.08.2004.-31.10.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.05.2003","iso_value":"2003\/05\/31","content":"<font class='s-1'>31.05.2003.-06.08.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.08.2004
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)