Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumus Nr. 271 "Ekonomikas ministrijas nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.238

Rīgā 2003.gada 29.aprīlī (prot. Nr.23 62.§)
Ekonomikas ministrijas nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Ekonomikas ministrija (turpmāk — ministrija) ir vadošā valsts pārvaldes iestāde ekonomiskās politikas jomā. Ministrija izstrādā un īsteno tautsaimniecības struktūrpolitiku, rūpniecības politiku, enerģētikas politiku, ārējo ekonomisko politiku, iekšējā tirgus politiku (precēm un pakalpojumiem), komercdarbības attīstības politiku, konkurētspējas un tehnoloģiju attīstības politiku, patērētāju tiesību aizsardzības politiku, mājokļu politiku un citu politiku normatīvajos aktos noteiktajās jomās.

(Grozīts ar MK 18.01.2005. noteikumiem Nr.43; MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1061; MK 16.10.2007. noteikumiem Nr.697)

2. Ministrija ir tieši pakļauta ekonomikas ministram (turpmāk — ministrs).

3. Ministrija ir augstākā iestāde ministrijas padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm.

II. Ministrijas funkcijas, uzdevumi un kompetence

4. Ministrijas funkcijas:

4.1. izstrādāt ekonomikas politiku;

4.2. organizēt un koordinēt ekonomikas politikas īstenošanu;

4.3. nodrošināt starptautisko ekonomisko sadarbību;

4.4. veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

5. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, ministrija:

5.1. tautsaimniecības struktūrpolitikas jomā:

5.1.1. sagatavo pārskatus par valsts ekonomisko stāvokli un izstrādā tautsaimniecības attīstības prognozes;

5.1.2. veicina tautsaimniecības strukturālās reformas;

5.1.3. izstrādā Latvijas ilgtermiņa ekonomikas attīstības mērķus un prioritātes;

5.1.4. piedalās nodokļu un budžeta politikas izstrādē;

5.1.5. kopīgi ar Finanšu ministriju izstrādā galveno makroekonomisko rādītāju prognozes valsts budžeta projekta sagatavošanai;

5.1.6. izstrādā Latvijas nacionālo Lisabonas programmu un koordinē tās izpildi;

5.2. izstrādā un īsteno politiku šādās jomās:

5.2.1. atbilstības novērtēšana, kvalitātes nodrošināšana un tehnoloģisko iekārtu uzraudzība;

5.2.2. inovāciju politika;

5.2.3. mazo un vidējo uzņēmumu attīstība;

5.2.4. elektroniskā komercija;

5.2.5. privatizācija un denacionalizācija;

5.2.6. (svītrots ar MK 16.10.2007. noteikumiem Nr.697);

5.3. izstrādā un īsteno politiku šādās apakšnozarēs:

5.3.1. rūpniecība;

5.3.2. tūrisms;

5.3.3. enerģētika;

5.3.4. būvniecība;

5.3.5. patērētāju tiesību aizsardzība;

5.3.6. mājokļi;

5.4. pilnveido komercdarbības vidi un koordinē komercdarbības atbalsta instrumentus;

5.5. plāno, ievieš un uzrauga attīstības programmas un projektus, piesaistot Eiropas Savienības un citus ārvalstu līdzekļus;

5.6. izstrādā priekšlikumus un izvērtēto pasākumu ekonomisko pamatojumu, kas tiek finansēti no Eiropas Komisijas strukturālajiem instrumentiem;

5.7. ārējās ekonomiskās politikas jomā:

5.7.1. izstrādā un īsteno eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes politiku;

5.7.2. koordinē Latvijas Republikas ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla izveidi un to darbību;

5.7.3. līdzdarbojas Latvijas Republikas interešu pārstāvībā Pasaules tirdzniecības organizācijā un Eiropas Savienības institūcijās;

5.7.4. izsniedz tirdzniecības regulēšanas speciālos dokumentus (licences, uzraudzības dokumentus, atļaujas) atsevišķu rūpniecības preču importam un eksportam atbilstoši Eiropas Savienības prasībām;

5.8. koordinē un vada nacionālo standartizācijas, akreditācijas, metroloģijas un tirgus uzraudzības sistēmu;

5.9. plāno ar enerģētikas krīzes novēršanu saistītos pasākumus un nodrošina to vadību;

5.10. veic ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves administratīvo pārraudzību;

5.11. izstrādā valsts un privātās partnerības politiku un koordinē tās īstenošanu;

5.12. (svītrots ar MK 31.10.2006. noteikumiem Nr.882);

5.12.1 koordinē darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēšanu valstī;

5.13. veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

(Grozīts ar MK 20.01.2004. noteikumiem Nr.47; MK 18.01.2005. noteikumiem Nr.43; MK 31.10.2006. noteikumiem Nr.882; MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1061; MK 16.10.2007. noteikumiem Nr.697)

6. Ministrija:

6.1. izstrādā nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;

6.2. sniedz atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem;

6.3. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izdod administratīvos aktus;

6.4.nodrošina nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja;

6.5. sagatavo un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz priekšlikumus par normatīvajos aktos un attiecīgajos politikas plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu realizācijai un ministrijas uzdevumu veikšanai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta;

6.6. savas kompetences ietvaros pārstāv valsts intereses starptautiskajās organizācijās un Eiropas Savienības institūcijās;

6.7. valsts vārdā veic privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami ministrijas darbības nodrošināšanai;

6.8. veic funkciju izpildes, kā arī citas pārbaudes ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs;

6.9. nodrošina valsts pasūtīto pētījumu pieteikumu izstrādi, kā arī veicina pētījumu rezultātu efektīvu izmantošanu nozares politikas izstrādē;

6.10. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar citām valsts pārvaldes iestādēm vienotas valsts politikas izstrādāšanā un īstenošanā;

6.11. informē sabiedrību par nozares politiku un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību, konsultējas ar nevalstiskajām organizācijām lēmuma pieņemšanas procesā, veicina sociālo dialogu jautājumos, kas saistīti ar politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī iesaista sabiedrības pārstāvjus valsts pārvaldē.

(Grozīts ar MK 18.01.2005. noteikumiem Nr.43)

7. Ministrijas tiesības ir:

7.1. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un bez maksas saņemt no fiziskajām un privāto tiesību juridiskajām personām ministrijas uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

7.2. iesaistīt nozares politikas jautājumu risināšanā ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību un citu institūciju pārstāvjus;

7.3. piedalīties starptautisku organizāciju rīkotajos pasākumos, noslēgt starptautiskās sadarbības līgumus un koordinēt starptautisko sadarbību;

7.4. veikt finanšu revīziju ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs;

7.5. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

III. Ministrijas struktūra un amatpersonu kompetence

8. Ministrijas darbu vada ministrs.

9. Ministrs:

9.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv ministriju;

9.2. dod rīkojumus valsts sekretāram un ministrijas politiskajām amatpersonām;

9.3. dod rīkojumus ministrijas pārvaldes amatpersonām un darbiniekiem, kuri par to informē augstāku amatpersonu;

9.4. dod rīkojumus ministra un ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu pārvaldes amatpersonām un darbiniekiem un izdod tiem saistošus iekšējos normatīvos aktus, ciktāl ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi;

9.5. ārējos normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros uzrauga ministra vai ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu darbību, kapitālsabiedrību, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, kā arī amatpersonu darbību vai pilnvaro tam attiecīgu ministrijas amatpersonu;

9.6. var atcelt parlamentārā sekretāra, valsts sekretāra un citu ministrijas pārvaldes amatpersonu izdotos iekšējos normatīvos aktus, lēmumus un rīkojumus, izņemot administratīvos aktus;

9.7. var atcelt ministra un ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu pārvaldes amatpersonu izdotos iekšējos normatīvos aktus, lēmumus un rīkojumus, izņemot administratīvos aktus, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi;

9.8. ieceļ amatā un atbrīvo no amata ministrijas valsts sekretāru un ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu vadītājus, ciktāl ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi;

9.9. nosaka iekšējā audita sistēmu ministrijā;

9.10. ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā slēdz starptautiskos līgumus;

9.11. veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

(Grozīts ar MK 18.01.2005. noteikumiem Nr.43)

10. Parlamentārais sekretārs veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

11. Valsts sekretārs:

11.1. organizē nozares politikas un stratēģijas izstrādi un nozares politikas īstenošanu;

11.2. vada iestādes administratīvo darbu un nodrošina ministrijas funkciju izpildi;

11.3. nodrošina ministra un parlamentārā sekretāra rīkojumu izpildi;

11.4. izveido racionālu struktūru ministrijas funkciju izpildei;

11.5. plāno finanšu resursus ministrijas padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm;

11.6. pieņem pārvaldes lēmumus un izdod iekšējos normatīvos aktus;

11.7. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv ministriju;

11.8. dod tiešus rīkojumus ministrijas pārvaldes amatpersonām un darbiniekiem;

11.9. nodrošina ministrijas darbības nepārtrauktību, ja notikusi ministrijas politiskās vadības maiņa;

11.10. veic citas Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās valsts pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas un citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

12. Valsts sekretāram ir vietnieki. Valsts sekretāra vietnieka kompetenci, kā arī attiecīgajam valsts sekretāra vietniekam tieši pakļautās ministrijas struktūrvienības nosaka valsts sekretārs.

13. Ministrijas struktūrvienības ir departamenti, to nodaļas un patstāvīgās nodaļas. Departamentus, to nodaļas un patstāvīgās nodaļas izveido, reorganizē un likvidē valsts sekretārs. Departamentu, to nodaļu un patstāvīgo nodaļu reglamentus pēc saskaņošanas ar valsts sekretāru izdod attiecīgās struktūrvienības vadītājs.

14. Departamenti un patstāvīgās nodaļas ir pakļautas valsts sekretāram vai viņa vietniekam saskaņā ar valsts sekretāra noteikto funkciju sadalījumu.

15. Departamentu vada departamenta direktors. Departamenta direktoram var būt vietnieki. Departamenta direktora un viņa vietnieku kompetenci nosaka ierēdņa amata aprakstā vai darba līgumā.

16. Patstāvīgo nodaļu vada nodaļas vadītājs. Patstāvīgās nodaļas vadītājam var būt vietnieks. Nodaļas vadītāja un viņa vietnieka kompetenci nosaka ierēdņa amata aprakstā vai darba līgumā.

17. Ministrs un valsts sekretārs ministrijā var izveidot padomes, darba grupas un komisijas. Minētajās institūcijās var iesaistīt citu institūciju pilnvarotos pārstāvjus, kā arī privātpersonas. Institūciju nolikumus apstiprina attiecīgi ministrs vai valsts sekretārs.

IV. Ministrijas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un pārskati par ministrijas darbību

18. Ministrijas darbības tiesiskumu nodrošina valsts sekretārs. Valsts sekretārs ir atbildīgs par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

19. Valsts sekretāram ir tiesības atcelt ministrijas pārvaldes amatpersonu lēmumus un iekšējos normatīvos aktus.

20. Valsts sekretārs pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdēto ministrijas pārvaldes amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai pārvaldes amatpersonas un darbinieka faktisko rīcību, ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

21. Valsts sekretāra izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersona var pārsūdzēt tiesā.

22. Ministrija ne retāk kā reizi gadā sniedz ministram pārskatu par nozares politikas īstenošanu, ministrijas funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo gada publisko pārskatu par nozares politikas īstenošanu.

23. Ministram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par nozares vai atsevišķas jomas politikas īstenošanu, kā arī par ministrijas padotībā esošas valsts pārvaldes iestādes darbību.

V. Ministrijas padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes un kapitālsabiedrības, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja

(Nodaļas nosaukums MK 18.01.2005. noteikumu Nr.43 redakcijā)

24. Ministrijas padotībā ir:

24.1. Centrālā statistikas pārvalde;

24.2. Konkurences padome;

24.3. valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs";

24.4. (svītrots ar MK 05.09.2006. noteikumiem Nr.739);

24.5. (svītrots ar MK 18.01.2005. noteikumiem Nr.43);

24.6. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs;

24.7. (svītrots ar MK 01.04.2004. noteikumiem Nr.222);

24.8. (svītrots ar MK 03.03.2008. noteikumiem Nr.136);

24.9. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija;

24.10. Valsts būvinspekcija;

24.11. Tūrisma attīstības valsts aģentūra;

24.12. valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra";

24.13. (svītrots ar MK 13.11.2007. noteikumiem Nr.772);

24.14. valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs";

24.15. Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra.

(Grozīts ar MK 18.01.2005. noteikumiem Nr.43; MK 05.09.2006. noteikumiem Nr.739; MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1061; MK 05.06.2007. noteikumiem Nr.375; MK 03.03.2008. noteikumiem Nr.136)

25. Ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

25.1. valsts akciju sabiedrībā "Privatizācijas aģentūra";

25.2. valsts akciju sabiedrībā "Latvenergo";

25.3. valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts";

25.4. valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs";

25.5. sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Garantiju aģentūra";

25.6. akciju sabiedrībā "Latvijas gāze".

(MK 18.01.2005. noteikumu Nr.43 redakcijā)

26. (Svītrots ar MK 18.01.2005. noteikumiem Nr.43.)

VI. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 31.10.2006. noteikumu Nr.882 redakcijā)

27. Šo noteikumu 5.12.1 apakšpunkts stājas spēkā ar 2007.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents E.Repše

Ekonomikas ministra vietā — finanšu ministrs V.Dombrovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ekonomikas ministrijas nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 238Pieņemts: 29.04.2003.Stājas spēkā: 14.05.2003.Zaudē spēku: 27.03.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 70, 13.05.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
74753
{"selected":{"value":"07.03.2008","content":"<font class='s-1'>07.03.2008.-26.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.03.2008","iso_value":"2008\/03\/07","content":"<font class='s-1'>07.03.2008.-26.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.11.2007","iso_value":"2007\/11\/23","content":"<font class='s-1'>23.11.2007.-06.03.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.10.2007","iso_value":"2007\/10\/20","content":"<font class='s-1'>20.10.2007.-22.11.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2007","iso_value":"2007\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2007.-19.10.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.01.2007","iso_value":"2007\/01\/02","content":"<font class='s-1'>02.01.2007.-30.06.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.2006","iso_value":"2006\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2006.-01.01.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.09.2006","iso_value":"2006\/09\/09","content":"<font class='s-1'>09.09.2006.-03.11.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.01.2005","iso_value":"2005\/01\/22","content":"<font class='s-1'>22.01.2005.-08.09.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-21.01.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.01.2004","iso_value":"2004\/01\/30","content":"<font class='s-1'>30.01.2004.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.05.2003","iso_value":"2003\/05\/14","content":"<font class='s-1'>14.05.2003.-29.01.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.03.2008
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)