Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.190

Rīgā 2003.gada 22.aprīlī (prot. Nr.22 10.§)
Valsts aizsardzības būvju būvniecības kārtība
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka prasības valsts aizsardzības būvju projektēšanas sagatavošanai, būvprojekta izstrādāšanai, būvdarbu veikšanai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai, kā arī minēto procesu norises kārtību, ciktāl to nenosaka Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk — Vispārīgie būvnoteikumi).

2. Valsts aizsardzības būves šo noteikumu izpratnē ir šādas Aizsardzības ministrijas būves:

2.1. sprāgstvielu un speciālo līdzekļu noliktavas;

2.2. munīcijas un ieroču noliktavas;

2.3. ekipējuma noliktavas;

2.4. kazarmas;

2.5. militāras nozīmes mācību ēkas;

2.6. sardznes;

2.7. militārie poligoni un šautuves;

2.8. militārie lidlauki;

2.9. komandpunkti;

2.10. tehniskās novērošanas punkti;

2.11. Nacionālo bruņoto spēku štābi;

2.12. Nacionālo bruņoto spēku komandcentri;

2.13. Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku bāzes;

2.14. patvertnes;

2.15. ieroču un militārā ekipējuma remontdarbnīcas.

3. Lēmumu par valsts aizsardzības būves būvniecību pieņem Aizsardzības ministrija. Būvniecības ierosinātājs būvvaldē (izņemot šo noteikumu I1 nodaļā minēto gadījumu) ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

(MK 16.11.2010. noteikumu Nr.1045 redakcijā)

I1. Būvniecības kārtība, ja par to lēmis Ministru kabinets

(Nodaļa MK 16.11.2010. noteikumu Nr.1045 redakcijā)

3.1 Valsts aizsardzības būves būvniecību organizē šajā nodaļā noteiktajā kārtībā, ja ir saņemts:

3.11. Aizsargjoslu likuma 36.panta septītajā daļā minētais Ministru kabineta ikreizējais rīkojums par atļauju veikt tāda valsts nozīmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju objekta būvniecību, kas ir valsts aizsardzības būve šo noteikumu izpratnē, – krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē, ja tas nav paredzēts vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā;

3.12. ikreizējs Ministru kabineta rīkojums par atsevišķu projektu īstenošanu, kas ietver valsts aizsardzības būves būvniecību.

3.2 Šo noteikumu 3.1 punktā minētajos gadījumos būvniecības procesā nepiemēro būves publisko apspriešanu.

3.3 Valsts aizsardzības būves būvniecības pasūtītājs ir institūcija, kura administrē finanšu līdzekļus valsts aizsardzības būves būvniecībai. Aizsardzības ministrija pieņem lēmumu, kura institūcija veiks pasūtītāja funkcijas.

3.4 Šo noteikumu 3.1 punktā minētajos gadījumos aizsardzības ministrs izveido Aizsardzības būvju īpašo komisiju. Komisijas sastāvā iekļauj pa vienam pārstāvim no Aizsardzības ministrijas, Vides ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Veselības ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra, kā arī tās pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts veikt būvniecību. Visus lēmumus, kas saistīti ar būvniecības procesu, līdz būves nodošanai ekspluatācijā pieņem Aizsardzības būvju īpašā komisija. Aizsardzības ministrs pēc saskaņošanas ar ministrijām, kuru pārstāvji veido Aizsardzības būvju īpašo komisiju, apstiprina Aizsardzības būvju īpašās komisijas nolikumu.

3.5 Pirms būvprojektēšanas uzsākšanas pasūtītājs iesniedz Aizsardzības būvju īpašajā komisijā būvniecības iesniegumu–uzskaites karti (1.pielikums).

3.6 Aizsardzības būvju īpašā komisija izvērtē būvniecības iesnieguma–uzskaites kartes atbilstību attiecīgi 3.11. vai 3.12.apakšpunktā minētajam Ministru kabineta rīkojumam un pieņem attiecīgu lēmumu. Ja lēmums ir pozitīvs, Aizsardzības būvju īpašā komisija 20 dienu laikā pēc būvniecības iesnieguma–uzskaites kartes reģistrācijas nosaka būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamos dokumentus un izsniedz pasūtītajam plānošanas un arhitektūras uzdevumu (2.pielikums).

3.7 Pasūtītājs iesniedz Aizsardzības būvju īpašajā komisijā ar būvniecībai paredzētā zemesgabala īpašnieku (valdītāju) saskaņotu būvprojektu. Aizsardzības būvju īpašā komisija izvērtē būvprojektu un mēneša laikā pēc tā iesniegšanas akceptē būvprojektu vai pieprasa izdarīt tajā grozījumus. Pasūtītājs atkārtoti saskaņotu būvprojektu, kurā izdarīti attiecīgi grozījumi, iesniedz izvērtēšanai Aizsardzības būvju īpašajā komisijā.

3.8 Pamatojoties uz būvatļaujas pieprasījumu (3.pielikums) un akceptētu būvprojektu, Aizsardzības būvju īpašā komisija izsniedz būvatļauju (4.pielikums).

3.9 Pasūtītājs būvatļauju reģistrē Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 119.punktā noteiktajā kārtībā.

3.10 Aizsardzības būvju īpašās komisijas lēmumus var apstrīdēt Aizsardzības ministrijā.

3.11 Pēc būvdarbu pabeigšanas pasūtītājs iesniedz Aizsardzības būvju īpašajai komisijai apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai (5.pielikums).

3.12 Pēc tam kad saņemts šo noteikumu 3.11 punktā minētais apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai, aizsardzības ministrs izveido Būves ekspluatācijā pieņemšanas komisiju (turpmāk – pieņemšanas komisija). Pieņemšanas komisijas sastāvā ir Aizsardzības būvju īpašās komisijas pārstāvis, pasūtītāja pārstāvis un tās pašvaldības būvvaldes pārstāvis, kuras administratīvajā teritorijā veikta valsts aizsardzības būves būvniecība. Pieņemšanas komisijas priekšsēdētājs ir Aizsardzības būvju īpašās komisijas pārstāvis. Pieņemšanas komisijas priekšsēdētājam ir tiesības pieaicināt pieņemšanas komisijas darbā citas amatpersonas un speciālistus ar padomdevēja tiesībām.

3.13 Būvi ekspluatācijā pieņem pieņemšanas komisija saskaņā ar apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai un tam pievienotajiem dokumentiem.

3.14 Pieņemšanas komisija ir tiesīga uzsākt būves pieņemšanu, ja darbā piedalās visi pieņemšanas komisijas locekļi.

3.15 Būvi pieņem ekspluatācijā, ja būvniecības darbi veikti atbilstoši būvprojektam, kā arī normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Būtiskākās prasības ekspluatācijā pieņemamajai būvei nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 27.marta noteikumiem Nr.142 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 "Būtiskās prasības būvēm"".

3.16 Pieņemšanas komisija sastāda un paraksta aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā (6.pielikums). Aktu apstiprina aizsardzības ministrs.

3.17 Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā pieņemšanas komisija sastāda četros eksemplāros. Vienu eksemplāru iesniedz Aizsardzības būvju īpašajā komisijā, vienu – būvvaldē, divi eksemplāri glabājas pie pasūtītāja.

II. Būvprojektēšanas sagatavošana

4. Lai uzsāktu valsts aizsardzības būves projektēšanu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs saņem rakstisku atzinumu un plānošanas un arhitektūras uzdevumu no tās pašvaldības būvvaldes, kuras teritorijā paredzēta būvniecība.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1563)

5. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs sagatavo Vispārīgo būvnoteikumu 41.punktā minētos dokumentus, nosaka īpašos noteikumus konkrētajai valsts aizsardzības būvei un, ja nepieciešams, veic ēku tehnisko apsekošanu.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1563)

6. Projektēšanas uzdevumu sastāda Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs un projekta izstrādātājs. Projektēšanas uzdevumu akceptē Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1563)

III. Būvprojektēšana

7. Valsts aizsardzības būvju būvprojektus un skiču projektus izstrādā saskaņā ar Būvniecības likumu un citiem būvniecības nozari reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra noteiktos īpašos noteikumus konkrētajai valsts aizsardzības būvei.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1563)

8. Valsts aizsardzības būves būvprojekta tehniskos risinājumus saskaņo ar Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centru.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1563)

9. Valsts aizsardzības būves būvprojekta ekspertīzi organizē Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs un veic Aizsardzības ministrijas pieaicināti eksperti.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1563)

10. Valsts aizsardzības būves būvprojektu saskaņo būvvalde, kuras administratīvajā teritorijā paredzēta būvniecība, un akceptē Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1563)

11. Grozījumus akceptētā būvprojektā būvdarbu laikā var izdarīt būvprojekta autors vai grozījumus izdara ar autora piekrišanu, ja par tiem vienojas būvniecības dalībnieki un grozījumi neskar to institūciju intereses, kuras saskaņojušas būvprojektu, kā arī grozījumi nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

IV. Būvdarbi

12. Pirms būvdarbu uzsākšanas Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs saņem būvatļauju attiecīgās pašvaldības būvvaldē.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1563)

13. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra un būvuzņēmēja savstarpējās saistības nosaka atbilstoši šiem noteikumiem, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem noslēgtais līgums par būvdarbiem.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1563)

14. Būvuzņēmējs nodrošina būvdarbu norisi, ievērojot Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

15. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs būvuzņēmēju nodrošina ar nepieciešamo projekta dokumentāciju.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1563)

16. Ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas saņem Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1563)

17. Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.

V. Būvdarbu autoruzraudzība

18. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs ir tiesīgs pieaicināt būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1563)

19. Ja pieļautas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta, autoruzrauga pienākums ir iesniegt Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā un būvinspekcijā motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1563)

20. Būvprojekta autors ir tiesīgs informēt Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centru un būvinspekciju par būvdarbu gaitā konstatētajiem trūkumiem un pieļautajām atkāpēm no būvprojekta.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1563)

VI. Būvuzraudzība

21. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs būvdarbu kontrolei pieaicina būvuzraugu (fizisko vai juridisko personu).

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1563)

22. Būvuzraudzību veic saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumiem Nr.75 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi"".

(MK 16.11.2010. noteikumu Nr.1045 redakcijā)

VII. Būves pieņemšana ekspluatācijā

23. Valsts aizsardzības būvi pieņem ekspluatācijā saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā", izņemot šo noteikumu 3.1 punktā minētās būves.

(MK 16.11.2010. noteikumu Nr.1045 redakcijā)

Ministru prezidents E.Repše

Aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.190

(Pielikums MK 16.11.2010. noteikumu Nr.1045 redakcijā)

Būvniecības iesniegums–uzskaites karte

Iesniegums iesniegts 20__.gada ___.____________ 

 1. Būves nosaukums  
 2. Būves adrese  
 3. Zemesgabala kadastra apzīmējums un kopējā platība (m2)  
  
 4. Zemesgabala īpašnieks  
  

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

  

adrese un tālruņa numurs vai

  

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs,

  

juridiskā adrese un tālruņa numurs)

  

 5. Zemes lietotājs  
  

(juridiskas personas nosaukums,

  

reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un

  

tālruņa numurs)

  
 6. Pilnvarotā persona (projekta vadītājs)  
  

(fiziskās personas vārds, uzvārds,

  

personas kods, adrese un tālruņa numurs vai

  

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs,

  

juridiskā adrese un tālruņa numurs)

  

7. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma vai detālplānojuma spēkā stāšanās datums  
 
8. Plānošanas un arhitektūras uzdevuma/būves nojaukšanas uzdevuma numurs un izdošanas datums  
        

Pielikumā situācijas plāns uz __________ lapām.

Būvniecības ierosinātājs   
  

(vārds, uzvārds, paraksts)

2.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.190

(Pielikums MK 16.11.2010. noteikumu Nr.1045 redakcijā)

Plānošanas un arhitektūras uzdevums

 

(būves nosaukums)

 

 

(būves adrese)

Izsniegts 20___.gada ____. ________________

 

(kam izsniegts)

1. Zemesgabala raksturojums

1.1.zemesgabala kadastra numurs, grupas numurs/grunts numurs 
1.2.zemesgabala īpašnieks 
  

(fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs)

1.3.zemesgabala lietotājs 
  

(juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs)

1.4.īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments 
  

(nosaukums un numurs)

1.5.zemesgabala platība 
   
1.6.zemesgabala novietne un situācija, tā teritorijā esošās ēkas un būves (apraksts) 
1.7.īpašie apstākļi 
1.8.apbūves veids 
1.9.ierobežojumi 

2. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt ar x)

2.1.jaunbūve 
2.2.rekonstrukcija 
2.3.renovācija 
2.4.restaurācija 

3. Būvniecības kārtas un to secība

Būvniecības kārtas nosaukums

Darbu apjoms, sasaiste ar nākamo kārtu
3.1.  
3.2.  
3.3.  

4. Būvprojektēšanas stadija (vajadzīgo atzīmēt ar x)

4.1.skiču projekts 
4.2.tehniskais projekts 

5. Būvprojektēšanas pamatnosacījumi saskaņā ar valsts aizsardzības būves prasībām

6. Īpašās prasības

7. Tehniskie noteikumi

7.1.ūdensapgāde un kanalizācija 
7.2.elektroapgāde 
7.3.gāzes apgāde 
7.4.siltumapgāde 
7.5.telekomunikācijas 
7.6.ielas un ceļi 
7.7.citi 

8. Īpašie nosacījumi

Plānošanas un arhitektūras uzdevums derīgs līdz

20___.gada ____. ________________

Komisijas priekšsēdētājs 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

  
Komisijas sekretārs

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

3.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.190

(Pielikums MK 16.11.2010. noteikumu Nr.1045 redakcijā)

Būvatļaujas pieprasījums

 Pasūtītājs  
  
 Lūdzu izdot būvatļauju  
  

 (objekta nosaukums)

  
Adrese  
   
Zemesgabala kadastra numurs  
Platība  __________ m2

Klāt pievienoju:

a) pasūtītāja saskaņotu būvprojektu, kas akceptēts Aizsardzības būvju īpašajā komisijā 20___.gada ____._______________;

b)zemesgabala īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus:

 

(zemesgrāmatas apliecības numurs)

c) zemes un/vai telpu lietošanas tiesības apliecinošus dokumentus

 

(nomas līguma numurs, noslēgšanas datums)

Galvenie būvniecības rādītāji:

Kopējā platība___________ m2,būvapjoms___________ m3

 

Plānotās būvniecības izmaksas  Ls ____________________________________

 

Būvprojekta autors 
 

(vārds, uzvārds, personas kods, sertifikāta numurs,

  
 

juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta reģistrācijas numurs)

 

Autoruzraugs 
 

(vārds, uzvārds, personas kods, sertifikāta numurs,

  
 

juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta reģistrācijas numurs)

 

Būvuzraugs 
 

(vārds, uzvārds, personas kods, sertifikāta numurs,

  
 

juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta reģistrācijas numurs)

 

Būvuzņēmējs 
 

(vārds, uzvārds, personas kods, sertifikāta numurs,

  
 

juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta reģistrācijas numurs)

 

Būvdarbu vadītājs 
 

(vārds, uzvārds, personas kods, sertifikāta numurs)

 

Darba aizsardzības koordinators 
 

(vārds, uzvārds, personas kods, apliecības numurs,

  
 

juridiskās personas reģistrācijas numurs)

 

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise 
 

(apdrošinātājs, numurs,

  
 

derīguma termiņš)

Paredzētais būvdarbu veikšanas ilgums _________________

Pasūtītājs   
 

(paraksts)

 

(amats, vārds, uzvārds)

4.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.190

(Pielikums MK 16.11.2010. noteikumu Nr.1045 redakcijā)

Būvatļauja Nr. _______

5.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.190

(Pielikums MK 16.11.2010. noteikumu Nr.1045 redakcijā)

Apliecinājums
par būves gatavību ekspluatācijai

6.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.190

(Pielikums MK 16.11.2010. noteikumu Nr.1045 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts aizsardzības būvju būvniecības kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 190Pieņemts: 22.04.2003.Stājas spēkā: 26.04.2003.Zaudē spēku: 01.10.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 63, 25.04.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
74213
{"selected":{"value":"24.11.2010","content":"<font class='s-1'>24.11.2010.-30.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.11.2010","iso_value":"2010\/11\/24","content":"<font class='s-1'>24.11.2010.-30.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.12.2009","iso_value":"2009\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2009.-23.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.04.2003","iso_value":"2003\/04\/26","content":"<font class='s-1'>26.04.2003.-29.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.11.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)