Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā

Šā likuma mērķis ir veicināt ārvalstu ieguldījumu iesaistīšanu Latvijas Republikā, nodrošinot Latvijas Republikas interešu ievērošanu.

Likumā lietotie termini

Ārvalstu ieguldītāji - ārvalstīs reģistrētas ārvalstu juridiskās un fiziskās personas, kas iegulda īpašumu uzņēmējdarbības veikšanai Latvijas Republikā.

Ārvalstu ieguldījumi - uzņēmējdarbības veikšanai Latvijas Republikā nodalīta ārvalstu ieguldītāju konvertējama valūta, kā arī konvertējamā valūtā novērtēta, no ārvalstīm ievesta ārvalstu ieguldītāju manta vai intelektuālais īpašums. Konvertējamās valūtas pārrēķins notiek pēc Latvijas Bankas noteiktā apmaiņas kursa operācijas veikšanas dienā.

Uzņēmumi ar ārvalstu ieguldījumiem - jaundibinātie vai esošie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuros tiek izdarīts ārvalstu ieguldījums.

Ārvalstu ieguldītāju kontrole pār uzņēmumu - ārvalstu ieguldītāju iegūtās tiesības ar balsstiesībām vai citādi noteikt uzņēmuma darbības veidu un virzienu.

Nacionālais režīms - tiesiskais režīms, kura apstākļos ārvalstu ieguldītāji bauda tādas pašas tiesības un pienākumus kā Latvijas Republikas juridiskās un fiziskās personas.

1. pants. Nacionālā režīma piemērošana ārvalstu ieguldītājiem

Ārvalstu ieguldītājiem Latvijas Republikā tiek garantēts nacionālais režīms ar šajā likumā noteiktajiem izņēmumiem.

2. pants. Uzņēmējdarbības formas

1. Ārvalstu ieguldītāji ir tiesīgi veikt uzņēmējdarbību, tikai nodibinot sabiedrības ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrības, arī bez Latvijas uzņēmēju līdzdalības, vai iesaistoties šādās sabiedrībās.

2. Uzņēmumam ar ārvalstu ieguldījumiem vienīgais dibinātājs var būt arī ārvalstu uzņēmējsabiedrība.

3. Ārvalstu uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) Latvijas Republikas teritorijā var izveidot filiāles saskaņā ar šā panta pirmās daļas nosacījumiem.

4. Ārvalstu uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) var atvērt pārstāvniecības, kuras nav tiesīgas veikt uzņēmējdarbību Latvijas Republikas teritorijā.

3. pants. Ierobežojumi ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā

1. Ārvalstu ieguldītāji nedrīkst iegūt kontroli pār uzņēmumiem, kuri veic uzņēmējdarbību:

- valsts aizsardzībā;

- narkotiku izgatavošanā un realizēšanā;

- ieroču un sprāgstvielu izgatavošanā un realizēšanā;

- vērtspapīru, naudaszīmju, monētu un pastmarku izgatavošanā;

- masu informācijas līdzekļu jomā;

- valsts izglītības jomā;

- visu dabas atjaunojamo un neatjaunojamo resursu, arī kontinentālā šelfa resursu, ieguvē;

- zvejniecībā iekšējās ūdenstilpēs, kuras ir Latvijas Republikas jurisdikcijā;

- medību saimniecībā;

- ostu saimniecībā.

2. Ja tiek pārkāpti šā panta pirmās daļas noteikumi, ārvalstu ieguldītāju pienākums ir neatļautajā kontrolē pārņemto uzņēmuma daļu ne ilgāk kā triju mēnešu laikā pārdot, pretējā gadījumā īpašumu ar tiesas lēmumu pārdod piespiedu kārtā, atsavinot valstij par labu 25 procentus no tā vērtības.

3. Ārvalstu ieguldītāji saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem zemi var izmantot, pamatojoties uz nomas līgumu, kura termiņš nedrīkst pārsniegt 99 (deviņdesmit deviņus) gadus.

4. Uzņēmējdarbību, kurai Latvijas Republikas likumā «Par uzņēmējdarbību» ir noteikti ierobežojumi, uzņēmumi ar ārvalstu ieguldījumiem drīkst uzsākt tikai pēc licenču saņemšanas likumā noteiktajā kārtībā.

4. pants. Ārvalstu ieguldījumu iesaistīšana un kontrole pār tiem

Pasākumus, kas saistīti ar ārvalstu ieguldījumu iesaistīšanu un kontroli pār tiem, pārzina viena Latvijas Republikas Ministru Padomes pilnvarota institūcija.

5. pants. Ārvalstu ieguldījumu pieteikšana

Par ieguldījumiem, kuru daļas vai kuri kopumā pārsniedz 1 000 000 (vienu miljonu) ASV dolāru vai ekvivalentu summu citā konvertējamā valūtā, kā arī šā likuma 6. pantā minētajos gadījumos ārvalstu ieguldītājiem pirms ieguldījuma izdarīšanas jāinformē Latvijas Republikas Ministru Padomes pilnvarotā institūcija, iesniedzot šā likuma 1. pielikumā norādītos datus.

6. pants. Latvijas Republikas interešu aizsardzība

1. Ieguldījumiem ir nepieciešama Latvijas Republikas Ministru Padomes vai tās pilnvarotās institūcijas atļauja, ja ārvalstu ieguldītājs:

- iegulda līdzekļus valsts uzņēmumā;

- iegūst kontroli pār Latvijas Republikas uzņēmumu, kura materiālie un finansiālie resursi pārsniedz l 000 000 (vienu miljonu) ASV dolāru vai ekvivalentu summu citā konvertējamā valūtā;

- izveido jaunu uzņēmumu, kura materiālie un finansiālie resursi pārsniedz 1 000 000 (vienu miljonu) ASV dolāru vai ekvivaletu summu citā konvertējamā valūtā.

2. Lai saņemtu atļauju izdarīt ieguldījumu, ārvalstu ieguldītājam jāiesniedz Latvijas Republikas Ministru Padomei šā likuma 2. pielikumā norādītie dati.

3. Latvijas Republikas Ministru Padome vai tās pilnvarotā institūcija pieņem lēmumu 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

4. Lai pieņemtu lēmumu par šajā pantā minētajiem ārvalstu ieguldījumiem, Latvijas Republikas Ministru Padome vai tās pilnvarotā institūcija ņem vērā;

1) ieguldījuma ietekmi uz Latvijas Republikas ekonomiku, it īpaši attiecībā uz:

- jaunu darba vietu radīšanu,

- vietējo izejmateriālu pārstrādāšanu un pakalpojumu izmantošanu,

- Latvijas Republikas ražojumu eksportu;

2) ieguldījuma ietekmi uz darba ražīguma celšanu, tehnoloģijas attīstību, produkcijas kvalitātes uzlabošanu un produkcijas sortimenta paplašināšanu Latvijas Republikā;

3) ieguldījuma ietekmi uz konkurenci attiecīgajā nozarē;

4) atsevišķu ārvalstu kapitāla iespējamo dominēšanu Latvijas Republikas ekonomikā;

5) ieguldījuma ietekmi uz Latvijas ražojumu konkurētspēju pasaules tirgū;

6) ieguldījuma ietekmi uz ekoloģisko situāciju.

7. pants. Uzņēmuma ar ārvalstu ieguldījumiem reģistrēšana

Uzņēmumu ar ārvalstu ieguldījumiem reģistrē saskaņā ar Latvijas Republikas likumu «Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru».

8. pants. Ārvalstu ieguldījumu aizsardzība

1. Latvijas Republika nodrošina ārvalstu ieguldījumu aizsardzību. Ārvalstu ieguldījumu atsavināšanu Latvijas Republikā var izdarīt likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā. Ārvalstu ieguldījumu piespiedu atsavināšana Latvijas valsts interesēs pieļaujama tikai ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumu.

2. Ja tiek izdarīta ārvalstu ieguldījuma piespiedu atsavināšana valsts interesēs, tā īpašniekam tiek atlīdzināti zaudējumi pilnā apmērā konvertējamā valūtā triju mēnešu laikā no ieguldījuma atsavināšanas brīža.

3. Strīdus gadījumā zaudējumu lielumu nosaka tiesa.

4. Ja vēlākie Latvijas Republikas likumdošanas akti pasliktina ieguldījuma apstākļus, ārvalstu ieguldījumam desmit gadus tiek piemēroti tie likumdošanas akti, kas bija spēkā ieguldījuma izdarīšanas brīdī.

5. Šā panta ceturtajā daļā noteiktā kārtība nav attiecināma uz tiem grozījumiem Latvijas Republikas likumdošanas aktos, kas saistīti ar aizsardzības nodrošināšanu, nacionālo drošību, sabiedrisko kārtību, nodokļu režīmu, izņemot šajā likumā paredzētos atvieglojumus, apkārtējās vides aizsardzību, tikumību, iedzīvotāju veselību, kā arī antimonopolu likumdošanu.

9. pants. Aplikšana ar nodokļiem

Uzņēmumi ar ārvalstu ieguldījumiem, kā arī ārvalstu ieguldītāji maksā nodokļus saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un šajā likumā paredzētajiem atvieglojumiem. Nodokļi un nodevas maksājamas naudā, kura tiek lietota kā maksājuma līdzeklis Latvijas Republikas teritorijā, izņemot gadījumus, kad likums par konkrēto nodokli vai nodevu paredz šos maksājumus izdarīt ārvalstu valūtā.

10. pants. Nodokļu atvieglojumi

l. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) ar ārvalstu ieguldījumiem paredzēti šādi pelņas nodokļa maksājumu atvieglojumi:

1.1. Ja ārvalstu ieguldītāja daļa uzņēmuma pamatkapitālā (statūtu fondā) nodokļa maksāšanas sākuma periodā un visu nodokļa maksājumu atvieglojuma darbības laiku pārsniedz 30 procentus, uzņēmumu atbrīvo no pelņas nodokļa maksāšanas uz diviem gadiem, sākot no peļņas ieguves pirmā gada (ieskaitot), bet nākamajos divos gados peļņas nodokli uzņēmumam samazina par 50 procentiem.

1.2. Ja ārvalstu ieguldītāja daļa uzņēmuma pamatkapitālā (statūtu fondā) nodokļa maksāšanas sākuma periodā un visu nodokļa maksājumu atvieglojuma darbības laiku pārsniedz 30 procentus un šis uzņēmums realizē darbību, kurai saskaņā ar šā likuma 3. pielikumu Latvijas Republikas Ministru Padome noteikusi vislabvēlīgāko saimnieciskās darbības režīmu, uzņēmumu atbrīvo no peļņas nodokļa maksāšanas uz trijiem gadiem, sākot no peļņas ieguves pirmā gada (ieskaitot), bet nākamajos divos gados peļņas nodokli uzņēmumam samazina par 50 procentiem.

1.3. Ja ārvalsts ieguldītāja daļa uzņēmuma pamatkapitālā (statūtu fondā) nodokļa maksāšanas sākuma periodā un visu nodokļa maksājumu atvieglojuma darbības laiku pārsniedz 50 procentus, bet nav mazāka par l 000 000 (vienu miljonu) ASV dolāru vai ir ekvivalenta šai summai jebkurā citā konvertējamā valūtā, uzņēmums tiek atbrīvots no peļņas nodokļa uz trijiem gadiem, sākot no peļņas ieguves pirmā gada (ieskaitot), bet nākamajos piecos gados peļņas nodokli uzņēmumam samazina par 50 procentiem.

2. No tā brīža, kad ir izbeidzies šā panta pirmajā daļā paredzētais nodokļa maksājumu atvieglojuma termiņš, Latvijas Republikas Ministru Padomei ir tiesības noteikt papildu pelņas nodokļa maksājumu atvieglojumus uzņēmumiem, kuri ražo Latvijas Republikai sevišķi nozīmīgu produkciju (3. pielikums).

3. Ja uzņēmums ar ārvalstu ieguldījumiem izbeidz savu darbību, iekams pagājuši trīs gadi kopš tā reģistrēšanas, nodokļu summa tiek aprēķināta pilnā apmērā par visu šā uzņēmuma darbības laiku.

11. pants. Peļņas izlietošana

1. Ārvalstu ieguldītāji var ieguldīt savu peļņas daļu uzņēmējdarbības veikšanai Latvijā tajā naudā, kura tiek lietota kā maksājuma līdzeklis Latvijas Republikas teritorijā likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

2. Naudas līdzekļu glabāšanai ārvalstu ieguldītāji var atvērt tekošos un norēķinu kontus Latvijas Republikas teritorijā funkcionējošās bankās Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

3. Ārvalstu ieguldītāji var izvest peļņu no Latvijas Republikas pēc Latvijas Republikas likumdošanas aktos paredzēto nodokļu nomaksāšanas.

12. pants. Ieguldījumu izvešana

Ārvalstu ieguldītājs pēc saistību nokārtošanas ar kreditoriem var savu ieguldījumu Latvijas Republikas uzņēmumā brīvi izvest no Latvijas Republikas.

13. pants. Atbrīvojums no muitas nodokļa

Īpašums, kuru Latvijas Republikā ieved kā ārvalstu ieguldījumu un kurš nav paredzēts pārdošanai, netiek aplikts ar muitas nodokli.

14. pants. Strādājošo sociālā nodrošināšana un apdrošināšana

Uzņēmumos ar ārvalstu ieguldījumiem strādājošo sociālā nodrošināšana (izņemot uzņēmumā strādājošos ārvalstu darbiniekus) un sociālā apdrošināšana tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

15. pants. Grāmatvedība un statistika

Uzņēmumi ar ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā veic grāmatvedības uzskaiti un sniedz informāciju, kas nepieciešama valsts institūcijām nodokļu aprēķināšanai, statistikai un šā likuma ievērošanas pārbaudei.

16. pants. Strīdu izšķiršanas kārtība

Strīdus starp uzņēmumiem ar ārvalstu ieguldījumiem un citiem uzņēmumiem un organizācijām, savstarpējos strīdus starp uzņēmumiem ar ārvalstu ieguldījumiem, kā arī uzņēmuma dalībnieku strīdus ar attiecīgā uzņēmuma darbību saistītajos jautājumos izskata saimnieciskā tiesa vai - pēc pušu vienošanās - šķīrējtiesa.

17. pants. Likvidācijas kārtība

Uzņēmumus ar ārvalstu ieguldījumiem likvidē Latvijas Republikas likumā «Par uzņēmējdarbību» paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā.

18. pants. Nodokļu nomaksa likvidācijas gadījumā

Likvidējot uzņēmumu ar ārvalstu ieguldījumu, peļņas daļa, par kuru nav nomaksāti nodokļi, apliekama ar nodokļiem.

19. pants. Starpvalstu līgumu piemērošana

Ja Latvijas Republikas noslēgtie starpvalstu līgumi attiecībā uz ārvalstu ieguldījumiem nosaka citus noteikumus nekā tie, kuri paredzēti šajā likumā, tiek piemēroti starpvalstu līguma noteikumi.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1991. gada 5. novembrī

 

Latvijas Republikas
1991. gada 5. novembra likuma
«Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā»
1. pielikums

Informācija par ārvalstu ieguldījumu

Dati par ārvalstu ieguldītāju:

1. Vārds, uzvārds (nosaukums).

2. Pasta adrese.

3. Telefons, telefakss.

Dati par ārvalstu ieguldījumu:

4. Valsts, no kuras ieguldījums tiek izdarīts.

5. Ieguldījuma mērķis (iegūt kontroli pār Latvijas Republikas uzņēmumu vai izveidot jaunu uzņēmumu Latvijas Republikā).

6. Datums, kad ieguldījumu paredzēts izdarīt.

Dati par Latvijas Republikas uzņēmumu:

7. Uzņēmuma nosaukums.

8. Pasta adrese.

9. Īss uzņēmuma pašreizējās vai paredzētās uzņēmējdarbības apraksts.

Ja tiek iegūta kontrole pār Latvijas Republikas uzņēmumu, jānorāda:

10. Uzņēmumā nodarbināto cilvēku skaits.

11. Uzņēmuma īpašuma kopvērtība.

Ja tiek izveidots jauns uzņēmums, jānorāda:

12. Paredzētais nodarbināto cilvēku skaits pirmā pilnā darbības gada beigās.

13. Paredzētais ieguldījuma apjoms pirmajā darbības gadā.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS


Latvijas Republikas
1991. gada 5. novembra likuma
«Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā»
2. pielikums

Dati, kas jānorāda atļaujas pieprasītājam, ja tiek iegūta kontrole pār Latvijas Republikas uzņēmumu

Dati par ieguldītāju

1. Ārvalstu ieguldītāja vārds, uzvārds (nosaukums).

2. Pasta adrese, telefons un telefakss.

3. Valsts, no kuras ieguldījums tiek izdarīts.

4. Ja ieguldītājs ir pakļauts kontrolei, jānorāda:

- kontrolētāja vārds, uzvārds, adrese.

- kontroles veids.

5. Ieguldītāja gada pārskati (finansiālie pārskati) par uzņēmējdarbības pēdējiem trim gadiem.

6. Ieguldītāja un tā kontrolētāja (ja tāds ir) uzņēmējdarbības apraksts, statūti un inkorporācijas apliecības kopija.

Dati par Latvijas Republikas uzņēmumu

7. Latvijas Republikas uzņēmuma līdzšinējā īpašnieka vārds, uzvārds (nosaukums) un adrese.

8. Latvijas Republikas uzņēmuma nosaukums.

9. Uzņēmuma adrese.

10. Datums, kad ieguldījumu paredzēts izdarīt.

11. Gada (finansiālie) pārskati par uzņēmējdarbības pēdējiem trim gadiem.

12. Pirkuma-pārdevuma līguma kopija, bet, ja tādas nav, - galvenie darījuma noteikumi, arī paredzamā pirkšanas cena.

13. Latvijas Republikas uzņēmuma uzņēmējdarbības apraksts, norādot vietas Latvijā, kur uzņēmējdarbība tiek veikta, sniedzot uzņēmējdarbības raksturojumu katrai no šīm vietām un norādot darbinieku skaitu katrā vietā.

Īpašumi

14. Kontrolē pārņemamā uzņēmuma īpašuma kopvērtība.

Uzņēmējdarbība

15. Detalizēts apraksts par ārvalstu ieguldītāja uzņēmējdarbības plāniem attiecībā uz kontrolē pārņemamo uzņēmumu, īpaši ievērojot šā likuma 6. pantā minētos faktorus un pašreizējo uzņēmējdarbību kontrolē pārņemamajā uzņēmuma, kā arī ekoloģiskās ekspertīzes akts par ražošanas atkritumu likvidāciju.

Dati, kas jānorāda atļaujas pieprasītājam, ja tiek izveidots jauns uzņēmums Latvijas Republikā

Dati par ieguldītāju

16. Ārvalstu ieguldītāja vārds, uzvārds (nosaukums).

17. Pasta adrese, telefons un telefakss.

18. Valsts, no kuras ieguldījums tiek izdarīts.

19. Ja ieguldītājs ir pakļauts kontrolei, jānorāda:

- kontrolētāja vārds, uzvārds un adrese,

- kontroles veids.

20. Ieguldītāja gada pārskati (finansiālie pārskati) par uzņēmējdarbības pēdējiem trim gadiem.

21. Ieguldītāja un tā kontrolētāja (ja tāds ir) uzņēmējdarbības apraksts, statūti un inkorporācijas apliecības kopija.

Dati par jauno uzņēmumu

22. Detalizēts apraksts par ārvalstu ieguldītāja uzņēmējdarbības plāniem attiecībā uz jaunizveidojamo uzņēmumu, īpaši ievērojot šā likuma 6. pantā minētos faktorus, kā arī ekoloģiskās ekspertīzes akts par ražošanas atkritumu likvidāciju.

23. Vieta (vietas) Latvijā, kur uzņēmums darbosies.

24. Uzņēmuma darbības uzsākšanai nepieciešamie līdzekļi, atsevišķi norādot

- ieguldāmo kapitālu,

- aizņēmumus,

- citus finansēšanas veidus.

25. Uzņēmuma paredzētās darbības finansiālais projekts (budžets) katram no pirmajiem trim darbības gadiem, detalizēti parādot paredzētos ienākumus, izdevumus un peļņu vai zaudējumus.

26. Paredzētā bilance pirmā, otrā un trešā darbības gada beigās.

27. Paredzētais uzņēmumā nodarbināto cilvēku skaits pirmā, otrā un trešā darbības gada beigās, atsevišķi norādot no ārzemēm pieaicināto speciālistu skaitu un pamatojot viņu nepieciešamību.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS


Latvijas Republikas
1991. gada 5. novembra likuma
«Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā»
3. pielikums

Nozares, kā arī produkcija, par kuras ražošanu uzņēmumi ar ārvalstu ieguldījumiem saņem nodokļu atvieglojumus saskaņā ar šā likuma 10. pantu

1. Papīra un celulozes rūpniecība.

2. Būvmateriālu rūpniecība.

3. Lauksaimniecības mašīnu, traktoru, lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības iekārtu un rezerves daļu ražošana.

4. Linu un vilnas ražošana.

5. Ostu saimniecības attīstība.

6. Pārtikas rūpniecība.

7. Farmaceitiskā rūpniecība.

8. Tūrisma infrastruktūras attīstība.

9. Elektronikas produkcijas ražošana.

10. Lauksaimniecības produkcijas pārstrāde un glabāšana.

11. Biotehnoloģiskā produkcija.

12. Medicīnas iekārtas.

13. Ar dabas aizsardzību saistīto ierīču ražošana un būvju celtniecība.

14. Rūpniecības atkritumu un citu otrreizējo resursu pārstrāde.

15. Mēbeļu ražošana.

16. Enerģētika.

17. Transports un sakari.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Augstākā Padome Veids: likums Pieņemts: 05.11.1991.Stājas spēkā: 15.11.1991.Zaudē spēku: 01.01.2005.Publicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 46, 21.11.1991.; Diena, 223, 15.11.1991.
Tulkojums:
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Citi saistītie dokumenti
70831
15.11.1991
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva