Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 26. oktobra noteikumus Nr. 897 "Kārtība, kādā iesniedzams un izskatāms ziņojums par tirgus dalībnieku apvienošanos".

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.22

Rīgā 2003.gada 20.janvārī (prot. Nr.4, 20.§)

Kārtība, kādā iesniedzams un izskatāms ziņojums par tirgus dalībnieku apvienošanos

Izdoti saskaņā ar Konkurences likuma 15.panta ceturto daļu un 16.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Konkurences padomē (turpmāk - padome) iesniedzams un izskatāms ziņojums par tirgus dalībnieku apvienošanos (pielikums) (turpmāk - ziņojums), kā arī nosaka apgrozījuma aprēķināšanas kārtību un gadījumus, par kuriem ziņojums padomē nav jāiesniedz.

2. Ziņojums padomē nav jāiesniedz šādos gadījumos:

2.1. kredītiestādēm vai apdrošināšanas sabiedrībām, kuru pamatdarbība ietver darījumus ar vērtspapīriem par saviem vai citu līdzekļiem, ir laikā ierobežotas īpašuma tiesības uz tirgus dalībnieku vērtspapīriem, kurus tās iegādājušās tālākai pārdošanai, ja minētās kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības ievēro šādus nosacījumus:

2.1.1. neizmanto minēto vērtspapīru radītās balsošanas tiesības, lai ietekmētu attiecīgo tirgus dalībnieku konkurējošo darbību;

2.1.2. izmanto minēto vērtspapīru radītās balsošanas tiesības, lai sagatavotu tikai tirgus dalībnieka, tā daļu, aktīvu vai attiecīgo vērtspapīru ieguldīšanu, un šāda ieguldīšana notiek gada laikā pēc balsošanas tiesību rašanās. Minēto termiņu padome var pagarināt pēc attiecīgās kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības iesnieguma, ja tā pierāda, ka attiecīgā ieguldīšana gada laikā nav bijusi iespējama;

2.2. tirgus dalībnieka maksātnespējas un likvidācijas gadījumā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izšķirošu ietekmi iegūst likvidators vai administrators.

 

II. Ziņojums par tirgus dalībnieku apvienošanos

3. Ziņojumu par Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā noteikto apvienošanos iesniedz tie tirgus dalībnieki, kuri apvienojas. Visos pārējos gadījumos ziņojumu iesniedz izšķirošu ietekmi iegūstošie tirgus dalībnieki.

4. Ja ziņojumā ietvertā informācija nav pilnīga, padome par to informē iesniedzēju un nosaka termiņu, kurā iesniedzama pilnīga informācija. Nepareiza vai maldinoša informācija tiek uzskatīta par nepilnīgu informāciju.

5. Par apstākļu vai faktu izmaiņām, kas kļūst zināmas vai kam vajadzētu kļūt zināmām pēc ziņojuma iesniegšanas, ziņojuma iesniedzējs nekavējoties informē padomi. Ja attiecīgās izmaiņas var ievērojami ietekmēt apvienošanās izvērtēšanu, padome var noteikt, ka ziņojuma iesniegšanas datums ir diena, kad saņemta pilnīga informācija par attiecīgajām izmaiņām. Padome rakstiski informē par to ziņojuma iesniedzēju.

 

III. Ziņojuma izskatīšana

6. Padome 30 dienu laikā pēc ziņojuma iesniegšanas pieņem lēmumu par to, vai iesniegtais ziņojums izskatāms saskaņā ar šiem noteikumiem, un informē par to ziņojuma iesniedzēju.

7. Katru apvienošanos vērtē, ņemot vērā:

7.1. konkrēto tirgu struktūru, Latvijas un ārvalstu tirgus dalībnieku radīto vai iespējamo konkurenci, kā arī nepieciešamību saglabāt un attīstīt konkurenci Latvijas tirgū;

7.2. tirgus dalībnieku ekonomisko un finansiālo stāvokli, alternatīvu tirgu pieejamību piegādātājiem un patērētājiem, administratīvās un citas barjeras ieiešanai konkrētajā tirgū, konkrēto preču pieprasījuma un piedāvājuma tendences, starpnieku un patērētāju intereses, tehniskā un ekonomiskā progresa attīstību un iespējamos šķēršļus konkurencei;

7.3. tirgus dalībnieku stāvokli starptautiskajā tirgū un to produkcijas eksporta iespējas;

7.4. patērētāju un visas Latvijas sabiedrības iespējamo guvumu.

8. Gadījumus, kad tirgus dalībnieks pēc apvienošanās tiks pakļauts kopīgai izšķirošai ietekmei un šādas kopīgai izšķirošai ietekmei pakļauta tirgus dalībnieka izveidošanas sekas vai mērķis ir vai var būt kopīgu izšķirošu ietekmi iegūstošo tirgus dalībnieku konkurējošās darbības koordinēšana, izvērtē, ņemot vērā arī Konkurences likuma 11.panta pirmo un trešo daļu. Diviem vai vairākiem tirgus dalībniekiem ir kopīga izšķiroša ietekme, ja tie izšķirošu ietekmi uz citu tirgus dalībnieku var īstenot tikai kopīgi. Tirgus dalībniekam ir atsevišķa izšķiroša ietekme, ja tam vienam ir izšķiroša ietekme uz otru tirgus dalībnieku.

9. Izskatot šo noteikumu 8.punktā minētos gadījumus, īpaši ņem vērā:

9.1. vai kopīgu izšķirošu ietekmi iegūstošie tirgus dalībnieki veic nozīmīgu saimniecisko darbību tajā pašā tirgū, kurā darbojas vai kurā darbosies kopīgai izšķirošai ietekmei pakļautais tirgus dalībnieks, kā arī ar šo tirgu saistītajos tirgos;

9.2. vai konkurējošās darbības koordinācija, kas var būt kopīgai izšķirošai ietekmei pakļautā tirgus dalībnieka izveidošanas tiešas sekas, radīs iespēju likvidēt konkurenci ievērojamā attiecīgo preču un pakalpojumu daļā.

 

IV. Apgrozījuma aprēķināšana

10. Tirgus dalībnieka apgrozījumu aprēķina, summējot iepriekšējā finanšu gada ieņēmumus no tirgus dalībnieka darbības, preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas un no iegūtās summas atskaitot tirdzniecības atlaidi un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodokli un citus nodokļus, kas tieši saistīti ar pārdošanu.

11. Aprēķinot tirgus dalībnieka kopējo apgrozījumu, ņem vērā gan tirgus dalībnieka apgrozījumu, gan arī šo noteikumu 14.2., 14.3., 14.4. un 14.5.apakšpunktā minēto tirgus dalībnieku apgrozījumus. Tirgus dalībnieka kopējā apgrozījumā neiekļauj apgrozījumu no pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem tiem tirgus dalībniekiem, kuri minēti šo noteikumu 14.2., 14.3., 14.4. un 14.5.apakšpunktā. Ja rodas jebkādas neskaidrības, izslēdzama dubulta apgrozījuma aprēķināšana.

12. Aprēķinot apvienošanās dalībnieku kopējo apgrozījumu saskaņā ar Konkurences likuma 15.panta otro daļu, ņem vērā tirgus dalībnieku kopējos apgrozījumus.

13. Ja apvienošanās notiek saskaņā ar Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas 3.punktu, apgrozījuma aprēķinā neņem vērā tā tirgus dalībnieka apgrozījumu, kurš pēc apvienošanās zaudē izšķirošu ietekmi.

14. Tirgus dalībnieka kopējo apgrozījumu aprēķina, saskaitot apgrozījumu:

14.1. attiecīgajam tirgus dalībniekam;

14.2. tajos tirgus dalībniekos, kuros attiecīgajam tirgus dalībniekam tieši vai netieši ir viena no šādām ietekmēm:

14.2.1. vairāk nekā puses kapitāla vai saimnieciskās darbības aktīvu kontrole (tai skaitā īpašuma tiesības);

14.2.2. iespēja īstenot vairāk nekā pusi balsstiesību;

14.2.3. iespēja iecelt vairāk nekā pusi no pārvaldes institūciju locekļiem vai tiesību subjektiem, to apvienībām, kas juridiski pārstāv tirgus dalībniekus;

14.2.4. tiesības pārvaldīt tirgus dalībnieka lietas (neaprobežojoties tikai ar tirgus dalībnieka saimnieciskās darbības vadīšanu);

14.3. tajos tirgus dalībniekos, kuriem attiecīgajā tirgus dalībniekā ir šo noteikumu 14.2.apakšpunktā minētās tiesības un iespējas;

14.4. tajos tirgus dalībniekos, kuros šo noteikumu 14.3.apakšpunktā minētajiem tirgus dalībniekiem ir šo noteikumu 14.2.apakšpunktā minētās tiesības un iespējas;

14.5. tajos tirgus dalībniekos, kuros diviem vai vairākiem šo noteikumu 14.1., 14.2., 14.3. un 14.4.apakšpunktā minētajiem tirgus dalībniekiem kopīgi (kopīga izšķiroša ietekme) pieder šo noteikumu 14.2.apakšpunktā minētās tiesības vai iespējas.

15. Ja tirgus dalībniekiem kopīgi pieder šo noteikumu 14.2.apakšpunktā minētās tiesības vai iespējas, t.i., tiem ir kopīga izšķiroša ietekme, tad, aprēķinot šo tirgus dalībnieku kopējo apgrozījumu šo noteikumu 12.punkta izpratnē, neņem vērā apgrozījumu, kas rodas no preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas starp kopīgai izšķirošai ietekmei pakļauto tirgus dalībnieku un:

15.1. katru no tirgus dalībniekiem, kuriem ir kopīga izšķiroša ietekme, vai jebkuru citu tirgus dalībnieku, kas saistīts ar kādu no šiem tirgus dalībniekiem, kuriem ir kopīga izšķiroša ietekme, šo noteikumu 14.2., 14.3., 14.4. vai 14.5.apakšpunktā minētajā veidā;

15.2. jebkuru trešo tirgus dalībnieku. Šis apgrozījums proporcionāli sadalāms starp tirgus dalībniekiem, kuriem ir kopīga izšķiroša ietekme.

16. Par kredītiestāžu apgrozījumu pieņem šādu ienākumu posteņu summu (pēc pievienotās vērtības nodokļa un citu ar ienākumiem tieši saistīto nodokļu atskaitīšanas):

16.1. ienākumi no procentiem;

16.2. ienākumi no vērtspapīriem;

16.3. saņemtā komisijas atlīdzība;

16.4. finanšu operācijās gūtā neto peļņa;

16.5. citi darbības ienākumi.

17. Kredītiestāžu apgrozījumā ieskaita ienākumus, kas ietverti kredītiestāžu gada pārskatos un konsolidētajos pārskatos.

18. Par apdrošināšanas sabiedrību apgrozījumu pieņem parakstīto prēmiju bruto vērtību, kas ietver visas saņemtās un saņemamās summas par apdrošināšanas sabiedrības vai tās vārdā noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem (arī pārapdrošināšanas prēmijas), atskaitot nodokļu maksājumus un nodevas vai obligātos maksājumus, ar kuriem apliek apdrošināšanas prēmiju vai prēmiju kopējo apmēru.

Ministru prezidents E.Repše

Ekonomikas ministrs J.Lujāns

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 29.janvāri.

 

 

Pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 20.janvāra noteikumiem Nr.22

Ziņojums par tirgus dalībnieku apvienošanos

1. Informācija par tirgus dalībnieku:

1.1. nosaukums;

1.2. juridiskā adrese, telefona un faksa numurs, e-pasta adrese;

1.3. pašreizējie un plānotie darbības veidi;

1.4. pilnvarotā persona apvienošanās jautājumā.

2. Informācija par visu tirgus dalībnieku kopīgo pilnvaroto pārstāvi (ja tāds norīkots):

2.1. vārds, uzvārds, amats;

2.2. adrese, telefona un faksa numurs, e-pasta adrese.

3. Tirgus dalībnieka pēdējā finanšu gada apgrozījums, kopējais apgrozījums un tirgus dalībnieku kopējie apgrozījumi.

4. Katrs tirgus dalībnieks norāda:

4.1. Ministru kabineta 2003.gada 20.janvāra noteikumu Nr.22 "Kārtība, kādā iesniedzams un izskatāms ziņojums par tirgus dalībnieku apvienošanos" 14.2., 14.3., 14.4. un 14.5.apakšpunktā minētos tirgus dalībniekus, norādot izšķirošās ietekmes veidu;

4.2. tirgus dalībniekus, kuros šim tirgus dalībniekam un Ministru kabineta 2003.gada 20.janvāra noteikumu Nr.22 "Kārtība, kādā iesniedzams un izskatāms ziņojums par tirgus dalībnieku apvienošanos" 14.2., 14.3., 14.4. un 14.5.apakšpunktā minētajiem tirgus dalībniekiem atsevišķi vai kopīgi ir vairāk nekā 10 % balsstiesību, kapitāla daļu vai vērtspapīru, norādot attiecīgos procentus;

4.3. tirgus dalībniekus, kuros pārvaldes institūciju locekļi ir personas, kas vienlaicīgi ir pārvaldes institūciju locekļi šajā tirgus dalībniekā, norādot par attiecīgajām personām šī pielikuma 2.punktā minētās ziņas.

5. Informācija par apvienošanās juridiskajiem, finansiālajiem un ekonomiskajiem aspektiem:

5.1. apvienošanās veids;

5.2. apvienošanās ekonomiskais un finansiālais raksturojums;

5.3. paredzētie nozīmīgākie apvienošanās procesa posmi un to termiņi;

5.4. paredzētā īpašuma, lietojuma tiesību un kontroles struktūra pēc apvienošanās.

6. Informācija par konkrētajiem tirgiem:

6.1. apvienošanās rezultātā ietekmētais konkrētais tirgus (tirgi), uz kuru (kuriem) pamatojama ziņojuma izskatīšana Konkurences padomē;

6.2. vērtējums par pēdējiem trim finanšu gadiem katrā ietekmētajā konkrētajā tirgū:

6.2.1. tirgus lielums pēc apgrozījuma (latos) un pēc apjoma (vienībās);

6.2.2. katra tirgus dalībnieka tirgus daļa procentos pēc apgrozījuma un pēc apjoma;

6.2.3. to konkurentu (ieskaitot importētājus) tirgus daļas procentos pēc apgrozījuma (ja iespējams, arī pēc apjoma), kuru tirgus daļa pārsniedz 10 %;

6.2.4. importa tirgus daļa procentos pēc apgrozījuma un pēc apjoma, norādot importētājas valstis;

6.2.5. kā importu ietekmē kvotas, tarifi un citas barjeras, kā arī transporta un pārējie izdevumi;

6.3. piegādes struktūra ietekmētajos tirgos:

6.3.1. katra tirgus dalībnieka pieci lielākie piegādātāji;

6.3.2. piegādes struktūras raksturojums;

6.4. pieprasījuma struktūra ietekmētajos tirgos:

6.4.1. katra tirgus dalībnieka pieci lielākie klienti;

6.4.2. pieprasījuma struktūras raksturojums;

6.5. šķēršļi ieiešanai konkrētajā tirgū.

7. Informācija par apvienošanās mērķi un paredzamajām sekām:

7.1. apvienošanās mērķis;

7.2. apvienošanās iespējamās pozitīvās un negatīvās sekas, īpaši attiecībā uz konkurenci;

7.3. apvienošanās atbilstība klientu, patērētāju un sabiedrības interesēm kopumā, kā arī ietekme uz tehnisko un ekonomisko progresu.

8. Informācija par tirgus dalībnieku, kas tiks pakļauts kopīgai izšķirošai ietekmei (sniedzama, ja apvienošanās ir tāda tirgus dalībnieka veidošana, kurš pakļauts kopīgai izšķirošai ietekmei):

8.1. norāda, vai kopīgai izšķirošai ietekmei pakļaujamā tirgus dalībnieka veidotāji (tirgus dalībnieki, kam jāiesniedz ziņojums) turpinās nozīmīgu darbību tajā pašā tirgū, kurā kopīgai izšķirošai ietekmei pakļautais tirgus dalībnieks, vai ar šo tirgu saistītajos tirgos:

8.1.1. ja turpinās, norāda katra kopīgai izšķirošai ietekmei pakļaujamā tirgus dalībnieka veidotāja iepriekšējā finanšu gada apgrozījumu un novērtē kopīgai izšķirošai ietekmei pakļaujamā tirgus dalībnieka darbības ekonomisko nozīmīgumu salīdzinājumā ar to, kā arī katra kopīgai izšķirošai ietekmei pakļaujamā tirgus dalībnieka veidotāja tirgus daļu;

8.1.2. ja neturpinās, pamato atbildi;

8.2. raksturo, kā kopīgai izšķirošai ietekmei pakļaujamā tirgus dalībnieka izveidošana:

8.2.1. veicinās preču ražošanu vai izplatīšanu, tehnisko vai ekonomisko progresu;

8.2.2. sniegs labumu patērētājiem;

8.3. pamato, ka kopīgai izšķirošai ietekmei pakļaujamā tirgus dalībnieka izveidošana:

8.3.1. neuzliks tā veidotājiem ierobežojumus, kas nav nepieciešami mērķa sasniegšanai;

8.3.2. nedos iespēju likvidēt konkurenci ievērojamā konkrētā tirgus daļā.

9. Ziņojumam pievienojamie dokumenti:

9.1. personu pilnvaras pārstāvēt vienu vai visus apvienošanās dalībniekus ziņojuma izskatīšanas laikā;

9.2. tirgus dalībnieku statūti;

9.3. to dokumentu kopijas, kas pieņemti sakarā ar apvienošanos (piemēram, līgumi, pārvaldes institūciju lēmumi, vienošanās protokoli, priekšlikums piedalīties izsolē);

9.4. publiskā paziņojuma par apvienošanos projekts;

9.5. tirgus dalībnieku pēdējā finanšu gada un kārtējā finanšu gada ceturkšņu pārskatu kopijas;

9.6. dokumenti, kas atspoguļo informāciju par konkrētajiem tirgiem, kā arī ietekmētajiem tirgiem attiecībā uz konkurences apstākļiem, esošajiem un potenciālajiem konkurentiem un tirgus apstākļiem (piemēram, pašu apvienošanās dalībnieku vai pēc to pasūtījuma sagatavoti tirgus pētījumi);

9.7. deklarācija par iesniegtās informācijas patiesumu.

_______________

(datums)

Parakstīties tiesīgā persona (personas) ______________________________

(paraksts un tā atšifrējums)

Z.v. ______________________________

______________________________

Ekonomikas ministrs J.Lujāns

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā iesniedzams un izskatāms ziņojums par tirgus dalībnieku apvienošanos Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 22Pieņemts: 20.01.2003.Stājas spēkā: 29.01.2003.Zaudē spēku: 02.11.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 14, 28.01.2003.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
70636
29.01.2003
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)