Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.441

Rīgā 2002.gada 1.oktobrī (prot. Nr.42, 6.§)

Noteikumi par muitas galvojumiem

Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 29.panta ceturto un septīto daļu un 93.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka galvojuma apjomu, tā iesniegšanas, pieņemšanas, piemērošanas un samazināšanas kārtību, kā arī kārtību atbrīvošanai no galvojuma. Šos noteikumus nepiemēro muitas vērtības noteikšanai.

2. Galvojumu iesniedz galvenais parādnieks - persona, kas uzņemas atbildību par muitas parāda vai iespējamā muitas parāda segšanu.

3. Galvenais parādnieks Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajā muitas pārvaldē iesniedz viena galvinieka izsniegtu galvojumu. Ja galvenais parādnieks Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajā muitas pārvaldē iesniedz vairāku galvinieku izsniegtos galvojumus, muitas parādu (ja tāds rodas) galvinieki sedz solidāri.

4. Ja galvenais parādnieks iespējamā muitas parāda segšanai ir izvēlējies drošības naudu, viņš iemaksā Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā kontā naudas summu, kas atbilst 100 % no iespējamā muitas parāda apjoma, un saņem attiecīgās bankas izsniegtu maksājumu apliecinošu dokumentu. Valsts ieņēmumu dienests uzskaita iemaksātās drošības naudas summas un 15 dienu laikā pēc tam, kad galvenais parādnieks ir iesniedzis dokumentāru muitas režīma vai preču pagaidu uzglabāšanas pabeigšanas apstiprinājumu, drošības naudu atmaksā. Lēmumu par drošības naudas atmaksāšanu pieņem Valsts ieņēmumu dienests. Maksu par bankas pakalpojumiem sedz galvenais parādnieks.

5. Galvojuma apjoms muitas parāda segšanai atbilst muitas maksājumiem, kas maksājami, izlaižot preces brīvam apgrozījumam.

6. Galvojuma apjoms iespējamā muitas parāda segšanai atbilst muitas maksājumiem, kas būtu maksājami, ja ārvalstu preces izlaistu brīvam apgrozījumam.

7. Izvedot (eksportējot) Latvijas preces, galvojuma apjoms muitas parāda segšanai atbilst muitas maksājumiem, kas būtu jāmaksā, ja muitas maksājumus nesamaksā pirms preču izvešanas.

8. Muitas procedūrām - tranzīts, ievešana uz laiku, ievešana muitas noliktavā, kā arī preču pagaidu uzglabāšana -, ja ir salikta krava, muitas iestāde pēc principāla vai deklarētāja lūguma iespējamo muitas parādu visai kravai nosaka pēc tās preces klasifikācijas, kurai noteikti augstākie muitas maksājumi.

9. Preču pārvadājumos pa dzelzceļu muitas procedūras - tranzīts - nodrošināšanai galvojums iesniedzams gadījumos, ja pārvadājuma laikā pārvadātājs, kas saņēmis licenci pārvadājuma veikšanai, principāla atbildību nodod citai personai.

10. Muitas iestāde galvojumu nepieņem un pieprasa to papildināt vai iesniegt citu galvojumu, ja:

10.1. vienreizējā galvojuma apjoms nesedz muitas parādu vai iespējamo muitas parādu;

10.2. persona, kura ir izsniegusi galvojumu, nav ieguvusi galvinieka statusu šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā;

10.3. normatīvajos aktos ir noteikts cits galvojuma veids.

11. Garantijas muitas iestāde šo noteikumu izpratnē ir:

11.1. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde - vispārējā galvojuma gadījumā;

11.2. muitas iestāde, kurā piemēro muitas režīmu vai veic preču pagaidu uzglabāšanu, - vienreizējā galvojuma gadījumā.

12. Ja galvenais parādnieks iesniedz papildinātu galvojumu, tā derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt iepriekšējā galvojuma derīguma termiņu.

13. Piesakot precēm muitas režīmu vai preču pagaidu uzglabāšanu, personai nav jāiesniedz galvojums iespējamā muitas parāda segšanai, ja aprēķinātais iespējamais muitas parāds nepārsniedz 50 latu. Šādā gadījumā persona muitas iestādē kopā ar muitas deklarāciju iesniedz parakstītu iespējamā muitas parāda aprēķinu, kurā norādīts tās pavadzīmes numurs, uz kuru attiecas aprēķins. Galvojums tomēr iesniedzams, ja muitas iestādei nav iespējams pārliecināties par preču atbilstību deklarētajām precēm.

II. Atbrīvojums no galvojuma iesniegšanas

14. Ja aprēķinātais iespējamais muitas parāds pārsniedz 50 latu, personu var atbrīvot no galvojuma iesniegšanas saskaņā ar šajā nodaļā noteikto kārtību.

15. Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz Galvenās muitas pārvaldes direktoram adresētu rakstisku iesniegumu, atbrīvo galveno parādnieku no galvojuma iesniegšanas iespējamā muitas parāda segšanai, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

15.1. galvenais parādnieks pēdējos 24 mēnešus izmantojis vispārējo galvojumu, kas samazināts par 90 %;

15.2. galvenais parādnieks apņemas pēc Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes pirmā rakstiskā pieprasījuma Muitas likumā noteiktajā termiņā samaksāt muitas parādu;

15.3. galvenais parādnieks ir veicis normatīvajos aktos noteiktos obligātos maksājumus un viņam nav parādu valsts vai pašvaldību budžetā.

16. Valsts ieņēmumu dienests galveno parādnieku var atbrīvot no galvojuma iesniegšanas uz termiņu, kas nepārsniedz divus gadus.

17. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par atbrīvošanu no galvojuma iesniegšanas un 15 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas izsniedz galvenajam parādniekam apliecību par atbrīvojumu no galvojuma iesniegšanas (1.pielikums) un nepieciešamo skaitu kopiju.

18. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde par lēmumu nepiešķirt atbrīvojumu no galvojuma iesniegšanas rakstiski paziņo galvenajam parādniekam, norādot lēmuma pamatojumu un pārsūdzēšanas kārtību.

19. Galvenais parādnieks apliecības par atbrīvojumu no galvojuma iesniegšanas otrā pusē norāda personas, kuras pilnvarotas izmantot šo apliecību. Galvenajam parādniekam ir tiesības izdarīt grozījumus pilnvaroto personu sarakstā. Katras pilnvarotās personas iecelšanu vai pilnvaru atcelšanu galvenais parādnieks apstiprina ar savu parakstu. Galvenais parādnieks ir atbildīgs par ierakstu patiesumu apliecībā.

20. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde aptur turpmākās darbības ar apliecību par atbrīvojumu no galvojuma iesniegšanas, ja netiek izpildīts kāds šo noteikumu 15.punktā minētais nosacījums.

21. Ja apliecības par atbrīvojumu no galvojuma iesniegšanas darbība tiek apturēta, galvenais parādnieks ir atbildīgs par to, lai Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajā muitas pārvaldē nekavējoties tiktu nodots gan apliecības par atbrīvojumu no galvojuma iesniegšanas oriģināls, gan visas kopijas.

22. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde atjauno apliecības par atbrīvojumu no galvojuma iesniegšanas darbību saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu.

23. Ja galveno parādnieku atkārtoti atbrīvo no galvojuma iesniegšanas iespējamā muitas parāda segšanai, šo noteikumu 15.1.apakšpunktā minēto termiņu skaita no pirmās dienas, kad galvenais parādnieks uzsācis darbības ar vispārējo galvojumu, kas samazināts par 90 %.

24. Ja apliecības par atbrīvojumu no galvojuma iesniegšanas termiņš ir beidzies, galvenais parādnieks 30 darbdienu laikā nodod apliecību un tās kopijas Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajā muitas pārvaldē.

25. Piesakot precēm muitas režīmu vai preču pagaidu uzglabāšanu, muitas iestāde nepiemēro atbrīvojumu no galvojuma iesniegšanas, ja, izmantojot vispārējo galvojumu, muitas iestādē piesaka muitas režīmu vai preču pagaidu uzglabāšanu šo noteikumu 2.pielikumā minētajām precēm.

III. Galvinieka statusa piešķiršana bankām un apdrošināšanas sabiedrībām

26. Banka iegūst galvinieka statusu, ja tā ar Valsts ieņēmumu dienestu noslēdz līgumu, kurā ir noteikts, ka attiecīgā banka 30 dienu laikā pēc Valsts ieņēmumu dienesta rakstiska pieprasījuma apņemas veikt visus līgumā noteiktos maksājumus galvenā parādnieka muitas parāda segšanai.

27. Apdrošināšanas sabiedrība iegūst galvinieka statusu, ja tā ar Valsts ieņēmumu dienestu noslēdz līgumu, kurā ir noteikts, ka attiecīgā apdrošināšanas sabiedrība apņemas 30 dienu laikā pēc Valsts ieņēmumu dienesta rakstiska pieprasījuma veikt visus līgumā noteiktos maksājumus galvenā parādnieka muitas parāda segšanai.

28. Ja galvinieks ir atsaucis (anulējis) galvojumu, tas neatbrīvo viņu no galvojuma saistībām, kas uzsāktas pirms galvojuma atsaukšanas (anulēšanas). Galvojuma derīguma termiņa izbeigšanās neatbrīvo galvinieku no saistībām, kas uzsāktas pirms galvojuma derīguma termiņa beigām.

29. Galvinieku atbrīvo no saistībām, ja 12 mēnešu laikā pēc galvojuma derīguma termiņa izbeigšanās Valsts ieņēmumu dienests nav nosūtījis galviniekam paziņojumu par muitas parāda iestāšanos.  

IV. Vispārējs galvojums

30. Vispārējo galvojumu (3. un 4.pielikums) iesniedz un reģistrē Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajā muitas pārvaldē.

31. Galvenais parādnieks vispārējo galvojumu var izmantot preču pagaidu uzglabāšanai vai jebkura muitas režīma piemērošanai attiecīgajām precēm, ievērojot Ministru kabineta noteikumus par attiecīgā muitas režīma piemērošanu.

32. Vispārējā galvojuma apjomu nosaka galvenais parādnieks. Galvenais parādnieks ir atbildīgs par muitas parāda vai iespējamā muitas parāda segšanu.

33. Vispārējā galvojuma apjoms ar akcīzes nodokli apliekamo preču pagaidu uzglabāšanai un jebkura muitas režīma piemērošanai ar akcīzes nodokli apliekamajām precēm nav mazāks par 100000 latiem, bet pārējām precēm - nav mazāks par 50000 latiem, izņemot šo noteikumu 34.punktā minēto gadījumu.

34. Piesakot muitas procedūru - tranzīts - precēm, kuras minētas šo noteikumu 2.pielikumā, iesniedz vienreizēju galvojumu, ievērojot šo noteikumu 35.punktu.

35. Šo noteikumu 2.pielikumā minēto preču tranzītam iesniedz vispārējo galvojumu, kura apjoms nav mazāks par 500000 latu, ja galvenais parādnieks un muitas iestādes apmainās ar elektroniskiem ziņojumiem saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta noteikto elektronisko ziņojumu struktūru un muitas formalitāšu noformēšanai nepieciešamā informācija tiek ievadīta muitas iestādes datu apstrādes sistēmā.

36. Galvenais parādnieks, iesniedzot un reģistrējot Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajā muitas pārvaldē vispārējo galvojumu, papildus iesniedz šādus dokumentus:

36.1. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes direktoram adresētu iesniegumu, kurā norāda, kādiem muitas režīmiem vai preču pagaidu uzglabāšanai izmantos vispārējo galvojumu. Iesniegumā norāda galvojuma apjomu, kuru izmantos muitas procedūras - izlaišana brīvam apgrozījumam - nodrošināšanai, un galvojuma apjomu pārējo muitas režīmu nodrošināšanai vai preču pagaidu uzglabāšanai;

36.2. vispārējā galvojuma apjoma aprēķinu atbilstoši šo noteikumu V nodaļā noteiktajām prasībām, bet ne mazāku par šo noteikumu 33. un 35.punktā noteikto apjomu. Ja vispārējo galvojumu iesniedz un reģistrē atkārtoti, kā arī ja iesniedz pieprasījumu par atļauju izmantot samazināto vispārējo galvojumu, Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajai muitas pārvaldei ir tiesības pieprasīt iesniegt jaunu vispārējā galvojuma apjoma aprēķinu;

36.3. dokumentus, kas apliecina, ka ir veikti normatīvajos aktos noteiktie obligātie maksājumi un nav parādu valsts vai pašvaldību budžetā.

37. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde pārbauda aprēķināto galvojuma apjomu, galvinieka tiesības izsniegt galvojumu un galvenā parādnieka atbilstību šādiem nosacījumiem:

37.1. galvenā parādnieka darbinieki, kuriem ir paraksta tiesības, nav krimināli sodīti par noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā;

37.2. galvenais parādnieks vai viņa darbinieki, kuriem ir paraksta tiesības, gada laikā nav atkārtoti sodīti par administratīviem pārkāpumiem muitas jomā.

38. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde 15 dienu laikā pēc vispārējā galvojuma iesniegšanas un reģistrēšanas pieņem lēmumu par vispārējā galvojuma piešķiršanu un 15 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas izsniedz galvenajam parādniekam vispārējā galvojuma apliecību (5.pielikums) un nepieciešamo skaitu apliecības kopiju.

39. Lēmumu nepiešķirt atļauju izmantot vispārējo galvojumu rakstiski paziņo galvenajam parādniekam, norādot lēmuma pamatojumu un pārsūdzēšanas kārtību.

40. Galvenais parādnieks vispārējā galvojuma apliecības otrā pusē norāda personas, kuras pilnvarotas izmantot vispārējā galvojuma apliecību un tās kopijas. Galvenajam parādniekam ir tiesības izdarīt grozījumus pilnvaroto personu sarakstā. Katras pilnvarotas personas iecelšanu vai pilnvaru atcelšanu galvenais parādnieks apstiprina ar savu parakstu. Galvenais parādnieks ir atbildīgs par ierakstu patiesumu vispārējā galvojuma apliecībā.

41. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde, pieņemot un reģistrējot vispārējo galvojumu, atļauj izmantot vispārējo galvojumu, kas samazināts:

41.1. par 50 % (bet tas nedrīkst būt mazāks par šo noteikumu 33. un 35.punktā noteikto apjomu), ja:

41.1.1. galvenais parādnieks pēdējo 18 mēnešu laikā vismaz četras reizes mēnesī, izmantojot vispārējo galvojumu, piemērojis muitas režīmus vai preču pagaidu uzglabāšanu un viņam nav muitas maksājumu parādu;

41.1.2. galvenā parādnieka darbinieki, kuriem ir paraksta tiesības, nav krimināli sodīti par noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā;

41.1.3. galvenais parādnieks vai viņa darbinieki, kuriem ir paraksta tiesības, gada laikā nav atkārtoti sodīti par administratīviem pārkāpumiem muitas jomā;

41.1.4. ir veikti normatīvajos aktos noteiktie obligātie maksājumi un nav parādu valsts un pašvaldību budžetā;

41.1.5. galvenā parādnieka finansiālais stāvoklis nodrošina saistību izpildi un to apliecina gada pārskats un revidenta atzinums, kas iesniegts Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajā muitas pārvaldē;

41.2. par 70 % (bet tas nedrīkst būt mazāks par šo noteikumu 33. un 35.punktā noteikto apjomu), ja:

41.2.1. galvenais parādnieks pēdējo 30 mēnešu laikā vismaz četras reizes mēnesī, izmantojot vispārējo galvojumu, piemērojis muitas režīmus vai preču pagaidu uzglabāšanu un viņam nav muitas maksājumu parādu;

41.2.2. galvenā parādnieka darbinieki, kuriem ir paraksta tiesības, nav krimināli sodīti par noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā;

41.2.3. galvenais parādnieks vai viņa darbinieki, kuriem ir paraksta tiesības, gada laikā nav atkārtoti sodīti par administratīviem pārkāpumiem muitas jomā;

41.2.4. galvenais parādnieks katru darījumu, kuru veic, izmantojot galvojumu, reģistrē galvojuma izmantošanas uzskaites reģistrā un nodrošina muitas iestādes amatpersonām pieeju visiem dokumentiem, kuru uzrādīšana ir nepieciešama, lai piemērotu attiecīgu muitas režīmu vai veiktu preču pagaidu uzglabāšanu;

41.2.5. galvenais parādnieks ir veicis normatīvajos aktos noteiktos obligātos maksājumus un tam nav parādu valsts un pašvaldību budžetā;

41.2.6. galvenā parādnieka finansiālais stāvoklis nodrošina saistību izpildi un to apliecina gada pārskats un revidenta atzinums, kas sagatavots likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 10.nodaļā noteiktajā kārtībā un iesniegts Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajā muitas pārvaldē;

41.3. par 90 % (bet tas nedrīkst būt mazāks par šo noteikumu 33. un 35.punktā noteikto apjomu), ja:

41.3.1. galvenais parādnieks pēdējo 12 mēnešu laikā vismaz četras reizes mēnesī, izmantojot vispārējo galvojumu, piemērojis muitas režīmus vai preču pagaidu uzglabāšanu un tam nav muitas maksājumu parādu;

41.3.2. galvenā parādnieka darbinieki, kuriem ir paraksta tiesības, nav krimināli sodīti par noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā;

41.3.3. galvenais parādnieks vai viņa darbinieki, kuriem ir paraksta tiesības, gada laikā nav atkārtoti sodīti par administratīviem pārkāpumiem muitas jomā;

41.3.4. galvenais parādnieks katru darījumu, kuru veic, izmantojot galvojumu, reģistrē galvojuma izmantošanas uzskaites reģistrā un nodrošina muitas iestādes amatpersonām pieeju visiem dokumentiem, kuru uzrādīšana ir nepieciešama, lai piemērotu attiecīgu muitas režīmu vai veiktu preču pagaidu uzglabāšanu;

41.3.5. galvenais parādnieks un muitas iestādes apmainās ar elektroniskiem ziņojumiem saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta noteikto elektronisko ziņojumu struktūru un muitas formalitāšu noformēšanai nepieciešamā informācija tiek ievadīta muitas iestādes datu apstrādes sistēmā;

41.3.6. galvenais parādnieks ir veicis normatīvajos aktos noteiktos obligātos maksājumus un tam nav parādu valsts vai pašvaldību budžetā;

41.3.7. galvenā parādnieka finansiālais stāvoklis nodrošina saistību izpildi un to apliecina gada pārskats un revidenta atzinums, kas sagatavots likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 10.nodaļā noteiktajā kārtībā un iesniegts Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajā muitas pārvaldē.

42. Ja šo noteikumu 37.2.apakšpunktā minēto pārkāpumu dēļ netiek samazināts muitas maksājumu apjoms, Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde atļauj izmantot vispārējo galvojumu, kā arī atļauj turpināt darbības ar izsniegtu vispārējo galvojumu.

43. Ja šo noteikumu 41.1.3., 41.2.3. un 41.3.3.apakšpunktā minēto pārkāpumu dēļ netiek samazināts muitas maksājumu apjoms, Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde atļauj izmantot samazināto vispārējo galvojumu.

44. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde aptur turpmākās darbības ar vispārējo galvojumu, ja:

44.1. netiek izpildīts šo noteikumu 37.1. vai 37.2.apakšpunktā minētais nosacījums, ņemot vērā 42.punktu;

44.2. galvenajam parādniekam ir muitas maksājumu parādi vai galvenais parādnieks šo noteikumu 55.punktā minētajā pārskatā sniedz nepatiesas ziņas.

45. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde aptur darbības ar samazināto vispārējo galvojumu, ja galvenais parādnieks šo noteikumu 55.punktā minētajā pārskatā sniedz nepatiesas ziņas, ja netiek izpildīts kāds šo noteikumu 41.punktā minētais nosacījums vai prasība palielināt vispārējo galvojumu līdz pilnam apjomam nav izpildīta 10 dienu laikā. Šādos gadījumos galvenais parādnieks iesniedz jaunu papildinātu vispārējo galvojumu, kura derīguma termiņš nepārsniedz iepriekšējā vispārējā galvojuma derīguma termiņu.

46. Ja tiek apturētas darbības ar vispārējo galvojumu, tas neatbrīvo galvinieku no galvojuma saistībām un galvenais parādnieks ir atbildīgs par muitas režīmu un preču pagaidu uzglabāšanas izpildi, kas uzsākta ar šo galvojumu līdz tā darbības apturēšanai.

47. Galvenā muitas pārvalde atjauno darbības ar vispārējo galvojumu saskaņā ar šo noteikumu 37.punktu.

48. Vispārējais galvojums zaudē spēku, ja ir beidzies vispārējā galvojuma derīguma termiņš vai galvinieks ir atsaucis (anulējis) galvojumu.

49. Galvenais parādnieks nekavējoties informē Valsts ieņēmumu dienesta Galveno muitas pārvaldi par nozaudētu vai nozagtu vispārējā galvojuma apliecību vai tās kopiju. Galvenā muitas pārvalde anulē nozaudēto vai nozagto vispārējā galvojuma apliecību un tās kopijas. Galvenais parādnieks ir atbildīgs par muitas režīmu un preču pagaidu uzglabāšanas izpildi, kas uzsākta ar nozaudētu vai nozagtu vispārējā galvojuma apliecību vai tās kopiju pirms tā anulēšanas.

50. Vispārējā galvojuma apliecība un tās kopijas visā galvojuma darbības laikā atrodas pie galvenā parādnieka vai viņa pilnvarotām personām. Ja vispārējais galvojums ir zaudējis spēku, galvenais parādnieks 30 darbdienu laikā nodod vispārējā galvojuma apliecību un tās kopijas Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajā muitas pārvaldē.

51. Ja galvinieks vispārējo galvojumu atsauc (anulē), viņš par to nekavējoties informē Valsts ieņēmumu dienesta Galveno muitas pārvaldi. Galvenā muitas pārvalde anulē vispārējā galvojuma apliecību un tās kopijas. Galvenais parādnieks ir atbildīgs par muitas režīmu un preču pagaidu uzglabāšanas izpildi, kas uzsākti pirms vispārējā galvojuma atsaukšanas (anulēšanas).

52. Galvenais parādnieks ir atbildīgs par muitas režīmu un preču pagaidu uzglabāšanas izpildi, kas uzsākta pirms vispārējā galvojuma derīguma termiņa beigām.

V. Vispārējā galvojuma apjoma aprēķināšana

53. Lai noteiktu vispārējā galvojuma apjomu:

53.1. muitas procedūrai - tranzīts -, galvenais parādnieks nosaka pēdējo triju mēnešu laikā (pirms vispārējā galvojuma saņemšanas) pārvadāto preču muitas maksājumu summu, kas būtu jāmaksā, ja attiecīgās preces tiktu izlaistas brīvam apgrozījumam. Aprēķināto muitas maksājumu summu dala ar 45;

53.2. muitas procedūrai - ievešana muitas noliktavā -, galvenais parādnieks nosaka muitas maksājumu summu, kas aprēķināta preču atlikumam pēdējo 12 mēnešu beigu datumos (pirms vispārējā galvojuma saņemšanas) un kas būtu jāmaksā, ja attiecīgās preces tiktu izlaistas brīvam apgrozījumam. Aprēķināto muitas maksājumu summu dala ar 52;

53.3. pārējiem muitas režīmiem, galvenais parādnieks nosaka pēdējo triju mēnešu (pirms vispārējā galvojuma saņemšanas) kopējam preču apgrozījumam aprēķināto nodokļu summu, kas būtu jāmaksā, ja attiecīgās preces izlaistu brīvam apgrozījumam. Aprēķināto nodokļu summu dala ar trīs;

53.4. preču pagaidu uzglabāšanai, galvenais parādnieks nosaka pēdējo triju mēnešu (pirms vispārējā galvojuma saņemšanas) kopējam preču apjomam, kas atradās pagaidu uzglabāšanā, aprēķināto muitas maksājumu summu, kas būtu jāmaksā, ja attiecīgās preces izlaistu brīvam apgrozījumam. Aprēķināto muitas maksājumu summu dala ar 12.

VI. Galvojuma izmantošanas uzskaite

54. Galvenais parādnieks uzskaita muitas parāda un iespējamā muitas parāda veidošanos, reģistrējot katru darījumu, kuru veic, izmantojot galvojumu. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes pieprasījuma galvenais parādnieks sniedz visu informāciju par katru darījumu, kurš veikts, izmantojot galvojumu, kā arī par muitas parāda vai iespējamā muitas parāda atbilstību galvojuma apjomam.

55. Galvenais parādnieks katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajā muitas pārvaldē pārskatu par galvojuma izmantošanu iepriekšējā kalendāra mēnesī. Ja vispārējā galvojuma apjoms pārskata periodā nesedz muitas parādu vai iespējamais muitas parāds to pārsniedz vairāk nekā par 20 %, Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde aptur galvojuma darbību līdz vispārējā galvojuma apjoma palielināšanai vai muitas parāda dzēšanai.

56. Galvenais parādnieks pēc saskaņošanas ar Valsts ieņēmumu dienesta Galveno muitas pārvaldi var mainīt vispārējā galvojuma apjoma sadalījumu starp muitas procedūru - izlaišana brīvam apgrozījumam - un pārējiem muitas režīmiem vai preču pagaidu uzglabāšanu.

VII. Vienreizējs galvojums

57. Vienreizējo galvojumu piemēro, lai vienu reizi nodrošinātu preču pagaidu uzglabāšanu vai piemērotu vienu muitas režīmu. Vienreizējā galvojuma apjoms atbilst pilnai muitas maksājumu summai, kas būtu jāmaksā, izlaižot preces brīvam apgrozījumam (6. un 7.pielikums). Tam var būt noteikta likme - 4000 latu par katru muitas deklarāciju vai pirmsmuitošanas dokumentu (8. un 9.pielikums). Ja muitas parāds vai iespējamais muitas parāds pārsniedz noteikto likmi, attiecīgi palielina vienreizējo galvojumu (ar noteiktu likmi) skaitu.

58. Vienreizējo galvojumu iesniedz un reģistrē garantijas muitas iestādē.

59. Galvenajam parādniekam ir tiesības izdarīt grozījumus pilnvaroto personu sarakstā. Katras pilnvarotās personas iecelšanu vai pilnvaru atcelšanu galvenais parādnieks apstiprina ar parakstu. Par ierakstu patiesumu vienreizējā galvojumā atbildīgs ir galvenais parādnieks.

60. Vienreizējais galvojums zaudē spēku, ja ir beidzies vienreizējā galvojuma derīguma termiņš vai galvinieks ir atsaucis (anulējis) galvojumu.

61. Galvenais parādnieks ir atbildīgs par muitas režīmu un preču pagaidu uzglabāšanas izpildi, kas uzsākta pirms vienreizējā galvojuma atsaukšanas (anulēšanas), kā arī pirms vienreizējā galvojuma derīguma termiņa beigām.

VIII. Noslēguma jautājums

62. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 20.februāra noteikumus Nr.73 "Galvojumu iesniegšanas, pieņemšanas un piemērošanas kārtība Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 31., 67.nr.).

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministra vietā -
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

 

11-441 COPY.GIF (63706 bytes)

12-441 COPY.GIF (28668 bytes)

2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 1.oktobra
noteikumiem Nr.441

Preces, par kurām jāiesniedz vienreizējs galvojums, piesakot muitas procedūru - tranzīts

Vienreizējs galvojums 100 % apjomā no iespējamā muitas parāda iesniedzams, piesakot muitas procedūrai - tranzīts - ar akcīzes nodokli apliekamas preces, kas noteiktas šādos likumos:

1. "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem".

2. "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem".

3. "Par akcīzes nodokli naftas produktiem".

4. "Par akcīzes nodokli alum".

Finansu ministra vietā -
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

31-441 COPY.GIF (75892 bytes)

32-441 COPY.GIF (38892 bytes)

41-441 COPY.GIF (83539 bytes)

42-441 COPY.GIF (54709 bytes)

51-441 COPY.GIF (70078 bytes)

52-441 COPY.GIF (28048 bytes)

61-441 COPY.GIF (79945 bytes)

62-441 COPY.GIF (68452 bytes)

71-441 COPY.GIF (83148 bytes)

72-441 COPY.GIF (90251 bytes)

81-441 COPY.GIF (83910 bytes)

82-441 COPY.GIF (62543 bytes)

91-441 COPY.GIF (83402 bytes)

92-441 COPY.GIF (88099 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par muitas galvojumiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 441Pieņemts: 01.10.2002.Stājas spēkā: 05.10.2002.Zaudē spēku: 01.05.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 143, 04.10.2002.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
67021
05.10.2002
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"