Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2003. gada 30. oktobra likumu: Par akcīzes nodokli.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem
I nodaļa.
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Likumā lietotie termini atbilst likumā "Par nodokļiem un nodevām", Muitas likumā un likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)" lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Likumā ir lietoti arī šādi termini:

1) akcīzes nodokļa marka — Valsts ieņēmumu dienesta izdota speciāla tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa marka, kas paredzēta tikai cigarešu marķēšanai un tiek piestiprināta cigarešu kārbiņai; tā apliecina, ka ar akcīzes nodokļa marku marķētie tabakas izstrādājumi ir ņemti valsts kontrolē atbilstoši tabakas izstrādājumiem noteiktā akcīzes nodokļa (turpmāk — nodoklis) samaksas nosacījumiem, un to, ka tabakas izstrādājumiem ir legāla izcelsme;

2) akcīzes preču noliktava — tabakas izstrādājumu akcīzes preču noliktava — Valsts ieņēmumu dienesta kontrolēta vieta, kur noliktavas turētājs ražo, pārstrādā, uzglabā, ieved, saņem vai nosūta tabakas izstrādājumus, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma nosacījumiem;

3) noliktavas turētājs — akcīzes preču noliktavas turētājs — juridiskā persona, kurai ir Valsts ieņēmumu dienesta atļauja turēt akcīzes preču noliktavu un kuras īpašumā vai valdījumā ir akcīzes preču noliktava;

4) licencēts importētājs — juridiskā persona, kura Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņēmusi licenci tabakas izstrādājumu ievešanai Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam un kurai nav noliktavas turētāja statusa;

5) maksimālā mazumtirdzniecības cena — cigarešu cena (ieskaitot visus nodokļus), kuru norāda uz akcīzes nodokļa markas un kuru konkrētām cigaretēm nosaka licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, pasūtot akcīzes nodokļa markas šīm cigaretēm;

6) vispieprasītākā mazumtirdzniecības cena — licencēta importētāja vai noliktavas turētāja visbiežāk noteiktā maksimālā mazumtirdzniecības cena noteiktā laikposmā;

7) atliktā nodokļa maksāšana — akcīzes nodokļa samaksas atlikšana, ievērojot šā likuma nosacījumus attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, pārstrādi, uzglabāšanu un pārvadāšanu. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003. Otrās daļas 5. un 6. punkts stājas spēkā 01.07.2003. Sk. pārejas noteikumu 5. punktu)

2.pants. Likuma darbības sfēra

(1) Šis likums nosaka kārtību, kādā tabakas izstrādājumi tiek aplikti ar nodokli, un tas attiecas uz jebkurām darbībām, kas Latvijas Republikas muitas teritorijā tiek veiktas ar tabakas izstrādājumiem, ieskaitot tabakas izstrādājumu ražošanu, pārstrādi, glabāšanu, realizēšanu, ievešanu, izvešanu un pārvadāšanu.

(2) Konkrēta veida komercdarbībai ar tabakas izstrādājumiem nepieciešama speciāla atļauja (licence) vai izziņa. Speciālas atļaujas (licences) vai izziņas veidus, tās izsniegšanas, anulēšanas un izmantošanas nosacījumus, kā arī tabakas izstrādājumu aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

3.pants. Ar nodokli apliekamais objekts

(1) Ar nodokli apliekamais objekts ir tabakas izstrādājumi, kas pilnīgi vai daļēji gatavoti no tabakas vai tabakas aizstājējiem un paredzēti smēķēšanai:

1) cigāri un cigarellas;

2) cigaretes;

3) smēķējamā tabaka:

a) smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai,

b) cita smēķējamā tabaka.

(2) (Izslēgta ar 12.12.2002. likumu)

(3) Par cigāriem un cigarellām uzskatāmi tabakas izstrādājumi, kuri pilnīgi vai daļēji sastāv no satītām tabakas lapām vai tabakas aizstājējiem un kuru ārējais apvalks ir no dabiskās tabakas vai jebkura cita tabaku saturoša materiāla.

(4) Par cigaretēm uzskatāmi tabakas izstrādājumi, kuri pilnīgi vai daļēji sastāv no sagrieztām tabakas lapām vai sagrieztiem tabakas aizstājējiem un kuri ietīti papīrā vai jebkurā citā tabaku nesaturošā materiālā.

(5) Par smalki sagrieztu tabaku cigarešu uztīšanai uzskatāmi tādi tabakas izstrādājumi, kuros vismaz 25 procenti no svara ir sagrieztas vai citādi sasmalcinātas tabakas lapas vai tabakas aizstājēju daļiņas, kas ir šaurākas par vienu milimetru.

(6) Par citu smēķējamo tabaku uzskatāmi produkti, kuri nav minēti šā panta trešajā, ceturtajā vai piektajā daļā un kuri pilnīgi vai daļēji sastāv no sagrieztām, citādi sasmalcinātām, satītām vai gabalos sapresētām tabakas lapām vai tabakas aizstājējiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

4.pants. Nodokļa maksātāji

Nodokļa maksātāji ir:

1) fiziskās vai juridiskās personas vai ar līgumu vai norunu saistītas fizisko vai juridisko personu grupas, kas ieved tabakas izstrādājumus Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam;

2) noliktavas turētāji šajā likumā noteiktajos gadījumos;

3) citas personas saskaņā ar šā likuma 17.pantu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

5.pants. Akcīzes nodokļa markas

(1) Ar akcīzes nodokļa markām nemarķētas cigaretes aizliegts uzglabāt un realizēt Latvijas Republikas muitas teritorijā, izņemot šā panta otrajā daļā noteiktos gadījumus.

(2) Ar akcīzes nodokļa markām nemarķētas cigaretes atļauts uzglabāt un realizēt Latvijas Republikas muitas teritorijā:

1) akcīzes preču noliktavās;

2) Muitas likumā un Ministru kabineta noteikumos paredzētajās vietās, kur tabakas izstrādājumus atļauts uzglabāt un realizēt bez nodokļa samaksas.

(3) Ar akcīzes nodokļa markām atļauts marķēt cigaretes:

1) Latvijas teritorijā — tikai akcīzes preču noliktavās;

2) ārvalstīs — ievešanai Latvijas Republikas muitas teritorijā.

(4) Kārtību, kādā cigaretes marķējamas ar akcīzes nodokļa markām (tajā skaitā nosacījumus par pasūtāmo akcīzes nodokļa marku daudzumu, izsniegšanas termiņus un saņemšanas nosacījumus), nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

5.1 pants. Maksimālā mazumtirdzniecības cena

(1) Licencēts importētājs vai noliktavas turētājs Latvijas Republikas muitas teritorijā realizējamām cigaretēm nosaka maksimālo mazumtirdzniecības cenu un informē par to Valsts ieņēmumu dienestu, pasūtot akcīzes nodokļa markas.

(2) Maksimālo mazumtirdzniecības cenu nenosaka cigaretēm, kurām piemēro atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 14. un 14.1 pantu.

(3) Informāciju par maksimālo mazumtirdzniecības cenu, kā arī cigarešu daudzumu vienā cigarešu paciņā norāda uz akcīzes nodokļa markas.

(4) Latvijas Republikas muitas teritorijā aizliegts realizēt cigaretes par cenu, kas ir augstāka par cigarešu maksimālo mazumtirdzniecības cenu. Realizējot cigaretes, to daudzumam paciņā jāatbilst daudzumam, kas norādīts uz akcīzes nodokļa markas.

(12.12.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2003. Pants stājas spēkā 01.07.2003. Sk. pārejas noteikumu 5. punktu)

5.2 pants. Vispieprasītākā mazumtirdzniecības cena

(1) Valsts ieņēmumu dienests katru gadu līdz 1.februārim nosaka un nosūta publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, izmantojot datus par izsniegtajām akcīzes nodokļa markām ar informāciju par mazumtirdzniecības cenu un cigarešu daudzumu paciņā.

(2) Nosakot vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu, neņem vērā tās akcīzes nodokļa markas, kuras licencēts importētājs vai noliktavas turētājs attiecīgajā laikposmā ir atdevis atpakaļ Valsts ieņēmumu dienestam saskaņā ar šo likumu.

(3) Vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu nosaka latos par 1000 cigaretēm.

(4) Nosakot vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu, visas licencētu importētāju un noliktavas turētāju noteiktās maksimālās mazumtirdzniecības cenas izsaka latos par 1000 cigaretēm.

(12.12.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2003. Pants stājas spēkā 01.07.2003. Sk. pārejas noteikumu 5. punktu)

6.pants. Akcīzes preču noliktava

(1) Tabakas izstrādājumu ražošana, pārstrāde un fasēšana atļauta tikai akcīzes preču noliktavā.

(11) Visiem tabakas izstrādājumiem, kuri atrodas akcīzes preču noliktavā, piemēro atlikto nodokļa maksāšanu līdz brīdim, kad par tiem samaksā nodokli saskaņā ar šo likumu.

(2) Tabakas izstrādājumu uzglabāšana, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu, kā arī neapstrādātas tabakas uzglabāšana atļauta tikai akcīzes preču noliktavā, izņemot Muitas likumā noteiktos gadījumus.

(3) Noliktavas turētājs atbild par visiem tabakas izstrādājumiem, kuri atrodas akcīzes preču noliktavā, kā arī uzskaita un reģistrē jebkuras darbības ar tiem šajā akcīzes preču noliktavā.

(4) Lai izveidotu un turētu akcīzes preču noliktavu, iesniedzams šā likuma 13.pantā noteiktais vispārējais nodrošinājums.

(5) Kārtību, kādā atļauts izveidot un turēt akcīzes preču noliktavu, nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

7.pants. Nodokļa likmes un to piemērošana

(1) Tabakas izstrādājumiem nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) cigāriem un cigarellām (par 1000 cigāriem vai cigarellām) — 11 latu;

2) cigaretēm:

a) 17,8 lati par 1000 cigaretēm,

b) 32,2 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

3) smēķējamai tabakai (par 1000 gramiem tabakas):

a) smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai — 18,3 lati,

b) citai smēķējamai tabakai — 11,4 lati.

(2) Ar nodokli apliekamā cigarete (ar filtru vai bez tā) ir tāda cigarete, kuras garums nepārsniedz 90 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti).

(3) Par cigareti, kuras garums pārsniedz 90 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), bet nepārsniedz 180 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), nodoklis maksājams dubultā apmērā; par cigareti, kuras garums pārsniedz 180 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), bet nepārsniedz 270 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), nodoklis maksājams trīskāršā apmērā utt.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.08.1999., 13.06.2002. un 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003. Pirmās daļas 2. punkta "a" apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2010. Sk. pārejas noteikumu 10. un 11. punktu)

8.pants. Atbrīvojumi

Ar nodokli neapliek:

1) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā:

a) denaturētus tabakas izstrādājumus,

b) tabakas izstrādājumus, kurus izmanto tabakas izstrādājumu kvalitātes noteikšanai,

c) tabakas izstrādājumus, kuri zuduši nepārvaramas varas dēļ;

2) tabakas izstrādājumus, kurus fiziskā persona Latvijas Republikas muitas teritorijā ieved personiskam patēriņam:

a) līdz 200 cigaretēm,

b) līdz 20 cigāriem vai cigarellām,

c) līdz 200 gramiem smēķējamās tabakas,

d) šā punkta “a”, “b” un “c” apakšpunktā minētos tabakas izstrādājumus, proporcionāli nepārsniedzot iepriekšminēto atļauto daudzumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

II nodaļa.
Nodokļa aprēķināšana un maksāšana

9.pants. Nodokļa aprēķināšana

(1) Nodokli aprēķina pēc šā likuma 7.pantā noteiktajām likmēm:

1) tabakas izstrādājumiem, kurus ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā;

2) tabakas izstrādājumiem, kurus izved no akcīzes preču noliktavas;

3) cigaretēm, kuras marķējamas ar akcīzes nodokļa markām, pasūtot šīs markas;

4) tabakas izstrādājumiem, kuriem piemēro atlikto nodokļa maksāšanu;

5) tabakas izstrādājumiem, kurus patērē akcīzes preču noliktavā (tajā skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot tabakas izstrādājumu ražošanu);

6) tabakas izstrādājumiem, kurus konstatē kā pārpalikumu vai iztrūkumu akcīzes preču noliktavā saskaņā ar šā likuma 16.pantu;

7) tabakas izstrādājumiem, kurus konstatē kā pārpalikumu vai iztrūkumu (izlaupījumu, zaudējumu, zudumu u.c.), pārvietojot tabakas izstrādājumus saskaņā ar šā likuma 14.pantu;

8) tabakas izstrādājumiem, kuriem piemēro nodokli saskaņā ar Muitas likumu vai citiem attiecīgiem normatīvajiem aktiem;

9) tabakas izstrādājumiem, kurus apliek ar nodokli saskaņā ar šā likuma 17.pantu.

(2) Cigaretēm nodokli aprēķina, summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā likuma 7.panta pirmās daļas 2.punkta “a” un “b” apakšpunktā noteiktās nodokļa likmes.

(3) Ja nav zināma cigarešu maksimālā mazumtirdzniecības cena, nodokli šā likuma 13., 14., 14.1, 17.pantā minētajos gadījumos vai citos šajā likumā noteiktajos gadījumos aprēķina, summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā likuma 7.panta pirmās daļas 2.punkta “a” un “b” apakšpunktā noteiktās nodokļa likmes, un nodokļa aprēķināšanai izmanto vienu no šādām cenām:

1) iepriekšējā taksācijas periodā licencēta importētāja vai noliktavas turētāja visbiežāk noteikto maksimālo mazumtirdzniecības cenu, bet ne mazāku par vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nodokli maksā licencēts importētājs vai noliktavas turētājs;

2) cigarešu faktisko pārdošanas cenu, bet ne mazāku par vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nodokli maksā citas personas, nevis licencēti importētāji vai noliktavas turētāji;

3) vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nevar noteikt šīs daļas 1. vai 2.punktā minēto cenu.

(12.12.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2003. Otrā un trešā daļa stājas spēkā 01.07.2003. Sk. pārejas noteikumu 5. punktu)

10.pants. Nodokļa maksāšana

(1) Nodokļa taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis.

(2) Nodokļa maksāšanai drīkst izmantot tikai bezskaidras naudas norēķinus.

(3) Licencēts importētājs vai noliktavas turētājs nodokli par cigaretēm, ja šajā likumā nav noteikts citādi, maksā vienā no šādiem gadījumiem:

1) pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas;

2) par taksācijas periodā saņemtajām akcīzes nodokļa markām 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

(4) Nodokļa maksātājs aprēķināto nodokli par tabakas izstrādājumiem (izņemot cigaretes), kuri no ārvalstīm ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam, samaksā kredītiestādē pirms tabakas izstrādājumu uzrādīšanas muitas iestādē, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(5) Noliktavas turētājs par taksācijas periodu aprēķināto nodokli par tabakas izstrādājumiem (izņemot cigaretes), kuri taksācijas periodā izvesti no akcīzes preču noliktavas, iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(6) Noliktavas turētājs nodokli par taksācijas periodā konstatēto tabakas izstrādājumu pārpalikumu vai iztrūkumu akcīzes preču noliktavā iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(7) Noliktavas turētājs nodokli par tabakas izstrādājumiem, kas taksācijas periodā patērēti akcīzes preču noliktavā (tajā skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot tabakas izstrādājumu ražošanu), iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(8) Noliktavas turētājs nodokli par tabakas izstrādājumu iztrūkumu (izlaupījumu, zaudējumu, zudumu u.c.), kas radies, taksācijas periodā pārvietojot tabakas izstrādājumus saskaņā ar šā likuma 14.pantu, iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(9) Licencēts importētājs nodokli par tabakas izstrādājumu iztrūkumu (izlaupījumu, zaudējumu, zudumu u.c.), kas radies, ievedot tabakas izstrādājumus Latvijas Republikas muitas teritorijā to pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu saskaņā ar šā likuma 14.pantu, iemaksā valsts budžetā divu darbdienu laikā no dienas, kad tabakas izstrādājumi tika ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(10) Šā likuma 9.panta pirmās daļas 8.punktā minētajos gadījumos nodokli maksā atbilstoši Muitas likumam un citiem attiecīgiem normatīvajiem aktiem.

(11) Šā likuma 9.panta pirmās daļas 9.punktā minētajos gadījumos nodokli maksā atbilstoši šā likuma 17.pantam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

11.pants. Nodokļa deklarācija

(1) Nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu licencēts importētājs un noliktavas turētājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam 15 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām.

(2) Noliktavas turētājs iesniedz nodokļa deklarāciju par katru akcīzes preču noliktavu atsevišķi.

(3) Nodokļa deklarācijas veidlapu apstiprina Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

12.pants. Akcīzes nodokļa marku izsniegšana un saņemšana

(1) Akcīzes nodokļa markas izsniedz Valsts ieņēmumu dienests.

(2) Akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestā pasūta un saņem:

1) licencēti importētāji;

2) noliktavas turētāji.

(3) Saņemot akcīzes nodokļa markas, licencēts importētājs vai noliktavas turētājs šā likuma 13.pantā paredzētajā kārtībā iesniedz nodrošinājumu par tādu nodokļa samaksu, kas atbilst izsniegto akcīzes nodokļa marku daudzumam, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(31) Cigaretēm, par kurām ir izsniegtas akcīzes nodokļa markas, piemēro atlikto nodokļa maksāšanu līdz brīdim, kad par tām samaksā nodokli saskaņā ar šo likumu.

(4) Ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs atdod saņemtās, bet neizmantotās vai bojātās akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestam, to iegādes izdevumus sedz licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, kas saņēmis attiecīgās akcīzes nodokļa markas, izņemot šā panta sestajā daļā minēto gadījumu. Ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs pasūta akcīzes nodokļa markas, bet neizņem tās Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā termiņā, to iegādes izdevumus sedz licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, kas pasūtījis attiecīgās akcīzes nodokļa markas.

(5) Atdotās vai pasūtītās, bet neizņemtās akcīzes nodokļa markas finanšu ministra noteiktajā kārtībā tiek iznīcinātas. Izdevumus, kas saistīti ar atdoto akcīzes nodokļa marku iznīcināšanu, sedz licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, kas atdevis akcīzes nodokļa markas, izņemot šā panta sestajā daļā minēto gadījumu. Izdevumus, kas saistīti ar pasūtīto, bet neizņemto akcīzes nodokļa marku iznīcināšanu, sedz licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, kas pasūtījis attiecīgās akcīzes nodokļa markas.

(6) Ja Valsts ieņēmumu dienests licencētam importētājam vai noliktavas turētājam izsniedzis bojātas vai nederīgas akcīzes nodokļa markas, šā panta ceturtajā un piektajā daļā minētie izdevumi licencētam importētājam vai noliktavas turētājam nav jāsedz. Valsts ieņēmumu dienests atdotās bojātās vai nederīgās akcīzes nodokļa markas apmaina pret jaunām akcīzes nodokļa markām.

(7) Ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs atdod taksācijas periodā saņemtās, bet neizmantotās vai bojātās akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestam 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, nodoklis, kura lielums aprēķināts atbilstoši saņemtajām akcīzes nodokļa markām, licencētam importētājam vai noliktavas turētājam nav jām a ksā.

(8) Ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs atdod saņemtās, bet neizmantotās vai bojātās akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestam un nodoklis ir samaksāts atbilstoši atdotajām akcīzes nodokļa markām, samaksātais nodoklis tiek pārskaitīts turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai pēc attiecīgā licencēta importētāja vai noliktavas turētāja pieprasījuma tiek atmaksāts 30 dienu laikā pēc šā panta ceturtajā un piektajā daļā minēto izdevumu segšanas.

(9) (Izslēgta ar 12.12.2002. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

13.pants. Nodrošinājumi

(1) Lai veiktu darbības ar tabakas izstrādājumiem un izmantotu atlikto nodokļa maksāšanu, licencēts importētājs un noliktavas turētājs iesniedz nodrošinājumu šajā pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Nodrošinājums nedrīkst būt mazāks par nodokli, kas aprēķināts par attiecīgajiem tabakas izstrādājumiem, ar kuriem tiks veiktas darbības, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu, izņemot šā panta ceturtajā daļā minētos gadījumus

(21) Nodrošinājumu nodoklim, kas aprēķināts atbilstoši šā likuma 7.panta pirmajā daļā noteiktajām nodokļa likmēm, iesniedz par tabakas izstrādājumiem:

1) par kuriem maksā nodokli saskaņā ar šā likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu un 10.panta piekto daļu;

2) kuri atrodas akcīzes preču noliktavā un kuriem piemēro atlikto nodokļa maksāšanu (izņemot šīs daļas 1.punktā minētos tabakas izstrādājumus);

3) kuriem piemēro atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 14.pantu.

(3) Nodrošinājumu iesniedz neatkarīgi no tā, vai nodoklis netiks samaksāts tāpēc, ka minētos tabakas izstrādājumus atbrīvos no nodokļa vai tos izmantos citu tabakas izstrādājumu ražošanā, vai arī nodoklis netiks maksāts citu iemeslu dēļ.

(4) Ministru kabinets paredz nosacījumus, kuru izpildes gadījumā noliktavas turētājam, kas ražo tabakas izstrādājumus, var samazināt nodrošinājuma lielumu.

(5) Licencēts importētājs vai noliktavas turētājs var iesniegt šādus nodrošinājumus:

1) vienreizēju nodrošinājumu, kas paredzēts aprēķinātā nodokļa parāda vienam noteiktam apjomam;

2) vispārēju nodrošinājumu, kas paredzēts noteiktam laika periodam un aprēķinātā nodokļa parāda noteiktam apjomam.

(6) Nodrošinājums tiek dots, izpildot vienu no šādiem nosacījumiem:

1) iemaksājot drošības naudu;

2) iesniedzot saistības izpildes apdrošināšanas polisi;

3) iesniedzot kredītiestādes galvojumu;

4) licencētam importētājam vai noliktavas turētājam noslēdzot ķīlas līgumu ar Valsts ieņēmumu dienestu.

(7) Ja attiecīgais licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, kas atdod taksācijas periodā saņemtās, bet neizmantotās vai bojātās akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestam 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas ir iesniedzis vienreizēju nodrošinājumu, kurš aprēķināts atbilstoši izsniegtajām akcīzes nodokļa markām, tad nodrošinājums, kas atbilst nodokļa summai, kuru nosaka atbilstoši atdotajām akcīzes nodokļa markām, tiek dzēsts vai atdots iesniedzējam pēc šā likuma 12.panta ceturtajā un piektajā daļā minēto izdevumu segšanas.

(8) Kārtību, kādā iesniedzami, dzēšami un atdodami nodrošinājumi, nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003. 2.1 daļa stājas spēkā 01.07.2003. Sk. pārejas noteikumu 5. punktu)

14.pants. Atliktās nodokļa maksāšanas piemērošana, pārvietojot tabakas izstrādājumus

(1) Licencēts importētājs drīkst piemērot atlikto aprēķinātā nodokļa maksāšanu par tabakas izstrādājumiem, kurus ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā to pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu.

(2) Noliktavas turētājs drīkst piemērot atlikto aprēķinātā nodokļa maksāšanu par tabakas izstrādājumiem, kurus:

1) no vienas akcīzes preču noliktavas pārvieto uz citu akcīzes preču noliktavu;

2) izved no akcīzes preču noliktavas to tālākai izvešanai no Latvijas Republikas muitas teritorijas;

3) ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā to pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu.

(21) Šā panta otrās daļas 1.punktā minētajā gadījumā nodrošinājumu atbilstoši šā likuma 13.pantam iesniedz akcīzes preču noliktavas turētājs — tabakas izstrādājumu nosūtītājs. Akcīzes preču noliktavas turētājs — tabakas izstrādājumu nosūtītājs — var neiesniegt nodrošinājumu, ja to iesniedz akcīzes preču noliktavas turētājs — tabakas izstrādājumu saņēmējs.

(3) Licencēts importētājs, kas veic šā panta pirmajā daļā minētās darbības, un noliktavas turētājs, kas veic šā panta otrajā daļā minētās darbības, nemaksā aprēķināto nodokli, ja Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka tabakas izstrādājumi atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

1) tie ir saņemti akcīzes preču noliktavā;

2) tie ir izvesti no Latvijas Republikas muitas teritorijas.

(4) Licencēts importētājs par tabakas izstrādājumiem, kurus pārvieto saskaņā ar šā panta pirmo daļu, divu darbdienu laikā pēc tabakas izstrādājumu ievešanas Latvijas Republikas muitas teritorijā iesniedz šā panta trešajā daļā minētos dokumentus vai samaksā aprēķināto nodokli atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajai likmei.

(5) Noliktavas turētājs, kas saskaņā ar šā panta 2.1 daļu iesniedzis nodrošinājumu par tabakas izstrādājumiem, kurus taksācijas periodā pārvieto saskaņā ar šā panta otro daļu, 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām iesniedz šā panta trešajā daļā minētos dokumentus vai samaksā aprēķināto nodokli atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajai likmei.

(6) Ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs par šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētajām darbībām neiesniedz nodrošinājumu atbilstoši šā likuma prasībām, atlikto nodokļa maksāšanu nepiemēro un licencēts importētājs vai noliktavas turētājs maksā aprēķināto nodokli atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajai likmei.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

14.1 pants. Atliktās nodokļa maksāšanas piemērošana Muitas likumā un citos attiecīgos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos

(1) Atliktā nodokļa maksāšana attiecas arī uz tabakas izstrādājumiem, kuriem piemēro attiecīgu muitas procedūru (izņemot izlaišanu brīvam apgrozījumam) tajos gadījumos, kad nodokli nemaksā saskaņā ar Muitas likumu vai citu attiecīgu normatīvo aktu.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētās muitas procedūras netiek izpildītas, atbildīgā persona samaksā nodokli atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajai likmei.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā par attiecīgajiem tabakas izstrādājumiem šā likuma 13.pantā noteikto nodrošinājumu neiesniedz.

(12.12.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

III nodaļa.
Noliktavas turētāja pienākumi

15.pants. Prasības, kas izvirzāmas noliktavas turētājam, kurš ražo tabakas izstrādājumus izvešanai no Latvijas Republikas muitas teritorijas vai realizācijai beznodokļu tirdzniecības veikalos

Noliktavas turētājam, kas ražo tabakas izstrādājumus izvešanai no Latvijas Republikas muitas teritorijas vai realizācijai beznodokļu tirdzniecības veikalos, jāizpilda viena no šādām prasībām:

1) uz katra tabakas izstrādājuma iesaiņojuma (kārbiņas) jābūt labi saskatāmam uzrakstam "EKSPORTS" vai tā tulkojumam angļu valodā "EXPORT" vai uzrakstam "BEZ NODOKĻIEM" vai tā tulkojumam angļu valodā "DUTY FREE", vai arī citai ar Valsts ieņēmumu dienestu saskaņotai pazīmei, kas ievērojami atšķir šo eksportam paredzēto tabakas izstrādājumu iesaiņojumu (kārbiņu) no tabakas izstrādājumu iesaiņojuma (kārbiņas) iekšējam tirgum;

2) katram tabakas izstrādājuma iesaiņojumam (kārbiņai) jābūt marķētam atbilstoši saņēmējvalsts prasībām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.08.1999. likumu, kas stājas spēkā 13.08.1999.)

16.pants. Tabakas izstrādājumu inventarizācija

(1) Noliktavas turētāja pienākums ir inventarizēt tabakas izstrādājumus, kas atrodas akcīzes preču noliktavā, pēc stāvokļa uz pēctaksācijas perioda pirmo datumu.

(2) Inventarizācijas rezultāti uzrādāmi grāmatvedības reģistros un nodokļa deklarācijā šajā likumā noteiktajā termiņā.

(3) Ja inventarizācijā tiek konstatēta grāmatvedības reģistru un inventarizācijas datu atšķirība, novērtējumu starpība — pārpalikums vai iztrūkums (izlaupījums, zaudējums, zudums u.c.) — uzrādāma gan grāmatvedības reģistros, gan nodokļa deklarācijā, ievērojot šādu kārtību:

1) ja inventarizācijā konstatēts pārpalikums, to apliek ar nodokli pēc šā likuma 7.pantā noteiktās likmes;

2) ja inventarizācijā konstatēts iztrūkums, to apliek ar nodokli pēc šā likuma 7.pantā noteiktās likmes, izņemot gadījumu, kad iztrūkums radies šā likuma 8.panta 1.punkta "c" apakšpunktā minēto zaudējumu rezultātā.

IV nodaļa.
Nobeiguma noteikumi

17.pants. Atbildība par šā likuma pārkāpumiem

(1) Nodokļa maksātājs, kas nav iesniedzis nodokļa deklarāciju noteiktā termiņā vai nav to iesniedzis vispār, nav ievērojis šajā likumā noteikto nodokļa samaksas termiņu vai ir samazinājis ar nodokli apliekamā objekta apjomu, par izdarītajiem pārkāpumiem atbild saskaņā ar šo likumu un likumu "Par nodokļiem un nodevām".

(2) Latvijas Republikas muitas teritorijā aizliegts ražot, pārstrādāt, uzglabāt, pārvietot un realizēt tabakas izstrādājumus, par kuriem nav samaksāts akcīzes nodoklis vai kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus.

(3) Attiecīgajām valsts uzraudzības un kontroles iestādēm ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konfiscēt tabakas izstrādājumus, kuri:

1) ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā vai izvesti no akcīzes preču noliktavas, nesamaksājot par tiem nodokli un neiesniedzot šā likuma 13.pantā noteikto nodrošinājumu par minēto darbību izpildi, izņemot 14.1 pantā noteiktos gadījumus;

2) tiek uzglabāti, pārvietoti un realizēti Latvijas Republikas muitas teritorijā bez akcīzes nodokļa markām, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus.

(31) Tabakas izstrādājumu konfiskācija par šā likuma vai citu normatīvo aktu pārkāpumiem vai citu normatīvo aktu piemērošana attiecībā uz pārkāpumiem tabakas izstrādājumu aprites jomā neatbrīvo attiecīgo personu no saistībām samaksāt nodokli saskaņā ar šo likumu un soda naudu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.

(4) Konfiscētie tabakas izstrādājumi iznīcināmi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(5) Ja persona veic jebkuras darbības ar tabakas izstrādājumiem, neievērojot šā likuma nosacījumus (tajā skaitā veic tabakas izstrādājumu nedeklarētu vai citādu ievešanu valstī, neievērojot normatīvajos aktos noteikto ievešanas kārtību vai neizpildot attiecīgas muitas procedūras; veic tabakas izstrādājumu nereģistrētu vai citādu ražošanu, neievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā atļauts ražot tabakas izstrādājumus; realizē cigaretes par cenu, kas ir lielāka par attiecīgo cigarešu maksimālo mazumtirdzniecības cenu; realizē cigaretes paciņā tādā daudzumā, kas atšķiras no daudzuma, kāds norādīts uz akcīzes nodokļa markas; veic jebkuras citas darbības ar tabakas izstrādājumiem, par kuriem nav samaksāts nodoklis vai nav iesniegts šā likuma 13.pantā noteiktais nodrošinājums vai kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām saskaņā ar šo likumu; izved tabakas izstrādājumus no Latvijas Republikas muitas teritorijas vai realizē beznodokļu tirdzniecības veikaliem, nenodrošinot šā likuma 15.pantā minēto prasību izpildi), Valsts ieņēmumu dienests bezstrīdus kārtībā piedzen nodokli un soda naudu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.

(6) Šā panta piektajā daļā minētajos gadījumos nodokli un soda naudu Valsts ieņēmumu dienests aprēķina pēc likmēm, kas bija spēkā brīdī, kad minētās darbības tika veiktas. Ja nevar noteikt, kad minētās darbības veiktas, nodokli aprēķina pēc likmes, kas ir spēkā brīdī, kad minētās darbības konstatētas.

(7) Ja cita valsts iestāde, nevis Valsts ieņēmumu dienests atbilstoši savai kompetencei konstatē, ka persona ir veikusi šā panta piektajā daļā minētās darbības, attiecīgā valsts iestāde ne vēlāk kā triju darbdienu laikā par to rakstveidā informē Valsts ieņēmumu dienestu. Arī šajos gadījumos Valsts ieņēmumu dienests piedzen nodokli un soda naudu saskaņā ar šā panta piekto un sesto daļu.

(8) Nodokli un soda naudu šā panta piektajā daļā minētajos gadījumos piedzen no personas, kuras valdījumā ir tabakas izstrādājumi, ar kuriem veiktas šā panta piektajā daļā minētās darbības, vai no personas, kura veikusi šā panta piektajā daļā minētās darbības, ja netiek konstatēts minēto tabakas izstrādājumu valdītājs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

18.pants. Nodokļa jautājumos pieņemto lēmumu pārsūdzēšanas kārtība

Nodokļa jautājumos pieņemto lēmumu nodokļa maksātājs ir tiesīgs pārsūdzēt likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

19.pants. Ienākumi no akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem

(Izslēgts ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 5.panta otrā un trešā daļa un 6.panta pirmā daļa attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanas uzņēmumiem, kas saņēmuši licenci tabakas izstrādājumu izgatavošanai un realizācijai, piemērojama, sākot ar 1999.gada 1.jūliju.

2. Līdz 1999.gada 30.jūnijam tabakas izstrādājumu ražošanas uzņēmumi, kas saņēmuši licenci tabakas izstrādājumu izgatavošanai un realizācijai:

1) ir nodokļa maksātāji un drīkst saņemt akcīzes nodokļa markas saskaņā ar šā likuma 12.panta otro daļu;

2) nodokli par katras pagājušās dekādes faktisko apgrozījumu maksā kārtējā mēneša 13. un 23.datumā un nākamā mēneša 3.datumā, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no akcīzes nodokļa marku saņemšanas dienas;

3) nemaksā nodokli par saražoto produkciju, kuru:

a) izved uz akcīzes preču noliktavu,

b) izved no Latvijas Republikas muitas teritorijas,

c) izved uz muitas noliktavu.

3. Ja pārejas noteikumu 2.punktā minētie uzņēmumi ražo tabakas izstrādājumus izvešanai no Latvijas Republikas muitas teritorijas vai realizācijai beznodokļu tirdzniecības veikalos, tiem jāizpilda viena no šā likuma 15.panta 1. vai 2. punktā minētajām prasībām.

4. Ministru kabinets līdz 2003.gadam izstrādā šā likuma grozījumus, lai saskaņotu cigaretēm noteikto akcīzes nodokļa likmju sistēmu ar attiecīgajām Eiropas Savienības prasībām.

5. Šā likuma 1.panta otrās daļas 5. un 6.punkts, 5.1 un 5.2 pants, 9.panta otrā un trešā daļa un 13.panta 2.1 daļa stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā.

(12.12.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

6. Līdz 2004.gada 31.decembrim ar šā likuma 2.panta otrajā daļā minēto terminu “komercdarbība” saprot arī terminu “uzņēmējdarbība”.

(12.12.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

7. Sākot ar 2003.gada 1.jūliju, Valsts ieņēmumu dienests izsniedz akcīzes nodokļa markas, uz kurām ir šā likuma 5.1 panta trešajā daļā minētā informācija.

(12.12.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

8. Līdz 2003.gada 31.decembrim Latvijas Republikas muitas teritorijā atļauts realizēt arī cigaretes ar akcīzes nodokļa markām, kuras izsniegtas līdz 2003.gada 30.jūnijam.

(12.12.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

9. 2003.gada vispieprasītākā mazumtirdzniecības cena tiek noteikta par laikposmu no 2003.gada 1.jūlija līdz 2003.gada 31.decembrim. Laikposmam no 2003.gada 1.jūlija līdz 2003.gada 31.decembrim nodokļa aprēķināšanai saskaņā ar šā likuma 9.panta trešo daļu par vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu izmanto cenu — 16,50 latu par 1000 cigaretēm.

(12.12.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

10. Šā likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktā nodokļa likme cigaretēm stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

(12.12.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

11. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktā nodokļa likme cigaretēm, cigaretes apliek ar nodokli pēc šādām likmēm:

1) līdz 2003.gada 30.jūnijam:

a) cigaretes ar filtru — 5,8 lati par 1000 cigaretēm,

b) cigaretes bez filtra — 6,1 lats par 1000 cigaretēm;

2) no 2003.gada 1.jūlija līdz 2003.gada 31.decembrim — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot “a” un “b” apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 5,8 lati par 1000 cigaretēm,

b) 1,8 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

3) no 2004.gada 1.janvāra līdz 2004.gada 31.decembrim — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot “a” un “b” apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 6,3 lati par 1000 cigaretēm,

b) 6,1 procents no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

4) no 2005.gada 1.janvāra līdz 2005.gada 31.decembrim — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot “a” un “b” apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 6,9 lati par 1000 cigaretēm,

b) 10,5 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

5) no 2006.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 31.decembrim — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot “a” un “b” apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 7,6 lati par 1000 cigaretēm,

b) 14,8 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

6) no 2007.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot “a” un “b” apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 8,4 lati par 1000 cigaretēm,

b) 19,2 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

7) no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim —summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot “a” un “b” apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 9,3 lati par 1000 cigaretēm,

b) 23,5 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

8) no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot “a” un “b” apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 10,5 lati par 1000 cigaretēm,

b) 27,9 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas.

(12.12.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

12. Ņemot vērā šo pārejas noteikumu 10. un 11.punktā noteikto nodokļa likmju maiņu, licencēts importētājs vai noliktavas turētājs 15 darbdienu laikā pēc nodokļa likmju maiņas samaksā nodokli, kura apmēru nosaka kā starpību starp jauno nodokļa likmi un iepriekšējo nodokļa likmi par tām akcīzes nodokļa markām, kuras saņemtas, bet nav izmantotas pirms šajos pārejas noteikumos paredzēto nodokļa likmju maiņas (attiecīgās cigaretes vēl nav ievestas Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam vai nav izvestas no akcīzes preču noliktavas), kā arī iesniedz par to pārskatu Valsts ieņēmumu dienestam. Pārskatā, ko paraksta atbildīgā persona, ietver ziņas par nodokļa maksātāju (nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas kods), ziņas par akcīzes nodokļa markām (maksimālā mazumtirdzniecības cena, cigarešu daudzums, neizmantoto akcīzes nodokļa marku daudzums) un maksājamo nodokli, kā arī atbildīgās amatpersonas paraksta atšifrējumu.

(12.12.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

13. Šā likuma 7.panta pirmās daļas 3.punkta “a” apakšpunktā noteiktā nodokļa likme smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai stājas spēkā 2004.gada 1.jūlijā.

(12.12.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

14. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 7.panta pirmās daļas 3.punkta “a” apakšpunktā noteiktā nodokļa likme smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai, to apliek ar nodokli atbilstoši šādām likmēm (par 1000 gramiem tabakas):

1) līdz 2003.gada 30.jūnijam — 12,2 lati;

2) no 2003.gada 1.jūlija līdz 2004.gada 30.jūnijam — 16,6 lati.

(12.12.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

15. Šā likuma 7.panta pirmās daļas 3.punkta “b” apakšpunktā noteiktā nodokļa likme citai smēķējamai tabakai stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā.

(12.12.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

16. Līdz dienai, kad spēkā stāsies šā likuma 7.panta pirmās daļas 3.punkta “b” apakšpunktā noteiktā nodokļa likme citai smēķējamai tabakai, to apliek ar šādu nodokli — 9,7 lati par 1000 gramiem tabakas.

(12.12.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

17. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 2.panta otrajā daļā un 5.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2003.gada 1.jūlijam piemēro Ministru kabineta 2000.gada 29.augusta noteikumus nr.298 “Tabakas izstrādājumu aprites noteikumi”.

(12.12.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(12.12.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 92/12/EEC, 92/79/EEC, 92/80/EEC un 95/59/EC.

Likums stājas spēkā 1999.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 29.oktobrī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1998.gada 11.novembrī
Likuma "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem"
pielikums

(Pielikums izslēgts ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 29.10.1998.Stājas spēkā: 01.01.1999.Zaudē spēku: 01.05.2004.Tēma: Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 337/338, 11.11.1998.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 24, 24.12.1998.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
50690
{"selected":{"value":"01.01.2010","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2004","iso_value":"2004\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2004.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2003","iso_value":"2003\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2003.-30.06.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2003","iso_value":"2003\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2003.-30.06.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2002","iso_value":"2002\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2002.-31.12.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.08.1999","iso_value":"1999\/08\/13","content":"<font class='s-1'>13.08.1999.-30.06.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.1999","iso_value":"1999\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.1999.-12.08.1999.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2010
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"