Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1995. gada 2. februāra likumu: Par nodokļiem un nodevām.
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par nodokļiem un nodevām Latvijas Republikā
I nodaļa
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants. Latvijas Republikas likums «Par nodokļiem un nodevām Latvijas Republikā» nosaka nodokļu un nodevu veidus, objektus, kuri apliekami ar nodokli, nodokļu maksātājus, atbildību par nodokļu likumdošanas pārkāpšanu un strīdu izskatīšanas kārtību, kā arī pamatprincipus, pēc kuriem veidojami atsevišķi nodokļu likumi.

2. pants. Šajā likumā noteiktos nodokļus un nodevas iemaksā Latvijas Republikas valsts budžetā, vietējo pašvaldību budžetos vai ari speciālā ārpusbudžeta fondā.

3. pants. Latvijas Republikā ir vienota nodokļu sistēma. Neatkarīgi no īpašuma formām (veidiem) visām juridiskajām un fiziskajām personām, kas saimnieko un veic uzņēmējdarbību Latvijas Republikas teritorijā, tās teritoriālajos ūdeņos un gaisa telpā, ir pienākums maksāt nodokļus un nodevas, ja likumā nav noteikts citādi.

4. pants. Vienu un to pašu objektu attiecīgajā maksāšanas periodā var aplikt ar viena veida nodokli tikai vienreiz.

5. pants. Latvijas Republikas Augstākā Padome nosaka valsts nodokļus un nodevas, vietējo nodevu objektus un to maksimālo likmi.

Vietējās nodevas un to konkrēto likmi saskaņā ar likumdošanu nosaka vietējās pašvaldības.

Vietējās pašvaldības var atbrīvot atsevišķus maksātājus vai to grupas, kā arī apliekamos objektus no aplikšanas ar valsts nodokļiem, samazināt nodokļu likmes tajā daļā, kas iemaksājama vietējo pašvaldību budžetā.

6. pants. Grozījumi un papildinājumi šajā likumā un konkrēto nodokļu likumos stājas spēkā ne agrāk par trim mēnešiem pēc to pieņemšanas. Šā panta noteikumi attiecas arī uz jauniem nodokļu un nodevu likumiem, ja lēmumā par to pieņemšanu nav noteikts citādi.

7. pants. Nodokļus un nodevas maksā tādā naudā, kāda ir apgrozībā Latvijas Republikas teritorijā, vai ārvalstu valūtā, ko pērk Latvijas Banka.

Summas ārvalstu valūtā tiek pārrēķinātas Latvijas Republikā apgrozībā esošajā naudā pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa.

Nodoklis (nodeva) nomaksājams ārvalstu valūtā gadījumos, ja to paredz likums par konkrētu nodokli vai nodevu.

II nodaļa
NODOKĻU UN NODEVU OBJEKTI, MAKSĀTĀJI UN SAŅĒMĒJI

8. pants. Latvijas Republikā tiek noteikti šādi apliekamie objekti un tiem atbilstoši nodokļu un nodevu veidi:

1) uzņēmumu peļņa — peļņas nodoklis;

2) īpašums — īpašuma nodoklis;

3) ieņēmumi no atsevišķu preču apgrozījuma — akcīzes nodoklis;

4) preču vai pakalpojumu apgrozījuma ieņēmumi — apgrozījuma nodoklis;

5) izmaksas darba algai un tai pielīdzinātās summas — sociālais nodoklis;

6) lietojumā esošā zeme — zemes nodoklis;

7} iedzīvotāju ienākumi — iedzīvotāju ienākuma nodoklis;

8) dabas resursu izmantošana un vides piesārņošana — dabas resursu nodoklis;

9) ieņēmumi no benzīna un dīzeļdegvielas realizācijas, kā arī mehānisko transportlīdzekļu un pašgājēju mašīnu jaudas — ceļu nodoklis;

10) noteiktu juridisko un citu pakalpojumu sniegšana un darbību veikšana — valsts un vietējās nodevas.

9. pants. Nodokļus un nodevas iemaksā valsts budžetā vai pēc noteikta to sadalījuma valsts un vietējo pašvaldību budžetos, kā arī speciālos ārpusbudžeta fondos saskaņā ar likumiem par konkrētiem nodokļiem un nodevām.

Ja likums par konkrēto nodokli (nodevu) neparedz nodokļa (nodevas) sadalījumu starp budžetiem, nodoklis un valsts nodeva iemaksājami valsts budžetā, bet vietējā nodeva — zemāka posma pašvaldības budžetā.

III nodaļa
KONTROLE PĀR NODOKĻU UN NODEVU MAKSĀŠANU

10. pants. Kontroli pār nodokļu un nodevu aprēķināšanas un maksāšanas kārtības ievērošanu savas kompetences ietvaros veic Latvijas Republikas Valsts finansu inspekcija un vietējās pašvaldības.

11. pants. Instrukcijas par nodokļu un nodevu aprēķināšanas un maksāšanas kārtību izdod Latvijas Republikas Finansu ministrija.

12. pants. Nodokļu maksātāja pienākums ir:

1) uzturēt noteiktā kārtībā grāmatvedību, sastādīt pārskatus par savu finansiālo un saimniecisko darbību, aprēķināt nodokli par kārtējo periodu, iesniegt Latvijas Republikas Valsts finansu inspekcijai (vietējai pašvaldībai) nodokļu aprēķināšanai un samaksai nepieciešamos dokumentus un ziņas;

2) savlaicīgi un pilnā apmērā samaksāt nodokļus (nodevas).

13. pants. Nodokļu maksātājam ir tiesības:

1) uzrādīt un iesniegt dokumentus, kas apstiprina tiesības uz nodokļu atvieglojumiem;

2) iepazīties ar izdarīto pārbaužu aktiem;

3) sniegt Valsts finansu inspekcijai (vietējai pašvaldībai) paskaidrojumus par nodokļu aprēķināšanu un maksāšanu un izdarītajiem pārbaužu aktiem;

4) likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt Valsts finansu inspekcijas (vietējās pašvaldības) lēmumus.

IV nodaļa
ATBILDĪBA PAR LATVIJAS REPUBLIKAS NODOKĻU UN NODEVU LIKUMU PĀRKĀPŠANU

14. pants. Par nodokļu likumu pārkāpšanu iestājas likumdošanā paredzētā atbildība.

15. pants. Par nodokļu vai nodevu maksājumu nokavēšanu no nodokļa vai nodevas maksātāja tiek piedzīta nokavējuma nauda 0,5 procentu apmērā no nenomaksātās nodokļa vai nodevas summas par katru kavēto dienu, ja attiecīgajā nodokļa vai nodevas likumā nav paredzēti citi nokavējuma naudas apmēri.

16. pants. Nodokļa (nodevas) maksātājs, kurš noteiktā termiņa nav iesniedzis paredzētās formas grāmatvedības pārskatus, bilanci, nodokļa aprēķinu par kārtējo periodu, maksā nodokli 110 procentu apmērā no iepriekšējā perioda nodokļa summas.

Pēc attiecīgo dokumentu iesniegšanas nodokli pārrēķina, bet par norādītajiem pārkāpumiem nodokļa maksātājs pārskaita attiecīgajā budžetā soda naudu 10 procentu apmērā no tā perioda nodokļa summas, kurā pārkāpums izdarīts.

17. pants. Ja maksātājs ir slēpis (samazinājis) apliekamo peļņu vai citu objektu, izmantojis nepareizu nodokļa (nodevas) likmi, viņš iemaksā attiecīgajā budžetā visu noslēpto peļņu vai par citu objektu aprēķināmo nodokli un soda naudu noslēptās (samazinātās) summas apmērā, ja likumā par konkrēto nodokli nav noteikts citādi.

Atkārtotas ar nodokli apliekamā objekta slēpšanas (samazināšanas) gadījumā, kas pieļauta viena gada laikā, soda nauda maksājama divkāršā noslēptās (samazinātās) summas apmērā.

Par ļaunprātīgu izvairīšanos no nodokļu vai nodevu maksāšanas, ja to par tādu atzinusi tiesa, soda nauda piedzenama trīskāršā noslēptās (samazinātās) summas apmērā.

Šajā pantā paredzētā soda nauda piedzenama arī tad, ja nodokļa maksātāji gada laikā atkārtoti nav iesnieguši paredzētās formas grāmatvedības pārskatus, bilanci, nodokļa aprēķinu par kārtējo periodu.

18. pants. Par apliekamā nodokļa objekta slēpšanu aprēķinātās summas, kā arī aprēķinātās soda naudas summas nomaksājamas budžetā 10 dienu laikā pēc Valsts finansu inspekcijas un vietējās pašvaldības akta sastādīšanas.

19. pants. Termiņā nenomaksātos nodokļus, nodevas un soda naudas piedzen bezstrīdus kārtību saskaņā ar Valsts finansu inspekcijas vai vietējās pašvaldības pieprasījumu.

20. pants. Prasības par nodokļu un nodevu samaksu piesakāmas triju gadu laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzinājusi vai tai vajadzēja uzzināt par tās tiesību aizskārumu.

21. pants. Gadījumos, kad nodokļu un nodevu maksātājs likvidē savus īpašumus, uzņēmumus, uzņēmējsabiedrības un citus ienākumu avotus vai nobēdzina savu mantu un kad valstij vēlāk nebūs iespējams piedzīt nodokļu, nodevu un soda naudas summas, kas tai pienākas, Valsts finansu inspekcijai vai vietējai pašvaldībai, ja tās atzīst par vajadzīgu, ir tiesības veikt pasākumus šo summu saņemšanai pirms maksāšanas termiņa iestāšanās.

Ja ārzemnieki atstāj Latvijas Republiku, likvidē savus īpašumus, uzņēmumus, uzņēmējsabiedrības vai citu ienākumu avotus, kā arī ja ārpus Latvijas Republikas dzīvojošie maksātāji likvidē savus Latvijas Republikā esošos ienākumu avotus vai norēķinās par Latvijas Republikā veiktajiem darbiem vai piegādēm, Valsts finansu inspekcija vai vietējā pašvaldība ir tiesīga aprēķināt nodokli un veikt pasākumus, lai nodrošinātu aprēķinātās nodokļa summas saņemšanu.

Šādos gadījumos aplikšanai ar nodokli vajadzīgās ziņas un deklarācijas, kā arī uzlikto nodokļa samaksu Valsts finansu inspekcija vai vietējā pašvaldība var pieprasīt neatkarīgi no attiecīgajā nodokļu likumā paredzētajiem termiņiem.

22. pants. Nodokļu un nodevu parādus, kā arī ar tiem saistīto soda naudu un nokavējuma naudu, kuru piedzīšana jāveic Valsts finansu inspekcijai vai vietējai pašvaldībai, bet kurus maksātāja maksātnespējas vai viņa neatrašanas dēļ nav iespējams piedzīt un kuru dzēšanas kārtība nav paredzēta, pēc Valsts finansu inspekcijas priekšlikuma dzēš finansu ministrs vai vietējā pašvaldība savas kompetences ietvaros.

23. pants. Pārmaksātās nodokļu summas atmaksā atpakaļ maksātājiem, bet ne vairāk kā par trim gadiem.

24. pants. Strīdi, kas rodas par nodokļu un nodevu aprēķināšanu vai maksāšanu, izskatāmi Latvijas Republikas likumā noteiktajā kārtībā.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1990. gada 28. decembrī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nodokļiem un nodevām Latvijas Republikā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Augstākā Padome Veids: likums Pieņemts: 28.12.1990.Stājas spēkā: 01.01.1991.Zaudē spēku: 01.04.1995.Tēma: Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 3/4, 31.01.1991.; Diena, 35, 21.02.1991.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
64877
01.01.1991
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)