Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.163

Rīgā 2000.gada 2.maijā (prot. Nr. 20, 2.§)
Noteikumi par kompleksiem tūrisma pakalpojumiem
Izdoti saskaņā ar Tūrisma likuma 11.panta piekto daļu un 16.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek sagatavots un realizēts komplekss tūrisma pakalpojums (turpmāk — pakalpojumi), kā arī informāciju, kas sniedzama klienta un uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) savstarpēji noslēgtajā līgumā par pakalpojumu sniegšanu (turpmāk — līgums), uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) un klienta tiesības un pienākumus un klienta samaksātās naudas drošības garantijas iemaksas kārtību.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 312)

2. Pakalpojumus sagatavo tūrisma operators vai kompleksais tūrisma uzņēmums, kas patstāvīgi vai ar tūrisma aģentūras starpniecību sniedz attiecīgos pakalpojumus.

II. Pakalpojumu programma

3. Pakalpojumu programmā, ko izsniedz klientam, rakstiski norāda šādu informāciju:

3.1. ceļojuma galamērķis un uzturēšanās laiks;

3.2. sniedzamie pakalpojumi;

3.3. transportlīdzekļa (transportlīdzekļu) veids, kategorija un ērtību raksturojums;

3.4. tūristu mītnes klasifikācija attiecīgajā valstī un Latvijas Republikā, adrese un ērtību raksturojums;

3.5. paredzētās ēdienreizes;

3.6. ceļojuma maršruts;

3.7. pakalpojumu cena un samaksas kārtība;

3.8. ceļošanai nepieciešamie dokumenti (pases, vīzas) un citas prasības, kas saistītas ar ieceļošanu attiecīgajā valstī un izceļošanu no tās;

3.9. prasības, kas saistītas ar veselības apdrošināšanu, vakcināciju un citiem ar medicīnu saistītiem jautājumiem;

3.10. termiņš, līdz kuram uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) paziņo klientam par ceļojuma atcelšanu, ja ceļojumā jābūt noteiktam dalībnieku skaitam un tas nav pietiekams;

3.11. ja nepieciešams, cita informācija.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 312; MK 26.10.2004. noteikumiem Nr. 890)

4. Pakalpojumu programma ir saistoša uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), izņemot gadījumus, ja:

4.1. klients pirms līguma noslēgšanas ir rakstiski brīdināts par izmaiņām pakalpojumu programmā un šīs izmaiņas ir nepārprotami atspoguļotas programmā;

4.2. izmaiņas pakalpojumu programmā tiek izdarītas saskaņā ar rakstisku vienošanos starp līgumslēdzējām pusēm.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 312; MK 26.10.2004. noteikumiem Nr. 890)

5. Papildus pakalpojumu programmā iekļautajām ziņām uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) līdz līguma noslēgšanai rakstiski vai kādā citā klientam pieņemamā veidā (piemēram, izmantojot elektronisko pastu) sniedz šādu informāciju:

5.1. pasu un vīzu režīms valstīs, ar kurām ir saistīta pakalpojumu sniegšana (vīzu saņemšanas laiks), kā arī citas prasības (veselības apdrošināšana, vakcinācija un citi ar medicīnu saistīti jautājumi), kas jāievēro, ceļojot pa attiecīgo valsti un uzturoties tajā;

5.2. apstāšanās un pārsēšanās laiks un vieta, transportlīdzekļu saskaņotība un, ja iespējams, klientam paredzētā vieta un tās veids attiecīgajā transportlīdzeklī;

5.3. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārstāvja vai, ja tāda nav, tūrisma aģentūras nosaukums, adrese un tālruņa numurs attiecīgajā valstī, kur, ja nepieciešams, var griezties pēc palīdzības. Ja šāda pārstāvja vai aģentūras nav, klientam paziņo tālruņa numuru, pa kuru var zvanīt, lai sazinātos ar uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kā arī citu informāciju;

5.4. ja klients ir nepilngadīga persona, — iespējas sazināties ar nepilngadīgo personu vai atbildīgo personu nepilngadīgās personas uzturēšanās vietā;

5.5. apdrošināšanas polises iegāde pēc klienta izvēles, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar medicīniskiem pakalpojumiem (arī nogādi mājās nelaimes vai slimības gadījumā), kā arī izdevumus, kas rodas, klientam atsakoties no pakalpojumiem.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 312)

6. Pakalpojumu programma ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

III. Līgums

7. Līgumā norāda:

7.1. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) datu bāzē, kuri sniedz tūrisma pakalpojumus;

7.2. klienta iemaksātās naudas apdrošinātāja vai garantētāja nosaukumu un adresi, kā arī personu, pie kuras griezties ceļojuma laikā gadījumos, ja tūrisma operatora vai kompleksā uzņēmuma maksātnespējas dēļ vai faktiskās maksātnespējas dēļ nav iespējama līgumā norādītās programmas izpilde;

7.3. ceļojuma galamērķi;

7.4. pakalpojumu sniegšanas laiku, norādot konkrētus datumus uzturēšanās vietās saskaņā ar maršrutu;

7.5. datumu, līdz kuram uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) paziņo klientam par ceļojuma atcelšanu, ja ceļojumā jābūt noteiktam dalībnieku skaitam un tas nav pietiekams;

7.6. ceļojuma maršrutu, norādot izbraukšanas un atgriešanās laiku un vietu;

7.7. transportlīdzekļa (transportlīdzekļu) veidu un ērtību raksturojumu;

7.8. tūristu mītnes klasifikāciju attiecīgajā valstī un Latvijas Republikā, adresi un ērtību raksturojumu;

7.9. ekskursijas un citus pasākumus, kas iekļauti pakalpojumu cenā;

7.10. pakalpojuma cenu un norādi uz iespējamām izmaiņām, kā arī ziņas par iespējamiem papildu maksājumiem (pamatotiem papildu maksājumu procentuālajiem vai faktiskajiem apmēriem), kuri nav iekļauti pakalpojuma cenā;

7.11. pakalpojumu samaksas noteikumus;

7.12. datumu, līdz kuram iespējams atteikties no pakalpojumiem, un ieturamās summas procentus;

7.13. klienta izvēlēto apdrošināšanas veidu;

7.14. īpašas klienta prasības, par kurām viņš ir informējis uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), izdarot pasūtījumu, un kuras abas līgumslēdzējpuses ir pieņēmušas;

7.15. normatīvajos aktos noteikto termiņu, kurā klients ir tiesīgs pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu pakalpojumu sniegšanu, kā arī adresātu, kam iesniedzams prasījums;

7.16. klienta tiesības īstenot Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās atteikuma tiesības, ja tūrisma pakalpojuma saņemšanai noslēgts distances līgums vai līgums noslēgts ārpus uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pastāvīgās līguma slēgšanas vietas;

7.17. kārtību, kādā līgums stājas spēkā.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 312; MK 26.10.2004. noteikumiem Nr. 890)

8. Līguma noteikumus klientam pirms līguma noslēgšanas paziņo rakstiski, izsniedzot līguma projektu. Ņemot vērā attiecīgo situāciju un klienta vēlmi, ir iespējams rezervēt vietu un noslēgt līgumu līdz pakalpojumu sniegšanas sākumam.

9. Pirms ceļojuma klients līdz uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) noteiktajam laikam var paziņot par pakalpojumu pāradresāciju citai personai. Klients un persona, kurai pāradresēti pakalpojumi, ir solidāri atbildīgi par papildizdevumu samaksu, kas saistīti ar pāradresāciju.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 312)

10. Uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nav tiesīgs mainīt līgumā noteikto cenu, ja šādas tiesības nav paredzētas līgumā un nav noteikta kārtība, kādā aprēķināma cenas starpība. Cenu var mainīt vienīgi gadījumā, ja mainās:

10.1. izmaksas, kas saistītas ar transportlīdzekļa izmantošanu (piemēram, degvielas cena);

10.2. samaksa par atsevišķiem pakalpojumiem (piemēram, lidostas, ostas nodevas, citi nodokļi);

10.3. valūtas kurss, kas noteikts attiecīgajam kompleksajam tūrisma pakalpojumam.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 312; MK 26.10.2004. noteikumiem Nr. 890)

11. Līgumā noteikto pakalpojumu cenu nedrīkst paaugstināt vēlāk kā 20 dienas pirms ceļojuma sākuma, izņemot šo noteikumu 18.punktā minēto gadījumu.

IV. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) tiesības un pienākumi

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr.312)

12. Atsevišķi rēķini par viena pakalpojuma dažādiem komponentiem neatbrīvo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) no līgumā un normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem un atbildības.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 312)

13. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuri pārdod kompleksos tūrisma pakalpojumus, nodrošina klienta iemaksātās naudas drošības garantiju par laikposmu, kas nav mazāks par gadu, un par summu 50 % apmērā no nākamā gada plānotā komplekso tūrisma pakalpojumu apgrozījuma, bet ne mazāku par 20000 latiem.

(MK 23.07.2002. noteikumu Nr. 312 redakcijā)

14. Klienta iemaksātās naudas drošības garantētāja mantiskas atbildības limits pret klientu tūrisma operatora vai kompleksā tūrisma uzņēmuma maksātnespējas gadījumā vai faktiskās maksātnespējas gadījumā sedz līgumā norādīto un klienta samaksāto pakalpojumu maksas apmēru un visus papildizdevumus, kas saistīti ar klienta atgriešanos pakalpojumu sniedzējvalstī.

15. Tūrisma operators vai kompleksais tūrisma uzņēmums ne vēlāk kā nedēļu pēc klienta iemaksātās naudas drošības garantiju apliecinoša dokumenta saņemšanas reģistrē to Tūrisma attīstības valsts aģentūrā.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 312)

16. Uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ir atbildīgs, lai pakalpojumi tiktu nodrošināti atbilstoši līgumam, izņemot gadījumus, ja līguma neizpildē vai nepienācīgā izpildē nav vainojams uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) vai cits pakalpojuma sniedzējs un līgums netiek pildīts:

16.1. klienta vainas dēļ;

16.2. trešās personas neparedzamas vai nenovēršamas darbības dēļ, kas nav saistīta ar līgumā paredzētajiem pakalpojumiem;

16.3. ārkārtēju (neparastu, neparedzamu un nekontrolējamu) apstākļu dēļ.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 312)

17. Šo noteikumu 16.2. un 16.3.apakšpunktā minētajā gadījumā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pienākums ir sniegt klientam nepieciešamo palīdzību.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 312)

18. Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) pirms pakalpojumu sniegšanas ir spiests ievērojami mainīt kādu būtisku līguma noteikumu, to nekavējoties rakstiski paziņo klientam un dod viņam iespēju pieņemt kādu no šādiem lēmumiem:

18.1. pieņemt līguma papildnoteikumus;

18.2. pieprasīt aizstāt pakalpojumus ar tiem līdzvērtīgiem vai augstākas kvalitātes pakalpojumiem, ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) tādus var nodrošināt. Klients un uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) savstarpēji vienojas par kārtību, kādā klients samaksā (sedzot cenas starpību) par augstākas kvalitātes pakalpojumiem. Ja piedāvātajiem pakalpojumiem ir zemāka kvalitāte, nekā bija paredzēts, uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) attiecīgo cenas starpību izmaksā klientam;

18.3. vienpusēji atcelt līgumu. Šādā gadījumā uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) izmaksā klientam visu klienta samaksāto naudas summu, kā arī dokumentāri apliecinātus klienta tiešos izdevumus, kas radušies sakarā ar nokļūšanu pakalpojuma uzsākšanas vietā.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 312; MK 26.10.2004. noteikumiem Nr. 890)

19. Ja, izpildot līgumu, uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nesniedz kādu no līgumā minētajiem pakalpojumiem vai nespēs to sniegt, uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pienākums ir piedāvāt klientam piemērotu alternatīvu pakalpojumu, nepieprasot no klienta papildu samaksu, un kompensēt klientam cenas starpību, ja sniegtā alternatīvā pakalpojuma cena ir zemāka par aizvietotā pakalpojuma cenu.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 312)

20. Ja nav iespējams piedāvāt šo noteikumu 19.punktā minētos alternatīvos pakalpojumus vai klients no tiem atsakās, uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) bez papildmaksas nodrošina klientam līdzvērtīgu transportu atpakaļ uz ceļojuma sākuma vietu vai uz citu ar klientu saskaņotu vietu un, ja nepieciešams, vienojas ar klientu, un izmaksā viņam kompensāciju par neizmantotajiem vai daļēji izmantotajiem pakalpojumiem.

(MK 26.10.2004. noteikumu Nr. 890 redakcijā)

21. Ja klientam ir sūdzības, uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai tā pārstāvja, ja tāds attiecīgajā valstī ir, pienākums ir nekavējoties novērst attiecīgās nepilnības.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 312)

22. Ja klients neievēro līgumā noteikto pakalpojumu samaksas kārtību, uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) ir tiesības atteikties no līguma izpildes, ja šādas tiesības un nosacījumi ir paredzēti līgumā.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 312)

V. Klienta tiesības un pienākumi

23. Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) kāda cita iemesla, nevis klienta vainas dēļ atceļ pakalpojumus pirms noteiktā datuma, klientam pēc izvēles ir tiesības:

23.1. pieprasīt aizstāt pakalpojumus ar līdzvērtīgiem vai augstākas kvalitātes pakalpojumiem, ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) tādus var piedāvāt. Klients un uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) savstarpēji vienojas par kārtību, kādā klients samaksā (sedzot cenas starpību) par augstākas kvalitātes pakalpojumiem. Ja piedāvātajiem pakalpojumiem ir zemāka kvalitāte, nekā bija paredzēts, uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) attiecīgo cenas starpību izmaksā klientam;

23.2. saņemt visu samaksāto naudas summu.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 312)

24. Klientam ir tiesības saņemt no uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, izņemot šādus gadījumus:

24.1. pakalpojumi tiek atcelti līgumā paredzētajā termiņā nepietiekama dalībnieku skaita dēļ;

24.2. pakalpojumu atcelšanu izraisījuši ārkārtēji (neparasti, neparedzami un nekontrolējami) apstākļi.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 312)

24.1 Šo noteikumu 24.punktā minēto zaudējumu apmēru nosaka, klientam un uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) savstarpēji vienojoties.

(MK 26.10.2004. noteikumu Nr. 890 redakcijā)

25. Ja izbraukšanas dienā klients laikus neierodas uz attiecīgo transportlīdzekli vai kādā citā veidā savas vainas dēļ neizmanto līgumā paredzētos pakalpojumus, viņam nav tiesību pieprasīt kompensāciju par neizmantotajiem pakalpojumiem.

26. Klientam, dodoties ceļojumā:

26.1. nepieciešama ceļošanai derīga pase;

26.2. jābūt vakcinētam atbilstoši noteiktajām prasībām;

26.3. jābūt minimāliem iztikas līdzekļiem atbilstoši attiecīgās valsts ieceļošanas prasībām;

26.4. jābūt attiecīgajām vīzām, ja tās ir nepieciešamas un ar tām nenodrošina uzņēmums (uzņēmējsabiedrība).

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 312)

27. Papildus šo noteikumu 26.punktā minētajiem pienākumiem klientam ir nepieciešams:

27.1. ievērot maršrutā iekļauto valstu normatīvos aktus;

27.2. ierasties pakalpojumu programmā norādītajā laikā un vietā, kā arī ievērot viesnīcu, transportlīdzekļu un citu pakalpojumu izmantošanas noteikumus;

27.3. atklājot nepilnības pakalpojumu sniegšanas laikā, nekavējoties ziņot par tām uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārstāvim vai attiecīgo pakalpojumu sniedzējam klienta atrašanās vietā;

27.4. nekavējoties informēt līgumā norādīto uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārstāvi, ja klients ir paredzējis nepievienoties grupai pakalpojumu sniegšanas laikā.

(Grozīts ar MK 23.07.2002. noteikumiem Nr. 312)

VI. Noslēguma jautājums

28. Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 1.oktobri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 26.10.2004. noteikumu Nr. 890 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Padomes 1990.gada 13.jūnija Direktīvas 90/314/EEK par kompleksiem ceļojumiem, kompleksām brīvdienām un kompleksām tūrēm.

Ministru prezidents A.Šķēle

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Balodis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kompleksiem tūrisma pakalpojumiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 163Pieņemts: 02.05.2000.Stājas spēkā: 01.10.2000.Zaudē spēku: 27.01.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 161/163, 05.05.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
5627
{"selected":{"value":"29.10.2004","content":"<font class='s-1'>29.10.2004.-26.01.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.10.2004","iso_value":"2004\/10\/29","content":"<font class='s-1'>29.10.2004.-26.01.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.07.2002","iso_value":"2002\/07\/27","content":"<font class='s-1'>27.07.2002.-28.10.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2000","iso_value":"2000\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2000.-26.07.2002.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.10.2004
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)