Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finansu un kapitāla tirgus komisijas Padomes lēmums Nr. 19/5

Rīgā 2001. gada 16. novembrī

Par "Apdrošināšanas aģentūru un aģentūru darbības reģistrācijas noteikumu" apstiprināšanu

Pamatojoties uz Finansu un kapitāla tirgus komisijas likuma 6., 7., 8. un 17. pantu, Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 79. pantu, Finansu un kapitāla tirgus komisijas padome n o l e m j:

1. Apstiprināt "Apdrošināšanas aģentūru un aģentu darbības reģistrācijas noteikumus" (pielikumā).

2. Noteikt, ka ar šī lēmuma 1. punktā minēto noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas 1998. gada 18. decembra rīkojumu Nr. 147 apstiprinātā "Kārtība, kādā izskata pieteikumus apdrošināšanas aģentūru un aģentu darbības reģistrēšanai".

Finansu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja vietnieks J. Brazovskis

Apdrošināšanas aģentūru un aģentu darbības reģistrācijas noteikumi

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. "Apdrošināšanas aģentūru un aģentu darbības reģistrācijas noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) izstrādāti saskaņā ar Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumu un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu.

1.2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Finansu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā - Komisija) reģistrē apdrošināšanas aģentūras (tālāk tekstā - aģentūra) un apdrošināšanas aģentus (tālāk tekstā - aģents) apdrošināšanas starpnieku pakalpojumu sniegšanai.

1.3. Latvijas Republikā izstrādātie un apstiprinātie dokumenti un to kopijas jānoformē saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprināto dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumu prasībām.

1.4. Ārvalstu fizisko un juridisko personu dokumentiem jābūt legalizētiem, ja vien Latvijas Republikas likumos vai Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos nav noteikta cita kārtība. Dokumentiem svešvalodās jābūt ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

1.5. Iesniegumu par reģistrēšanu apdrošināšanas starpnieku pakalpojumu sniegšanai (tālāk tekstā - iesniegums) kopā ar pievienotajiem dokumentiem jāiesniedz Komisijai.

1.6. Lēmumu par aģentūru vai aģentu reģistrēšanu pieņem Komisijas Juridiskā un licencēšanas departamenta direktors.

2. Apdrošināšanas aģentūru un aģentu reģistrācija apdrošināšanas starpnieku pakalpojumu sniegšanai

2.1. Lai reģistrētu aģentūru, apdrošinātājam jāiesniedz Komisijai šādi dokumenti:

2.1.1. apdrošinātāja pilnvarotas amatpersonas parakstīts iesniegums, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

2.1.2. apliecināta aģentūras reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā apliecības kopija;

2.1.3. aģentūras līgums.

2.2. Lai reģistrētu aģentu, apdrošinātājam vai aģentūrai jāiesniedz Komisijai šādi dokumenti :

2.2.1. apdrošinātāja vai aģentūras pilnvarotas amatpersonas parakstīts iesniegums, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

2.2.2. aģenta pases kopija;

2.2.3. apdrošinātāja vai aģentūras apliecinājums par noslēgto līgumu ar aģentu par apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanu.

2.3. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus Komisijas Juridiskā un licencēšanas departamenta Licencēšanas daļa nepieņem, ja netiek iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai ja tie nav sagatavoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

2.4. Komisija iesniegumu par aģentūras reģistrāciju izskata 10 dienu laikā pēc visu nepieciešamo atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoto dokumentu saņemšanas.

2.5. Komisija pēc visu noteikumu 2.2. punktā minēto dokumentu saņemšanas nosaka dienu, kad pretendentam jākārto speciālo zināšanu pārbaude, kā arī sagatavo un nosūta Iekšlietu ministrijai pieprasījumu par pretendenta iespējamo saukšanu pie kriminālatbildības.

2.6. Ja iesnieguma izskatīšanas laikā noteikumu 2.1. un 2.2. punktā minētajos dokumentos tiek izdarīti grozījumi, apdrošinātājs vai aģentūra attiecīgos precizētos dokumentus nekavējoties iesniedz Komisijai, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš.

2.7. Komisijas Juridiskā un licencēšanas departamenta direktors septiņu darba dienu laikā pēc pretendenta speciālo zināšanu pārbaudes un Iekšlietu ministrijas atbildes saņemšanas (ņemot vērā pēdējo datumu) pieņem lēmumu par reģistrāciju vai par motivētu atteikumu reģistrēt aģentu.

2.8. Par aģentūras vai aģenta reģistrācijas faktu vai atteikumu reģistrēt Komisijas Juridiskā un licencēšanas departamenta direktors sagatavo rakstisku paziņojumu. Komisija paziņojumu izsniedz vai nosūta pa pastu apdrošinātājam vai aģentūrai, kas iesniegusi pieteikumu, trīs darba dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

2.9. Komisija ir tiesīga atteikt reģistrēt aģentūru, ja:

2.9.1. apdrošinātāja sniegtās ziņas par aģentūru nav patiesas;

2.9.2. aģentūras darbība neatbilst normatīvo aktu un šo noteikumu prasībām.

2.10. Komisija ir tiesīga atteikt reģistrēt aģentu, ja:

2.10.1. pretendents nav sasniedzis astoņpadsmit gadu vecumu;

2.10.2. pretendents nav ieguvis vidējo izglītību;

2.10.3. pretendents ir sodīts par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

2.10.4. pretendents ir izdarījis tīšu noziedzīgu nodarījumu, bet no soda izciešanas atbrīvots sakarā ar noilgumu, amnestiju vai apžēlošanu;

2.10.5. pretendents agrāk saukts pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet krimināllieta izbeigta uz nereabilitējoša pamata;

2.10.6. pieteikuma iesniegšanas vai izskatīšanas laikā pret pretendentu ir ierosināta krimināllieta;

2.10.7. pretendents nav nokārtojis speciālo zināšanu pārbaudi Komisijas noteiktajā kārtībā;

2.10.8. pretendentam agrāk anulēta reģistrācija, izņemot šo noteikumu 3.2.4. un 3.2.6. apakšpunktā noteiktos gadījumus;

2.10.9. apdrošinātāja vai aģentūras sniegtās ziņas par pretendentu neatbilst īstenībai;

2.10.10. Komisija saņēmusi no apdrošinātāja vai aģentūras, kas iesniegusi aģenta reģistrācijas pieteikumu, iesniegumu ar lūgumu atteikt reģistrēt aģentu;

2.10.11. apdrošinātājs vai aģentūra ir izbeigusi līgumiskās attiecības ar aģentu;

2.10.12. pretendentam nav nevainojama reputācija kā finansu un kapitāla tirgus dalībniekam;

2.11. Ja ir pieņemts lēmums par atteikumu reģistrēt aģentūru vai aģentu, tad jaunu iesniegumu reģistrācijai var iesniegt pēc trūkumu novēršanas, kuru dēļ reģistrācija tika atteikta.

2.12. Ja aģents nav nokārtojis speciālo zināšanu pārbaudi Komisijas noteiktajā kārtībā, atkārtotu pārbaudi viņš ir tiesīgs kārtot ne agrāk kā 30 dienas pēc atteikuma reģistrēt izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja aģents atkārtoti nav nokārtojis speciālo zināšanu pārbaudi, nākamo speciālo zināšanu pārbaudi aģents ir tiesīgs kārtot ne agrāk kā sešus mēnešus pēc beidzamā atteikuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas.

3. Reģistrācijas anulēšana

3.1.Komisija ir tiesīga anulēt aģentūras reģistrāciju, ja:

3.1.1. konstatēts kāds no šo noteikumu 2.9. punktā minētajiem apstākļiem;

3.1.2. no apdrošinātāja, kas iesniedzis aģentūras reģistrācijas pieteikumu, saņemts iesniegums ar lūgumu anulēt aģentūras reģistrāciju;

3.1.3. aģentūras līgumā izdarīti grozījumi vai labojumi, kas var būtiski ietekmēt apdrošinātā vai apdrošinājuma ņēmēja intereses.

3.2. Komisija ir tiesīga anulēt aģenta reģistrāciju, ja:

3.2.1. konstatēts kāds no šo noteikumu 2.10. punktā minētajiem apstākļiem;

3.2.2. no apdrošinātāja vai aģentūras, kas iesniegusi aģenta reģistrācijas pieteikumu, saņemts iesniegums ar lūgumu anulēt aģenta reģistrāciju;

3.2.4. saņemts aģenta iesniegums ar lūgumu anulēt tā reģistrāciju;

3.2.5. iesniegta pamatota apdrošinājuma ņēmēja vai apdrošinātā sūdzība par aģenta apdrošināšanas starpniecības darbību, kuras dēļ nodarīti vai varēja tikt nodarīti materiāli zaudējumi;

3.2.6. aģents ar apdrošinātāju vai aģentūru ilgāk par vienu gadu ir pārtraucis līgumiskās attiecības, kas noteiktas līgumā par apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanu.

4. Ieraksti aģentūru un aģentu reģistrācijas žurnālā

4.1. Aģentūru un aģentu reģistrācijas ieraksti tiek veikti elektroniski reģistrācijas žurnālā (tālāk tekstā - žurnāls).

4.2. Ierakstus žurnālā izdara Komisijas darbinieks.

4.3. Ja žurnāla ierakstā tiek konstatēta pārrakstīšanās kļūda vai neatbilstība pieteikumam, to saskaņā ar šiem noteikumiem labo Komisijas darbinieks pēc Komisijas vai ieinteresētās personas ierosinājuma.

4.4. Komisija par konstatēto kļūdu informē apdrošinātāju vai aģentūru un nosaka termiņu iebildumu celšanai. Pēc noteiktā termiņa beigām Komisija pieņem lēmumu par ieraksta labošanu.

4.5. Ja žurnāla ierakstā tiek konstatēta pārrakstīšanās kļūda, to var izlabot, neinformējot par to apdrošinātāju vai aģentūru.

5. Līgumisko attiecību maiņa

5.1. Ja aģents izbeidz līgumiskās attiecības ar apdrošinātāju vai aģentūru un nodibina jaunas līgumiskās attiecības ar citu apdrošinātāju vai aģentūru, un apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanas pārtraukums nav ilgāks par vienu gadu, aģents ir reģistrējams atbilstoši šiem noteikumiem, izņemot prasību par speciālo zināšanu pārbaudi.

5.2. Apdrošinātājs vai aģentūra 10 dienu laikā sniedz Komisijai rakstisku informāciju par aģentiem, ar kuriem apdrošinātājs vai aģentūra ir izbeigusi līgumiskās attiecības, kas noteiktas līgumā par apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanu. Informācijā jāiekļauj atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, pamatojoties uz kuriem izbeigtas līgumiskās attiecības ar aģentu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par "Apdrošināšanas aģentūru un aģentūru darbības reģistrācijas noteikumu" apstiprināšanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: lēmums Numurs: 19/5Pieņemts: 16.11.2001.Stājas spēkā: 16.11.2001.Zaudē spēku: 29.04.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 171, 27.11.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
55919
16.11.2001
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)