Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumus Nr. 281 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"".
Ministru kabineta noteikumi Nr.370

Rīgā 2001.gada 14.augustā (prot. Nr.38 6.§)
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01"Būvprojekta saturs un noformēšana"
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 2.panta ceturto daļu

1. Noteikumi apstiprina Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana".

2. Būvprojektiem, kuri likumā noteiktajā kārtībā akceptēti līdz 2001.gada 31.oktobrim un kuru tehniskie risinājumi atbilst attiecīgajā laikposmā piemēroto normatīvo aktu prasībām, būvprojekta pārstrāde atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 202-01 "Būvprojekta izstrādāšana un noformēšana" noteiktajām prasībām nav obligāta.

3. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.novembri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
Apstiprināts ar
Ministru kabineta
2001.gada 14.augusta noteikumiem Nr.370
Latvijas būvnormatīvs LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana"

(Grozīts ar MK 02.10.2007. noteikumiem Nr.658)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Būvnormatīvs nosaka prasības būvprojekta teksta lapu saturam un rasējumu noformēšanai.

2. Būvnormatīvs attiecas uz jebkuru būvprojektu skiču projekta stadijā vai tehniskā projekta stadijā, arī būves fiksācijas projektu un detalizētiem rasējumiem, izņemot būvniecības ieceres metu, citus pirmsprojekta grafiskos vai teksta materiālus, kā arī demonstrācijas materiālus.

3. Būvprojektu izstrādā ne mazāk kā trīs eksemplāros:

3.1. pirmo eksemplāru - būvprojekta oriģinālu - glabā projektētājs likumā "Par arhīviem" noteiktajā kārtībā;

3.2. otro eksemplāru - būvprojekta kopiju ar saskaņojumu oriģināliem - projektētājs iesniedz būvvaldē glabāšanai arhīvā;

3.3. trešo eksemplāru - būvprojekta kopiju ar saskaņojumu oriģināliem - projektētājs nodod pasūtītājam.

4. Rasējumu izstrādāšanai izmantotos konstrukciju un citus aprēķinus neiekļauj būvprojektā. Šos materiālus glabā projektētājs likumā "Par arhīviem" noteiktajā kārtībā un uzrāda pasūtītājam vai būvniecību kontrolējošām valsts un attiecīgās pašvaldības institūcijām pēc to pieprasījuma.

5. Institūcija, kura izsniedz tehniskos vai īpašos noteikumus būvprojekta izstrādāšanai, var norādīt, kādi būvprojekta daļas rasējumi (vienā eksemplārā) pēc būvprojekta akceptēšanas jāiesniedz glabāšanai šīs institūcijas arhīvā.

6. Būvprojekts satur teksta lapas, arī dokumentus un rasējumus, ko iesien vai sastiprina vienā vai vairākās grāmatās (turpmāk - sējums) atkarībā no daļu vai sadaļu skaita.

II. Būvprojekta teksta lapu saturs

7. Būvprojekta teksta lapas satur nepieciešamo informāciju un paskaidrojumus par būvobjektu, būvprojekta risinājumiem, projektētāju, pasūtītāju, laiku un vietu.

8. Būvprojekta teksta lapas ir šādas:

8.1. būvprojekta titullapa;

8.2. būvprojekta sastāva lapas;

8.3. satura rādītājs (sējumā ietvertā būvprojekta teksta lapu un rasējumu satura rādītājs ar lappušu norādēm);

8.4. būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti, arī inženierizpētes pārskati un tehniskie atzinumi;

8.5. paskaidrojuma raksts;

8.6. ugunsdrošības pasākumu pārskats (sabiedriski nozīmīgām būvēm).

9. Titullapā norāda šādu informāciju:

9.1. projektētāja nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un licences numurs - juridiskām personām vai projektētāja vārds, uzvārds un sertifikāta numurs - fiziskām personām;

9.2. pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese - juridiskām personām vai vārds, uzvārds un adrese - fiziskām personām;

9.3. pasūtījuma numurs;

9.4. būvobjekta nosaukums un adrese;

9.5. būvprojektēšanas stadija;

9.6. būvprojekta daļas vai sadaļas nosaukums;

9.7. sējuma numurs un tajā ietvertās daļas vai sadaļas marka;

9.8. projektētāja uzņēmuma atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts un zīmogs, ja projektētājs ir juridiska persona;

9.9. būvprojekta vadītāja vārds, uzvārds un paraksts;

9.10. būvprojekta autora vārds, uzvārds un paraksts;

9.11. būvprojekta izstrādāšanas vieta un gads.

10. Būvprojekta sastāva lapā uzrāda šādu informāciju:

10.1. daļu un sadaļu nosaukumi;

10.2. markas un kārtas numuri būvprojektā attiecīgi pa sējumiem.

11. Būvprojekta daļas vai sadaļas un sējuma satura rādītāja lapu ar lappušu norādēm pievieno aiz titullapas un būvprojekta sastāva lapas katrā sējumā.

12. Būvprojekta paskaidrojuma raksts satur vispārīgu informāciju par būvobjekta novietojumu, arhitektonisko risinājumu un inženierrisinājumiem kopumā, projektētās būves galvenos tehniskos rādītājus, kā arī citus būvi raksturojošus datus saskaņā ar LBN 006-00 "Būtiskās prasības būvēm".

12.1 Būvprojekta paskaidrojuma rakstā ietver ugunsdrošības pasākumu pārskatu saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi".

13. Būvprojekta daļas vai sadaļas paskaidrojuma raksts attiecīgajā daļā vai sadaļā satur informāciju par atsevišķā būvprojekta daļā vai sadaļā ietvertajiem risinājumiem.

III. Būvprojekta rasējumu noformēšana

14. Būvprojekta rasējumus izstrādā uz noteikta izmēra rasējumu lapām saskaņā ar standartu LVS EN ISO 5457 : 1999 "Ražošanas tehniskā dokumentācija. Rasējumu lapu izmēri un izkārtojums".

15. Ja būvprojektēšanas līgumā nav īpašu nosacījumu, būvprojekta rasējumi atbilst šī būvnormatīva 1.pielikumā minēto standartu prasībām.

16. Rasējumu mērogu pieņem saskaņā ar standartā LVS EN ISO 5455 : 2002 "Tehniskie rasējumi. Mērogi" noteiktajām prasībām.

17. Grafiskos apzīmējumus pieņem saskaņā ar standartā LVS ISO 128-23 : 1999 "Tehniskie rasējumi. Shēmu vispārīgie principi - 23.daļa: Līnijas būvniecības rasējumos" noteiktajām prasībām.

18. Būvprojekta daļas vai sadaļas rasējumus ievada vispārīgo rādītāju lapa, kurā iekļauj:

18.1. daļas vai sadaļas rasējumu sarakstu un to markas;

18.2. izmantoto un pievienoto dokumentu sarakstu;

18.3. būvniecībai nepieciešamo būvizstrādājumu sarakstu ar tehnisko informāciju - apzīmējumiem, veidu, skaitu;

18.4. norādījumus (var būt apvienoti ar paskaidrojuma rakstu) un nestandarta apzīmējumus;

18.5. būvprojekta daļas vai sadaļas vadītāja apliecinājumu atbilstoši Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 67.punktam.

19. Rasējuma lapas labajā apakšējā stūrī iekārto rakstlaukumu, kurā norāda šādu informāciju:

19.1. projektētāja nosaukums - juridiskām personām vai uzvārds un adrese - fiziskām personām;

19.2. būvobjekta nosaukums;

19.3. rasējuma lapas nosaukums vai saturs;

19.4. pasūtījuma numurs;

19.5. būvprojektēšanas stadija;

19.6. rasējuma marka un numurs;

19.7. kopējais lapu skaits sadaļā, tikai uz vispārīgo rādītāju lapas;

19.8. mērogs;

19.9. būvprojekta daļas vai sadaļas vadītāja uzvārds, paraksts, datums;

19.10. lapas tehniskā izstrādātāja uzvārds, paraksts, datums;

19.11. arhīva reģistrācijas numurs.

20. Atkārtoti lietotiem rasējumiem iekārto rakstlaukumu, kurā norāda šādu informāciju:

20.1. pasūtījuma numurs;

20.2. lapas piesaistītāja uzvārds, paraksts un datums;

20.3. daļas vai sadaļas vadītāja uzvārds, paraksts un datums;

20.4. rasējuma marka un numurs;

20.5. arhīva reģistrācijas numurs.

21. Būvprojektēšanas stadiju, kā arī būvprojekta atsevišķu daļu, sadaļu, darbu vai rasējumu nosaukumus saīsina, apzīmējot ar īpašu rasējuma marku. Rasējuma marku apzīmējumi norādīti šī būvnormatīva 2.pielikumā.

22. Specializētajā būvniecībā šajā būvnormatīvā neietvertos rasējumu marku apzīmējumus nosaka ministrija, kuras pārraudzībā ir specializētā būvniecība.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
1.pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 202-01
"Būvprojekta saturs un noformēšana"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2001.gada 14.augusta noteikumiem Nr.370)
Būvprojekta rasējumu noformēšanai piemērojamo standartu saraksts

(Pielikums MK 02.10.2007. noteikumu Nr.658 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.10.2008., sk. grozījumu 2.punktu.)

Nr.
p.k.

Standarta šifrs

Standarta nosaukums

1

2

3

1.

LVS ISO 128-20 : 2001

Tehniskie rasējumi. Shēmu vispārīgie principi - 20.daļa: Pamatnoteikumi līnijām

2.

LVS ISO 128-21 : 2001

Tehniskie rasējumi. Shēmu vispārīgie principi - 21.daļa: Līniju sagatavošana CAD sistēmām

3.

LVS ISO 128-22 : 1999

Tehniskie rasējumi. Shēmu vispārīgie principi - 22.daļa: Vadošo līniju un norāžu galvenie nosacījumi un pielietojums

4.

LVS EN ISO 3098-0 : 1997

Ražošanas tehniskā dokumentācija. Raksts - 0.daļa: Vispārējās prasības

5.

LVS EN ISO 3098-5 : 1997

Ražošanas tehniskā dokumentācija. Raksts - 5.daļa: Latīņu alfabēta CAD raksts, skaitļi un zīmes

6.

LVS EN ISO 3766 : 2004

Būvniecības rasējumi. Betona stiegrojuma vienkāršotais attēlojums

7.

LVS EN ISO 4066 : 1999

Būvniecības rasējumi. Mēroga noteikšana

8.

LVS EN ISO 4157-1 : 1998

Būvniecības rasējumi. Apzīmējumi - 1.daļa: Ēkas un ēku daļas

9.

LVS EN ISO 4157-2 : 1998

Būvniecības rasējumi. Apzīmējumi - 2.daļa: Telpu nosaukumi un numerācija

10.

LVS EN ISO 4157-3 : 1998

Būvniecības rasējumi. Apzīmējumu sistēmas - 3.daļa: Telpu identifikatori

11.

LVS EN ISO 4172 : 1996

Tehniskie rasējumi - Būvniecības rasējumi. Rasējumi rūpnieciski ražotu detaļu montāžai

12.

LVS EN ISO 5261 : 1999

Tehniskie rasējumi. Siju un profilsekciju vienkāršota shēma

13.

LVS EN ISO 5456-1 : 1999

Tehniskie rasējumi. Projekcijas metodes - 1.daļa: Konspekts

14.

LVS EN ISO 5456-2 : 1999

Tehniskie rasējumi. Projekcijas metodes - 2.daļa: Ortogrāfiskās shēmas

15.

LVS EN ISO 5456-3 : 1999

Tehniskie rasējumi. Projekcijas metodes - 3.daļa: Aksiometriskās shēmas

16.

LVS EN ISO 5456-4 : 2002

Tehniskie rasējumi. Projekcijas metodes - 4.daļa: Centrālā projekcija

17.

LVS EN ISO 5845-1 : 1999

Tehniskie rasējumi. Montāžas detaļu un to savienojumu vienkāršota shēma - 1.daļa: Vispārējie principi

18.

LVS EN ISO 6284 : 1999

Būvniecības rasējumi. Norādījumi par robežvērtību pielaidēm

19.

LVS EN 60617-8 : 1996

Elektroshēmu grafiskie simboli - 8.daļa: Mērinstrumenti, lampas un signālierīces

20.

LVS EN 60617-11 : 1996

Elektroshēmu grafiskie simboli - 11.daļa: Arhitektoniskie un topogrāfiskie instalācijas plāni un diagrammas

21.

LVS EN ISO 6411 : 1997

Tehniskie rasējumi. Centra atveru vienkāršota shēma

22.

LVS EN ISO 6412-3 : 1996

Tehniskie rasējumi. Cauruļvadu vienkāršota shēma - 3.daļa: Ventilācijas un drenāžas sistēmu detaļas

23.

LVS EN ISO 6428 : 1999

Tehniskie rasējumi. Prasības mikrokopēšanai

24.

LVS ISO 7296-2 : 1996

Celtņi. Grafiskie simboli - 2.daļa: Mobilie celtņi

25.

LVS EN ISO 7437 : 2003

Tehniskie rasējumi - Būvniecības rasējumi. Vispārējie noteikumi saliekamo būvdetaļu ražošanas rasējumu noformēšanai

26.

LVS EN ISO 7518 : 1999

Tehniskie rasējumi - Būvniecības rasējumi. Vienkāršots ēku nojaukšanas un rekonstrukcijas attēlojums

27.

LVS EN ISO 7519 : 1996

Tehniskie rasējumi - Būvniecības rasējumi. Vispārējie rasējuma izkārtojuma principi un rasējumi kopumā

28.

LVS EN ISO 8560 : 1999

Tehniskie rasējumi - Būvniecības rasējumi. Moduļu izmēri, līnijas un koordinātu tīkls

29.

LVS EN ISO 9431 : 2003

Būvniecības rasējumi. Rasējuma laukuma, teksta laukuma un rakstlaukuma novietojums rasējumos

30.

LVS ISO 10628 : 2003

Ražošanas uzņēmumu tehnoloģisko iekārtu shēmas. Vispārējie noteikumi

31.

LVS EN ISO 11091 : 1999

Būvniecības rasējumi. Ainavas rasējumu prakse

32.

LVS ISO 13567-1 : 2002

Tehniskā dokumentācija. CAD organizēšana un līmeņu nosaukumi - 1.daļa: Pārskats un principi

33.

LVS ISO 13567-2 : 2003

Tehniskā dokumentācija. CAD organizēšana un līmeņu nosaukumi - 2.daļa: Celtniecības dokumentācijā lietotie jēdzieni, sakārtojums un kodi

34.

LVS ISO 14985 : 1999

Tehnisko rasējumu izdrukas. Kontroles datu kopas struktūras apraksts

35.

LVS EN 22553 : 1994

Metinātie un lodētie savienojumi. Simboliskais attēlojums rasējumos

36.

LVS EN 60617-3 : 1996

Elektroshēmu grafiskie simboli - 3.daļa: Vadītāji un savienotājierīces

2.pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 202-01
"Būvprojekta saturs un noformēšana"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2001.gada 14.augusta noteikumiem Nr.370)
Būvprojekta rasējumu markas
Nr.p.k. Marka Nosaukums Piezīmes
1 2 3 4
1. Vispārīgā daļa
1. ti Topogrāfiskā izpēte
2. Ģi Ģeotehniskā izpēte
3. tis Tehniskās izpētes atzinums Esošām ēkām
4. Vas Vizuālās apskates atzinums Esošām ēkām
5. ur Uzmērījuma rasējumi Esošām ēkām
6. FF Fotofiksācija Esošām ēkām
7. VI Vēsturiskā izpēte Esošām ēkām
8. AMI Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte Esošām ēkām
9. AA Ainavas analīze Ainavu projektiem
2. Arhitektūras daļa
10. TS Teritorijas sadaļa
11. ĢP Būvprojekta ģenerālplāns
12. ar Arhitektūras risinājumi
13. ard Arhitektūras risinājumi, detalizētie
14. ie Iekārtu izvietojums Publisko (sabiedrisko) ēku projektiem
15 in Interjers
3. Inženierrisinājumu daļa
16. bk Būvkonstrukcijas Ja apjoms ir neliels, var apvienot MK, KK, DZK
17. dzk Dzelzsbetona konstrukcijas
18. DZKD Dzelzsbetona konstrukcijas, detalizētās
19. mk Metāla konstrukcijas
20. mkd Metāla konstrukcijas, detalizētās
21. kk Koka konstrukcijas
22. kkd Koka konstrukcijas, detalizētās
23. pk Plastmasas konstrukcijas
24. avk Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana Arī aukstumapgāde, pretdūmu aizsardzība
25. Ūk Ūdensapgāde un kanalizācija Iekšējie tīkli
26. ga Gāzes apgāde Iekšējie tīkli
27. sm Siltummehānika Katli, iekārtas
28. el Elektroapgāde Iekšējie tīkli
29. vs Vājstrāvu sistēmas Arī sakari un signalizācija
Centralizētās izziņošanas sistēmas
30. UAS Ugunsdzēsības automātikas sistēmas Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas
Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas
31. vas Vadības un automatizācijas sistēmas
32. Ūkt Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli
33. dt Drenāžas tīkli
34. lkt Lietus ūdens kanalizācijas tīkli
35. gat Gāzes apgāde, ārējie tīkli
36. sat Siltumapgāde, ārējie tīkli
37. elt Elektroapgāde, ārējie tīkli
38. vst Vājstrāvas, ārējie tīkli
39. var Vides aizsardzības pasākumi
4. Tehnoloģiskā daļa
40. tn Tehnoloģiskā daļa
5. Ekonomikas daļa
41. is Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums Specifikācijas
42. ba Būvdarbu apjomu saraksts
43. Dop Darbu organizēšanas projekts
44. Dvp Darbu veikšanas projekts DVP var iekļaut būvprojekta sastāvā pēc speciāla pasūtījuma, bet projektētājs to izstrādā projekta "būvēt-celt" gadījumā
45. t Izmaksu aprēķins Tāmes
6. Citi apzīmējumi
46. sp Skiču projekts
47. tp Tehniskais projekts
48. dr Detalizēti darba rasējumi
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 370Pieņemts: 14.08.2001.Stājas spēkā: 01.11.2001.Zaudē spēku: 12.06.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 119, 17.08.2001.
Tulkojums:
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
53240
{"selected":{"value":"01.10.2008","content":"<font class='s-1'>01.10.2008.-11.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.10.2008","iso_value":"2008\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2008.-11.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.10.2007","iso_value":"2007\/10\/06","content":"<font class='s-1'>06.10.2007.-30.09.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2001","iso_value":"2001\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2001.-05.10.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.10.2008
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva