Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 5. aprīļa noteikumus Nr. 206 "Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.157

Rīgā 2000.gada 25.aprīlī (prot. Nr.19 15.§)
Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. lifts — celšanas iekārta, kuras transportieris pārvietojas pa nekustī­gām vadotnēm leņķī, kas attiecībā pret horizontāli ir lielāks par 15 grādiem, un kura ir paredzēta cilvēku, cilvēku un kravas vai tikai kravas pārvietošanai, ja iekārtā kravas pārvietošanai cilvēks var iekļūt bez grūtībām un iekārtas iekšpusē vai citā vietā, ko var aizsniegt iekārtas iekšpusē esošs cilvēks, ir vadības ierīces. Pacelšanas iekārtas, kas pārvietojas pa nemainīgu kursu, arī ja tās nepārvietojas pa stingrām vadotnēm, uzskatāmas par liftiem;

1.2. lifta uzstādītājs — fiziskā vai juridiskā persona, kas ir atbildīga par lifta projektēšanu, ražošanu, uzstādīšanu un piedāvāšanu tirgū, kā arī par lifta marķēšanu ar CE marķējumu un lifta atbilstības deklarācijas sastādīšanu;

1.3. piedāvāšana tirgū — liftu vai liftu drošības sastāvdaļu pirmreizēja pārdošana iekšējā tirgū, dāvināšana vai nodošana lietošanā pret atlīdzību vai bez tās;

1.4. lifta paraugs — ar objektīviem raksturotājiem definēts reprezentatīvs lifts. Lifta parauga tehniskajā dokumentācijā iekļauj aprakstu par to, kā tiek nodrošināta saskaņā ar lifta paraugu un ar lifta paraugam identiskām drošības ierīcēm izgatavoto liftu atbilstība būtiskajām nekaitīguma un drošības prasībām. Lifta parauga tehniskajā dokumentācijā iekļauj visu lifta paraugu un tā modifikāciju atšķirību aprakstu, minot maksimālās un minimālās vērtības;

1.5. transportieris - lifta daļa, kas balsta cilvēkus vai kravas to pacel­šanai vai nolaišanai.

(Grozīts ar MK 25.06.2002. noteikumiem Nr.262; MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.206)

2. Šie noteikumi nosaka būtiskās nekaitīguma un drošības prasības, kas jāievēro liftu un liftu drošības sastāvdaļu projektēšanā, ražošanā un atbilstības novērtēšanā un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanā pirms to piedāvāšanas tirgū, kā arī nosaka institūcijas, kuras veic liftu un liftu drošības sastāvdaļu tirgus uzraudzību, un kārtību, kādā veicama tirgus uzraudzība, kā arī veicinātu liftu un to drošības sastāvdaļu brīvu kustību iekšējā tirgū.

(Grozīts ar MK 25.06.2002. noteikumiem Nr.262)

3. Šie noteikumi neattiecas uz:

3.1. celšanas iekārtām, kuru ātrums nepārsniedz 0,15 m/s;

3.2. pacēlājiem būvlaukumos;

3.3. trošu ceļiem, arī trošu dzelzceļiem;

3.4. liftiem, kas projektēti un izgatavoti speciāli militārām vai policijas vajadzībām;

3.5. pacelšanas iekārtām, no kurām tiek veikts darbs;

3.6. šahtās lietojamām pacelšanas iekārtām;

3.7. pacelšanas iekārtām, kas paredzētas skatuves mākslinieku pacel­šanai izrāžu laikā;

3.8. pacelšanas iekārtām transportlīdzekļos;

3.9. pacelšanas iekārtām, kas pievienotas iekārtām un paredzētas nokļūšanai darba vietā, tai skaitā mašīnu tehniskās apkopes un pārbaudes vietās;

3.10. zobstieņa un zobrata tipa pacēlājiem;

3.11. eskalatoriem un mehāniskajiem celiņiem.

(MK 25.03.2008. noteikumu Nr.206 redakcijā)

3.1 Šie noteikumi neattiecas uz liftiem, kuriem drošības prasības ir noteiktas citos normatīvajos aktos. Uz liftiem, kuriem drošības prasības citos normatīvajos aktos noteiktas daļēji, attiecas šajos noteikumos noteiktās drošības prasības, kuras nav regulētas citos normatīvajos aktos.

(MK 25.06.2002. noteikumu Nr.262 redakcijā)

4. Šie noteikumi piemērojami šādām liftu drošības sastāvdaļām:

4.1. šahtas durvju slēgierīcēm;

4.2. ierīcēm, kas novērš kabīnes krišanu vai nekontrolētu kustību augšup;

4.3. ātruma ierobežotājiem;

4.4. enerģiju uzkrājošiem trieciena amortizatoriem:

4.4.1. ar nelineāru efektu;

4.4.2. ar atgriezeniskās kustības slāpēšanu;

4.5. enerģiju izkliedējošiem trieciena amortizatoriem;

4.6. drošības ierīcēm, kas piestiprinātas hidrauliskā spēka kontūra pacēlājam, lai novērstu krišanu;

4.7. drošības slēdžiem ar elektroniskām sastāvdaļām.

(Grozīts ar MK 25.06.2002. noteikumiem Nr.262)

5. Liftus var piedāvāt tirgū tikai lifta uzstādītājs, kas ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā.

6. Liftu drošības sastāvdaļas piedāvāt tirgū var tikai attiecīgās sastāvdaļas ražotājs, izplatītājs vai importētājs, kas ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un ir atbildīgs par liftu drošības sastāvdaļas projektēšanu, izgatavošanu, marķēšanu ar CE marķējumu un atbilstības deklarācijas sastādīšanu.

7. Par liftu drošības sastāvdaļu piedāvāšanu tirgū neuzskata:

7.1. liftu drošības sastāvdaļu ievešanu Latvijā, ja saņēmējs ir ražotāja pilnvarots pārstāvis, kuram uzticēts attiecīgo sastāvdaļu pirms piedāvāšanas tirgū sagatavot atbilstoši šo noteikumu prasībām;

7.2. liftu drošības sastāvdaļu ievešanu Latvijā apstrādei vai pilnveidošanai, lai pēc tam to izvestu no Latvijas;

7.3. liftu drošības sastāvdaļu izgatavošanu Latvijā izvešanai uz citām valstīm.

8. Lifta uzstādītājam, projektējot, ražojot un uzstādot liftus, un lifta drošības sastāvdaļu ražotājam, projektējot un izgatavojot liftu drošības sastāvdaļas, papildus šo noteikumu prasībām jāievēro arī būtiskās drošības un nekaitīguma prasības, kas noteiktas citos normatīvajos aktos attiecībā uz mašīnu drošību.

9. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar mašīnu drošības standartu tehnisko komiteju iesaka sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Standartizācijas birojam adaptējamo Eiropas Savienības standartu sarakstu.

(MK 20.04.2004. noteikumu Nr.349 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.47)

10. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Standartizācijas birojs iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to Latvijas nacionālo standartu statusā adaptēto Eiropas Savienības standartu sarakstu, kurus piemēro šajos noteikumos noteikto prasību izpildei (turpmāk — piemērojamie standarti).

(MK 20.04.2004. noteikumu Nr.349 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.47)

11. Piedāvāt tirgū var tikai šo noteikumu otrajā nodaļā noteiktajām būtiskajām nekaitīguma un drošības prasībām atbilstošus liftus un to drošības sastāvdaļas. Ja piemērojamo standartu prasības projektēšanas un izgatavošanas stadijā tiek ievērotas un tas ir apliecināts ar šo noteikumu ceturtajā nodaļā noteiktajām atbilstības apliecināšanas procedūrām, uzskatāms, ka šo noteikumu otrajā nodaļā noteiktās prasības ir ievērotas.

(Grozīts ar MK 25.06.2002. noteikumiem Nr.262)

12. Liftu, liftu drošības sastāvdaļu un liftu uzstādīšanas atbilstību novērtē:

12.1. Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (turpmāk - akreditācijas birojs) akreditētas institūcijas, par kuru akreditāciju Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un kuras ir akreditētas atbilstoši šādiem standartiem (turpmāk - paziņotās institūcijas):

12.1.1. LVS EN 45011:2004 "Vispārīgās prasības institūcijām, kas nodarbojas ar produktu sertifikācijas sistēmām", lai veiktu lifta EK tipa pārbaudi atbilstoši B moduļa prasībām;

12.1.2. LVS EN ISO/IEC 17020:2005 "Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspicēšanu", lai veiktu lifta EK tipa atbilstības deklarēšanu atbilstoši C moduļa prasībām;

12.1.3. LVS EN ISO/IEC 17021:2007 "Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas nodrošina pārvaldības sistēmu auditu un sertifikāciju", lai veiktu lifta uzstādīšanas kvalitātes nodrošināšanas novērtējumu atbilstoši D moduļa prasībām un lifta kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtējumu atbilstoši E moduļa prasībām;

12.1.4. LVS EN 45011:2004 "Vispārīgās prasības institūcijām, kas nodarbojas ar produktu sertifikācijas sistēmām", lai veiktu lifta eksemplāra verifikāciju atbilstoši G moduļa prasībām;

12.1.5. LVS EN ISO/IEC 17021:2007 "Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas nodrošina pārvaldības sistēmu auditu un sertifikāciju", lai veiktu vispārējās lifta kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtējumu atbilstoši H moduļa prasībām;

12.2. citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu paziņotās institūcijas, par kurām Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(MK 25.03.2008. noteikumu Nr.206 redakcijā)

13. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs, kas novērtējis paziņotās institūcijas kompetenci, periodiski pārbauda šo noteikumu 12.punktā noteikto prasību izpildi.

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.47)

14. (Svītrots ar MK 20.04.2004. noteikumiem Nr.349.)

15. Lai garantētu atbilstošu lifta darbību un drošu tā lietošanu, lifta uzstādītājs nodrošina tehniskās informācijas apmaiņu ar personu, kas ir atbildīga par būvdarbiem ēkā vai būvē, kurā liftu paredzēts uzstādīt.

15.1 (Svītrots ar MK 20.04.2004. noteikumiem Nr.349.)

2. Būtiskās nekaitīguma un drošības prasības liftiem un to drošības sastāvdaļām
2.1. Projektēšana un konstruēšana

16. Katru transportieri aprīko ar kabīni. Lifta kabīni projektē un konstruē atbilstoši paredzamajam maksimālajam pārvietojamo cilvēku skaitam un lifta nominālajai celtspējai, kādu nosaka lifta uzstādītājs.

(MK 25.03.2008. noteikumu Nr.206 redakcijā)

17. Ja lifts ir paredzēts cilvēku pārvietošanai un attiecīgie izmēri pieļauj invalīdu pārvietošanu, lifta kabīni konstruē tā, lai atvieglotu invalīdu piekļuvi lifta kabīnei un lifta izmantošanu.

(MK 25.03.2008. noteikumu Nr.206 redakcijā)

18. Kabīnes piekares un/vai balstiekārtas līdzekļus, to stiprinājumus un starpposmu daļas, ņemot vērā lifta lietošanas apstākļus, izmantojamos materiālus un izgatavošanas nosacījumus, izvēlas un projektē tā, lai nodrošinātu adekvātu vispārējo drošības līmeni un samazinātu kabīnes nokrišanas risku.

19. Ja kabīnes piekarei izmanto troses vai ķēdes, jālieto vismaz divas neatkarīgas trošu vai ķēžu sistēmas, un katrai sistēmai nepieciešams savs stiprinājums.

20. Piekares sistēmā trosēm un ķēdēm nedrīkst būt savienojumi vai savijumi, izņemot vietas, kur tas ir nepieciešams troses vai ķēdes piekarei vai cilpas izveidošanai.

21. Liftus projektē, ražo un uzstāda tā, lai aizkavētu kustības uzsākšanu, ja tiek pārsniegta nominālā celtspēja.

22. Liftus aprīko ar ātruma ierobežotāju.

23. Šo noteikumu 22.punktā noteiktā prasība neattiecas uz liftiem, kuru pārvietošanās sistēma konstruēta tā, lai nepieļautu ātruma pārsniegšanu.

24. Ātrgaitas liftus apgādā ar ātruma kontroles un ierobežošanas ierīci.

25. Liftus, kuru kabīne tiek pārvietota ar dzenskriemeļiem, projektē tā, lai nodrošinātu velkošā kabeļa (troses) stabilitāti uz skriemeļa.

26. Visiem pasažieru liftiem nepieciešams individuāls lifta piedziņas mehānisms.

27. Šo noteikumu 26.punktā noteiktā prasība neattiecas uz nepārtrauktas darbības liftiem, kuru pretsvars ir aizvietots ar otru kabīni.

28. Lifta uzstādītājs nodrošina, lai lifta mašīntelpa un ar to saistītās lifta ierīces ir pieejamas tikai tehniskajām apkopēm, kā arī ārkārtas gadījumos.

29. Invalīdiem bez pavadoņa paredzētajos liftos atbilstoši projektē un izvieto vadības ierīces.

(Grozīts ar MK 25.06.2002. noteikumiem Nr.262)

30. Lifta vadības ierīču funkcijām jābūt norādītām nepārprotami.

31. Liftu grupu izsaukšanas ierīču vadībai jābūt apvienotai vai savstarpēji saistītai.

32. Elektroiekārtas uzstāda un pievieno tā, lai:

32.1. tās nebūtu iespējams sajaukt ar slēgumiem, kam nav tiešas saistības ar liftu;

32.2. enerģijas padevi ir iespējams ieslēgt tikai tad, ja lifts ir noslogots;

32.3. lifta kustība ir atkarīga no elektriskajām drošības ierīcēm, kurām ir atsevišķs elektriskais drošības slēgums;

32.4. bojājums elektriskajā slēgumā neizraisītu bīstamas situācijas.

33. Lifta šahtā nedrīkst atrasties cauruļvadi, elektroinstalācija vai citas konstrukcijas, izņemot tās, kuras nepieciešamas lifta darbībai un drošībai.

2.2. Riska novēršana ārpus kabīnes

34. Liftu projektē un izgatavo tā, lai telpa, kurā pārvietojas kabīne, būtu pieejama tikai lifta tehniskajai apkopei vai ārkārtas gadījumos.

35. Pirms apkalpojošā personāla iekļūšanas šo noteikumu 34.punktā minētajā telpā tiek nodrošināta lifta normālas darbības pārtraukšana.

36. Liftu projektē un izgatavo tā, lai novērstu kabīnes saspiešanas risku, kad tā atrodas kādā no kustības galējiem stāvokļiem.

37. Lai novērstu kabīnes izraisītu cilvēku saspiešanas risku, tās kustības gala stāvokļos izveido brīvas telpas vai aizsegus. Ja minēto prasību tehniski nav iespējams izpildīt (īpaši ekspluatācijā esošās ēkās), lifta uzstādītājs pēc saskaņošanas ar paziņoto institūciju veic citus pasākumus, lai izvairītos no kabīnes izraisīta saspiešanas riska.

(MK 25.06.2002. noteikumu Nr.262 redakcijā)

38. Durvju ailām lifta šahtā, kuras paredzētas ieejai lifta kabīnē un izejai no tās, nepieciešamas lietošanas apstākļiem atbilstošas izturīgas durvis.

39. Bloķēšanas ierīcēm jānovērš:

39.1. kabīnes kustības uzsākšana (neatkarīgi no apstākļiem), kamēr lifta šahtas durvis nav aizvērtas un noslēgtas;

39.2. lifta šahtas durvju atvēršanās, kamēr kabīne vēl pārvietojas un neatrodas pieturas vietā.

(Grozīts ar MK 25.06.2002. noteikumiem Nr.262)

40. Ja kustības ātrums pieturā tiek kontrolēts, lifta durvju atvēršanās apstāšanās kustības laikā ir pieļaujama.

2.3. Riska novēršana kabīnē

41. Lifta kabīnei no grīdas līdz griestiem jābūt noslēgtai ar sienām, izņemot ventilācijas atveres un kabīnes durvis, kurām jābūt pilnā kabīnes augstumā.

42. Lifta kabīnes durvis projektē un izgatavo tā, lai kabīne nevarētu pārvietoties, ja durvis ir atvērtas, izņemot šo noteikumu 40.punktā minēto gadījumu.

43. Kabīnei nekavējoties jāapstājas, ja tiek atvērtas tās durvis.

44. Ja nav lifta šahtas vai ja cilvēkam iespējams nokrist starp lifta kabīni un šahtu, kabīnes durvīm jābūt aizvērtām un noslēgtām, kad lifta kabīne apstājas starp stāviem.

45. Liftam nepieciešamas ierīces, kas ierobežo kabīnes krišanu vai nekontrolētu kustības maiņu, ja lifta kabīnei ir bojāta piedziņa vai citi lifta elementi.

46. Ierīcēm, kas ierobežo kabīnes krišanu, jābūt neatkarīgām no kabīnes piekares veida (piekares līdzekļiem). Kad lifta kabīne ir sasniegusi lifta uzstādītāja noteikto maksimālo kustības ātrumu, ja kabīne ir noslogota atbilstoši nominālajai celtspējai, minētajām ierīcēm jānodrošina lifta kabīnes apstādināšana.

47. Šo noteikumu 46.punktā minētajā gadījumā lifta kabīnes apstādināšana nedrīkst kaitēt pasažieriem neatkarīgi no kabīnes noslogojuma.

(Grozīts ar MK 25.06.2002. noteikumiem Nr.262)

48. Starp lifta šahtas grīdu un kabīnes grīdu nepieciešami buferi, kas maksimāli saspiestā stāvoklī nodrošina šo noteikumu 37.punktā minēto brīvo telpu.

49. Šo noteikumu 48.punktā noteiktā prasība neattiecas uz liftiem, kuru kabīne nevar iekļūt šo noteikumu 37.punktā minētajā brīvajā telpā pārvietošanās sistēmas konstrukcijas dēļ.

50. Liftus projektē un izgatavo tā, lai nebūtu iespējama to darbība, ja šo noteikumu 45.punktā minētās ierīces nav darba kārtībā.

2.4. Citas drošības prasības

51. Lifta šahtas durvis un kabīnes durvis vai abas durvis, ja tās ir automatizētas, aprīko ar ierīci, kas novērš cilvēka saspiešanas risku tām esot kustībā.

(Grozīts ar MK 25.06.2002. noteikumiem Nr.262)

52. Lifta šahtas durvīm (arī tām, kurās ir stikla sastāvdaļas) jābūt pietiekami izturīgām pret atklātu liesmu un jāsaglabā viengabalainība un izolācijas īpašības, kā arī jābūt izturīgām pret termisko starojumu.

(MK 25.06.2002. noteikumu Nr.262 redakcijā)

53. Pretsvaru uzstāda tā, lai izvairītos no jebkāda riska tam sadurties ar kabīni vai uzkrist uz tās.

54. Liftu aprīko ar līdzekļiem, ar kuru palīdzību ārkārtas gadījumos ir iespējams atbrīvot cilvēkus un evakuēt tos no lifta.

55. Lifta kabīni aprīko ar abpusējiem saziņas līdzekļiem, kas nodrošina kabīnē esošo cilvēku iespējas pastāvīgi kontaktēties ar apkalpojošo personālu.

56. Liftu projektē un izgatavo tā, lai gadījumos, kad lifta dzinēja temperatūra pārsniedz lifta uzstādītāja noteikto temperatūru, lifta kabīne varētu pabeigt uzsākto kustību, bet neuzsāktu nākamo, kamēr nav novērsti attiecīgie bojājumi.

57. Lifta kabīni projektē un izgatavo tā, lai nodrošinātu pasažieriem pietiekamu ventilāciju, arī liftam ilgstoši stāvot.

58. Lifta kabīnei jābūt apgaismotai gan tās pārvietošanās laikā, gan tad, kad durvis ir atvērtas.

(Grozīts ar MK 25.06.2002. noteikumiem Nr.262)

59. Lifta kabīnē nepieciešams avārijas apgaismojums.

60. Šo noteikumu 55.punktā minētos saziņas līdzekļus un 59.punktā minētās avārijas apgaismojuma ierīces projektē un izgatavo tā, lai tie funkcionētu arī, ja nav normālas enerģijas padeves. To darbības ilgumam jābūt pietiekamam, lai nodrošinātu pasažieru atbrīvošanu un evakuāciju ārkārtas gadījumos.

61. Lifta vadības ierīču slēgumus, ko var izmantot ugunsgrēka gadījumā, projektē un izgatavo tā, lai varētu ierobežot lifta kabīnes apstāšanos noteiktos stāvos. Priekšroka dodama tiem vadības ierīču slēgumiem, kas paredzēti glābšanas dienestu darbības nodrošināšanai.

2.5. Apzīmējumi

62. Lifta kabīnē redzamā vietā novieto plāksnīti, kurā skaidri norādīta šāda informācija:

62.1. lifta uzstādītāja nosaukums un adrese;

62.2. lifta sērijas vai tipa apzīmējums;

62.3. lifta sērijas numurs (ja ir sērija);

62.4. lifta uzstādīšanas gads;

62.5. lifta nominālā celtspēja kilogramos;

62.6. maksimālais pasažieru skaits;

62.7. CE marķējums.

63. Ja lifts ir projektēts tā, lai ārkārtas gadījumos pieļautu cilvēku izkļūšanu no kabīnes bez palīdzības no ārpuses, attiecīgās instrukcijas novieto redzamā vietā kabīnē, un tām jābūt nepārprotamām.

2.6. Lietošanas instrukcijas

64. Liftu drošības sastāvdaļām nepieciešamas uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas valsts valodā vai valodā, kas ir pieņemama lifta uzstādītājam, lai drošības sastāvdaļu uzstādīšanu, savienošanu, regulēšanu un tehnisko apkopi būtu iespējams veikt efektīvi un droši.

65. Katram liftam nepieciešama vismaz šāda dokumentācija valsts valodā:

65.1. lietošanas instrukcija (rokasgrāmata) ar rasējumiem un aprakstiem, kas nepieciešami lifta normālai lietošanai, tehniskajai apkopei, inspicēšanai, remontiem un periodiskajām pārbaudēm, kā arī cilvēku atbrīvošanai un evakuācijai ārkārtas gadījumos;

65.2. reģistrācijas žurnāls ar atzīmēm par lifta remontiem un periodiskajām pārbaudēm.

(Grozīts ar MK 25.06.2002. noteikumiem Nr.262)

3. Vispārīgās prasības liftu un liftu drošības sastāvdaļu atbilstības apliecināšanas procedūrām

66. Lai apliecinātu liftu un liftu drošības sastāvdaļu atbilstību šo noteikumu prasībām, lifta uzstādītājs vai liftu drošības sastāvdaļu ražotājs katram tirgū piedāvājamajam liftam un katrai lifta drošības sastāvdaļai sastāda attiecīgu atbilstības deklarāciju.

67. Lifta uzstādītājs vai lifta drošības sastāvdaļas ražotājs glabā atbilstības deklarāciju 10 gadus pēc to piedāvāšanas tirgū.

68. Katrs lifts un katra liftu drošības sastāvdaļa marķējama ar CE marķējumu saskaņā ar šo noteikumu sesto nodaļu.

69. Pirms liftu drošības sastāvdaļas piedāvāšanas tirgū ražotājs veic vienu no šādām darbībām:

69.1. iesniedz paziņotajā institūcijā liftu drošības sastāvdaļas paraugu pārbaudei saskaņā ar šo noteikumu 4.1. un 4.2.apakšnodaļu;

69.2. iesniedz paziņotajā institūcijā liftu drošības sastāvdaļas paraugu pārbaudei saskaņā ar šo noteikumu 4.1.apakšnodaļu un uztur kvalitātes nodrošināšanas sistēmu saskaņā ar šo noteikumu 4.3.apakšnodaļu;

69.3. uztur vispārēju liftu drošības sastāvdaļas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu saskaņā ar šo noteikumu 4.4.apakšnodaļu.

70. Pirms lifta piedāvāšanas tirgū lifta uzstādītājs izvēlas vienu no šādām atbilstību apliecinošām procedūrām:

70.1. ja lifts ir izgatavots atbilstoši lifta paraugam, kuram ir veikta lifta EK tipa pārbaude saskaņā ar šo noteikumu 5.1.apakšnodaļu, to konstruē, uzstāda un pārbauda, veicot vienu no šādām procedūrām (projektēšanas, konstruēšanas, uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas stadijā minētās procedūras var veikt vienam un tam pašam liftam):

70.1.1. pārbauda lifta tipa atbilstību sertificētajam paraugam saskaņā ar šo noteikumu 5.2.apakšnodaļu;

70.1.2. nodrošina lifta uzstādīšanas kvalitāti saskaņā ar šo noteikumu 5.3.apakšnodaļu;

70.1.3. nodrošina lifta kvalitāti saskaņā ar šo noteikumu 5.4.apakšnodaļu;

70.2. lifta eksemplāra verifikācija saskaņā ar šo noteikumu 5.5.apakšnodaļu;

70.3. lifta pārbaude vispārējas lifta kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ietvaros saskaņā ar šo noteikumu 5.6.apakšnodaļu. Ja lifta ražošanā un uzstādīšanā nav ievēroti piemērojamie standarti, attiecīgā sistēma papildināma ar projekta novērtējumu.

(Grozīts ar MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.206)

71. Ja lifta uzstādītājs piemēro šo noteikumu 70.1. un 70.2.apakšpunktā noteiktās atbilstības apliecināšanas procedūras, projektētājs piegādā visu nepieciešamo dokumentāciju un informāciju personām, kas ir atbildīgas par lifta izgatavošanu, uzstādīšanu un pārbaudēm.

72. Ja citos normatīvajos aktos, kuri attiecināmi uz liftiem vai liftu drošības sastāvdaļām, ir noteiktas prasības attiecībā uz to projektēšanu, uzbūvi un pārbaudēm, marķējot liftus vai liftu drošības sastāvdaļas ar CE marķējumu, tiek apliecināts, ka visu attiecīgo normatīvo aktu prasības ir ievērotas.

73. Ja lifta uzstādītājs nav ievērojis šo noteikumu 70. un 71.punktā noteiktās prasības vai lifta drošības sastāvdaļu ražotājs nav ievērojis 69.punktā noteiktās prasības, pienākums ievērot attiecīgās prasības pāriet personai, kas piedāvā tirgū attiecīgo liftu vai lifta drošības sastāvdaļu vai uzsāk to lietošanu.

4. Liftu drošības sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas procedūras
4.1. EK tipa pārbaude (B modulis)

(Apakšnodaļas nosaukums grozīts ar MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.206)

74. EK tipa pārbaude attiecas uz liftu drošības sastāvdaļu projektēšanas stadiju. Tā ir procedūra, ar kuru paziņotā institūcija apliecina (sertificē) pārbaudāmā liftu drošības sastāvdaļas parauga atbilstību šo noteikumu prasībām.

(Grozīts ar MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.206)

75. Ražotājs izvēlas paziņoto institūciju un iesniedz tajā pieteikumu EK tipa pārbaudei. Pieteikumā norāda ražotāja nosaukumu un adresi, un lifta drošības sastāvdaļas ražošanas vietas adresi, kā arī apliecina, ka pieteikums EK tipa pārbaudei nav iesniegts nevienā citā paziņotajā institūcijā. Pieteikumam pievienojama vismaz šāda tehniskā dokumentācija:

75.1. projektēšanas un izgatavošanas rasējumi kopā ar vadības shēmām;

75.2. detalizēti rasējumi kopā ar visiem aprēķinu datiem, testu rezultātiem un citu informāciju, kas nepieciešama, lai pārbaudītu parauga atbilstību būtiskajām nekaitīguma un drošības prasībām;

75.3. liftu drošības sastāvdaļas vispārīgs apraksts, kurā minēta attiecīgās sastāvdaļas lietošanas joma, iespējamie ātruma, kravas un jaudas ierobežojumi, kā arī īpašie apstākļi, kuros paredzēts lietot liftu drošības sastāvdaļu, piemēram, sprādzienbīstama vide, paaugstināta temperatūra;

75.4. liftu drošības sastāvdaļas uzstādīšanas instrukciju kopijas;

75.5. prasības, kas jāievēro liftu drošības sastāvdaļas projektēšanā un izgatavošanā, un to ievērošanai nepieciešamie līdzekļi (piemēram, piemērojamie standarti);

75.6. to pasākumu uzskaitījums, kuri nodrošina sērijveidā ražoto liftu drošības sastāvdaļu atbilstību pārbaudītajam paraugam.

(Grozīts ar MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.206)

76. Tehniskajai dokumentācijai ražotājs pievieno attiecīgā tipa liftu drošības sastāvdaļas paraugu (turpmāk — paraugs) vai, ja tas nav iespējams, norāda vietu, kur paraugu var pārbaudīt.

77. Paziņotā institūcija ir tiesīga papildus pieprasīt citus paraugus EK tipa pārbaudei.

(Grozīts ar MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.206)

78. Tehniskajā dokumentācijā nav jāiekļauj detalizēti plāni vai cita specifiska informācija par parauga izgatavošanā izmantojamajiem mehānismiem, ja tas nav nepieciešams, lai novērtētu parauga atbilstību būtiskajām nekaitīguma un drošības prasībām.

79. Paziņotā institūcija veic EK tipa pārbaudi šādā kārtībā:

79.1. izvērtē tehnisko dokumentāciju, lai identificētu tās atbilstību paraugam un normatīvajiem aktiem;

79.2. pārbauda paraugu, lai novērtētu tā atbilstību tehniskajā dokumentācijā noteiktajām prasībām;

79.3. pārbauda un novērtē vai ir veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu sērijveidā ražoto liftu drošības sastāvdaļu atbilstību šo noteikumu prasībām;

79.4. pārbauda un novērtē, kā paraugs funkcionē liftā.

(Grozīts ar MK 25.06.2002. noteikumiem Nr.262; MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.206)

80. Pārbaudītās liftu drošības sastāvdaļas tipa atbilstību šo noteikumu prasībām paziņotā institūcija apliecina ar EK tipa pārbaudes sertifikātu, kurā iekļauj attiecīgā sertifikāta derīguma nosacījumus. Ja nepieciešams, EK tipa pārbaudes sertifikātam pievieno rasējumus un aprakstus, lai varētu identificēt sertificēto paraugu.

(Grozīts ar MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.206)

81. Paziņotā institūcija, kas izsniegusi EK tipa pārbaudes sertifikātu, pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra un citu attiecīgajā jomā paziņoto institūciju pieprasījuma izsniedz EK tipa pārbaudes sertifikāta kopiju, kā arī pēc pamatota pieprasījuma saņemšanas izsniedz tehnisko dokumentāciju, veikto pārbaužu aprakstus un testu rezultātu kopijas.

(Grozīts ar MK 15.09.2008. noteikumiem Nr.739; MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.206; MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.47)

82. Ja paziņotā institūcija ir pieņēmusi lēmumu neizsniegt EK tipa pārbaudes sertifikātu, tā detalizēti pamato savu lēmumu un informē ražotāju par atteikuma pārsūdzēšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.206)

83. Par lēmumu neizsniegt vai anulēt EK tipa pārbaudes sertifikātu paziņotā institūcija nekavējoties informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru un citas paziņotās institūcijas.

(Grozīts ar MK 15.09.2008. noteikumiem Nr.739; MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.206; MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.47)

84. Ražotājs informē attiecīgo paziņoto institūciju par visām paredzamajām vai veiktajām izmaiņām sertificētajā liftu drošības sastāvdaļas tipā. Paziņotā institūcija pārbauda, kā attiecīgās izmaiņas ietekmē sertificēto liftu drošības sastāvdaļas tipu, un, ja nepieciešams, izsniedz papildu apliecinājumu (kā EK tipa pārbaudes sertifikāta pielikumu).

(Grozīts ar MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.206)

85. Ražotāja tehniskajai dokumentācijai un citai dokumentācijai, kas attiecas uz parauga pārbaudes procedūru, jābūt valsts valodā vai paziņotajai institūcijai pieņemamā valodā.

86. Ražotājs nodrošina, lai liftu drošības sastāvdaļas EK tipa pārbaudes sertifikāta un tā pielikumu kopijas, kā arī tehniskā dokumentācija būtu pieejama Patērētāju tiesību aizsardzības centram 10 gadus pēc pēdējās attiecīgā tipa liftu drošības sastāvdaļas izgatavošanas.

(Grozīts ar MK 15.09.2008. noteikumiem Nr.739; MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.206; MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.47)

4.2. Tipa atbilstības deklarēšana (C modulis)

87. Tipa atbilstības deklarēšana attiecas uz liftu drošības sastāvdaļu ražošanas stadiju. Tā ir procedūra, ar kuru liftu drošības sastāvdaļas ražotājs deklarē, ka attiecīgā drošības sastāvdaļa atbilst EK tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam paraugam un šo noteikumu prasībām.

(Grozīts ar MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.206)

88. Ražotājs marķē katru liftu drošības sastāvdaļu ar CE marķējumu un pievieno tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura pārbauda lifta drošības sastāvdaļu saskaņā ar šo noteikumu 91.punktu.

89. Ražotājs sastāda liftu drošības sastāvdaļas atbilstības deklarāciju. Ražotājs nodrošina, lai atbilstības deklarācijas (ar pielikumiem) kopija un tehniskā dokumentācija būtu pieejama Patērētāju tiesību aizsardzības centram 10 gadus pēc pēdējās drošības sastāvdaļas izgatavošanas.

(Grozīts ar MK 15.09.2008. noteikumiem Nr.739; MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.47)

90. Ražotājs veic visus nepieciešamos pasākumus, lai ražošanas process nodrošinātu liftu drošības sastāvdaļu atbilstību EK tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam paraugam un šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.206)

91. Paziņotā institūcija, kuru izvēlējies ražotājs, periodiski, bet ne retāk kā reizi gadā ražotnē izlases veidā pārbauda saražotās liftu drošības sastāvdaļas saskaņā ar piemērojamajiem standartiem vai ar ekvivalentām metodēm, lai novērtētu drošības sastāvdaļu atbilstību šo noteikumu prasībām.

92. Prasības, pēc kurām tiek novērtētas liftu drošības sastāvdaļas, nosaka paziņotā institūcija, ievērojot drošības sastāvdaļu svarīgākos raksturlielumus.

93. Ja lifta drošības sastāvdaļa neatbilst paziņotās institūcijas noteiktajām prasībām, paziņotā institūcija veic attiecīgus pasākumus, lai nepieļautu turpmāku lifta drošības sastāvdaļas marķēšanu ar CE marķējumu, un nekavējoties informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru, kā arī citas paziņotās institūcijas.

(MK 25.06.2002. noteikumu Nr.262 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.09.2008. noteikumiem Nr.739; MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.47)

94. Izlases pārbaužu procedūru dokumentācijai un aprakstiem jābūt valsts valodā vai paziņotajai institūcijai pieņemamā valodā.

4.3. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma (E modulis)

95. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma attiecas uz liftu drošības sastāvdaļām pēc to izgatavošanas. Tā ir procedūra, ar kuru ražotājs kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ietvaros deklarē, ka liftu drošības sastāvdaļa atbilst EK tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam paraugam un šo noteikumu prasībām.

(Grozīts ar MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.206)

96. Ražotājs marķē katru liftu drošības sastāvdaļu ar CE marķējumu un pievieno tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura veic sertificētās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas uzraudzību saskaņā ar šo noteikumu 105.punktu, kā arī sastāda liftu drošības sastāvdaļas atbilstības deklarāciju.

97. Ražotājs izvēlas paziņoto institūciju un iesniedz tajā pieteikumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtējumam. Pieteikumā norāda vispārīgu informāciju par liftu drošības sastāvdaļu un tam pievieno:

97.1. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

97.2. liftu drošības sastāvdaļas tehnisko dokumentāciju;

97.3. tipa sertifikāta kopiju.

98. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ietvaros ražotājs nodrošina katras liftu drošības sastāvdaļas gala pārbaudi atbilstoši piemērojamajiem standartiem vai ekvivalentām metodēm, lai novērtētu attiecīgās sistēmas atbilstību šo noteikumu prasībām.

99. Visus pasākumus un darbības kvalitātes nodrošināšanai ražotājs sistemātiski un secīgi dokumentē pārskatu un procedūru aprakstu veidā, lai nodrošinātu kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un pierakstu vienotu izpratni. Minētajā dokumentācijā ietver:

99.1. informāciju par ražošanas kvalitātes nodrošināšanas mērķiem un organizatorisko struktūru, uzņēmuma vadības atbildību un pilnvarām attiecībā uz liftu drošības sastāvdaļas kvalitāti;

99.2. informāciju par pārbaudēm un testiem, ko paredzēts veikt pēc liftu drošības sastāvdaļas izgatavošanas;

99.3. informāciju par kvalitātes nodrošināšanas sistēmas darbības efektivitātes pārbaudes līdzekļiem;

99.4. kvalitātes nodrošināšanas procedūru pierakstus (piemēram, pārbaužu pārskatus, testēšanas un kalibrēšanas datus, personāla kvalifikācijas apliecinājumus).

100. Paziņotā institūcija novērtē, vai kvalitātes nodrošināšanas sistēma atbilst šo noteikumu 99.punktā noteiktajām prasībām. Ja sistēma ir sertificēta atbilstoši piemērojamajiem standartiem, tiek uzskatīts, ka minētās prasības ir izpildītas.

101. Paziņotās institūcijas pārbaudes grupas sastāvā iekļaujama persona, kurai ir pieredze attiecīgo liftu izgatavošanā.

102. Novērtēšanas procedūrā iekļauj arī lifta drošības sastāvdaļas ražošanas vietas apskati.

103. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām paziņotā institūcija apliecina ar ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sertifikātu.

104. Ražotājs uztur ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un par jebkurām izmaiņām tajā informē paziņoto institūciju, kura sertificējusi attiecīgo sistēmu.

105. Paziņotā institūcija pēc saviem ieskatiem, bet ne retāk kā reizi gadā:

105.1. izlases veidā pārbauda liftu drošības sastāvdaļas un novērtē to atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

105.2. pārbauda, vai ražotājs uztur kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un to lieto liftu drošības sastāvdaļu gala pārbaudēs.

106. Ražotājs nodrošina paziņotajai institūcijai iespēju iekļūt liftu drošības sastāvdaļu pārbaudes un uzglabāšanas vietās un sniedz šo noteikumu 97.1. un 97.2.apakšpunktā noteikto informāciju.

107. Paziņotā institūcija izsniedz ražotājam pārbaužu pārskatus. Ja kvalitātes sistēma nenodrošina šiem noteikumiem atbilstošu liftu drošības sastāvdaļu izgatavošanu, paziņotā institūcija veic attiecīgus pasākumus, lai nepieļautu turpmāku liftu drošības sastāvdaļu marķēšanu ar CE marķējumu.

108. Ja paziņotā institūcija ir pieņēmusi lēmumu neizsniegt vai anulēt kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sertifikātu, tā nekavējoties informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru un citas paziņotās institūcijas par savu lēmumu.

(Grozīts ar MK 15.09.2008. noteikumiem Nr.739; MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.47)

109. Ražotājs nodrošina, lai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sertifikāta kopija, kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija (ar informāciju par izmaiņām saskaņā ar šo noteikumu 104.punktu) un tehniskā dokumentācija būtu pieejama Patērētāju tiesību aizsardzības centram 10 gadus pēc pēdējās liftu drošības sastāvdaļas izgatavošanas.

(Grozīts ar MK 15.09.2008. noteikumiem Nr.739; MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.47)

4.4. Vispārējā kvalitātes nodrošināšanas sistēma (H modulis)

110. Vispārējā kvalitātes nodrošināšanas sistēma attiecas uz liftu drošības sastāvdaļu projektēšanas un ražošanas stadiju, kā arī uz attiecīgo drošības sastāvdaļu pēc tās izgatavošanas. Tā ir procedūra, ar kuru ražotājs vispārējās kvalitātes sistēmas ietvaros deklarē, ka liftu drošības sastāvdaļa atbilst šo noteikumu prasībām.

111. Ražotājs marķē katru liftu drošības sastāvdaļu ar CE marķējumu un pievieno tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura veic sertificētās vispārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas uzraudzību saskaņā ar šo noteikumu 119.punktu, kā arī sastāda liftu drošības sastāvdaļas atbilstības deklarāciju.

112. Ražotājs izvēlas paziņoto institūciju un iesniedz tajā pieteikumu vispārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtējumam. Pieteikumam pievieno informāciju par attiecīgo liftu drošības sastāvdaļu un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju.

113. Visus liftu drošības sastāvdaļas projektēšanas, izgatavošanas un gala pārbaužu pasākumus un pasākumus darbības vispārējai kvalitātes nodrošināšanai ražotājs sistemātiski un secīgi dokumentē pārskatu un procedūru aprakstu veidā, lai nodrošinātu kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un pierakstu vienotu izpratni. Minētajā dokumentācijā ietver:

113.1. informāciju par kvalitātes nodrošināšanas mērķiem un organizatorisko struktūru, uzņēmuma vadības atbildību un pilnvarām attiecībā uz liftu drošības sastāvdaļu konstrukciju un kvalitāti;

113.2. tehniskā projekta specifikāciju aprakstus (arī piemērojamos standartus). Ja liftu drošības sastāvdaļas projektēšanā, izgatavošanā vai gala novērtēšanā nav paredzēts lietot piemērojamos standartus, — to pasākumu aprakstu, ar kuriem ražotājs nodrošinās liftu drošības sastāvdaļas atbilstību šo noteikumu prasībām;

113.3. projekta vadības, novērtēšanas tehnikas un to sistemātisko pasākumu aprakstu, kuri lietojami liftu drošības sastāvdaļas projektēšanā;

113.4. liftu drošības sastāvdaļas ražošanā lietojamo kvalitātes vadības un nodrošināšanas tehnikas, procesu un pasākumu aprakstu;

113.5. informāciju par pārbaudēm un testiem, kas veicami pirms un pēc liftu drošības sastāvdaļas izgatavošanas un izgatavošanas laikā, kā arī par to veikšanas periodiskumu;

113.6. to līdzekļu aprakstu, ar kuriem paredzēts pārbaudīt vispārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas darbības efektivitāti;

113.7. kvalitātes pierakstus (piemēram, pārbaužu pārskatus, testēšanas un kalibrēšanas pārskatu datus, personāla kvalifikācijas apliecinājumus);

113.8. nepieciešamās kvalitātes sasniegšanas līdzekļu un vispārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektīvas lietošanas aprakstu.

114. Paziņotā institūcija novērtē vispārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstību šo noteikumu 113.punktā noteiktajām prasībām. Ja attiecīgā sistēma ir sertificēta atbilstoši piemērojamiem standartiem, tiek uzskatīts, ka minētās prasības ir izpildītas.

115. Paziņotās institūcijas pārbaudes grupas sastāvā iekļaujama persona, kurai ir pieredze attiecīgo liftu projektēšanā un ražošanā.

116. Novērtēšanas procedūrā iekļauj arī liftu drošības sastāvdaļu ražošanas vietas apskati.

117. Liftu drošības sastāvdaļu vispārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām paziņotā institūcija apliecina ar vispārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sertifikātu, kurā ietver attiecīgu atzinumu.

118. Ražotājs uztur vispārējo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un informē attiecīgo paziņoto institūciju par jebkurām izmaiņām sertificētajā vispārējā kvalitātes nodrošināšanas sistēmā.

119. Paziņotā institūcija pēc saviem ieskatiem, bet ne retāk kā reizi gadā:

119.1. izlases veidā pārbauda vispārējo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un novērtē tās atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

119.2. pārbauda, vai ražotājs uztur vispārējo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un to lieto liftu drošības sastāvdaļu projektēšanā, izgatavošanā un gala pārbaudēs.

120. Ražotājs nodrošina paziņotajai institūcijai iespēju iekļūt liftu drošības sastāvdaļu projektēšanas, izgatavošanas, pārbaudes un uzglabāšanas vietās un sniedz šo noteikumu 112.punktā noteikto informāciju.

121. Paziņotā institūcija iesniedz ražotājam pārbaužu pārskatus. Ja vispārējā kvalitātes nodrošināšanas sistēma nenodrošina šiem noteikumiem atbilstošu lifta drošības sastāvdaļas projektēšanu un izgatavošanu, paziņotā institūcija veic attiecīgus pasākumus, lai nepieļautu turpmāku liftu drošības sastāvdaļu marķēšanu ar CE marķējumu.

122. Ja paziņotā institūcija ir pieņēmusi lēmumu neizsniegt vai anulēt vispārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sertifikātu, tā nekavējoties informē par savu lēmumu Patērētāju tiesību aizsardzības centru un citas paziņotās institūcijas.

(Grozīts ar MK 15.09.2008. noteikumiem Nr.739; MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.47)

123. Ražotājs nodrošina, lai vispārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sertifikāta kopija, vispārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija (ar informāciju par izmaiņām saskaņā ar šo noteikumu 118.punktu) un tehniskā dokumentācija būtu pieejama Patērētāju tiesību aizsardzības centram 10 gadus pēc pēdējās liftu drošības sastāvdaļas izgatavošanas.

(Grozīts ar MK 15.09.2008. noteikumiem Nr.739; MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.47)

5. Liftu atbilstības novērtēšanas procedūras
5.1. Lifta EK tipa pārbaude (B modulis)

(Apakšnodaļas nosaukums grozīts ar MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.206)

124. Lifta EK tipa pārbaude attiecas uz liftu projektēšanas stadiju. Tā ir procedūra, ar kuru paziņotā institūcija apliecina (sertificē), ka pārbaudītais lifta paraugs atbilst šo noteikumu prasībām.

(Grozīts ar MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.206)

125. Lifta uzstādītājs izvēlas paziņoto institūciju un iesniedz tajā pieteikumu lifta EK tipa pārbaudei. Pieteikumā norāda lifta uzstādītāja nosaukumu un adresi, kā arī apliecina, ka pieteikums lifta EK tipa pārbaudei nav iesniegts nevienā citā paziņotajā institūcijā. Pieteikumam pievienojama vismaz šāda tehniskā dokumentācija:

125.1. projektēšanas un uzstādīšanas rasējumi kopā ar vadības shēmām;

125.2. detalizēti rasējumi kopā ar visiem aprēķinu datiem, izmēģināšanas rezultātiem un citu informāciju, kas nepieciešama, lai pārbaudītu lifta parauga atbilstību būtiskajām nekaitīguma un drošības prasībām;

125.3. lifta parauga vispārīgs apraksts;

125.4. prasības, kas attiecas uz liftu, un līdzekļu kopums, kas nepieciešams to ievērošanai (piemēram, piemērojamie standarti);

125.5. liftā izmantojamo liftu drošības sastāvdaļu atbilstības deklarāciju kopijas;

125.6. lifta lietošanas instrukcijas (rokasgrāmatas) kopija;

125.7. to pasākumu uzskaitījums, kuri nodrošina sērijveidā ražoto liftu atbilstību paraugam;

125.8. ziņas par vietu, kur lifta paraugu ir iespējams pārbaudīt.

(Grozīts ar MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.206)

126. Tehniskajā dokumentācijā nav jāiekļauj detalizēti plāni vai cita specifiska informācija par lifta parauga izgatavošanā izmantotajiem mehānismiem, ja tas nav nepieciešams, lai novērtētu lifta parauga atbilstību būtiskajām nekaitīguma un drošības prasībām.

127. Paziņotā institūcija veic lifta EK tipa pārbaudi šādā kārtībā:

127.1. izvērtē tehnisko dokumentāciju, lai identificētu tās atbilstību paraugam un normatīvajiem aktiem;

127.2. pārbauda lifta paraugu, lai novērtētu tā atbilstību tehniskajā dokumentācijā noteiktajām prasībām;

127.3. pārbauda, kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu sērijveidā ražoto liftu atbilstību šo noteikumu prasībām.

(Grozīts ar MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.206)

128. Pārbaudītā lifta parauga atbilstību šo noteikumu prasībām paziņotā institūcija apliecina ar lifta EK tipa pārbaudes sertifikātu, kurā norāda sertifikāta derīguma termiņu un lietošanas apstākļus. Ja nepieciešams, lifta EK tipa pārbaudes sertifikātam pievieno rasējumus un aprakstus, lai varētu identificēt sertificēto paraugu.

(Grozīts ar MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.206)

129. Paziņotā institūcija, kas izsniegusi lifta EK tipa pārbaudes sertifikātu, pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra un citu paziņoto institūciju pieprasījuma izsniedz lifta EK tipa pārbaudes sertifikāta kopiju, kā arī pēc pamatota pieprasījuma saņemšanas izsniedz tehnisko dokumentāciju, veikto pārbaužu aprakstus un testu rezultātu kopijas.

(Grozīts ar MK 15.09.2008. noteikumiem Nr.739; MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.206; MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.47)

130. Ja paziņotā institūcija ir pieņēmusi lēmumu neizsniegt lifta EK tipa pārbaudes sertifikātu, tā detalizēti pamato savu lēmumu un informē lifta uzstādītāju par atteikuma pārsūdzēšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.206)

131. Par lēmumu neizsniegt vai anulēt lifta EK tipa pārbaudes sertifikātu paziņotā institūcija nekavējoties informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru un citas paziņotās institūcijas.

(Grozīts ar MK 15.09.2008. noteikumiem Nr.739; MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.206; MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.47)

132. Lifta uzstādītājs informē paziņoto institūciju par visām paredzamajām vai veiktajām izmaiņām sertificētajā lifta paraugā. Paziņotā institūcija pārbauda, kā attiecīgās izmaiņas ietekmē sertificēto lifta paraugu un, ja nepieciešams, izsniedz papildu apliecinājumu (kā lifta parauga tipa sertifikāta pielikumu).

133. Lifta uzstādītāja tehniskajai dokumentācijai un citai dokumentācijai, kas attiecas uz lifta parauga pārbaudes procedūru, jābūt valsts valodā vai paziņotajai institūcijai pieņemamā valodā.

134. Lifta uzstādītājs nodrošina, lai lifta EK tipa pārbaudes sertifikāta un tā pielikumu kopijas, kā arī tehniskā dokumentācija būtu pieejama Patērētāju tiesību aizsardzības centram 10 gadus pēc pēdējā attiecīgā tipa lifta izgatavošanas.

(Grozīts ar MK 15.09.2008. noteikumiem Nr.739; MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.206; MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.47)

5.2. Lifta tipa atbilstības deklarēšana (C modulis)

135. Lifta tipa atbilstības deklarēšana attiecas uz lifta uzstādīšanu. Tā ir procedūra, ar kuru lifta uzstādītājs deklarē, ka uzstādītais lifts pēc gala novērtējuma atbilst lifta EK tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam paraugam un šo noteikumu prasībām.

(Grozīts ar MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.206)

136. Lifta uzstādītājs piestiprina lifta kabīnes iekšpusē CE marķējumu un tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura veikusi lifta gala novērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 140.punktu.

137. Lifta uzstādītājs sastāda lifta atbilstības deklarāciju. Tās kopiju un lifta gala novērtējuma sertifikāta kopiju lifta uzstādītājs glabā 10 gadus pēc attiecīgā lifta uzstādīšanas.

138. Lifta uzstādītājs veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu attiecīgā lifta atbilstību lifta EK tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam paraugam un šo noteikumu prasībām.

(Grozīts ar MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.206)

139. Lifta uzstādītājs izvēlas paziņoto institūciju, kurā iesniedz pieteikumu lifta gala novērtējumam. Pieteikumam pievieno lifta kopsalikuma rasējumu un šādus dokumentus:

139.1. gala novērtējumam nepieciešamos rasējumus un diagrammas, īpaši vadības un enerģijas padeves (barošanas) shēmas;

139.2. lietošanas instrukcijas (rokasgrāmatas) kopiju;

139.3. detalizētus rasējumus, ja to pieprasa paziņotā institūcija.

140. Paziņotā institūcija veic gala novērtējumu saskaņā ar piemērojamajiem standartiem vai ar ekvivalentām metodēm, lai novērtētu lifta atbilstību šo noteikumu prasībām. Gala novērtējumu veic šādā kārtībā:

140.1. izvērtē tehnisko dokumentāciju, lai identificētu tās atbilstību sertificētajam lifta paraugam;

140.2. pārbauda nenoslogota lifta un maksimāli noslogota lifta darbību, lai novērtētu lifta drošības ierīču atbilstību un darbību;

140.3. pārbauda nenoslogota lifta un maksimāli noslogota lifta darbību, lai novērtētu lifta drošības ierīču darbību gadījumos, ja zūd enerģijas padeve (barošana);

140.4. veic statiskās pārbaudes ar kravu, kas ir 1,25 reizes lielāka par lifta nominālo celtspēju.

141. Pēc šo noteikumu 140.2., 140.3. un 140.4.apakšpunktā minētajām pārbaudēm paziņotā institūcija pārliecinās, vai tās nav radījušas lifta bojājumus vai pasliktinājušas lifta darbību.

142. Ziņas par pārbaudēm paziņotās institūcijas pārstāvis ieraksta lifta reģistrācijas žurnālā. Ja lifts atbilst šo noteikumu prasībām, paziņotā institūcija izsniedz lifta gala novērtējuma sertifikātu, kurā norāda veikto pārbaužu un testu rezultātus.

143. Ja paziņotā institūcija ir pieņēmusi lēmumu neizsniegt lifta gala novērtējuma sertifikātu, tā detalizēti pamato savu lēmumu un norāda veicamos pasākumus, lai panāktu lifta atbilstību šo noteikumu prasībām. Atkārtotu pieteikumu lifta gala novērtējumam lifta uzstādītājs iesniedz tajā pašā paziņotajā institūcijā, kur iepriekš.

144. Dokumentācijai un lifta gala novērtējuma procedūru aprakstiem jābūt valsts valodā vai paziņotajai institūcijai pieņemamā valodā.

5.3. Lifta uzstādīšanas kvalitātes nodrošināšana (D modulis)

145. Lifta uzstādīšanas kvalitātes nodrošināšana attiecas uz lifta uzstādīšanu un lifta gala novērtējumu pēc tā uzstādīšanas. Tā ir procedūra, ar kuru lifta uzstādītājs kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ietvaros deklarē, ka lifts atbilst šo noteikumu prasībām.

146. Lifta uzstādītājs piestiprina katras lifta kabīnes iekšpusē CE marķējumu un pievieno tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura pārbauda lifta uzstādīšanas kvalitātes sistēmu saskaņā ar šo noteikumu 155.punktu, kā arī sastāda lifta atbilstības deklarāciju.

147. Lifta uzstādītājs izvēlas paziņoto institūciju un iesniedz tajā pieteikumu lifta uzstādīšanas kvalitātes nodrošināšana sistēmas novērtējumam. Pieteikumā norāda vispārīgu informāciju par liftu un tam pievieno:

147.1. lifta uzstādīšanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

147.2. lifta tehnisko dokumentāciju;

147.3. lifta EK tipa pārbaudes sertifikāta kopiju.

(Grozīts ar MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.206)

148. Lifta uzstādīšanas kvalitātes sistēmas ietvaros lifta uzstādītājs nodrošina lifta uzstādīšanu un gala novērtējumu atbilstoši piemērojamajiem standartiem vai ekvivalentām metodēm, lai novērtētu lifta atbilstību šo noteikumu prasībām.

149. Visus pasākumus un darbības lifta uzstādīšanas kvalitātes nodrošināšanai lifta uzstādītājs sistemātiski un secīgi dokumentē pārskatu, procedūru un aprakstu veidā, lai nodrošinātu kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un pierakstu vienotu izpratni. Minētajā dokumentācijā ietver:

149.1. informāciju par lifta uzstādīšanas kvalitātes nodrošināšanas mērķiem, organizatorisko struktūru un uzņēmumu vadības atbildību un pilnvarām attiecībā uz lifta kvalitāti;

149.2. informāciju par lifta uzstādīšanas, kvalitātes vadības un kvalitātes nodrošināšanas tehniku, procesiem un pasākumiem, kas veicami lifta uzstādīšanas laikā;

149.3. informāciju par pārbaudēm un testiem, kas veicami pirms un pēc lifta uzstādīšanas, kā arī lifta uzstādīšanas laikā;

149.4. kvalitātes nodrošināšanas procedūru pierakstus (piemēram, pārbaužu pārskatus, testēšanas un kalibrēšanas datus, personāla kvalifikācijas apliecinājumus;

149.5. informāciju par lifta uzstādīšanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitātes pārbaudes līdzekļiem.

150. Paziņotā institūcija novērtē, vai lifta uzstādīšanas kvalitātes nodrošināšanas sistēma atbilst šo noteikumu 149.punktā noteiktajām prasībām. Ja sistēma ir sertificēta atbilstoši piemērojamajiem standartiem, tiek uzskatīts, ka minētās prasības ir izpildītas.

151. Paziņotās institūcijas pārbaudes grupas sastāvā iekļaujama persona, kurai ir pieredze attiecīgā lifta uzstādīšanas tehnoloģijā.

152. Novērtēšanas procedūrā iekļauj arī pārbaudi lifta uzstādīšanas vietā.

153. Lifta uzstādīšanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstību šo noteikumu prasībām paziņotā institūcija apliecina ar lifta uzstādīšanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sertifikātu, kurā ietver novērtēšanas atzinumu.

154. Lifta uzstādītājs uztur lifta uzstādīšanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un informē attiecīgo paziņoto institūciju par jebkurām izmaiņām sertificētajā lifta uzstādīšanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmā.

155. Paziņotā institūcija pēc saviem ieskatiem, bet ne retāk kā reizi gadā:

155.1. izlases veidā pārbauda uzstādītos liftus un novērtē to atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

155.2. pārbauda, vai lifta uzstādītājs uztur liftu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un to lieto pārbaudēs un gala novērtējumā.

156. Lifta uzstādītājs nodrošina paziņotajai institūcijai iespēju iekļūt lifta uzstādīšanas, pārbaudes, gala novērtējuma un uzglabāšanas vietās, kā arī sniedz šo noteikumu 147.1. un 147.2.apakšpunktā noteikto informāciju.

157. Paziņotā institūcija iesniedz lifta uzstādītājam pārbaužu pārskatus. Ja lifta uzstādīšanas kvalitātes nodrošināšanas sistēma nenodrošina šiem noteikumiem atbilstošu lifta uzstādīšanu, paziņotā institūcija veic attiecīgus pasākumus, lai nepieļautu turpmāku lifta marķēšanu ar CE marķējumu.

158. Ja paziņotā institūcija ir pieņēmusi lēmumu neizsniegt vai anulēt lifta kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sertifikātu, tā nekavējoties informē par savu lēmumu Patērētāju tiesību aizsardzības centru un citas paziņotās institūcijas.

(Grozīts ar MK 15.09.2008. noteikumiem Nr.739; MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.47)

159. Lifta uzstādītājs nodrošina, lai lifta uzstādīšanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sertifikāta kopija, lifta uzstādīšanas kvalitātes sistēmas dokumentācija (ar informāciju par izmaiņām saskaņā ar šo noteikumu 154.punktu) un tehniskā dokumentācija būtu pieejama Patērētāju tiesību aizsardzības centram 10 gadus pēc pēdējā lifta uzstādīšanas.

(Grozīts ar MK 15.09.2008. noteikumiem Nr.739; MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.47)

5.4. Lifta kvalitātes nodrošināšana (E modulis)

160. Lifta kvalitātes nodrošināšana attiecas uz lifta gala novērtējumu pēc tā uzstādīšanas. Tā ir procedūra, ar kuru lifta uzstādītājs kvalitātes sistēmas ietvaros deklarē, ka lifts pēc gala novērtējuma atbilst EK tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam lifta paraugam un šo noteikumu prasībām.

(Grozīts ar MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.206)

161. Lifta uzstādītājs piestiprina katras lifta kabīnes iekšpusē CE marķējumu un pievieno tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura veic lifta kvalitātes nodrošināšanas sistēmas uzraudzību saskaņā ar šo noteikumu 170.punktu, kā arī sastāda lifta atbilstības deklarāciju.

162. Lifta uzstādītājs izvēlas paziņoto institūciju un iesniedz tajā pieteikumu lifta kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtējumam. Pieteikumā norāda vispārīgo informāciju par liftu un tam pievieno:

162.1. lifta kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

162.2. lifta tehnisko dokumentāciju;

162.3. lifta EK tipa pārbaudes sertifikāta kopiju.

(Grozīts ar MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.206)

163. Lifta uzstādīšanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ietvaros lifta uzstādītājs nodrošina lifta gala novērtēšanu atbilstoši piemērojamajiem standartiem vai ekvivalentām metodēm, lai pārbaudītu lifta atbilstību šo noteikumu prasībām.

164. Visus pasākumus un darbības lifta uzstādīšanas kvalitātes sistēmas nodrošināšanā lifta uzstādītājs sistemātiski un secīgi dokumentē pārskatu un procedūru aprakstu veidā, lai nodrošinātu kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un pierakstu vienotu izpratni. Minētajā dokumentācijā ietver:

164.1. informāciju par lifta uzstādīšanas kvalitātes nodrošināšanas mērķiem un organizatorisko struktūru, uzņēmuma vadības atbildību un pilnvarām attiecībā uz lifta kvalitāti;

164.2. informāciju par pārbaudēm un testiem, kas veicami pirms lifta nodošanas lietošanā;

164.3. to līdzekļu aprakstu, ar kuriem pārbaudāma lifta kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitāte;

164.4. kvalitātes nodrošināšanas procedūru pierakstus (piemēram, pārbaužu pārskatus, testēšanas un kalibrēšanas datus, personāla kvalifikācijas apliecinājumus).

165. Paziņotā institūcija novērtē lifta kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstību šo noteikumu 164.punktā noteiktajām prasībām. Ja attiecīgā sistēma ir sertificēta atbilstoši piemērojamajiem standartiem, tiek uzskatīts, ka minētās prasības ir izpildītas.

166. Paziņotās institūcijas pārbaudes grupas sastāvā iekļaujama persona, kurai ir pieredze attiecīgā lifta tehnoloģijā.

167. Novērtēšanas procedūrā iekļauj arī pārbaudi pie lifta uzstādītāja un lifta uzstādīšanas vietā.

168. Lifta kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstību šo noteikumu prasībām paziņotā institūcija apliecina ar lifta kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sertifikātu, kurā ietver novērtējuma atzinumu.

169. Lifta uzstādītājs uztur lifta kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un informē attiecīgo paziņoto institūciju par jebkurām izmaiņām lifta kvalitātes nodrošināšanas sistēmā.

170. Paziņotā institūcija pēc saviem ieskatiem, bet ne retāk kā reizi gadā:

170.1. izlases veidā pārbauda uzstādītos liftus un novērtē to atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

170.2. pārbauda, vai lifta uzstādītājs uztur lifta kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un to lieto lifta pārbaudēs un gala novērtējumā.

171. Lifta uzstādītājs nodrošina paziņotajai institūcijai iespēju piedalīties lifta pārbaudēs un gala novērtējumā un sniedz šo noteikumu 162.1., 162.2. un 162.3.apakšpunktā noteikto informāciju.

172. Paziņotā institūcija iesniedz lifta uzstādītājam pārbaužu pārskatus. Ja lifta kvalitātes nodrošināšanas sistēma nenodrošina šiem noteikumiem atbilstošu lifta gala novērtējumu, paziņotā institūcija veic attiecīgus pasākumus, lai nepieļautu turpmāku lifta marķēšanu ar CE marķējumu.

173. Ja paziņotā institūcija ir pieņēmusi lēmumu neizsniegt vai anulēt lifta kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sertifikātu, tā nekavējoties informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru un citas paziņotās institūcijas par savu lēmumu.

(Grozīts ar MK 15.09.2008. noteikumiem Nr.739; MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.47)

174. Lifta uzstādītājs nodrošina, lai lifta kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sertifikāta kopija, lifta kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija (ar informāciju par izmaiņām saskaņā ar šo noteikumu 169.punktu) un tehniskā dokumentācija būtu pieejama Patērētāju tiesību aizsardzības centram 10 gadus pēc pēdējā lifta uzstādīšanas.

(Grozīts ar MK 15.09.2008. noteikumiem Nr.739; MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.47)

5.5. Lifta eksemplāra verifikācija (G modulis)

175. Lifta eksemplāra verifikācija attiecas uz lifta projektēšanu, uzstādīšanu un gala novērtējumu pēc tā uzstādīšanas. Tā ir procedūra, ar kuru paziņotā institūcija apliecina (sertificē), ka konkrētais lifta eksemplārs atbilst šo noteikumu prasībām.

176. Lifta uzstādītājs piestiprina katras lifta kabīnes iekšpusē CE marķējumu un pievieno tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura pārbauda liftu saskaņā ar šo noteikumu 178.punktu, kā arī sastāda lifta atbilstības deklarāciju.

177. Lifta uzstādītājs izvēlas paziņoto institūciju un iesniedz tajā pieteikumu lifta eksemplāra pārbaudei. Pieteikumā norāda lifta uzstādītāja nosaukumu un adresi, kā arī apliecina, ka pieteikums lifta eksemplāra pārbaudei nav iesniegts nevienā citā paziņotajā institūcijā. Pieteikumam pievienojama šāda dokumentācija:

177.1. lifta vispārīgs apraksts;

177.2. lifta projekta un uzstādīšanas rasējumi un shēmas;

177.3. prasības, kas jāievēro lifta projektēšanā, uzstādīšanā un lietošanā, un to ievērošanai nepieciešamie līdzekļi (piemēram, piemērojamie standarti);

177.4. lifta uzstādītāja veikto pārbaužu vai aprēķinu rezultāti;

177.5. lifta lietošanas instrukcijas (rokasgrāmatas) kopija;

177.6. lifta drošības sastāvdaļu EK tipa pārbaudes sertifikātu kopijas.

(Grozīts ar MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.206)

178. Paziņotā institūcija izvērtē lifta eksemplāra tehnisko dokumentāciju un pašu lifta eksemplāru, kā arī veic piemērojamos standartos noteiktās pārbaudes vai veic pārbaudes ar ekvivalentām metodēm, lai novērtētu lifta atbilstību šo noteikumu prasībām.

179. Ziņas par lifta eksemplāra pārbaudi paziņotās institūcijas pārstāvis ieraksta lifta reģistrācijas žurnālā. Lifta eksemplāra atbilstību šo noteikumu prasībām paziņotā institūcija apliecina ar lifta eksemplāra sertifikātu, kurā norāda veikto pārbaužu un testu rezultātus.

180. Ja paziņotā institūcija ir pieņēmusi lēmumu neizsniegt lifta eksemplāra sertifikātu, tā detalizēti pamato savu lēmumu un norāda veicamos pasākumus, lai panāktu lifta atbilstību šo noteikumu prasībām. Atkārtotu pieteikumu lifta eksemplāra pārbaudei lifta uzstādītājs iesniedz tajā pašā paziņotajā institūcijā, kur iepriekš.

181. Dokumentācijai un verifikācijas procedūru aprakstiem jābūt valsts valodā vai paziņotajai institūcijai pieņemamā valodā.

182. Lifta uzstādītājs nodrošina, lai lifta eksemplāra sertifikāts un tehniskā dokumentācija būtu pieejama Patērētāju tiesību aizsardzības centram 10 gadus pēc lifta piedāvāšanas tirgū.

(Grozīts ar MK 15.09.2008. noteikumiem Nr.739; MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.47)

5.6. Vispārējā lifta kvalitātes nodrošināšana (H modulis)

183. Vispārējā lifta kvalitātes nodrošināšana attiecas uz lifta projektēšanu, uzstādīšanu un lifta gala novērtējumu pēc tā uzstādīšanas. Tā ir procedūra, ar kuru lifta uzstādītājs vispārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ietvaros deklarē, ka lifts atbilst šo noteikumu prasībām.

184. Lifta uzstādītājs piestiprina katras lifta kabīnes iekšpusē CE marķējumu un pievieno tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura veic vispārējās lifta kvalitātes nodrošināšanas sistēmas uzraudzību saskaņā ar šo noteikumu 193.punktu, kā arī sastāda lifta atbilstības deklarāciju.

185. Lifta uzstādītājs izvēlas paziņoto institūciju un iesniedz tajā pieteikumu vispārējās lifta kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtējumam. Pieteikumam pievieno visu attiecīgo informāciju par liftu, kā arī lifta kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju.

186. Visus lifta projektēšanas, uzstādīšanas un gala novērtējuma pasākumus un darbības vispārējās lifta kvalitātes nodrošināšanā lifta uzstādītājs sistemātiski un secīgi dokumentē pārskatos un procedūru aprakstos, lai nodrošinātu kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un pierakstu vienotu izpratni. Minētajā dokumentācijā ietver:

186.1. informāciju par vispārējās lifta kvalitātes nodrošināšanas mērķiem un organizatorisko struktūru, uzņēmuma vadības atbildību un pilnvarām attiecībā uz lifta konstrukciju un kvalitāti;

186.2. tehniskā projekta specifikāciju aprakstus (arī piemērojamos standartus). Ja lifta projektēšanā, uzstādīšanā vai gala novērtējumā nav paredzēts lietot piemērojamos standartus, — to pasākumu aprakstu, ar kuriem lifta uzstādītājs nodrošinās lifta atbilstību šo noteikumu prasībām;

186.3. projekta vadības, novērtēšanas tehnikas un to pasākumu aprakstu, kuri lietojami lifta projektēšanā;

186.4. informāciju par pārbaudēm un testiem, kas veicami piegādāto materiālu, sastāvdaļu un elementu novērtēšanā;

186.5. lifta uzstādīšanas laikā lietojamo kvalitātes vadības un nodrošināšanas tehnikas, procesu un pasākumu aprakstus;

186.6. pirms un pēc lifta uzstādīšanas, kā arī uzstādīšanas laikā veicamo pārbaužu un testu aprakstus;

186.7. kvalitātes pierakstus (piemēram, pārbaužu pārskatus, testēšanas un kalibrēšanas datus, personāla kvalifikācijas apliecinājumus);

186.8. nepieciešamās kvalitātes sasniegšanas līdzekļu un lifta vispārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektīvas lietošanas aprakstu.

187. Ja lifta projekts nav izstrādāts atbilstoši piemērojamajiem standartiem, paziņotā institūcija pārliecinās, vai tas atbilst šo noteikumu prasībām. Ja lifta projekts atbilst šo noteikumu prasībām, paziņotā institūcija izsniedz lifta projekta pārbaudes sertifikātu, kurā apliecina, ka attiecīgais projekts atbilst šo noteikumu prasībām, kā arī nosaka lifta projekta pārbaudes sertifikāta derīguma termiņu un norāda sertifikāta lietošanas apstākļus. Ja nepieciešams, sertifikātam pievieno rasējumus un aprakstus, lai varētu identificēt sertificēto projektu.

188. Paziņotā institūcija novērtē lifta vispārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstību šo noteikumu 186.punktā noteiktajām prasībām. Ja attiecīgā sistēma ir sertificēta atbilstoši piemērojamajiem standartiem, tiek uzskatīts, ka minētās prasības ir izpildītas.

189. Paziņotās institūcijas pārbaudes grupas sastāvā iekļaujama persona, kurai ir pieredze attiecīgā lifta tehnoloģijā.

190. Novērtēšanas procedūrā iekļauj pārbaudi pie lifta uzstādītāja, kā arī lifta projektēšanas, izgatavošanas, uzstādīšanas un gala novērtēšanas vietās.

191. Lifta vispārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstību šo noteikumu prasībām paziņotā institūcija apliecina ar lifta vispārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sertifikātu, kurā ietver novērtēšanas atzinumu.

192. Lifta uzstādītājs uztur vispārējo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un informē attiecīgo paziņoto institūciju par jebkurām izmaiņām sertificētajā vispārējā lifta kvalitātes nodrošināšanas sistēmā.

193. Paziņotā institūcija pēc saviem ieskatiem, bet ne retāk kā reizi gadā:

193.1. izlases veidā pārbauda liftus, lai novērtētu to atbilstību šo noteikumu prasībām;

193.2. pārbauda, vai lifta uzstādītājs uztur kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un to lieto liftu projektēšanā, uzstādīšanā un gala novērtēšanā.

194. Lifta uzstādītājs nodrošina paziņotajai institūcijai iespēju iekļūt lifta novērtēšanas un pārbaudes vietās.

195. Paziņotā institūcija iesniedz lifta uzstādītājam pārbaužu pārskatus. Ja vispārējā lifta kvalitātes nodrošināšanas sistēma nenodrošina šiem noteikumiem atbilstošu lifta projektēšanu vai uzstādīšanu, paziņotā institūcija veic attiecīgus pasākumus, lai nepieļautu turpmāku lifta marķēšanu ar CE marķējumu.

196. Ja paziņotā institūcija ir pieņēmusi lēmumu neizsniegt vai anulēt vispārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sertifikātu, tā nekavējoties informē par savu lēmumu Patērētāju tiesību aizsardzības centru un citas paziņotās institūcijas.

(Grozīts ar MK 15.09.2008. noteikumiem Nr.739; MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.47)

197. Lifta uzstādītājs nodrošina, lai vispārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sertifikāta kopija, vispārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija (ar informāciju par izmaiņām saskaņā ar šo noteikumu 192.punktu) un tehniskā dokumentācija būtu pieejama Patērētāju tiesību aizsardzības centram 10 gadus pēc pēdējā lifta piedāvāšanas tirgū.

(Grozīts ar MK 15.09.2008. noteikumiem Nr.739; MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.47)

6. CE marķējums

198. CE marķējumu veido lielie burti CE šo noteikumu pielikumā noteiktajā formā.

(MK 25.06.2002. noteikumu Nr.262 redakcijā)

199. Ja CE marķējuma izmērus palielina vai samazina, jāievēro paraugā dotās proporcijas.

200. Abiem CE marķējuma burtiem ir vienāds vertikālais izmērs, un tas nedrīkst būt mazāks par pieciem milimetriem. Šo prasību var neievērot, marķējot maza izmēra drošības sastāvdaļas.

201. CE marķējumam pievieno atbilstības novērtēšanas pārbaudē iesaistītās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru.

202. CE marķējumam jābūt piestiprinātam katras lifta kabīnes iekšpusē redzamā vietā, kā arī pie katras atsevišķi piedāvātas liftu drošības sastāvdaļas, un tam jābūt viegli salasāmam un neizdzēšamam.

203. Ja liftu drošības sastāvdaļas izmēru dēļ tai nav iespējams piestiprināt CE marķējumu, tas jāpievieno liftu drošības sastāvdaļas etiķetei.

204. Liftu un liftu drošības sastāvdaļu drīkst marķēt ar citām zīmēm un simboliem, ja vien tie nemaldina par CE marķējuma nozīmi vai formu un nesamazinās CE marķējuma saskatāmība un salasāmība.

205. Ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrs konstatē, ka ar CE marķējumu marķēts lifts vai liftu drošības sastāvdaļa neatbilst šo noteikumu prasībām, tas norāda lifta uzstādītājam vai lifta drošības sastāvdaļu ražotājam, kādi pasākumi jāveic, lai novērstu minēto pārkāpumu.

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.47 redakcijā)

206. Ja šo noteikumu 205.punktā minētie pasākumi ir veikti, bet ar CE marķējumu marķēts lifts vai liftu drošības sastāvdaļa joprojām neatbilst šo noteikumu prasībām, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veic visus nepieciešamos pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu attiecīgā lifta vai liftu drošības sastāvdaļas piedāvāšanu tirgū, vai nodrošinātu to izņemšanu no apgrozības.

(Grozīts ar MK 15.09.2008. noteikumiem Nr.739; MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.47)

7. Tirgus uzraudzība

207. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs saskaņā ar normatīvajiem aktiem veic nepieciešamos uzraudzības pasākumus, lai iekšējā tirgū un lietošanā nonāktu tikai tādi lifti un liftu drošības sastāvdaļas, kuras atbilst šo noteikumu prasībām.

(Grozīts ar MK 25.06.2002. noteikumiem Nr.262; MK 15.09.2008. noteikumiem Nr.739; MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.47)

208. Liftus un liftu drošības sastāvdaļas, kas neatbilst šo noteikumu prasībām, atļauts demonstrēt gadatirgos, izstādēs, demonstrējumos un citos pasākumos, ja uz liftiem vai liftu drošības sastāvdaļām ir skaidri saskatāma norāde par neatbilstību šo noteikumu prasībām un par tirdzniecības ierobežojumiem. Minēto pasākumu laikā liftu un liftu drošības sastāvdaļu darbināšana pieļaujama tikai ar nosacījumu, ka tiek ievēroti visi drošības pasākumi. Piedāvājot tirgū minētos liftus un liftu drošības sastāvdaļas, tām jāatbilst šo noteikumu prasībām.

(Grozīts ar MK 25.06.2002. noteikumiem Nr.262)

209. Aizliegts ierobežot liftu (liftu drošības sastāvdaļu) piedāvāšanu tirgū vai lietošanas uzsākšanu, ja lifts (liftu drošības sastāvdaļa) atbilst šiem noteikumiem, ir marķēts ar CE marķējumu un tam ir pievienota attiecīga šo noteikumu astotās nodaļas prasībām atbilstoša atbilstības deklarācija.

210. Aizliegts ierobežot liftu drošības sastāvdaļu piedāvāšanu tirgū, ja ražotājs atbilstības deklarācijā norāda, ka attiecīgā sastāvdaļa tiks lietota liftā, uz kuru attiecas šie noteikumi.

211. Ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrs konstatē, ka lifts (liftu drošības sastāvdaļa), kas ir marķēts ar CE marķējumu, kam ir pievienota atbilstības deklarācija un kas tiek lietots atbilstoši paredzētajam mērķim, neatbilst šo noteikumu prasībām, tas veic atbilstošus pasākumus, lai izņemtu liftu (vai lifta drošības sastāvdaļu) no apgrozības un aizliegtu tā piedāvāšanu tirgū vai turpmāku lietošanu.

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.47 redakcijā)

211.1 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veic šādus pasākumus:

211.1 1. ja rodas šaubas par lifta vai tā drošības sastāvdaļas atbilstību būtiskajām nekaitīguma un drošības prasībām vai standartu prasībām, par standarta lietošanas pareizību vai standartu pietiekamību, organizē lifta vai tā drošības sastāvdaļas atlases pārbaudi un sagatavo atzinumu par lifta vai tā drošības sastāvdaļas atbilstību būtiskajām prasībām. Atzinumam pievieno pārbaudes rezultātus;

211.1 2. ziņo Ekonomikas ministrijai par neatbilstošu iekārtu konstatēšanu un veiktajiem administrēšanas pasākumiem, ja, veicot pārbaudi, ir konstatēti gadījumi, kurus var uzskatīt par sistemātiski novērotu kļūdu lifta vai tā drošības sastāvdaļas uzbūvē, konstrukcijā vai izgatavošanā. Ziņojumam pievieno šo noteikumu 211.1 1.apakšpunktā minētos dokumentus un neatbilstības radīto seku izvērtējumu.

(MK 20.04.2004. noteikumu Nr.349 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.09.2008. noteikumiem Nr.739; MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.47)

211.2 Ekonomikas ministrija ziņo Eiropas Komisijai par konstatētajiem neatbilstības gadījumiem un veiktajiem pasākumiem.

(MK 20.04.2004. noteikumu Nr.349 redakcijā)

211.3 Latvijā atzīst liftus un to drošības sastāvdaļas, kuras saskaņā ar noslēgtiem starpvalstu līgumiem un tajos noteikto kārtību atzīst Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.

(MK 20.04.2004. noteikumu Nr.349 redakcijā)

8. Atbilstības deklarācijas saturs

212. Liftu drošības sastāvdaļas atbilstības deklarācija rakstāma valsts valodā vai valodā, kas pieņemama lifta uzstādītājam, un tajā ietverama šāda informācija:

212.1. drošības sastāvdaļas ražotāja nosaukums un adrese;

212.2. drošības sastāvdaļas apraksts (piemēram, tips, sērijas numurs);

212.3. drošības sastāvdaļas funkciju apraksts, ja tas nav saprotams no drošības sastāvdaļas apraksta;

212.4. drošības sastāvdaļas izgatavošanas gads;

212.5. to normatīvo aktu uzskaitījums, kuriem atbilst drošības sastāvdaļa;

212.6. norāde uz piemērojamajiem standartiem, kas izmantoti drošības sastāvdaļas izgatavošanā;

212.7. paziņotās institūcijas nosaukums, adrese un sertifikāta numurs, ja ir veikta viena no šādām pārbaudēm:

212.7.1. drošības sastāvdaļas EK tipa pārbaude saskaņā ar šo noteikumu 4.1.apakšnodaļu un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pārbaude saskaņā ar šo noteikumu 4.3.apakšnodaļu;

212.7.2. vispārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pārbaude saskaņā ar šo noteikumu 4.4.apakšnodaļu;

212.8. drošības sastāvdaļas ražotāja atbildīgās personas (kas ir tiesīga parakstīt deklarāciju) paraksts un tā atšifrējums, deklarācijas izsniegšanas vieta un datums.

(Grozīts ar MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.206)

213. Lifta atbilstības deklarācija rakstāma valsts valodā, un tajā ietverama šāda informācija:

213.1. lifta uzstādītāja nosaukums un adrese;

213.2. lifta apraksts, identifikācijas numuri (piemēram, tips, sērijas numurs), adrese, kur lifts ir uzstādīts;

213.3. lifta uzstādīšanas gads;

213.4. to normatīvo aktu uzskaitījums, kuru prasībām atbilst lifts;

213.5. norāde uz piemērojamajiem standartiem, kas izmantoti lifta projektēšanā, izgatavošanā un uzstādīšanā;

213.6. paziņotās institūcijas nosaukums, adrese un sertifikāta numurs, ja ir veikta viena no šādām pārbaudēm:

213.6.1. lifta EK tipa pārbaude saskaņā ar šo noteikumu 5.1.apakšnodaļu un lifta tipa atbilstības pārbaude sertificētajam paraugam saskaņā ar 5.2.apakšnodaļu vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pārbaude saskaņā ar šo noteikumu 5.3. un 5.4.apakšnodaļu;

213.6.2. lifta eksemplāra verifikācija saskaņā ar šo noteikumu 5.5.apakšnodaļu;

213.6.3. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pārbaude saskaņā ar šo noteikumu 5.6.apakšnodaļu;

213.7. lifta uzstādītāja atbildīgās personas (kas ir tiesīga parakstīt deklarāciju) paraksts un tā atšifrējums, deklarācijas izsniegšanas vieta un datums.

(Grozīts ar MK 25.03.2008. noteikumiem Nr.206)

9. Noslēguma jautājums

214. Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 1.septembri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 25.03.2008.noteikumu Nr.206 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1995.gada 29.jūnija Direktīvas 95/16/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz liftiem;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 17.maija Direktīvas 2006/42/EK par mašīnām, ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK (pārstrādāšana).

Ministru prezidents A.Šķēle

Labklājības ministrs R.Jurdžs
Pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 25.aprīļa noteikumiem Nr.157
Labklājības ministrs R.Jurdžs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 157Pieņemts: 25.04.2000.Stājas spēkā: 01.09.2000.Zaudē spēku: 20.04.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 151/153, 28.04.2000.
Dokumenta valoda:
EN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
5279
{"selected":{"value":"23.01.2010","content":"<font class='s-1'>23.01.2010.-19.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.01.2010","iso_value":"2010\/01\/23","content":"<font class='s-1'>23.01.2010.-19.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2009","iso_value":"2009\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2009.-22.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.09.2008","iso_value":"2008\/09\/19","content":"<font class='s-1'>19.09.2008.-28.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-18.09.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2002","iso_value":"2002\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2002.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2000","iso_value":"2000\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2000.-28.06.2002.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.01.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)