Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.206

Rīgā 2016. gada 5. aprīlī (prot. Nr. 16 5. §)
Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par atbilstības novērtēšanu"
7. panta pirmo un otro daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka liftu un liftu drošības sastāvdaļu būtiskās prasības un to ievērošanas uzraudzības mehānismu, kā arī kārtību, kādā veicama tirgus uzraudzība.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. lifts – celšanas iekārta, kuras transportieris pārvietojas pa nekustīgām vadotnēm leņķī, kas attiecībā pret horizontāli ir lielāks par 15 grādiem, vai celšanas iekārtas, kas pārvietojas pa nemainīgu kursu, arī ja tās nepārvietojas pa stingrām vadotnēm;

2.2. kabīne – lifta daļa, kas balsta cilvēkus un (vai) kravas, lai tos paceltu vai nolaistu;

2.3. lifta paraugs – ar objektīviem tehnisko parametru raksturotājiem definēts reprezentatīvs lifts, kura tehniskajā dokumentācijā norādīts, kādā veidā lifti, kuri atbilst reprezentatīvajam liftam un kuros izmantotas identiskas lifta drošības sastāvdaļas, atbildīs attiecīgajām veselības un drošības pamatprasībām;

2.4. piedāvāt tirgū – saimnieciskās darbības ietvaros piegādāt lifta drošības sastāvdaļas par atlīdzību vai bez tās izplatīšanai vai lietošanai Eiropas Savienības tirgū;

2.5. laist tirgū – pirmo reizi piedāvāt lifta drošības sastāvdaļas Eiropas Savienības tirgū, bet attiecībā uz liftiem, veicot saimniecisko darbību par samaksu vai bez tās, – piegādāt liftu lietošanai Eiropas Savienības tirgū;

2.6. uzstādītājs – fiziska vai juridiska persona, kas ir atbildīga par lifta projektēšanu, ražošanu, uzstādīšanu un laišanu tirgū;

2.7. ražotājs – fiziska vai juridiska persona, kas ražo lifta drošības sastāvdaļas, projektē vai ražo un tirgo tās ar savu nosaukumu vai preču zīmi;

2.8. pilnvarotais pārstāvis – fiziska vai juridiska persona, kas reģistrēta Eiropas Savienībā un ir saņēmusi uzstādītāja vai ražotāja rakstisku pilnvaru rīkoties tā vārdā attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem;

2.9. importētājs – fiziska vai juridiska persona, kas veic saimniecisko darbību Eiropas Savienībā un laiž Eiropas Savienības tirgū kādas trešās valsts lifta drošības sastāvdaļas;

2.10. izplatītājs – fiziska vai juridiska persona piegādes ķēdē, kas nav ražotājs vai importētājs un kas piedāvā lifta drošības sastāvdaļas tirgū;

2.11. iesaistītās personas – uzstādītājs, ražotājs, pilnvarotais pārstāvis, importētājs un izplatītājs;

2.12. tehniskā specifikācija – dokuments, kas nosaka tehniskās prasības, kurām atbilst lifts vai lifta drošības sastāvdaļa;

2.13. paziņotā institūcija – nacionālās akreditācijas institūcijas akreditēta liftu un lifta drošības sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas institūcija, kura ir paziņota Eiropas Komisijai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izveido paziņošanas komisiju, kā arī kārtību, kādā komisija pieņem lēmumu un paziņo Eiropas Komisijai par atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas veic atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā, vai citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas paziņota liftu un to drošības sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas institūcija;

2.14. atsaukšana – ikviens pasākums, kura mērķis ir panākt lifta demontēšanu un drošu utilizēšanu, bet attiecībā uz lifta drošības sastāvdaļām atsaukšana ir jebkurš pasākums, kura mērķis ir saņemt atpakaļ lifta drošības sastāvdaļu, kas jau ir bijusi pieejama uzstādītājam vai galalietotājam;

2.15. izņemšana no tirgus – ikviens pasākums, kura mērķis ir novērst, ka lifta drošības sastāvdaļa piegādes ķēdē tiek piedāvāta tirgū;

2.16. CE atbilstības marķējums – zīme, ar ko ražotājs norāda, ka lifts atbilst piemērojamām prasībām, kuras ir noteiktas normatīvajos aktos, kas paredz izstrādājumu marķēšanu ar šo zīmi.

(Grozīts ar MK 26.09.2023. noteikumiem Nr. 546)

3. Noteikumi attiecas uz liftiem, kurus pastāvīgi izmanto ēkās un būvniecībā un kuri paredzēti, lai pārvietotu:

3.1. cilvēkus;

3.2. cilvēkus un kravas;

3.3. tikai kravas, ja liftā kravas pārvietošanai cilvēks var iekļūt bez grūtībām un iekārtas iekšpusē vai citā vietā, ko var aizsniegt lifta iekšpusē esošs cilvēks, ir vadības ierīces.

4. Noteikumi attiecas uz šādām lifta drošības sastāvdaļām:

4.1. šahtas durvju slēgierīcēm;

4.2. ierīcēm, kas novērš kabīnes krišanu vai nekontrolētu kustību;

4.3. ātruma ierobežotājiem;

4.4. enerģiju uzkrājošiem trieciena amortizatoriem:

4.4.1. ar nelineāru efektu;

4.4.2. ar atgriezeniskās kustības slāpēšanu;

4.5. enerģiju izkliedējošiem trieciena amortizatoriem;

4.6. drošības ierīcēm, kas piestiprinātas hidrauliskā spēka kontūra pacēlājam, lai novērstu krišanu;

4.7. elektriskajām drošības ierīcēm drošības slēgumu veidā ar elektroniskām sastāvdaļām.

(Grozīts ar MK 26.09.2023. noteikumiem Nr. 546)

5. Noteikumi neattiecas uz:

5.1. pacelšanas iekārtām, kuru ātrums nepārsniedz 0,15 m/s;

5.2. būvlaukumu pacēlājiem;

5.3. trošu ceļiem, tostarp trošu dzelzceļiem;

5.4. liftiem, kas īpaši projektēti un ražoti militārām vajadzībām vai likumā "Par policiju" noteikto iestāžu vajadzībām;

5.5. pacelšanas iekārtām, no kurām iespējams veikt darbu;

5.6. šahtās lietotajām pacelšanas iekārtām;

5.7. pacelšanas iekārtām, kas paredzētas izpildītāju pacelšanai izrāžu laikā;

5.8. pacelšanas iekārtām, kas ierīkotas transportlīdzekļos;

5.9. pacelšanas ierīcēm, kas pievienotas iekārtām un paredzētas tikai un vienīgi nokļūšanai darba vietā, tostarp mašīnas tehniskās apkopes un pārbaudes punktos;

5.10. zobstieņa un zobrata tipa vilcieniem;

5.11. eskalatoriem un mehāniskajiem celiņiem.

(Grozīts ar MK 26.09.2023. noteikumiem Nr. 546)

6. Uz liftiem, kuriem drošības prasības ir noteiktas citos normatīvajos aktos, šajos noteikumos noteiktās drošības prasības attiecas tiktāl, ciktāl tās nav pretrunā ar tajos noteiktajām drošības prasībām.

7. Par lifta drošības sastāvdaļu piedāvāšanu tirgū neuzskata:

7.1. lifta drošības sastāvdaļu ievešanu Latvijā, ja saņēmējs ir ražotāja pilnvarots pārstāvis, kuram uzticēts attiecīgo sastāvdaļu pirms piedāvāšanas tirgū sagatavot atbilstoši šo noteikumu prasībām;

7.2. lifta drošības sastāvdaļu ievešanu Latvijā apstrādei vai pilnveidošanai, lai pēc tam to izvestu no Latvijas;

7.3. lifta drošības sastāvdaļu izgatavošanu Latvijā izvešanai uz citām valstīm.

8. Laist tirgū un nodot ekspluatācijā var tikai šo noteikumu prasībām atbilstošus liftus un piedāvāt tirgū un nodot ekspluatācijā var tikai šo noteikumu prasībām atbilstošas liftu drošības sastāvdaļas. Ja piemērojamo standartu prasības projektēšanas un izgatavošanas stadijā tiek ievērotas un tas ir apliecināts ar šajos noteikumos noteiktajām atbilstības apliecināšanas procedūrām, uzskatāms, ka šo noteikumu 3. nodaļā minētās prasības ir ievērotas.

(MK 26.09.2023. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

9. Šo noteikumu prasības neattiecas uz tirdzniecības izstādēs, izstādēs vai demonstrācijās demonstrētiem liftiem vai lifta drošības sastāvdaļām, ja par to neatbilstību ir skaidri norādīta informācija, kurā arī norādīts, ka tie netiks laisti tirgū vai piedāvāti tirgū, kamēr nebūs nodrošināta to atbilstība. Demonstrāciju laikā ir jāveic atbilstoši drošības pasākumi cilvēku aizsardzībai.

10. (Svītrots ar MK 26.09.2023. noteikumiem Nr. 546)

11. Lifts vai lifta drošības sastāvdaļa, kas atbilst piemērojamiem standartiem (vai to daļām), uz kuriem publicētas atsauces Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (turpmāk – piemērojamie standarti), uzskatāma par atbilstošu šo noteikumu 3. nodaļā minētajām būtiskajām drošuma prasībām, kuras aptver piemērojamie standarti.

12. Nacionālā standartizācijas institūcija publicē savā tīmekļvietnē sarakstu ar piemērojamiem standartiem, kas adaptēti nacionālo standartu statusā.

13. Lai garantētu atbilstošu lifta darbību un drošu tā lietošanu:

13.1. liftu komplektē saskaņā ar lifta pasūtītāja dokumentāru apliecinājumu par lifta paredzēto pielietojumu un funkcijām;
 

13.2. liftu uzstāda, ja nodrošināta iepriekšēja tehniskās informācijas apmaiņa starp lifta uzstādītāju un personu, kas ir atbildīga par būvi vai būvdarbiem būvē, kurā liftu paredzēts uzstādīt, un ja lifta uzstādītājs atbilstoši uzrādītajai dokumentācijai ir pārliecinājies, ka būves tehniskie raksturlielumi pieļauj izpildīt šajos noteikumos liftam noteiktās prasības.

(MK 26.09.2023. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

14. Tirgus uzraudzības iestāde, kas veic liftu un lifta drošības sastāvdaļu tirgus uzraudzību, šo noteikumu izpratnē ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

2. Iesaistīto personu pienākumi
2.1. Iesaistīto personu vispārīgie pienākumi

(Apakšnodaļas nosaukums MK 26.09.2023. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

15. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma iesaistītās personas sniedz informāciju par šo noteikumu 4. punktā minētajām lifta drošības sastāvdaļām, norādot:

15.1. visas iesaistītās personas, kuras tām ir piegādājušas lifta drošības sastāvdaļas;

15.2. visas iesaistītās personas, kurām tās ir piegādājušas lifta drošības sastāvdaļas.

16. Iesaistītās personas nodrošina šo noteikumu 15. punktā minētās informācijas pieejamību tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc tam, kad tām piegādātas vai tās ir piegādājušas lifta drošības sastāvdaļas.

2.1.1 Uzstādītāju pienākumi

(Apakšnodaļas nosaukums MK 26.09.2023. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

17. Laižot tirgū liftu, uzstādītājs nodrošina, ka tas ir projektēts, ražots, uzstādīts un testēts atbilstoši šo noteikumu 3. nodaļā minētajām būtiskajām prasībām.

(MK 26.09.2023. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

18. Uzstādītājs sagatavo tehnisko dokumentāciju un veic šo noteikumu 111. punktā minēto attiecīgo atbilstības novērtēšanas procedūru vai nodrošina tās veikšanu.

(Grozīts ar MK 26.09.2023. noteikumiem Nr. 546)

19. Ja atbilstības novērtēšanas procedūrā ir pierādīts, ka lifts atbilst šo noteikumu prasībām, uzstādītājs sagatavo atbilstības deklarāciju, nodrošinot, ka tā ir pievienota liftam, un marķē liftu ar CE atbilstības marķējumu.

20. Uzstādītājs glabā tehnisko dokumentāciju, atbilstības deklarāciju un, ja nepieciešams, atbilstību apliecinošo dokumentāciju 10 gadus pēc lifta laišanas tirgū.

21. Uzstādītājs, ja nepieciešams, izskata un reģistrē sūdzības par tirgū laistajiem un piedāvātajiem liftiem, kā arī izmeklē liftu neatbilstības gadījumus, ievērojot, ka tiek nodrošināta patērētāju veselības un drošības aizsardzība.

22. Uzstādītājs nodrošina, ka uz uzstādītā lifta ir tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits identifikācijas elements.

23. Uzstādītājs uz lifta norāda savu nosaukumu vai reģistrētu preču zīmi un kontaktadresi, kur var sazināties ar uzstādītāju.

24. Uzstādītājs nodrošina, ka liftam ir pievienota šo noteikumu 109. punktā minētā lietošanas instrukcija valsts valodā.

25. Ja uzstādītājs uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka lifts, kuru tas ir laidis tirgū, neatbilst šo noteikumu prasībām, tas nekavējoties veic nepieciešamās korektīvās darbības, lai panāktu lifta atbilstību. Ja lifts rada apdraudējumu, uzstādītājs nekavējoties par to informē tirgus aizsardzības iestādi, norādot detalizētu informāciju par neatbilstību un veiktajiem pasākumiem, lai neatbilstību novērstu.

26. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma uzstādītājs sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju valsts valodā, lai pierādītu lifta atbilstību, un sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādi, lai novērstu tirgū laisto liftu radīto risku.

2.2. Ražotāja pienākumi

27. Šo noteikumu izpratnē importētāju un izplatītāju uzskata par ražotāju un tam ir šajā nodaļā noteiktie pienākumi, ja tas laiž tirgū lifta drošības sastāvdaļas ar savu vārdu vai preču zīmi vai izmaina tirgū laistās lifta drošības sastāvdaļas tā, ka tas var ietekmēt to atbilstību šo noteikumu 3. nodaļā minētajām būtiskajām prasībām.

28. Laižot tirgū lifta drošības sastāvdaļas, ražotājs nodrošina, ka tās ir projektētas un ražotas atbilstoši šo noteikumu 3. nodaļā minētajām būtiskajām prasībām.

29. Ražotājs lifta drošības sastāvdaļām sagatavo tehnisko dokumentāciju un veic attiecīgo šo noteikumu 110. punktā minēto atbilstības novērtēšanas procedūru vai nodrošina, ka tā ir veikta.

30. Ja ar atbilstības novērtēšanas procedūru ir pierādīts, ka lifta drošības sastāvdaļas atbilst šo noteikumu prasībām, ražotājs sagatavo atbilstības deklarāciju un nodrošina, ka tā ir pievienota lifta drošības sastāvdaļām, un marķē lifta drošības sastāvdaļas ar CE atbilstības marķējumu.

(MK 26.09.2023. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

31. Ražotājs glabā tehnisko dokumentāciju, atbilstības deklarāciju un, ja nepieciešams, atbilstību apliecinošo dokumentāciju 10 gadus pēc lifta drošības sastāvdaļu laišanas tirgū.

32. Ja lifta drošības sastāvdaļas tiek ražotas sērijveidā, ražotājs izstrādā kontroles procedūras, lai nodrošinātu to atbilstību šo noteikumu prasībām, un ņem vērā izmaiņas lifta drošības sastāvdaļu konstrukcijā vai raksturlielumos, kā arī piemērojamos standartos vai citās tehniskajās specifikācijās, uz kuru pamata ir apliecināta lifta drošības sastāvdaļu atbilstība šo noteikumu prasībām.

33. Ja nepieciešams izvērtēt lifta drošības sastāvdaļu radīto risku, ražotājs patērētāju veselības un drošības aizsardzības nolūkā testē un izvērtē tirgū piedāvātās lifta drošības sastāvdaļas, reģistrē sūdzības un informāciju par neatbilstošām un no tirgus atsauktām lifta drošības sastāvdaļām, kā arī informē izplatītājus par minēto darbību veikšanu.

34. Ražotājs nodrošina, ka tirgū laisto lifta drošības sastāvdaļu marķējumā ir norādīts tipa, partijas vai sērijas numurs, vai tām ir cits identifikācijas elements. Ja lifta drošības sastāvdaļas izmērs vai īpatnības to neļauj, ražotājs šo informāciju norāda uz CE atbilstības marķējuma.

35. Ražotājs uz lifta drošības sastāvdaļām vai, ja tas nav iespējams, uz CE atbilstības marķējuma norāda savu nosaukumu vai reģistrētu preču zīmi un kontaktadresi, kur var sazināties ar ražotāju.

36. Ražotājs nodrošina, ka lifta drošības sastāvdaļām pievienota šo noteikumu 108. punktā minētā uzstādīšanas un lietošanas instrukcija, kā arī informācija valsts valodā.

37. Ražotājs, kurš uzskata vai kuram ir pamats uzskatīt, ka lifta drošības sastāvdaļas, kuras tas ir laidis tirgū, neatbilst šo noteikumu prasībām, nekavējoties veic korektīvās darbības, lai nodrošinātu lifta drošības sastāvdaļu atbilstību šo noteikumu prasībām vai, ja nepieciešams, lai atsauktu vai izņemtu tās no tirgus. Ja lifta drošības sastāvdaļas rada risku, ražotājs nekavējoties par to informē tirgus uzraudzības iestādi, norādot detalizētu informāciju, jo īpaši par neatbilstību un veiktajām korektīvajām darbībām.

38. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma ražotājs tai sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju valsts valodā, lai pierādītu lifta drošības sastāvdaļu atbilstību šo noteikumu prasībām.

39. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma ražotājs sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādi, lai novērstu tirgū laisto lifta drošības sastāvdaļu radīto risku.

2.3. Pilnvarotie pārstāvji

40. Ražotājs vai uzstādītājs ar rakstisku pilnvaru var iecelt pilnvarotu pārstāvi. Pilnvarā neiekļauj šo noteikumu 17., 18., 28. un 29. punktā noteiktos pienākumus.

(Grozīts ar MK 26.09.2023. noteikumiem Nr. 546)

41. Pilnvarotais pārstāvis veic vismaz šādus pienākumus:

41.1. 10 gadus pēc lifta drošības sastāvdaļas vai lifta laišanas tirgū glabā tirgus uzraudzības iestādēm pieejamu atbilstības deklarāciju, apstiprinājuma lēmumu(-us), kas attiecas uz ražotāju vai uzstādītāju apstiprināto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un tehnisko dokumentāciju;

41.2. pēc pamatota tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu lifta drošības sastāvdaļu vai lifta atbilstību;

41.3. pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādi, lai novērstu lifta drošības sastāvdaļu vai lifta radīto risku, ievērojot pilnvarojumu.

2.4. Importētāja pienākumi

42. Importētājs laiž tirgū šo noteikumu prasībām atbilstošas lifta drošības sastāvdaļas.

43. Pirms lifta drošības sastāvdaļu laišanas tirgū importētājs nodrošina, ka ražotājs ir veicis attiecīgo šo noteikumu 110. punktā minēto atbilstības novērtēšanas procedūru, sagatavojis atbilstošu tehnisko dokumentāciju, marķējis lifta drošības sastāvdaļas ar CE atbilstības marķējumu, pievienojis atbilstības deklarāciju un nepieciešamo dokumentāciju, kā arī ir izpildījis šo noteikumu 33. un 34. punktā minētos pienākumus.

44. Importētājs, kurš uzskata vai kuram ir pamats uzskatīt, ka lifta drošības sastāvdaļas neatbilst būtiskajām prasībām, nelaiž tās tirgū līdz brīdim, kamēr nav panākta to atbilstība. Ja lifta drošības sastāvdaļas rada apdraudējumu, importētājs par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādi.

45. Importētājs uz lifta drošības sastāvdaļām norāda savu nosaukumu vai reģistrētu preču zīmi un kontaktadresi, kur var sazināties ar importētāju. Ja minēto informāciju nav iespējams norādīt uz lifta drošības sastāvdaļas, to norāda uz iepakojuma vai lifta drošības sastāvdaļai pievienotā dokumenta.

46. Importētājs nodrošina, ka lifta drošības sastāvdaļām ir pievienota lietošanas instrukcija valsts valodā.

47. Importētājs nodrošina, ka laikā, kad tas ir atbildīgs par lifta drošības sastāvdaļām, to uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē to atbilstību šo noteikumu 3. nodaļā minētajām būtiskajām prasībām.

48. Ja nepieciešams izvērtēt lifta drošības sastāvdaļu radīto risku, importētājs patērētāju veselības un drošības aizsardzības nolūkā testē un izvērtē tirgū piedāvāto lifta drošības sastāvdaļu paraugus, reģistrē sūdzības un informāciju par neatbilstošām un no tirgus atsauktām lifta drošības sastāvdaļām, kā arī informē uzstādītājus un izplatītājus par minēto darbību veikšanu.

49. Importētājs, kurš uzskata vai kuram ir pamats uzskatīt, ka lifta drošības sastāvdaļas, kuras tas ir laidis tirgū, neatbilst šo noteikumu prasībām, nekavējoties veic korektīvās darbības, lai nodrošinātu to atbilstību šo noteikumu prasībām vai, ja nepieciešams, lai atsauktu vai izņemtu tās no tirgus. Ja lifta drošības sastāvdaļas rada risku, importētājs nekavējoties par to informē tirgus uzraudzības iestādi, norādot detalizētu informāciju, jo īpaši par neatbilstībām un veiktajām korektīvajām darbībām.

50. Importētājs 10 gadus pēc lifta drošības sastāvdaļu laišanas tirgū glabā tirgus uzraudzības iestādēm pieejamu atbilstības deklarācijas kopiju un, ja nepieciešams, apstiprinājuma lēmumu(-us), kā arī pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma nodrošina pieejamību tehniskajai dokumentācijai.

51. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma importētājs tai sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju valsts valodā, lai pierādītu lifta drošības sastāvdaļu atbilstību šo noteikumu prasībām.

52. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma importētājs sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādi, lai novērstu tirgū laisto lifta drošības sastāvdaļu radīto risku.

2.5. Izplatītāja pienākumi

53. Piedāvājot tirgū lifta drošības sastāvdaļas, izplatītājs rīkojas ar pienācīgu rūpību, lai ievērotu šo noteikumu prasības.

54. Pirms lifta drošības sastāvdaļu piedāvāšanas tirgū izplatītājs pārliecinās, ka tās ir marķētas ar CE atbilstības marķējumu, tām ir pievienota atbilstības deklarācija un nepieciešamā dokumentācija, lietošanas instrukcija un informācija valsts valodā, kā arī ražotājs ir ievērojis šo noteikumu 34. un 35. punkta prasības, savukārt importētājs ir ievērojis šo noteikumu 45. punkta prasības.

55. Izplatītājs, kurš uzskata vai kuram ir pamats uzskatīt, ka lifta drošības sastāvdaļas neatbilst šo noteikumu prasībām, nepiedāvā tās tirgū līdz brīdim, kamēr nav panākta to atbilstība. Ja lifta drošības sastāvdaļas rada risku, izplatītājs par to informē ražotāju vai importētāju un tirgus uzraudzības iestādi.

56. Izplatītājs nodrošina, ka laikā, kad tas ir atbildīgs par lifta drošības sastāvdaļām, to uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē to atbilstību šo noteikumu 3. nodaļā minētajām būtiskajām prasībām.

57. Izplatītājs, kurš uzskata vai kuram ir pamats uzskatīt, ka lifta drošības sastāvdaļas, kuras tas ir piedāvājis tirgū, neatbilst šo noteikumu prasībām, nodrošina, ka tiek veiktas nepieciešamās korektīvās darbības, lai nodrošinātu lifta drošības sastāvdaļu atbilstību šo noteikumu prasībām vai, ja nepieciešams, lai atsauktu vai izņemtu tās no tirgus. Ja lifta drošības sastāvdaļas rada risku, izplatītājs nekavējoties par to informē tirgus uzraudzības iestādi, norādot detalizētu informāciju, jo īpaši par neatbilstībām un veiktajām korektīvajām darbībām.

58. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma izplatītājs sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju valsts valodā, lai pierādītu lifta drošības sastāvdaļu atbilstību šo noteikumu prasībām.

59. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma izplatītājs sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādi, lai novērstu tirgū piedāvāto lifta drošības sastāvdaļu radīto risku.

3. Būtiskās prasības liftiem un lifta drošības sastāvdaļām
3.1. Projektēšana un konstruēšana

60. Katru transportieri aprīko ar kabīni. Lifta kabīni projektē un konstruē atbilstoši paredzamajam maksimālajam pārvietojamo cilvēku skaitam un lifta nominālajai celtspējai, kādu nosaka lifta uzstādītājs.

60.1 Gadījumos, ja pastāvošie riski nav aptverti ar šo noteikumu prasībām, lifta uzstādītājs, projektējot, ražojot un uzstādot liftus, un lifta drošības sastāvdaļu ražotājs, projektējot un izgatavojot lifta drošības sastāvdaļas, ievēro normatīvajos aktos par mašīnu drošību noteiktās būtiskās drošības un nekaitīguma prasības. Visos gadījumos piemēro normatīvajos aktos par mašīnu drošību noteiktās prasības par mašīnu piemērotību paredzētajām funkcijām un mašīnas darbināšanu, regulēšanu, apkopi un lietošanu, nepakļaujot cilvēkus riskam, ja šīs darbības veic paredzētajos apstākļos, ņemot vērā jebkuru paredzamu nepareizu lietošanu.

(MK 26.09.2023. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

61. Ja lifts ir paredzēts cilvēku pārvietošanai un attiecīgie izmēri to pieļauj, kabīni konstruē tā, lai personām ar invaliditāti un personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem atvieglotu piekļuvi kabīnei un lifta izmantošanu.

(MK 26.09.2023. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

62. Kabīnes piekares un (vai) balstiekārtas līdzekļus, to stiprinājumus un starpposmu daļas, ņemot vērā lifta lietošanas apstākļus, izmantojamos materiālus un izgatavošanas nosacījumus, izvēlas un projektē tā, lai nodrošinātu adekvātu vispārējo drošības līmeni un samazinātu kabīnes nokrišanas risku.

63. Ja kabīnes piekarei izmanto troses vai ķēdes, lieto vismaz divas neatkarīgas trošu vai ķēžu sistēmas. Katrai sistēmai nepieciešams savs stiprinājums.

64. Piekares sistēmā trosēm un ķēdēm nedrīkst būt savienojumi vai savijumi, izņemot vietas, kur tas ir nepieciešams troses vai ķēdes piekarei vai cilpas izveidošanai.

65. Liftu projektē, ražo un uzstāda tā, lai aizkavētu kustības uzsākšanu, ja tiek pārsniegta nominālā celtspēja.

66. Liftu aprīko ar ātruma ierobežotājiem.

67. Šo noteikumu 66. punktā minētā prasība neattiecas uz liftiem, kuru pārvietošanās sistēma konstruēta tā, lai nepieļautu ātruma pārsniegšanu.

68. Ātrgaitas liftu apgādā ar ātruma kontroles un ierobežošanas ierīci.

69. Liftu, kura kabīne tiek pārvietota ar dzenskriemeļiem, projektē tā, lai nodrošinātu velkošā kabeļa (troses) stabilitāti uz skriemeļa.

70. Visiem pasažieru liftiem nepieciešams individuāls lifta piedziņas mehānisms.

71. Šo noteikumu 70. punktā minētā prasība neattiecas uz nepārtrauktas darbības liftiem, kuru pretsvars ir aizvietots ar otru kabīni.

(Grozīts ar MK 26.09.2023. noteikumiem Nr. 546)

72. Lifta uzstādītājs nodrošina, lai lifta mehānismi un ar tiem saistītās lifta ierīces ir pieejamas tikai tehniskajām apkopēm, kā arī ārkārtas gadījumos.

(Grozīts ar MK 26.09.2023. noteikumiem Nr. 546)

73. Personām ar invaliditāti un personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem bez pavadoņa paredzētajos liftos atbilstoši projektē un izvieto vadības ierīces.

(Grozīts ar MK 26.09.2023. noteikumiem Nr. 546)

74. Lifta vadības ierīču funkcijas norāda skaidri un nepārprotami.

75. Liftu grupu izsaukšanas ierīču vadībai jābūt apvienotai vai savstarpēji saistītai.

76. Elektroiekārtas uzstāda un pievieno tā, lai:

76.1. tās nebūtu iespējams sajaukt ar slēgumiem, kam nav tiešas saistības ar liftu;

76.2. elektriskās slodzes laikā var pārslēgt elektroapgādi;

76.3. lifta kustība ir atkarīga no elektriskajām drošības ierīcēm, kas ieslēgtas atsevišķā elektriskā drošības ķēdē; 

76.4. bojājums elektroinstalācijā neizraisa bīstamas situācijas.

(Grozīts ar MK 26.09.2023. noteikumiem Nr. 546)

3.2. Riska novēršana ārpus kabīnes

77. Liftu projektē un izgatavo tā, lai telpa, kurā pārvietojas kabīne, būtu pieejama tikai lifta tehniskajai apkopei vai ārkārtas gadījumos.

78. Pirms apkalpojošā personāla iekļūšanas šo noteikumu 77. punktā minētajā telpā tiek nodrošināta lifta normālas darbības pārtraukšana.

79. Liftu projektē un izgatavo tā, lai novērstu kabīnes izraisītu saspiešanas risku, kad tā atrodas kādā no tās kustības galējiem stāvokļiem. Lai novērstu saspiešanas risku, aiz kabīnes vietās, kur kabīne atrodas tās kustības gala stāvoklī, izveido brīvu telpu vai patvēruma telpu.

(MK 26.09.2023. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

80. Ja ekspluatācijā pieņemtajās būvēs tehniski nav iespējams izveidot šo noteikumu 79. punktā noteikto brīvo telpu vai patvēruma telpu, lifta uzstādītājs var veikt citus pasākumus, lai novērstu šo noteikumu 79. punktā minēto saspiešanas risku, ja lifta uzstādītājs ir saņēmis paziņotās institūcijas dokumentāri apliecinātu iepriekšēju apstiprinājumu, ka konkrētajam liftam tā paredzētajā uzstādīšanas vietā noteiktie alternatīvie risinājumi novērš saspiešanas risku. Lifta uzstādītājs nodrošina, ka paziņotās institūcijas izsniegtais apstiprinājums tiek pievienots liftam.

(MK 26.09.2023. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

81. Durvju ailēm lifta šahtā, kuras paredzētas ieejai lifta kabīnē un izejai no tās, nepieciešamas lietošanas apstākļiem atbilstošas izturīgas durvis.

82. Bloķēšanas ierīces novērš:

82.1. kabīnes kustības uzsākšanu (neatkarīgi no apstākļiem), kamēr lifta šahtas durvis nav aizvērtas un noslēgtas;

82.2. lifta šahtas durvju atvēršanos, kamēr kabīne vēl pārvietojas un neatrodas pieturas vietā.

83. Ja kustības ātrums pieturā tiek kontrolēts, lifta durvju atvēršanās tā apstāšanās kustības laikā ir pieļaujama.

3.3. Riska novēršana kabīnē

84. Lifta kabīnei no grīdas līdz griestiem jābūt noslēgtai ar sienām, izņemot ventilācijas atveres un kabīnes durvis, kurām jābūt pilnā kabīnes augstumā.

85. Lifta kabīnes durvis projektē un uzstāda tā, lai lifta kabīne nevarētu kustēties, ja durvis nav aizvērtas, un apstājas, ja durvis ir atvērtas, izņemot lifta kabīnes kustību pieturvietās atbilstoši šo noteikumu 83. punktam.

(MK 26.09.2023. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

86. Kabīnei nekavējoties jāapstājas, ja tiek atvērtas tās durvis.

87. Ja nav lifta šahtas vai ja cilvēkam iespējams nokrist starp lifta kabīni un šahtu, kabīnes durvīm jābūt aizvērtām un noslēgtām, kad lifta kabīne apstājas starp stāviem.

88. Liftu nodrošina ar attiecīgām ierīcēm, lai energopadeves traucējumu vai detaļu lūzuma gadījumā novērstu kabīnes brīvu krišanu vai nevadāmu kustību.

89. Ierīces, kas ierobežo lifta kabīnes krišanu, nav atkarīgas no lifta kabīnes piekares veida (piekares līdzekļiem). Minētajām ierīcēm jānodrošina lifta kabīnes krišanas apturēšana arī pie nomināli noslogotas lifta kabīnes, kas pārvietojas ar maksimālo ātrumu, kādu paredzējis lifta uzstādītājs.

(MK 26.09.2023. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

90. Šo noteikumu 89. punktā minētajā gadījumā lifta kabīnes apstādināšana nedrīkst kaitēt pasažieriem neatkarīgi no kabīnes noslogojuma.

91. Starp lifta šahtas grīdu un kabīnes grīdu nepieciešami buferi, kas maksimāli saspiestā stāvoklī nodrošina šo noteikumu 80. punktā minēto brīvo telpu.

92. Šo noteikumu 91. punktā noteiktā prasība neattiecas uz liftiem, kuru kabīne nevar iekļūt šo noteikumu 80. punktā minētajā brīvajā telpā pārvietošanās sistēmas konstrukcijas dēļ.

93. Liftu projektē un izgatavo tā, lai nebūtu iespējama tā darbība, ja šo noteikumu 88. punktā minētās ierīces nav darba kārtībā.

3.4. Citas drošības prasības

94. Lifta šahtas durvis un kabīnes durvis vai abas durvis, ja tās ir automatizētas, aprīko ar ierīci, kas novērš cilvēka saspiešanas risku, tām esot kustībā.

95. Lifta šahtas durvīm (arī tām, kurās ir stikla sastāvdaļas), ja tām ir piemērojamas normatīvajos aktos par būvju ugunsdrošību noteiktās prasības, ir termoizolētības īpašības vai tās ierobežo siltuma starojumu, kā arī saglabā viengabalainību.

(MK 26.09.2023. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

96. Lifta šahtā nedrīkst atrasties cauruļvadi, elektroinstalācija vai citas konstrukcijas, izņemot tās, kuras nepieciešamas lifta darbībai un drošībai.

97. Pretsvaru uzstāda tā, lai izvairītos no jebkāda riska tam sadurties ar kabīni vai uzkrist uz tās.

98. Liftu aprīko ar līdzekļiem, ar kuru palīdzību ārkārtas gadījumos ir iespējams atbrīvot cilvēkus un evakuēt tos no lifta.

99. Lifta kabīni aprīko ar abpusējiem saziņas līdzekļiem, kas nodrošina kabīnē esošo cilvēku iespējas pastāvīgi kontaktēties ar apkalpojošo personālu.

100. Liftu projektē un izgatavo tā, lai gadījumos, kad lifta dzinēja temperatūra pārsniedz lifta uzstādītāja noteikto temperatūru, lifta kabīne varētu pabeigt uzsākto kustību, bet neuzsāktu nākamo, kamēr nav novērsti attiecīgie bojājumi.

101. Lifta kabīni projektē un izgatavo tā, lai nodrošinātu pasažieriem pietiekamu ventilāciju, arī liftam ilgstoši stāvot.

102. Lifta kabīne ir apgaismota gan tās pārvietošanās laikā, gan tad, kad durvis ir atvērtas.

103. Lifta kabīnē ir avārijas apgaismojums.

104. Šo noteikumu 99. punktā minētos saziņas līdzekļus un šo noteikumu 103. punktā minētās avārijas apgaismojuma ierīces projektē un izgatavo tā, lai tās funkcionētu arī tad, ja nav normālas enerģijas padeves. To darbības ilgumam jābūt pietiekamam, lai nodrošinātu pasažieru atbrīvošanu un evakuāciju ārkārtas gadījumos.

105. Liftu vadības ierīču slēgumus, ko var izmantot ugunsgrēka gadījumā, projektē un izgatavo tā, lai tiktu novērsta lifta apstāšanās noteiktos stāvos un glābšanas dienestam būtu iespējams liftu prioritāri kontrolēt.

(MK 26.09.2023. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

3.5. Apzīmējumi

106. Lifta kabīnē redzamā vietā novieto plāksnīti, kurā skaidri norādīta šāda informācija:

106.1. lifta uzstādītāja nosaukums un adrese;

106.2. lifta sērijas vai tipa apzīmējums;

106.3. lifta sērijas numurs (ja ir sērija);

106.4. lifta uzstādīšanas gads;

106.5. lifta nominālā celtspēja kilogramos;

106.6. maksimālais pasažieru skaits;

106.7. CE marķējums.

107. Ja lifts ir projektēts tā, lai ārkārtas gadījumos pieļautu cilvēku izkļūšanu no kabīnes bez palīdzības no ārpuses, attiecīgās instrukcijas novieto redzamā vietā kabīnē, un tām jābūt skaidrām un nepārprotamām.

3.6. Lietošanas instrukcijas

108. Lifta drošības sastāvdaļām ir nepieciešamas uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas. Instrukcijās ietver drošības sastāvdaļu uzstādīšanas, savienošanas, regulēšanas un tehniskās apkopes prasības atbilstoši šiem noteikumiem.

109. Katram liftam ir vismaz šāda dokumentācija valsts valodā:

109.1. lietošanas instrukcija (rokasgrāmata) ar rasējumiem un aprakstiem, kas nepieciešami lifta normālai lietošanai, tehniskajai apkopei, inspicēšanai, remontiem un periodiskajām pārbaudēm, kā arī cilvēku atbrīvošanai un evakuācijai ārkārtas gadījumos;

109.2. reģistrācijas žurnāls ar atzīmēm par lifta remontiem un periodiskajām pārbaudēm.

4. Atbilstības novērtēšana

110. Lifta drošības sastāvdaļu atbilstību šo noteikumu 3. nodaļā minētajām būtiskajām drošuma prasībām apliecina, izmantojot vienu no šādām atbilstības novērtēšanas procedūrām:

110.1. B modulis (5.1. apakšnodaļa) un C2 modulis (5.4. apakšnodaļa);

110.2. B modulis (5.1. apakšnodaļa) un E modulis (5.2. apakšnodaļa);

110.3. H modulis (5.3. apakšnodaļa).

111. Lifta atbilstību šo noteikumu 3. nodaļā minētajām būtiskajām drošuma prasībām apliecina, izmantojot vienu no šādām atbilstības novērtēšanas procedūrām:

111.1. ja lifts ir projektēts un ražots saskaņā ar lifta paraugu, kam veikts atbilstības apliecinājums saskaņā ar B moduli (6.1. apakšnodaļa), izmanto vienu no šādām atbilstības novērtēšanas procedūrām:

111.1.1. galīgo lifta inspekciju (6.2. apakšnodaļa);

111.1.2. E moduli (6.3. apakšnodaļa);

111.1.3. D moduli (6.4. apakšnodaļa);

111.2. ja lifts ir projektēts un ražots saskaņā ar kvalitātes sistēmu, kas apstiprināta ar H1 moduli (6.5. apakšnodaļa, izņemot dizaina pārbaudi), izmanto vienu no šādām atbilstības novērtēšanas procedūrām:

111.2.1. galīgo lifta inspekciju (6.2. apakšnodaļa);

111.2.2. E moduli (6.3. apakšnodaļa);

111.2.3. D moduli (6.4. apakšnodaļa);

111.3. G moduli (6.6. apakšnodaļa);

111.4. H1 moduli (6.5. apakšnodaļa).

112. Šo noteikumu 111.1. un 111.2. apakšpunktā minētajos gadījumos persona, kura ir atbildīga par lifta projektu un ražošanu, un persona, kura ir atbildīga par lifta uzstādīšanu un testēšanu, nav viena un tā pati persona. Par lifta projektu un ražošanu atbildīgā persona nodrošina par lifta uzstādīšanu un testēšanu atbildīgajai personai visus vajadzīgos dokumentus un informāciju, lai tā spētu nodrošināt pareizu un drošu lifta uzstādīšanu un testēšanu.

113. Visas pieļaujamās atšķirības (maksimālie un minimālie lielumi) starp lifta paraugu un liftiem, kuri izveidoti atbilstoši lifta paraugam, tiek skaidri norādītas tehniskajā dokumentācijā.

114. Pamatojoties uz aprēķiniem un (vai) uz konstrukcijas plāniem, atļauts pierādīt liftu un lifta drošības sastāvdaļu klāsta līdzību, lai izpildītu būtiskās drošības prasības, kas minētas šo noteikumu 3. nodaļā.

5. Lifta drošības sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas procedūras
5.1. ES tipa pārbaude (B modulis)

115. ES tipa pārbaude ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā paziņotā institūcija pārbauda lifta drošības sastāvdaļas tehnisko projektu, kā arī pārbauda un novērtē, vai lifta drošības sastāvdaļas tehniskais projekts atbilst šo noteikumu 3. nodaļā minētajām būtiskajām prasībām un nodrošina, ka lifts, kurā sastāvdaļa ir pareizi iebūvēta, atbilst šīm prasībām.

116. ES tipa pārbaudes pieteikumu ražotājs vai viņa pilnvarots pārstāvis iesniedz vienai paziņotajai institūcijai pēc savas izvēles. Pieteikumā ietver:

116.1. ražotāja un pilnvarotā pārstāvja, ja tas iesniedz pieteikumu, nosaukumu un adresi, kā arī lifta drošības sastāvdaļu ražošanas vietu;

116.2. rakstisku paziņojumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai institūcijai;

116.3. tehnisko dokumentāciju. Tehniskā dokumentācija nodrošina iespēju novērtēt lifta drošības sastāvdaļas atbilstību piemērojamām prasībām un ietver atbilstošu apdraudējuma analīzi un novērtēšanu. Tehniskajā dokumentācijā norāda piemērojamās prasības, un, ciktāl tas ir nepieciešams novērtēšanai, tā aptver lifta drošības sastāvdaļas projektēšanu, ražošanu un ekspluatāciju. Tehniskajā dokumentācijā, ja nepieciešams, iekļauj:

116.3.1. lifta drošības sastāvdaļas aprakstu, ieskaitot tās izmantošanas jomu (jo īpaši iespējamās ātruma, celtspējas un jaudas robežas) un nosacījumus (jo īpaši sprādzienbīstamas vides un laika apstākļu ietekmi);

116.3.2. projektēšanas un izgatavošanas rasējumus un diagrammas;

116.3.3. skaidrojumus, kas vajadzīgi minēto rasējumu un diagrammu un lifta drošības sastāvdaļas darbības izpratnei;

116.3.4. to pilnībā vai daļēji piemēroto standartu sarakstu, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un, ja minētie standarti nav piemēroti, to risinājumu aprakstus, kas pieņemti, lai nodrošinātu, ka lifta drošības sastāvdaļa atbilst šo noteikumu prasībām, kā arī citu atbilstošu tehnisko specifikāciju sarakstu. Ja piemērojamie standarti ir piemēroti daļēji, tehniskajā dokumentācijā norāda piemērotās standartu daļas;

116.3.5. jebkuru ražotāja vai tā uzdevumā veiktu projektēšanas aprēķinu rezultātus;

116.3.6. testēšanas ziņojumus;

116.3.7. lifta drošības sastāvdaļu instrukcijas kopiju;

116.3.8. pasākumus, kas jāveic ražošanas posmā, lai nodrošinātu, ka sērijveidā ražotās lifta drošības sastāvdaļas atbilst pārbaudītajai lifta drošības sastāvdaļai;

116.4. lifta drošības sastāvdaļas reprezentatīvu paraugu vai informāciju par vietu, kur to var pārbaudīt. Paziņotā institūcija var pieprasīt jaunus paraugus, ja tie nepieciešami, lai veiktu testēšanas programmu;

116.5. apliecinājumus, kas apstiprina tehniskā projekta risinājuma atbilstību. Apliecinājumos norāda visus izmantotos dokumentus, tostarp citas attiecīgās tehniskās specifikācijas, jo īpaši tad, ja nav pilnībā piemēroti attiecīgie piemērojamie standarti. Ja nepieciešams, iekļauj arī tādu testu rezultātus, kurus saskaņā ar citām attiecīgām tehniskajām specifikācijām ir veikusi ražotāja laboratorija vai cita testēšanas laboratorija ražotāja vārdā un uz ražotāja atbildību.

117. Paziņotā institūcija ES tipa pārbaudi veic šādā kārtībā:

117.1. pārbauda tehnisko dokumentāciju un pierādījumus, lai novērtētu lifta drošības sastāvdaļas tehniskā projekta atbilstību;

117.2. vienojas ar pieteikuma iesniedzēju par vietu, kur tiks veiktas pārbaudes un testi;

117.3. pārliecinās, ka paraugs(-i) ir ražots(-i) saskaņā ar tehnisko dokumentāciju, un nosaka tos elementus, kas izstrādāti saskaņā ar piemērojamo standartu prasībām, kā arī elementus, kas izstrādāti saskaņā ar citām attiecīgajām tehniskajām specifikācijām;

117.4. veic atbilstošas pārbaudes vai testus vai nodrošina to veikšanu, lai pārbaudītu, vai ražotājs piemērojis attiecīgajos piemērojamos standartos paredzētās specifikācijas un vai tās piemērotas pareizi.

118. Paziņotā institūcija sagatavo novērtējuma ziņojumu, kurā norāda pasākumus, kas veikti saskaņā ar šo noteikumu 117. punktu, un šo pasākumu rezultātus. Neskarot savus pienākumus pret paziņojošajām iestādēm, paziņotā institūcija tikai ar ražotāja piekrišanu pilnībā vai daļēji izpauž minētā ziņojuma saturu.

119. Ja lifta drošības sastāvdaļas tips atbilst šo noteikumu prasībām, paziņotā institūcija izsniedz ražotājam ES tipa pārbaudes sertifikātu, tajā iekļaujot ražotāja nosaukumu un adresi, ES tipa pārbaudes secinājumus, sertifikāta derīguma nosacījumus un apstiprinātā tipa identifikācijai nepieciešamos datus.

120. ES tipa pārbaudes sertifikātam var būt viens vai vairāki pielikumi, kuros ir visa attiecīgā informācija, kas ļauj novērtēt izgatavoto lifta drošības sastāvdaļu atbilstību pārbaudītajam tipam un veikt pārbaudi lietošanas laikā.

121. Ja lifta drošības sastāvdaļas tips neatbilst šo noteikumu prasībām, paziņotā institūcija neizsniedz ES tipa pārbaudes sertifikātu un attiecīgi informē pieteikuma iesniedzēju, precīzi norādot šāda atteikuma iemeslus.

122. Paziņotā institūcija glabā ES tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu, kā arī tehniskās dokumentācijas un novērtējuma ziņojuma kopijas 15 gadus no minētā sertifikāta izdošanas dienas.

123. Paziņotā institūcija apzina vispārpieņemto standartu izmaiņas, kas norāda, ka apstiprinātais tips varētu vairs neatbilst šo noteikumu prasībām, un nosaka, vai šādu izmaiņu dēļ ir nepieciešama sīkāka izmeklēšana. Ja tā ir nepieciešama, paziņotā institūcija par to informē ražotāju.

124. Ražotājs informē paziņoto institūciju, kurā glabājas tehniskā dokumentācija par ES tipa pārbaudes sertifikātu, par visām apstiprinātā tipa izmaiņām, kas var ietekmēt lifta drošības sastāvdaļas atbilstību šo noteikumu prasībām vai ES tipa pārbaudes sertifikāta derīguma nosacījumus.

125. Paziņotā institūcija pārbauda grozījumus un informē pieteikuma iesniedzēju, vai ES tipa pārbaudes sertifikāts paliek spēkā vai arī ir vajadzīgas papildu pārbaudes, verificēšana vai testi. Attiecīgā gadījumā paziņotā institūcija izdod papildinājumu sākotnējam ES tipa pārbaudes sertifikātam vai lūdz iesniegt jaunu pieteikumu ES tipa pārbaudei.

126. Paziņotā institūcija reizi pusgadā vai pēc pieprasījuma informē Ekonomikas ministriju par ES tipa pārbaudes sertifikātiem un (vai) jebkuriem to papildinājumiem, kurus tā ir izsniegusi vai atsaukusi, un iesniedz sertifikātu un (vai) to papildinājumu sarakstu, kurā norādīti noraidītie sertifikāti vai sertifikāti, kuru darbība ir pārtraukta vai citādi ierobežota.

127. Paziņotā institūcija informē pārējās paziņotās institūcijas par tiem ES tipa pārbaudes sertifikātiem un (vai) to papildinājumiem, kurus šī institūcija ir atteikusi, anulējusi, apturējusi vai citādi ierobežojusi, un pēc pieprasījuma arī par tādiem sertifikātiem un (vai) to papildinājumiem, kurus tā ir izsniegusi.

128. Eiropas Komisija, dalībvalstis un pārējās paziņotās institūcijas, iesniedzot pieprasījumu paziņotajā institūcijā, var saņemt ES tipa pārbaudes sertifikātu un (vai) to papildinājumu kopijas.

129. Pēc pieprasījuma Eiropas Komisija un dalībvalstis var saņemt tehniskās dokumentācijas un paziņotās institūcijas veikto pārbaužu, verifikāciju un testu rezultātu kopijas.

130. Ražotājs glabā valsts iestādēm pieejamu ES tipa pārbaudes sertifikātu, to pielikumu un papildinājumu tehniskās dokumentācijas kopijas 10 gadus pēc lifta drošības sastāvdaļas laišanas tirgū.

131. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis var iesniegt šo noteikumu 116. punktā minēto pieteikumu un pildīt šo noteikumu 124. un 130. punktā minētos pienākumus, ja tie ir norādīti pilnvarā.

5.2. Lifta drošības sastāvdaļu atbilstība tipam, pamatojoties uz produkta kvalitātes nodrošināšanu (E modulis)

132. Atbilstība tipam, pamatojoties uz produkta kvalitātes nodrošināšanu lifta drošības sastāvdaļām, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā paziņotā institūcija novērtē ražotāja kvalitātes sistēmu, lai nodrošinātu, ka lifta drošības sastāvdaļas tiek ražotas un uzraudzītas atbilstoši ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un atbilst šo noteikumu 3. nodaļā minētajām prasībām.

133. Ražotājs izmanto apstiprinātu produkta kvalitātes nodrošināšanas sistēmu attiecībā uz lifta drošības sastāvdaļu galīgo inspekciju un testēšanu, un tas ir pakļauts uzraudzībai.

134. Ražotājs vienai paziņotajai institūcijai pēc savas izvēles iesniedz pieteikumu novērtēt kvalitātes nodrošināšanas sistēmu attiecīgo liftu drošības sastāvdaļām. Pieteikumā ietver:

134.1. ražotāja un pilnvarotā pārstāvja, ja tas iesniedz pieteikumu, nosaukumu un adresi;

134.2. rakstisku paziņojumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai institūcijai;

134.3. to telpu adresi, kurās veic lifta drošības sastāvdaļu galīgo inspekciju un testēšanu;

134.4. visu attiecīgo informāciju par lifta drošības sastāvdaļām, kuras paredzēts ražot;

134.5. dokumentāciju attiecībā uz kvalitātes nodrošināšanas sistēmu;

134.6. apstiprināto lifta drošības sastāvdaļu tehnisko dokumentāciju un ES tipa pārbaudes sertifikāta kopiju.

135. Ražotājs saskaņā ar kvalitātes sistēmu un piemērojamiem standartiem katru drošības sastāvdaļu inspicē un attiecīgi testē vai veic līdzvērtīgus testus, lai nodrošinātu, ka tā atbilst šo noteikumu prasībām. Visus pieņemtos elementus, prasības un nosacījumus ražotājs sistemātiski un pienācīgi rakstiski dokumentē, norādot veiktos pasākumus, pieņemtās procedūras un instrukcijas.

136. Kvalitātes sistēmas dokumentācija nodrošina vienotu izpratni par kvalitātes programmām, plāniem, rokasgrāmatām un uzskaites datiem. Kvalitātes sistēmas dokumentācija raksturo:

136.1. kvalitātes mērķus;

136.2. pārvaldes organizācijas struktūru, pienākumus un pilnvaras attiecībā uz produkta kvalitāti;

136.3. pārbaudes un testus, kas tiks veikti pēc ražošanas;

136.4. paņēmienus, ar kādiem uzrauga kvalitātes sistēmas efektīvu darbību;

136.5. ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumus, piemēram, inspekcijas ziņojumus un testēšanas datus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju.

137. Paziņotā institūcija novērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst šo noteikumu 136. punktā minētajām prasībām. Paziņotā institūcija pieņem, ka minētajām prasībām atbilst tie kvalitātes sistēmas elementi, kas atbilst attiecīgā piemērojamā standarta atbilstošajām specifikācijām.

138. Vienam pārbaudes grupas dalībniekam papildus pieredzei kvalitātes pārvaldības sistēmās jābūt pieredzei attiecīgā lifta tehniskajā novērtēšanā un zināšanām par drošuma prasībām, kuras noteiktas šo noteikumu 3. nodaļā.

139. Revīzija ietver arī ražotnes novērtējumu. Revīzijas grupa izskata šo noteikumu 134.6. apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju, lai pārliecinātos par ražotāja spēju noteikt šo noteikumu attiecīgās prasības un veikt nepieciešamās pārbaudes, lai nodrošinātu lifta drošības sastāvdaļu atbilstību noteiktajām prasībām.

140. Paziņotā institūcija ražotājam paziņo revīzijas lēmumu, kurā ietver revīzijas secinājumus un novērtējuma pamatojumu.

141. Ražotājs apņemas veikt visus pasākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes sistēmas, kā arī nodrošināt tās atbilstīgu un efektīvu darbu.

142. Par jebkurām paredzētām izmaiņām kvalitātes nodrošināšanas sistēmā ražotājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis informē paziņoto institūciju, kura apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

143. Paziņotā institūcija novērtē ierosinātos grozījumus un izlemj, vai pēc šādiem grozījumiem produkta kvalitātes nodrošināšanas sistēma joprojām atbilst šo noteikumu 136. punktā minētajām prasībām vai arī jāveic atkārtota novērtēšana.

144. Paziņotā institūcija ražotājam paziņo savu lēmumu, kurā ietver pārbaudes secinājumus un novērtējuma pamatojumu.

145. Ražotājs novērtēšanas nolūkos nodrošina paziņotās institūcijas pārstāvjiem pieeju telpām, kurās notiek galīgā inspekcija, testēšana un uzglabāšana, un sniedz visu vajadzīgo informāciju, jo īpaši:

145.1. kvalitātes sistēmas dokumentāciju;

145.2. tehnisko dokumentāciju;

145.3. ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumus, piemēram, inspekcijas ziņojumus un testēšanas datus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju.

146. Paziņotā institūcija periodiski veic auditus, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un piemēro kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un iesniedz ražotājam audita ziņojumu. Paziņotās institūcijas pārstāvji var apmeklēt ražotnes telpas, kurās veic lifta drošības sastāvdaļu galīgo inspekciju un testēšanu bez brīdinājuma. Apmeklējumu laikā paziņotā institūcija, ja nepieciešams, var veikt vai pasūtīt testus, lai pārbaudītu, vai produkta kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas pienācīgi. Paziņotā institūcija iesniedz ražotājam apmeklējuma ziņojumu un, ja ir veikts tests, tad testēšanas ziņojumu.

147. Katrai lifta drošības sastāvdaļai, kas atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām, ražotājs uzliek šajos noteikumos paredzēto CE atbilstības marķējumu, kā arī uz šo noteikumu 134. punktā minētās paziņotās institūcijas atbildību marķējumam pievieno tās identifikācijas numuru.

148. Ražotājs sagatavo rakstisku katras lifta drošības sastāvdaļas atbilstības deklarāciju un nodrošina tās pieejamību tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc lifta drošības sastāvdaļas laišanas tirgū. Atbilstības deklarācijā identificē lifta drošības sastāvdaļu, kurai tā sagatavota.

149. Ražotājs vismaz 10 gadus pēc lifta drošības sastāvdaļas laišanas tirgū tirgus uzraudzības iestāžu vajadzībām glabā:

149.1. šo noteikumu 134.6. apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju;

149.2. šo noteikumu 134.5. apakšpunktā minēto dokumentāciju;

149.3. informāciju, kas attiecas uz šo noteikumu 142. punktā minētajām izmaiņām;

149.4. paziņotās institūcijas lēmumus un ziņojumus, kas minēti šo noteikumu 144. un 146. punktā.

150. Paziņotā institūcija reizi pusgadā vai pēc pieprasījuma informē Ekonomikas ministriju par izdotajiem un atsauktajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājuma lēmumiem un iesniedz tai apstiprinājuma lēmumu sarakstu, kurā norādīti noraidītie lēmumi un lēmumi, kuru darbība ir pārtraukta vai citādi ierobežota.

151. Paziņotā institūcija informē pārējās paziņotās institūcijas par tiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājuma lēmumiem, kurus tā ir noraidījusi, atsaukusi vai kuru darbību tā ir pārtraukusi. Pēc pieprasījuma paziņotā institūcija informē arī par tiem apstiprinājuma lēmumiem, kurus tā ir izdevusi.

152. Eiropas Komisija, dalībvalstis un pārējās paziņotās institūcijas, iesniedzot pieprasījumu paziņotajā institūcijā, var saņemt kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājuma lēmumu kopijas.

153. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis var pildīt šo noteikumu 134., 142., 147., 148. un 149. punktā minētos ražotāja pienākumus ražotāja uzdevumā un atbildībā, ja tie ir norādīti pilnvarā.

5.3. Atbilstība, pamatojoties uz visaptverošu kvalitātes nodrošināšanu lifta drošības sastāvdaļām (H modulis)

154. Atbilstība, pamatojoties uz visaptverošu kvalitātes nodrošināšanu lifta drošības sastāvdaļām, ir atbilstības novērtēšanas procedūra, kurā paziņotā institūcija novērtē ražotāja kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai noteiktu, vai lifta drošības sastāvdaļas tiek projektētas, ražotas, inspicētas un testētas atbilstoši šo noteikumu 3. nodaļā minētajām būtiskajām prasībām, un nodrošina, ka lifts, kurā sastāvdaļa ir pareizi iebūvēta, atbilst šīm prasībām.

155. Ražotājs izmanto apstiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu lifta drošības sastāvdaļu projektēšanā, ražošanā, galīgajā inspekcijā un testēšanā, un tas ir pakļauts uzraudzībai.

156. Ražotājs vienai paziņotajai institūcijai pēc savas izvēles iesniedz pieteikumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšanai. Pieteikumā ietver:

156.1. ražotāja un pilnvarotā pārstāvja, ja tas iesniedz pieteikumu, nosaukumu un adresi;

156.2. to telpu adresi, kurās lifta drošības sastāvdaļas tiek projektētas, ražotas, inspicētas un testētas;

156.3. visu atbilstīgo informāciju par lifta drošības sastāvdaļām, kuras paredzēts ražot;

156.4. tehnisko dokumentāciju, kas minēta šo noteikumu 116.3. apakšpunktā, vienam paraugam katrā ražošanai paredzētā lifta drošības sastāvdaļu kategorijā;

156.5. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

156.6. rakstisku paziņojumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai institūcijai.

157. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma nodrošina lifta drošības sastāvdaļu atbilstību šo noteikumu prasībām. Visus ražotāja pieņemtos elementus, prasības un nosacījumus sistemātiski un pienācīgi rakstiski dokumentē, norādot veiktos pasākumus, procedūras un instrukcijas.

158. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija raksturo:

158.1. paredzēto kvalitāti, vadības organizatorisko struktūru, uzdevumus un pilnvaras attiecībā uz konstrukciju un produkta kvalitāti;

158.2. konstrukcijas tehniskās specifikācijas, tostarp piemērojamos standartus un, ja minētie standarti nav piemēroti vai ir piemēroti daļēji, izmantotos paņēmienus un citas tehniskās specifikācijas, ar ko tiks nodrošināta šo noteikumu prasību ievērošana;

158.3. konstrukcijas kontroles un pārbaužu metodes, procesus un sistemātiskas darbības, ko izmanto, projektējot lifta drošības sastāvdaļas;

158.4. ražošanas, kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas metodes, procesus un sistemātiskās darbības;

158.5. pārbaudes un testus, ko veic pirms ražošanas procesa, tā laikā un pēc tā pabeigšanas, kā arī veikšanas biežumu;

158.6. ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumus, piemēram, inspekcijas ziņojumus un testēšanas datus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju;

158.7. uzraudzības procesus, lai tiktu nodrošināta atbilstīga konstrukcija un pienācīga kvalitāte, kā arī to, lai efektīvi darbotos kvalitātes nodrošināšanas sistēma.

159. Paziņotā institūcija izvērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst šo noteikumu 158. punktā minētajām prasībām. Paziņotā institūcija pieņem, ka minētajām prasībām atbilst tie kvalitātes sistēmas elementi, kas atbilst attiecīgā piemērojamā standarta atbilstošajām specifikācijām.

160. Vienam pārbaudes grupas dalībniekam papildus pieredzei kvalitātes pārvaldības sistēmās jābūt pieredzei attiecīgā lifta tehniskajā novērtēšanā un zināšanām par drošuma prasībām, kuras noteiktas šo noteikumu 3. nodaļā.

161. Revīzija ietver arī ražotnes novērtējumu. Revīzijas grupa izskata šo noteikumu 156.4. apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju, lai pārliecinātos par ražotāja spēju noteikt šo noteikumu attiecīgās prasības un veikt nepieciešamās pārbaudes, lai nodrošinātu lifta drošības sastāvdaļu atbilstību šīm prasībām.

162. Paziņotā institūcija revīzijas lēmumu paziņo ražotājam. Lēmumā ietver revīzijas secinājumus un novērtējuma lēmuma pamatojumu.

163. Ražotājs apņemas veikt visus pasākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes sistēmas, kā arī nodrošināt tās atbilstošu un efektīvu darbu.

164. Ja paredzētas izmaiņas kvalitātes nodrošināšanas sistēmā, ražotājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis par to informē paziņoto institūciju, kas apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

165. Paziņotā institūcija novērtē ierosinātos grozījumus un izlemj, vai pēc šādiem grozījumiem kvalitātes nodrošināšanas sistēma joprojām atbildīs šo noteikumu 158. punktā minētajām prasībām vai arī jāveic atkārtota novērtēšana.

166. Paziņotā institūcija savu lēmumu paziņo ražotājam. Paziņojumā ietver pārbaudes secinājumus un novērtējuma lēmuma pamatojumu.

167. Ražotājs novērtēšanas nolūkos nodrošina paziņotās institūcijas pārstāvjiem pieeju telpām, kurās notiek galīgā inspekcija, testēšana un uzglabāšana, un sniedz visu vajadzīgo informāciju, jo īpaši:

167.1. visaptverošas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

167.2. ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumus, ko paredz tā kvalitātes nodrošināšanas sistēmas daļa, kura attiecas uz konstrukciju, piemēram, analīžu, aprēķinu, testu rezultātus;

167.3. lifta drošības sastāvdaļu tehnisko dokumentāciju attiecībā uz izgatavotajiem liftiem;

167.4. ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumus, ko paredz tā visaptverošas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas daļa, kura attiecas uz ražošanu, piemēram, inspekcijas ziņojumus un testu datus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju.

168. Paziņotā institūcija periodiski veic auditus, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un piemēro kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un iesniedz ražotājam audita ziņojumu. Paziņotās institūcijas pārstāvji bez iepriekšēja brīdinājuma var apmeklēt ražotnes telpas, kurās veic lifta drošības sastāvdaļu galīgo inspekciju un testēšanu. Apmeklējumu laikā paziņotā institūcija, ja nepieciešams, var veikt vai pasūtīt testus, lai pārbaudītu, vai produkta kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas pienācīgi. Paziņotā institūcija iesniedz ražotājam apmeklējuma ziņojumu un, ja ir veikts tests, tad testēšanas ziņojumu.

169. Katrai lifta drošības sastāvdaļai, kas atbilst šo noteikumu prasībām, ražotājs uzliek šajos noteikumos paredzēto CE atbilstības marķējumu, kā arī uz šo noteikumu 157. punktā minētās paziņotās institūcijas atbildību marķējumam pievieno tās identifikācijas numuru.

170. Ražotājs sagatavo rakstisku katras lifta drošības sastāvdaļas atbilstības deklarāciju un nodrošina tās pieejamību tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc lifta drošības sastāvdaļas laišanas tirgū. Atbilstības deklarācijā identificē lifta drošības sastāvdaļu, kurai tā sagatavota.

171. Ražotājs vismaz 10 gadus pēc lifta drošības sastāvdaļas laišanas tirgū tirgus uzraudzības iestāžu vajadzībām glabā:

171.1. šo noteikumu 156.5. apakšpunktā minēto dokumentāciju;

171.2. šo noteikumu 156.4. apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju;

171.3. informāciju, kas attiecas uz šo noteikumu 164. punktā minētajām izmaiņām;

171.4. paziņotās institūcijas lēmumus un ziņojumus, kas minēti šo noteikumu 162. un 168. punktā.

172. Paziņotā institūcija reizi pusgadā vai pēc pieprasījuma informē Ekonomikas ministriju par izdotajiem un atsauktajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājuma lēmumiem un iesniedz tai apstiprinājuma lēmumu sarakstu, kurā norādīti noraidītie lēmumi un lēmumi, kuru darbība ir pārtraukta vai citādi ierobežota.

173. Paziņotā institūcija informē pārējās paziņotās institūcijas par tiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājuma lēmumiem, kurus tā ir noraidījusi, atsaukusi vai kuru darbību tā ir pārtraukusi. Pēc pieprasījuma paziņotā institūcija informē arī par tiem apstiprinājuma lēmumiem, kurus tā ir izdevusi.

174. Eiropas Komisija, dalībvalstis un pārējās paziņotās institūcijas, iesniedzot pieprasījumu paziņotajā institūcijā, var saņemt kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājuma lēmumu kopijas.

175. Paziņotā institūcija glabā apstiprinājuma lēmumu, tā pielikumu un papildinājumu, kā arī tehniskās dokumentācijas kopijas 15 gadus no izdošanas dienas.

176. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis var pildīt šo noteikumu 156., 164., 169., 170. un 171. punktā minētos ražotāja pienākumus ražotāja uzdevumā un atbildībā, ja tie ir norādīti pilnvarā.

5.4. Lifta drošības sastāvdaļu atbilstība tipam, pamatojoties uz izlases veida pārbaudēm (C2 modulis)

177. Atbilstība tipam, pamatojoties uz izlases veida pārbaudēm, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā paziņotā institūcija veic lifta drošības sastāvdaļu pārbaudi, lai noteiktu, vai lifta drošības sastāvdaļas atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā apstiprinātajam tipam un šo noteikumu 3. nodaļā minētajām prasībām un nodrošina, ka lifts, kurā sastāvdaļa ir pareizi iebūvēta, atbilst šīm prasībām.

178. Ražotājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai ražošanas procesā un tā uzraudzībā tiktu nodrošināts, ka izgatavotās lifta drošības sastāvdaļas atbilst šo noteikumu prasībām.

179. Ražotājs vienai paziņotajai institūcijai pēc savas izvēles iesniedz izlases veida pārbaudes pieteikumu. Pieteikumā ietver:

179.1. ražotāja un pilnvarotā pārstāvja, ja tas iesniedz pieteikumu, nosaukumu un adresi;

179.2. rakstisku paziņojumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai institūcijai;

179.3. visu nepieciešamo informāciju par izgatavotajām lifta drošības sastāvdaļām;

179.4. to telpu adresi, kurās var ņemt lifta drošības sastāvdaļas paraugu.

180. Paziņotā institūcija, kuru izvēlējies ražotājs, periodiski, bet ne retāk kā reizi gadā ražotnē izlases veidā pārbauda saražotās lifta drošības sastāvdaļas saskaņā ar piemērojamiem standartiem vai ar ekvivalentām metodēm, lai novērtētu drošības sastāvdaļu atbilstību šo noteikumu prasībām.

181. Prasības, pēc kurām tiek novērtētas lifta drošības sastāvdaļas, nosaka paziņotā institūcija, ievērojot drošības sastāvdaļu svarīgākos raksturlielumus.

182. Ja lifta drošības sastāvdaļa atbilst paziņotās institūcijas noteiktajām prasībām, paziņotā institūcija izsniedz tipa atbilstības sertifikātu saskaņā ar veiktajām pārbaudēm un testiem.

183. Ja lifta drošības sastāvdaļa neatbilst paziņotās institūcijas noteiktajām prasībām, paziņotā institūcija veic attiecīgus pasākumus, lai nepieļautu turpmāku lifta drošības sastāvdaļas marķēšanu ar CE atbilstības marķējumu, un nekavējoties informē tirgus uzraudzības iestādi, kā arī citas paziņotās institūcijas.

184. Eiropas Komisija, dalībvalstis un pārējās paziņotās institūcijas, iesniedzot pieprasījumu paziņotajā institūcijā, var saņemt tipa atbilstības sertifikātu kopijas.

185. Katrai lifta drošības sastāvdaļai, kas atbilst šo noteikumu prasībām, ražotājs uzliek šajos noteikumos paredzēto CE atbilstības marķējumu, kā arī uz šo noteikumu 179. punktā minētās paziņotās institūcijas atbildību marķējumam pievieno tās identifikācijas numuru.

186. Ražotājs sagatavo rakstisku katras lifta drošības sastāvdaļas atbilstības deklarāciju un nodrošina tās pieejamību tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc lifta drošības sastāvdaļas laišanas tirgū. Atbilstības deklarācijā identificē lifta drošības sastāvdaļu.

187. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis var pildīt ražotāja pienākumus ražotāja uzdevumā un atbildībā, ja tie ir norādīti pilnvarā, izņemot šo noteikumu 178. punktā noteikto.

6. Liftu atbilstības novērtēšanas procedūras
6.1. Lifta ES tipa pārbaude (B modulis)

188. Liftu ES tipa pārbaude ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā paziņotā institūcija pārbauda lifta parauga vai lifta, kuram nav paredzēti paplašinājumi vai varianti, tehnisko projektu, kā arī pārbauda un novērtē, vai lifta paraugs un tehniskais projekts atbilst šo noteikumu 3. nodaļā minētajām prasībām.

189. Lifta ES tipa pārbaude ietver pabeigta lifta reprezentatīva parauga pārbaudi.

190. ES tipa pārbaudes pieteikumu uzstādītājs vai viņa pilnvarots pārstāvis iesniedz vienai paziņotajai iestādei pēc savas izvēles. Pieteikumā ietver:

190.1. uzstādītāja un pilnvarotā pārstāvja, ja tas iesniedz pieteikumu, nosaukumu un adresi;

190.2. rakstisku paziņojumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai institūcijai;

190.3. tehnisko dokumentāciju, kas nodrošina iespēju novērtēt lifta atbilstību šo noteikumu prasībām. Tehniskajā dokumentācijā, ja nepieciešams, iekļauj:

190.3.1. lifta parauga aprakstu, skaidri norādot visas lifta parauga pieļaujamās atšķirības;

190.3.2. projektēšanas un izgatavošanas rasējumus un diagrammas un to skaidrojumus, kas vajadzīgi minēto rasējumu un diagrammu un lifta darbības izpratnei;

190.3.3. būtisko prasību sarakstu, kas jāņem vērā;

190.3.4. to pilnībā vai daļēji piemēroto standartu sarakstu, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un, ja minētie standarti nav piemēroti, to risinājumu aprakstus, kas pieņemti, lai nodrošinātu, ka lifts atbilst šo noteikumu prasībām, kā arī citu atbilstošu tehnisko specifikāciju sarakstu. Ja piemērojamie standarti ir piemēroti daļēji, tehniskajā dokumentācijā norāda piemērotās standartu daļas;

190.3.5. lifta paraugā iekļauto lifta drošības sastāvdaļu atbilstības deklarāciju kopijas;

190.3.6. jebkuru uzstādītāja vai tā uzdevumā veiktu projektēšanas aprēķinu rezultātus;

190.3.7. testēšanas ziņojumus;

190.3.8. šo noteikumu 109. punktā minēto instrukciju apkopojuma kopiju;

190.3.9. pasākumus, kas jāveic uzstādīšanas posmā, lai nodrošinātu, ka sērijveidā ražotie lifti atbilst šo noteikumu 3. nodaļā minētajām būtiskajām prasībām;

190.4. informāciju par vietu, kur lifta paraugu var pārbaudīt. Pārbaudei iesniegtajam lifta paraugam nepieciešamas starpposmu daļas, un ar to jāspēj nokļūt vismaz trijos līmeņos (augšējā, vidējā un apakšējā);

190.5. apliecinājumus, kas apstiprina tehniskā projekta risinājuma atbilstību. Apliecinājumos norāda visus izmantotos dokumentus, tostarp citas attiecīgās tehniskās specifikācijas, jo īpaši, ja nav pilnībā piemēroti attiecīgie piemērojamie standarti. Apstiprinošajos apliecinājumos, ja nepieciešams, iekļauj to testu rezultātus, kurus saskaņā ar citām attiecīgām tehniskajām specifikācijām ir veikusi uzstādītāja laboratorija vai cita testa laboratorija ražotāja vārdā un uz ražotāja atbildību.

191. Paziņotā institūcija ES tipa pārbaudi veic šādā secībā:

191.1. pārbauda tehnisko dokumentāciju un pievienotos apliecinājumus, lai novērtētu, vai lifta paraugs vai lifts, kuram nav paredzēti paplašinājumi vai varianti, atbilst tehniskajam projektam;

191.2. vienojas ar uzstādītāju par vietu, kur tiks veiktas pārbaudes un testi;

191.3. pārbauda lifta paraugu, lai pārliecinātos, vai tas ir ražots atbilstoši minētajai tehniskajai dokumentācijai, un noskaidro, kuras detaļas ir projektētas saskaņā ar attiecīgajiem piemērojamiem standartiem un kuras – saskaņā ar citām tehniskajām specifikācijām;

191.4. veic atbilstošas pārbaudes vai testus vai nodrošina to veikšanu, lai pārbaudītu vai ražotājs piemērojis attiecīgajos piemērojamos standartos paredzētās specifikācijas un vai tās piemērotas pareizi;

191.5. veic attiecīgās pārbaudes un testus vai nodrošina to veikšanu, lai pārbaudītu, vai gadījumos, kad nav piemērotas attiecīgajos piemērojamos standartos paredzētās specifikācijas, uzstādītāja risinājumi, piemērojot citas attiecīgās tehniskās specifikācijas, atbilst šo noteikumu prasībām.

192. Paziņotā institūcija sagatavo novērtējuma ziņojumu, kurā norāda pasākumus, kas veikti saskaņā ar šo noteikumu 191. punktu, un šo pasākumu rezultātus.

193. Neskarot savus pienākumus pret paziņojošajām iestādēm, šo noteikumu 190. punktā minētā paziņotā institūcija tikai ar ražotāja piekrišanu pilnībā vai daļēji izpauž minētā ziņojuma saturu.

194. Ja lifta tips atbilst šo noteikumu prasībām, paziņotā institūcija izsniedz uzstādītājam ES tipa pārbaudes sertifikātu, tajā iekļaujot ražotāja nosaukumu un adresi, ES tipa pārbaudes secinājumus, sertifikāta derīguma nosacījumus un apstiprinātā tipa identifikācijai nepieciešamos datus.

195. ES tipa pārbaudes sertifikātam var būt viens vai vairāki pielikumi, kuros ir visa attiecīgā informācija, kas ļauj galīgajā pārbaudē novērtēt liftu atbilstību apstiprinātajam tipam.

196. Ja tips neatbilst šo noteikumu 3. nodaļā minētajām būtiskajām prasībām, paziņotā institūcija neizsniedz ES tipa pārbaudes sertifikātu un attiecīgi informē pieteikuma iesniedzēju, precīzi norādot šāda atteikuma iemeslus.

197. Paziņotā institūcija glabā ES tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu, kā arī tehniskās dokumentācijas un novērtējuma ziņojuma kopijas 15 gadus no minētā sertifikāta izdošanas dienas.

198. Paziņotā institūcija apzina vispārpieņemto standartu izmaiņas, kas norāda, ka apstiprinātais tips varētu vairs neatbilst šo noteikumu prasībām, un nosaka, vai šādu izmaiņu dēļ ir nepieciešama sīkāka izmeklēšana. Ja tā ir nepieciešama, paziņotā institūcija par to informē ražotāju.

199. Uzstādītājs informē paziņoto institūciju par visām apstiprinātā tipa izmaiņām, tostarp par atšķirībām, kas nav norādītas sākotnējā tehniskajā dokumentācijā un kas var ietekmēt lifta atbilstību šo noteikumu prasībām vai ES tipa pārbaudes sertifikāta derīguma nosacījumus.

200. Paziņotā institūcija pārbauda izmaiņas un informē uzstādītāju, vai ES tipa pārbaudes sertifikāts ir derīgs vai arī ir vajadzīgas papildu pārbaudes, verifikācijas vai testi. Attiecīgā gadījumā paziņotā institūcija izdod papildinājumu sākotnējam ES tipa pārbaudes sertifikātam vai lūdz iesniegt jaunu pieteikumu ES tipa pārbaudei.

201. Paziņotā institūcija reizi pusgadā vai pēc pieprasījuma informē Ekonomikas ministriju par ES tipa pārbaudes sertifikātiem un (vai) jebkuriem to papildinājumiem, kurus tā ir izsniegusi vai atsaukusi, un iesniedz sertifikātu un (vai) to papildinājumu sarakstu, kurā norādīti noraidītie sertifikāti vai sertifikāti, kuru darbība ir pārtraukta vai citādi ierobežota.

202. Paziņotā institūcija informē pārējās paziņotās institūcijas par tiem ES tipa pārbaudes sertifikātiem un (vai) to papildinājumiem, kurus šī institūcija ir atteikusi, anulējusi, apturējusi vai citādi ierobežojusi, un pēc pieprasījuma arī par tādiem sertifikātiem un (vai) to papildinājumiem, kurus tā ir izsniegusi.

203. Eiropas Komisija, dalībvalstis un pārējās paziņotās institūcijas, iesniedzot pieprasījumu paziņotajā institūcijā, var saņemt ES tipa pārbaudes sertifikātu un (vai) to papildinājumu kopijas.

204. Pēc pieprasījuma Eiropas Komisija un Eiropas Savienības dalībvalstis var saņemt tehniskās dokumentācijas un paziņotās institūcijas veikto pārbaužu, verifikāciju un testu rezultātu kopijas.

205. Uzstādītājs glabā valsts iestādēm pieejamu ES tipa pārbaudes sertifikātu, to pielikumu un papildinājumu tehniskās dokumentācijas kopijas 10 gadus pēc lifta laišanas tirgū.

206. Uzstādītāja pilnvarotais pārstāvis var iesniegt šo noteikumu 191. punktā minēto pieteikumu un pildīt šo noteikumu 199. un 205. punktā minētos pienākumus, ja tie ir norādīti pilnvarā.

6.2. Liftu galīgā inspekcija

207. Galīgā inspekcija ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā paziņotā institūcija veic pārbaudes un apliecina, ka lifts, uz ko attiecas ES tipa pārbaudes sertifikāts vai kurš ir projektēts un ražots saskaņā ar apstiprināto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, atbilst šo noteikumu prasībām.

208. Uzstādītājs veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka lifts, kas tiek uzstādīts, atbilst šo noteikumu 3. nodaļā minētajām būtiskajām prasībām, kā arī ir izpildīta viena no šīm prasībām:

208.1. tas ir ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstīts un apstiprināts lifta tips;

208.2. lifts ir projektēts un ražots saskaņā ar kvalitātes sistēmu atbilstoši šo noteikumu 6.5. apakšnodaļai un ES projekta pārbaudes sertifikātam, ja projekts precīzi neatbilst piemērojamo standartu prasībām.

209. Paziņotā institūcija, kuru izvēlējies uzstādītājs, veic tirgū laižamā lifta galīgo inspekciju, lai pārbaudītu lifta atbilstību šo noteikumu prasībām.

210. Uzstādītājs vienai paziņotajai institūcijai pēc savas izvēles iesniedz pieteikumu un šādus dokumentus:

210.1. sakomplektēta lifta plānu;

210.2. galīgās inspicēšanas plānus un diagrammas, jo īpaši vadības ierīču slēguma diagrammas;

210.3. šo noteikumu 109. punktā minēto instrukciju apkopojuma kopiju;

210.4. rakstisku paziņojumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai institūcijai.

211. Paziņotā institūcija pieprasa tikai to informāciju par attiecīgiem liftiem, ciktāl tas nepieciešams būtisko prasību ievērošanai.

212. Paziņotā institūcija veic atbilstošās pārbaudes un testus, kas noteikti attiecīgajos piemērojamos standartos, vai līdzvērtīgus testus, lai pārbaudītu lifta atbilstību šo noteikumu prasībām.

213. Paziņotā institūcija veic vismaz vienu no šādām procedūrām:

213.1. šo noteikumu 210. punktā minēto dokumentu pārbaudi, lai pārbaudītu, vai lifts atbilst apstiprinātajam tipam, kas aprakstīts ES tipa pārbaudes sertifikātā, ievērojot lifta ES tipa pārbaudes procedūru;

213.2. šo noteikumu 210. punktā minēto dokumentu pārbaudi, lai pārbaudītu, vai lifts projektēts un ražots saskaņā ar kvalitātes nodrošināšanas sistēmu atbilstoši šo noteikumu 6.5. apakšnodaļā noteiktajām prasībām, un, ja projekts precīzi neatbilst piemērojamo standartu prasībām, tā atbilstību ES projekta pārbaudes sertifikātam.

214. Paziņotā institūcija lifta testos iekļauj vismaz šādas pārbaudes:

214.1. tukša un maksimāli noslogota lifta darbības pārbaudi, lai nodrošinātu drošuma ierīču (gala atduru, bloķēšanas ierīču utt.) pareizu uzstādīšanu un darbību;

214.2. tukša un maksimāli noslogota lifta darbības pārbaudi, lai nodrošinātu pareizu drošuma ierīču darbību energopadeves traucējumu gadījumā;

214.3. statisku testu ar celtspēju, kas 1,25 reizes pārsniedz nominālo celtspēju.

215. Pēc šo noteikumu 214. punktā minētajiem testiem paziņotā institūcija pārbauda, vai nav radušies bojājumi, kas negatīvi ietekmē lifta izmantošanu.

216. Ja pēc šajā apakšnodaļā minētajām pārbaudēm lifts atbilst šo noteikumu prasībām, paziņotā institūcija uzliek tās identifikācijas numuru vai nodrošina tās numura uzlikšanu blakus CE atbilstības marķējumam un izdod galīgās inspekcijas sertifikātu, kurā norāda veiktās pārbaudes un testus.

217. Paziņotā institūcija aizpilda attiecīgās lappuses šo noteikumu 109.2. apakšpunktā minētajā reģistrācijas žurnālā.

218. Ja paziņotā institūcija neizsniedz galīgās inspekcijas sertifikātu, tā sīki paskaidro atteikuma iemeslus un norāda veicamos koriģējošos pasākumus. Ja uzstādītājs atkārtoti iesniedz pieteikumu galīgajai inspekcijai, tas vēršas tajā pašā paziņotajā institūcijā.

219. Lifta kabīnē, kas atbilst šo noteikumu prasībām, uzstādītājs piestiprina CE atbilstības marķējumu un šo noteikumu 210. punktā minētās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, paziņotajai institūcijai uzņemoties par to atbildību.

220. Uzstādītājs sagatavo rakstisku lifta atbilstības deklarāciju un glabā tās kopiju un galīgās inspekcijas sertifikātu 10 gadus pēc lifta laišanas tirgū. Atbilstības deklarācijas kopija pēc pieprasījuma ir pieejama tirgus uzraudzības iestādēm.

221. Pēc pieprasījuma Eiropas Komisija un dalībvalstis var saņemt galīgās inspekcijas sertifikāta kopiju.

222. Uzstādītāja pilnvarotais pārstāvis var iesniegt šo noteikumu 210. punktā minēto informāciju un pildīt šo noteikumu 219. un 220. punktā minētos pienākumus, ja tie ir norādīti pilnvarā.

6.3. Atbilstība tipam, pamatojoties uz produkta kvalitātes nodrošināšanu liftiem (E modulis)

223. Atbilstība tipam, pamatojoties uz produkta kvalitātes nodrošināšanu liftiem, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā paziņotā institūcija novērtē uzstādītāja kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai nodrošinātu, ka lifti atbilst apstiprinātajam tipam, kā tas aprakstīts ES tipa pārbaudes sertifikātā, vai atbilst liftam, kas projektēts un ražots atbilstoši pilnīgas kvalitātes nodrošināšanas sistēmai, kura apstiprināta saskaņā ar šo noteikumu 6.5. apakšnodaļu un atbilst šo noteikumu prasībām.

224. Uzstādītājs izmanto apstiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu lifta galīgajā inspekcijā un testēšanā, un tas ir pakļauts uzraudzībai saskaņā ar šajā apakšnodaļā noteikto.

225. Uzstādītājs vienai paziņotajai institūcijai pēc savas izvēles iesniedz pieteikumu liftu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšanai. Pieteikumā ietver:

225.1. uzstādītāja un pilnvarotā pārstāvja, ja tas iesniedz pieteikumu, nosaukumu un adresi;

225.2. visu attiecīgo informāciju par uzstādāmajiem liftiem;

225.3. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

225.4. uzstādāmo liftu tehnisko dokumentāciju;

225.5. rakstisku paziņojumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai institūcijai.

226. Saskaņā ar kvalitātes nodrošināšanas sistēmu katru liftu pārbauda un attiecīgi testē, kā noteikts piemērojamos standartos, vai veic līdzvērtīgus testus, lai nodrošinātu tā atbilstību šo noteikumu prasībām. Visus pieņemtos elementus, prasības un nosacījumus ražotājs sistemātiski un pienācīgi rakstiski dokumentē, norādot veiktos pasākumus, pieņemtās procedūras un instrukcijas.

227. Kvalitātes sistēmas dokumentācija nodrošina vienotu izpratni par kvalitātes programmām, plāniem, rokasgrāmatām un uzskaites datiem. Kvalitātes sistēmas dokumentācija raksturo:

227.1. kvalitātes mērķus;

227.2. pārvaldes organizācijas struktūru, pienākumus un pilnvaras attiecībā uz produkta kvalitāti;

227.3. pārbaudes un testus, ko veiks pirms laišanas tirgū (vismaz testus, kuri noteikti šo noteikumu 214. punktā);

227.4. paņēmienus, ar kādiem uzrauga kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektīvu darbību;

227.5. ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumus, piemēram, inspekcijas ziņojumus un testēšanas datus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju.

228. Paziņotā institūcija novērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst šo noteikumu 226. un 227. punktā minētajām prasībām.

229. Paziņotā institūcija pieņem, ka šo noteikumu 226. un 227. punktā minētajām prasībām atbilst tie kvalitātes nodrošināšanas sistēmas elementi, kas atbilst attiecīgā piemērojamā standarta atbilstošajām specifikācijām.

230. Vienam pārbaudes grupas dalībniekam papildus pieredzei kvalitātes pārvaldības sistēmās jābūt pieredzei attiecīgā lifta tehniskajā novērtēšanā un zināšanām par drošuma prasībām, kuras noteiktas šo noteikumu 3. nodaļā. Revīzija ietver uzstādītāja telpu novērtēšanu un uzstādīšanas vietas apskati.

231. Revīzijas lēmumu paziņo uzstādītājam. Paziņojumā ietver pārbaudes secinājumus un pamatotu novērtējuma lēmumu.

232. Ražotājs apņemas pildīt visus pasākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, kā arī nodrošināt tās atbilstīgu un efektīvu darbību.

233. Uzstādītājs informē paziņoto institūciju, kas apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par visām paredzētajām izmaiņām kvalitātes nodrošināšanas sistēmā.

234. Paziņotā institūcija novērtē ierosinātās izmaiņas un lemj, vai grozītā kvalitātes nodrošināšanas sistēma joprojām atbildīs prasībām, kas minētas šo noteikumu 226. un 227. punktā, vai arī ir nepieciešams pārvērtējums.

235. Paziņotā institūcija paziņo lēmumu uzstādītājam un, ja nepieciešams, viņa pilnvarotajam pārstāvim. Paziņojumā ietver novērtējuma secinājumus un argumentētu novērtējuma lēmumu.

236. Paziņotā institūcija uzliek vai liek uzlikt savu identifikācijas numuru blakus CE atbilstības marķējumam.

237. Uzstādītājs novērtēšanas nolūkos nodrošina paziņotās institūcijas pārstāvjiem pieeju telpām, kurās notiek uzstādīšana, inspekcija un testēšana, un sniedz visu vajadzīgo informāciju, jo īpaši:

237.1. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

237.2. tehnisko dokumentāciju;

237.3. ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumus, piemēram, inspekcijas ziņojumus un testēšanas datus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju.

238. Paziņotā institūcija periodiski veic auditus, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un piemēro kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un iesniedz ražotājam audita ziņojumu. Paziņotās institūcijas pārstāvji var apmeklēt uzstādīšanas vietu bez brīdinājuma. Apmeklējumu laikā paziņotā institūcija, ja nepieciešams, var veikt vai pasūtīt testus, lai pārbaudītu, vai kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas pienācīgi. Paziņotā institūcija iesniedz ražotājam apmeklējuma ziņojumu un, ja ir veikts tests, tad testēšanas ziņojumu.

239. Lifta kabīnē, kas atbilst šo noteikumu prasībām, uzstādītājs piestiprina CE atbilstības marķējumu un blakus tam šo noteikumu 225. punktā minētās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, šai institūcijai uzņemoties par to atbildību.

240. Uzstādītājs sagatavo rakstisku lifta atbilstības deklarāciju un pēc pieprasījuma nodrošina tās pieejamību tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc lifta laišanas tirgū.

241. Uzstādītājs vismaz 10 gadus pēc pēdējā lifta laišanas tirgū tirgus uzraudzības iestāžu vajadzībām glabā:

241.1. šo noteikumu 225.3. apakšpunktā minēto kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

241.2. šo noteikumu 225.4. apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju;

241.3. šo noteikumu 233. punktā minēto informāciju;

241.4. šo noteikumu 235. un 238. punktā minētos paziņotās institūcijas lēmumus un ziņojumus.

242. Paziņotā institūcija reizi pusgadā vai pēc pieprasījuma informē Ekonomikas ministriju par izdotajiem un atsauktajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājuma lēmumiem un iesniedz tai apstiprinājuma lēmumu sarakstu, kurā norādīti noraidītie lēmumi un lēmumi, kuru darbība ir pārtraukta vai citādi ierobežota.

243. Paziņotā institūcija informē pārējās paziņotās institūcijas par tiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājuma lēmumiem, kurus tā ir noraidījusi, atsaukusi vai kuru darbību tā ir pārtraukusi. Pēc pieprasījuma paziņotā institūcija informē arī par tiem apstiprinājuma lēmumiem, kurus tā ir izdevusi.

244. Eiropas Komisija, dalībvalstis un pārējās paziņotās institūcijas, iesniedzot pieprasījumu paziņotajā institūcijā, var saņemt kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājuma lēmumu kopijas.

245. Uzstādītāja pilnvarotais pārstāvis var pildīt šo noteikumu 224., 233., 239., 240. un 241. punktā minētos uzstādītāja pienākumus uzstādītāja uzdevumā un atbildībā, ja tie ir norādīti pilnvarā.

6.4. Atbilstība tipam, pamatojoties uz ražošanas kvalitātes nodrošināšanu liftiem (D modulis)

246. Atbilstība tipam, pamatojoties uz ražošanas kvalitātes nodrošināšanu liftiem, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā paziņotā institūcija novērtē uzstādītāja ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai nodrošinātu, ka lifti tiek uzstādīti atbilstoši apstiprinātajam tipam, kā tas aprakstīts ES tipa pārbaudes sertifikātā, vai atbilstoši liftam, kas projektēts un ražots atbilstoši kvalitātes nodrošināšanas sistēmai, kura apstiprināta saskaņā ar šo noteikumu 6.5. apakšnodaļu un atbilst šo noteikumu prasībām.

247. Uzstādītājs izmanto apstiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu liftu ražošanā, montāžā, uzstādīšanā, galīgajā inspekcijā un testēšanā, un tas ir pakļauts uzraudzībai saskaņā ar šajā apakšnodaļā noteikto.

248. Uzstādītājs vienai paziņotajai institūcijai pēc savas izvēles iesniedz pieteikumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšanai. Pieteikumā ietver:

248.1. uzstādītāja un pilnvarotā pārstāvja, ja tas iesniedz pieteikumu, nosaukumu un adresi;

248.2. visu attiecīgo informāciju par uzstādāmajiem liftiem;

248.3. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

248.4. uzstādāmo liftu tehnisko dokumentāciju;

248.5. rakstisku paziņojumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai institūcijai.

249. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma nodrošina liftu atbilstību šo noteikumu prasībām. Visus uzstādītāja pieņemtos principus, prasības un noteikumus sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo rakstisku pasākumu, procedūru un instrukciju veidā, raksturojot:

249.1. paredzēto kvalitāti, kā arī vadības organizatorisko struktūru, uzdevumus un pilnvaras attiecībā uz produkta kvalitāti;

249.2. izmantojamās ražošanas, kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas metodes, procedūras un sistemātiskās darbības;

249.3. pārbaudes un testus, ko veiks pirms uzstādīšanas, uzstādīšanas laikā un pēc tās;

249.4. ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumus, piemēram, inspekcijas ziņojumus un testēšanas datus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju;

249.5. sistēmas efektīvas darbības uzraudzības līdzekļus vajadzīgās produkta kvalitātes sasniegšanai un kvalitātes nodrošināšanai.

250. Paziņotā institūcija novērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst šo noteikumu 249. punktā minētajām prasībām.

251. Paziņotā institūcija pieņem, ka šo noteikumu 249. punktā minētajām prasībām atbilst tie kvalitātes nodrošināšanas sistēmas elementi, kas atbilst piemērojamā standarta attiecīgajām specifikācijām.

252. Vienam pārbaudes grupas dalībniekam papildus pieredzei kvalitātes pārvaldības sistēmās jābūt pieredzei attiecīgā lifta tehniskajā novērtēšanā un zināšanām par drošuma prasībām, kuras noteiktas šo noteikumu 3. nodaļā.

253. Revīzija ietver uzstādītāja telpu novērtējumu un uzstādīšanas vietas apmeklējumu.

254. Revīzijas attiecīgo lēmumu paziņo uzstādītājam. Paziņojumā ietver revīzijas secinājumus un pamatotu novērtējuma lēmumu.

255. Uzstādītājs apņemas veikt visus pasākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, kā arī nodrošināt tās atbilstīgu un efektīvu darbu.

256. Uzstādītājs informē paziņoto institūciju, kas apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par visām paredzētajām izmaiņām šajā sistēmā.

257. Paziņotā institūcija novērtē ierosinātās izmaiņas un lemj, vai grozītā kvalitātes nodrošināšanas sistēma joprojām atbildīs šo noteikumu 249. punktā minētajām prasībām, vai arī ir nepieciešams pārvērtējums.

258. Paziņotā institūcija paziņo lēmumu uzstādītājam un, ja nepieciešams, viņa pilnvarotajam pārstāvim. Paziņojumā ietver novērtējuma secinājumus un pamatotu novērtējuma lēmumu.

259. Paziņotā institūcija uzliek vai liek uzlikt savu identifikācijas numuru blakus CE atbilstības marķējumam.

260. Uzstādītājs novērtēšanas nolūkos nodrošina paziņotās institūcijas pārstāvjiem pieeju telpām, kurās notiek ražošana, montāža, uzstādīšana, inspekcija, testēšana, un noliktavu telpām, kā arī sniedz visu vajadzīgo informāciju, jo īpaši:

260.1. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

260.2. tehnisko dokumentāciju;

260.3. ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumus, piemēram, inspekcijas ziņojumus un testēšanas datus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju.

261. Paziņotā institūcija periodiski veic auditus, lai pārliecinātos, ka uzstādītājs uztur un piemēro kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un iesniedz ražotājam audita ziņojumu. Paziņotās institūcijas pārstāvji var apmeklēt uzstādīšanas vietu bez brīdinājuma. Apmeklējumu laikā paziņotā institūcija, ja nepieciešams, var veikt vai pasūtīt testus, lai pārbaudītu, vai kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas pienācīgi. Paziņotā institūcija iesniedz uzstādītājam apmeklējuma ziņojumu un, ja ir veikts tests, tad testēšanas ziņojumu.

262. Uzstādītājs vismaz 10 gadus pēc lifta laišanas tirgū tirgus uzraudzības iestāžu vajadzībām glabā:

262.1. šo noteikumu 248.3. apakšpunktā minēto kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

262.2. šo noteikumu 248.4. apakšpunktā minēto liftu tehnisko dokumentāciju;

262.3. informāciju par šo noteikumu 255. punktā minētajām izmaiņām;

262.4. šo noteikumu 257. un 261. punktā minētos paziņotās institūcijas lēmumus un ziņojumus.

263. Lifta kabīnē, kas atbilst šo noteikumu prasībām, uzstādītājs piestiprina CE atbilstības marķējumu un blakus tam šo noteikumu 248. punktā minētās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, šai institūcijai uzņemoties par to atbildību.

264. Uzstādītājs sagatavo rakstisku lifta atbilstības deklarāciju un pēc pieprasījuma nodrošina tās pieejamību tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc lifta laišanas tirgū.

265. Paziņotā institūcija reizi pusgadā vai pēc pieprasījuma informē Ekonomikas ministriju par izdotajiem un atsauktajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājuma lēmumiem un iesniedz tai apstiprinājuma lēmumu sarakstu, kurā norādīti noraidītie lēmumi un lēmumi, kuru darbība ir pārtraukta vai citādi ierobežota.

266. Paziņotā institūcija informē pārējās paziņotās institūcijas par tiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājuma lēmumiem, kurus tā ir noraidījusi, atsaukusi vai kuru darbību tā ir pārtraukusi. Pēc pieprasījuma paziņotā institūcija informē arī par tiem apstiprinājuma lēmumiem, kurus tā ir izdevusi.

267. Eiropas Komisija, dalībvalstis un pārējās paziņotās institūcijas, iesniedzot pieprasījumu paziņotajā institūcijā, var saņemt kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājuma lēmumu kopijas.

268. Uzstādītāja pilnvarotais pārstāvis var pildīt šo noteikumu 248., 256., 262., 263. un 264. punktā minētos uzstādītāja pienākumus uzstādītāja uzdevumā un atbildībā, ja tie ir norādīti pilnvarā.

6.5. Atbilstība, pamatojoties uz visaptverošas kvalitātes nodrošināšanu un projekta pārbaudi liftiem (H1 modulis)

269. Atbilstība, pamatojoties uz kvalitātes nodrošināšanu un projekta pārbaudi liftiem, ir atbilstības novērtēšanas procedūra, kurā paziņotā institūcija novērtē uzstādītāja pilnīgas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un, ja nepieciešams, lifta projektu, lai nodrošinātu, ka lifti atbilst šo noteikumu prasībām.

270. Uzstādītājs izmanto apstiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu liftu projektēšanā, ražošanā, montāžā, uzstādīšanā, galīgajā inspicēšanā un testēšanā, un tas ir pakļauts uzraudzībai saskaņā ar šajā apakšnodaļā noteikto. Liftu tehniskā projekta atbilstīgumu uzstādītājs pārbauda saskaņā ar šajā apakšnodaļā noteikto procedūru.

271. Uzstādītājs vienai paziņotajai institūcijai pēc savas izvēles iesniedz pieteikumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšanai. Pieteikumā ietver:

271.1. uzstādītāja un pilnvarotā pārstāvja, ja tas iesniedz pieteikumu, nosaukumu un adresi;

271.2. visu atbilstošo informāciju par uzstādāmajiem liftiem, jo īpaši informāciju, kas dod iespēju izprast saistību starp lifta konstrukciju un tā darbību;

271.3. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

271.4. tehnisko dokumentāciju, kas noteikta šo noteikumu 190.3. apakšpunktā;

271.5. rakstisku paziņojumu par to, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai institūcijai.

272. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma nodrošina liftu atbilstību šo noteikumu prasībām. Visus uzstādītāja pieņemtos principus, prasības un noteikumus sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo rakstisku pasākumu, procedūru un instrukciju veidā, raksturojot:

272.1. paredzēto kvalitāti, kā arī vadības organizatorisko struktūru, uzdevumus un pilnvaras attiecībā uz produkta kvalitāti;

272.2. konstrukcijas tehniskās specifikācijas, tostarp piemērojamos standartus, un, ja attiecīgie piemērojamie standarti netiks pilnībā piemēroti, paņēmienus, tostarp pārējās atbilstīgās tehniskās specifikācijas, kas tiks izmantotas, lai nodrošinātu šo noteikumu prasību ievērošanu;

272.3. konstrukcijas kontroles un verifikācijas metodes, procesus un sistemātiskas darbības, ko izmantos, projektējot liftus;

272.4. pārbaudes un testus, kas tiks veikti pēc materiālu, detaļu un montāžas mezglu piegādes;

272.5. attiecīgās metodes, procedūras un sistemātiskās darbības, ko izmantos montāžai, uzstādīšanai, kvalitātes kontrolei un kvalitātes nodrošināšanai;

272.6. pārbaudes un testus, kas tiks veikti pirms uzstādīšanas (uzstādīšanas nosacījumu pārbaude: šahta, mehānismu novietojums utt.), uzstādīšanas laikā, kā arī pēc uzstādīšanas (tostarp vismaz testus, kas minēti šo noteikumu 214. punktā);

272.7. ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumus, piemēram, inspekcijas ziņojumus un testēšanas datus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju;

272.8. sistēmas efektīvas darbības uzraudzības līdzekļus vajadzīgās produkta kvalitātes sasniegšanai un kvalitātes nodrošināšanai.

273. Ja projekts pilnībā neatbilst piemērojamo standartu prasībām, paziņotā institūcija pārliecinās, vai projekts atbilst šo noteikumu 3. nodaļā minētajām prasībām, un, ja atbilst, izsniedz uzstādītājam ES projekta pārbaudes sertifikātu, nosakot sertifikāta derīguma nosacījumus un norādot visas ziņas, kas vajadzīgas apstiprinātā projekta identificēšanai.

274. Ja projekts neatbilst šo noteikumu prasībām, paziņotā institūcija neizsniedz ES projekta pārbaudes sertifikātu un attiecīgi informē uzstādītāju, precīzi norādot šāda atteikuma iemeslus.

275. Paziņotā institūcija apzina vispārpieņemto standartu izmaiņas, kas norāda, ka apstiprinātais tips varētu vairs neatbilst šo noteikumu prasībām, un nosaka, vai šādu izmaiņu dēļ ir nepieciešama sīkāka izmeklēšana. Ja tā ir nepieciešama, paziņotā institūcija par to informē uzstādītāju.

276. Uzstādītājs informē paziņoto institūciju, kas ir izdevusi ES projekta pārbaudes sertifikātu, par visām izmaiņām apstiprinātajā projektā, kuras var ietekmēt atbilstību šo noteikumu prasībām vai sertifikāta derīguma nosacījumus. Šādas izmaiņas paredz papildu apstiprinājumu (izsniedz paziņotā struktūra, kura izsniegusi ES projekta pārbaudes sertifikātu), ko pievieno kā papildinājumu sākotnējam ES projekta pārbaudes sertifikātam.

277. Paziņotā institūcija reizi pusgadā vai pēc pieprasījuma informē Ekonomikas ministriju par izdotajiem un atsauktajiem ES projekta pārbaudes sertifikātiem un (vai) to papildinājumiem un iesniedz ES projekta pārbaudes sertifikātu un (vai) to papildinājumu sarakstu, kurā norādīti noraidītie sertifikāti vai sertifikāti, kuru darbība ir pārtraukta vai citādi ierobežota.

278. Paziņotā institūcija informē pārējās paziņotās institūcijas par tiem ES projekta pārbaudes sertifikātiem un (vai) to papildinājumiem, kurus tā ir atteikusi, anulējusi, apturējusi vai citādi ierobežojusi, un pēc pieprasījuma arī par tiem sertifikātiem un (vai) to papildinājumiem, kurus tā ir izdevusi.

279. Eiropas Komisija, dalībvalstis un pārējās paziņotās institūcijas, iesniedzot pieprasījumu paziņotajā institūcijā, var saņemt ES projekta pārbaudes sertifikātu un (vai) to papildinājumu kopiju. Pēc pieprasījuma Eiropas Komisija un dalībvalstis var saņemt tehniskās dokumentācijas un paziņotās institūcijas veikto pārbaužu rezultātu kopijas.

280. Uzstādītājs glabā ES projekta pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu kopijas kopā ar tehnisko dokumentāciju un nodrošina to pieejamību tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc lifta laišanas tirgū.

281. Paziņotā institūcija novērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst šo noteikumu 272. punktā minētajām prasībām. Paziņotā institūcija pieņem, ka minētajām prasībām atbilst tie kvalitātes nodrošināšanas sistēmas elementi, kas atbilst piemērojamā standarta attiecīgajām specifikācijām.

282. Vienam pārbaudes grupas dalībniekam jābūt pieredzei attiecīgā lifta tehniskajā novērtēšanā un zināšanām par drošuma prasībām, kuras noteiktas šo noteikumu 3. nodaļā.

283. Revīzija ietver uzstādītāja telpu novērtējumu un uzstādīšanas vietas apmeklējumu.

284. Revīzijas grupa izskata šo noteikumu 271.4. apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju, lai pārliecinātos par uzstādītāja spēju noteikt piemērojamās šo noteikumu 3. nodaļā minētās būtiskās prasības un veikt nepieciešamās pārbaudes, nodrošinot lifta atbilstību šīm prasībām.

285. Revīzijas lēmumu paziņo uzstādītājam. Paziņojumā ietver revīzijas secinājumus un pamatotu novērtējuma lēmumu.

286. Uzstādītājs apņemas veikt visus pasākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, kā arī nodrošināt tās atbilstīgu un efektīvu darbu.

287. Uzstādītājs informē paziņoto institūciju, kas apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par visām paredzētajām izmaiņām šajā sistēmā.

288. Paziņotā institūcija novērtē ierosinātās izmaiņas un lemj, vai grozītā kvalitātes nodrošināšanas sistēma joprojām atbildīs šo noteikumu 271. punkta prasībām, vai arī ir nepieciešams pārvērtējums.

289. Paziņotā institūcija paziņo lēmumu uzstādītājam un, ja nepieciešams, viņa pilnvarotajam pārstāvim. Paziņojumā ietver novērtējuma secinājumus un pamatotu novērtējuma lēmumu.

290. Paziņotā institūcija uzliek vai liek uzlikt savu identifikācijas numuru blakus CE atbilstības marķējumam.

291. Paziņotā institūcija periodiski veic auditus, lai pārliecinātos, ka uzstādītājs pienācīgi pilda pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas.

292. Uzstādītājs novērtēšanas nolūkos nodrošina paziņotās institūcijas pārstāvjiem pieeju projektēšanas, izgatavošanas, montāžas, uzstādīšanas, inspekcijas, testēšanas un noliktavu telpām un sniedz tai visu nepieciešamo informāciju, jo īpaši:

292.1. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

292.2. ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumus, ko paredz tā kvalitātes nodrošināšanas sistēmas daļa, kura attiecas uz konstrukciju, piemēram, analīžu, aprēķinu, testu rezultātus;

292.3. ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumus, ko paredz tā kvalitātes nodrošināšanas sistēmas daļa, kura attiecas uz piegāžu un uzstādīšanas pieņemšanu, piemēram, inspekcijas ziņojumus un testēšanas datus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju.

293. Paziņotā institūcija periodiski veic auditus, lai pārliecinātos, ka uzstādītājs uztur un piemēro kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un iesniedz uzstādītājam audita ziņojumu. Paziņotās institūcijas pārstāvji var apmeklēt uzstādīšanas vietu bez brīdinājuma. Apmeklējumu laikā paziņotā institūcija, ja nepieciešams, var veikt vai pasūtīt testus, lai pārbaudītu, vai kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas pienācīgi. Paziņotā institūcija iesniedz uzstādītājam apmeklējuma ziņojumu un, ja ir veikts tests, tad testēšanas ziņojumu.

294. Uzstādītājs vismaz 10 gadus pēc lifta laišanas tirgū tirgus uzraudzības iestāžu vajadzībām glabā:

294.1. šo noteikumu 271.3. apakšpunktā minēto kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

294.2. šo noteikumu 271.4. apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju;

294.3. šo noteikumu 287. punktā minēto informāciju;

294.4. šo noteikumu 289. un 293. punktā minētos paziņotās institūcijas lēmumus un ziņojumus.

295. Paziņotā institūcija glabā apstiprinājuma lēmumu, to pielikumu un papildinājumu un tehniskās dokumentācijas kopijas 15 gadus no izdošanas dienas.

296. Paziņotā institūcija reizi pusgadā vai pēc pieprasījuma informē Ekonomikas ministriju pa visiem izdotajiem un atsauktajiem pilnīgas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem un iesniedz tai apstiprinājuma lēmumu sarakstu, kurā norādīti noraidītie lēmumi un lēmumi, kuru darbība ir pārtraukta vai citādi ierobežota.

297. Paziņotā institūcija informē pārējās paziņotās institūcijas par tiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājuma lēmumiem, kurus tā ir atteikusi, apturējusi vai anulējusi, un pēc pieprasījuma arī par tiem apstiprinājuma lēmumiem, kurus tā ir izdevusi.

298. Pēc pieprasījuma paziņotā institūcija iesniedz Eiropas Komisijai un dalībvalstīm izdoto kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājuma lēmumu kopijas.

299. Lifta kabīnē, kas atbilst šo noteikumu prasībām, uzstādītājs piestiprina CE atbilstības marķējumu un blakus tam šo noteikumu 271. punktā minētās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, šai institūcijai uzņemoties par to atbildību.

300. Uzstādītājs sagatavo rakstisku lifta atbilstības deklarāciju un nodrošina tās pieejamību tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc lifta laišanas tirgū.

301. Uzstādītāja pilnvarotais pārstāvis var pildīt šo noteikumu 271., 276., 280., 294., 299. un 300. punktā minētos uzstādītāja pienākumus uzstādītāja uzdevumā un atbildībā, ja tie ir norādīti pilnvarā.

6.6. Atbilstība, pamatojoties uz liftu vienības verificēšanu (G modulis)

302. Atbilstība, pamatojoties uz vienības verificēšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūra, kurā paziņotā institūcija novērtē, vai lifts atbilst šo noteikumu 3. nodaļā minētajām prasībām.

303. Uzstādītājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai ražošanas procesā un tā uzraudzībā tiktu nodrošināta lifta atbilstība šo noteikumu prasībām.

304. Uzstādītājs vienai paziņotajai institūcijai pēc savas izvēles iesniedz pieteikumu un šādus dokumentus:

304.1. uzstādītāja un pilnvarotā pārstāvja, ja tas iesniedz pieteikumu, nosaukumu un adresi;

304.2. lifta uzstādīšanas vietu;

304.3. rakstisku paziņojumu par to, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai institūcijai;

304.4. tehnisko dokumentāciju, kas ietver vismaz šādus elementus:

304.4.1. lifta aprakstu;

304.4.2. projektēšanas un izgatavošanas rasējumus un diagrammas;

304.4.3. skaidrojumus, kas vajadzīgi minēto rasējumu un diagrammu, un lifta darbības izpratnei;

304.4.4. sarakstu par piemērotajām veselības un drošības pamatprasībām;

304.4.5. to pilnībā vai daļēji piemēroto standartu sarakstu, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un, ja minētie standarti nav piemēroti, to risinājumu aprakstus, kas pieņemti, lai nodrošinātu, ka lifts atbilst šo noteikumu prasībām, kā arī citu atbilstošu tehnisko specifikāciju sarakstu. Ja piemērojamie standarti ir piemēroti daļēji, tehniskajā dokumentācijā norāda piemērotās standartu daļas;

304.4.6. liftā iebūvēto lifta drošības sastāvdaļu ES tipa pārbaudes sertifikātu kopijas;

304.4.7. jebkuru uzstādītāja vai tā uzdevumā veiktu projektēšanas aprēķinu rezultātus;

304.4.8. testēšanas ziņojumus;

304.4.9. šo noteikumu 109. punktā minēto instrukciju apkopojuma kopiju.

305. Uzstādītāja izraudzītā paziņotā institūcija pārbauda tehnisko dokumentāciju un liftu, kā arī veic attiecīgos testus, kas noteikti attiecīgajos piemērojamos standartos, vai līdzvērtīgus testus, lai pārbaudītu lifta atbilstību šo noteikumu prasībām. Pārbaudes testi ietver vismaz tos testus, kas minēti šo noteikumu 214. punktā.

(Grozīts ar MK 26.09.2023. noteikumiem Nr. 546)

306. Ja lifts atbilst šo noteikumu prasībām, paziņotā institūcija izdod atbilstības sertifikātu attiecībā uz veiktajiem testiem.

307. Paziņotā institūcija aizpilda šo noteikumu 109.2. apakšpunktā minētā reģistrācijas žurnāla attiecīgās lappuses.

308. Ja paziņotā institūcija neizsniedz atbilstības sertifikātu, tā sīki paskaidro atteikuma iemeslus un norāda veicamos koriģējošos pasākumus. Ja uzstādītājs atkārtoti iesniedz pieteikumu vienības verificēšanai, tas vēršas tajā pašā paziņotajā institūcijā.

(Grozīts ar MK 26.09.2023. noteikumiem Nr. 546)

309. Lifta kabīnē, kas atbilst šo noteikumu prasībām, uzstādītājs piestiprina CE atbilstības marķējumu un šo noteikumu 304. punktā minētās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kas piestiprināts blakus CE atbilstības marķējumam, paziņotajai institūcijai uzņemoties par to atbildību.

310. Uzstādītājs sagatavo rakstisku lifta atbilstības deklarāciju un glabā tās kopiju un atbilstības sertifikātu 10 gadus pēc lifta laišanas tirgū. Uzstādītājs pēc pieprasījuma nodrošina atbilstības deklarācijas kopijas pieejamību tirgus uzraudzības iestādēm.

(Grozīts ar MK 26.09.2023. noteikumiem Nr. 546)

311. Uzstādītājs kopā ar tehnisko dokumentāciju glabā atbilstības sertifikāta kopiju tirgus uzraudzības iestāžu vajadzībām 10 gadus no dienas, kad lifts laists tirgū.

312. Pēc pieprasījuma Eiropas Komisija un dalībvalstis var saņemt atbilstības sertifikāta kopiju.

(Grozīts ar MK 26.09.2023. noteikumiem Nr. 546)

313. Uzstādītāja pilnvarotais pārstāvis var pildīt šo noteikumu 304. un 311. punktā minētos uzstādītāja pienākumus uzstādītāja uzdevumā un atbildībā, ja tie ir norādīti pilnvarā.

7. Prasības paziņotajai institūcijai

314. Paziņotā institūcija atbilst šādām prasībām:

314.1. institūcijai ir juridiskās personas statuss, un tā darbojas kā trešā persona, kas ir neatkarīga no saimnieciskās darbības veicēja (to apvienības), kura liftus vai lifta drošības sastāvdaļas tā novērtē;

314.2. institūcija ir pierādījusi neatkarību un interešu konflikta neesību, ja tā ir tādas biedrības vai nodibinājuma biedrs (loceklis), kas saistīta ar novērtējamo liftu vai lifta drošības sastāvdaļu projektēšanu, ražošanu, piegādi, uzstādīšanu, lietošanu vai apkopi;

314.3. institūcijas vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, nav ne vērtējamo liftu vai lifta drošības sastāvdaļu projektētāji, ražotāji, piegādātāji, uzstādītāji, pircēji, īpašnieki, lietotāji vai apkalpotāji, ne arī to pilnvarotie pārstāvji. Tas neliedz viņiem izmantot novērtētos liftus vai lifta drošības sastāvdaļas atbilstības novērtēšanas institūcijas darbībā vai izmantot tos personiskiem mērķiem;

314.4. institūcijas vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, nav tieši saistīti ar šo liftu vai lifta drošības sastāvdaļu projektēšanu, ražošanu vai būvniecību, tirdzniecību, uzstādīšanu, lietošanu vai apkalpošanu un nepārstāv šajās darbībās iesaistītās personas;

314.5. institūcijas vadība un darbinieki neiesaistās darbībās (īpaši konsultēšanā), kas var būt pretrunā viņu lēmuma neatkarībai un godīgumam saistībā ar institūcijai noteiktajām novērtēšanas darbībām;

314.6. institūcija nodrošina, ka tās filiāļu un apakšuzņēmēju darbība neietekmēs atbilstības novērtēšanas konfidencialitāti, objektivitāti un taisnīgumu;

314.7. institūcija un tās darbinieki atbilstības novērtēšanu veic profesionāli, godprātīgi un ir tehniski kompetenti. Attiecīgais personāls lēmumu pieņemšanā un atbilstības novērtēšanā ir brīvs no jebkādas ietekmes (īpaši finansiālas) un no to personu vai personu grupu ietekmes, kuras ir ieinteresētas šo darbību rezultātā;

314.8. institūcija ir spējīga veikt visus ar atbilstības novērtēšanu saistītos uzdevumus, kuri tai ir noteikti šo noteikumu 5. un 6. nodaļā un attiecībā uz kuriem tā ir paziņota, neatkarīgi no tā, vai šos uzdevumus veic pati institūcija vai tie tiek veikti tās vārdā, institūcijai uzņemoties atbildību;

314.9. institūcijai atbilstoši veicamajām atbilstības novērtēšanas procedūrām, attiecībā uz kurām tā ir paziņota, un katram lifta un lifta drošības sastāvdaļas veidam un kategorijai ir:

314.9.1. nepieciešamie darbinieki ar tehniskām zināšanām un atbilstošu pieredzi, lai veiktu nepieciešamās atbilstības novērtēšanas darbības;

314.9.2. to procedūru apraksts, saskaņā ar kurām veic atbilstības novērtēšanu, nodrošinot to pārredzamību un spēju šīs procedūras atkārtot. Institūcijai ir izstrādāta atbilstoša politika un procedūras, ar ko uzdevumi, ko tā veic kā paziņotā institūcija, ir nodalīti no pārējās darbības;

314.9.3. izstrādātas darbību veikšanas procedūras, kurās ņem vērā saimnieciskās darbības veicēja lielumu, nozari, kurā tas darbojas, tās struktūru, attiecīgās liftu un lifta drošības sastāvdaļu izgatavošanas tehnoloģijas sarežģītības pakāpi un masveida vai sērijveida ražošanas procesa īpatnības;

314.10. institūcijai ir nepieciešamie līdzekļi, lai pienācīgi veiktu tehniskos un administratīvos uzdevumus saistībā ar atbilstības novērtēšanas darbībām, un tai ir piekļuve visam nepieciešamajam aprīkojumam un iekārtām;

314.11. par atbilstības novērtēšanas darbību veikšanu atbildīgajiem darbiniekiem ir:

314.11.1. nodrošināta tehniskā un profesionālā apmācība par attiecīgajām atbilstības novērtēšanas darbībām;

314.11.2. zināšanas un atbilstošas pilnvaras, lai izpildītu prasības, kas attiecas uz veicamajām atbilstības novērtēšanas darbībām;

314.11.3. zināšanas un izpratne par šo noteikumu 3. nodaļā minētajām būtiskajām prasībām, piemērojamiem standartiem, attiecīgajiem tiesību aktiem un tiesību aktiem, kas nosaka saskaņotus preču tirdzniecības nosacījumus;

314.11.4. nepieciešamās prasmes, lai sagatavotu sertifikātus, dokumentāciju un atbilstības novērtējuma ziņojumus;

314.12. ir nodrošināta institūcijas, tās vadības un darbinieku objektivitāte, veicot atbilstības novērtēšanas darbības;

314.13. institūcijas vadībai un darbiniekiem, kas veic atbilstības novērtēšanas darbības, atalgojums nav atkarīgs no veikto novērtējumu skaita vai to rezultātiem;

314.14. institūcija ir apdrošinājusi civiltiesisko atbildību attiecībā uz darbībām, ko tā ir tiesīga veikt;

314.15. institūcijas darbinieki ievēro profesionālo konfidencialitāti attiecībā uz visu informāciju, kas iegūta, veicot atbilstības novērtēšanas darbības, izņemot informāciju, kura tiek sniegta tirgus uzraudzības iestādēm;

314.16. institūcija piedalās standartizācijas aktivitātēs un Eiropas Komisijas organizētajās paziņoto institūciju darba grupās par liftiem vai nodrošina, ka informācija par minētajām aktivitātēm ir pieejama tās darbiniekiem. Institūcija savā darbībā kā pamatnostādnes izmanto paziņoto institūciju darba grupas sagatavotos lēmumus un dokumentus.

315. Ja paziņotā institūcija apliecina savu atbilstību kritērijiem, kas noteikti attiecīgajos piemērojamos standartos vai to daļās, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, to uzskata par atbilstošu šo noteikumu 314. punktā minētajām prasībām, ciktāl piemērojamie standarti aptver šīs prasības.

316. Ja paziņotā institūcija slēdz līgumu ar apakšuzņēmēju par konkrētu atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu vai nodod šo uzdevumu veikšanu filiālei, tā nodrošina, ka apakšuzņēmējs un filiāle atbilst šo noteikumu 314. punktā minētajām prasībām, un informē par to paziņošanas komisiju, kas tiek izveidota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izveido paziņošanas komisiju, kā arī kārtību, kādā komisija pieņem lēmumu un paziņo Eiropas Komisijai par atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas veic atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā. Paziņotā institūcija uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēja un filiāles darbību.

317. Paziņotā institūcija nodod konkrētas atbilstības novērtēšanas darbības veikšanu apakšuzņēmējam vai filiālei tikai tad, ja tam piekrīt klients.

318. Paziņotā institūcija glabā dokumentus par apakšuzņēmēja un filiāles kompetences novērtēšanu un to veiktajām atbilstības novērtēšanas darbībām un nodrošina šo dokumentu pieejamību paziņošanas komisijai.

319. Paziņotā institūcija veic atbilstības novērtēšanu saskaņā ar šo noteikumu 5. un 6. nodaļā minētajām atbilstības novērtēšanas procedūrām.

320. Paziņotā institūcija atbilstības novērtēšanu veic samērīgi, izvairoties no liekiem apgrūtinājumiem iesaistītajām personām, ņemot vērā nozari, kurā tā darbojas, organizatorisko struktūru, attiecīgo liftu vai lifta drošības sastāvdaļu tehnoloģijas sarežģītības pakāpi un ražošanas procesa masveida vai sērijveida raksturu, tomēr ievēro tādu stingrību un aizsardzības līmeni, kāds vajadzīgs, lai lifti un lifta drošības sastāvdaļas atbilstu šo noteikumu prasībām.

321. Ja paziņotā institūcija konstatē, ka ražotājs nav ievērojis būtiskās prasības, atbilstošo piemērojamo standartu vai citās tehniskajās specifikācijās minētās pamatprasības, tā pieprasa, lai ražotājs veiktu attiecīgus pasākumus neatbilstību novēršanai, un neizsniedz sertifikātu.

322. Ja, uzraugot liftu un lifta drošības sastāvdaļu atbilstību šo noteikumu prasībām pēc attiecīga sertifikāta izsniegšanas, paziņotā institūcija konstatē, ka lifti un lifta drošības sastāvdaļas vairs neatbilst šo noteikumu prasībām, tā pieprasa, lai ražotājs veic attiecīgus pasākumus neatbilstību novēršanai, un, ja tiek apdraudēta patērētāju veselība un drošība, aptur vai atsauc sertifikātu.

323. Ja netiek veiktas korektīvās darbības vai tās nedod vēlamo rezultātu, paziņotā institūcija attiecīgi ierobežo, aptur vai atsauc sertifikātu.

324. Paziņotā institūcija informē Ekonomikas ministriju par:

324.1. katra sertifikāta atteikšanu, ierobežošanu, apturēšanu vai atsaukšanu;

324.2. jebkuriem apstākļiem, kas ietekmē paziņojuma darbības jomu un nosacījumus;

324.3. jebkuriem tirgus uzraudzības iestāžu informācijas pieprasījumiem attiecībā uz atbilstības novērtēšanas darbībām;

324.4. veiktajām atbilstības novērtēšanas darbībām paziņotajā sfērā un citām darbībām, tai skaitā pārrobežu darbībām un apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu (pēc pieprasījuma).

325. Paziņotā institūcija sniedz attiecīgu informāciju par negatīviem un pēc pieprasījuma arī par pozitīviem atbilstības novērtēšanas rezultātiem citām paziņotajām institūcijām, kuras veic līdzīgas atbilstības novērtēšanas darbības, kas attiecas uz tādiem pašiem liftiem vai lifta drošības sastāvdaļām.

8. Marķēšana

326. Uz liftu vai lifta drošības sastāvdaļu atbilstību šo noteikumu prasībām norāda CE atbilstības marķējums.

327. Uz CE atbilstības marķējumu attiecas vispārējie principi, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulas (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (turpmāk – regula Nr. 765/2008), 30. pantā.

328. CE atbilstības marķējumu izvieto uz katras lifta kabīnes un katras lifta drošības sastāvdaļas vai, ja tas nav iespējams, uz to informācijas plāksnes labi redzamā vietā, salasāmā un neizdzēšamā veidā.

329. Liftu vai lifta drošības sastāvdaļas marķē ar CE atbilstības marķējumu pirms laišanas tirgū.

330. Aiz CE atbilstības marķējuma izvieto tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura piedalās šādās atbilstības novērtēšanas procedūrās:

330.1. lifta galīgā inspekcija;

330.2. vienības verificēšana (G modulis);

330.3. kvalitātes sistēmu nodrošināšana (E modulis, H1 modulis, D modulis).

331. Lifta drošības sastāvdaļai aiz CE atbilstības marķējuma izvieto tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura piedalās šādās atbilstības novērtēšanas procedūrās:

331.1. produkta kvalitātes nodrošināšana ( E modulis);

331.2. pilnīgas kvalitātes nodrošināšana (H1 modulis);

331.3. lifta drošības sastāvdaļu atbilstība tipam, pamatojoties uz izlases veida pārbaudēm (C2 modulis).

332. Aiz CE atbilstības marķējuma un paziņotās institūcijas identifikācijas numura var izvietot citu marķējumu par īpašiem riskiem vai citu ar lietošanu saistītu informāciju.

333. Paziņotās institūcijas identifikācijas numuru uzliek pati institūcija vai pēc tās norādījuma – ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis vai uzstādītājs vai tā pilnvarotais pārstāvis.

9. Atbilstības deklarācija

334. Atbilstības deklarācijā norāda, ka ir pierādīta lifta un lifta drošības sastāvdaļas atbilstība šo noteikumu 3. nodaļā minētajām būtiskajām prasībām.

335. Atbilstības deklarāciju sagatavo atbilstoši šo noteikumu 338. un 339. punktā minētajām prasībām un papildina ar nepieciešamo informāciju, kas izriet no attiecīgās atbilstības novērtēšanas procedūras, un regulāri atjauno. Atbilstības deklarāciju nodrošina tās Eiropas Savienības dalībvalsts valodā (vai valodās), kurā lifti vai lifta drošības sastāvdaļas tiek laistas vai piedāvātas tirgū.

336. Ja uz liftu vai lifta drošības sastāvdaļu attiecas vairāki tiesību akti, kuros pieprasīta atbilstības deklarācija, sagatavo vienu atbilstības deklarāciju attiecībā uz visiem piemērojamiem tiesību aktiem, kas nosaka saskaņotus preču tirdzniecības nosacījumus. Atbilstības deklarācijā norāda attiecīgos tiesību aktus un atsauces uz to publikācijām.

337. Sagatavojot atbilstības deklarāciju, ražotājs uzņemas atbildību par lifta drošības sastāvdaļu atbilstību, bet uzstādītājs – par lifta atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām.

338. Lifta drošības sastāvdaļu atbilstības deklarācijā ietver šādu informāciju:

338.1. ražotāja nosaukums un adrese;

338.2. ja nepieciešams, pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese;

338.3. lifta drošības sastāvdaļas apraksts, detalizētas ziņas par tipu vai sēriju un sērijas numurs (ja tāds ir), ja nepieciešams, produkta identificēšanai var iekļaut lifta drošības sastāvdaļas attēlu;

338.4. lifta drošības sastāvdaļas aizsargfunkcija, ja tā nav konstatējama pēc apraksta;

338.5. lifta drošības sastāvdaļas ražošanas gads;

338.6. visi attiecīgie noteikumi, kuriem atbilst lifta drošības sastāvdaļa;

338.7. norāde, ka lifta drošības sastāvdaļa atbilst attiecīgajiem tiesību aktiem;

338.8. ja nepieciešams, atsauces uz izmantotajiem piemērojamiem standartiem;

338.9. ja nepieciešams, tās paziņotās institūcijas nosaukums, adrese un identifikācijas numurs, kura veikusi šo noteikumu 5.1. un 5.2. apakšnodaļā minēto ES tipa pārbaudi lifta drošības sastāvdaļām, un atsauce uz ES tipa pārbaudes sertifikātu, ko izsniegusi attiecīgā paziņotā institūcija;

338.10. ja nepieciešams, tās paziņotās institūcijas nosaukums, adrese un identifikācijas numurs, kura veikusi C2 moduļa atbilstības novērtēšanas procedūru;

338.11. ja nepieciešams, tās paziņotās institūcijas nosaukums, adrese un identifikācijas numurs, kura apstiprinājusi šo noteikumu 5.2. un 5.3. apakšnodaļā minēto kvalitātes sistēmu;

338.12. tās personas vārds, uzvārds un amats, kura ir tiesīga parakstīt deklarāciju ražotāja vai viņa pilnvarotā pārstāvja vārdā;

338.13. vieta un parakstīšanas datums;

338.14. paraksts.

339. Lifta atbilstības deklarāciju sagatavo valsts valodā un iekļauj tajā šādu informāciju:

339.1. uzstādītāja nosaukums un adrese;

339.2. ja nepieciešams, pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese;

339.3. lifta apraksts, detalizētas ziņas par tipu vai sēriju, sērijas numurs un adrese, kur lifts uzstādīts;

339.4. lifta uzstādīšanas gads;

339.5. visi attiecīgie noteikumi, kuriem atbilst lifts;

339.6. norāde, ka lifts atbilst attiecīgajiem tiesību aktiem;

339.7. ja nepieciešams, atsauces uz izmantotajiem piemērojamiem standartiem;

339.8. ja nepieciešams, tās paziņotās institūcijas nosaukums, adrese un identifikācijas numurs, kura veikusi lifta ES tipa pārbaudi, un atsauce uz ES tipa pārbaudes sertifikātu, ko tā izsniegusi;

339.9. ja nepieciešams, tās paziņotās institūcijas nosaukums, adrese un identifikācijas numurs, kura veikusi šo noteikumu 6.6. apakšnodaļā minēto atbilstības novērtēšanas procedūru;

339.10. ja nepieciešams, tās paziņotās institūcijas nosaukums, adrese un identifikācijas numurs, kura veikusi lifta galīgo inspicēšanu;

339.11. ja nepieciešams, tās paziņotās institūcijas nosaukums, adrese un identifikācijas numurs, kura apstiprinājusi uzstādītāja izmantoto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu saskaņā ar šo noteikumu 6.3., 6.4. un 6.5. apakšnodaļā minēto atbilstības novērtēšanas procedūru;

339.12. tās personas vai tās pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un amats, kura ir tiesīga parakstīt deklarāciju uzstādītāja vārdā;

339.13. vieta un parakstīšanas datums;

339.14. paraksts.

10. Tirgus uzraudzība

340. Liftu un lifta drošības sastāvdaļu tirgus uzraudzību veic šo noteikumu 14. punktā minētā institūcija.

341. Liftu un lifta drošības sastāvdaļu tirgus uzraudzībā piemērojamas regulas Nr. 765/2008 15. panta trešajā punktā un 16.–29. pantā noteiktās prasības.

342. Uzstādītājs, ražotājs un importētājs pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma sniedz tehniskās dokumentācijas vai tās daļu tulkojumu valsts valodā. Tirgus uzraudzības iestāde, pieprasot iesniegt tehnisko dokumentāciju, kā arī tās daļu tulkojumu, nosaka 30 dienu termiņu, ja vien nav nepieciešams noteikt īsāku termiņu, lai konstatētu nopietnu un tūlītēju risku.

343. Paziņotā institūcija pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma sniedz informāciju par sertifikātiem, ko tā ir piešķīrusi, atsaukusi vai atteikusi, tai skaitā sniedz testēšanas pārskatus un tehnisko dokumentāciju.

344. Attiecīgajai iesaistītajai personai ir pienākums tirgus uzraudzības iestādes noteiktajā termiņā, kas ir samērīgs ar attiecīgās neatbilstības radīto risku, novērst neatbilstības, ja tirgus uzraudzības iestāde konstatē kādu no šādām administratīva rakstura neatbilstībām:

344.1. CE atbilstības marķējums neatbilst šo noteikumu 8. nodaļā minētajām prasībām;

344.2. CE atbilstības marķējums nav uzlikts;

344.3. nav uzlikts vai ir neatbilstoši uzlikts šo noteikumu 22., 23., 34. un 35. punktā minētais marķējums;

344.4. nav uzlikts paziņotās institūcijas identifikācijas numurs, kura tika iesaistīta lifta vai lifta drošības sastāvdaļas ražošanas posma atbilstības novērtēšanas procedūrā, vai tas ir uzlikts, neievērojot šo noteikumu 8. nodaļā minētās prasības;

344.5. nav sagatavota vai ir neatbilstoši sagatavota atbilstības deklarācija;

344.6. nav pieejama tehniskā dokumentācija vai tā ir nepilnīga;

344.7. nav norādīta, norādīta kļūdaini vai ir nepilnīga šo noteikumu 34. un 45. punktā minētā informācija;

344.8. nav izpildīta kāda cita šo noteikumu 2.1.1, 2.2. un 2.4. apakšnodaļā minētā administratīva rakstura prasība.

(Grozīts ar MK 26.09.2023. noteikumiem Nr. 546)

345. Ja tirgus uzraudzības iestāde konstatē, ka lifts vai lifta drošības sastāvdaļa rada risku sabiedrībai, tā veic attiecīgo lifta vai lifta drošības sastāvdaļas novērtējumu, ņemot vērā minēto risku un aptverot visas šajos noteikumos noteiktās prasības. Iesaistītām personām ir pienākums sadarboties ar tirgus uzraudzības iestādi minētajā novērtēšanā.

346. Iesaistītajai personai pēc tirgus uzraudzības iestādes norādījumiem un tās noteiktajā termiņā, kas ir samērīgs ar attiecīgās neatbilstības radīto risku, ir pienākums veikt visas nepieciešamās korektīvās darbības, lai nodrošinātu lifta vai lifta drošības sastāvdaļas atbilstību šo noteikumu prasībām vai, ja nepieciešams, atsauktu vai izņemtu tos no tirgus, kā arī informēt attiecīgo paziņoto institūciju, ja, veicot šo noteikumu 345. punktā minēto novērtējumu, tirgus uzraudzības institūcija konstatē vienu no šādām situācijām:

346.1. lifts vai lifta drošības sastāvdaļa neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

346.2. lifts vai lifta drošības sastāvdaļa atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, bet tomēr rada risku sabiedrībai.

347. Ja attiecīgā iesaistītā persona tirgus uzraudzības iestādes noteiktajā termiņā nenovērš šo noteikumu 346. punktā minēto neatbilstību vai nepilda šo noteikumu 346. punktā minētos pienākumus, tirgus uzraudzības iestāde pieņem lēmumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanu aizliegt lifta vai lifta drošības sastāvdaļas laišanu vai piedāvāšanu tirgū vai, ja nepieciešams, atsaukt vai izņemt tos no tirgus.

(Grozīts ar MK 26.09.2023. noteikumiem Nr. 546)

11. Sadarbība ar Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstīm
11.1. Lifti un lifta drošības sastāvdaļas, kas neatbilst šo noteikumu prasībām

348. Ja tirgus uzraudzības iestāde ir pamats uzskatīt, ka lifts vai lifta drošības sastāvdaļa, kurai veikts šo noteikumu 345. punktā minētais novērtējums un konstatēts, ka tā neatbilst šo noteikumu prasībām, tiek piedāvāti arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tirgus uzraudzības iestāde pēc visas nepieciešamās informācijas iegūšanas nekavējoties informē Eiropas Komisiju un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis par veiktā novērtējuma rezultātiem un tirgus uzraudzības iestādes noteiktajiem veicamajiem pasākumiem, norādot visas nepieciešamās ziņas, tai skaitā:

348.1. lifta vai lifta drošības sastāvdaļas identificēšanai nepieciešamo informāciju;

348.2. ziņas par lifta vai lifta drošības sastāvdaļas izcelsmi;

348.3. neatbilstības būtību un radīto risku;

348.4. informāciju par noteikto veicamo pasākumu būtību un ilgumu, kā arī attiecīgās iesaistītās personas sniegtos paskaidrojumus un argumentus;

348.5. informāciju par to, vai lifts vai lifta drošības sastāvdaļas neatbilst būtiskajām prasībām vai arī ir trūkumi piemērojamos standartos.

349. Ja triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 348. punktā minētās informācijas sniegšanas neviena Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Komisija nav iebildusi pret tirgus uzraudzības iestādes noteiktiem veicamajiem pasākumiem, tos uzskata par pamatotiem.

350. Ja Eiropas Komisija pieņem lēmumu, ka tirgus uzraudzības iestādes noteiktie pasākumi ir nepamatoti, tie ir atceļami.

351. Ja tirgus uzraudzības iestāde saņem šo noteikumu 347. punktā minēto informāciju no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, tā nekavējoties informē Eiropas Komisiju un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis par veiktajiem pasākumiem un sniedz tās rīcībā esošo informāciju par attiecīgo lifta vai lifta drošības sastāvdaļas neatbilstību, kā arī informē par saviem iebildumiem, ja tā nepiekrīt citas Eiropas Savienības tirgus uzraudzības iestādes noteiktajiem veicamajiem pasākumiem.

11.2. Šo noteikumu prasībām atbilstoši lifti un lifta drošības sastāvdaļas, kas rada risku

352. Ja tirgus uzraudzības iestādei ir pamats uzskatīt, ka lifts vai lifta drošības sastāvdaļa, kurai veikts šo noteikumu 345. punktā minētais novērtējums un konstatēts, ka tie atbilst šo noteikumu prasībām, rada risku sabiedrībai, tirgus uzraudzības iestāde pēc visas nepieciešamās informācijas iegūšanas nekavējoties informē Eiropas Komisiju un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis, norādot visas pieejamās ziņas, tai skaitā:

352.1. lifta vai lifta drošības sastāvdaļu identificēšanai nepieciešamo informāciju;

352.2. ziņas par lifta vai lifta drošības sastāvdaļu izcelsmi;

352.3. informāciju par radītajiem riskiem;

352.4. informāciju par tirgus uzraudzības iestādes noteikto veicamo pasākumu būtību un ilgumu.

353. Ja Eiropas Komisija, saņemot šo noteikumu 352. punktā minēto informāciju, pieņem lēmumu, ka tirgus uzraudzības iestādes noteiktie pasākumi ir nepamatoti, tie ir atceļami.

12. Noslēguma jautājumi

354. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000. gada 25. aprīļa noteikumus Nr. 157 "Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 151./153. nr.; 2002, 97. nr.; 2004, 68. nr.; 2008, 145. nr.; 2010., 12. nr.).

355. Liftus un lifta drošības sastāvdaļas, kuras laistas tirgū līdz 2016. gada 20. aprīlim, drīkst piedāvāt tirgū, ja tās atbilst Ministru kabineta 2000. gada 25. aprīļa noteikumu Nr. 157 "Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanu" prasībām.

356. Sertifikāti un lēmumi, ko paziņotās institūcijas ir izsniegušas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 25. aprīļa noteikumiem Nr. 157 "Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanu", ir spēkā līdz tajos norādītā termiņa beigām.

357. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 20. aprīlī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvas 2014/33/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz liftiem un lifta drošības sastāvdaļām.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 206Pieņemts: 05.04.2016.Stājas spēkā: 20.04.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 72, 14.04.2016. OP numurs: 2016/72.2
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
281509
{"selected":{"value":"30.09.2023","content":"<font class='s-1'>30.09.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.09.2023","iso_value":"2023\/09\/30","content":"<font class='s-1'>30.09.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"20.04.2016","iso_value":"2016\/04\/20","content":"<font class='s-1'>20.04.2016.-29.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.09.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"