Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 386

Rīgā 1997.gada 25.novembrī (prot. nr. 66 9.§)

Noteikumi par vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par valsts statistiku" 4.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. klasifikācija - sistematizēts parādību un objektu sadalījums noteiktās kategorijās, grupās, apakšgrupās un citās vienībās atkarībā no to kvalitatīvās līdzības vai atšķirības. Konkrētām parādībām un objektiem piešķirtie kodi dod iespēju grupēt attiecīgās parādības un objektus jebkurā no klasifikācijas līmeņiem;

1.2. klasifikators (kodu sistēma) - sistematizēts objektu saraksts, kurā katram objektam piešķirts noteikts kods, kas aizvieto objekta nosaukumu un tiek lietots tā identificēšanai;

1.3. vienotā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēma - Ministru kabineta apstiprināts un visiem klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) lietotājiem obligāts klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) saraksts, kura lietošana nodrošina visu valsts līmeņa ekonomiskās informācijas plūsmu un valsts reģistru datu standartizāciju un apmaināmību;

1.4. starptautiskā standartizētā klasifikācija - starptautiskas organizācijas izstrādāts un apstiprināts normatīvs dokuments, kura lietošana nodrošina ekonomiskās informācijas standartizāciju, salīdzināmību un apmaināmību noteiktā ekonomiskā telpā;

1.5. lokālie klasifikatori - klasifikatori (kodu sistēmas), ko lieto ierobežotā ekonomiskā telpā (piemēram, vienā uzņēmumā, vienas ministrijas ietvaros);

1.6. klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) lietotāji - visas valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības un citas juridiskās un fiziskās personas, kas apstrādā un izmanto klasifikācijās un klasifikatoros (kodu sistēmās) esošo informāciju sākotnējās uzskaites dokumentācijas, statistikas pārskatu, muitas deklarāciju un līdzīgu dokumentu sastādīšanai un informācijas reģistru un datu bāzu veidošanai.

2. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā izstrādājama (adaptējama), ieviešama un lietojama vienotā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēma.

3. Vienotā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēma ir obligāta visām valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām un citām juridiskajām un fiziskajām personām neatkarīgi no to īpašuma un uzņēmējdarbības formas šādos gadījumos:

3.1. sastādot un iesniedzot visu veidu oficiālo informāciju vai apmainoties ar to;

3.2. veidojot visu veidu valsts informācijas sistēmas un reģistrus;

3.3. veicot ārējo ekonomisko darbību.

II. Vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmas apstiprināšanas un izmainīšanas kārtība

4. Vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmas izveidošanas un darbības galvenais koordinators ir Valsts statistikas komiteja.

5. Par atsevišķu klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) izstrādāšanu (adaptāciju), uzturēšanu un lietošanu ir atbildīgas attiecīgās ministrijas un citas valsts institūcijas (pielikums).

6. Vienotajā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmā neiekļauto klasifikatoru (lokālo klasifikatoru) lietošana pieļaujama tikai ierobežoti. Lokālos klasifikatorus reģistrē Valsts statistikas komitejā.

7. Nav atļauta patvaļīga vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmā ietverto klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) papildināšana ar pagaidu kodiem vai citāda to izmainīšana. Ja klasifikācija vai klasifikators (kodu sistēma) pamatoti neatbilst tā lietotāja vajadzībām, izmaiņas tiek izdarītas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

8. Valsts statistikas komiteja:

8.1. pastāvīgi seko vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmas sastāvam un, ņemot vērā reālo situāciju vai pamatojoties uz ministriju un citu valsts institūciju pieteikumiem, noteiktā kārtībā iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām vienotajā ekonomiskās klasifikācijas sistēmā;

8.2. izskata un novērtē visus ministriju un citu valsts institūciju izstrādāto (adaptēto) klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) projektus pirms to apstiprināšanas un, ja nepieciešams, veido daudznozaru komisijas iesniegto projektu novērtēšanai;

8.3. ja nepieciešams, organizē daudznozaru darba grupas komplicētu klasifikāciju koncepcijas izstrādei un ekspertīzes veikšanai;

8.4. veic vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmā ietverto klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) lietošanas vispārējo uzraudzību;

8.5. reģistrē lokālos klasifikatorus;

8.6. ir atbildīga par Valsts statistikas komitejai noteikto klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) izstrādāšanu (adaptāciju), uzturēšanu un lietošanu.

9. Ministrijas un citas valsts institūcijas:

9.1. savas kompetences ietvaros pastāvīgi seko vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmas aktualitātei un informē Valsts statistikas komiteju par nepieciešamajām izmaiņām tajā;

9.2. nodrošina klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) izstrādāšanu, starptautisko standartizēto klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) tulkošanu un adaptāciju un, ja nepieciešams, iesaista šajā darbā citas institūcijas;

9.3. uztur klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) etalonus, sistemātiski aktualizē izstrādātās (adaptētās) klasifikācijas un klasifikatorus (kodu sistēmas) un informē Valsts statistikas komiteju par daudznozaru komisijas izveidošanas nepieciešamību;

9.4. apzina attiecīgās klasifikācijas vai klasifikatora (kodu sistēmas) lietotājus un sistemātiski informē tos par izmaiņām attiecīgajā klasifikācijā vai klasifikatorā (kodu sistēmā);

9.5. nodrošina izstrādāto (adaptēto) klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) vispusīgu ekspertīzi, arī attiecīgo projektu izskatīšanu Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijā;

9.6. izdod rīkojumus par konkrētu klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) apstiprināšanu, kā arī par to ieviešanas, lietošanas un aktualizācijas kārtību;

9.7. ar rīkojumu apstiprina izmaiņas klasifikācijās un klasifikatoros (kodu sistēmās);

9.8. ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc klasifikācijas vai klasifikatora (kodu sistēmas) apstiprināšanas iesniedz attiecīgā rīkojuma kopiju, kā arī apstiprinātās klasifikācijas vai klasifikatora (kodu sistēmas) pirmo eksemplāru (ja apstiprinātā klasifikācija ir starptautiskās standartizētās klasifikācijas adaptācija, - arī etalonu oriģinālvalodā) Valsts statistikas komitejā;

9.9. ja starptautiskajā standartizētajā klasifikācijā izdarītas izmaiņas, divu nedēļu laikā informē Valsts statistikas komiteju par izmaiņu būtību un apjomu un nepieciešamību aktualizēt attiecīgo klasifikāciju, kā arī par termiņiem, kādos paredzēts to veikt.

10. Izstrādātās (adaptētās) klasifikācijas un klasifikatora (kodu sistēmas) publicēšanas un tiražēšanas pirmtiesības ir tai ministrijai vai valsts institūcijai, kura ir atbildīga par attiecīgās klasifikācijas un klasifikatora (kodu sistēmas) izstrādāšanu (adaptāciju).

III. Vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmas finansēšanas kārtība

11. Vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmas klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) izstrādāšanas (adaptācijas), aktualizācijas, tiražēšanas (arī uz magnētiskajiem informācijas nesējiem) un publicēšanas izdevumus sedz no valsts budžeta.

12. Klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) lietotājiem, kas tiek finansēti no valsts budžeta, klasifikācijas vai klasifikatora (kodu sistēmas) viens eksemplārs tiek izsniegts bez maksas. Atkārtota tiražēšana uzskatāma par saimniecisko darbību, un attiecīgie izdevumi no valsts budžeta netiek segti.

IV. Noslēguma jautājumi

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1994.gada 26.jūlija noteikumus nr.151 "Par vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmas izveidošanu" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 95.nr.).

Ministru prezidenta vietā -
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs

Ekonomikas ministrs A.Sausnītis

Pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 25.novembra noteikumiem nr. 386

Vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmā ietvertās klasifikācijas un klasifikatori (kodu sistēmas) un par to izstrādāšanu (adaptāciju), uzturēšanu un lietošanu atbildīgās ministrijas un citas valsts institūcijas

Nr.
p.k.
Klasifikācijas vai klasifikatora (kodu sistēmas nosaukums) Par klasifikācijas vai  klasifikatora (kodu sistēmas) izstrādāšanu (adaptāciju) un lietošanu atbildīgās ministrijas un citas institūcijas Iesaistītās ministrijas un citas institūcijas Piezīmes
1 2 3 4 5
1. Administratīvi teritoriālais klasifikators (ATK) Valsts statistikas komiteja Valsts zemes dienests  
2.

Statistiskais teritoriālo vienību klasifikators (NUTS) - 
Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS), Eurostat, 1995

Valsts statistikas komiteja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  
3. Pilsētu un apdzīvoto vietu tipu klasifikācija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    
4. Standartizētie valstu un teritoriju kodi Latvijas nacionālais standartizācijas un metroloģijas centrs   "Codes for the representation of names of countries ISO 3166, ISO, 1993" tulkojums
5. Tautību klasifikators Valsts statistikas komiteja Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde  
6. Uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību reģistrācijas numuru sistēma Tieslietu ministrija Uzņēmumu reģistrs  
7. Nodokļu maksātāju reģistra reģistrācijas kodu sistēma Valsts ieņēmumu dienests    
8. Īpašuma un uzņēmējdarbības formu identifikācijas klasifikators (IUFIK) Valsts statistikas komiteja    
9. Vispārējā ekonomiskās darbības klasifikācija (NACE) (1.redakcija) Valsts statistikas komiteja   "Statistical classification of Economic Activities in the European Communities NACE Rev.1, Eurostat, 1991" adaptācija
10. Ekonomiskās darbības statistiskā klasifikācija Eiropas savienībā -
Statistical classification of Economic Activities in the European Communities NACE Rev.1, Eurostat, 1991
Valsts statistikas komiteja    
11. Starptautiskā standartizētā visu ekonomiskās darbības veidu klasifikācija -
International Standard Classification of All Economic Activities (ISIC), UN, 1989
Valsts statistikas komiteja    
12. Starptautiskā tūrisma darbības veidu klasifikācija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija   "Standard International Classification of Tourism Activities (SITCA), World Tourism Organization" tulkojums
13. Būvniecības un ar to saistīto uzņēmējdarbības veidu klasifikācija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    
14. Rūpniecības produkcijas klasifikācija (PRODCOM) Valsts statistikas komiteja   "PRODCOM, Eurostat (katra gada atbilstošā versija) tulkojums
15. Produkcijas un pakalpojumu klasifikācija atbilstoši to darbības veidam (CPA) Valsts statistikas komiteja   "Classification of Products According Activities (CPA), Eurostat, 1996" adaptācija
16. Produkcijas klasifikācija atbilstoši darbības veidam -
Classification of Products According to Activities (CPA), Eurostat, 1996
Valsts statistikas komiteja    
17. Centrālā produkcijas klasifikācija -
Central Product Classification (CPC), UN, 1991

Valsts statistikas komiteja

   
18. Ārējo maksājumu klasifikators Latvijas Banka Valsts statistikas komiteja  
19. Ārējās tirdzniecības statistiskā klasifikācija pa plašām ekonomiskām kategorijām -
Classification by Broad Economic Categories (BEC), UN, 1989
Valsts statistikas komiteja    
20. Starptautiskā standartizētā tirdzniecības klasifikācija (3.redakcija) Valsts statistikas komiteja   "Standard International Trade Classification, rev.3, UN, 1986" tulkojums
21. Latvijas preču  kombinētā nomenklatūra Finansu ministrija   "Combined Nomenclature (CN), Eurostat" (katra gada atbilstošā versija) adaptācija
22. Kombinētā nomenklatūra -
Combined Nomenclature (CN), Eurostat
Finansu ministrija    
23. Harmonizētā preču aprakstīšanas un kodēšanas sistēma -
The Harmonized Commodity Description and Coding System (HS), Customs Cooperation Council, 1996
Finansu ministrija    
24. Transporta  statistikas standartizētā preču nomenklatūra Valsts statistikas komiteja   "Standard Goods Nomenclature for Transport Statistics (NST/R), Eurostat, 1967" tulkojums
25. Transporta veidu klasifikators (muitas uzskaitē) Valsts ieņēmumu dienests    
26. Muitas procedūru  klasifikators Valsts ieņēmumu dienests    
27. Darījumu veidu klasifikators (muitas uzskaitē)

Valsts ieņēmumu dienests

   
28. Muitas iestāžu klasifikators Valsts ieņēmumu dienests    
29. Monetāro datu klasifikators Latvijas Banka    
30. Starptautiskais valūtu klasifikators ISO 4217 Latvijas Banka   "Codes for the represen tation of currencies  and funds, ISO 4217, ISO, 1995" tulkojums
31. Starptautiskā numerācijas sistēma vērtspapīru identifikācijai Latvijas Centrālais depozitārijs Finansu ministrija
Latvijas Banka
Vērtspapīru tirgus komisija
"International Securities  Identification Num bering System ISIN (ISO 6166 1994-03- ISIN (ISO 6166) 15)" tulkojums
32. Individuālā patēriņa veidu klasifikācija (COICOP) Valsts statistikas komiteja   "Classification of Indi vidual Consumption by Purpose (COICOP),  OECD, 1996" tulkojums
33. Valdības funkciju klasifikācija Finansu ministrija Valsts statistikas komiteja "Classification of the Functions of Government (COFOG), UN, 1980" adaptācija
34. Valdības funkciju klasifikācija -
Classification of the Functions of Government (COFOG), UN, 1980
Finansu ministrija Valsts statistikas komiteja  
35.

Budžeta ieņēmumu klasifikācija

Finansu ministrija    
36.

Budžeta izdevumu ekonomiskā klasifikācija

Finansu ministrija    
37. Finansēšanas  klasifikācija pēc kreditora tipa Finansu ministrija    
38. Finansēšanas klasifikācija pēc finansu saistību veida Finansu ministrija    
39. Parāda klasifikācija pēc kreditora tipa Finansu ministrija    
40. Parāda klasifikācija pēc saistību veida Finansu ministrija    
41. Latvijas Republikas Profesiju klasifikators Labklājības ministrija Latvijas Darba zinātniskās pētniecības institūts "International Standard Classification of Occupations (ISCO), ILO, 1988" adaptācija
42. Starptautiskā standartizētā profesiju klasifikācija -
International Standard Classification of Occupations (ISCO), ILO, 1988
Labklājības ministrija Latvijas Darba zinātniskās pētniecības institūts  
43.

Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija SSK (10.redakcija)

Labklājības ministrija Bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Veselības statistikas, informācijas un medicīnas tehnoloģiju centrs"
Valsts statistikas komiteja
"International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems ICD-10, WHO, 1992" tulkojums
44. Starptautiskais iedzīvotāju veselības un veselības aprūpes resursu un darbības rādītāju klasifikators Labklājības ministrija Bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Veselības statistikas, informācijas un medicīnas tehnoloģiju centrs"
Valsts statistikas komiteja
"Health For All by the Year 2000, WHO Regional Office for Europe, 1996" tulkojums
45.

Neveselības, nespējas un nevarības starptautiskā klasifikācija

Labklājības ministrija Bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Veselības statistikas, informācijas un medicīnas tehnoloģiju centrs"
Valsts statistikas komiteja
"International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, WHO, 1980" tulkojums
46. Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēma (ESSPROS): vispārīgie principi un pamatsistēma; pabalstu klasifikācija pamatsistēmā Labklājības ministrija Valsts statistikas komiteja "European System of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS), Eurostat, 1996: General Principles and the Core System; Classification of Benefits in the Core System" tulkojums
47. Latvijas Izglītības klasifikācija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts statistikas komiteja "International Standard Classification of Education (ISCED), UNESCO, 1997" adaptācija
48. Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija -
International Standard Classification of Education (ISCED), UNESCO, 1997
Izglītības un zinātnes ministrija Valsts statistikas komiteja  
49. Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku karavīru militāro profesiju speciālistu (MPS), amatu un dienesta pakāpju nosaukumu un kodu tabulas Aizsardzības ministrija    
50. Ēku un būvju klasifikācija (Zaudē spēku līdz ar "Eurostat" klasifikācijas "Classification of Types of Construction" tulkojuma apstiprināšanu) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  
51. Būvju klasifikācija Valsts statistikas komiteja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Valsts zemes dienests
"Classification of Types of Construction (CC), Eurostat, 1996" tulkojums
52. Dzīvokļu saimniecības klasifikācija Valsts statistikas komiteja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Valsts zemes dienests
 
53. Valsts ģeodēzisko atbalsttīklu klasifikators Valsts zemes dienests    
54.

Zemes lietošanas veidu klasifikators

Valsts zemes dienests    
55. Nekustamā īpašuma vienību apzīmējumu sistēmas klasifikators Valsts zemes dienests    
56. Nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķu klasifikators Valsts zemes dienests    
57. Nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu un servitūtu veidu klasifikācija Valsts zemes dienests Apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļas  
58. Ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikators Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Institūts "Meliorprojekts"  
59. Ūdenstilpju klasifikators Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Institūts "Meliorprojekts"  
60. Ūdens ņemšanas vietu klasifikators Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Reģionālās vides pārvaldes

 
61. Ūdens novadīšanas vietu klasifikators Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Reģionālās vides pārvaldes  
62. Artēzisko urbumu vietu klasifikators Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Reģionālās vides pārvaldes
Valsts ģeoloģijas dienests
 
63. Ūdens horizontu klasifikators Valsts ģeoloģijas dienests Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  
64. Bīstamo atkritumu klasifikācija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    
65. Adrešu klasifikators  Valsts zemes dienests    
66. Latvijas iedzīvotāju reģistrācijas sistēmas klasifikators Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Valsts statistikas komiteja  
67.

Uzskaites un pārskatu dokumentācijas klasifikators (UPDK)

Valsts statistikas komiteja Ministrijas un valsts institūcijas, kuru kompetencē ir ekonomiskās informācijas plūsmu organizēšana  
68. Starptautiskais mērvienību klasifikators (ISO)

Latvijas nacionālais standartizācijas un metroloģijas centrs

 

"Quantities and units
 ISO 31-1; 1992,
 ISO 31-2; 1992,
 ISO 31-3; 1992,
 ISO 31-4; 1992,
 ISO 31-5; 1992,
 ISO 31-6; 1992,
 ISO 31-7; 1992,
 ISO 31-8; 1992,
 ISO 31-9; 1992,
 ISO 31-10; 1992,
 ISO 31-11; 1992,
 ISO 31-12; 1992,
 ISO 31-13; 1992,
 ISO 1000; 1992" tulkojums

Piezīme. Ja Latvijā tiek lietots starptautiskās klasifikācijas vai klasifikatora (kodu sistēmas) precīzs tulkojums, 1.ailē dots Latvijā pieņemtais nosaukums, 4.ailē - starptautiskā etalona nosaukums oriģinālvalodā. Ja starptautiskā klasifikācija vai klasifikators (kodu sistēma) lietošanai Latvijā adaptēts, ņemot vērā vietējos apstākļus, 1.ailē nosauktas arī starptautiskās klasifikācijas vai klasifikatori (kodu sistēmas), kuru principi jāievēro, sagatavojot un iesniedzot starptautiski salīdzināmu informāciju.

Ekonomikas ministrs A.Sausnītis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 386Pieņemts: 25.11.1997.Stājas spēkā: 29.11.1997.Zaudē spēku: 20.06.1998.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 309/310, 28.11.1997.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
52193
29.11.1997
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)