Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2003. gada 30. oktobra likumu: Par akcīzes nodokli.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par akcīzes nodokli naftas produktiem
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Likumā lietotie termini atbilst likumā “Par nodokļiem un nodevām”, Muitas likumā un likumā ''Par muitas nodokli'' lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Akcīzes preču noliktava — šā likuma izpratnē: akcīzes preču noliktava naftas produktiem; tā ir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Valsts ieņēmumu dienesta atzīta vieta, kurā naftas produktus ražo, uzglabā vai veic citas darbības ar tiem saskaņā ar šā likuma nosacījumiem.

(3) Akcīzes preču noliktavas turētājs — šā likuma izpratnē: juridiskā persona, kurai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir izsniegta Valsts ieņēmumu dienesta atļauja turēt akcīzes preču noliktavu, kas ir šīs personas īpašumā, valdījumā vai ko tā nomā.

(4) Naftas produktu ražošana — šā likuma izpratnē: naftas produktu sajaukšana (arī sajaukšana ar citām vielām, kas nav naftas produkti šā likuma izpratnē), apstrāde, pārstrāde un jebkura cita darbība, kuras rezultātā naftas produkti maina savas ekspluatācijas, fizikālās vai ķīmiskās īpašības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 26.11.2003.)

2.pants. Likuma darbības sfēra

(1) Šis likums attiecas uz jebkurām darbībām, kas Latvijas Republikas muitas teritorijā tiek veiktas ar naftas produktiem, arī uz naftas produktu pārvietošanu, izmantojot cauruļvadu transportu.

(2) Naftas produktu (degvielas) aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.02.1999. likumu, kas stājas spēkā 16.03.1999.)

3.pants. Ar akcīzes nodokli naftas produktiem apliekamais objekts

(1) Ar akcīzes nodokli naftas produktiem (turpmāk — nodoklis) apliekamais objekts ir naftas produkti, to aizstājējprodukti un komponenti, kā arī citi produkti, kuri pilnīgi vai daļēji sastāv no ogļūdeņražiem (turpmāk — naftas produkti).

(2) Ar nodokli apliekamie naftas produkti, kuri ietverti Latvijas kombinētās nomenklatūras 27., 29. un 38.grupā, noteikti šā likuma pielikumā. Ar nodokli apliekami arī citi produkti (neatkarīgi no tā, kādā Latvijas kombinētās nomenklatūras grupā tie ietverti), kurus:

1) realizē kā degvielu, tās aizstājējproduktu vai komponentu;

2) izmanto par degvielu, tās aizstājējproduktu vai komponentu;

3) izmanto naftas produktu ražošanā.

(3) Likuma pielikumā minēto produktu klasifikāciju apstiprina finanšu ministrs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.1999. un 28.02.2003. likumu, kas stājas spēkā 26.03.2003.)

4.pants. Nodokļa maksātājs

Nodokļa maksātājs ir:

1) fiziskā un juridiskā persona, kas naftas produktus ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam;

2) akcīzes preču noliktavas turētājs saskaņā ar šā likuma nosacījumiem.

5.pants. Akcīzes preču noliktava

(1) Akcīzes preču noliktavā muitas kontrolē var veikt darbības ar naftas produktiem un nemaksāt nodokli, kamēr tie atrodas akcīzes preču noliktavā.

(2) Tikai akcīzes preču noliktavā ir atļauta naftas produktu ražošana.

(3) Akcīzes preču noliktavas darbībai nepieciešama Valsts ieņēmumu dienesta atļauja.

(4) Akcīzes preču noliktavas turētājs atbild par visiem naftas produktiem, kuri tiek novietoti akcīzes preču noliktavā, kā arī uzskaita un reģistrē jebkuras darbības ar naftas produktiem šajā akcīzes preču noliktavā.

(5) Kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja turēt akcīzes preču noliktavu, un kārtību, kādā tiek veiktas jebkuras darbības ar naftas produktiem akcīzes preču noliktavā, nosaka Ministru kabinets.

6.pants. Nodokļa likmes

(1) Naftas produktiem, izņemot šā panta otrajā, septītajā un astotajā daļā minētos gadījumus, nodokli aprēķina latos pēc šādas likmes:

1) svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem — 160 latu;

2) svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem — 210 latu;

3) petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem — 130 latu;

4) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem — 130 latu;

5) (izslēgts ar 17.12.1998. likumu);

6) naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem, izņemot dabasgāzi, par 1000 kilogramiem — 50 latu;

7) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50° C ir mazāka par 25 cSt, izņemot šīs daļas 8.punktā minētās degvieleļļas, par 1000 litriem — 130 latu;

8) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50° C ir vienāda ar 25 cSt vai lielāka, par 1000 kilogramiem — 7 lati.

(2) Naftas produktiem, ko saskaņā ar šā panta trešās daļas nosacījumiem piegādā tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras šos naftas produktus izmanto par kurināmo siltuma ieguvei apkurē, elektroenerģijas ražošanā vai siltuma enerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā (turpmāk — kurināmais), nodokli aprēķina latos pēc šādas likmes:

1) petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem — 13 latu;

2) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem — 13 latu;

3) (izslēgts ar 17.12.1998. likumu);

4) šā panta pirmās daļas 7.punktā minētajai degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem — 13 latu.

(3) Ja naftas produkti ir iezīmēti (marķēti) akcīzes preču noliktavā un tos no akcīzes preču noliktavas piegādā šā panta otrajā daļā minētajām personām, nodokli aprēķina pēc šā panta otrajā daļā noteiktās likmes. Kārtību, kādā naftas produktus iezīmē (marķē) un piegādā šā panta otrajā daļā minētajām personām, nosaka Ministru kabinets.

(4) Ja šā panta trešās daļas nosacījumi netiek ievēroti, nodokli aprēķina pēc šā panta pirmajā daļā noteiktās likmes.

(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā ar nodokli apliek naftas gāzes un pārējos gāzveida ogļūdeņražus, kā arī attiecīgās prasības un atbildību par minētās kārtības neievērošanu — juridiskajām personām, kas ieved naftas gāzes un pārējos gāzveida ogļūdeņražus Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam, un juridiskajām personām, kam valdījumā ir automobiļu gāzes uzpildes stacijas, kur transportlīdzekļu degvielas s istēmās kā degvielu iepilda naftas gāzes un pārējos gāzveida ogļūdeņražus.

(6) Iezīmētos (marķētos) naftas produktus, kas tiek aplikti ar nodokli kā kurināmais, akcīzes preču noliktavas turētājam aizliegts:

1) piegādāt citām personām, nevis šā panta otrajā daļā minētajām;

2) piegādāt citai akcīzes preču noliktavai;

3) izvest no Latvijas Republikas muitas teritorijas;

(7) Naftas produktiem, kuriem muitas kontrolē akcīzes preču noliktavā tiek pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām, kas ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) un kas ir denaturēts (turpmāk — etilspirts), vai etilspirta atvasinājums ETBE (atsevišķi vai kopā ar etilspirtu) šā panta astotajā daļā noteiktajā daudzumā, nodokli aprēķina latos pēc šādas likmes:

1) svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem — 130 latu;

2) svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem — 180 latu.

(8) Attiecīgajiem naftas produktiem saskaņā ar šā panta septīto daļu tiek pievienots etilspirts daudzumā no 6,5 līdz 7 tilpumprocentiem vai etilspirta atvasinājums ETBE (atsevišķi vai kopā ar etilspirtu) daudzumā no 10 — 15 tilpumprocentiem.

(9) Šā panta pirmajā, otrajā un septītajā  daļā noteiktās nodokļa likmes piemēro attiecīgajiem šā likuma pielikumā norādītajiem naftas produktiem.

(10) Dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuriem muitas kontrolē akcīzes preču noliktavā tiek pievienota biodīzeļdegviela, kas iegūta no rapša sēklu eļļas, akcīzes nodokli par 1000 litriem samazina piecu latu apmērā par katriem pieciem procentiem pievienotās biodīzeļdegvielas, rēķinot no kopējā degvielas maisījuma tilpuma. Ministru kabinets nosaka šajā panta daļā minētās dīzeļdegvielas (gāzeļļas), tās aizstājējproduktu un komponentu aprites un atbilstošā nodokļa administrēšanas kārtību, kā arī citus ar šīs panta daļas piemērošanas kārtību saistītus jautājumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.12.1998., 11.02.1999., 05.08.1999.,  25.11.1999., 15.06.2000., 01.03.2001. un 13.06.2020. likumu, kas stājas spēkā 05.07.2002. Desmitā daļa stājas spēkā 01.01.2003. Sk. pārejas noteikumu 1., 2. un 13. punktu)

II nodaļa
Atbrīvojumi un atvieglojumi

7.pants. Atbrīvojumi

(1) Ar nodokli netiek aplikti tie naftas produkti, kuri saskaņā ar šā panta otrās daļas nosacījumiem tiek izmantoti:

1) to gaisa satiksmes transportlīdzekļu (lidmašīnu un citu transportlīdzekļu) apgādei:

a) kuri kursē starptautiskajā satiksmē,

b) kurus Latvijas Republikā reģistrētas aviosabiedrības izmanto gaisa pārvadājumu vai speciālo darbu veikšanai Latvijas Republikas teritorijā,

c) kurus glābšanas dienesti izmanto avārijas un glābšanas vai palīdzības darbu veikšanai;

2) to jūras transportlīdzekļu (kuģu un citu transportlīdzekļu) apgādei:

a) kuri kursē starptautiskajā satiksmē,

b) kurus glābšanas dienesti izmanto avārijas un glābšanas vai palīdzības darbu veikšanai uz jūras,

c) kuri Latvijas Kuģu reģistrā reģistrēti kā zvejas kuģi,

d) kuri ir ārvalstu zvejas kuģi,

e) kuri veic valsts kontroli vides aizsardzībā un dabas resursu izmantošanā;

3) to gaisa un jūras transportlīdzekļu apgādei, kuri nodrošina valsts aizsardzību.

(2) Ar nodokli netiek aplikti naftas produkti, kurus muitas kontrolē piegādā šā panta pirmajā daļā norādītajiem transportlīdzekļiem.

(3) Ja šā panta otrās daļas nosacījumi netiek ievēroti, nodokli aprēķina pēc šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktās likmes.

(4) Ar nodokli netiek aplikti naftas produkti, kas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek piegādāti uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri tos izmanto par izejvielu produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā (turpmāk — izejviela).

(5) Ar nodokli netiek apliktas naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņraži, kas tiek izmantoti to fizisko vai juridisko personu apgādei, kas šos naftas produktus izmanto par kurināmo vai izmanto gāzes krāsnīs un citās iekārtās (citādi, nevis par degvielu).

(6) Ar nodokli neapliek naftas produktus (degvielu), kas nodrošina Latvijas Republikas muitas teritorijā iebraucoša konkrētā komerciālā transportlīdzekļa darbību un uzturēšanu saskaņā ar Muitas likumu.

(7) No nodokļa atbrīvo naftas produktus (degvielu), kurus fiziskā persona ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā likumā ''Par muitas nodokli'' noteiktajā daudzumā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.11.2001. un 30.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 26.11.2003.)

8.pants. Atvieglojumi

(1) Lauksaimniecības produkcijas ražotājam atmaksājams nodoklis par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) lauksaimniecībā izmantotās zemes apstrādei, ievērojot šādus nosacījumus:

1) lauksaimniecības produkcijas ražotājs:

a) veic saimniecisko darbību — lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu, par ko maksā nodokļus konkrēto nodokļu likumos noteiktajā kārtībā,

b) veic grāmatvedības uzskaiti par lauksaimniecības produkcijas ražošanu likumos noteiktajā kārtībā;

2) vienā kalendārajā gadā rēķinot 100 litrus dīzeļdegvielas (gāzeļļas) par katru īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantotās zemes hektāru;

3) dīzeļdegviela (gāzeļļa) iegādāta, izmantojot kādu no šādiem norēķina veidiem:

a) veicot naudas līdzekļu pārskaitījumu no lauksaimniecības produkcijas ražotāja kredītiestādes konta uz degvielas pārdevēja kredītiestādes kontu (bezskaidras naudas norēķinus),

b) izmantojot kredītkartes, debetkartes vai citas norēķinu kartes, kuras pieder lauksaimniecības produkcijas ražotājam,

c) veicot skaidras naudas iemaksas degvielas pārdevēja kredītiestādes kontā, ja norēķinus veic lauksaimniecības produkcijas ražotājs — fiziskā persona;

4) dīzeļdegviela (gāzeļļa) iegādāta konkrētajā kalendārajā gadā, par kuru tiek pieprasīta nodokļa atmaksa;

5) ja lauksaimniecības produkcijas ražotājam ir nodokļu, nodevu vai citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādi, — atmaksājamā summa vispirms tiek novirzīta šo parādu segšanai.

(2) Juridiskajām personām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek atmaksāts samaksātais akcīzes nodoklis par šā likuma 6.panta pirmās daļas 8.punktā minētajiem naftas produktiem, kuri izmantoti siltuma ražošanai telpu apkurei un karstā ūdens sagatavošanai.

(3) Ministru kabinets nosaka kārtību (arī iesniedzamos dokumentus; dokumentu iesniegšanas termiņus; iestādes, kuras veic lauksaimniecībā izmantotās zemes pārbaudes; nodokļa atmaksāšanas termiņus), kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksājams nodoklis par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) saskaņā ar šā panta pirmo daļu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.02.1999., 05.08.1999., 25.11.1999., 09.12.1999. un 01.03.2001. likumu, kas stājas spēkā 23.03.2001. Pirmās daļas jaunā redakcija un trešā daļa stājas spēkā 01.04.2001. Sk. pārejas noteikumu 9. punktu)

III nodaļa
Nodokļa aprēķināšana un maksāšana

9.pants. Nodokļa aprēķināšana

(1) Fiziskā un juridiskā persona nodokli par naftas produktiem, kurus ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā, aprēķina pēc šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktās likmes un deklarē to muitas iestādē.

(2) Akcīzes preču noliktavas turētājs:

1) nodokli par naftas produktiem, kurus ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā, aprēķina pēc šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktās likmes;

2) nodokli par naftas produktiem, kurus izved no akcīzes preču noliktavas vai kurus izmanto akcīzes preču noliktavā, aprēķina pēc šā likuma 6.panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktās likmes. Tas attiecas arī uz akcīzes preču noliktavā saražotajiem naftas produktiem.

(3) Aprēķinot nodokli, naftas produktu daudzums litros Ministru kabineta reglamentētajā kārtībā nosakāms atbilstoši to daudzumam +15 grādu temperatūrā pēc Celsija.

10.pants. Nodokļa maksāšana

(1) Nodokļa taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis.

(2) Fiziskā vai juridiskā persona, kas ieved naftas produktus Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam, aprēķināto nodokli valsts budžetā maksā muitas iestādē naftas produktu uzrādīšanas laikā vai pirms tam bankas iestādē.

(3) Akcīzes preču noliktavas turētājs, kas naftas produktus ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam vai izved no akcīzes preču noliktavas, vai izmanto akcīzes preču noliktavā, aprēķināto nodokli valsts budžetā maksā atbilstoši Muitas likumā noteiktajai muitas procedūrai.

(4) Nodoklis, kas nav samaksāts šajā pantā minētajos gadījumos, piedzenams bezstrīdus kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.06.2002. likumu, kas stājas spēkā 05.07.2002.)

11.pants. Atbrīvojums no aprēķinātā nodokļa nomaksas par naftas produktiem, kurus ieved, lai pārvietotu uz akcīzes preču noliktavu, vai kurus pārvieto tranzītā

(1) Juridiskajai personai nav jāmaksā aprēķinātais nodoklis saskaņā ar šā panta nosacījumiem par naftas produktiem, kurus:

1) ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu;

2) pārvieto tranzītā caur Latvijas Republikas muitas teritoriju.

(2) Šis pants attiecas arī uz akcīzes preču noliktavas turētāju, ja tas veic šā panta pirmajā daļā norādītās darbības.

(3) Lai veiktu šā panta pirmajā daļā norādītās darbības un nemaksātu nodokli, juridiskajai personai par norādīto darbību izpildi jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam galvojums saskaņā ar muitas normatīvajiem aktiem.

(4) Juridiskajai personai, kas veic šā panta pirmajā daļā norādītās darbības, nav jāmaksā aprēķinātais nodoklis, ja tā Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka naftas produkti atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

1) naftas produkti saņemti akcīzes preču noliktavā;

2) naftas produkti izvesti no Latvijas Republikas muitas teritorijas;

3) naftas produkti izvesti uz Latvijas Republikas teritoriju, uz kuru attiecas īpaši muitas nosacījumi.

(5) Ja juridiskā persona par naftas produktiem, kurus pārvieto saskaņā ar šā panta pirmo daļu, neiesniedz šā panta ceturtajā daļā minētos dokumentus, tai jāsamaksā aprēķinātais nodoklis pēc šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktās likmes.

12.pants. Atbrīvojums no aprēķinātā nodokļa nomaksas par naftas produktiem, kurus pārvieto no vienas akcīzes preču noliktavas uz citu akcīzes preču noliktavu vai kurus eksportē

(1) Akcīzes preču noliktavas turētājam nav jāmaksā aprēķinātais nodoklis saskaņā ar šā panta nosacījumiem par naftas produktiem, kurus:

1) pārvieto no vienas akcīzes preču noliktavas uz citu akcīzes preču noliktavu;

2) izved no akcīzes preču noliktavas tālākai izvešanai no Latvijas Republikas muitas teritorijas;

3) izved no akcīzes preču noliktavas tālākai izvešanai uz Latvijas Republikas teritoriju, uz kuru attiecas īpaši muitas nosacījumi.

(2) Lai veiktu šā panta pirmajā daļā norādītās darbības un nemaksātu nodokli, akcīzes preču noliktavas turētājs par norādīto darbību izpildi iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam galvojumu saskaņā ar muitas normatīvajiem aktiem.

(3) Akcīzes preču noliktavas turētājam par naftas produktiem, kurus pārvieto saskaņā ar šā panta pirmo daļu, nav jāmaksā aprēķinātais nodoklis, ja minētais akcīzes preču noliktavas turētājs Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka attiecīgie naftas produkti atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

1) naftas produkti saņemti citā akcīzes preču noliktavā;

2) naftas produkti izvesti no Latvijas Republikas muitas teritorijas;

3) naftas produkti izvesti uz Latvijas Republikas teritoriju, uz kuru attiecas īpaši muitas nosacījumi.

(4) Ja akcīzes preču noliktavas turētājs par naftas produktiem, kurus pārvieto saskaņā ar šā panta pirmo daļu, neiesniedz šā panta trešajā daļā minētos dokumentus, tam jāsamaksā aprēķinātais nodoklis pēc šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktās likmes.

13.pants. Nodokļa deklarācija

(1) Nodokļa maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu 15 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām.

(2) Akcīzes preču noliktavas turētājs iesniedz atsevišķu nodokļa deklarāciju par katru akcīzes preču noliktavu.

(3) Nodokļa deklarācijas veidlapu apstiprina Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.03.2001. likumu, kas stājas spēkā 23.03.2001.)

14.pants. Nodokļa ieņēmumu sadalījums budžetā

(Izslēgts no 01.01.2004. ar 30.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 26.11.2003.)

IV nodaļa
Nobeiguma noteikumi

15.pants. Atbildība par šā likuma pārkāpumiem

(1) Ja nodokļa maksātājs noteiktā termiņā nav iesniedzis nodokļa deklarāciju vai nav to iesniedzis vispār, pārkāpis šajā likumā noteikto nodokļa samaksas termiņu vai samazinājis ar nodokli apliekamo objektu, viņš atbild par izdarītajiem pārkāpumiem saskaņā ar šo likumu un likumu “Par nodokļiem un nodevām”.

(2) Attiecīgajām valsts uzraudzības un kontroles iestādēm ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā konfiscēt naftas produktus, kuri:

1) ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā, nesamaksājot nodokli un neiesniedzot šā likuma 11.panta trešajā daļā minēto galvojumu par norādīto darbību izpildi;

2) izvesti no akcīzes preču noliktavas, nesamaksājot nodokli un neiesniedzot šā likuma 12.panta otrajā daļā minēto galvojumu par norādīto darbību izpildi;

3) iezīmēti (marķēti), bet pēc tam to iezīmēšanas (marķēšanas) vielas tiek slēptas, likvidētas vai citādi neitralizētas (iznīcinātas).

16.pants. Akcīzes preču noliktavas turētāja atbildība

(1) Ja akcīzes preču noliktavas turētājs naftas produktus, kuri tiek aplikti ar nodokli kā kurināmais vai kā izejviela, piegādā citām fiziskajām vai juridiskajām personām, nevis šā likuma 6.panta otrajā daļā minētajām, no viņa tiek piedzīta nesamaksātā nodokļa summa un soda nauda šīs summas apmērā.

(2) Ja akcīzes preču noliktavas turētājs triju gadu laikā atkārtoti izdara šā panta pirmajā daļā minēto pārkāpumu, no viņa tiek piedzīta nesamaksātā nodokļa summa un soda nauda šīs summas divkāršā apmērā.

(3) Akcīzes preču noliktavas turētājam, pirms viņš aizpilda nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu un iesniedz to Valsts ieņēmumu dienestam, ir jāinventarizē naftas produkti, kas atrodas viņa akcīzes preču noliktavā.

(4) Inventarizācijas rezultāti uzrādāmi grāmatvedības reģistros, muitas deklarācijā un nodokļa deklarācijā šajā likumā noteiktajā termiņā.

(5) Ja, izdarot inventarizāciju, tiek konstatēta grāmatvedības reģistru un inventarizācijas datu atšķirība, tad novērtējumu starpība — pārpalikums vai iztrūkums (izlaupījums, zaudējums, zudums u.c.) — jāuzrāda gan grāmatvedības reģistros, gan muitas deklarācijā, gan nodokļu deklarācijā, ievērojot šādu kārtību:

1) ja, izdarot inventarizāciju, konstatēts pārpalikums, to apliek ar nodokli pēc šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktās likmes;

2) ja, izdarot inventarizāciju, konstatēts iztrūkums, to apliek ar nodokli pēc šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktās likmes, izņemot:

a) iztrūkumu Ministru kabineta apstiprināto normu ietvaros,

b) iztrūkumu, par kuru ir pierādījumi, kas apstiprināti ar atbilstošiem attiecīgo valsts uzraudzības un kontroles iestāžu izsniegtiem dokumentiem, par to, ka šis iztrūkums nav radies akcīzes preču noliktavas turētāja vainas dēļ.

(6) Ja Valsts ieņēmumu dienests pārbaudē konstatē grāmatvedības reģistru un inventarizācijas datu starpību, tad par novērtējuma starpību — pārpalikumu vai iztrūkumu, kas pārsniedz Ministru kabineta apstiprināto normu un kas nav uzrādīts akcīzes preču noliktavas turētāja grāmatvedības reģistros, no akcīzes preču noliktavas turētāja tiek piedzīta nesamaksātā nodokļa summa un soda nauda tās apmērā.

(7) Ja šā panta sestajā daļā minētais pārkāpums triju gadu laikā izdarīts atkārtoti, no akcīzes preču noliktavas turētāja tiek piedzīta nesamaksātā nodokļa summa un soda nauda šīs summas divkāršā apmērā.

(8) Par citām darbībām, kuras ar naftas produktiem veiktas, neievērojot šā likuma nosacījumus, akcīzes preču noliktavas turētājs atbild saskaņā ar šā likuma 17.panta septīto daļu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.06.2002. un 28.02.2003. likumu, kas stājas spēkā 26.03.2003.)

17.pants. Pārējo personu atbildība

(1) Fiziskajām vai juridiskajām personām, kam saskaņā ar šā likuma 6.panta otro daļu tiek piegādāti naftas produkti, kurus paredzēts izmantot par kurināmo, ir aizliegts attiecīgos naftas produktus izmantot citam mērķim (arī nodot citai personai).

(2) Personām, kam īpašumā, valdījumā vai nomā ir transportlīdzekļi, kuriem naftas produktus piegādā saskaņā ar šā likuma 7.panta pirmo daļu, atbrīvojot tos no nodokļa, ir aizliegts attiecīgos naftas produktus izmantot citam mērķim (arī nodot citai personai).

(3) Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kam saskaņā ar šā likuma 7.panta ceturto daļu tiek piegādāti naftas produkti, kurus paredzēts izmantot par izejvielu, ir aizliegts attiecīgos naftas produktus izmantot citam mērķim (arī nodot citai personai).

(4) Fiziskajām vai juridiskajām personām, kam saskaņā ar šā likuma 7.panta piekto daļu tiek piegādāti naftas produkti, kurus paredzēts izmantot par kurināmo vai gāzes krāsnīs un citās iekārtās (citādi, nevis par degvielu), ir aizliegts attiecīgos naftas produktus izmantot citam mērķim (arī nodot citai personai).

(5) Ja attiecīgās valsts uzraudzības un kontroles iestādes savas kompetences ietvaros konstatē, ka persona ir pārkāpusi šā panta pirmajā, otrajā, trešajā vai ceturtajā daļā noteikto aizliegumu, no šīs personas par labu valsts budžetam tiek piedzīta soda nauda tās nodokļa summas divkāršā apmērā, kura aprēķināta pēc šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktās likmes.

(6) Iezīmētos (marķētos) naftas produktus aizliegts izmantot par degvielu mehāniskos transportlīdzekļos vai arī izmantot citādi, nevis par kurināmo. Persona, pie kā atrasti iezīmēti (marķēti) naftas produkti, kurus minētā persona izmanto par degvielu mehāniskos transportlīdzekļos vai arī izmanto citādi, nevis par kurināmo, par izdarīto pārkāpumu atbild saskaņā ar atbilstošiem normatīva jiem aktiem.

(7) Ja persona veic jebkuras darbības ar naftas produktiem, neievērojot šā likuma nosacījumus [arī naftas produktu nedeklarētu vai citādu ievešanu valstī, neievērojot normatīvajos aktos noteikto ievešanas kārtību vai neizpildot attiecīgās muitas procedūras; naftas produktu nereģistrētu vai citādu ražošanu, neievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā atļauta naftas produktu ražošana; naftas produktu iezīmēšanu (marķēšanu), piegādi vai izmantošanu, neievērojot šajā likumā vai normatīvajos aktos noteikto kārtību; jebkuras citas darbības ar naftas produktiem, par kuriem nav samaksāts nodoklis saskaņā ar šo likumu], Valsts ieņēmumu dienests bezstrīdus kārtībā par labu valsts budžetam piedzen atbilstoši šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajām likmēm nesamaksātās nodokļa summas un soda naudu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.12.1998. un 28.02.2003. likumu, kas stājas spēkā 26.03.2003.)

18.pants. Nodokļa jautājumos pieņemto lēmumu pārsūdzēšanas kārtība

Nodokļa jautājumos pieņemto lēmumu nodokļa maksātājs ir tiesīgs pārsūdzēt likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā.

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 6.panta pirmās daļas 3., 4. un 7.punktā noteiktās likmes stājas spēkā ar īpašu likumu.

(19.12.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

2. Līdz šā likuma 6.panta pirmās daļas 3., 4., 7. un 8.punktā noteikto likmju spēkā stāšanās dienai naftas produktus apliek ar akcīzes nodokli pēc šādām likmēm:

1) petroleju, tās aizstājējproduktus un komponentus par 1000 litriem — 100 latu;

2) dīzeļdegvielu (gāzeļļu), tās aizstājējproduktus un komponentus par 1000 litriem — 100 latu;

3) šā likuma 6.panta pirmās daļas 7.punktā minēto degvieleļļu, tās aizstājējproduktus un komponentus par 1000 litriem — 100 latu;

4) šā likuma 6.panta pirmās daļas 8.punktā minēto degvieleļļu, tās aizstājējproduktus un komponentus par 1000 kilogramiem:

a) no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada 31.decembrim — 5 lati,

b) ar 2002.gada 1.janvāri — 6 lati.

(15.06.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.03.2001. likumu, kas stājas spēkā 23.03.2001.)

3. Šā likuma 6.panta otrā daļa un 7.panta ceturtā daļa stājas spēkā 1999.gada 1.janvārī.

4. (Izslēgts ar 01.03.2001. likumu, kas stājas spēkā 23.03.2001.)

5. Sakarā ar šā likuma pārejas noteikumu 2.punktā noteikto akcīzes nodokļa likmju maiņu juridiskās personas, kas veic uzņēmējdarbību ar naftas produktiem, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā katru gadu, kad notiek nodokļa likmju maiņa, pēc stāvokļa kārtējā gada 1.janvārī inventarizē tām piederošos naftas produktu krājumus un par inventarizācijas rezultātā konstatēto naftas produktu daudzumu samaksā valsts budžetā akcīzes nodokli, kura apmēru aprēķina kā starpību starp akcīzes nodokli pēc likmes, kas ir spēkā kārtējā gada 1.janvārī, un akcīzes nodokli pēc likmes, kas bija spēkā iepriekšējā gadā, kā arī iesniedz pārskatu par to Valsts ieņēmumu dienestam. Ja akcīzes nodokļa likmes tiek samazinātas, akcīzes nodokļa starpību neatmaksā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.1999. un 15.06.2000. likumu, kas stājas spēkā 28.06.2000.)

6. Šā likuma 6.panta septītā un astotā daļa stājas spēkā 2002.gada 1.septembrī.

(13.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.07.2002.)

7. Šā likuma 6.panta astotajā daļā noteiktā norma par pievienojamā etilspirta vai etilspirta atvasinājuma ETBE (atsevišķi vai kopā ar etilspirtu) daudzumu stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.  

(25.11.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2000.)

8. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 6.panta astotajā daļā noteiktā norma par pievienojamā etilspirta vai etilspirta atvasinājuma ETBE (atsevišķi vai kopā ar etilspirtu) daudzumu, attiecīgajiem naftas produktiem saskaņā ar šā panta septīto daļu tiek pievienots etilspirts daudzumā no 4,5 līdz 5 tilpumprocentiem vai etilspirta atvasinājums ETBE (atsevišķi vai kopā ar etilspirtu) daudzumā līdz 12 tilpumprocentiem.

(25.11.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2000.)

9. Grozījumi likuma 8.panta pirmajā daļā un trešā daļa stājas spēkā 2001.gada 1.aprīlī.

(01.03.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.03.2001.)

10. 2001.gadā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksājams nodoklis, par gadu rēķinot 100 litrus dīzeļdegvielas (gāzeļļas) par katru īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantotās zemes hektāru.

(01.03.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.03.2001.)

11. Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kas līdz 2001.gada 1.aprīlim iegādājušies dīzeļdegvielu (gāzeļļu), izmantojot skaidras naudas norēķinus, akcīzes nodokļa atmaksa 2001.gadā par šādā veidā iegādāto dīzeļdegvielu (gāzeļļu) tiek veikta, ja dīzeļdegvielas (gāzeļļas) iegādi apliecinošie dokumenti Valsts ieņēmumu dienestā tiek iesniegti līdz 2001.gada 1.maijam.

(01.03.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.03.2001.)

12. Ministru kabinets līdz 2001.gada 1.aprīlim saskaņo Ministru kabineta 2000.gada 5.septembra noteikumus nr.311 "Naftas produktu (degvielas) aprites noteikumi" ar šā likuma noteikumiem attiecībā uz norēķinu veidiem.

(01.03.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.03.2001.)

13. Šā likuma 6.panta desmitā daļa stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī. Ministru kabinets līdz 2002.gada 31.decembrim izdod šajā daļā minētos noteikumus.

(13.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.07.2002.)

14. Grozījums attiecībā uz 14.panta izslēgšanu stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

(30.10.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.11.2003.)

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(19.12.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2003.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 92/12/EEC, 92/81/EEC, 92/82/EEC un 95/60/EC.

Likums stājas spēkā 1998.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 13.novembrī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1997.gada 28.novembrī
Likuma
"Par akcīzes nodokli naftas produktiem"
pielikums
Preces, kurām piemērojams likumā “Par akcīzes nodokli naftas produktiem” noteiktais akcīzes nodoklis

(Pielikums 28.02.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.03.2003.)

1. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem:

1.1. benzols;

1.2. toluols;

1.3. ksilols;

1.4. aromātisko ogļūdeņražu maisījumi, no kuru tilpuma ne mazāk par 65% (ieskaitot zudumus) destilē 250°C (ASTM D 86 metode):

1.4.1. izmantošanai par enerģētisko vai sildīšanas kurināmo,

1.4.2. izmantošanai citām vajadzībām;

1.5. neattīrītās vieglās eļļas, no kuru tilpuma 90% vai vairāk pārtvaicējami līdz 200°C, un pārējās;

1.6. dabiskais gāzes kondensāts;

1.7. vieglās eļļas un preparāti:

1.7.1. specifiskiem pārstrādes procesiem,

1.7.2. ķīmiskām pārvērtībām procesos (izņemot specifiskus pārstrādes procesus),

1.7.3. citām vajadzībām:

1.7.3.1. speciālie benzīni [lakbenzīns (baltais spirts) un pārējie],

1.7.3.2. motorbenzīni (izņemot aviācijas benzīnu) ar svina saturu ne vairāk kā 0,013 g/l,

1.7.3.3. spirta tipa reaktīvā degviela,

1.7.3.4. pārējās vieglās eļļas,

1.7.3.5. naftas produkti ar svina saturu ne vairāk kā 0,013 g/l, kuriem muitas kontrolē akcīzes preču noliktavā tiek pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām, dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) un denaturēts (turpmāk  —  etilspirts), vai etilspirta atvasinājums ETBE (atsevišķi vai kopā ar etilspirtu);

1.8. metanols (metilspirts);

1.9. zemākie alkil-trešbutilēteri [metil-trešbutilēteris (MTBE) un etil-trešbutilēteris (ETBE)];

1.10. antidetonācijas sastāvi (izņemot sastāvus, kas veidoti uz svina savienojumu pamata);

1.11. organiskie saliktie šķīdinātāji un atšķaidītāji, gatavi krāsu un laku noņemšanas sastāvi (izņemot sastāvus, kas veidoti uz butilacetāta pamata);

1.12. pārējās gatavās piedevas bezsvina benzīniem.

2. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem:

2.1. motorbenzīni:

2.1.1. aviācijas benzīns,

2.1.2. pārējie motorbenzīni, kuros svina saturs ir vairāk nekā 0,013 g/l,

2.1.3. naftas produkti, kuros svina saturs ir vairāk nekā 0,013 g/l un kuriem muitas kontrolē akcīzes preču noliktavā tiek pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām, dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) un denaturēts (turpmāk — etilspirts), vai etilspirta atvasinājums ETBE (atsevišķi vai kopā ar etilspirtu);

2.2. antidetonācijas sastāvi, kas veidoti uz svina savienojumu pamata;

2.3. pārējās gatavās piedevas svinu saturošiem benzīniem.

3. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem:

3.1. vidējās eļļas specifiskiem pārstrādes procesiem;

3.2. vidējās eļļas ķīmiskām pārvērtībām procesos;

3.3. vidējās eļļas citām vajadzībām.

4. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem:

4.1. gaistošās eļļas (gāzeļļas) specifiskiem pārstrādes procesiem;

4.2. gaistošās eļļas (gāzeļļas) ķīmiskām pārvērtībām procesos;

4.3. gaistošās eļļas (gāzeļļas) citām vajadzībām;

4.4. degvieleļļas, to aizstājējprodukti un komponenti, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50°C ir mazāka par 25 cSt;

4.5. dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai muitas kontrolē akcīzes preču noliktavā tiek pievienota biodīzeļdegviela;

4.6. pārējās gatavās piedevas dīzeļdegvielām.

5. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem:

5.1. degvieleļļas specifiskiem pārstrādes procesiem;

5.2. degvieleļļas ķīmiskām pārvērtībām procesos;

5.3. degvieleļļas citām vajadzībām;

5.4. degvieleļļas, to aizstājējprodukti un komponenti, kuru kolorimetriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50°C ir vienāda ar 25 cSt vai lielāka.

6. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts naftas gāzēm un citiem gāzveida ogļūdeņražiem:

6.1. sašķidrinātas naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņraži:

6.1.1. propāns,

6.1.2. butāni,

6.1.3. etilēns, propilēns, butilēns un butadiēns,

6.1.4. pārējie (izņemot dabasgāzi);

6.2. naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņraži gāzveida stāvoklī (izņemot dabasgāzi);

6.3. acikliskie ogļūdeņraži:

6.3.1. piesātinātie ogļūdeņraži, kas paredzēti izmantošanai par enerģētisko vai sildīšanas kurināmo,

6.3.2. nepiesātinātais butēns (butilēns) un tā izomēri, kas paredzēti izmantošanai par enerģētisko vai sildīšanas kurināmo

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par akcīzes nodokli naftas produktiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 13.11.1997.Stājas spēkā: 01.01.1998.Zaudē spēku: 01.05.2004.Tēma: Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 309/310, 28.11.1997.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 24, 24.12.1997.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
52185
{"selected":{"value":"01.01.2004","content":"<font class='s-1'>01.01.2004.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2004","iso_value":"2004\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2004.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.11.2003","iso_value":"2003\/11\/26","content":"<font class='s-1'>26.11.2003.-31.12.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.03.2003","iso_value":"2003\/03\/26","content":"<font class='s-1'>26.03.2003.-25.11.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2003","iso_value":"2003\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2003.-25.03.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2002","iso_value":"2002\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2002.-31.12.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.07.2002","iso_value":"2002\/07\/05","content":"<font class='s-1'>05.07.2002.-31.08.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2002","iso_value":"2002\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2002.-04.07.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2001","iso_value":"2001\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2001.-31.12.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.03.2001","iso_value":"2001\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2001.-31.03.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.06.2000","iso_value":"2000\/06\/28","content":"<font class='s-1'>28.06.2000.-22.03.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2000","iso_value":"2000\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2000.-27.06.2000.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.1999","iso_value":"1999\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.1999.-31.12.1999.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.03.1999","iso_value":"1999\/03\/16","content":"<font class='s-1'>16.03.1999.-31.08.1999.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.1999","iso_value":"1999\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.1999.-15.03.1999.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.1998","iso_value":"1998\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.1998.-31.12.1998.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2004
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"