Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.311

Rīgā 2000.gada 5.septembrī (prot. Nr.41, 3.§)
Naftas produktu (degvielas) aprites noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"
2.panta otro daļu un 16.panta piektās daļas 2.punkta "a" apakšpunktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" 3.pantā minēto naftas produktu (degvielas) (turpmāk — degviela) aprites kārtību.

2. Uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) (turpmāk — uzņēmums), kurš ir saņēmis vienu no šo noteikumu 13.punktā minētajām licencēm, katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par degvielas apriti iepriekšējā mēnesī. Pārskata formu un iesniegšanas veidu, kā arī metodiskos norādījumus pārskata aizpildīšanai nosaka Valsts ieņēmumu dienests.

(Grozīts ar MK 05.08.2003. noteikumiem Nr. 441)

3. Uzņēmums nodrošina:

3.1. iespēju Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotajām amatpersonām kontrolēt degvielas apriti un ar to saistīto dokumentāro un datorizēto informāciju uzņēmuma ražošanas, tirdzniecības (realizācijas) un uzglabāšanas vietās - teritorijās, kur atrodas degvielas uzglabāšanas tvertnes, tilpnes vai cisternas (naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem - sašķidrinātās naftas gāzes glabātavas - spiedtvertnes) (turpmāk - spiedtvertnes) un ar tām saistītās tehniskās ierīces, kā arī biroja telpās Valsts ieņēmumu dienestā deklarētajā darba laikā;

3.2. lai uzņēmuma ražošanas, tirdzniecības (realizācijas) un uzglabāšanas vietās būtu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā verificēti degvielas daudzuma mērīšanas līdzekļi un degvielas uzglabāšanas tvertņu, tilpņu, cisternu un spiedtvertņu kalibrēšanas tabulas.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā; sk. 92.1 punktu)

4. Uzņēmumi, kuri veic uzņēmējdarbību degvielas aprites jomā, nodrošina, lai Valsts ieņēmumu dienestā deklarētajās uzņēmējdarbības vietās būtu izvietota izkārtne, kurā valsts valodā norādīts uzņēmuma nosaukums un attiecīgās darbības vietas darba laiks.

5. Fiziskajām personām ir atļauts uzglabāt degvielu tikai izmantošanai savām vajadzībām. Juridiskajām personām, kuras iegādājas degvielu vairumtirdzniecībā izmantošanai savām vajadzībām, ir atļauts uzglabāt degvielu tikai normatīvo aktu prasībām atbilstošās stacionārās tilpnēs, tvertnēs, cisternās vai spiedtvertnēs.

6. Uzņēmumi, kuri ieved izlaišanai brīvam apgrozījumam, ražo vai realizē degvielu, par saviem līdzekļiem nodrošina degvielas atbilstības novērtēšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

7. Ja degviela neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām, tās tirdzniecība (realizācija) ir aizliegta.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

8. Uzņēmumi, kuri veic uzņēmējdarbību ar degvielu, savstarpējos norēķinus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot norēķinu kontus darījumiem ar degvielu, kurus uzņēmums deklarējis Valsts ieņēmumu dienesta licencēšanas komisijai. Citus norēķinu kontus izmantot aizliegts. Norēķini skaidrā naudā ir aizliegti, izņemot mazumtirdzniecībā noteikto kārtību. Par norēķinu skaidrā naudā ir uzskatāma arī skaidras naudas iemaksa degvielas piegādātāja kontā. Dāvinājums, maiņas darījums vai ieskaits darījumos ar degvielu nav atļauts.

(MK 15.05.2001. noteikumu Nr. 196 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.08.2003. noteikumiem Nr. 441)

9. Uzņēmumi, kuri apgādā muitas kontrolē esošus kuģus, lidmašīnas, kā arī ārvalstu vēstniecības Latvijas Republikas muitas teritorijā, ar Valsts ieņēmumu dienesta atļauju ir tiesīgi veikt norēķinus par degvielu skaidrā naudā.

10. Uzņēmumiem, kuri veic uzņēmējdarbību degvielas aprites jomā, degvielu atļauts uzglabāt tikai normatīvo aktu prasībām atbilstošās stacionārās degvielas uzglabāšanas tilpnēs, tvertnēs, cisternās vai spiedtvertnēs. Vienā tilpnē, tvertnē, cisternā vai spiedtvertnē drīkst uzglabāt tikai vienam uzņēmumam piederošo degvielu. Uzņēmumiem, kuri ir naftas produktu valsts materiālo rezervju atbildīgie glabātāji, valsts materiālo rezervju degvielu un uzņēmumam piederošo degvielu atļauts uzglabāt vienā tvertnē, tilpnē, cisternā vai spiedtvertnē.

(Grozīts ar MK 05.08.2003. noteikumiem Nr. 441)

II. Licence uzņēmējdarbībai ar degvielu

11. Uzņēmējdarbību ar degvielu drīkst veikt tikai uzņēmums, kurš saņēmis Valsts ieņēmumu dienesta licencēšanas komisijas (turpmāk — licencēšanas komisija) izsniegtu speciālu atļauju (licenci) (turpmāk — licence).

12. Degviela uzglabājama un realizējama tikai licencē norādītajās vietās. Degvielu atļauts iekraut (iepildīt) tikai no licencē norādītajām tilpnēm, tvertnēm, cisternām vai spiedtvertnēm, izņemot uzņēmumus, kuri saskaņā ar šo noteikumu 13.1.apakšpunktā minēto licenci realizē mazutu patērētājiem. Uzņēmums, kurš veic uzņēmējdarbību ar degvielu, ir atbildīgs par degvielai noteiktās preču uzskaites, šo noteikumu un citu normatīvo aktu prasību ievērošanu uzņēmējdarbības vietās, kurās atrodas tvertnes, tilpnes, cisternas vai spiedtvertnes.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

13. Licence tiek izsniegta šādu uzņēmējdarbības veidu veikšanai:

13.1. degvielas ievešanai izlaišanai brīvam apgrozījumam;

13.2. degvielas vairumtirdzniecībai;

13.3. degvielas mazumtirdzniecībai;

13.4. degvielas ievešanai citu preču (izņemot degvielu) ražošanai bez tiesībām ievesto degvielu realizēt citām personām;

13.5. degvielas ražošanai.

14. Licenci šo noteikumu 13.punktā minētās uzņēmējdarbības veikšanai uzņēmumam izsniedz uz trim gadiem.

15. Licenci ir tiesīgs izmantot tikai tas uzņēmums, kuram licence ir izsniegta. Licences saņēmējs nav tiesīgs nodot licenci citai personai.

16. Ja licences darbības laikā licencē noteiktās vietas valdījuma tiesības iegūst cits uzņēmums, līdzšinējam vietas valdītājam piecu darbdienu laikā pēc minēto tiesību maiņas licence jānodod Valsts ieņēmumu dienestā.

17. Licences veidlapas paraugu un tās aizsargelementus nosaka Valsts ieņēmumu dienests.

18. Licencē ietverama šāda informācija:

18.1. uzņēmējdarbības veida apzīmējums;

18.2. licences sērija un numurs;

18.3. uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un reģistrācijas datums;

18.4. degvielas tirdzniecības (realizācijas), iekraušanas (iepildīšanas), uzglabāšanas, ražošanas un pārstrādes vietas un biroja adrese, kā arī tvertņu, tilpņu, cisternu vai spiedtvertņu skaits, katras tvertnes, tilpnes, cisternas vai spiedtvertnes numurs un tilpums atbilstoši šo noteikumu 19.9.apakšpunktā norādītajā dokumentā sniegtajām ziņām;

18.5. licences derīguma termiņš;

18.6. izsniedzēja amatpersonas paraksts un tā atšifrējums, licences izsniegšanas datums un spiedogs.

(Grozīts ar MK 05.08.2003. noteikumiem Nr. 441)

19. Lai saņemtu licenci, uzņēmuma pilnvarota persona licencēšanas komisijai iesniedz pieteikumu uz Valsts ieņēmumu dienesta apstiprinātas veidlapas. Pieteikumam pievieno šādus dokumentus:

19.1. uzņēmuma statūtu, kā arī statūtu grozījumu kopiju vai norakstu;

19.2. pašvaldības atzinumu par attiecīgo darbības veidu ar degvielu pieteikumā norādītajās darbības vietās, ja tiek iesniegts licences pieteikums degvielas ievešanai izlaišanai brīvam apgrozījumam, degvielas vairumtirdzniecībai, degvielas ievešanai citu preču (izņemot degvielu) ražošanai bez tiesībām ievesto degvielu realizēt citām personām vai degvielas ražošanai;

19.3. kredītiestādes izsniegtu izziņu par norēķinu kontiem, kuri tiks izmantoti norēķiniem par darījumiem ar degvielu;

19.4. uzņēmējdarbības vietu lietošanas tiesības apliecinoša dokumenta kopiju vai norakstu;

19.5. skaidrojumu par degvielas ievešanas izlaišanai brīvam apgrozījumam un ievestās degvielas vairumtirdzniecības operāciju norisi un to finansiālo nodrošinājumu, ja tiek iesniegts licences pieteikums degvielas ievešanai izlaišanai brīvam apgrozījumam vai licences degvielas vairumtirdzniecībai;

19.6. tehnoloģiskā procesa aprakstu, kam pievienoti attiecīgi dokumenti (aprēķini), ja tiek iesniegts licences pieteikums degvielas ražošanai vai licences degvielas ievešanai citu preču ražošanai (izņemot degvielu) bez tiesībām ievesto degvielu realizēt citām personām;

19.7. Ministru kabineta pilnvarotas kompetentas atbilstības novērtēšanas institūcijas atzinumu par ražojamās degvielas sastāvu un kvalitāti, ja tiek iesniegts licences pieteikums degvielas ražošanai;

19.8. dokumentu, kas apliecina degvielas glabāšanas un realizācijas metroloģisko nodrošinājumu;

19.9. dokumentu, kas apliecina bīstamo iekārtu reģistrāciju;

19.10. dokumentu, kas apliecina degvielas uzglabāšanas, kā arī tirdzniecības (realizācijas) vai ražošanas vietas atbilstību ugunsdrošības noteikumiem;

19.11. dokumentu, kas apliecina uzņēmuma darbības vietas atbilstību vides aizsardzības prasībām;

19.12. ar tvertņu, tilpņu, cisternu vai spiedtvertņu īpašnieka un lietotāja parakstu un zīmogu apstiprinātu uzņēmējdarbības vietas teritorijas plānu, kurā norādīts tvertņu, tilpņu, cisternu vai spiedtvertņu izvietojums, to numuri un katras tvertnes, tilpnes, cisternas vai spiedtvertnes tilpums atbilstoši šo noteikumu 19.9.apakšpunktā norādītajā dokumentā sniegtajām ziņām;

19.13. dokumenta kopija, kas apliecina uzņēmuma pienākumu uzglabāt naftas produktu valsts materiālās rezerves (ja uzņēmums uzglabās naftas produktu valsts materiālās rezerves).

(Grozīts ar MK 05.08.2003. noteikumiem Nr. 441)

20. Atļauts iesniegt apstiprinātus dokumentu norakstus vai kopijas, uzrādot to oriģinālus.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

20.1 Lai izlemtu jautājumu par licences izsniegšanu, anulēšanu vai pārreģistrēšanu, licencēšanas komisija ir tiesīga pieprasīt un saņemt nepieciešamo papildu informāciju.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

21. Ja mainās licencē norādītie nosacījumi (degvielas uzglabāšanas, tirdzniecības (realizācijas) un ražošanas vietu uzskaitījums un citas ziņas), piecu darbdienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās iesniedzami dokumenti licences pārreģistrācijai. Ja mainās licences saņemšanai iesniegtajam pieteikumam pievienotajos dokumentos norādītie nosacījumi, uzņēmums piecu darbdienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās par to informē Valsts ieņēmumu dienesta licencēšanas komisiju un iesniedz jaunos nosacījumus apliecinošo dokumentu kopijas.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

22. Lai pārreģistrētu licenci, uzņēmums iesniedz pārreģistrācijas pieteikumu uz Valsts ieņēmumu dienesta apstiprinātas veidlapas. Pieteikumam pievieno licences oriģinālu un to dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), kas apliecina attiecīgos grozījumus licencē vai pieteikumam pievienotajos dokumentos.

23. Valsts ieņēmumu dienests izveido licencēšanas komisiju ne mazāk kā piecu cilvēku sastāvā. Licencēšanas komisijas nolikumu apstiprina Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors.

24. Licenci vai motivētu rakstisku atteikumu uzņēmējdarbības ar degvielu veikšanai Valsts ieņēmumu dienests izsniedz (vai nosūta pa pastu) pieteikuma iesniedzējam 10 darbdienu laikā pēc pieteikuma un visu tam pievienojamo dokumentu saņemšanas.

25. Ja licences izsniegšanai nepieciešama papildu pārbaude vai informācija, šo noteikumu 24.punktā noteikto termiņu pagarina līdz 30 darbdienām un par to paziņo iesniedzējam.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

26. Ja licences saņemšanai iesniegtie dokumenti neatbilst šo noteikumu prasībām vai tajos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, vai rodas šaubas par to derīgumu, licencēšanas komisija var noteikt termiņu, kādā minētie trūkumi novēršami. Ja pieteikuma iesniedzējs minētajā termiņā neizpilda licencēšanas komisijas prasības, pieteikums un visi nepieciešamie dokumenti iesniedzami no jauna.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

27. Licencēšanas komisijas lēmumu var pārsūdzēt Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram 30 dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas dienas. Ģenerāldirektora lēmumu var pārsūdzēt tiesā 30 dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas dienas.

28. Valsts ieņēmumu dienests neizsniedz uzņēmumam licenci, ja:

28.1. uzņēmumam triju kalendāra gadu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas ir anulēta licence par šo noteikumu vai citu ar degvielas apriti saistītu normatīvo aktu pārkāpumiem;

28.2. uzņēmums veicis uzņēmējdarbību ar degvielu bez attiecīgās licences;

28.3. uzņēmuma direktors, valdes loceklis, grāmatvedis vai cita amatpersona viena kalendāra gada laikā pirms pieteikuma iesniegšanas ir strādājusi citā uzņēmumā un bijusi administratīvi sodīta par šo noteikumu pārkāpumu;

28.4. pieteikumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniegtas nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;

28.5. nav pamatotu pierādījumu uzņēmuma statūtkapitālā ieguldīto līdzekļu izcelsmes legalitātei;

28.6. uzņēmuma dibinātāji, dalībnieki vai amatpersonas darbojas vai triju kalendāra gadu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas ir darbojušās uzņēmumos, kuri ir izvairījušies no nodokļu vai nodevu maksāšanas.

(Grozīts ar MK 05.08.2003. noteikumiem Nr. 441)

29. Valsts ieņēmumu dienests anulē uzņēmumam licenci, ja:

29.1. pieteikumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniegtas nepatiesas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;

29.2. uzņēmuma direktors, valdes loceklis, grāmatvedis vai cita uzņēmuma amatpersona nav samaksājusi naudas sodu, kas ir uzlikts par šo noteikumu vai citu ar degvielas apriti saistītu normatīvo aktu pārkāpumiem;

29.3. uzņēmums iegādājies degvielu no uzņēmuma, kuram nav licences vai tā ir anulēta;

29.4. (svītrots ar MK 05.08.2003. noteikumiem Nr. 441);

29.5. netiek izpildītas šo noteikumu 39. un 47.punktā noteiktās prasības;

29.6. uzņēmums, kuram ir licence degvielas vairumtirdzniecībai, ir iegādājies vai pieņēmis realizācijai degvielu no cita uzņēmuma, kuram ir šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētā licence, vai arī realizējis degvielu citam uzņēmumam, kuram ir šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētā licence;

29.7. netiek izpildītas prasības, kādas normatīvajos aktos noteiktas naftas produktu rezervju izveidošanai un uzglabāšanai.

(Grozīts ar MK 05.08.2003. noteikumiem Nr. 441)

30. Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs anulēt uzņēmumam licenci, ja:

30.1. uzņēmums neiesniedz vai neiesniedz termiņā šo noteikumu 2.punktā minēto pārskatu vai iesniegtajos pārskatos deklarējis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas;

30.2. uzņēmums ir pārkāpis šo noteikumu nosacījumus par degvielas iegādi vai realizāciju;

30.3. valsts institūciju amatpersonām traucē pildīt viņu pienākumus, kas saistīti ar degvielas aprites valsts uzraudzību;

30.4. uzņēmuma pārstāvis nav ieradies Valsts ieņēmumu dienestā pēc atkārtota uzaicinājuma;

30.5. netiek izpildītas šo noteikumu 21., 49.1 vai 60.1 punktā noteiktās prasības;

30.6. uzņēmums, veicot darījumus degvielas aprites jomā, izvairījies no nodokļu vai nodevu maksāšanas;

30.7. uzņēmums savā darbībā neizmanto kases sistēmu vai kases sistēmas darbība neatbilst prasībām, kādas normatīvajos aktos noteiktas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām;

30.8. uzņēmums, kurš saņēmis šo noteikumu 13.1.vai 13.2.apakšpunktā minēto licenci, ceturkšņa laikā nav veicis uzņēmējdarbību ar degvielu;

30.9. uzņēmumam ir nodokļu parāds.

(Grozīts ar MK 05.08.2003. noteikumiem Nr. 441)

31. Licencēšanas komisijas lēmums par licences anulēšanu stājas spēkā ar publicēšanas dienu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Ja pieteikumu licences anulēšanai iesniedz uzņēmums, licencēšanas komisijas lēmums par licences anulēšanu stājas spēkā lēmuma pieņemšanas dienā. Lēmums publicējams laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

(Grozīts ar MK 05.08.2003. noteikumiem Nr. 441)

32. Ja licence tiek anulēta, par to samaksāto valsts nodevu uzņēmumam neatmaksā.

33. Uzņēmumiem, kas ir saņēmuši šajos noteikumos minētās licences, degvielas atlikums, kuru nevar realizēt vai citādi likumīgi atsavināt līdz licences darbības termiņa beigām vai sakarā ar licences anulēšanu, jādeklarē Valsts ieņēmumu dienestā ne vēlāk kā licences derīguma termiņa pēdējā dienā.

34. Ja beidzies licences derīguma termiņš vai licence ir anulēta, degvielas realizācija vai pārvietošana no licencē noteiktās degvielas uzglabāšanas vietas ir pieļaujama tikai ar rakstisku Valsts ieņēmumu dienesta atļauju.

35. Uzņēmums, kas ir saņēmis licenci, nodrošina saņemtās un izsniegtās degvielas daudzuma uzskaiti. Uzskaites kārtībai jānodrošina iespēja uzņēmuma deklarētajā darba laikā salīdzināt faktisko degvielas daudzumu ar uzskaites datiem.

36. Licence vai tās notariāli vai Valsts ieņēmumu dienesta apliecināta kopija ir uzrādāma pēc kontrolējošo institūciju, kā arī degvielas apritē iesaistīto juridisko personu pieprasījuma.

37. Uzņēmumiem aizliegts iegādāties vai pieņemt realizācijai degvielu no fiziskajām personām.

III. Ievešana izlaišanai brīvam apgrozījumam un izvešana

38. Degvielu ievest izlaišanai brīvam apgrozījumam Latvijas Republikas muitas teritorijā ir tiesīgi uzņēmumi, kam ir šo noteikumu 13.1. vai 13.4.apakšpunktā minētā licence.

39. Šo noteikumu 13.1.apakšpunktā minēto licenci izsniedz uzņēmumiem, kuru statūtkapitāls nav mazāks par 200000 latu vai kuru īpašumā Latvijas Republikas muitas teritorijā ir normatīvo aktu prasībām atbilstošas stacionāras degvielas uzglabāšanas tilpnes, tvertnes, cisternas vai spiedtvertnes ar kopējo tilpumu, ne mazāku par 100 m3.

40. Uzņēmums, kas ir saņēmis šo noteikumu 13.1.apakšpunktā minēto licenci, ir tiesīgs nodarboties ar tās degvielas vairumtirdzniecību, kuru šis uzņēmums ievedis izlaišanai brīvam apgrozījumam. Uzņēmumam, kurš ieved degvielu izlaišanai brīvam apgrozījumam, atļauts piegādāt degvielas uzpildes stacijām degvielu, par kuru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir samaksāts vai maksājams akcīzes nodoklis atbilstoši likuma “Par akcīzes nodokli naftas produktiem6.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. un 7.punktā, septītajā vai desmitajā daļā minētajai nodokļa likmei.

(Grozīts ar MK 05.08.2003. noteikumiem Nr. 441)

40.1 Uzņēmums, kurš ievedis degvielu izlaišanai brīvam apgrozījumam, atbild par tās atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

41. Uzņēmumam, kas ir saņēmis šo noteikumu 13.1.apakšpunktā minēto licenci, ir aizliegts realizēt degvielu fiziskajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

42. Fiziskajām personām un juridiskajām personām, kurām nav šo noteikumu 13.1. vai 13.4.apakšpunktā minētās licences, Latvijas Republikas muitas teritorijā atļauts ievest tikai to degvielas daudzumu, kas iepildīts transportlīdzekļa standarta degvielas tvertnē.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

43. Degvielu izvest no Latvijas Republikas muitas teritorijas ir tiesīgi uzņēmumi, kuriem ir šo noteikumu 13.1., 13.2. vai 13.5.apakšpunktā minētā licence, un tikai tad, ja degvielu izved no akcīzes preču noliktavas naftas produktiem.

44. Degvielu ir atļauts ievest izlaišanai brīvam apgrozījumam Latvijas Republikas muitas teritorijā un izvest no tās tikai caur Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajiem muitas punktiem.

45. Ja degvielas daudzums nepārsniedz vienu litru un atbilstoši tehnisko noteikumu vai standartu prasībām ir iepildīts slēgtā tarā un sagatavots realizācijai (turpmāk — fasētā degviela), tā ievešanai izlaišanai brīvam apgrozījumam Latvijas Republikas muitas teritorijā nav nepieciešama šo noteikumu 13.1.apakšpunktā minētā licence.

45.1 Lai ievestu izlaišanai brīvam apgrozījumam Latvijas Republikas muitas teritorijā un realizētu degvielu, kuras fasējums pārsniedz vienu litru un kura atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam 27 1011 210, 38 1400 900 vai 27 0750 900, ir nepieciešama licencēšanas komisijas izsniegta atļauja. Atļauju izsniedz uz vienu gadu. Degvielai atbilstoši tehnisko noteikumu vai standartu prasībām ir jābūt fasētai (iepildītai) ražotāja uzņēmuma slēgtā tarā un sagatavotai realizācijai, un to aizliegts izmantot iekšdedzes dzinēju ar dzirksteles aizdedzi un iekšdedzes dzinēju ar kompresijas aizdedzi darbināšanai. Atļauju neizsniedz, nepārreģistrē vai anulē, ja tiek pārkāptas šajā punktā noteiktās prasības. Kārtību, kādā izsniedzamas un pārreģistrējamas atļaujas, atļaujā norādāmās ziņas un atļaujas veidlapas paraugu nosaka Valsts ieņēmumu dienests.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

IV. Vairumtirdzniecība

46. Nodarboties ar degvielas vairumtirdzniecību ir tiesīgi uzņēmumi, kuriem ir šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētā licence.

47. Šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minēto licenci izsniedz uzņēmumiem, kuru statūtkapitāls nav mazāks par 200000 latu vai kuru īpašumā Latvijas Republikas muitas teritorijā ir normatīvo aktu prasībām atbilstošas stacionāras degvielas uzglabāšanas tilpnes, tvertnes, cisternas vai spiedtvertnes ar kopējo tilpumu, ne mazāku par 100 m3.

48. Uzņēmumi, kas saņēmuši licenci degvielas vairumtirdzniecībai, ir tiesīgi iegādāties un pieņemt realizācijai degvielu tikai no tiem uzņēmumiem, kas saņēmuši šo noteikumu 13.1. vai 13.5.apakšpunktā minēto licenci.

(Grozīts ar MK 05.08.2003. noteikumiem Nr. 441)

49. Uzņēmumiem, kuri saņēmuši licenci degvielas vairumtirdzniecībai, aizliegts realizēt degvielu citiem uzņēmumiem, kuriem ir licence degvielas vairumtirdzniecībai, un fiziskajām personām.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

49.1 Uzņēmumiem, kuri saņēmuši licenci degvielas vairumtirdzniecībai, atļauts piegādāt degvielas uzpildes stacijām degvielu, par kuru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir samaksāts vai maksājams akcīzes nodoklis atbilstoši likuma “Par akcīzes nodokli naftas produktiem6.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. un 7.punktā, septītajā vai desmitajā daļā minētajai nodokļa likmei.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

49.2 Uzņēmumi, kas nodarbojas ar degvielas vairumtirdzniecību, atbild par uzņēmuma vairumtirdzniecības vietās esošās degvielas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

V. Mazumtirdzniecība

50. Nodarboties ar degvielas mazumtirdzniecību ir tiesīgi uzņēmumi, kuriem ir šo noteikumu 13.3.apakšpunktā minētā licence.

51. Licence degvielas mazumtirdzniecībai nav nepieciešama tiem uzņēmumiem, kuri mazumtirdzniecībā realizē tikai fasēto degvielu. Fasēto degvielu mazumtirdzniecībā atļauts realizēt ārpus degvielas uzpildes stacijām.

52. Degvielas mazumtirdzniecība, ko veic, pamatojoties uz saņemto licenci, ir atļauta tikai īpaši ierīkotās stacionārās (arī konteinertipa) degvielas uzpildes stacijās. Tām ir jābūt konstruktīvi un tehnoloģiski nodalītām no degvielas vairumtirdzniecības vietām, izņemot gadījumus, kad uzņēmumi, kas saņēmuši šo noteikumu 13.1.apakšpunktā minēto licenci, ieved naftas gāzes un pārējos ogļūdeņražus realizācijai savās degvielas uzpildes stacijās. Degvielas uzpildes stacijās atļauta tikai tādas degvielas mazumtirdzniecība, par kuru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir samaksāts vai maksājams akcīzes nodoklis atbilstoši likuma “Par akcīzes nodokli naftas produktiem6.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. un 7.punktā, septītajā vai desmitajā daļā minētajai nodokļa likmei, izņemot šā likuma 7.panta piektajā daļā minētās atbilstoši tehnisko noteikumu vai standartu prasībām fasētas naftas gāzes un pārējos ogļūdeņražus. Degvielas uzpildes stacijās naftas gāzes un pārējos gāzveida ogļūdeņražus atļauts iepildīt tikai transportlīdzekļu degvielas tvertnēs.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

52.1 Realizējot mazumtirdzniecībā dīzeļdegvielu, kura saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām dīzeļdegvielai paredzēta izmantošanai lauksaimniecības traktortehnikā, aizliegts to iepildīt mehānisko transportlīdzekļu (izņemot lauksaimniecības traktortehniku) degvielas tvertnēs.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

53. Degvielas uzpildes stacijām (iekārtām) (arī tām, kurās tiek veikta naftas gāzes un pārējo gāzveida ogļūdeņražu kā degvielas mazumtirdzniecība) jābūt aprīkotām ar elektroniskajām sistēmām, kas vienlaikus nodrošina degvielas sūkņu darbību, pārdošanas operāciju reģistrāciju un uzskaiti, un kases čeku izsniegšanu. Mazumtirdzniecībā izmantojamajām elektroniskajām kases sistēmām un kases datorsistēmām jāatbilst tām noteiktajām prasībām.

54. Uzņēmumi, kas saņēmuši licenci degvielas mazumtirdzniecībai, ir tiesīgi iegādāties un pieņemt realizācijai degvielu tikai no tiem uzņēmumiem, kuri ir saņēmuši šo noteikumu 13.1., 13.2. vai 13.5.apakšpunktā minēto licenci.

54.1 Uzņēmumi, kuri nodarbojas ar degvielas mazumtirdzniecību, atbild par uzņēmuma mazumtirdzniecības vietās esošās degvielas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

55. Licence vai tās notariāli vai Valsts ieņēmumu dienesta apliecināta kopija ir novietojama tirdzniecības vietā patērētājiem redzamā vietā.

VI. Degvielas ievešana citu preču ražošanai

56. Degvielu ievest un izmantot citu preču (izņemot degvielu) ražošanai ir tiesīgi tikai tie uzņēmumi, kuriem ir šo noteikumu 13.4.apakšpunktā minētā licence.

57. Ievesto degvielu aizliegts realizēt citām fiziskajām vai juridiskajām personām.

58. Ievestā degviela izmantojama tikai citu preču (izņemot degvielu) ražošanai.

59. Lai saņemtu licenci degvielas ievešanai citu preču (izņemot degvielu) ražošanai bez tiesībām ievesto degvielu realizēt citām personām, uzņēmumam jāpamato degvielas nepieciešamība citu preču ražošanas tehnoloģiskajā procesā.

VII. Degvielas ražošana

60. Ar degvielas ražošanu un saražotās degvielas vairumtirdzniecību ir tiesīgi nodarboties tikai tie uzņēmumi, kuriem ir šo noteikumu 13.5.apakšpunktā minētā licence.

60.1 Uzņēmumam, kurš ražo degvielu, atļauts piegādāt degvielas uzpildes stacijām degvielu, par kuru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir samaksāts vai maksājams akcīzes nodoklis atbilstoši likuma “Par akcīzes nodokli naftas produktiem6.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. un 7.punktā, septītajā vai desmitajā daļā minētajai nodokļa likmei.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

61. Degvielas ražošanas procesā radītajam produktam jāatbilst normatīvo aktu prasībām. Degvielas ražotājs garantē degvielas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

62. Uzņēmumiem, kas saņēmuši šo noteikumu 13.5.apakšpunktā minēto licenci, ir aizliegts realizēt degvielu fiziskajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

VII.1 Kārtība, kādā iegādājama degviela uzņēmuma darbības nodrošināšanai

(Nodaļa MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā; nodaļa stājas spēkā 01.01.2004., sk. 92.3 punktu)

62.1 Lai uzņēmumi, kuru degvielas patēriņš savas darbības nodrošināšanai kalendāra gada laikā ir sasniedzis 60000 litrus, iegādātos degvielu no uzņēmumiem, kas saņēmuši šo noteikumu 13.1., 13.2. un 13.5.apakšpunktā minētās licences, tiem jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā divu mēnešu laikā no dienas, kad degvielas patēriņš savas darbības nodrošināšanai ir sasniedzis 60000 litru.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2004., sk. 92.3 punktu)

62.2 Uzņēmumiem, kuru plānotais degvielas patēriņš savas darbības nodrošināšanai nākamajā kalendāra gada laikā pārsniegs 60000 litrus, ir tiesības reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2004., sk. 92.3 punktu)

62.3 Reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā apliecina Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes izsniegta izziņa.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2004., sk. 92.3 punktu)

62.4 Izziņas veidlapas paraugu apstiprina Valsts ieņēmumu dienests.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2004., sk. 92.3 punktu)

62.5 Izziņa tiek izsniegta uz nenoteiktu laiku.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2004., sk. 92.3 punktu)

62.6 Lai reģistrētos Valsts ieņēmumu dienestā un saņemtu izziņu, uzņēmums iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē iesniegumu. Iesniegumā norāda šādas ziņas:

62.6 1. uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese, pasta indekss un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;

62.6 2. degvielas izmantošanas mērķis;

62.6 3. degvielas glabāšanas vietas adrese un tilpnes, tvertnes, cisternas vai spiedtvertnes tilpums;

62.6 4. pievienoto dokumentu saraksts;

62.6 5. iesnieguma iesniegšanas datums, uzņēmuma atbildīgās personas paraksts un tā atšifrējums.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2004., sk. 92.3 punktu)

62.7 Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

62.7 1. dokumentu, kas apliecina degvielas uzglabāšanas vietas atbilstību vides aizsardzības prasībām;

62.7 2. dokumentu, kas apliecina bīstamo iekārtu reģistrāciju;

62.7 3. dokumentus, kas pamato degvielas izmantošanas mērķi un nepieciešamo degvielas daudzumu.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2004., sk. 92.3 punktu)

62.8 Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde izvērtē uzņēmuma iesniegtos dokumentus un desmit darbdienu laikā pēc to saņemšanas izsniedz izziņu vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt izziņu.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2004., sk. 92.3 punktu)

62.9 Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde neizsniedz izziņu vai anulē to šādos gadījumos:

62.9 1. uzņēmums iesniegumā nav norādījis visas šo noteikumu 62.6 punktā norādītās ziņas vai nav iesniedzis visus izziņas saņemšanai nepieciešamos dokumentus;

62.9 2. uzņēmums iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniedzis nepatiesas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;

62.9 3. uzņēmuma darbinieki traucē valsts institūciju amatpersonām pildīt ar degvielas aprites valsts uzraudzību saistītos pienākumus.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2004., sk. 92.3 punktu)

62.10 Desmit darbdienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par izziņas neizsniegšanu vai anulēšanu, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde nosūta to iesniedzējam. Lēmumā norāda izziņas neizsniegšanas vai anulēšanas iemeslus.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2004., sk. 92.3 punktu)

62.11 Lēmumu par izziņas neizsniegšanu vai anulēšanu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram 30 dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas. Ģenerāldirektora lēmumu var pārsūdzēt tiesā 30 dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2004., sk. 92.3 punktu)

62.12 Ja mainās iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos minētie nosacījumi, uzņēmums par to piecu darbdienu laikā rakstiski paziņo Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei. Ja mainās izziņā minētie nosacījumi, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde izdara attiecīgus grozījumus izziņas saturā.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2004., sk. 92.3 punktu)

62.13 Uzņēmumam, kurš savas darbības nodrošināšanai izmanto degvielu, kas paredzēta iekšdedzes dzinēju ar dzirksteles aizdedzi un iekšdedzes dzinēju ar kompresijas aizdedzi darbināšanai, šim mērķim atļauts iegādāties tikai tādu degvielu, par kuru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir samaksāts vai maksājams akcīzes nodoklis atbilstoši likuma “Par akcīzes nodokli naftas produktiem6.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. un 7.punktā, septītajā vai desmitajā daļā minētajai nodokļa likmei.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2004., sk. 92.3 punktu)

VIII. Vietējie un tranzīta pārvadājumi

63. Iekraujot (iepildot), saņemot, piegādājot (pārdodot) un pārvietojot degvielu (arī starp viena uzņēmuma struktūrvienībām), uzņēmumi noformē stingrās uzskaites preču pavadzīmi-rēķinu degvielai (turpmāk – pavadzīme), izņemot mazumtirdzniecībā noteikto kārtību.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

64. Pavadzīmē norādāma šāda informācija:

64.1. pavadzīmes izrakstīšanas datums (mēnesis rakstāms vārdiem);

64.2. ziņas par nosūtītāju (pārdevēju):

64.2.1. uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese un nodokļu maksātāja kods;

64.2.2. licences sērija, numurs, izdošanas datums un derīguma termiņš;

64.2.3. kredītiestādes rekvizīti (norēķinu konta numurs, kredītiestādes nosaukums un kods);

64.2.4. iekraušanas (iepildīšanas) vietas adrese, kā arī tilpnes, cisternas, tvertnes vai spiedtvertnes uzskaites numurs (tvertnes, tilpnes, cisternas vai spiedtvertnes uzskaites numuru nenorāda, ja degviela šo noteikumu 12.punktā noteiktajos gadījumos netiek realizēta vai iekrauta (iepildīta) no licencē norādītajām tvertnēm, tilpnēm, cisternām vai spiedtvertnēm);

64.3. ziņas par saņēmēju (pircēju):

64.3.1. uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese un nodokļu maksātāja kods;

64.3.2. izkraušanas vietas adrese, kā arī tilpnes, cisternas, tvertnes vai spiedtvertnes uzskaites numurs;

64.3.3. licences sērija, numurs un derīguma termiņš;

64.3.4. kredītiestādes rekvizīti (norēķinu konta numurs, kredītiestādes nosaukums un kods);

64.4. transportlīdzekļa veids un reģistrācijas numurs, cisternas vai rezervuāra reģistrācijas numurs, izņemot gadījumu, ja tiek izmantots cauruļvadu transports;

64.5. autovadītāja vārds, uzvārds un personas kods, ja pārvadājums tiek veikts, izmantojot autotransportu;

64.6. ziņas par degvielu:

64.6.1. veids, marka, mērvienība;

64.6.2. sēra saturs (aizpilda, ja dīzeļdegviela paredzēta izmantošanai traktortehnikā);

64.6.3. faktiskā temperatūra, blīvums;

64.6.4. daudzums, cena, vērtība;

64.6.5. kvalitātes sertifikāta numurs un izdošanas datums;

64.6.6. akcīzes nodokļa summa;

64.6.7. pievienotās vērtības nodokļa summa;

64.6.8. kopējā summa (cipariem un vārdiem), par kādu izsniegta degviela;

64.7. preču izsniedzēja paraksts un tā atšifrējums, preču izsniegšanas datums;

64.8. preču saņēmēja paraksts un tā atšifrējums, preču pieņemšanas datums.

(Grozīts ar MK 05.08.2003. noteikumiem Nr. 441; 64.6.2. un 64.6.3. apakšpunktu jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2004., sk. 92.5 punktu)

65. Pavadzīmes veidlapas paraugu nosaka Valsts ieņēmumu dienests.

66. Pavadzīmes veidlapu izgatavošanu un uzskaiti nodrošina Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 5.septembra noteikumiem Nr.271 "Noteikumi par kārtību, kādā izgatavojamas un uzskaitāmas preču pavadzīmes—rēķina veidlapas", izņemot minēto noteikumu 4.punktā noteikto prasību par viena numura veidlapu komplekta eksemplāru skaitu.

67. Pavadzīmes aizpildāmas četros eksemplāros — pa diviem eksemplāriem nosūtītājam un saņēmējam. 1. un 3.eksemplārs tiek izsniegts uzņēmumam — degvielas saņēmējam, 2. un 4.eksemplārs paliek uzņēmumā, kas izsniedzis degvielu.

68. Visām vienas dienas laikā izsniegtajām un saņemtajām pavadzīmēm degvielas izsniegšanas un saņemšanas vietās līdz attiecīgās degvielas realizācijas vai citu tālāku darbību ar degvielu uzsākšanai jābūt reģistrētām datorā vai caurauklotā un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē (pēc nodokļu maksātāja reģistrācijas vietas) apzīmogotā preču pavadzīmju—rēķinu reģistrācijas žurnālā, norādot šādas ziņas:

68.1. ieraksta numurs pēc kārtas;

68.2. pavadzīmes reģistrācijas (žurnālā vai datorā) datums;

68.3. pavadzīmes stingrās uzskaites numurs;

68.4. pavadzīmes izrakstīšanas datums;

68.5. pavadzīmes saņēmēja (izsniedzēja) nosaukums;

68.6. degvielas vērtība;

68.7. akcīzes nodokļa summa (ja preces realizētājs ir akcīzes nodokļa maksātājs);

68.8. pievienotās vērtības nodokļa summa;

68.9. pavadzīmē norādītā galīgā vērtības summa;

68.10. pavadzīmes reģistrētāja paraksts un tā atšifrējums.

69. Pavadzīmes 3.eksemplārs atrodas degvielas uzglabāšanas vietā un apliecina degvielas izcelsmi un vērtību. Pavadzīmi degvielas uzglabāšanas vietā glabā līdz gadskārtējai inventarizācijai.

70. Degvielas tranzīta procedūra piemērojama saskaņā ar Muitas likumu.

71. Degvielas vietējie un tranzīta pārvadājumi veicami saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem, kas attiecas uz bīstamo kravu pārvadājumiem.

IX. Degvielas iztrūkuma (zuduma) normas un atlikumu mērījumu kārtība

72. Reizi mēnesī:

72.1. akcīzes preču noliktavas turētājs veic inventarizāciju likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" noteiktajā kārtībā;

72.2. uzņēmumi, kas saņēmuši jebkuru no šo noteikumu 13.punktā minētajām licencēm, pirms šo noteikumu 2.punktā minētā pārskata sastādīšanas izmēra degvielas atlikumus uzņēmuma vadītāja noteiktajā kārtībā.

73. Šo noteikumu 2.punktā minētajā pārskatā norādāmi faktiskie degvielas krājumi pēc stāvokļa uz pārskata perioda pēdējo dienu.

74. Ja, veicot degvielas krājumu inventarizāciju par konkrēto taksācijas periodu, ir konstatēts degvielas iztrūkums (zudums), akcīzes preču noliktavas turētājs saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" var nemaksāt akcīzes nodokli par degvielas faktisko iztrūkumu (zudumu), ja tas nepārsniedz šādu degvielas daudzumu (procentos) no grāmatvedības reģistros par konkrēto taksācijas periodu uzskaitītā attiecīgo naftas produktu krājumu daudzuma:
 

74.1. svinu nesaturošs benzīns, tā aizstājējprodukti un komponenti0,4
74.2. svinu saturošs benzīns, tā aizstājējprodukti un komponenti0,4
74.3. petroleja, tās aizstājējprodukti un komponenti0,3
74.4. dīzeļdegviela (gāzeļļa), tās aizstājējprodukti un komponenti0,2
74.5. degvieleļļa, tās aizstājējprodukti un komponenti0,2
74.6. naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņraži, izņemot dabasgāzi0,4

75. Akcīzes preču noliktavas turētājs par inventarizācijā konstatēto degvielas faktisko iztrūkumu (zudumu), kas pārsniedz šo noteikumu 74.punktā minētās normas, maksā nodokli saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli naftas produktiem".

76. Ja inventarizācijā konstatētais degvielas faktiskais iztrūkums (zudums) ir mazāks par šo noteikumu 74.punktā minētajām normām, akcīzes preču noliktavas turētājs nodokli nemaksā tikai par konstatēto degvielas faktisko iztrūkumu (zudumu).

77. (Svītrots ar MK 05.08.2003. noteikumiem Nr. 441)

78.1 Transportējot dīzeļdegvielu pa cauruļvadiem, pieļaujamais iztrūkums (zudums) nedrīkst pārsniegt 0,1 procentu no pavadzīmē norādītā daudzuma.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.02.2004., sk. 92.6 punktu)

78. Pieļaujamais degvielas iztrūkums (zudums) pārvadāšanas procesā nedrīkst pārsniegt 0,5 procentus no pavaddokumentā norādītā degvielas daudzuma.

79. Kārtību, kādā mērāmi degvielas krājumu atlikumi kontroles procesā, kā arī degvielas atlikumu mērījumos fiksēto degvielas iztrūkuma (zuduma) un pārpalikuma pieļaujamo apjomu nosaka Valsts ieņēmumu dienests.

X. Uzraudzība un kontrole

80. Šo noteikumu izpildes uzraudzību un kontroli veic Valsts ieņēmumu dienests un citas valsts institūcijas savas kompetences ietvaros.

81. Valsts institūcijas, kuras savas kompetences ietvaros saskaņā ar normatīvajiem aktiem kontrolē degvielas apriti, reizi mēnesī sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par konstatētajiem pārkāpumiem un piemērotajām sankcijām. Cita informācija, kas nepieciešama šo noteikumu un citu normatīvo aktu uzraudzības un kontroles nodrošināšanai, sniedzama pēc Valsts ieņēmumu dienesta rakstiska pieprasījuma.

82. Valsts institūciju veiktajās pārbaudēs izņemtās degvielas atbilstības novērtēšanas izdevumus uzņēmums sedz piecu darbdienu laikā pēc rēķina saņemšanas, ja degviela neatbilst normatīvo aktu prasībām.

(Grozīts ar MK 05.08.2003. noteikumiem Nr. 441)

83. Uzņēmums sedz izdevumus par normatīvo aktu prasībām neatbilstošas degvielas glabāšanu, transportēšanu un iznīcināšanu (pārstrādi), kā arī citus ar to saistītos izdevumus.

(Grozīts ar MK 05.08.2003. noteikumiem Nr. 441)

84. Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu degvielu var izmantot citu preču ražošanai vai par kurināmo, kā arī citiem mērķiem (pārstrādei vai iznīcināšanai), ja saņemta Valsts ieņēmumu dienesta un reģionālās vides pārvaldes atļauja.

(Grozīts ar MK 05.08.2003. noteikumiem Nr. 441)

84.1 Ar degvielu, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kļuvusi par valstij piekritīgu mantu un kuru realizējot paredzamie ieņēmumi no tās nepārsniedz izdevumus (līdz 1000 litriem jebkuras degvielas), Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde ir tiesīga veikt vienu no šādām darbībām:

84.1 1. realizēt uzņēmumiem izmantošanai par kurināmo;

84.1 2. realizēt uzņēmumiem to darbības nodrošināšanai (izņemot izmantošanu dzinēju darbināšanai);

84.1 3. iznīcināt, saskaņojot to ar reģionālo vides pārvaldi.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

84.2 Valstij piekritīgā degviela, kuras daudzums pārsniedz 84.1 punktā minēto un kuru realizējot paredzamie ieņēmumi no tās pārsniedz izdevumus, realizējama saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par valstij piekritīgās mantas uzskaiti, novērtēšanu un realizāciju.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

85. Valsts institūcijas, kuras veic šo noteikumu un citu ar degvielas apriti saistīto normatīvo aktu uzraudzību un kontroli, ir tiesīgas:

85.1. nosūtīt (nogādāt) izņemto degvielu tikai uz tām glabāšanas (pārstrādes) vietām, kuras ir noteiktas Valsts ieņēmumu dienesta atļaujā;

85.2. nodot konfiscēto vai no brīvas apgrozības izņemto degvielu atbildīgā uzglabāšanā vietās, kuras ir noteiktas Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtajā licencē. Uzglabātājs nav tiesīgs rīkoties ar uzglabājamo degvielu, kā arī to lietot un pārvietot.

86. Fiziskajām personām ir aizliegts pārvadāt degvielu bez to iegādi apliecinošiem dokumentiem, ja degvielas daudzums pārsniedz 40 litru, neskaitot transportlīdzekļa konstruktīvi iebūvētās degvielas tvertnes tilpumu.

87. Fizisko personu un amatpersonu atbildība par šo noteikumu pārkāpumiem noteikta likumos un citos normatīvajos aktos.

XI. Noslēguma jautājumi

88. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē licence degvielas komerciālajai uzglabāšanai. Uzņēmumiem, kuri līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim savā īpašumā esošo degvielu uzglabāja uzņēmumos, kuriem bija izsniegtas licences degvielas komerciālajai uzglabāšanai, līdz 2001.gada 1.janvārim jāpārreģistrē licence atbilstoši šo noteikumu prasībām.

89. Uzņēmumiem, kuriem licences izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, šo noteikumu 39. un 47.punktā minētie nosacījumi jāizpilda līdz 2001.gada 1.janvārim.

90. Šo noteikumu 63., 64., 65., 66. un 67.punkts stājas spēkā ar 2001.gada 1.janvāri.

91. Līdz 2000.gada 31.decembrim, veicot degvielas vietējos pārvadājumus Latvijas Republikas muitas teritorijā (arī starp viena uzņēmuma struktūrvienībām), uzņēmumiem atļauts izmantot ar Ministru kabineta 1995.gada 5.septembra noteikumiem Nr.268 "Noteikumi par preču pavadzīmes—rēķina lietošanas un noformēšanas kārtību" apstiprinātās stingrās uzskaites preču pavadzīmju—rēķinu veidlapas, norādot šādus rekvizītus:

91.1. pavadzīmes izrakstīšanas datums (mēnesis rakstāms vārdiem);

91.2. ziņas par nosūtītāju (pārdevēju):

91.2.1. uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese un nodokļu maksātāja kods;

91.2.2. licences sērija, numurs, izdošanas datums un derīguma termiņš;

91.2.3. kredītiestādes rekvizīti (norēķinu konta numurs, kredītiestādes nosaukums un kods);

91.2.4. iekraušanas (iepildīšanas) vietas adrese un tilpnes, cisternas, tvertnes vai spiedtvertnes uzskaites numurs;

91.3. ziņas par saņēmēju (pircēju):

91.3.1. uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese un nodokļu maksātāja kods;

91.3.2. izkraušanas vietas adrese un tilpnes, cisternas, tvertnes vai spiedtvertnes uzskaites numurs;

91.3.3. licences sērija, numurs un derīguma termiņš;

91.3.4. kredītiestādes rekvizīti (norēķinu konta numurs, kredītiestādes nosaukums un kods);

91.4. transportlīdzekļa veids un reģistrācijas numurs, cisternas vai rezervuāra reģistrācijas numurs, izņemot gadījumu, ja tiek izmantots cauruļvadu transports;

91.5. autovadītāja vārds, uzvārds un personas kods, ja pārvadājums tiek veikts, izmantojot autotransportu;

91.6. ziņas par degvielu:

91.6.1. veids, marka, mērvienība, daudzums, cena un vērtība;

91.6.2. kvalitātes sertifikāta numurs un izdošanas datums;

91.6.3. akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa summa, ja tāda ir;

91.6.4. kopējā summa (cipariem un vārdiem), par kādu izsniegta degviela;

91.7. preču izsniedzēja paraksts un tā atšifrējums, preču izsniegšanas datums;

91.8. preču saņēmēja paraksts un tā atšifrējums, preču pieņemšanas datums.

92. Šo noteikumu 79.punkts stājas spēkā ar 2000.gada 1.decembri.

92.1 Noteikumu 3.2.apakšpunkts attiecībā uz naftas gāzu un pārējo gāzveida ogļūdeņražu ražošanas, tirdzniecības (realizācijas) un uzglabāšanas vietām stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

92.2 Uzņēmumiem līdz 2003.gada 1.novembrim jāpārreģistrē licences atbilstoši šo noteikumu 18.4.apakšpunktam.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

92.3 Noteikumu VII1 nodaļa stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

92.4 Uzņēmumiem, kuru degvielas patēriņš savas darbības nodrošināšanai 2003.gadā ir pārsniedzis 60000 litru, jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā līdz 2004.gada 1.martam.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

92.5 Noteikumu 64.6.2. un 64.6.3.apakšpunkts stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri. Līdz 2003.gada 31.decembrim atļauts izmantot iepriekšējā parauga pavadzīmju veidlapas.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

92.6 Noteikumu 78.1 punkts stājas spēkā ar 2004.gada 1.februāri. Līdz 2004.gada 31.janvārim, transportējot dīzeļdegvielu pa cauruļvadiem, pieļaujamais iztrūkums (zudums) nedrīkst pārsniegt 0,16 procentus no pavadzīmē norādītā daudzuma.

(MK 05.08.2003. noteikumu Nr. 441 redakcijā)

93. Atzīt par spēku zaudējušiem:

93.1. Ministru kabineta 1997.gada 23.decembra noteikumus Nr.432 "Degvielas aprites noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 342./346.nr.; 1998, 25., 228./229., 271./272.nr.; 1999, 217./219.nr.);

93.2. Ministru kabineta 1998.gada 27.janvāra noteikumus Nr.32 "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 23.decembra noteikumos Nr.432 "Degvielas aprites noteikumi"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 25.nr.);

93.3. Ministru kabineta 1998.gada 4.augusta noteikumus Nr.292 "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 23.decembra noteikumos Nr.432 "Degvielas aprites noteikumi"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 228./229.nr.);

93.4. Ministru kabineta 1998.gada 15.septembra noteikumus Nr.355 "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 23.decembra noteikumos Nr.432 "Degvielas aprites noteikumi"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 271./272.nr.);

93.5. Ministru kabineta 1999.gada 29.jūnija noteikumus Nr.239 "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 23.decembra noteikumos Nr.432 "Degvielas aprites noteikumi"" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 217./219.nr.);

93.6. Ministru kabineta 1998.gada 26.maija noteikumus Nr.201 "Noteikumi par naftas produktu zudumu normām" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 155./156.nr.).  

Ministru prezidents A.Bērziņš  

Finansu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Naftas produktu (degvielas) aprites noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 311Pieņemts: 05.09.2000.Stājas spēkā: 16.09.2000.Zaudē spēku: 01.05.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 323/324, 15.09.2000.
Dokumenta valoda:
EN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
10705
{"selected":{"value":"01.02.2004","content":"<font class='s-1'>01.02.2004.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.02.2004","iso_value":"2004\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2004.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2004","iso_value":"2004\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2004.-31.01.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.08.2003","iso_value":"2003\/08\/21","content":"<font class='s-1'>21.08.2003.-31.12.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.05.2001","iso_value":"2001\/05\/19","content":"<font class='s-1'>19.05.2001.-20.08.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.09.2000","iso_value":"2000\/09\/16","content":"<font class='s-1'>16.09.2000.-18.05.2001.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.02.2004
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)