Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2003. gada 14. janvāra noteikumus Nr. 15 "Labklājības ministrijas nolikums".

Ministru kabineta noteikumi Nr.138

Rīgā 2000.gada 11.aprīlī (prot. Nr.16, 5.§)

Labklājības ministrijas nolikums

Izdoti saskaņā ar Ministriju iekārtas likuma 5.pantu

I. Labklājības ministrijas uzdevumi, funkcijas un tiesības

1. Labklājības ministrijas (turpmāk - ministrija) galvenais uzdevums ir izstrādāt valsts politiku sociālās drošības un veselības aizsardzības jomā, pārzināt un ar politiskiem, ekonomiskiem un tiesiskiem līdzekļiem risināt sociālās apdrošināšanas, sociālās aprūpes un sociālās palīdzības jautājumus, veselības kopšanas un aizsardzības, kā arī sabiedrības veselības un farmācijas jautājumus, darba, darba aizsardzības, nodarbinātības un ar bezdarbu saistītās problēmas, izstrādāt valsts demogrāfisko politiku un koordinēt tās īstenošanu, veicināt nacionālās sociālās drošības likumdošanas koordināciju, kā arī harmonizāciju atbilstoši Eiropas Padomes un Eiropas Savienības dokumentu prasībām, nodrošināt Likumā par budžetu un finansu vadību noteikto prasību izpildi attiecībā uz valsts budžeta pieprasījuma sastādīšanu un iesniegšanu, kā arī budžeta izpildi un budžeta līdzekļu efektīvas un ekonomiskas izlietošanas kontroli.

2. Lai izpildītu šo noteikumu 1.punktā minētos uzdevumus, ministrija veic šādas funkcijas:

2.1. darba, darba aizsardzības un nodarbinātības jomā:

2.1.1. izstrādā valsts politiku bezdarba samazināšanai, lai sekmētu iedzīvotāju konkurētspēju darba tirgū, nodrošinātu bezdarbnieku sociālo aizsardzību un aktīvās nodarbinātības pasākumu (piemēram, apmācība un pārkvalifikācija, algotie pagaidu sabiedriskie darbi, darba meklētāju klubi) organizēšanu bezdarbniekiem, kā arī piedalās nodarbinātības politikas izstrādē un profesionālās orientācijas sistēmas pilnveidošanā;

2.1.2. izstrādā valsts politiku veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides garantēšanai, kā arī koordinē šīs politikas īstenošanu;

2.1.3. izstrādā vienotu valsts politiku, lai nodrošinātu minimālo darba algu un vienlīdzīgu (neatkarīgi no dzimuma) darba samaksu par tādu pašu darbu vai vienādas vērtības darbu;

2.1.4. izstrādā priekšlikumus Nacionālajam nodarbinātības plānam bezdarba samazināšanas, bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta jautājumos, kā arī priekšlikumus par aktīvās nodarbinātības pasākumu organizēšanu un finansēšanu;

2.1.5. pārrauga normatīvo aktu ievērošanu darba, darba aizsardzības, bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības un nodarbinātības jomā;

2.1.6. izstrādā un ievieš Eiropas Savienības prasībām atbilstošas darba drošības noteikumu un standartu, kā arī bīstamo iekārtu drošības reglamentēšanas un atbilstības novērtēšanas sistēmas, un iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumus par akreditēto institūciju pilnvarošanu bīstamo iekārtu atbilstības novērtēšanas jomā;

2.1.7. izstrādā vienotu valsts politiku, lai regulētu darba tiesiskās attiecības un nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām, kā arī koordinē šīs politikas īstenošanu;

2.1.8. veicina sociālā dialoga attīstību;

2.2. sociālās drošības jomā:

2.2.1. izstrādā un īsteno uz sociālās apdrošināšanas principiem balstītu sociālās drošības politiku;

2.2.2. metodiski risina jautājumus par pensiju un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu aprēķināšanas un iekasēšanas kārtību;

2.2.3. pilnveido sociālās drošības pakalpojumu sniegšanas kārtību, lai panāktu to atbilstību iedzīvotāju interesēm, un nodrošina iedzīvotājus ar informāciju par viņu sociālajām tiesībām un pienākumiem;

2.3. sociālās palīdzības jomā:

2.3.1. izstrādā un īsteno vienotu valsts sociālās palīdzības politiku;

2.3.2. izstrādā un koordinē sociālo garantiju sistēmu;

2.3.3. veicina sociālās palīdzības pakalpojumu tīkla izveidi un attīstību;

2.3.4. veicina invalīdu un to iedzīvotāju grupu sociālo integrāciju un rehabilitāciju, kurām nepieciešama īslaicīga palīdzība;

2.3.5. izstrādā sociālās palīdzības pakalpojumu standartus un no valsts budžeta finansējamo iestāžu un pasākumu finansēšanas metodiku;

2.4. veselības aprūpes jomā:

2.4.1. saskaņā ar veselības valsts politiku izstrādā un īsteno valsts veselības aprūpes sistēmas attīstības programmas, kas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem un mērķfondiem;

2.4.2. koordinē ārstniecisko, profilaktisko un medikamentozo palīdzību;

2.4.3. veic ārstniecības uzraudzību valstī;

2.4.4. apstiprina visu veidu medicīnas pakalpojumu standartus un to finansēšanas metodiku;

2.4.5. apstiprina ārstniecībā izmantojamās medicīniskās tehnoloģijas, kā arī jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtību;

2.4.6. strīdu gadījumos izskata un pārbauda medicīnisko pakalpojumu cenu un tarifu veidošanu un pieņem attiecīgu lēmumu;

2.4.7. veido, papildina un uztur kārtībā ārstniecības personu, ārstniecības iestāžu, kā arī ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrus;

2.4.8. veic ārstniecības iestāžu sertifikācijas uzraudzību valstī;

2.4.9. valsts mērogā koordinē palīdzības sniegšanu ārkārtējās situācijās cietušajiem;

2.4.10. izstrādā no valsts budžeta finansējamo veselības aprūpes iestāžu un pasākumu finansēšanas metodiku;

2.4.11. nodrošina valsts pasūtījumu medicīnas personāla sagatavošanā;

2.4.12. veicina lietišķās medicīnas zinātnes attīstību;

2.4.13. veicina jaunāko zinātnes sasniegumu ieviešanu veselības aprūpes iestāžu darbā;

2.5. sabiedrības veselības jomā:

2.5.1. izstrādā vienotu sabiedrības veselības valsts politiku un stratēģiju;

2.5.2. pārrauga sabiedrības veselības dienesta darbu, kā arī koordinē valsts higiēnisko (arī pārtikas) un pretepidēmisko uzraudzību;

2.5.3. koordinē pasākumus, kas aizsargā valsts teritoriju no infekcijas (ieskaitot AIDS) slimību ievešanas un izplatīšanas;

2.5.4. izstrādā priekšlikumus sabiedrības veselības nodrošināšanas pasākumu priekšrocībām valstī;

2.6. farmācijas un narkotiku legālās aprites jomā:

2.6.1. izstrādā farmācijas attīstības galvenos virzienus un pamatprincipus;

2.6.2. koordinē un īsteno valsts politiku farmācijas jomā;

2.6.3. atbilstoši savai kompetencei nodrošina farmācijas nozares uzraudzību un licencē farmaceitisko darbību;

2.6.4. veicina farmakoepidemioloģijas, farmakoekonomikas, farmaceitiskās aprūpes, zāļu monitoringa, zāļu un farmaceitisko produktu kontroles, reģistrācijas, novērtēšanas un farmaceitiskās darbības uzņēmumu sertifikācijas pilnveidošanu un attīstību, kā arī farmaceitiskās informācijas apriti;

2.6.5. Latvijas Republikas narkotiku kontroles sistēmas ietvaros īsteno valsts politiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem narkotiku, psihotropo vielu un prekursoru legālās aprites jomā;

2.7. savas kompetences ietvaros izstrādā likumu un citu normatīvo aktu projektus, saskaņojot tos ar Eiropas Savienības normām, kā arī Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem, un nodrošina minēto prasību ieviešanu;

2.8. sniedz atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem likumu un citu normatīvo aktu projektiem ministrijas kompetencē esošajos jautājumos;

2.9. sekmē lietišķo pētījumu veikšanu un to rezultātu efektīvu izmantošanu ministrijas kompetencē esošajās jomās;

2.10. informē sabiedrību par valsts politiku sociālās drošības un veselības aizsardzības jomā, kā arī par ministrijas veikto valsts budžeta un ārējo resursu pārraudzību un izmantošanas kontroli ministrijas pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošajās institūcijās;

2.11. koordinē ar dzimumu līdztiesību saistītos jautājumus;

2.12. lai novērtētu iekšējās kontroles sistēmas, kā arī kontrolētu budžeta līdzekļu un valsts mantas efektīvu un ekonomisku izlietošanu:

2.12.1. izveido ministrijas iekšējā audita sistēmu, organizējot ministrijā un tās pakļautībā esošajās iestādēs jaunas iekšējā audita struktūrvienības, pārrauga un metodiski vada šo struktūrvienību darbību;

2.12.2. kontrolē valsts kapitāla daļu izmantošanu ministrijas pārziņā esošajos uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās);

2.12.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic finansu, kvalitātes, izpildes novērtējuma un citus auditus ministrijas centrālajā aparātā un ministrijas pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošajās iestādēs.

3. Ministrija ir tiesīga:

3.1. pārraudzīt, kā tiek ievēroti likumi, Ministru kabineta noteikumi, starptautiskie līgumi, kā arī citi normatīvie akti sociālās drošības, darba, nodarbinātības, veselības aizsardzības un citās ministrijas kompetencē esošajās jomās;

3.2. koordinēt citu ministriju darbību iedzīvotāju sociālo problēmu risināšanā un, ja nepieciešams, izveidot starpnozaru darba komisijas;

3.3. kontrolēt un auditēt valsts budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu un rīcību ar valsts mantu ministrijas centrālajā aparātā un ministrijas pakļautībā esošajās iestādēs;

3.4. likumos noteiktajos gadījumos pieprasīt no fiziskajām un juridiskajām personām dokumentus, kas nepieciešami ministrijas uzdevumu izpildei, pārbaudīt šo dokumentu datu pareizību un, ja nepieciešams, ierosināt normatīvajos aktos noteikto sankciju piemērošanu;

3.5. izdot rīkojumus, kā arī apstiprināt instrukcijas, ieteikumus, normatīvus, standartus un citus tiesību aktus, kas ir obligāti ministrijai un tās pakļautībā esošajām institūcijām, kā arī - likumos noteiktajos gadījumos - pārraudzībā un pārziņā esošajām institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām;

3.6. izsniegt speciālas atļaujas (licences) normatīvajos aktos noteiktās uzņēmējdarbības veikšanai;

3.7. veikt ar atbilstības novērtēšanu saistītas darbības saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem;

3.8. likumos noteiktajā kārtībā piešķirto budžeta asignējumu ietvaros veikt ministrijā un organizēt tās pakļautībā un pārziņā esošajās iestādēs nepieciešamās strukturālās un funkcionālās izmaiņas;

3.9. piedalīties starptautisku organizāciju rīkotajos pasākumos, noslēgt starptautiskās sadarbības līgumus un koordinēt starptautisko sadarbību ministrijas kompetencē esošajās jomās.

II. Ministrijas struktūra

4. Labklājības ministrijas darbu politiski vada labklājības ministrs. Ministrs ir atbildīgs Saeimai par ministrijas darbību.

5. Labklājības ministrs ir tiesīgs:

5.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt ministriju;

5.2. dot ikvienam ministrijas, tās pakļautībā esošās iestādes ierēdnim (ierēdņa kandidātam) un darbiniekam, kā arī - likumos noteiktajos gadījumos - pārraudzībā un pārziņā esošās iestādes un pārziņā esošā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbiniekam saistošus rīkojumus, instrukcijas un ieteikumus par ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem;

5.3. izveidot komisijas vai darba grupas, kurās iesaistīti citu institūciju pilnvaroti pārstāvji, kā arī citas personas;

5.4. saskaņā ar attiecīgu pilnvarojumu noslēgt starpvalstu sadarbības līgumus;

5.5. ieteikt Ministru prezidentam ministrijas valsts ministra kandidatūru un ministrijas parlamentārā sekretāra kandidatūru, kā arī pieprasīt minēto amatpersonu atkāpšanos no amata;

5.6. iecelt amatā un atbrīvot no amata ministrijas valsts sekretāru;

5.7. likumos noteiktajos gadījumos apstiprināt ministrijas pakļautībā un pārziņā esošo iestāžu nolikumus un ministrijas pārziņā esošo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) statūtus;

5.8. norīkot amatpersonu, kura ir atbildīga par attiecīgo normatīvo aktu projektu saskaņošanu ar Eiropas Savienības normām, kā arī Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem, lai nodrošinātu attiecīgo prasību ieviešanu;

5.9. saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" un likumu "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" izdot rīkojumu par valsts pensijas un atlīdzības par darbspēju zaudējumu indeksāciju, ievērojot bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra" priekšlikumus;

5.10. veikt citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

6. Ministrijas parlamentārais sekretārs:

6.1. pārstāv labklājības ministra politisko viedokli Saeimā, tās komisijās un citās valsts institūcijās;

6.2. ir atbildīgs par ministrijas sagatavoto likumprojektu virzību;

6.3. nodrošina ministrijas saikni ar Saeimu, tās komisijām un frakcijām.

7. Ministrijas valsts sekretārs ir valsts civildienesta ierēdnis (ierēdņa kandidāts). Valsts sekretārs:

7.1. vada ministrijas administratīvo darbu;

7.2. nodrošina ministrijas darbības nepārtrauktību, ja mainās ministrijas politiskā vadība;

7.3. pēc saskaņošanas ar labklājības ministru apstiprina ministrijas centrālā aparāta štatu sarakstu valsts budžetā noteiktā štata vienību skaita un darba samaksas fonda ietvaros;

7.4. nodrošina labklājības ministra rīkojumu izpildi;

7.5. ir tiesīgs bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt ministriju un savas kompetences ietvaros dot tiešu rīkojumu ikvienam ministrijas ierēdnim (ierēdņa kandidātam) un darbiniekam;

7.6. ieceļ amatā un atbrīvo no amata ministrijas ierēdņus (ierēdņu kandidātus), saskaņā ar likumu "Par valsts civildienestu", kā arī saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem pieņem darbā un atlaiž no darba ministrijas darbiniekus, kuri strādā uz darba līguma pamata;

7.7. saskaņā ar labklājības ministra pilnvarojumu izdod rīkojumus visos ministrijas kompetencē esošajos jautājumos, ja normatīvajos aktos šādas tiesības nav paredzētas tikai labklājības ministram;

7.8. nodrošina racionālas struktūras izveidošanu ministrijā Saeimas, Ministru kabineta, ministra un valsts ministra noteikto uzdevumu izpildei;

7.9. saskaņo normatīvo aktu projektus ar Eiropas Savienības normām, kā arī Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem un nodrošina attiecīgo prasību ieviešanu, ja labklājības ministrs šī uzdevuma izpildei nav norīkojis citu amatpersonu.

8. Valsts sekretāram ir vietnieki, kas ir valsts civildienesta ierēdņi (ierēdņu kandidāti). Valsts sekretāra vietnieku funkcijas, kā arī attiecīgajam valsts sekretāra vietniekam tieši pakļautās ministrijas struktūrvienības tiek noteiktas ar labklājības ministra vai valsts sekretāra rīkojumu.

9. Ministrijas centrālā aparāta struktūrvienības ir departamenti, kuros ir nodaļas, un patstāvīgās nodaļas. Ministrijas departamentu un patstāvīgo nodaļu nolikumus apstiprina valsts sekretārs.

10. Departamentu vada departamenta direktors. Departamenta direktors ir ierēdnis (ierēdņa kandidāts). Departamenta direktoram var būt vietnieki, kuri ir ierēdņi (ierēdņu kandidāti). Departamenta direktora un viņa vietnieku kompetence ir noteikta departamenta nolikumā un labklājības ministra un valsts sekretāra rīkojumos.

11. Patstāvīgās nodaļas vada nodaļu vadītāji, kuri ir ierēdņi (ierēdņu kandidāti). Nodaļu vadītāju kompetence noteikta nodaļas nolikumā, labklājības ministra un valsts sekretāra rīkojumos.

III. Ministrijas pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošās institūcijas

12. Ministrijas pakļautībā ir šādas iestādes:

12.1. Valsts Tiesu medicīnas ekspertīzes centrs;

12.2. AIDS profilakses centrs;

12.3. Nacionālais vides veselības centrs;

12.4. Valsts asinsdonoru centrs;

12.5. Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija;

12.6. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija;

12.7. Valsts ģimenes veselības centrs;

12.8. Katastrofu medicīnas centrs;

12.9. Valsts sanitārā inspekcija.

13. Ministrijas pārraudzībā ir šādas iestādes:

13.1. Valsts farmācijas inspekcija;

13.2. Valsts darba inspekcija;

13.3. Latvijas Pārtikas centrs;

13.4. Sociālās palīdzības fonds.

14. Ministrijas pārziņā ir šādi valsts uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības):

14.1. valsts uzņēmums "Gaiļezera aptieka";

14.2. bezpeļņas organizācija "Daugavpils psihoneiroloģisko slimnieku rehabilitācijas valsts uzņēmums";

14.3. bezpeļņas organizācija "Rīgas psihoneiroloģisko slimnieku rehabilitācijas valsts uzņēmums";

14.4. bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tehnisko palīglīdzekļu centrs";

14.5. valsts uzņēmums "Medicīniski bioloģisko un ekoloģisko pētījumu centrs";

14.6. valsts uzņēmums "Strenči";

14.7. bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra";

14.8. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Šampētera nams";

14.9. bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Republikas rehabilitācijas centrs";

14.10. valsts uzņēmums "Valsts veselības centrs "Jaundubulti"";

14.11. valsts uzņēmums "Invalīdu tehnika";

14.12. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"";

14.13. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Rehabilitācijas slimnīca "Krimulda"";

14.14. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Rehabilitācijas slimnīca "Saulkrasti"";

14.15. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Vidzemes novada rehabilitācijas centrs "Līgatne"";

14.16. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Latgales novada rehabilitācijas centrs "Rāzna"";

14.17. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Kurzemes novada rehabilitācijas centrs "Tērvete"";

14.18. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Latvijas sertifikācijas centrs";

14.19. bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Valsts zāļu aģentūra";

14.20. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Rehabilitācijas slimnīca "Ogre"";

14.21. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Diagnostikas centrs";

14.22. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Tuberkulozes un plaušu slimību valsts centrs";

14.23. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Balvu tuberkulozes slimnīca";

14.24. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Cēsu tuberkulozes slimnīca";

14.25. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Jēkabpils tuberkulozes slimnīca";

14.26. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Rēzeknes tuberkulozes slimnīca";

14.27. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Tuberkulozes slimnīca "Ceplīši"";

14.28. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Tuberkulozes slimnīca "Lielbērze"";

14.29. bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Specializētais sociālās aprūpes centrs "Saulstari"";

14.30. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Latvijas onkoloģijas centrs";

14.31. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Daugavpils onkoloģiskā slimnīca";

14.32. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Liepājas onkoloģiskā slimnīca";

14.33. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Narkoloģijas centrs";

14.34. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Jelgavas narkoloģiskā slimnīca";

14.35. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Rindzeles narkomānu rehabilitācijas centrs";

14.36. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Daugavpils narkoloģiskā slimnīca";

14.37. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Straupes narkoloģiskā slimnīca";

14.38. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Liepājas narkoloģiskā slimnīca";

14.39. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Rīgas narkomānijas slimnieku rehabilitācijas centrs";

14.40. valsts bezpeļņas uzņēmums "Profesionālās karjeras izvēles centrs";

14.41. bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības veicināšanas centrs";

14.42. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Latvijas infektoloģijas centrs";

14.43. bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra";

14.44. bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Slimnīca "Linezers"";

14.45. bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Psihiatrijas centrs";

14.46. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Rīgas psihoneiroloģiskā slimnīca";

14.47. bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Liepājas psihoneiroloģiskā slimnīca";

14.48. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Jelgavas psihoneiroloģiskā slimnīca "Ģintermuiža"";

14.49. bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca";

14.50. bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca";

14.51. bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vecpiebalgas psihoneiroloģiskā slimnīca";

14.52. bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca";

14.53. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Valsts zobārstniecības centrs";

14.54. bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Dzelzceļa slimnīca "Biķernieki"";

14.55. bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra";

14.56. bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zāļu cenu aģentūra";

14.57. bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Neirožu stacionārs";

14.58. bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Patoloģijas centrs";

14.59. bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Seksuāli transmisīvo un ādas slimību centrs";

14.60. bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu slimnīca "Gaiļezers"";

14.61. bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"";

14.62. bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca";

14.63. bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sociālās aprūpes centrs "Ezerkrasti"";

14.64. bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca";

14.65. bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca";

14.66. bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sporta medicīnas centrs";

14.67. bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Nodarbinātības valsts dienests";

14.68. bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Jūrmala".

15. Ministrijas pārziņā ir šādas iestādes:

15.1. Medicīnas profesionālās izglītības centrs;

15.2. valsts slimnīcas;

15.3. Valsts rezervju centrālā medicīnas iekārtu bāze;

15.4. medicīnas skolas;

15.5. Latvijas Medicīnas akadēmija;

15.6. Medicīnas zinātniskā bibliotēka;

15.7. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs;

15.8. Latvijas eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts;

15.9. bērnu bāreņu aprūpes centri;

15.10. specializētie bērnu sociālās aprūpes centri;

15.11. specializētie valsts sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri;

15.12. specializētie valsts sociālās aprūpes pansionāti;

15.13. arodapmācības un rehabilitācijas centrs "Alsviķi".

IV. Noslēguma jautājumi

16. Atzīt par spēku zaudējušiem:

16.1. Ministru kabineta 1997.gada 5.augusta noteikumus Nr.286 "Labklājības ministrijas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 199./200.nr.; 1998, 73./74., 336.nr.; 1999, 48./49.nr.);

16.2. Ministru kabineta 1998.gada 17.marta noteikumus Nr.88 "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 5.augusta noteikumos Nr.286 "Labklājības ministrijas nolikums"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 73./74.nr.);

16.3. Ministru kabineta 1998.gada 4.novembra noteikumus Nr.430 "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 5.augusta noteikumos Nr.286 "Labklājības ministrijas nolikums"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 336.nr.);

16.4. Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumus Nr.56 "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 5.augusta noteikumos Nr.286 "Labklājības ministrijas nolikums"" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 48./49.nr.).  

Ministru prezidents A.Šķēle

Labklājības ministrs R.Jurdžs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Labklājības ministrijas nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 138Pieņemts: 11.04.2000.Stājas spēkā: 15.04.2000.Zaudē spēku: 01.01.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 133/135, 14.04.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
4574
15.04.2000
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)