Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 100

Rīgā 1997.gada 18.martā (prot. nr.14 5.§)

Valsts un pašvaldību pasūtījuma piešķiršanas norises dokumentēšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par valsts un pašvaldību pasūtījumu"
7.panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka valsts un pašvaldību pasūtījuma piešķiršanas norises dokumentēšanas kārtību. Valsts pasūtītājam ir pienākums dokumentēt valsts un pašvaldību pasūtījuma (turpmāk - valsts pasūtījums) piešķiršanas norisi, lai nodrošinātu tās atklātumu.

2. Valsts pasūtītājs saglabā visus ar valsts pasūtījuma piešķiršanu saistītos dokumentus (pretendentu piedāvājumus un iesniegumus, valsts pasūtītāja lēmumus, apspriežu protokolus, līgumus, aprēķinus un citus iekšējos dokumentus) vismaz trīs gadus pēc attiecīgā valsts pasūtījuma līguma noslēgšanas. Valsts pasūtījuma piešķiršanas norises protokolu (turpmāk - protokols) valsts pasūtītājs saglabā vismaz 10 gadu un, ja nepieciešams, uzrāda personām un institūcijām saskaņā ar šiem noteikumiem.

3. Visos dokumentos, kas saistīti ar valsts pasūtījuma piešķiršanu, valsts pasūtītājs saskaņā ar finansu ministra instrukciju norāda valsts pasūtījuma identifikācijas numuru.

II. Izsoļu un konkursu dokumentēšana

4. Ja valsts pasūtījuma piešķiršanai tiek rīkota izsole vai konkurss, protokols sastāv no trim atsevišķām daļām.

5. Protokola pirmajā daļā ir ietverta pamatinformācija, un tai pēc pieprasījuma jābūt pieejamai jebkurai personai (arī presei) tikai pēc tam, kad viens piedāvājums vai priekšlikums jau ir pieņemts vai arī valsts pasūtījuma piešķiršanas norise ir izbeigta bez valsts pasūtījuma līguma noslēgšanas.

6. Protokola pirmajā daļā sniedzama šāda informācija:

6.1. valsts pasūtītāja nosaukums, pakļautība valsts vai pašvaldības institūcijai;

6.2. valsts pasūtītāja atbildīgo personu vārds, uzvārds un amats; izsoles (konkursa) komisijas sastāvs un norāde uz dokumentu, ar kuru šī komisija izveidota; persona, kas pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem;

6.3. valsts pasūtījuma identifikācijas numurs;

6.4. valsts pasūtījuma nosaukums;

6.5. piegādājamo preču, veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu īss apraksts un apjoms;

6.6. valsts pasūtījuma piešķiršanā izmantotā metode; ja nav rīkota izsole, bet izmantota cita metode, - attiecīgās metodes izvēles pamatojums;

6.7. pretendentu atlases kritēriji, ja valsts pasūtītājs uzaicinājis piedalīties izsolē (konkursā) vai kvalifikācijas pārbaudē ierobežotu pretendentu loku;

6.8. piedāvājumu vai priekšlikumu iesniegšanas vieta un termiņš; piedāvājumu derīguma laiks;

6.9. piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks, kā arī klātesošo pretendentu vai viņu pārstāvju saraksts;

6.10. to pretendentu vārds, uzvārds un adrese (juridiskajām personām - nosaukums un adrese), kuriem ir atļauts piedalīties izsolē (konkursā);

6.11. ja visi piedāvājumi ir noraidīti, - attiecīga atzīme;

6.12. atzīme par to, vai izsole beigusies ar rezultātu vai bez tā;

6.13. pretendents, kuram tiek piešķirtas tiesības noslēgt valsts pasūtījuma līgumu;

6.14. ja pretendents, kura piedāvājums vai priekšlikums atzīts par visizdevīgāko, ir pārtraucis piedalīšanos izsolē (konkursā) - nav parakstījis valsts pasūtījuma līgumu noteiktajā laikā, nav iesniedzis līguma nodrošinājumu, nav iesniedzis otrreizēju kvalifikācijas apliecinājumu, pats atsaucis savu piedalīšanos - un tiesības noslēgt valsts pasūtījuma līgumu tiek piešķirtas citam pretendentam, kura piedāvājums ir nākamais visizdevīgākais no iesniegtajiem piedāvājumiem, - šo norišu apraksts un valsts pasūtītāja lēmuma pamatojums.

7. Protokola otrajā daļā ir ietvertas sīkākas ziņas attiecībā uz valsts pasūtījuma piešķiršanas norišu vadīšanu un lēmumu pieņemšanu, un tai pēc pieprasījuma jābūt pieejamai pretendentiem, kuri iesnieguši piedāvājumus vai priekšlikumus vai pieteikušies uz kvalifikācijas pārbaudi (ja tāda bija paredzēta), tikai pēc tam, kad viens piedāvājums (priekšlikums) jau ir pieņemts vai arī valsts pasūtījuma piešķiršanas norise ir izbeigta bez valsts pasūtījuma līguma noslēgšanas.

8. Protokola otrajā daļā sniedzama šāda informācija:

8.1. pretendentu loka sašaurināšanas pamatojums (izņemot gadījumus, kad pretendentu loks tiek sašaurināts pēc valstiskās piederības);

8.2. pretendentu kvalifikācijas pārbaudes dokumentu sarakstā vai nolikumā ietverto papildkritēriju pamatojums (ja tie nav minēti likuma "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu" 5.panta trešajā daļā);

8.3. piedāvājumu derīguma laika pagarināšanas pamatojums;

8.4. īsa informācija par saņemtajiem pieprasījumiem izskaidrot izsoles (konkursa) nolikumu vai kvalifikācijas pārbaudes dokumentus, par sniegtajām atbildēm un skaidrojumiem, kā arī par minētajos dokumentos izdarītajiem grozījumiem; norādes par visu pretendentu informēšanu;

8.5. ja izsoles (konkursa) nolikumā paredzēta visizdevīgākā piedāvājuma noteikšana, pamatojoties uz viszemāko piedāvāto cenu un citiem kritērijiem, - formula vai algoritms šo kritēriju iekļaušanai piedāvājumu novērtēšanā vai šo kritēriju īpatsvars;

8.6. ja visi piedāvājumi un priekšlikumi ir noraidīti, - noraidījuma pamatojums;

8.7. ja valsts pasūtījuma līgums nav noslēgts, - šādas situācijas cēloņi un pamatojums;

8.8. visu piedāvājumu (priekšlikumu) saraksts, kurā norādīts:

8.8.1. pretendenta nosaukums (vārds un uzvārds);

8.8.2. piedāvājuma saņemšanas laiks;

8.8.3. pretendenta nosauktā cena;

8.8.4. ja izsoles (konkursa) nolikumā paredzēti arī citi kritēriji (izņemot cenu), - šo kritēriju skaitliskā vērtība un komisijas aprēķinātā nosacītā cena;

8.8.5. atzīme par atļauju pretendentam piedalīties izsolē (konkursā);

8.8.6. ja piedāvājums atzīts par neatbilstošu vai pretendentam piedalīšanās turpmākajā izsoles (konkursa) norisē ir atteikta, - iemesls kādā no šādiem formulējumiem: piedāvājums neatbilst izsoles (konkursa) nolikumam, pretendents nav apliecinājis savu kvalifikāciju, nav iesniegts izsoles (konkursa) nodrošinājums, pretendents pats atsaucis savu piedalīšanos, kā arī citi iemesli.

9. Konkursa protokola otrajā daļā var nenorādīt pretendenta nosaukto cenu vai nosacīto cenu, bet jādod īss katra piedāvājuma vai priekšlikuma galveno noteikumu izklāsts.

10. Protokola trešajā daļā ir ietverta informācija, kas attiecas uz valsts pasūtījuma piešķiršanas lēmumu sagatavošanu un pieņemšanu, kā arī ziņas, kuras pretendents var uzskatīt par neizpaužamām. Valsts pasūtītājam nav atļauts izpaust šo informāciju nevienam, izņemot institūcijas, kurām saskaņā ar likumiem ir tiesības kontrolēt valsts pasūtījuma piešķiršanas norisi, un tiesu iestādēm likumā "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu" noteiktajā kārtībā.

11. Protokola trešajā daļā sniedzama šāda informācija:

11.1. konspektīvs pārskats par iesniegto piedāvājumu un priekšlikumu salīdzināšanu un vērtēšanu izsoles (konkursa) komisijā, galvenie diskusijā izteiktie argumenti, arī pamatojums ierobežojumu noteikšanai pēc pretendenta valstiskās piederības (ja tāds ierobežojums bijis);

11.2. sīkāks pamatojums, ja kāda pretendenta kvalifikācija atzīta par nepietiekamu;

11.3. atzīmes par aritmētisku kļūdu labošanu iesniegtajos piedāvājumos, kā arī par to, vai pretendents labojumu atzīst vai ne;

11.4. atzīmes par apstākļiem, kas minēti likuma "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu" 8.panta astotajā daļā;

11.5. informācija, kuru pretendents var uzskatīt par neizpaužamu.

12. Šo noteikumu 6.-11.punktā minēto informāciju (izņemot 6.10. un 8.8.apakšpunktā minēto informāciju), ja tā ir sniegta šo noteikumu 2.punktā minētajos dokumentos, protokolā var neatkārtot, bet jādod atsauces uz attiecīgajiem dokumentiem.

III. Cenu aptaujas un pirkumu (pakalpojumu) dokumentēšanas kārtība

13. Ja valsts pasūtījuma piešķiršanai tiek rīkota cenu aptauja, protokolā sniedzama šāda informācija:

13.1. valsts pasūtītāja nosaukums;

13.2. valsts pasūtījuma nosaukums un identifikācijas numurs;

13.3. valsts pasūtījuma priekšmets;

13.4. vērtēšanas kritēriji (ja tādi, izņemot cenu, bija minēti uzaicinājumā);

13.5. uzaicinājuma nosūtīšanas (paziņošanas) veids un laiks;

13.6. piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks;

13.7. piedāvājuma derīguma laiks;

13.8. adresāti, kuriem nosūtīts (paziņots) uzaicinājums;

13.9. katra saņemtā piedāvājuma raksturojums:

13.9.1. iesniegšanas veids;

13.9.2. iesniegšanas laiks;

13.9.3. piedāvājuma cena;

13.9.4. ja uzaicinājumā bija minēti arī citi vērtēšanas kritēriji (izņemot cenu), - piedāvātā kritēriju skaitliskā vērtība un nosacītās cenas aprēķins;

13.10. atzīme, vai piedāvājumam ir pievienots rēķins;

13.11. atzīme par adresāta atteikumu piedalīties cenu aptaujā (ja tāds atteikums bijis);

13.12. valsts pasūtītāja pieņemtais lēmums un tā motivācija;

13.13. datums un to personu paraksts, kuras pieņēmušas lēmumu.

14. Rakstisks līgums starp valsts pasūtītāju un preču piegādātāju (darbu izpildītāju, pakalpojumu sniedzēju) jānoslēdz arī tad, ja valsts pasūtījuma paredzamā vērtība vai valsts (pašvaldības) līdzekļu paredzamais apmērs (ja valsts pasūtījums tiek finansēts daļēji) ir mazāks par 5000 latu preču piegādei vai pakalpojumu sniegšanai (izņemot būvdarbus) vai mazāks par 50000 latu būvdarbiem un ja valsts pasūtījuma piešķiršanai netiek rīkota ne izsole (konkurss), ne cenu aptauja.

15. Ja preces jau ir piegādātāja rīcībā un netiek izgatavotas pēc speciāla pasūtījuma vai arī pakalpojumi jau tiek sniegti neatkarīgi no valsts pasūtījuma un var tikt pildīti nekavējoties un ja preču piegādes vai pakalpojuma vērtība nepārsniedz 100 latu, par rakstisku līgumu tiek uzskatīts arī kases čeks, kvīts vai rēķins.

Ministru prezidents A.Šķēle

Ekonomikas ministra vietā -
finansu ministrs R.Zīle

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un pašvaldību pasūtījuma piešķiršanas norises dokumentēšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 100Pieņemts: 18.03.1997.Stājas spēkā: 21.03.1997.Zaudē spēku: 01.01.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 77/78, 20.03.1997.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
42635
21.03.1997
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)