Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 15. februāra noteikumus Nr. 132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.128

Rīgā 2000.gada 4.aprīlī (prot. Nr.15 7.§)
Rotaļlietu drošuma noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. paziņotā institūcija — Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditēta atbilstības novērtēšanas institūcija, par kuras akreditāciju publicēts paziņojums laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vai saskaņā ar starptautiskajiem nolīgumiem vai protokoliem Eiropas Komisijas paziņota kompetenta rotaļlietu atbilstības novērtēšanas institūcija;

1.2. rotaļlieta — jebkurš izstrādājums vai materiāls, kas īpaši projektēts vai paredzēts, lai ar to rotaļātos bērni, kas ir jaunāki par 14 gadiem;

1.3. rotaļlietas piedāvāšana tirgū — rotaļlietas pārdošana, dāvināšana vai nodošana lietošanā pret atlīdzību vai bez tās;

1.4. rotaļlietas tipa pārbaude — paziņotās institūcijas darbības, lai pārbaudītu rotaļlietas tipa parauga atbilstību drošuma būtiskajām prasībām;

1.5. rotaļlietas tipa pārbaudes sertifikāts — dokuments, ar kuru paziņotā institūcija apliecina, ka pārbaudītais rotaļlietas tipa paraugs atbilst drošuma būtiskajām prasībām.

(Grozīts ar MK 02.10.2001. noteikumiem Nr.429; MK 20.04.2004. noteikumiem Nr.343)

2. Šie noteikumi nosaka rotaļlietu drošuma būtiskās prasības, rotaļlietu atbilstības novērtēšanas kārtību, tirgus uzraudzības institūciju un kārtību, kādā veicama tirgus uzraudzība.

3. Izstrādājumi, kas nav uzskatāmi par rotaļlietām, minēti šo noteikumu 1.pielikumā.

4. Lietojot rotaļlietu paredzētajā veidā un laikā (ņemot vērā bērniem raksturīgu izturēšanos), tā nedrīkst apdraudēt lietotāja un citu personu veselību un drošību.

5. Rotaļlietas atļauts piedāvāt Latvijas tirgū tikai tad, ja tās atbilst drošuma būtiskajām prasībām. Rotaļlietām jābūt marķētām ar CE marķējumu (2.pielikums).

(MK 02.10.2001. noteikumu Nr.429 redakcijā)

6. Rotaļlieta uzskatāma par atbilstošu drošuma būtiskajām prasībām, ja:

6.1. tā ir izgatavota saskaņā ar piemērojamo standartu (Latvijas nacionālo standartu statusā adaptēti Eiropas un starptautiskie standarti, kurus piemēro šo noteikumu izpildei) prasībām. Adaptējamos standartus sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" iesaka Ekonomikas ministrija. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu izpildei;

6.2. tai ir paziņotas institūcijas izsniegts tipa pārbaudes sertifikāts. Tipa pārbaudes sertifikātu izsniedz, ja rotaļlieta ir izgatavota, nepiemērojot šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētos standartus, vai ja tā ir izgatavota, piemērojot minētos standartus tikai daļēji, vai ja šādu standartu nav.

(MK 02.10.2001. noteikumu Nr.429 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.04.2004. noteikumiem Nr.343; MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.528)

II. Rotaļlietu drošuma būtiskās prasības

7. Projektējot rotaļlietu, ražotājs nosaka bērna minimālo vecumu, kādam attiecīgā tipa rotaļlieta ir paredzēta. Ja nepieciešams, norāda rotaļlietas lietotāja vecuma ierobežojumu un prasību lietot rotaļlietu tikai pieaugušo uzraudzībā.

8. Rotaļlietas uzbūvei un īpašībām jābūt tādām, lai, pareizi lietojot rotaļlietu, attiecīgā vecuma bērni, kā arī citas personas varētu izvairīties no iespējamā apdraudējuma, ja tā pilnīga novēršana nav iespējama, būtiski neizmainot rotaļlietas konstrukciju un sastāvu.

9. Rotaļlietai jāatbilst higiēnas un sanitārajām prasībām, tā nedrīkst izraisīt infekcijas slimības vai saindēšanos.

10. Rotaļlietām un to daļām, kā arī stacionāro rotaļlietu balstiem un stiprinājumiem jābūt mehāniski izturīgiem un stabiliem, tiem jāiztur paredzētās lietošanas slodzes nesalūstot un nedeformējoties.

11. Rotaļlietu šķautnēm, izvirzījumiem, auklām, trosēm un stiprinājumiem jābūt izveidotiem un konstruētiem tā, lai lietotāju risks gūt fiziskas traumas saskarē ar tiem būtu minimāls.

12. Rotaļlietām jābūt izveidotām un konstruētām tā, lai iespējamais risks gūt fizisku traumu to daļu kustības dēļ būtu minimāls.

13. Par 36 mēnešiem jaunākiem bērniem paredzētajām rotaļlietām un to sastāvdaļām un atdalāmajām daļām jābūt tik lielām, lai tās nevarētu norīt vai ieelpot.

14. Rotaļlietas, to daļas un mazumtirdzniecības iesaiņojums nedrīkst radīt nožņaugšanās vai nosmakšanas risku.

15. Rotaļlietām, kuras paredzētas lietošanai seklā ūdenī bērna noturēšanai un balstīšanai uz ūdens, jābūt izveidotām un konstruētām tā, lai, pareizi lietojot, tās nezaudētu peldspēju un spēju balstīt bērnu.

16. Rotaļlietām, kurās iespējams iekļūt iekšā un kas veido slēgtu telpu, jābūt izejai, pa kuru var izkļūt no tās un kuru var viegli atvērt no iekšpuses.

17. Rotaļlietās, kas paredzētas to lietotāju pārvietošanai vai kustībai, jāiebūvē viegli darbināma bremzēšanas sistēma, kas ir piemērota rotaļlietas tipam un ir samērojama ar tās attīstīto kinētisko enerģiju.

18. Rotaļu šāviņu formai un sastāvam, kā arī to iespējamajai kinētiskajai enerģijai, kas attīstās, kad tos izšauj no šim nolūkam izgatavotās rotaļlietas, jābūt tādam, lai neradītu fiziskas traumas lietotājam vai citām personām.

19. Rotaļlietām, kurās ir sildelementi:

19.1. nevienas atklātas virsmas maksimālā temperatūra nedrīkst izraisīt apdegumus, tām pieskaroties;

19.2. rotaļlietās ietvertie šķidrumi un gāzes nedrīkst sasniegt tādu temperatūru vai spiedienu, ka to izplūde, ja vien tā nav vajadzīga, lai rotaļlieta pareizi darbotos, radītu apdegumus, applaucējumus vai citas fiziskas traumas.

20. Materiāliem, no kuriem izgatavota rotaļlieta, jāatbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

20.1. materiāls nedeg, nonākot tiešā saskarē ar liesmām vai dzirkstelēm vai citādi degšanu izraisošiem objektiem;

20.2. materiāls ātri neuzliesmo vai liesmas nodziest, līdzko zudis uguns izraisītājs;

20.3. ja materiāls aizdegas, tas deg lēni un liesmas izplatās lēni;

20.4. neatkarīgi no rotaļlietas ķīmiskā sastāva materiāls ir apstrādāts tā, lai kavētu degšanu.

(Grozīts ar MK 02.10.2001. noteikumiem Nr.429)

21. Rotaļlietā esošie degošie materiāli nedrīkst radīt aizdegšanās iespēju citiem rotaļlietā izmantotajiem materiāliem.

22. Ja rotaļlietas sastāvā ir nepieciešamas ķīmiskās vielas un produkti, kas normatīvajos aktos ir klasificēti kā bīstamās ķīmiskās vielas un produkti, to koncentrācijas līmenis nedrīkst kaitēt lietotāja veselībai, tie nedrīkst būt ugunsnedroši, kā arī kļūt ugunsnedroši, zaudējot ātri gaistošas nedegošas sastāvdaļas.

23. Rotaļlietas (izņemot rotaļu pistonus) nedrīkst būt eksplozīvas, tajās nedrīkst būt sprāgstoši elementi un vielas.

24. Rotaļlietās, īpaši tādās, kurās ir bīstamās ķīmiskās vielas un produkti, nedrīkst izmantot:

24.1. vielas un produktus, kas var uzsprāgt:

24.1.1. ja, tos sajaucot, notiek ķīmiska reakcija;

24.1.2. ja tos karsē;

24.1.3. ja tie sajaucas ar oksidētājvielām;

24.2. vielas un produktus, kuros ir gaistošas vai ugunsnedrošas sastāvdaļas, kas gaisā var veidot ugunsnedrošus vai sprāgstošus tvaikus vai gaisa maisījumus.

25. Rotaļlietās esošajām ķīmiskajām vielām un produktiem jāatbilst normatīvajos aktos ķīmiskajām vielām un produktiem noteiktajām prasībām.

26. Rotaļlietām jābūt konstruētām un izgatavotām tā, lai to ķīmiskais sastāvs un īpašības neapdraudētu bērnu drošību un veselību, ja tās tiek norītas, ieelpotas vai nonāk saskarē ar ādu, gļotādu vai acīm.

27. Rotaļlietās aizliegts izmantot bīstamās ķīmiskās vielas un produktus kā atsevišķas rotaļlietas sastāvdaļas. Ja atsevišķas vielas vai preparāti ir nepieciešami rotaļlietu darbībai (piemēram, materiālos un aprīkojumā, ķīmijas eksperimentiem, modeļu būvei, veidošanai no plastikas vai keramikas, emaljēšanai, foto darbībām vai līdzīgām nodarbēm), tie ir atļauti, nepārsniedzot maksimālo koncentrācijas līmeni un ciktāl tas nav pretrunā ar šo noteikumu 3.pielikuma 4.punktā norādītajiem brīdinājumiem un drošības pasākumiem, kā arī nepārsniedzot maksimālo koncentrācijas līmeni, kas noteikts normatīvajos aktos par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikāciju, marķēšanu un iepakošanu.

(MK 02.10.2001. noteikumu Nr.429 redakcijā)

27.1 Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu lietošanas un tirdzniecības ierobežojumiem un aizliegumiem nosaka ierobežojumus un aizliegumus šādu vielu lietošanai rotaļlietās:

27.1 1. Di-(2-etilheksil) ftalāts (DEHP, CAS Nr.117-81-7, EINECS Nr.204-211-0);

27.1 2. dibutilftalāts (DBP, CAS Nr.84-74-2, EINECS Nr.201-557-4);

27.1 3. benzilbutilftalāts (BBP, CAS Nr.85-68-7, EINECS Nr.201-622-7);

27.1 4. diizononilftalāts (DINP, CAS Nr.28553-12-0 un 68515-48-0, EINECS Nr.249-079-5 un 271-090-9);

27.1 5. diizodecilftalāts (DIDP, CAS Nr.26761-40-0 un 68515-49-1, EINECS Nr.247-977-1 un 271-091-4);

27.1 6. di-n-oktilftalāts (DNOP, CAS Nr.117-84-0, EINECS Nr.204-214-7).

(MK 27.06.2006. noteikumu Nr.528 redakcijā)

28. Toksisko elementu migrācija no rotaļlietas vai tās daļām dienā nedrīkst pārsniegt šādu daudzumu:

28.1. antimona migrācija - 0,2 µg;

28.2. arsēna migrācija - 0,1 µg;

28.3. bārija migrācija - 25,0 µg;

28.4. kadmija migrācija - 0,6 µg;

28.5. hroma migrācija - 0,3 µg;

28.6. svina migrācija - 0,7 µg;

28.7. dzīvsudraba migrācija - 0,5 µg;

28.8. selēna migrācija - 5,0 µg.

29. Rotaļlietās ir aizliegts izmantot radioaktīvās vielas un radioaktīvos elementus tādā veidā vai proporcijās, kas var kaitēt bērna veselībai, un ja netiek ievērotas normatīvo aktu prasības par aizsardzību pret jonizējošo starojumu.

(Grozīts ar MK 02.10.2001. noteikumiem Nr.429)

30. Elektriskās rotaļlietas nedrīkst darbināt ar elektrisko strāvu, kuras nominālais spriegums pārsniedz 24 voltus. Nevienā rotaļlietas daļā spriegums nedrīkst pārsniegt 24 voltus.

31. Rotaļlietas daļām un vadiem, kas ir savienoti vai var saskarties ar elektrības avotu, jābūt izolētiem un mehāniski norobežotiem, lai novērstu iespējamo elektrošoku.

32. Elektriskajām rotaļlietām jābūt izveidotām un konstruētām tā, lai nevienas atklātās virsmas maksimālā temperatūra neradītu apdegumus, tai pieskaroties.

III. Atbilstības novērtēšanas un apliecināšanas kārtība

33. Ja rotaļlieta ir izgatavota atbilstoši standartiem, pirms tās piedāvāšanas tirgū rotaļlietas ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis Latvijā (turpmāk - ražotājs):

33.1. sagatavo rotaļlietas projekta tehnisko dokumentāciju - rotaļlietas konstrukcijas, sastāvdaļu, darbības principu, izmantoto materiālu un ražošanas aprakstus, kā arī rasējumus un shēmas;

33.2. sagatavo šādu informāciju:

33.2.1. to līdzekļu aprakstu, ar kuriem ražotājs nodrošina rotaļlietas atbilstību standartiem (piemēram, testēšanas pārskatus, rotaļlietas tipa pārbaudes sertifikātu);

33.2.2. rotaļlietas izgatavošanas un glabāšanas vietu adreses;

33.2.3. ja ir veikta rotaļlietas tipa pārbaude, - paziņotajai institūcijai iesniegto dokumentu kopijas un to līdzekļu aprakstu, ar kuriem ražotājs nodrošina rotaļlietas atbilstību apstiprinātajam tipa paraugam;

33.3. (svītrots ar MK 02.10.2001. noteikumiem Nr.429).

34. Ja rotaļlietas izgatavošanā standarti netiek piemēroti vai tiek piemēroti daļēji, pirms rotaļlietas piedāvāšanas tirgū ražotājs veic rotaļlietas tipa pārbaudi.

35. Rotaļlietas tipa pārbaudei ražotājs iesniedz paziņotajā institūcijā:

35.1. pieteikumu, kurā norāda ražotāja nosaukumu un adresi, kā arī rotaļlietas izgatavošanas vietu;

35.2. detalizētu rotaļlietas projekta tehnisko dokumentāciju un ražošanas aprakstu, lai varētu novērtēt rotaļlietas tipa parauga atbilstību drošuma būtiskajām prasībām;

35.3. rotaļlietas tipa paraugu;

35.4. rotaļlietas aprakstu.

(Grozīts ar MK 02.10.2001. noteikumiem Nr.429)

36. Paziņotā institūcija:

36.1. pārbauda iesniegtos dokumentus un novērtē rotaļlietas tipa parauga atbilstību drošuma būtiskajām prasībām. Rotaļlietu testēšanu pēc iespējas veic atbilstoši standartiem;

36.2. izsniedz ražotājam rotaļlietas tipa pārbaudes sertifikātu, ja rotaļlietas tipa paraugs atbilst drošuma būtiskajām prasībām. Rotaļlietas tipa pārbaudes sertifikātā norāda rotaļlietas identifikācijas datus, veikto pārbaužu novērtējumus un papildu nosacījumus. Rotaļlietas tipa pārbaudes sertifikātam pievieno rotaļlietas aprakstu un/vai nepieciešamos rasējumus;

36.3. izsniedz rakstisku atteikumu, ja rotaļlietas tipa paraugs neatbilst drošuma būtiskajām prasībām. Šādā gadījumā paziņotā institūcija informē par to Ekonomikas ministriju;

36.4. ir tiesīga pieprasīt no ražotāja papildu rotaļlietu paraugus atbilstības novērtēšanai.

(Grozīts ar MK 02.10.2001. noteikumiem Nr.429)

37. Ražotājs, kas ir saņēmis rotaļlietas tipa pārbaudes sertifikātu:

37.1. nodrošina turpmāk izgatavojamo rotaļlietu atbilstību rotaļlietas tipa pārbaudes sertifikātā apstiprinātajam tipa paraugam;

37.2. (svītrots ar MK 02.10.2001. noteikumiem Nr.429);

37.3. nodrošina attiecīgo institūciju pārstāvjiem brīvu pieeju:

37.3.1. šo noteikumu 35.punktā minēto dokumentu kopijām un rotaļlietas tipa paraugam;

37.3.2. dokumentiem, kas apliecina izgatavoto rotaļlietu atbilstību apstiprinātajam tipa paraugam (piemēram, testēšanas pārskatiem);

37.3.3. informācijai par rotaļlietas izgatavošanas un glabāšanas vietām;

37.3.4. rotaļlietas tipa pārbaudes sertifikātam vai apstiprinātai tā kopijai.

38. Ja rotaļlietas ražotājs nav reģistrēts Latvijā, šo noteikumu 33.punktā minēto tehnisko dokumentāciju un informāciju nodrošina importētājs vai persona, kas piedāvā rotaļlietu Latvijas tirgū.

(MK 02.10.2001. noteikumu Nr.429 redakcijā)

39. (Svītrots ar MK 02.10.2001. noteikumiem Nr.429.)

40. Šo noteikumu 33.1., 33.2. un 37.3.apakšpunktā minēto dokumentāciju ražotājs uzglabā, lai tā būtu pieejama tirgus uzraudzības institūcijai un paziņotajām institūcijām ne mazāk kā 10 gadus pēc attiecīgā tipa rotaļlietas ražošanas izbeigšanas. Ja rotaļlietas ražotājs nav Latvijā noteiktā kārtībā reģistrēta juridiskā persona, par attiecīgās dokumentācijas saglabāšanu un pieejamību ir atbildīga persona, kas piedāvā rotaļlietu Latvijas tirgū.

(MK 02.10.2001. noteikumu Nr.429 redakcijā)

IV. Prasības atbilstības novērtēšanas institūcijai

(Nodaļas nosaukums MK 20.04.2004. noteikumu Nr.343 redakcijā)

41. Atbilstības novērtēšanas institūciju akreditē, ja tā atbilst šādām minimālajām prasībām:

41.1. paziņotās institūcijas rīcībā jābūt tādiem resursiem, personālam un iekārtām, lai kvalificēti novērtētu rotaļlietu atbilstību;

41.2. paziņotajai institūcijai jānodrošina personāla kompetence un godīgums;

41.3. testējot novērtējamās rotaļlietas, sagatavojot pārskatus, izdodot rotaļlietas tipa pārbaudes sertifikātus un veicot šajos noteikumos paredzēto novērtēšanu, institūcijai jāgarantē personāla neatkarība un objektivitāte attiecībā pret visām personām, kuras tieši vai netieši saistītas ar rotaļlietu ražošanu, importēšanu vai piedāvāšanu tirgū;

41.4. jāapdrošina institūcijas civiltiesiskā atbildība, ja citos normatīvajos aktos nav noteikta cita civiltiesiskās apdrošināšanas kārtība;

41.5. ja slēdz apakšlīgumus par noteiktu darbu izpildi, paziņotā institūcija ir atbildīga par apakšlīgumu izpildītāju kompetenci un šo nosacījumu ievērošanu.

(Grozīts ar MK 02.10.2001. noteikumiem Nr.429; MK 20.04.2004. noteikumiem Nr.343)

42. Akreditētās institūcijas darbiniekiem jāievēro profesionālā konfidencialitāte attiecībā uz visu informāciju, kas iegūta, veicot rotaļlietas atbilstības novērtēšanu.

(MK 20.04.2004. noteikumu Nr.343 redakcijā)

V. Marķēšana

43. Uz tirgū piedāvātajām rotaļlietām vai to iepakojuma viegli saskatāmā, salasāmā un neizdzēšamā veidā norāda:

43.1. CE atbilstības marķējumu;

43.2. ražotāja vai importētāja nosaukumu un/vai preču zīmi;

43.3. ražotāja vai importētāja adresi.

44. Šo noteikumu 43.2. un 43.3.apakšpunktā noteikto informāciju var sniegt, izmantojot saīsinājumus, ja pēc tiem var identificēt rotaļlietas ražotāju vai importētāju.

45. Atsevišķiem rotaļlietu veidiem, kas minēti šo noteikumu 3.pielikumā, uz rotaļlietas, tās iepakojuma, rotaļlietai pievienotas pavadlapiņas vai lietošanas instrukcijā jābūt brīdinājumiem un norādījumiem valsts valodā par drošības pasākumiem. Brīdinājumiem ir jābūt viegli saskatāmiem, salasāmiem un izceltiem.

(Grozīts ar MK 02.09.2008. noteikumiem Nr.707)

45.1 Šo noteikumu 3.pielikuma 7.punktā minētajām rotaļlietām noteikto brīdinājumu norāda pirms to laišanas apgrozībā Latvijas Republikā.

(MK 02.09.2008. noteikumu Nr.707 redakcijā)

46. Maza izmēra rotaļlietām vai rotaļlietām, kas sastāv no atsevišķām mazām detaļām, šo noteikumu 45. un 47.punktā minēto informāciju var norādīt uz piestiprinātas uzlīmes vai etiķetes vai katrai rotaļlietai, kas tiek piedāvāta tirgū, pievieno pavadlapiņu.

47. Ja uz atsevišķiem rotaļlietu veidiem attiecas arī citu normatīvo aktu prasības, rotaļlietas, kas atbilst arī citām drošuma prasībām, pirms piedāvāšanas tirgū marķē ar CE atbilstības marķējumu. Ja citi normatīvie akti pieļauj, ka ražotājs pārejas periodā nepiemēro kādas no citos normatīvajos aktos minētajām prasībām, tad CE atbilstības marķējums attiecas tikai uz ievērotajām prasībām. Atsaucei uz ievērotajām prasībām jābūt norādītai rotaļlietas dokumentācijā, uzlīmē, lietošanas instrukcijā vai uz rotaļlietas iepakojuma.

(MK 02.10.2001. noteikumu Nr.429 redakcijā)

48. Rotaļlietas aizliegts marķēt ar CE atbilstības marķējumam līdzīgām zīmēm un simboliem, kas var maldināt patērētāju par CE atbilstības marķējuma veidu un nozīmi. Rotaļlietām, to iepakojumam vai marķējumam var pievienot citu marķējumu, ja tas nemazina CE atbilstības marķējuma vizuālo un tekstuāli uztveramo nozīmi.

(MK 02.10.2001. noteikumu Nr.429 redakcijā)

49. Rotaļlietas un/vai tās iepakojuma marķējumā un lietošanas instrukcijā valsts valodā jāsniedz pilnīga informācija par iespējamo risku, rotaļlietu lietojot, un veidiem, kā izvairīties no riska.

VI. Tirgus uzraudzība

50. Rotaļlietu tirgus uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk — tirgus uzraudzības institūcija). Rotaļlietu atbilstību šo noteikumu prasībām uz valsts (muitas) robežas pārbauda Pārtikas un veterinārais dienests.

(MK 02.10.2001. noteikumu Nr.429 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1451)

51. Lai nodrošinātu būtiskajām drošuma prasībām atbilstošu rotaļlietu nonākšanu tirgū, tirgus uzraudzības institūcija drīkst ierobežot vai aizliegt ar CE zīmi marķētu paredzētajam mērķim lietotu rotaļlietu ievietošanu tirgū, ja tās rada draudus cilvēku veselībai un dzīvībai vai citām sabiedriskajām vērtībām. Tirgus uzraudzības institūcija veic šādus pasākumus:

51.1. ja rodas šaubas par rotaļlietas atbilstību būtiskajām prasībām vai piemērojamo standartu prasībām, par standarta lietošanas pareizību vai standartu pietiekamību, izlases veidā organizē rotaļlietas pārbaudi un saskaņā ar akreditēto institūciju pārbaudes rezultātiem sagatavo atzinumu par rotaļlietas atbilstību būtiskajām prasībām;

51.2. ziņo Ekonomikas ministrijai par neatbilstošu rotaļlietu konstatēšanu un veiktajiem administrēšanas pasākumiem, ja konstatēti gadījumi, kurus var uzskatīt par sistemātiski novērotu kļūdu rotaļlietas uzbūvē (konstrukcijā vai izgatavošanā). Ziņojumam pievieno šo noteikumu 51.1.apakšpunktā minētos akreditēto institūciju pārbaudes rezultātus, atzinumu par rotaļlietas atbilstību būtiskajām prasībām un neatbilstības radīto seku izvērtējumu.

(MK 20.04.2004. noteikumu Nr.343 redakcijā)

51.1 Ekonomikas ministrija ziņo Eiropas Komisijai par konstatētajiem neatbilstības gadījumiem un veiktajiem pasākumiem.

(MK 20.04.2004. noteikumu Nr.343 redakcijā)

51.2 Latvijā atzīst rotaļlietas, kuras saskaņā ar noslēgtiem starpvalstu līgumiem un tajos noteikto kārtību atzīst Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.

(MK 20.04.2004. noteikumu Nr.343 redakcijā)

52. Ja tirgus uzraudzības institūcijai nav bijusi pieejama šo noteikumu 33.1., 33.2. un 37.3.apakšpunktā minētā dokumentācija vai ja CE atbilstības marķējums rotaļlietai pievienots nepamatoti, ražotājam tirgus uzraudzības institūcijas noteiktajā termiņā jānodrošina rotaļlietas atbilstība pievienotajam CE atbilstības marķējumam.

(MK 02.10.2001. noteikumu Nr.429 redakcijā)

53. Ja šo noteikumu 52.punktā noteiktās prasības norādītajā termiņā nav izpildītas, tirgus uzraudzības iestāde aptur vai aizliedz attiecīgās rotaļlietas piedāvāšanu tirgū.

54. Tirgus uzraudzības institūcijai ir šādas tiesības:

54.1. apmeklēt rotaļlietas tirdzniecības, uzglabāšanas un ražošanas vietas;

54.2. pieprasīt un saņemt no rotaļlietas ražotāja, importētāja vai personas, kas piedāvā rotaļlietu tirgū, šo noteikumu 33.1., 33.2. un 37.3.apakšpunktā noteikto dokumentāciju institūcijas norādītajā laikā;

54.3. atlasīt rotaļlietu paraugus un novērtēt to atbilstību šo noteikumu prasībām.

55. Tirgus uzraudzības institūcija, kā arī paziņotās institūcijas ir tiesīgas pieprasīt un saņemt citu paziņoto institūciju izsniegto rotaļlietas tipa pārbaudes sertifikātu kopijas un (pēc pamatota pieprasījuma) citus dokumentus, kas saistīti ar rotaļlietas tipa pārbaudi. Minētās institūcijas nodrošina attiecīgās informācijas konfidencialitāti.

56. Par šo noteikumu prasību ievērošanu ir atbildīgs noteiktā kārtībā reģistrēts rotaļlietu ražotājs, importētājs vai persona, kas piedāvā rotaļlietu tirgū.

VII. Noslēguma jautājumi

57. (Svītrots ar MK 20.04.2004. noteikumiem Nr.343.)

58. (Svītrots ar MK 20.04.2004. noteikumiem Nr.343.)

59. Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 1.maiju.

60. (Svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1451)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 27.04.2004. noteikumu Nr.439 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1988.gada 3.maija Direktīvas 88/378/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rotaļlietu drošību;

2) Padomes 1993.gada 22.jūlija Direktīvas 93/68/EEK, ar kuru groza direktīvas 87/404/EEK (vienkāršās spiedtvertnes), 88/378/EEK (rotaļlietu drošība), 89/106/EEK (būvizstrādājumi), 89/336/EEK (elektromagnētiskā savietojamība), 89/392/EEK (mašīnas), 89/686/EEK (individuālās aizsardzības līdzekļi), 90/384/EEK (neautomātiskie svēršanas instrumenti), 90/385/EEK (aktīvās implantējamās medicīniskās ierīces), 90/396/EEK (gāzveida kurināmā dedzināšanas iekārtas), 91/263/EEK (telekomunikāciju gala ierīces), 92/42/EEK (jauni ūdens sildītāji, ko kurina ar šķidro vai gāzveida kurināmo) un 73/23/EEK (elektroierīces, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās);

3) (svītrots ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.528).

Ministru prezidents A.Šķēle

Labklājības ministrs R.Jurdžs
1.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.128
Izstrādājumi, kas nav uzskatāmi par rotaļlietām

1. Ziemassvētku rotājumi.

2. Precīzi mēroga modeļi pieaugušiem kolekcionāriem.

3. Aprīkojums, kas paredzēts koplietošanas spēļlaukumos.

4. Izstrādājumi sporta nodarbībām.

5. Niršanas piederumi, kas paredzēti lietošanai dziļos ūdeņos.

6. Tautiskas un dekoratīvas suvenīrlelles un līdzīgi izstrādājumi pieaugušiem kolekcionāriem.

7. Sabiedriskās vietās (piemēram, tirdzniecības centros, stacijās) uzstādīti rotaļlietu maketi.

8. Speciālistiem paredzēti saliekamattēli (vai arī bez attēla) no vairāk nekā 500 gabaliņiem.

9. Pneimatiskās šautenes un pistoles.

10. Uguņošanas piederumi, arī pistoni, kas nav paredzēti izmantošanai rotaļlietās.

11. Lingas un katapultas.

12. Šautriņu komplekti ar metāla uzgaļiem.

13. Elektriskās krāsnis un gludekļi vai citi funkcionāli ražojumi, kuru nominālais spriegums pārsniedz 24 voltus.

14. Izstrādājumi ar sildelementiem, kas paredzēti lietošanai mācībās pieaugušo uzraudzībā.

15. Transportlīdzekļi ar iekšdedzes dzinēju.

16. Rotaļu tvaika dzinēji.

17. Velosipēdi sportam vai braukšanai pa satiksmes ceļiem.

18. Videorotaļlietas, ko var pieslēgt videoekrānam un kuru nominālais darba spriegums pārsniedz 24 voltus.

19. Zīdaiņu knupīši.

20. Precīzas īstu šaujamieroču imitācijas.

21. Rotaslietas bērniem.

Labklājības ministrs R.Jurdžs
2.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.128
CE atbilstības marķējums

1. CE atbilstības marķējumu veido lielie burti CE. Marķējuma paraugs ir šāds:

2PIELN~1.GIF (81679 BYTES)

2. CE marķējuma izmēru var proporcionāli palielināt vai samazināt.

3. Abiem CE marķējuma komponentiem ir vienāds vertikālais izmērs, un tas nedrīkst būt mazāks par pieciem milimetriem.

Labklājības ministrs R.Jurdžs
3.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.128
Atsevišķu veidu rotaļlietām norādāmie brīdinājumi un drošības pasākumi

(Pielikums grozīts ar MK 02.09.2008. noteikumiem Nr.707)

Rotaļlietas veids

Norādāmie brīdinājumi

Norādījumi par drošības pasākumiem

1. Rotaļlietas, kas nav paredzētas bērniem, kuri jaunāki par 36 mēnešiem, izņemot tādas rotaļlietas, kuras nepārprotami nav piemērotas bērniem, kuri jaunāki par 36 mēnešiem

"Nav paredzēta bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem" vai "Nav paredzēta bērniem līdz 36 mēnešu vecumam"

Īss norādījums par konkrēto apdraudējumu (risku), kura dēļ noteikts ierobežojums

2. Slidkalniņi, piekaramās šūpoles un riņķi, trapeces, virves un citas sijām vai balstiem piestiprināmas rotaļlietas

Nepieciešamība periodiski pārbaudīt un tehniski apkopt rotaļlietas komplektējošās daļas (piekares, stiprinājumus) un balstus, lai rotaļlieta neizraisītu kritienu vai neapgāztos. Rotaļlietas samontēšanas instrukcija ar norādi uz tām sastāvdaļām, kuras var būt bīstamas, ja netiek pareizi samontētas

3. Funkcionālās rotaļlietas, kuras parasti ir pieaugušajiem paredzēto ierīču un iekārtu precīzi mēroga modeļi vai atdarinājumi un lietojamas tāpat kā minētās ierīces un iekārtas

"Uzmanību! Lietot tikai pieaugušo uzraudzībā!"

Nepieciešamie piesardzības pasākumi, rotaļlietu lietojot, un norādījums par konkrēto apdraudējumu (risku). Nepieciešamība uzglabāt rotaļlietu tādā vietā, kas nav pieejama bērniem, kuriem rotaļlieta nav paredzēta. Rotaļlietas pareiza lietošana

4. Bīstamas ķīmiskas vielas vai produktus saturošas rotaļlietas:

ķīmijas komplekti, plastiskās veidošanas komplekti, miniatūras darbnīcas keramikai, emaljēšanai, fotodarbiem u.tml.

"Uzmanību!

Paredzēts bērniem, kas vecāki par (.....)* gadiem! Lietot tikai pieaugušo uzraudzībā!"

Rotaļlietas pareiza lietošana. Brīdinājums par rotaļlietas sastāvā esošo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu bīstamību. Nepieciešamie piesardzības pasākumi, rotaļlietu lietojot. Iespējamais apdraudējums (risks).

Pirmā palīdzība, ja noticis nopietns negadījums, lietojot rotaļlietu. Nepieciešamība uzglabāt rotaļlietu tādā vietā, kas nav pieejama bērniem, kuriem rotaļlieta nav paredzēta.

5. Bērnu skrituļslidas un skrituļdēļi, kas tiek piedāvāti tirgū kā rotaļlietas

"Uzmanību!

Jāvalkā aizsargaprīkojums!"

Atgādinājums, ka rotaļlieta jālieto uzmanīgi, jo nepieciešamas labas iemaņas, lai izvairītos no kritieniem vai sadursmēm, kas var izraisīt lietotāja un/vai citu personu traumas. Ieteicamais aizsargaprīkojums, piemēram, ķiveres, cimdi, ceļgalu un elkoņu aizsargi

6. Rotaļlietas, kas paredzētas lietošanai seklā ūdenī bērna noturēšanai un balstīšanai uz ūdens

"Uzmanību!

Lietot tikai seklā ūdenī un pieaugušo uzraudzībā!"

 

 

7. Rotaļlietas, kas satur vienu vai vairākus magnētus vai magnētiskas detaļas (vai sastāv no viena vai vairākiem magnētiem vai vienas vai vairākām magnētiskām detaļām), kuras var norīt to formas vai izmēra dēļ un kas pieejamas bērniem**

“Uzmanību! Rotaļlieta satur magnētus vai magnētiskas detaļas. Magnēti, kas cilvēka ķermenī savstarpēji pievelkas vai savienojas ar metālisku priekšmetu, var izraisīt nopietnu vai nāvējošu ievainojumu. Ja magnēti tiek norīti vai ieelpoti, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību” vai cits līdzvērtīgi formulēts brīdinājums

Piezīmes.

1. * Vecumu nosaka ražotājs.

2. ** Magnēts vai tā detaļas ir pieejamas bērniem, ja tās ir vaļējas vai atdalāmas no rotaļlietas, kad bērni tās lieto parastos vai iespējami paredzamos apstākļos, pat ja magnēts vai tā detaļas ir sākotnēji ietvertas rotaļlietā, ievietotas kapsulā, iestrādātas vai norobežotas rotaļlietā.

Labklājības ministrs R.Jurdžs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Rotaļlietu drošuma noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 128Pieņemts: 04.04.2000.Stājas spēkā: 01.05.2000.Zaudē spēku: 20.07.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 125/126, 07.04.2000.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
4164
{"selected":{"value":"22.12.2009","content":"<font class='s-1'>22.12.2009.-19.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.12.2009","iso_value":"2009\/12\/22","content":"<font class='s-1'>22.12.2009.-19.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.09.2008","iso_value":"2008\/09\/10","content":"<font class='s-1'>10.09.2008.-21.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.01.2007","iso_value":"2007\/01\/16","content":"<font class='s-1'>16.01.2007.-09.09.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-15.01.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.11.2001","iso_value":"2001\/11\/09","content":"<font class='s-1'>09.11.2001.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2000","iso_value":"2000\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2000.-08.11.2001.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.12.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)