Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.132

Rīgā 2011.gada 15.februārī (prot. Nr.10 29.§)
Rotaļlietu drošuma noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu
un Preču un pakalpojumu drošuma likuma 8.1 pantu
(Grozīta ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.478)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. piedāvāt rotaļlietu tirgū – saimnieciskās darbības ietvaros pārdot, piegādāt vai citādi izplatīt rotaļlietu par atlīdzību vai bez tās;

1.2. laist rotaļlietu tirgū – pirmo reizi piedāvāt rotaļlietu Eiropas Savienības tirgū;

1.3. ražotājs – fiziska vai juridiska persona, kas ražo rotaļlietu vai kura uzdevumā rotaļlieta tiek izstrādāta vai ražota un laiž šo rotaļlietu tirgū ar savu vārdu vai preču zīmi;

1.4. pilnvarotais pārstāvis – fiziska vai juridiska persona, kas ir reģistrēta Eiropas Savienībā un ir saņēmusi rakstisku ražotāja pilnvaru rīkoties tā vārdā, veicot konkrētus uzdevumus;

1.5. importētājs – fiziska vai juridiska persona, kas ir reģistrēta Eiropas Savienībā un kas laiž rotaļlietu Eiropas Savienības tirgū, importējot to no trešās valsts;

1.6. izplatītājs – piegādes ķēdē iesaistīta fiziska vai juridiska persona, kas nav ražotājs vai importētājs un kas piedāvā rotaļlietu tirgū;

1.7. rotaļlieta – izstrādājums, kas paredzēts, lai ar to rotaļātos bērni, kas jaunāki par 14 gadiem, izņemot šo noteikumu 1.pielikumā minētos izstrādājumus. Attiecīgais izstrādājums uzskatāms par rotaļlietu, pat ja tas ir paredzēts arī citiem mērķiem, ne tikai rotaļām;

1.8. funkcionāls ražojums – izstrādājums, kas darbojas un tiek izmantots tādā pašā veidā kā izstrādājums, ierīce vai iekārta, kura paredzēta pieaugušajiem, kā arī var būt atbilstošā mērogā izgatavots šāda izstrādājuma, ierīces vai iekārtas modelis;

1.9. funkcionāla rotaļlieta – rotaļlieta, kas darbojas un tiek izmantota tādā pašā veidā kā izstrādājums, ierīce vai iekārta, kura paredzēta pieaugušajiem, kā arī var būt atbilstošā mērogā izgatavots šāda izstrādājuma, ierīces vai iekārtas modelis;

1.10. rotaļlieta lietošanai ūdenī – rotaļlieta, kas paredzēta lietošanai seklā ūdenī un kas var noturēt vai balstīt bērnu uz ūdens;

1.11. projektētais ātrums – potenciālais rotaļlietas darbības ātrums, ko nosaka rotaļlietas projektā;

1.12. aktivitāšu rotaļlieta – mājas apstākļos izmantojama rotaļlieta, kuras atbalsta struktūra nodarbošanās laikā paliek nekustīga un kura paredzēta bērniem, lai veiktu šādas darbības: kāpelētu, lēkātu, šūpotos, slidinātos, grieztos, rāpotu, līstu vai veiktu jebkuru šo darbību kombināciju;

1.13. ķīmiska rotaļlieta – rotaļlieta, kas paredzēta tiešām darbībām ar ķīmiskām vielām un maisījumiem un ko lieto attiecīga vecuma bērni pieaugušo uzraudzībā;

1.14. spēle ožas trenēšanai – rotaļlieta, kuras mērķis ir palīdzēt bērnam mācīties atšķirt dažādas smaržas vai aromātus;

1.15. kosmētikas komplekts – rotaļlieta, kuras mērķis ir palīdzēt bērnam mācīties izgatavot šādus produktus: smaržas, ziepes, krēmus, šampūnus, vannas putas, lūpu spīdumus, lūpu krāsas, citu dekoratīvo kosmētiku, zobu pastu un matu balzamu;

1.16. degustācijas spēle – rotaļlieta, kuras mērķis ir ļaut bērniem izgatavot saldumus vai ēdienus, izmantojot dažādas pārtikas sastāvdaļas, piemēram, saldvielas, šķidrumus, pūderveida vielas un garšvielas;

1.17. kaitējums – fizisks ievainojums vai jebkāds cits kaitējums veselībai, arī tāds, kam ir ilgstošas sekas;

1.18. apdraudējums – iespējamais kaitējuma iemesls;

1.19. risks – iespēja, ka radīsies apdraudējums, kas izraisīs kaitējumu, un kaitējuma bīstamības pakāpe;

1.20. paredzēts lietošanai nozīmē, ka kāds no vecākiem vai bērnu pieskatītājs var droši secināt, ka rotaļlieta attiecībā uz tās funkciju, izmēru un īpašībām paredzēta lietošanai norādītās vecuma grupas bērniem;

1.21. paziņotā institūcija – Latvijas nacionālās akreditācijas institūcijas akreditēta rotaļlietu atbilstības novērtēšanas institūcija, kurai ir juridiskas personas statuss un par kuru ir paziņots Eiropas Komisijai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izveido paziņošanas komisiju, kā arī kārtību, kādā komisija pieņem lēmumu un paziņo Eiropas Komisijai par atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas veic atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā, vai citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu paziņota rotaļlietu atbilstības novērtēšanas institūcija;

1.22. rotaļlietas EK tipa pārbaude – paziņotās institūcijas darbības, kuras veicot paziņotā institūcija pārbauda rotaļlietas tehnisko projektu un apstiprina, ka rotaļlietas tehniskais projekts atbilst šo noteikumu 7., 8. un 9.punktā un 2.pielikumā minētajām drošuma prasībām;

1.23. rotaļlietas EK tipa pārbaudes sertifikāts – dokuments, ar kuru paziņotā institūcija apliecina, ka pārbaudītais rotaļlietas tips atbilst šo noteikumu 7., 8. un 9.punktā un 2.pielikumā minētajām drošuma prasībām;

1.24. CE atbilstības marķējums – zīme, ar ko ražotājs norāda, ka rotaļlieta atbilst piemērojamām prasībām, kuras ir noteiktas Eiropas Savienības normatīvajos aktos, kas paredz izstrādājumu marķēšanu ar šo zīmi;

1.25. izņemšana no tirgus – pasākums, kas paredzēts, lai novērstu, ka piegādes ķēdē esoša rotaļlieta tiek piedāvāta tirgū;

1.26. atsaukšana – pasākums, kura mērķis ir panākt, ka tiek atdota atpakaļ rotaļlieta, kas ir piegādāta galapatērētājam.

(Grozīts ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.478; MK 18.08.2015. noteikumiem Nr.472)

2. Šie noteikumi nosaka rotaļlietu būtiskās drošuma prasības, rotaļlietu atbilstības novērtēšanas kārtību, ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja, importētāja un izplatītāja pienākumus, paziņotajām institūcijām izvirzāmās prasības un kārtību, kādā veicama tirgus uzraudzība.

3. Šie noteikumi neattiecas uz šādām rotaļlietām:

3.1. spēļu laukumu aprīkojumu, kas paredzēts publiskai lietošanai;

3.2. spēļu automātiem, kas paredzēti publiskai lietošanai un kurus izmanto ar monētām vai bez tām;

3.3. rotaļu transportlīdzekļiem ar iekšdedzes dzinējiem;

3.4. rotaļu tvaika dzinējiem;

3.5. lingām un katapultām.

4. Rotaļlietas atļauts laist un piedāvāt tirgū tikai tad, ja tās atbilst rotaļlietu vispārējām drošuma prasībām, kas noteiktas šo noteikumu 7., 8. un 9.punktā, un specifiskajām drošuma prasībām, kas noteiktas šo noteikumu 2.pielikumā (turpmāk abas kopā – būtiskās drošuma prasības).

5. Rotaļlietām jābūt marķētām ar CE atbilstības marķējumu.

6. Rotaļlieta, kas atbilst piemērojamo standartu vai to daļu prasībām, uz kuriem publicētas atsauces Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (turpmāk – piemērojamie standarti), uzskatāma par atbilstošu tām šajos noteikumos minētajām būtiskajām drošuma prasībām, kuras aptver šie standarti. Nacionālā standartizācijas institūcija publicē savā tīmekļvietnē sarakstu ar piemērojamiem standartiem, kas adaptēti nacionālo standartu statusā.

(Grozīts ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 455)

II. Rotaļlietu būtiskās drošuma prasības

7. Rotaļlieta (tai skaitā tās ķīmiskais sastāvs) nedrīkst apdraudēt lietotāja un trešo personu veselību un drošību, ja to lieto paredzētajā vai paredzamajā veidā, ņemot vērā bērna parastu uzvedību. Novērtējot rotaļlietu drošumu, ņem vērā lietotāju un, ja nepieciešams, arī bērnu pieskatītāju spējas, īpaši attiecībā uz rotaļlietām, kas paredzētas bērniem līdz 36 mēnešu vecumam vai citām konkrētām vecuma grupām.

8. Rotaļlietas marķējumā, kas tai pievienots saskaņā ar šo noteikumu VII nodaļu, kā arī rotaļlietām pievienotajā lietošanas pamācībā lietotāju vai viņu pieskatītāju uzmanību vērš uz iespējamo apdraudējumu un kaitējuma risku, kas var rasties, lietojot rotaļlietu, kā arī iespējām no tā izvairīties.

9. Ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis un importētājs nodrošina, ka tirgū laistās rotaļlietas atbilst būtiskajām drošuma prasībām rotaļlietu paredzamajā un parastajā lietošanas laikā.

10. Rotaļlietu specifiskās drošuma prasības noteiktas šo noteikumu 2.pielikumā.

III. Ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja, importētāja un izplatītāja pienākumi

11. Laižot rotaļlietu tirgū, ražotājs nodrošina, ka tā ir projektēta un ražota, ievērojot šajos noteikumos noteiktās rotaļlietu būtiskās drošuma prasības.

12. Rotaļlietas ražotājam ir šādi pienākumi:

12.1. pirms rotaļlietas laišanas tirgū veikt rotaļlietas ķīmisko, fizikālo, mehānisko, elektrisko, uzliesmojamības, higiēnas un radioaktivitātes apdraudējumu analīzi, ko var radīt rotaļlieta, un iespējamo saskarsmi ar šiem apdraudējumiem;

12.2. izstrādāt tehnisko dokumentāciju saskaņā ar šo noteikumu 23.punktu (turpmāk – tehniskā dokumentācija) un veikt vienu no šo noteikumu 21.punktā paredzētajām rotaļlietas atbilstības novērtēšanas procedūrām;

12.3. sagatavot šo noteikumu 22.3.apakšpunktā minēto EK atbilstības deklarāciju un atbilstoši šo noteikumu 59.punktam marķēt rotaļlietu ar CE atbilstības marķējumu, ja, veicot atbilstības novērtēšanas procedūru, pārliecinās, ka rotaļlieta atbilst būtiskajām drošuma prasībām;

12.4. saglabāt tehnisko dokumentāciju un EK atbilstības deklarāciju 10 gadus pēc rotaļlietas laišanas tirgū;

12.5. izstrādāt procedūras, lai sērijveida ražošanā nodrošinātu pastāvīgu rotaļlietu atbilstību, kā arī ņemt vērā rotaļlietas dizaina vai īpašību izmaiņas un izmaiņas piemērojamos standartos, saskaņā ar kuriem deklarēta rotaļlietas atbilstība;

12.6. lai aizsargātu patērētāju veselību un drošību saistībā ar rotaļlietas radīto risku, ja nepieciešams, veikt tirgū laisto un piedāvāto rotaļlietu paraugu pārbaudi, izskatīt un reģistrēt sūdzības, neatbilstošās un atsauktās rotaļlietas, kā arī pastāvīgi informēt izplatītājus par uzraudzību;

12.7. nodrošināt, ka uz rotaļlietām ir tipa, partijas vai sērijas, vai modeļa numurs vai cits identifikācijas elements vai, ja rotaļlietas izmērs vai veids to neatļauj, šī informācija ir sniegta uz iepakojuma vai dokumentā, kas pievienots rotaļlietai;

12.8. norādīt uz rotaļlietas savu nosaukumu (firmu) vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar ražotāju ir iespējams sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to norāda uz iepakojuma vai dokumentā, kas pievienots rotaļlietai;

12.9. nodrošināt, ka rotaļlietai ir pievienota lietošanas pamācība un brīdinājumi valsts valodā;

12.10. ja ražotājs uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka rotaļlieta, kuru tas ir laidis tirgū, neatbilst attiecīgo Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām par izstrādājumu tirdzniecības noteikumu saskaņošanu, nekavējoties veikt nepieciešamās korektīvās darbības, lai panāktu rotaļlietas atbilstību un, ja nepieciešams, lai rotaļlietu izņemtu no tirgus vai atsauktu to. Ja rotaļlieta rada risku, nekavējoties par to informēt Patērētāju tiesību aizsardzības centru (turpmāk – tirgus uzraudzības iestāde), norādot detalizētu informāciju par neatbilstību un visiem veiktajiem pasākumiem, lai neatbilstību novērstu;

12.11. pēc tirgus uzraudzības iestādes pamatota pieprasījuma sniegt visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju tirgus uzraudzības iestādei valsts valodā vai citā pieņemamā valodā, lai pierādītu rotaļlietas atbilstību;

12.12. pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma sadarboties ar iestādi jebkādos pasākumos, lai novērstu tirgū laisto rotaļlietu radīto risku.

(Grozīts ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.478)

13. Ražotājs ar rakstisku pilnvaru var iecelt pilnvarotu pārstāvi. Pilnvarā nav iekļaujams šo noteikumu 11.punktā minētais ražotāja pienākums un tehniskās dokumentācijas izstrāde.

14. Pilnvarotais pārstāvis veic vismaz šādus ražotāja pilnvarā noteiktos uzdevumus:

14.1. saglabāt tehnisko dokumentāciju un EK atbilstības deklarāciju 10 gadus pēc rotaļlietas laišanas tirgū, lai tā būtu pieejama tirgus uzraudzības iestādei;

14.2. pēc tirgus uzraudzības iestādes pamatota pieprasījuma sniegt visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju tirgus uzraudzības iestādei valsts valodā vai citā pieņemamā valodā, lai pierādītu rotaļlietas atbilstību;

14.3. pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma sadarboties ar iestādi jebkādos pasākumos, lai novērstu to rotaļlietu radīto risku, uz kurām attiecas izsniegtā pilnvara.

(Grozīts ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.478)

15. Importētāja pienākums laist tirgū tikai šo noteikumu prasībām atbilstošas rotaļlietas.

16. Importētājam ir šādi pienākumi:

16.1. nodrošināt, ka pirms rotaļlietas laišanas tirgū ražotājs ir veicis atbilstošu rotaļlietas atbilstības novērtēšanas procedūru;

16.2. nodrošināt, ka pirms rotaļlietas laišanas tirgū ražotājs ir izstrādājis tehnisko dokumentāciju, ka rotaļlietai ir paredzētais atbilstības marķējums, ka ir pievienoti šajos noteikumos minētie dokumenti un ka ražotājs ir izpildījis šo noteikumu 12.7. un 12.8.apakšpunktā minētās prasības;

16.3. ja importētājs uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka rotaļlieta neatbilst būtiskajām drošuma prasībām, tas rotaļlietu nelaiž tirgū līdz brīdim, kamēr nav panākta rotaļlietas atbilstība. Ja rotaļlieta rada risku, importētājs par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādi;

16.4. norādīt uz rotaļlietas savu nosaukumu (firmu) vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar to var sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to norāda uz iepakojuma vai dokumentā, kas pievienots rotaļlietai;

16.5. nodrošināt, ka rotaļlietai ir pievienota lietošanas pamācība un brīdinājumi valsts valodā;

16.6. nodrošināt, ka laikā, kad tas ir atbildīgs par rotaļlietu, tās uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē tās atbilstību būtiskajām drošuma prasībām;

16.7. ja nepieciešams, ņemot vērā rotaļlietas radīto risku, lai aizsargātu patērētāju veselību un drošību, veikt tirgū laisto un piedāvāto rotaļlietu paraugu pārbaudi, izskatīt un reģistrēt sūdzības, neatbilstošās un atsauktās rotaļlietas, kā arī pastāvīgi informēt izplatītājus par šo uzraudzību;

16.8. ja importētājs uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka rotaļlieta, kuru tas ir laidis tirgū, neatbilst attiecīgo Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām par izstrādājumu tirdzniecības noteikumu saskaņošanu, nekavējoties veikt korektīvās darbības, kas nepieciešamas, lai panāktu rotaļlietas atbilstību un, ja nepieciešams, lai rotaļlietu izņemtu no tirgus vai atsauktu to. Ja rotaļlieta rada risku, nekavējoties par to informēt tirgus uzraudzības iestādi, norādot detalizētu informāciju par neatbilstību un visiem veiktajiem pasākumiem, lai to novērstu;

16.9. 10 gadus pēc rotaļlietas laišanas tirgū glabāt rotaļlietas EK atbilstības deklarācijas kopiju, lai tā būtu pieejama tirgus uzraudzības iestādei, un pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma nodrošināt tai tehniskās dokumentācijas pieejamību;

16.10. pēc tirgus uzraudzības iestādes pamatota pieprasījuma sniegt visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju tirgus uzraudzības iestādei valsts valodā vai citā pieņemamā valodā, lai pierādītu tirgū laisto rotaļlietu atbilstību, kā arī sadarboties ar to jebkādos pasākumos, kas veikti, lai novērstu rotaļlietu radīto risku.

(Grozīts ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.478)

17. Piedāvājot rotaļlietu tirgū, izplatītāji rīkojas ar atbilstošu rūpību, lai ievērotu rotaļlietu būtiskās drošuma prasības.

18. Izplatītājam ir šādi pienākumi:

18.1. pirms rotaļlieta tiek piedāvāta tirgū, pārliecināties, ka rotaļlieta ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu un tai ir pievienoti šajos noteikumos norādītie dokumenti, lietošanas pamācība un brīdinājumi valsts valodā, un ka ražotājs ir ievērojis šo noteikumu 12.7. un 12.8.apakšpunktā minētās prasības, bet importētājs ir ievērojis šo noteikumu 16.4.apakšpunktā minētās prasības;

18.2. ja izplatītājs uzskata vai tam ir pamatots iemesls uzskatīt, ka rotaļlieta neatbilst būtiskajām drošuma prasībām, tas nepiedāvā rotaļlietu tirgū, kamēr nav panākta rotaļlietas atbilstība. Ja rotaļlieta rada risku, izplatītājs par to informē ražotāju vai importētāju, kā arī tirgus uzraudzības iestādi;

18.3. nodrošināt, ka laikā, kad tas ir atbildīgs par rotaļlietu, tās uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē rotaļlietas atbilstību būtiskajām drošuma prasībām;

18.4. ja izplatītājs uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka rotaļlieta, kuru tas ir piedāvājis tirgū, neatbilst attiecīgo Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām par izstrādājumu tirdzniecības noteikumu saskaņošanu, nodrošināt, ka tiek veiktas korektīvās darbības, kas nepieciešamas, lai panāktu rotaļlietas atbilstību un, ja nepieciešams, lai rotaļlietu izņemtu no tirgus vai atsauktu to. Ja rotaļlieta rada risku, nekavējoties par to informēt tirgus uzraudzības iestādi, norādot detalizētu informāciju par neatbilstību un visiem veiktajiem pasākumiem, lai to novērstu;

18.5. pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma sadarboties ar iestādi jebkādos pasākumos, lai novērstu tirgū piedāvāto rotaļlietu radīto risku, tai skaitā sniegt tirgus uzraudzības iestādei visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas atbilstību.

(Grozīts ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.478)

19. Šo noteikumu izpratnē importētāju vai izplatītāju uzskata par ražotāju un tam ir šo noteikumu 11. un 12.punktā minētie ražotāja pienākumi, ja tas rotaļlietu laiž tirgū ar savu vārdu vai preču zīmi vai izmaina tirgū laisto rotaļlietu tā, ka tas var ietekmēt rotaļlietas atbilstību būtiskajām drošuma prasībām.

20. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis, importētājs un izplatītājs sniedz informāciju, norādot ikvienu ražotāju, tā pilnvaroto pārstāvi, importētāju vai izplatītāju (ja attiecināms), kas piegādājis rotaļlietu, kā arī ikvienu ražotāju, tā pilnvaroto pārstāvi, importētāju vai izplatītāju (ja attiecināms), kuram rotaļlieta ir piegādāta. Ražotājam minētā informācija jānodrošina 10 gadus pēc rotaļlietas laišanas tirgū, ražotāja pilnvarotajam pārstāvim, importētājam un izplatītājam – 10 gadus no rotaļlietu saņemšanas brīža to piedāvāšanai tirgū.

IV. Atbilstības novērtēšanas kārtība

21. Lai pierādītu, ka rotaļlieta atbilst būtiskajām drošuma prasībām, pirms rotaļlietas laišanas tirgū ražotājs veic vienu no šādām atbilstības novērtēšanas procedūrām:

21.1. iekšējo ražošanas kontroli, ja ražotājs izmanto šo noteikumu 6.punktā minētos piemērojamos standartus, kuri aptver visas attiecīgās rotaļlietas būtiskās drošuma prasības;

21.2. EK tipa pārbaudi un atbilstības tipam procedūru saskaņā ar šo noteikumu 24.punktu, ja nav piemērojamo standartu, kuri aptver visas attiecīgās rotaļlietas būtiskās drošuma prasības, vai ja ražotājs nav izmantojis piemērojamos standartus vai izmantojis tos daļēji, vai piemērojamie standarti vai kāds no tiem ir publicēts ar ierobežojumu, kā arī ja ražotājs uzskata, ka rotaļlietas veids, projekts, konstrukcija vai mērķis nosaka, ka ir nepieciešama trešās personas veikta pārbaude.

22. Šo noteikumu 21.1.apakšpunktā minētā iekšējā ražošanas kontrole ietver šādas darbības:

22.1. rotaļlietas tehniskās dokumentācijas izstrāde saskaņā ar šo noteikumu 23.punktu;

22.2. visu ražošanas procesā izgatavoto rotaļlietu atbilstības nodrošināšana šo noteikumu 23.punktā minētajai tehniskajai dokumentācijai un būtiskajām drošuma prasībām;

22.3. rotaļlietas modeļa EK atbilstības deklarācijas izstrāde, ar kuru ražotājs apliecina, ka ir pierādīta atbilstība būtiskajām drošuma prasībām. EK atbilstības deklarācijā ir vismaz šo noteikumu 3.pielikumā minētā informācija, ko ražotājs pastāvīgi atjauno;

22.4. rotaļlietas marķēšana ar CE atbilstības marķējumu.

23. Tehnisko dokumentāciju, ievērojot šo noteikumu 37. punktā noteiktās prasības, sagatavo vienā no Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālajām valodām, un tajā ir ietverti visi dati vai norādes par līdzekļiem, kurus ražotājs izmantojis, lai nodrošinātu rotaļlietas atbilstību būtiskajām drošuma prasībām, tai skaitā:

23.1. detalizēts rotaļlietu projekta un ražošanas apraksts, tai skaitā informācija par rotaļlietās izmantotajām sastāvdaļām un materiāliem, kā arī drošuma datu lapas par izmantotajām ķīmiskajām vielām, ko saņem no ķīmisko vielu piegādātājiem;

23.2. saskaņā ar šo noteikumu 12.1.apakšpunktu veiktais rotaļlietas drošuma novērtējums;

23.3. izmantotās atbilstības novērtēšanas procedūras apraksts;

23.4. EK atbilstības deklarācijas kopija;

23.5. rotaļlietas ražošanas un uzglabāšanas vietu adreses;

23.6. to dokumentu kopijas, kuras ražotājs attiecīgajā gadījumā iesniedzis paziņotajai institūcijai (ja paziņotā institūcija ir piesaistīta);

23.7. testēšanas pārskati un to līdzekļu apraksts, ar kuriem ražotājs nodrošinājis rotaļlietas atbilstību piemērojamiem standartiem, ja ražotājs izmantojis šo noteikumu 21.1.apakšpunktā minēto iekšējo ražošanas kontroli;

23.8. EK tipa pārbaudes sertifikāta kopija un to līdzekļu apraksts, ar kuriem ražotājs nodrošinājis rotaļlietas atbilstību EK tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam rotaļlietas tipam, un to dokumentu kopijas, kuras ražotājs iesniedzis paziņotajai institūcijai (ja ražotājs iesniedzis rotaļlietu EK tipa pārbaudei un pēc tam izmantota atbilstības tipam procedūra saskaņā ar šo noteikumu 21.2.apakšpunktu).

(Grozīts ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.478)

24. EK tipa pārbaude ir procedūras daļa, kurā paziņotā institūcija pārbauda, konstatē un apliecina, ka iesniegtais rotaļlietas paraugs atbilst šo noteikumu prasībām. Lai veiktu EK tipa pārbaudi, ražotājs paziņotajai institūcijai iesniedz:

24.1. pieteikumu, kurā norāda rotaļlietas aprakstu un rotaļlietas ražošanas vietu, ražotāja vārdu, uzvārdu, nosaukumu un adresi, kā arī, ja pieteikumu iesniedz ražotāja pilnvarotais pārstāvis, – pilnvarotā pārstāvja vārdu, uzvārdu, nosaukumu un adresi;

24.2. rakstisku paziņojumu, apliecinot, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts citai paziņotajai institūcijai;

24.3. tehnisko dokumentāciju, kas atbilst šo noteikumu 23.punktā minētajām prasībām;

24.4. reprezentatīvus rotaļlietas paraugus. Paziņotā institūcija var pieprasīt papildu paraugus, ja tie nepieciešami, lai veiktu testa programmu;

24.5. pierādījumus, kas apstiprina to, ka tehniskais projekts nodrošina rotaļlietas atbilstību būtiskajām drošuma prasībām (piemēram, projekta skices, ražošanas rasējumi, detaļu, montāžas mezglu, strāvas slēgumu shēmas). Pierādījumos norāda visus izmantotos dokumentus un testēšanas pārskatus.

25. Paziņotā institūcija, veicot rotaļlietas EK tipa pārbaudi:

25.1. pārbauda rotaļlietas tehnisko dokumentāciju un šo noteikumu 24.5.apakšpunktā minētos pierādījumus, kas apstiprina, ka tehniskais projekts nodrošina rotaļlietas atbilstību būtiskajām drošuma prasībām;

25.2. attiecībā uz rotaļlietas paraugu:

25.2.1. pārliecinās, ka paraugs ir ražots atbilstoši minētajai tehniskajai dokumentācijai, un noskaidro, kuras detaļas ir projektētas saskaņā ar piemērojamajiem standartiem vai tehnisko specifikāciju noteikumiem un kuras nav projektētas saskaņā ar piemērojamajiem standartiem;

25.2.2. veic parauga testēšanu vai uztic to šo noteikumu 40.punktā minētajam uzdevuma veicējam vai filiālei, lai pārliecinātos, vai pieņemtie risinājumi atbilst piemērojamajos standartos vai tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām;

25.2.3. veic parauga testēšanu vai uztic to šo noteikumu 40.punktā minētajam uzdevuma veicējam vai filiālei, lai pārliecinātos, ka gadījumā, ja nav izmantoti piemērojamie standarti vai tehnisko specifikāciju noteikumi, ražotāja pieņemtie risinājumi atbilst būtiskajām drošuma prasībām;

25.2.4. vienojas ar pieteikuma iesniedzēju par vietu, kur tiks veikta parauga testēšana.

26. Ja paziņotā institūcija veic rotaļlietas EK tipa pārbaudi, tā, ja nepieciešams, kopā ar ražotāju novērtē saskaņā ar šo noteikumu 12.1.apakšpunktu veikto apdraudējuma analīzi.

27. Pēc EK tipa pārbaudes veikšanas paziņotā institūcija izstrādā novērtējuma ziņojumu. Novērtējuma ziņojumā norāda pasākumus, kas veikti saskaņā ar šo noteikumu 25.punktu, un to rezultātus. Paziņotā institūcija novērtējuma ziņojuma saturu pilnīgi vai daļēji drīkst izpaust tikai ar ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja piekrišanu.

28. Ja pārbaudītais rotaļlietas tips atbilst konkrētajai rotaļlietai noteiktajām būtiskajām drošuma prasībām, paziņotā institūcija noformē un izsniedz ražotājam EK tipa pārbaudes sertifikātu.

29. EK tipa pārbaudes sertifikātā iekļauj:

29.1. ražotāja vārdu vai nosaukumu un adresi;

29.2. secinājumus pēc pārbaudes;

29.3. sertifikāta derīguma nosacījumus (ja tādi ir);

29.4. datus, kas nepieciešami apstiprinātā tipa identifikācijai;

29.5. atsauci uz direktīvu 2009/48;

29.6. krāsainu rotaļlietas attēlu un skaidru aprakstu, tai skaitā raksturlielumus;

29.7. informāciju par veiktajiem testiem ar norādi uz attiecīgo testēšanas pārskatu.

30. Ja rotaļlietas tips neatbilst būtiskajām drošuma prasībām, paziņotā institūcija neizsniedz EK tipa pārbaudes sertifikātu un informē pieteikuma iesniedzēju par neizsniegšanas iemesliem, norādot to detalizētu pamatojumu.

31. Ražotājs, kas saņēmis EK tipa pārbaudes sertifikātu, nodrošina rotaļlietas atbilstību apstiprinātajam tipam un būtiskajām drošuma prasībām, kā arī:

31.1. veic visus nepieciešamos pasākumus, lai ražošanas procesa un tā pārraudzības laikā tiktu nodrošināta izgatavoto rotaļlietu atbilstība apstiprinātajam tipam;

31.2. marķē katru atsevišķo rotaļlietu ar CE atbilstības marķējumu;

31.3. rakstiski sagatavo rotaļlietas modeļa EK atbilstības deklarāciju atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā norādītajam paraugam.

32. Paziņotā institūcija seko līdzi piemērojamo standartu izmaiņām un nosaka, vai veikto izmaiņu dēļ ir nepieciešams veikt detalizētu rotaļlietas pārbaudi. Ja šāda pārbaude ir nepieciešama, paziņotā institūcija par to informē ražotāju, kuram ir izsniegts attiecīgais EK tipa pārbaudes sertifikāts.

33. Ražotājs informē paziņoto institūciju par visām apstiprinātā tipa izmaiņām, kas var ietekmēt rotaļlietas atbilstību būtiskajām drošuma prasībām vai EK tipa pārbaudes sertifikāta derīguma nosacījumus. Paziņotā institūcija izsniedz papildu apstiprinājumu, ko pievieno kā papildinājumu sākotnējam EK tipa pārbaudes sertifikātam.

34. Paziņotā institūcija reizi piecos gados vai, ja nepieciešams, biežāk pārskata EK tipa pārbaudes sertifikātu. Īpaši tas attiecas uz gadījumiem, ja ražotājs maina rotaļlietas ražošanas procesu, izejmateriālus vai sastāvdaļas.

35. Paziņotā institūcija atsauc EK tipa pārbaudes sertifikātu, ja rotaļlieta neatbilst būtiskajām drošuma prasībām.

36. Paziņotā institūcija nedrīkst piešķirt EK tipa pārbaudes sertifikātu tām rotaļlietām, kurām sertifikāts ir atteikts vai atsaukts.

37. Tehnisko dokumentāciju un lietvedības dokumentus, kas attiecas uz EK tipa pārbaudes procedūrām, sagatavo valsts valodā vai citā paziņotajai institūcijai pieņemamā valodā.

V. Prasības paziņotajai institūcijai

38. Paziņotā atbilstības novērtēšanas institūcija atbilst šādām prasībām:

38.1. tā darbojas kā trešā persona, kas ir neatkarīga no saimnieciskās darbības veicēja (to apvienības), kura produkta atbilstību tā novērtē, un kuras darbība nav bijusi saistīta ar rotaļlietu, kam tā veic EK tipa pārbaudi;

38.2. institūcija ir pierādījusi tās neatkarību un interešu konflikta neesību gadījumā, ja tā ir tādas biedrības vai nodibinājuma biedrs (loceklis), kas saistīta ar novērtējamo rotaļlietu izstrādi, ražošanu, piegādi, uzstādīšanu, lietošanu vai apkalpošanu;

38.3. institūcija, tās vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, nav ne vērtējamo rotaļlietu izstrādātāji, ražotāji, piegādātāji, uzstādītāji, pircēji, īpašnieki, lietotāji vai apkalpotāji, ne arī to pilnvarotie pārstāvji. Tas neliedz viņiem izmantot novērtētās rotaļlietas atbilstības novērtēšanas institūcijas darbībai vai personiskiem mērķiem;

38.4. institūcija, tās vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, nav tieši saistīti ar šo rotaļlietu izstrādi, ražošanu, konstruēšanu, tirdzniecību, uzstādīšanu, lietošanu vai apkalpošanu un nepārstāv šajās darbībās iesaistītās personas;

38.5. institūcija, tās vadība un darbinieki neiesaistās darbībās (piemēram, konsultēšana), kas var būt pretrunā viņu lēmuma neatkarībai un godīgumam saistībā ar tai noteiktajām novērtēšanas darbībām;

38.6. institūcija nodrošina, ka šo noteikumu 40.punktā minētā uzdevuma veicēja vai filiāles darbības neietekmē atbilstības novērtēšanas konfidencialitāti, objektivitāti vai taisnīgumu;

38.7. institūcija un tās darbinieki atbilstības novērtēšanu veic profesionāli, godprātīgi un ir tehniski kompetenti. Attiecīgais personāls ir brīvs no jebkādas ietekmes (īpaši finansiālas), kas varētu ietekmēt viņu lēmumu vai atbilstības novērtēšanas rezultātus, īpaši no to personu vai personu grupu puses, kuras ir ieinteresētas šo darbību rezultātā;

38.8. institūcija ir spējīga veikt visus ar atbilstības novērtēšanu saistītos uzdevumus, kuri tai ir noteikti šo noteikumu IV nodaļā un attiecībā uz kuriem tā ir paziņota, neatkarīgi no tā, vai šos uzdevumus veic pati paziņotā institūcija vai tie tiek veikti tās vārdā, paziņotajai institūcijai uzņemoties atbildību;

38.9. paziņotajai institūcijai atbilstoši veicamajām atbilstības novērtēšanas procedūrām un novērtējamiem rotaļlietu veidiem un kategorijām ir:

38.9.1. nepieciešamie darbinieki ar tehniskām zināšanām un atbilstošu pieredzi, lai veiktu nepieciešamo atbilstības novērtēšanu;

38.9.2. to procedūru apraksts, saskaņā ar kurām veic atbilstības novērtēšanu, nodrošinot to pārredzamību un spēju šīs procedūras atkārtot. Paziņotajai institūcijai ir izstrādāta atbilstoša politika un procedūras, ar ko uzdevumi, ko tā veic kā paziņotā institūcija, ir nodalīti no pārējās darbības;

38.9.3. darbības veikšanas procedūras, kurās ņem vērā saimnieciskās darbības veicēja lielumu, nozari, kurā tas darbojas, tā struktūru, attiecīgās rotaļlietas izgatavošanas tehnoloģijas sarežģītības pakāpi un masveida vai sērijveida ražošanas procesa īpatnības;

38.10. paziņotajai institūcijai ir nepieciešamie līdzekļi, lai pienācīgi veiktu tehniskos un administratīvos uzdevumus saistībā ar atbilstības novērtēšanu, un tai ir piekļuve visam nepieciešamajam aprīkojumam un iekārtām;

38.11. darbiniekiem, kas atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, ir:

38.11.1. veikta tehniskā un profesionālā apmācība par visām attiecīgajām atbilstības novērtēšanas darbībām;

38.11.2. zināšanas par prasībām attiecībā uz veicamo atbilstības novērtēšanu un atbilstošas pilnvaras veikt šo novērtēšanu;

38.11.3. zināšanas un izpratne par pamatprasībām, piemērojamiem standartiem, attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem un šiem noteikumiem;

38.11.4. nepieciešamās spējas sagatavot sertifikātus, dokumentāciju un atbilstības novērtējuma ziņojumus;

38.12. ir nodrošināta paziņotās institūcijas, tās vadības un darbinieku objektivitāte, tai skaitā atalgojums, ko saņem institūcijas vadība un darbinieki, kas veic atbilstības novērtēšanu, nav atkarīgs no veikto novērtējumu skaita vai to rezultātiem;

38.13. ir apdrošināta paziņotās institūcijas civiltiesiskā atbildība attiecībā uz darbībām, ko tā ir tiesīga veikt;

38.14. paziņotās institūcijas darbinieki ievēro profesionālo konfidencialitāti attiecībā uz visu informāciju, kas iegūta, veicot amata pienākumus, izņemot informāciju, ko sniedz tirgus uzraudzības iestādēm;

38.15. paziņotā institūcija nodrošina, lai darbinieki, kas veic atbilstības novērtēšanu, būtu informēti par visām Eiropas Komisijas organizētās paziņoto institūciju darba grupas aktualitātēm attiecībā uz rotaļlietām un jaunumiem standartizācijas jomā. Paziņotā institūcija var piedalīties vai nodrošināt deleģētā pārstāvja piedalīšanos minētās darba grupas darbā. Darba grupas lēmumus un sagatavotos dokumentus paziņotā institūcija izmanto kā pamatnostādnes vērtēšanas metodoloģijā.

39. Ja paziņotā institūcija apliecina savu atbilstību kritērijiem, kas noteikti piemērojamajos standartos vai to daļās, to uzskata par atbilstošu šo noteikumu 38.punktā minētajām prasībām, ciktāl piemērojamie standarti attiecas uz šīm prasībām.

40. Ja paziņotā institūcija slēdz uzņēmuma līgumu par konkrētu uzdevumu veikšanu saistībā ar atbilstības novērtēšanu vai izmanto filiāli, tā pārliecinās, ka attiecīgā uzdevuma veicējs vai filiāle atbilst šo noteikumu 38.punktā minētajām prasībām, un par to attiecīgi informē Latvijas nacionālo akreditācijas institūciju (turpmāk – Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs).

41. Paziņotā institūcija uzņemas pilnu atbildību par šo noteikumu 40.punktā minētā uzdevuma veicēja vai filiāles darbību neatkarīgi no tā, kur tie veic komercdarbību.

42. Paziņotā institūcija drīkst par atsevišķu atbilstības novērtēšanas darbību veikšanu slēgt uzņēmuma līgumu vai deleģēt tos veikt filiālei tikai tādā gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs tam piekrīt.

43. Paziņotā institūcija saglabā dokumentus par šo noteikumu 40.punktā minētā uzdevuma veicēja vai filiāles kvalifikācijas novērtējumu un to veikto darbu atbilstoši šo noteikumu 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. un 37.punktam, lai tos varētu uzrādīt Latvijas Nacionālajam akreditācijas birojam.

44. Paziņotā institūcija veic atbilstības novērtēšanu saskaņā ar šo noteikumu IV nodaļā noteikto atbilstības novērtēšanas procedūru.

45. Paziņotā institūcija atbilstības novērtēšanu veic samērīgi, izvairoties no liekiem apgrūtinājumiem ražotājam, tā pilnvarotajam pārstāvim, importētājam un izplatītājam, ņemot vērā nozari, kurā tas darbojas, organizatorisko struktūru, attiecīgās rotaļlietas tehnoloģijas sarežģītības pakāpi un ražošanas procesa masveida vai sērijveida raksturu.

46. Ja paziņotā institūcija konstatē, ka ražotājs nav izpildījis šo noteikumu vai piemērojamo standartu prasības, tā pieprasa, lai ražotājs veiktu atbilstošus pasākumus neatbilstību novēršanai, un EK tipa pārbaudes sertifikātu izsniedz pēc neatbilstību novēršanas.

47. Ja, uzraugot rotaļlietas atbilstību pēc EK tipa pārbaudes sertifikāta izsniegšanas, paziņotā institūcija konstatē, ka rotaļlieta vairs nav atbilstoša, tā pieprasa, lai ražotājs veic attiecīgus pasākumus, lai novērstu neatbilstību un, ja nepieciešams, aptur vai atsauc EK tipa pārbaudes sertifikātu.

48. Ja netiek veiktas korektīvās darbības vai tās nedod vēlamo rezultātu, paziņotā institūcija attiecīgi ierobežo, aptur vai atsauc EK tipa pārbaudes sertifikātu.

49. Paziņotā institūcija informē Ekonomikas ministriju par:

49.1. EK tipa pārbaudes sertifikāta atteikšanu, ierobežošanu, apturēšanu vai atsaukšanu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības;

49.2. apstākļiem, kas ietekmē paziņojuma darbības jomu un nosacījumus;

49.3. informācijas pieprasījumiem par atbilstības novērtēšanas darbībām, ko tā saņēmusi no tirgus uzraudzības iestādēm;

49.4. veiktajām atbilstības novērtēšanas darbībām un citām darbībām, tai skaitā pārrobežu darbībām un uzņēmuma līgumu slēgšanu (pēc pieprasījuma).

50. Paziņotā institūcija sniedz attiecīgu informāciju par negatīviem un – pēc pieprasījuma – arī pozitīviem atbilstības novērtēšanas rezultātiem citām saskaņā ar direktīvu 2009/48 paziņotajām institūcijām, kuras veic līdzīgas atbilstības novērtēšanas darbības, kas attiecas uz tām pašām rotaļlietām.

VI. Kārtība, kādā institūcijas tiek paziņotas Eiropas Komisijai

(Nodaļa svītrota ar MK 18.08.2015. noteikumiem Nr.472)

51. (Svītrots ar MK 18.08.2015. noteikumiem Nr.472)

52. (Svītrots ar MK 18.08.2015. noteikumiem Nr.472)

53. (Svītrots ar MK 18.08.2015. noteikumiem Nr.472)

54. (Svītrots ar MK 18.08.2015. noteikumiem Nr.472)

55. (Svītrots ar MK 18.08.2015. noteikumiem Nr.472)

56. (Svītrots ar MK 18.08.2015. noteikumiem Nr.472)

57. (Svītrots ar MK 18.08.2015. noteikumiem Nr.472)

58. (Svītrots ar MK 18.08.2015. noteikumiem Nr.472)

VII. Marķēšana

59. Uz tirgū piedāvātajām rotaļlietām, tām piestiprinātās etiķetes vai to iepakojuma viegli saskatāmā, salasāmā un neizdzēšamā veidā norāda:

59.1. CE atbilstības marķējumu;

59.2. ražotāja un importētāja vārdu, nosaukumu (firmu) vai reģistrēto preču zīmi;

59.3. ražotāja un importētāja adresi, kur ar tiem var sazināties.

60. Pirms rotaļlietas laišanas tirgū to marķē ar CE atbilstības marķējumu, kas apliecina rotaļlietas atbilstību šo noteikumu prasībām, un norāda brīdinājumus saistībā ar rotaļlietas lietojumu, kā arī, ja nepieciešams, pievieno piktogrammu vai citu informatīvu zīmi ar norādi par īpašu risku vai lietojumu.

61. Uz CE atbilstības marķējumu attiecas vispārīgie principi, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija Regulas (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (turpmāk – regula Nr. 765/2008), 30.pantā.

62. Rotaļlietas, kuras nav marķētas ar CE atbilstības marķējumu vai kuras jebkādā citā veidā neatbilst šiem noteikumiem, var izmantot izstādēs vai prezentācijas pasākumos, ja tām pievieno zīmi, kurā skaidri norādīts, ka rotaļlietas neatbilst šiem noteikumiem un netiks piedāvātas Eiropas Savienības tirgū, kamēr nav panākta to atbilstība noteiktajām prasībām.

63. Mazām rotaļlietām un rotaļlietām, kas sastāv no sīkām detaļām, CE atbilstības marķējumu var pēc izvēles iekļaut etiķetē vai lietošanas pamācībā. Ja tehnisku iemeslu dēļ to nav iespējams izdarīt rotaļlietām, kas tiek pārdotas īpašās pārdošanas vitrīnās, kuras sākotnēji ir izmantotas kā rotaļlietu iepakojums, attiecīgo informāciju novieto uz vitrīnas.

64. Ja iepakotai rotaļlietai CE atbilstības marķējums no ārpuses nav saskatāms, to novieto vismaz uz rotaļlietas iepakojuma.

65. Lai garantētu rotaļlietu drošu lietošanu, saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu sagatavotajos brīdinājumos ražotājs ietver vismaz norādi par lietotāja minimālo vai maksimālo vecumu un, ja nepieciešams, norādi par lietotāja spējām, minimālo vai maksimālo svaru un nepieciešamību nodrošināt, lai rotaļlieta tiktu lietota tikai pieaugušo uzraudzībā.

66. Šo noteikumu 4.pielikumā norādītajiem rotaļlietu veidiem izmanto pielikumā noteiktos brīdinājumus. Brīdinājumiem, kas noteikti šo noteikumu 4.pielikuma II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX un X nodaļā, izmanto minētajās nodaļās sniegto formulējumu.

67. Brīdinājumus, kas norādīti šo noteikumu 4.pielikumā, uz rotaļlietām nenorāda, ja attiecīgais brīdinājums ir pretrunā rotaļlietas paredzētajam lietojumam, ņemot vērā tās darbību, raksturlielumus un īpašības.

68. Ražotājs brīdinājumus uz rotaļlietas, tai piestiprinātās etiķetes, iepakojuma vai, ja nepieciešams, rotaļlietai pievienotajā lietošanas pamācībā novieto tā, lai tie būtu viegli saskatāmi, skaidri salasāmi, viegli saprotami un precīzi. Mazām rotaļlietām, kuras pārdod bez iepakojuma, attiecīgajiem brīdinājumiem jābūt piestiprinātiem pie rotaļlietas.

69. Brīdinājumus sāk attiecīgi ar vārdu "Brīdinājums" vai "Brīdinājumi".

70. Brīdinājumi, kas ietekmē lēmumu iegādāties rotaļlietu (piemēram, tādi, kuros norādīts lietotāju minimālais un maksimālais vecums), kā arī citi šo noteikumu 4.pielikumā minētie brīdinājumi tiek izvietoti uz mazumtirdzniecības iepakojuma vai citā vietā, kur tos pirms rotaļlietas iegādes var viegli ieraudzīt patērētājs, arī iegādājoties rotaļlietu internetā.

71. Rotaļlietām, kuras tiek laistas vai piedāvātas Latvijas tirgū, saskaņā ar šo noteikumu 12.9.apakšpunktu brīdinājumus un norādījumus par drošumu raksta valsts valodā vai pievieno to tulkojumu valsts valodā.

VIII. Tirgus uzraudzība

72. Rotaļlietu tirgus uzraudzību veic tirgus uzraudzības iestāde.

73. Veicot rotaļlietu tirgus uzraudzību, tirgus uzraudzības iestādes amatpersonas ir tiesīgas:

73.1. kontrolēt un uzraudzīt tirgū piedāvājamo rotaļlietu atbilstību šo noteikumu prasībām, apmeklējot rotaļlietu tirdzniecības, uzglabāšanas un ražošanas vietas, kā arī veikt preču paraugu pārbaudes (priekštestēšanu), tai skaitā atverot iepakojumu un veicot parauga testēšanu;

73.2. pieprasīt un bez maksas saņemt informāciju (tai skaitā tehnisko dokumentāciju, EK atbilstības deklarāciju, EK tipa pārbaudes sertifikātu, testēšanas pārskatus), kas nepieciešama uzraudzības veikšanai atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām;

73.3. pieprasīt, lai ražotājs vai importētājs nodrošina attiecīgo tehniskās dokumentācijas daļu tulkojumu valsts valodā, sniedzot pamatojumu tulkošanas nepieciešamībai. Tirgus uzraudzības iestāde, pieprasot iesniegt tehnisko dokumentāciju, kā arī tās daļu tulkojumu, nosaka 30 dienu iesniegšanas termiņu, ja vien nav attaisnojams īsāks termiņš nopietna un tūlītēja riska konstatēšanas dēļ;

73.4. pieprasīt, lai paziņotā institūcija sniedz informāciju par EK tipa pārbaudes sertifikātu, ko tā ir piešķīrusi, atsaukusi vai atteikusi, tai skaitā sniegt testēšanas pārskatus un tehnisko dokumentāciju;

73.5. pieprasīt un bez maksas saņemt rotaļlietu paraugus un organizēt to ekspertīzi, lai noteiktu rotaļlietu atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

73.6. pieprasīt, lai ražotājs veic pārbaudi paziņotajā institūcijā un par saviem līdzekļiem pierāda atbilstību būtiskajām drošuma prasībām, ja tas nepilda šo noteikumu 23. punktā un 73.3. apakšpunktā minētās prasības.

(Grozīts ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.478)

74. Izdevumus par rotaļlietas ekspertīzi sedz atbilstoši normatīvajiem aktiem par preču un pakalpojumu drošumu.

75. Ja tirgus uzraudzības iestāde konstatē, ka rotaļlietai nav sagatavota vai ir nepareizi sagatavota EK atbilstības deklarācija, nav pieejama vai ir nepilnīga tehniskā dokumentācija vai rotaļlieta marķēta ar CE atbilstības marķējumu, neievērojot šo noteikumu prasības, vai nav marķēta vispār, tirgus uzraudzības iestāde attiecīgajam ražotājam, pilnvarotajam pārstāvim vai importētājam uzdod noteiktā termiņā novērst konstatēto neatbilstību.

76. Ja šo noteikumu 75.punktā minētā neatbilstība noteiktajā termiņā netiek novērsta, tirgus uzraudzības iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par preču un pakalpojumu drošumu, aizliedzot rotaļlietu laišanu un piedāvāšanu tirgū un uzdodot izņemt rotaļlietas no tirgus vai tās atsaukt.

77. Ja tirgus uzraudzības iestāde konstatē, ka rotaļlieta neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām (izņemot šo noteikumu 75.punktu), tā, ņemot vērā rotaļlietas radīto risku, nodrošina, lai samērīgā laikā tiktu veiktas korektīvas darbības, panākot rotaļlietas atbilstību noteiktajām prasībām, tās izņemšanu no tirgus vai atsaukšanu. Ja attiecīgais ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis, importētājs vai izplatītājs samērīgā laikā neveic atbilstošas korektīvās darbības brīvprātīgi, tirgus uzraudzības iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par preču un pakalpojumu drošumu.

78. Tirgus uzraudzības iestāde ir tiesīga ierosināt attiecīgajam ražotājam, tā pilnvarotajam pārstāvim, importētājam vai izplatītājam veikt brīvprātīgas korektīvās darbības rotaļlietas neatbilstības novēršanai.

79. Attiecīgā ražotāja, pilnvarotā pārstāvja, importētāja un izplatītāja pienākums ir veikt atbilstošas korektīvās darbības attiecībā uz rotaļlietu, ko tas laidis un piedāvājis tirgū.

80. Ja tirgus uzraudzības iestādei ir pamatots iemesls uzskatīt, ka rotaļlieta, uz kuru attiecas šie noteikumi, apdraud cilvēka veselību vai drošību, tā veic attiecīgās rotaļlietas novērtējumu, aptverot visas šajos noteikumos noteiktās prasības. Ja novērtējuma veikšanai nepieciešams veikt rotaļlietas ekspertīzi, to organizē tirgus uzraudzības iestāde un izdevumus par to sedz atbilstoši šo noteikumu 73.5.apakšpunktam un 74.punktam.

81. Attiecīgais ražotājs, pilnvarotais pārstāvis, importētājs vai izplatītājs, ja nepieciešams, sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādi.

82. Ja, veicot šo noteikumu 80.punktā minēto rotaļlietas novērtējumu, tirgus uzraudzības iestāde konstatē, ka rotaļlieta neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, tā, ņemot vērā rotaļlietas radīto risku, nodrošina, lai samērīgā laikā tiktu veiktas korektīvas darbības, panākot rotaļlietas atbilstību noteiktajām prasībām, tās izņemšanu no tirgus vai atsaukšanu.

83. Ja attiecīgais ražotājs, pilnvarotais pārstāvis, importētājs vai izplatītājs samērīgā laikā neveic atbilstošas korektīvās darbības brīvprātīgi, tirgus uzraudzības iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par preču un pakalpojumu drošumu.

84. Ja rotaļlietai ir EK tipa pārbaudes sertifikāts, tirgus uzraudzības iestāde veic šādas darbības:

84.1. informē paziņoto institūciju, ja konstatē, ka rotaļlieta neatbilst būtiskajām drošuma prasībām, lai paziņotā institūcija, ja nepieciešams, veiktu šo noteikumu 47. un 48.punktā minētās darbības;

84.2. ja nepieciešams, īpaši šo noteikumu 34.punktā minētajos gadījumos, informē paziņoto institūciju par nepieciešamību pārskatīt EK tipa pārbaudes sertifikātu.

IX. Sadarbība ar Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstīm

85. Ja tirgus uzraudzības iestādei ir pamats uzskatīt, ka rotaļlieta, kam veikts šo noteikumu 80.punktā minētais novērtējums un konstatēts, ka tā neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, tiek piedāvāta arī citā Eiropas Savienības dalībvalstī, tā informē Eiropas Komisiju un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis par Latvijā veiktā novērtējuma rezultātiem un pasākumiem, kas veikti atbilstoši šo noteikumu 82.punktam.

86. Tirgus uzraudzības iestāde nekavējoties informē Eiropas Komisiju un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis par lēmumiem, kas attiecībā uz rotaļlietām pieņemti saskaņā ar šo noteikumu 83.punktu, norādot visas pieejamās ziņas, tai skaitā:

86.1. neatbilstošās rotaļlietas identificēšanai nepieciešamos datus;

86.2. ziņas par rotaļlietas izcelsmi;

86.3. neatbilstību būtību un to radīto risku;

86.4. informāciju par Latvijā veiktajiem pasākumiem, kā arī attiecīgā ražotāja, pilnvarotā pārstāvja, importētāja vai izplatītāja sniegtos paskaidrojumus un argumentus;

86.5. norādi par rotaļlietas neatbilstību prasībām attiecībā uz cilvēku veselību vai drošību un par konstatētām nepilnībām šo noteikumu 6.punktā minētajos piemērojamos standartos.

87. Ja šo noteikumu 86.punktā minētā informācija saskaņā ar regulas Nr. 765/2008 22.pantu ir jāpaziņo, izmantojot Kopienas ātrās informācijas apmaiņas sistēmu RAPEX, tā nav atsevišķi jāziņo saskaņā ar šo noteikumu 86.punktu, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

87.1. Kopienas ātrās informācijas apmaiņas sistēmas RAPEX paziņojumā ir norādīts, ka paziņošana ir veicama arī saskaņā ar direktīvu 2009/48;

87.2. Kopienas ātrās informācijas apmaiņas sistēmas RAPEX paziņojumam ir pievienota šo noteikumu 86.punktā minētā informācija.

88. Ja triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 86.punktā minētās informācijas saņemšanas neviena Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Komisija nav iebildusi pret tirgus uzraudzības iestādes veikto pasākumu, to uzskata par pamatotu.

89. Ja Eiropas Komisija pieņem lēmumu, ka šo noteikumu 83.punktā minētais pasākums ir nepamatots, tirgus uzraudzības iestādes pieņemtais lēmums ir atceļams.

90. Ja tirgus uzraudzības iestāde, saņemot paziņojumu no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, konstatē, ka šo noteikumu prasībām neatbilstoša rotaļlieta ir pieejama arī Latvijas tirgū, tā nekavējoties informē Eiropas Komisiju un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis par veiktajām darbībām un sniedz tās rīcībā esošo papildu informāciju saistībā ar attiecīgās rotaļlietas neatbilstību. Ja tirgus uzraudzības iestādei ir iebildumi pret citas Eiropas Savienības dalībvalsts veiktajām darbībām, tā informē Eiropas Komisiju un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis par saviem iebildumiem.

X. Noslēguma jautājumi

91. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 4.aprīļa noteikumus Nr.128 "Rotaļlietu drošuma noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 125./126.nr.; 2001, 161.nr.; 2004, 68., 69.nr.; 2006, 101.nr.; 2008, 139.nr.; 2009, 200.nr.).

92. Rotaļlietas, kuras laistas tirgū līdz 2011.gada 20.jūlijam, drīkst piedāvāt tirgū, ja tās atbilst Ministru kabineta 2000.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.128 "Rotaļlietu drošuma noteikumi" prasībām.

93. Papildus šo noteikumu 92.punktā minētajam nosacījumam rotaļlietas, kuras laistas tirgū līdz 2013.gada 20.jūlijam, drīkst piedāvāt tirgū, ja tās atbilst šo noteikumu prasībām, izņemot 2.pielikuma III nodaļas prasības, ja šīs rotaļlietas atbilst Ministru kabineta 2000.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.128 "Rotaļlietu drošuma noteikumi" 26., 27., 27.1 un 28.punktā minētajām prasībām.

94. Šo noteikumu 5.pielikuma I nodaļas 1. un 2.punkts, II nodaļas 1.punkts, III nodaļas 2.punkts, IV nodaļas 2.punkts un V nodaļas 2.punkts piemērojams līdz 2015.gada 31.maijam.

95. Šo noteikumu 5.pielikuma I nodaļas 3.punkts, II nodaļas 2.punkts, III nodaļas 3.punkts, IV nodaļas 3.punkts un V nodaļas 3.punkts piemērojams ar 2015.gada 1.jūniju.

95.1 (Svītrots ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 712)

95.2 Šo noteikumu 2. pielikuma III nodaļas 7.2. apakšpunkta tabulas 5. un 6. punkts piemērojams ar 2017. gada 24. maiju.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 712 redakcijā)

95.3 Šo noteikumu 2. pielikuma III nodaļas 7.2. apakšpunkta tabulas 7., 8. un 9. punkts piemērojams ar 2017. gada 24. novembri.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 712 redakcijā)

96. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 20.jūlijā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 13.11.2012. noteikumu Nr. 757 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.08.2015. noteikumiem Nr. 472; MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 712; MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 455; MK 03.09.2019. noteikumiem Nr. 413; MK 21.01.2021. noteikumiem Nr. 45; MK 09.08.2022. noteikumiem Nr. 473; MK 17.01.2023. noteikumiem Nr. 26)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 18.jūnija Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu;

2) Komisijas 2012.gada 2.marta Direktīvas 2012/7/ES, ar ko groza II pielikuma III daļu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai;

3) Komisijas 2014. gada 20. jūnija Direktīvas 2014/79/ES, ar ko groza II pielikuma C papildinājumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu attiecībā uz TCEP, TCPP un TDCP;

4) Komisijas 2014. gada 23. jūnija Direktīvas 2014/81/ES, ar ko groza II pielikuma C papildinājumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu attiecībā uz bisfenolu A;

5) Komisijas 2014. gada 30. jūnija Direktīvas 2014/84/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu II pielikuma A papildinājumu attiecībā uz niķeli;

6) Komisijas 2015. gada 23. novembra Direktīvas 2015/2116, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu II pielikuma C papildinājumu, lai pieņemtu rotaļlietās izmantotu ķīmisko vielu īpašas robežvērtības attiecībā uz benzizotiazolinonu;

7) Komisijas 2015. gada 23. novembra Direktīvas 2015/2115, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu II pielikuma C papildinājumu, lai pieņemtu rotaļlietās izmantotu ķīmisko vielu īpašas robežvērtības attiecībā uz formamīdu;

8) Komisijas 2015. gada 23. novembra Direktīvas 2015/2117, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu II pielikuma C papildinājumu, lai pieņemtu rotaļlietās izmantotu ķīmisko vielu īpašas robežvērtības attiecībā uz hlormetilizotiazolinonu un metilizotiazolinonu gan atsevišķi, gan attiecībā 3:1;

9) Komisijas 2017. gada 3. maija Direktīvas (ES) 2017/774, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu II pielikuma C papildinājumu, lai pieņemtu rotaļlietās izmantoto ķīmisko vielu īpašas robežvērtības attiecībā uz fenolu;

10) Komisijas 2017. gada 24. maija Direktīvas (ES) 2017/898, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu II pielikuma C papildinājumu, lai pieņemtu rotaļlietās izmantotu ķīmisko vielu īpašas robežvērtības attiecībā uz bisfenolu A;

11) Padomes 2017. gada 27. marta Direktīvas (ES) 2017/738, ar ko attiecībā uz svinu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu II pielikumu, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai;

12) Komisijas 2018. gada 16. maija Direktīvas (ES) 2018/725, ar ko attiecībā uz hromu (VI) groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu II pielikuma III daļas 13. punktu, lai to pielāgotu tehnikas un zinātnes attīstībai;

13) Komisijas 2019. gada 18. novembra Direktīvas (ES) 2019/1922, ar ko nolūkā pielāgot zinātnes un tehnikas attīstībai attiecībā uz alumīniju groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu II pielikuma III daļas 13. punktu;

14) Komisijas 2019. gada 19. novembra Direktīvas (ES) 2019/1929, ar ko attiecībā uz formaldehīdu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK II pielikuma C papildinājumu, lai pieņemtu īpašas robežvērtības ķīmiskām vielām, kas izmantotas noteiktās rotaļlietās;

15) Komisijas 2020. gada 11. decembra Direktīvas (ES) 2020/2088, ar ko attiecībā uz rotaļlietās esošu alergēnu smaržvielu marķēšanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK II pielikumu;

16) Komisijas 2020. gada 11. decembra Direktīvas (ES) 2020/2089, ar ko attiecībā uz alergēnu smaržvielu aizliegumu rotaļlietās groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK II pielikumu;

17) Komisijas 2021. gada 3. jūnija Direktīvas (ES) 2021/903, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/48/EK attiecībā uz īpašām anilīna robežvērtībām konkrētās rotaļlietās.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.132
Izstrādājumi, kas šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi par rotaļlietām

1. Dekoratīvi priekšmeti svinībām un svētkiem.

2. Izstrādājumi, kas paredzēti kolekcionāriem, ja uz izstrādājuma vai tā iepakojuma ir redzama un lasāma norāde, ka tas paredzēts kolekcionāriem, kas ir vismaz 14 gadus veci. Šajā kategorijā ietilpst šādi priekšmeti:

2.1. detalizēti, oriģinālam un mērogam atbilstoši modeļi;

2.2. komplekti, kas paredzēti mērogam atbilstošu modeļu salikšanai;

2.3. tautiskas lelles, dekoratīvas lelles un citi līdzīgi izstrādājumi;

2.4. vēsturiski rotaļlietu atveidojumi;

2.5. īstu šaujamieroču imitācijas.

3. Sporta aprīkojums, arī divrindu skrituļslidas, vienrindas skrituļslidas un skrituļdēļi, kas paredzēti bērniem, kuru svars pārsniedz 20 kg.

4. Velosipēdi, kuru maksimālais sēdekļa augstums pārsniedz 435 mm, mērot vertikālo attālumu no zemes līdz sēdekļa virsmas augšpusei, ja sēdeklis ir horizontālā stāvoklī un sēdekļa balsts noregulēts uz zemāko augstuma atzīmi.

5. Skuteri un citi sportam vai braukšanai paredzēti transportlīdzekļi, izmantojot publiskas ielas vai publiskus ceļus.

6. Elektriski transportlīdzekļi, kas paredzēti braukšanai, izmantojot publiskas ielas un publiskus ceļus vai to gājēju celiņus.

7. Ūdenssporta aprīkojums, ko izmanto dziļā ūdenī, un peldēšanas apmācības līdzekļi bērniem, piemēram, peldsēdekļi un peldēšanas palīglīdzekļi.

8. Mozaīkmīklas ar vairāk nekā 500 sastāvdaļām.

9. Ar saspiestu gāzi darbināmi ieroči un pistoles, izņemot ūdensieročus un ūdenspistoles, un šaujamlokus, kuru garums pārsniedz 120 cm.

10. Pirotehnika, arī triecienkapseles, kas nav īpaši paredzētas rotaļlietām.

11. Izstrādājumi un spēles, kurās izmanto šautras ar nosmailinātu galu, piemēram, šautru komplekti, kuros šautrām ir metāla smailes.

12. Funkcionāli apmācību ražojumi, piemēram, elektriskas cepeškrāsnis, gludekļi vai citi funkcionāli ražojumi, kuru nominālais darba spriegums pārsniedz 24 voltus un kurus pārdod, lai izmantotu vienīgi apmācībām pieaugušo uzraudzībā.

13. Izstrādājumi, kuri paredzēti, lai tos izmantotu apmācībām skolās un citās ar apmācību saistītās situācijās pieauguša instruktora uzraudzībā, piemēram, zinātniska rakstura ierīces.

14. Elektroniskas ierīces, piemēram, personālie datori un spēļu konsoles, ko izmanto, lai piekļūtu interaktīvai programmatūrai un saistītajām ārējām iekārtām, ja elektroniskās iekārtas vai saistītās ārējās iekārtas nav īpaši izstrādātas un paredzētas bērniem, piemēram, īpaši izstrādāti personālie datori, tastatūras, kursorsviras vai stūres.

15. Interaktīva programmatūra, kas paredzēta atpūtai un izklaidei, piemēram, datorspēles un to glabāšanas vide, piemēram, kompaktdiski.

16. Zīdaiņu knupīši.

17. Gaismu izstarojoši priekšmeti, kurus bērni varētu uzskatīt par rotaļlietām.

18. Elektriski transformatori rotaļlietām.

19. Bērniem paredzēti modes aksesuāri, kas nav domāti rotaļām.

Ekonomikas ministrs A.Kampars
2. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra
noteikumiem Nr. 132

(Pielikums MK 17.01.2023. noteikumu Nr. 26 redakcijā)

Specifiskās drošuma prasības

I. Fizikālās un mehāniskās īpašības

1. Rotaļlietām un to daļām, kā arī stacionāro rotaļlietu balstiem jābūt mehāniski izturīgiem un stabiliem, lai izturētu lietošanas slodzes nesalūstot vai nedeformējoties un tādējādi neradītu fiziskas traumas risku.

2. Rotaļlietu šķautnēm, izvirzījumiem, auklām, trosēm un stiprinājumiem jābūt konstruētiem un ražotiem tā, lai pēc iespējas mazinātu risku gūt fiziskas traumas saskarē ar tiem.

3. Rotaļlietām jābūt konstruētām un ražotām tā, lai neradītu nekādu risku vai lai rotaļlietas izmantošanai raksturīgais risks, ko izraisa tās daļu kustība, būtu minimāls.

4. Rotaļlietas un to daļas nedrīkst radīt nožņaugšanās un nosmakšanas risku:

4.1. rotaļlietas un to daļas nedrīkst radīt nosmakšanas risku, nosprostojot gaisa pieplūdi, ko izraisa akūts elpošanas ceļu nosprostojums no ārpuses;

4.2. rotaļlietu un to daļu izmēriem jābūt tādiem, lai neradītu nosmakšanas risku, nosprostojot gaisa pieplūdi, ko izraisa iekšējo elpošanas ceļu nosprostošana, objektiem iesprūstot mutē, rīklē vai virs ieejas apakšējos elpošanas ceļos;

4.3. rotaļlietām, kas nepārprotami paredzētas bērniem līdz 36 mēnešu vecumam, kā arī to sastāvdaļām un atdalāmajām daļām jābūt tik lielām, lai tās nevarētu norīt vai ieelpot. Tas attiecas arī uz citām rotaļlietām, kas paredzētas ievietošanai mutē, un šo rotaļlietu sastāvdaļām un atdalāmajām daļām;

4.4. iepakojums, kurā rotaļlietas nonāk mazumtirdzniecībā, nedrīkst radīt nožņaugšanās vai nosmakšanas risku, ko izraisa elpošanas ceļu (mutes un deguna) nobloķēšana no ārpuses;

4.5. pārtikai pievienotajām rotaļlietām vai kopā ar pārtiku piedāvātajām rotaļlietām jābūt iepakotām atsevišķi. Šim iepakojumam (piegādātajā veidā) jābūt tik lielam, lai to nevarētu norīt un (vai) ieelpot;

4.6. rotaļlietu iepakojumam, kas minēts šīs nodaļas 4.4. un 4.5. apakšpunktā un kas ir sfērisks, olveida vai elipses veida, kā arī jebkurām daļām, kas noņemamas no tā vai no cilindriskas rotaļlietas iepakojuma ar noapaļotiem galiem, jābūt tādā lielumā, lai nepieļautu elpošanas ceļu bloķēšanu, iesprūstot mutē, rīklē vai virs ieejas apakšējos elpošanas ceļos;

4.7. ir aizliegtas rotaļlietas, kas patēriņa brīdī ir tik cieši savienotas ar pārtikas produktu, ka tas vispirms jāapēd, lai piekļūtu rotaļlietai. Rotaļlietu daļām, kuras citā veidā ir tieši piestiprinātas pārtikas produktam, jāatbilst šīs nodaļas 4.2. un 4.3. apakšpunktā minētajām prasībām.

5. Rotaļlietām lietošanai ūdenī jābūt konstruētām un ražotām tā, lai, ievērojot paredzēto lietojumu, pēc iespējas samazinātu risku, ka rotaļlieta var zaudēt peldspēju un spēju balstīt bērnu.

6. Rotaļlietām, kurās iespējams iekļūt iekšā un kas tādējādi veido slēgtu telpu, jābūt izejai, pa kuru var izkļūt no tās un ko paredzētais lietotājs var viegli atvērt no iekšpuses.

7. Rotaļlietās, kas to lietotājiem piešķir mobilitāti, pēc iespējas jābūt iebūvētai bremzēšanas sistēmai, kas piemērota rotaļlietas tipam un ir samērojama ar tās radīto kinētisko enerģiju. Šādai bremzēšanas sistēmai jābūt tādai, ko lietotājs var viegli darbināt, neradot risku nokrist no rotaļlietas vai fiziskas traumas risku lietotājam vai trešajām personām.

8. Maksimālais projektētais ātrums elektriski darbināmām rotaļlietām, kurām bērni sēž virsū, ir jāierobežo tā, lai iespējami samazinātu savainošanās risku.

9. Rotaļu šāviņu formai un sastāvam, kā arī to iespējamai kinētiskai enerģijai, kas rodas, tos izšaujot no šādā nolūkā radītas rotaļlietas, jābūt tādiem, lai, ņemot vērā rotaļlietas veidu, neradītu fiziskas traumas risku lietotājam vai trešajām personām.

10. Rotaļlietām jābūt ražotām tā, lai:

10.1. nevienas pieejamas virsmas maksimālā un minimālā temperatūra neizraisītu ievainojumus, ja tai pieskaras;

10.2. rotaļlietā esošie šķidrumi un gāzes nesasniegtu tādu temperatūru vai spiedienu, ka to izplūde – ja vien tā nav vajadzīga, lai rotaļlieta pareizi darbotos, – varētu izraisīt apdegumus, applaucējumus vai citas fiziskas traumas.

11. Rotaļlietas, kas paredzētas skaņas radīšanai, attiecībā uz impulstrokšņu un ilgstošu trokšņu maksimālo pieļaujamo stiprumu konstruē un ražo tā, lai to radītā skaņa nekaitētu bērnu dzirdei.

12. Aktivitāšu rotaļlietas ražo tā, lai iespējami samazinātu ķermeņa daļu saspiešanas vai iesprūšanas risku vai apģērba iespiešanas risku, kā arī krišanas, trieciena un noslīkšanas risku. Jebkura šādas rotaļlietas virsma, uz kuras var rotaļāties viens vai vairāki bērni, jākonstruē tā, lai izturētu attiecīgo slodzi.

 

II. Uzliesmojamība

1. Materiāliem, no kuriem izgatavota rotaļlieta, jāatbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

1.1. materiāls nedeg, nonākot tiešā saskarē ar liesmām, dzirkstelēm vai citu iespējamu uguns avotu;

1.2. materiāls neuzliesmo ātri (liesmas nodziest, līdzko pazūd uguns izraisītājs);

1.3. ja materiāls aizdegas, tas deg lēni un liesmas izplatās lēni;

1.4. neatkarīgi no rotaļlietas ķīmiskā sastāva materiāli ir projektēti tā, lai mehāniski palēninātu degšanu.

2. Šīs nodaļas 1. punktā minētie materiāli nedrīkst radīt aizdegšanās risku citiem rotaļlietā izmantotajiem materiāliem.

3. Ja rotaļlietas sastāvā ir ķīmiskās vielas vai maisījumi (īpaši materiāli un aprīkojums, kas paredzēts ķīmijas eksperimentiem, modeļu būvei, veidošanai no plastikas vai keramikas, emaljēšanai, fotografēšanai vai līdzīgām nodarbēm), kas atbilst šo noteikumu 5. pielikuma I nodaļā minētajiem klasifikācijas kritērijiem, to koncentrācijas līmenis nedrīkst kaitēt lietotāja veselībai, tie nedrīkst būt ugunsnedroši, kā arī kļūt ugunsnedroši, zaudējot viegli gaistošas nedegošas sastāvdaļas.

4. Rotaļlietas, izņemot triecienkapseles (pistonus), nedrīkst būt eksplozīvas, tajās nedrīkst būt sprāgstoši elementi un vielas.

5. Rotaļlietās, īpaši ķīmijas spēlēs un ķīmiskās rotaļlietās, nedrīkst izmantot vielas vai maisījumus:

5.1. kas var sprāgt, ja tie ir sajaukti kopā vai ja notiek ķīmiska reakcija, vai ja tos karsē;

5.2. kas var sprāgt, ja tos sajauc ar oksidētājvielām;

5.3. kuros ir gaistošas sastāvdaļas, kas ir ugunsnedrošas gaisā un var veidot ugunsnedrošus vai sprāgstošus tvaikus vai gaisa maisījumus.

 

III. Ķīmiskās īpašības

1. Rotaļlietas konstruē un ražo tā, lai nerastos risks cilvēka veselībai, nonākot saskarē ar ķīmiskām vielām vai maisījumiem, no kuriem rotaļlietas ir veidotas vai kurus tās satur, ja rotaļlietas izmanto, kā paredzēts šo noteikumu 8. punktā.

2. Rotaļlietas atbilst attiecīgajiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem par atsevišķu kategoriju izstrādājumiem vai par atsevišķu vielu un maisījumu lietošanas ierobežojumiem.

3. Rotaļlietām, kas ir vielas vai maisījumi, attiecīgos gadījumos, ciktāl tas attiecas uz noteiktu vielu un maisījumu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu, jāatbilst normatīvajiem aktiem, kas nosaka ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (turpmāk – regula Nr. 1272/2008).

4. Papildus šā pielikuma III nodaļas 2. punktā minētajiem ierobežojumiem rotaļlietu daļās vai mikrostrukturāli atšķirīgajās rotaļlietas daļās neizmanto vielas, kas saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008 ir klasificētas kā 1A, 1B vai 2. kategorijas kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas (CMR) vielas.

5. Atkāpjoties no šīs nodaļas 4. punkta, vielas vai maisījumus, kuri klasificēti kā CMR vielas atbilstoši šo noteikumu 5. pielikuma III nodaļā minētajām kategorijām, var izmantot rotaļlietās, rotaļlietu daļās vai mikrostrukturāli atšķirīgajās rotaļlietas daļās, ja ir ievērots viens vai vairāki no šādiem nosacījumiem:

5.1. šīs vielas un maisījumi ir iekļauti individuālā koncentrācijā, kas vienāda ar attiecīgajām koncentrācijām, kuras noteiktas šo noteikumu 5. pielikuma II nodaļā minētajos Eiropas Savienības tiesību aktos par šo vielu saturošo maisījumu klasifikāciju, vai mazāka par tām;

5.2. šīs vielas un maisījumi nekādā to formā nav pieejami bērniem, tostarp nav pieejami ieelpojot, ja rotaļlietu izmanto saskaņā ar šo noteikumu 8. punktu;

5.3. ir pieņemts Eiropas Komisijas lēmums atļaut attiecīgās vielas vai maisījuma izmantošanu, kas papildina šajos noteikumos minēto vielu un maisījumu sarakstu.

6. Atkāpjoties no šīs nodaļas 4. punkta, vielas vai maisījumus, kuri klasificēti kā CMR vielas atbilstoši šo noteikumu 5. pielikuma IV nodaļā minētajām kategorijām, var izmantot rotaļlietās, rotaļlietu sastāvdaļās vai mikrostrukturāli atšķirīgās rotaļlietas daļās, ja:

6.1. šīs vielas un maisījumi ir iekļauti individuālā koncentrācijā, kas vienāda ar attiecīgajām koncentrācijām, kuras noteiktas šo noteikumu 5. pielikuma II nodaļā minētajos Eiropas Savienības tiesību aktos par šo vielu saturošo maisījumu klasifikāciju, vai mazāka par tām;

6.2. šīs vielas un maisījumi nekādā to formā nav pieejami bērniem, tostarp nav pieejami ieelpojot, ja rotaļlietu izmanto saskaņā ar šo noteikumu 8. punktu;

6.3. ir pieņemts Eiropas Komisijas lēmums atļaut attiecīgās vielas vai maisījuma izmantošanu, kas papildina šajos noteikumos minētos attiecīgās vielas vai maisījuma atļautos izmantošanas veidus.

7. Šīs nodaļas 4., 5. un 6. punkts neattiecas uz:

7.1. niķeli rotaļlietās un rotaļlietu daļās, kas izgatavotas no nerūsējoša tērauda, un niķeli rotaļlietu daļās, kas paredzētas elektriskās strāvas vadīšanai;

7.2. šādām ķīmiskajām vielām, kas izmantotas rotaļlietās, kuras paredzētas bērniem vecumā līdz 36 mēnešiem, vai citās rotaļlietās, kuras paredzētas ievietošanai mutē, ja to saturs attiecīgajos izstrādājumos atbilst norādītajām īpašajām robežvērtībām:

Nr.
p. k.

Viela

CAS numurs

Robežvērtība

1.

Tris(2-hloretil)fosfāts (TCEP)115-96-85 mg/kg (maksimālais saturs)

2.

Tris(2-hlor-1-metiletil)fosfāts (TCPP)13674-84-55 mg/kg (maksimālais saturs)

3.

Tris[2-hlor-1-(hlormetil)etil]fosfāts (TDCP)13674-87-85 mg/kg (maksimālais saturs)

4.

Bisfenols A80-05-70,04 mg/l (migrācijas robeža) saskaņā ar standartos LVS EN 71-10:2006 "Organiskie savienojumi. Paraugu sagatavošana un vielu ekstrahēšana no tiem" un LVS EN 71-11:2006 "Organiskie ķīmiskie savienojumi. Analīžu metodes" noteiktajām metodēm

5.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons2634-33-55 mg/kg (satura robežvērtība) ūdens bāzes rotaļlietu materiālos saskaņā ar standartos LVS EN 71-10:2006 "Organiskie savienojumi. Paraugu sagatavošana un vielu ekstrahēšana no tiem" un LVS EN 71-11:2006 "Organiskie ķīmiskie savienojumi. Analīžu metodes" noteiktajām metodēm

6.

Formamīds75-12-720 μg/m3 (emisijas robežvērtība) ne vairāk kā 28 dienas pēc tādu rotaļlietās izmantoto putu materiālu emisijas testa sākšanas, kuru sastāvā ir vairāk nekā 200 mg/kg formamīda (satura sliekšņvērtība)

7.

Reakcijas masa, kas satur 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-onu (EK Nr. 247-500-7) un 2-metil-2H-izotiazol-3-onu (EK Nr. 220-239-6) (3:1)55965-84-91 mg/kg (satura robežvērtība) ūdens bāzes rotaļlietu materiālos

8.

5-hlor-2-metil-izotiazolīn-3(2H)-ons26172-55-40,75 mg/kg (satura robežvērtība) ūdens bāzes rotaļlietu materiālos

9.

2-metilizotiazolīn-3(2H)-ons2682-20-40,25 mg/kg (satura robežvērtība) ūdens bāzes rotaļlietu materiālos

10.

Fenols108-95-25 mg/l (migrācijas robežvērtība) polimēru materiālos saskaņā ar standartos LVS EN 71-10:2006 "Organiskie savienojumi. Paraugu sagatavošana un vielu ekstrahēšana no tiem" un LVS EN 71-11:2006 "Organiskie ķīmiskie savienojumi. Analīžu metodes" noteiktajām metodēm.
10 mg/kg (satura robežvērtība) kā konservantam saskaņā ar standartos LVS EN 71-10:2006 "Organiskie savienojumi. Paraugu sagatavošana un vielu ekstrahēšana no tiem" un LVS EN 71-11:2006 "Organiskie ķīmiskie savienojumi. Analīžu metodes" noteiktajām metodēm

11.

Formaldehīds50-00-0

1,5 mg/l (migrācijas robežvērtība) polimēru rotaļlietu materiālā

0,1 ml/m3 (emisijas robežvērtība) ar sveķiem savienotas koksnes rotaļlietu materiālā

30 mg/kg (satura robežvērtība) tekstila rotaļlietu materiālā

30 mg/kg (satura robežvērtība) ādas rotaļlietu materiālā

30 mg/kg (satura robežvērtība) papīra rotaļlietu materiālā

10 mg/kg (satura robežvērtība) ūdens bāzes rotaļlietu materiālā

12.Anilīns62-53-3

30 mg/kg tekstila rotaļlietu materiālā un ādas rotaļlietu materiālā pēc reducējošas šķelšanas

10 mg/kg kā brīvs anilīns pirkstiņkrāsās

30 mg/kg pēc reducējošas šķelšanas pirkstiņkrāsās

7.3. materiāliem, kuri saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu atbilst noteiktajām īpašajām robežvērtībām ķīmiskajām vielām, kas izmantotas rotaļlietās, kuras paredzētas bērniem vecumā līdz 36 mēnešiem, vai – līdz attiecīgu noteikumu pieņemšanas brīdim, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 20. jūlijam – uz materiāliem, uz kuriem attiecas un kuri atbilst prasībām, kas noteiktas saskarē ar pārtikas produktiem nonākošiem materiāliem, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regulā (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu, un saistītajos īpašajos pasākumos attiecībā uz konkrētiem materiāliem.

8. Neierobežojot šīs nodaļas 4. un 5. punkta piemērošanu, nitrozamīnus un vielas, kas viegli nitrozējas, ir aizliegts izmantot rotaļlietās, kuras paredzētas bērniem vecumā līdz 36 mēnešiem, vai citās rotaļlietās, kuras paredzētas ievietošanai mutē, ja vielu migrācija ir 0,05 mg/kg vai lielāka nitrozamīniem un 1 mg/kg vielām, kas viegli nitrozējas.

9. Kosmētikas rotaļlietas, piemēram, rotaļu kosmētika lellēm, atbilst prasībām, kas attiecībā uz sastāvu un marķēšanu noteiktas normatīvajos aktos par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību.

10. Rotaļlietas nesatur šādas alergēnas smaržvielas:

Nr.

p. k.

Alergēnās smaržvielas nosaukums

CAS numurs

1.

Ālantes saknes (Inula helenium) eļļa97676-35-2

2.

Alilizotiocianāts57-06-7

3.

Benzilcianīds140-29-4

4.

4-terc-butilfenols98-54-4

5.

Balandas eļļa8006-99-3

6.

Ciklamenu spirts4756-19-8

7.

Dietilmaleāts141-05-9

8.

Dihidrokumarīns119-84-6

9.

2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehīds6248-20-0

10.

3,7-dimetil-2-oktēn-1-ols (6,7-dihidrogeraniols)40607-48-5

11.

4,6-dimetil-8-terc-butilkumarīns17874-34-9

12.

Dimetilcitrakonāts617-54-9

13.

7,11-dimetil-4,6,10-dodekatriēn-3-ons26651-96-7

14.

6,10-dimetil-3,5,9-undekatriēn-2-ons141-10-6

15.

Difenilamīns122-39-4

16.

Etilakrilāts140-88-5

17.

Vīģes lapas, svaigas un preparātos68916-52-9

18.

Trans-2-heptenāls18829-55-5

19.

Trans-2-heksenāldietilacetāls67746-30-9

20.

Trans-2-heksenāldimetilacetāls18318-83-7

21.

Hidroabietilspirts13393-93-6

22.

4-etoksifenols622-62-8

23.

6-izopropil-2-dekahidronaftalinols34131-99-2

24.

7-metoksikumarīns531-59-9

25.

4-metoksifenols150-76-5

26.

4-(p-metoksifenil)-3-butēn-2-ons943-88-4

27.

1-(p-metoksifenil)-1-pentēn-3-ons104-27-8

28.

Metil-trans-2-butenoāts623-43-8

29.

6-metilkumarīns92-48-8

30.

7-metilkumarīns2445-83-2

31.

5-metil-2,3-heksāndions13706-86-0

32.

Kurvjziežu dzimtas augu sakņu eļļa (Saussurea lappa Clarke)8023-88-9

33.

7-etoksi-4-metilkumarīns87-05-8

34.

Heksahidrokumarīns700-82-3

35.

Peru balzams, jēlprodukts (Myroxylonpereirae (Royle) Klotzsch izvilkums)8007-00-9

36.

2-pentilidīn-cikloheksanons25677-40-1

37.

3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatriēn-2-ons1117-41-5

38.

Verbēnas eļļa (Lippia citriodora Kunth)8024-12-2

39.

Ambras muskuss (4-terc-butil-3-metoksi-2,6-dinitrotoluols)83-66-9

40.

4-fenil-3-butēn-2-ons122-57-6

41.

Amilkanēļskābes aldehīds122-40-7

42.

Amilkanēļspirts101-85-9

43.

Benzilspirts100-51-6

44.

Benzilsalicilāts118-58-1

45.

Kanēļspirts104-54-1

46.

Kanēļskābes aldehīds104-55-2

47.

Citrāls5392-40-5

48.

Kumarīns91-64-5

49.

Eigenols97-53-0

50.

Geraniols106-24-1

51.

Hidroksicitronelāls107-75-5

52.

Hidroksimetilpentilcikloheksēnkarboksaldehīds31906-04-4

53.

Izoeigenols97-54-1

54.

Ozola sūnu ekstrakts90028-68-5

55.

Koka sūnu ekstrakts90028-67-4
56.Atranols (2,6-dihidroksi-4-metilbenzaldehīds)526-37-4
57.Hloratranols (3-hlor-2,6-dihidroksi-4-metilbenzaldehīds)57074-21-2
58.Metilheptīna karbonāts111-12-6

11. Šīs nodaļas 10. punktā minēto smaržvielu atlikumi ir atļauti, ja tehniski nav iespējams izvairīties no šādiem atlikumiem, ievērojot labu ražošanas praksi, un ja to daudzums nepārsniedz 100 mg/kg.

12. Uz rotaļlietas, tai piestiprinātajā etiķetē, uz iepakojuma vai rotaļlietai pievienotajā instrukcijā jānorāda šādu alergēnu smaržvielu nosaukumi, ja tās ir pievienotas koncentrācijā, kas rotaļlietā vai tās sastāvdaļās pārsniedz 100 mg/kg:

Nr.

p. k.

Alergēnās smaržvielas nosaukums

CAS numurs

1.

Anizilspirts105-13-5

2.

Benzilbenzoāts120-51-4

3.

Benzilcinamāts103-41-3

4.

Citronelols106-22-9; 1117-61-9; 7540-51-4

5.

Farnezols4602-84-0

6.

Heksilkanēļskābes aldehīds101-86-0

7.

Liliāls80-54-6

8.

d-limonēns5989-27-5

9.

Linalols78-70-6
10.SvītrotsSvītrots

11.

3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksēn-1-il)-3-butēn-2-ons127-51-5
12.Acetilcedrēns

32388-55-9

13.Amilsalicilāts2050-08-0
14.Transanetols4180-23-8
15.Benzaldehīds100-52-7
16.Kampars76-22-2; 464-49-3
17.

Karvons

99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8
18.Beta-kariofilēns (ox.)

87-44-5

19.Rožu ketons-4 (damaskenons)

23696-85-7

20.

Alfa-damaskons (TMCHB)

43052-87-5; 23726-94-5

21.Cis-beta-damaskons

23726-92-3

22.Delta-damaskons

57378-68-4

23.Dmetilbenzilkarbinilacetāts (DMBCA)

151-05-3

24.

Heksadekanolaktons

109-29-5
25.

Heksametilindanopirāns

1222-05-5

26.(DL)-limonēns138-86-3
27.Linalilacetāts115-95-7
28.Mentols1490-04-6; 89-78-1; 2216-51-5
29.Metilsalicilāts

119-36-8

30.3-metil-5-(2,2,3-trimetil-3-ciklopentēn-1-il)pent-4-ēn-2-ols67801-20-1
31.Alfa-pinēns80-56-8
32.

Beta-pinēns

127-91-3
33.Propilidēnftalīds17369-59-4
34.Salicilaldehīds90-02-8
35.Alfa-santalols115-71-9
36.Beta-santalols77-42-9
37.Sklareols515-03-7
38.Alfa-terpineols10482-56-1; 98-55-5
39.Terpineols (izomēru maisījums)8000-41-7
40.Terpinolēns586-62-9
41.Tetrametilacetiloktahidronaftalīni54464-57-2; 54464-59-4; 68155-66-8; 68155-67-9
42.

Trimetilbenzolpropanols (majantols)

103694-68-4
43.Vanilīns121-33-5
44.Cananga odorata un ilangilangu eļļa83863-30-3; 8006-81-3
45.Cedrus atlantica mizas eļļa92201-55-3; 8000-27-9
46.Cinnamomum cassia lapu eļļa8007-80-5
47.Cinnamomum zeylanicum mizas eļļa84649-98-9
48.Citrus aurantium amara ziedu eļļa8016-38-4
49.Citrus aurantium amara mizas eļļa72968-50-4
50.Eļļa, kas izspiesta no Citrus bergamia mizas89957-91-5
51.Eļļa, kas izspiesta no Citrus limonum mizas84929-31-7
52.Citrusu sinensis (syn.: eļļa, kas izspiesta no Aurantium dulcis) mizas97766-30-8; 8028-48-6
53.Cymbopogon citratus/schoenanthus eļļas89998-14-1; 8007-02-01; 89998-16-3
54.Eikaliptu (Eucalyptus spp.) lapu eļļa92502-70-0; 8000-48-4
55.Eugenia caryophyllus lapu/ziedu eļļa8000-34-8
56.Jasminum grandiflorum/officinale

84776-64-7; 90045-94-6; 8022-96-6

57.Juniperus virginiana8000-27-9; 85085-41-2
58.Laurus nobilis augļu eļļa8007-48-5
59.Laurus nobilis lapu eļļa8002-41-3
60.Laurus nobilis sēklu eļļa

84603-73-6

61.Lavandula hybrida91722-69-9
62.Lavandula officinalis84776-65-8
63.Mentha piperita8006-90-4; 84082-70-2
64.Mentha spicata

84696-51-5

65.Narcissus spp.dažādi, tostarp 90064-25-8
66.Pelargonium graveolens90082-51-2; 8000-46-2
67.Pinus mugo90082-72-7
68.Pinus pumila97676-05-6
69.Pogostemon cablin8014-09-3; 84238-39-1
70.Rožu ziedu eļļa (Rosa spp.)dažādi, tostarp 8007-01-0, 93334-48-6, 84696-47-9, 84604-12-6, 90106-38-0, 84604-13-7, 92347-25-6
71.Santalum albums84787-70-2; 8006-87-9
72.Terpentīneļļa8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0

13. Smaržvielas, kas minētas šīs nodaļas 10. punkta saraksta 41.–55. punktā un 12. punkta saraksta 1.–11. punktā, ir atļauts izmantot ožas trenēšanas spēlēs, kosmētikas komplektos un degustācijas spēlēs ar nosacījumu, ka:

13.1. minētās smaržvielas ir skaidri norādītas uz iepakojuma, uz kura ir brīdinājuma uzraksts atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma X nodaļai;

13.2. produkti, ko bērns izgatavojis saskaņā ar pamācību, atbilst normatīvajiem aktiem par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību (ja tie ir piemērojami);

13.3. minētās smaržvielas atbilst attiecīgajiem tiesību aktiem pārtikas jomā (ja tie ir piemērojami).

14. Ožas trenēšanas spēles, kosmētikas komplektus un degustācijas spēles aizliegts izmantot bērniem līdz 36 mēnešu vecumam, un tām jāatbilst šo noteikumu 4. pielikuma I nodaļai.

15. Papildus šīs nodaļas 4., 5. un 6. punktā minētajām prasībām tiek noteikts, ka migrācijas robežvērtības atsevišķām ķīmiskām vielām vai to sastāvdaļām, kas izmantotas rotaļlietās, nepārsniedz šādus lielumus:

Nr.
p. k.

Elements

mg/kg sausā, trauslā, pulverveida vai lokanā rotaļlietas materiālā

mg/kg šķidrā vai lipīgā rotaļlietas materiālā

mg/kg rotaļlietas materiāla nokasījumā

1.Alumīnijs225056028130
2.Antimons4511,3560
3.Arsēns3,80,947
4.Bārijs saskaņā ar Komisijas 2013. gada 17. jūlija Regulu (ES) Nr. 681/2013, ar ko groza II pielikuma III daļu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu

1500

375

18750

5.Bors120030015000
6.Kadmijs1,30,317
7.Hroms (III)37,59,4460
8.Hroms (VI)0,020,0050,053
9.Kobalts10,52,6130
10.Varš622,51567700
11.Svins2,00,523
12.Mangāns120030015000
13.Dzīvsudrabs7,51,994
14.Niķelis7518,8930
15.Selēns37,59,4460
16.Stroncijs4500112556000
17.Alva150003750180000
18.Organiskā alva0,90,212
19.Cinks375093846000

16. Šīs nodaļas 15. punktā minētās robežvērtības neattiecas uz rotaļlietām vai rotaļlietu sastāvdaļām, kuras atbilstoši šo noteikumu 8. punktam to pieejamības, funkcijas, apjoma vai svara dēļ lietošanas laikā nerada apdraudējumu, kas rodas, tās sūkājot, laizot, norijot vai tām atrodoties ilgstošā kontaktā ar ādu.

 

IV. Elektriskās īpašības

1. Rotaļlietas nedrīkst darbināt ar līdzstrāvas vai līdzvērtīgas maiņstrāvas elektroenerģiju, kuras nominālais spriegums pārsniedz 24 voltus. Nevienā rotaļlietas daļā spriegums nedrīkst pārsniegt līdzstrāvas vai līdzvērtīgas maiņstrāvas 24 voltus, ja vien nav nodrošināts, ka sprieguma un elektroenerģijas stipruma kombinācija nerada risku vai kaitīgas iedarbības elektrošoku, pat ja rotaļlieta ir bojāta.

2. Rotaļlietas daļām, kas ir savienotas vai var saskarties ar elektriskās strāvas triecienu radošu elektroenenerģijas avotu, kopā ar vadiem vai citiem elektrības vadītājiem, pa kuriem šīm daļām pievada elektrību, jābūt labi izolētām un mehāniski norobežotām, lai novērstu elektrošoka risku.

3. Elektriskām rotaļlietām jābūt konstruētām un ražotām tā, lai nevienas atklātās virsmas maksimālā temperatūra neradītu apdegumus, tai pieskaroties.

4. Paredzamu bojājumu apstākļos rotaļlietām jānodrošina aizsardzība pret elektriska rakstura apdraudējumiem, ko izraisa elektroenerģijas avots.

5. Elektriskām rotaļlietām jānodrošina pienācīga aizsardzība pret uguns apdraudējumiem.

6. Elektriskām rotaļlietām jābūt konstruētām un ražotām tā, lai elektriskais, magnētiskais un elektromagnētiskais lauks un cita veida aprīkojuma radīts starojums tiktu ierobežots līdz rotaļlietas darbībai vajadzīgajai pakāpei, un rotaļlietas darbināšanai jānotiek droši atbilstoši vispāratzītam tehnikas līmenim, ņemot vērā īpašus Eiropas Savienības pasākumus.

7. Rotaļlietām, kurām ir elektriska vadības sistēma, jābūt konstruētām un ražotām tā, lai tās varētu droši darbināt, ja elektroniskajā sistēmā rodas traucējumi un tā nedarbojas sistēmas pašas problēmu dēļ vai ārēja faktora ietekmes dēļ.

8. Rotaļlietām jābūt konstruētām un ražotām tā, lai tās neradītu draudus veselībai vai risku ievainot acis vai ādu, izmantojot lāzerus, gaismas diodes vai citus starojuma veidus.

9. Rotaļlietu elektriskais transformators nav rotaļlietas neatņemama sastāvdaļa.

 

V. Higiēna

1. Rotaļlietai jābūt konstruētai un ražotai tā, lai tā atbilstu higiēnas un sanitārajām prasībām, tā nedrīkst izraisīt infekcijas, slimības vai saindēšanās risku.

2. Rotaļlietām, kas paredzētas bērniem līdz 36 mēnešu vecumam, jābūt konstruētām un ražotām tā, lai tās varētu tīrīt. Tekstilrotaļlietām jābūt mazgājamām, izņemot gadījumus, ja tās satur mehānismus, kurus var sabojāt to samērcēšana. Rotaļlieta atbilst drošuma prasībām arī pēc tās tīrīšanas, kas veikta saskaņā ar šo punktu un ražotāja pamācību.

 

VI. Radioaktivitāte

Rotaļlietas atbilst normatīvo aktu prasībām par aizsardzību pret jonizējošo starojumu.

3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.132
EK atbilstības deklarācija

1. Rotaļlietas(-u) identifikācijas numurs.

2. Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja vārds/nosaukums un adrese.

3. Ražotājs uzņemas pilnu atbildību par deklarācijā norādītajām ziņām.

4. Deklarācijas priekšmets (rotaļlietas identifikācija, kas nodrošina tās izsekojamību, iekļaujot pietiekami skaidru krāsainu rotaļlietas attēlu).

5. Apstiprinājums, ka norādītā rotaļlieta atbilst attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.

6. Norādes uz piemērojamiem standartiem vai specifikācijām, attiecībā uz ko tiek deklarēta atbilstība.

7. Ja attiecināms, norāda, ka paziņotā institūcija (nosaukums, numurs) ir veikusi noteiktas darbības (darbību apraksts) un izsniegusi sertifikātu (norāda).

8. Papildu informācija.

EK atbilstības deklarācija sagatavota   
 

(vieta)

 

(datums)

Deklarāciju sagatavoja     
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 (paraksts)
Ekonomikas ministrs A.Kampars
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.132
Atsevišķiem rotaļlietu veidiem lietojamie brīdinājumi un norādījumi par drošības pasākumiem

I. Rotaļlietas, kas nav paredzētas bērniem, kuri jaunāki par 36 mēnešiem

1. Uz rotaļlietām, kas varētu būt bīstamas bērniem līdz 36 mēnešu vecumam, jābūt brīdinājumam, piemēram: "Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem" vai "Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par trim gadiem", vai brīdinājumam šāda attēla veidā:

Attēlā ietvertais aplis un svītra ir sarkana, fons – balts, cipari (vecuma ierobežojums) un zīmējums (seja) – melns. Attēla diametrs – 20 milimetri. Attēla izmērs var tikt proporcionāli samazināts (vietas trūkuma dēļ), bet tas nedrīkst būt mazāks par 10 milimetriem. Attēlā redzamo simbolu nedrīkst izmantot citām vecuma kategorijām, tikai attēlā norādītajai.

2. Brīdinājumiem pievieno īsu norādījumu par konkrēto apdraudējumu, kura dēļ noteikts ierobežojums. Norādījums var būt arī lietošanas pamācībā.

3. Šīs nodaļas 1. un 2.punkts neattiecas uz rotaļlietām, kuras to funkcijas, lieluma, veida, raksturīgo īpašību vai citu iemeslu dēļ acīmredzami nav piemērotas bērniem līdz 36 mēnešu vecumam.

II. Aktivitāšu rotaļlietas

1. Aktivitāšu rotaļlietām jābūt ar šādu brīdinājumu: "Izmantot tikai mājās".

2. Aktivitāšu rotaļlietām, kuras piestiprina sijām, kā arī citām aktivitāšu rotaļlietām, ja nepieciešams, pievieno lietošanas pamācību, kurā jāvērš uzmanība uz vajadzību periodiski pārbaudīt un tehniski apkopt galvenās daļas (piemēram, piekares, stiprinājumus, balstus) un jānorāda, ka gadījumā, ja šādas pārbaudes neveic, rotaļlieta var izraisīt kritienu vai apgāšanos.

3. Aktivitāšu rotaļlietām jābūt instrukcijai par to, kā rotaļlietu pareizi samontēt, norādot daļas, kas var būt bīstamas, ja tās samontē nepareizi. Sniedz īpašu informāciju par piemērotu virsmu rotaļlietas novietošanai.

III. Funkcionālas rotaļlietas

1. Uz funkcionālām rotaļlietām ir brīdinājums: "Izmantot vienīgi tiešā pieaugušo uzraudzībā".

2. Funkcionālām rotaļlietām pievieno lietošanas pamācību un norādījumus par piesardzības pasākumiem, kuri jāveic lietotājam, ar brīdinājumu, ka šo piesardzības pasākumu neievērošana apdraudēs lietotāju, un norāda apdraudējumus, kas parasti saistīti ar ierīci vai ražojumu, kura modelis vai imitācija ir minētā rotaļlieta. Norāda arī, ka šī rotaļlieta jāglabā tā, lai tai nevarētu piekļūt bērni, kas nav sasnieguši noteiktu vecumu, kuru nosaka ražotājs.

IV. Ķīmiskas rotaļlietas

1. Neskarot to noteikumu piemērošanu, kuri noteikti regulā Nr. 1272/2008, lietošanas pamācībās rotaļlietām, kurās ir bīstamas vielas vai maisījumi, jābūt brīdinājumam par šo vielu vai maisījumu bīstamību un norādījumam par piesardzības pasākumiem, kas lietotājam jāievēro, lai novērstu iespējamos apdraudējumus, kas īsi jānorāda katra tipa rotaļlietām. Jāmin arī pirmā palīdzība, kas jāsniedz, ja noticis nopietns negadījums, lietojot šā tipa rotaļlietas. Norāda arī, ka rotaļlieta jāglabā tā, lai tai nevarētu piekļūt bērni, kas nav sasnieguši noteiktu vecumu, kuru nosaka ražotājs.

2. Papildus iepriekšējā punktā paredzētajām pamācībām uz ķīmisku rotaļlietu iepakojuma jābūt šādam brīdinājumam: "Nav piemērots bērniem līdz ... gadu vecumam. Izmantot tikai pieaugušo uzraudzībā". Vecumu nosaka ražotājs.

3. Par ķīmiskām rotaļlietām uzskata šādas rotaļlietas: ķīmijas komplektus, plastikas veidošanas komplektus, miniatūras darbnīcas keramikai, emaljēšanai vai foto nodarbībām, kā arī līdzīgas rotaļlietas, kas lietojot izraisa ķīmisku reakciju vai salīdzināmu vielas maiņu.

V. Slidas, skrituļslidas, skrituļdēļi, skuteri un rotaļu velosipēdi bērniem

1. Ja slidas, skrituļslidas, skrituļdēļus, skuterus un rotaļu velosipēdus bērniem pārdod kā rotaļlietas, uz tām ir šāds brīdinājums: "Jālieto aizsargaprīkojums. Neizmantot satiksmē".

2. Lietošanas pamācībās ir atgādinājums, ka rotaļlieta jālieto uzmanīgi, jo vajadzīgas labas iemaņas, lai izvairītos no kritieniem vai sadursmēm, kas izraisa lietotāju vai trešo personu traumas. Sniedz arī norādījumus par ieteicamo aizsargaprīkojumu (piemēram, ķiverēm, cimdiem, ceļgalu un elkoņu aizsargiem).

VI. Rotaļlieta lietošanai ūdenī

Uz rotaļlietām, kas paredzētas lietošanai ūdenī, ir šāds brīdinājums: "Lietot tikai seklā ūdenī pieaugušo uzraudzībā".

VII. Rotaļlietas pārtikā

Pārtikā iekļautajām rotaļlietām vai kopā ar pārtiku piedāvātajām rotaļlietām ir pievienots šāds brīdinājums: "Iekšpusē ir ievietota rotaļlieta. Ieteicama pieaugušo uzraudzība".

VIII. Aizsargmasku un ķiveru imitācija

Uz aizsargmasku un ķiveru imitācijas jābūt šādam brīdinājumam: "Šī rotaļlieta nenodrošina aizsardzību".

IX. Rotaļlietas, kuras ir paredzētas nostiepšanai virs šūpuļa, bērna gultiņas vai bērnu ratiņiem, izmantojot auklas, virves, ieveramās gumijas vai siksnas

Ja rotaļlietas ir paredzētas nostiepšanai virs šūpuļa, bērna gultiņas vai bērnu ratiņiem, izmantojot auklas, virves, ieveramās gumijas vai siksnas, to iepakojumam ir piestiprināts šāds brīdinājums, kas atrodas arī uz pašas rotaļlietas: "Lai novērstu ievainojumus, ko var radīt iespējamā sapīšanās, rotaļlieta jānoņem, kad bērns sāk mēģināt nostāties uz rokām un ceļiem rāpošanas pozīcijā".

X. Smaržvielu iepakojums ožas trenēšanas spēlēs, kosmētikas komplektos un degustācijas spēlēs

Smaržvielu iepakojumā ožas trenēšanas spēlēs, kosmētikas komplektos un degustācijas spēlēs, kas satur smaržvielas, kuras minētas šo noteikumu 2.pielikuma III nodaļas 10.punkta sarakstā no 41. līdz 55.punktam un 12.punkta sarakstā no 1. līdz 11.punktam, ir jāiekļauj brīdinājums: "Satur smaržvielas, kas var izraisīt alerģiju".

Ekonomikas ministrs A.Kampars
5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.132
Vielu un maisījumu klasificēšana

I. Kritēriji šo noteikumu 2.pielikuma II nodaļas 3.punktā minēto vielu un maisījumu klasificēšanai

1. Vielas atbilst jebkurai no šādām regulas Nr. 1272/2008 I pielikumā minētajām bīstamības klasēm vai kategorijām:

1.1.  2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6. un 2.7.bīstamības klase, 2.8.bīstamības klases A un B tips, 2.9., 2.10., 2.12.bīstamības klase, 2.13.bīstamības klases 1. un 2.kategorija, 2.14.bīstamības klases 1. un 2.kategorija, 2.15.bīstamības klases A–F tips;

1.2.  3.1., 3.2, 3.3., 3.4., 3.5. un 3.6.bīstamības klase, 3.7.bīstamības klase ar kaitīgu ietekmi uz seksuālo funkciju un auglību vai attīstību, 3.8.bīstamības klases ietekme, kas nav narkotiska ietekme, 3.9. un 3.10.bīstamības klase;

1.3.  4.1.bīstamības klase;

1.4.  5.1.bīstamības klase.

2. Maisījums ir bīstams saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību.

3. Viela vai maisījums atbilst jebkurai no šādām regulas Nr. 1272/2008 I pielikumā minētajām bīstamības klasēm vai kategorijām:

3.1.  2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6. un 2.7.bīstamības klase, 2.8.bīstamības klases A un B tips, 2.9., 2.10., 2.12., 2.13.bīstamības klases 1. un 2.kategorija, 2.14.bīstamības klases 1. un 2.kategorija, 2.15.bīstamības klases A–F tips;

3.2.  3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. un 3.6.bīstamības klase, 3.7.bīstamības klase ar kaitīgu ietekmi uz seksuālo funkciju un auglību vai attīstību, 3.8.bīstamības klases ietekme, kas nav narkotiska ietekme, 3.9. un 3.10.bīstamības klase;

3.3.  4.1.bīstamības klase;

3.4.  5.1.bīstamības klase.

II. Eiropas Savienības tiesību akti, kas regulē noteiktu vielu lietošanu šo noteikumu 2.pielikuma III nodaļas 5.1. un 6.1.apakšpunkta izpratnē

1. Lai klasificētu vielas saturošus maisījumus, attiecīgās koncentrācijas tiek noteiktas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 31.maija Direktīvai 1999/45/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (turpmāk – direktīva 1999/45/EK).

2. Lai klasificētu vielas saturošus maisījumus, attiecīgās koncentrācijas tiek noteiktas atbilstoši regulai Nr. 1272/2008.

III. Vielu un maisījumu kategorijas, kuras klasificē kā kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas (CMR) šo noteikumu 2.pielikuma III nodaļas 5.punkta izpratnē

1. Šo noteikumu 2.pielikuma III nodaļas 5.punkts attiecas uz vielām, kuras klasificētas kā CMR 1.A un 1.B kategorija atbilstoši regulai Nr. 1272/2008.

2. Šo noteikumu 2.pielikuma III nodaļas 5.punkts attiecas uz maisījumiem, kuri klasificēti kā CMR 1. un 2.kategorija atbilstoši direktīvai Nr.1999/45/EK un saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību.

3. Šo noteikumu 2.pielikuma III nodaļas 5.punkts attiecas uz maisījumiem, kuri klasificēti kā CMR 1.A un 1.B kategorija atbilstoši regulai Nr. 1272/2008.

IV. To vielu un maisījumu kategorijas, ko klasificē kā kancerogēnus, mutagēnus vai reproduktīvajai sistēmai toksiskus (CMR) šo noteikumu 2.pielikuma III nodaļas 6.punkta izpratnē

1. Šo noteikumu 2.pielikuma III nodaļas 6.punkts attiecas uz vielām, kuras klasificētas kā CMR 2.kategorija atbilstoši regulai Nr. 1272/2008.

2. Šo noteikumu 2.pielikuma III nodaļas 6.punkts attiecas uz maisījumiem, kuri klasificēti kā CMR 3.kategorija pēc vajadzības atbilstoši direktīvai Nr.1999/45/EK un saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību.

3. Šo noteikumu 2.pielikuma III nodaļas 6.punkts attiecas uz maisījumiem, kuri klasificēti kā CMR 2.kategorija atbilstoši regulai Nr. 1272/2008.

V. Vielu un maisījumu kategorijas, kuras klasificē kā kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas (CMR) šo noteikumu 2.pielikuma III nodaļas 5.3. un 6.3.apakšpunkta izpratnē

1. Šo noteikumu 2.pielikuma III nodaļas 5.3. un 6.3.apakšpunkts attiecas uz vielām, kuras klasificētas kā CMR 1.A un 1.B un 2.kategorija atbilstoši regulai Nr. 1272/2008.

2. Šo noteikumu 2.pielikuma III nodaļas 5.3. un 6.3.apakšpunkts attiecas uz maisījumiem, kuri klasificēti kā CMR 1., 2. un 3.kategorija atbilstoši direktīvai 1999/45/EK un saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību.

3. Šo noteikumu 2.pielikuma III nodaļas 5.3. un 6.3.apakšpunkts attiecas uz maisījumiem, kuri klasificēti kā CMR 1.A un 1.B un 2.kategorija atbilstoši regulai Nr. 1272/2008.

Ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Rotaļlietu drošuma noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 132Pieņemts: 15.02.2011.Stājas spēkā: 20.07.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 40, 11.03.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
226980
{"selected":{"value":"24.01.2023","content":"<font class='s-1'>24.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.01.2023","iso_value":"2023\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.08.2022","iso_value":"2022\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2022.-23.01.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.05.2021","iso_value":"2021\/05\/21","content":"<font class='s-1'>21.05.2021.-11.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.05.2021","iso_value":"2021\/05\/20","content":"<font class='s-1'>20.05.2021.-20.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.01.2021","iso_value":"2021\/01\/27","content":"<font class='s-1'>27.01.2021.-19.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.11.2019","iso_value":"2019\/11\/18","content":"<font class='s-1'>18.11.2019.-26.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.09.2019","iso_value":"2019\/09\/07","content":"<font class='s-1'>07.09.2019.-17.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.11.2018","iso_value":"2018\/11\/26","content":"<font class='s-1'>26.11.2018.-06.09.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.2018","iso_value":"2018\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2018.-25.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.10.2018","iso_value":"2018\/10\/28","content":"<font class='s-1'>28.10.2018.-03.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.08.2018","iso_value":"2018\/08\/10","content":"<font class='s-1'>10.08.2018.-27.10.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.11.2016","iso_value":"2016\/11\/11","content":"<font class='s-1'>11.11.2016.-09.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.08.2015","iso_value":"2015\/08\/21","content":"<font class='s-1'>21.08.2015.-10.11.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.08.2014","iso_value":"2014\/08\/23","content":"<font class='s-1'>23.08.2014.-20.08.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.07.2013","iso_value":"2013\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2013.-22.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.07.2011","iso_value":"2011\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2011.-19.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.01.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)