Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2008. gada 15. maija likumu: Teiču dabas rezervāta likums.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Teiču dabas rezervāta likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants

Teiču dabas rezervāts (turpmāk - rezervāts) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas iekļauta 1971.gada 2.februāra "Konvencijas par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi" starptautiskas nozīmes mitrāju sarakstā.

2.pants

Rezervāts izveidots, lai saglabātu Teiču purvu un ar to ekoloģiski saistīto mitro mežu kompleksu un nodrošinātu ekosistēmu dabisku attīstību un tām raksturīgo bioloģisko daudzveidību.

3.pants

Rezervāta platība ir 19 337 hektari, un tā robežas noteiktas saskaņā ar Teiču dabas rezervāta shēmu (1.pielikums) un Teiču dabas rezervāta robežu aprakstu (2.pielikums).

4.pants

Detalizētus aizsardzības pasākumus un aizliegtās darbības rezervātā nosaka dabas aizsardzības plāns un individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

5.pants

Rezervātu pārvalda un apsaimnieko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde - Teiču dabas rezervāta administrācija (turpmak - administracija), kas pārvalda arī Krustkalnu dabas rezervātu. Administrācijas nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

II nodaļa
Funkcionālās zonas

6.pants

Rezervāta teritorijā tiek noteiktas šādas funkcionālās zonas:

1) stingrā režīma zona;

2) regulējamā režīma zona.

7.pants

(1) Stingrā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu rezervātam tipisko ekosistēmu dabisku attīstību.

(2) Stingrā režīma zonā nav pieļaujama nekāda saimnieciskā darbība, kā arī ēku un būvju celtniecība.

(3) Uzturēšanās stingrā režīma zonā ir aizliegta, to drīkst apmeklēt tikai ar administrācijas atļauju izpētes un aizsardzības nolūkos.

8.pants

(1) Regulējamā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu sugu un biotopu daudzveidību rezervātā, ekosistēmu dabisku attīstību, pastavot minimālai antropogēnajai slodzei, kā arī lai pētītu ekosistēmu attīstību un to elementus.

(2) Regulējamā režīma zonā aizliegts:

1) uztureties bez administrācijas izsniegtas atļaujas; iznemums ir personas, kuras dzīvo rezervāta teritorijā;

2) lietot jebkādus ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

3) veikt jebkādu mežsaimniecisko darbību, izņemot ainavu veidošanas cirti.

(3) Jebkada darbība, kas var ietekmēt rezervāta ekosistēmu dabisku attīstību, augu un dzīvnieku sugu populācijas, saskaņojama ar administrāciju.

9.pants

(1) Lai mazinātu saimniecisko un sociālo ietekmi uz rezervāta ekosistēmām, ap rezervātu tiek noteikta ārējā aizsargjosla. Tas ārējā robeža iet pa republikas nozīmes ceļiem, kas savieno Atašieni, Odzienu, Mētrienu, Krustiņus, Stalidzānus, Barkavu, Murmastieni, Stirnieni un Atašieni. Aizsargjoslas iekšējā robeža sakrīt ar rezervāta ārējo robežu.

(2) Ārējā aizsargjoslā aizliegts:

1) medīt medņus, rubeņus un zosis;

2) mainīt virszemes un pazemes ūdeņu hidroloģisko režīmu;

3) bojāt vai iznīcināt ekoloģiski un estētiski nozīmīgus ainavas elementus;

4) lietot toksiskas, mutagēnas ķīmiskās vielas un produktus.

III nodaļa
Rezervāta pārvalde

10.pants

(1) Administrāciju vada rezervata direktors, kas vienlaikus ir galvenais vides valsts inspektors rezervāta teritorijā un tās ārējā aizsargjoslā. Rezervāta direktoru ieceļ amatā un atceļ no amata vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

(2) Administrācijas amatpersonas ir rezervāta direktors, vina vietnieki, struktūrvienību vadītāji un vides valsts inspektori.

11.pants

(1) Administrācijas amatpersonām ir tiesības pašaizsardzības nolūkos iegādāties, glabāt, nēsāt un pielietot dienesta ieročus.

(2) Administrācijas amatpersonām ir dienesta apliecība un formas tērps, kas nēsājams, pildot dienesta pienākumus.

12.pants

Administrācija saskaņo visu līmeņu teritoriālplānojumus, kuri attiecas uz rezervāta un tā ārējās aizsargjoslas teritoriju.

13.pants

Administrācijas finansu līdzekļus veido:

1) dotacija no valsts budžeta visparejiem ienemumiem;

2) fizisko un juridisko personu ziedojumi;

3) ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

14.pants

Administrācija ir atbrīvota no tiesas izdevumiem prasībās par zaudējumu atlīdzināšanu, kuri radušies, pārkāpjot vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu regulējošos normatīvos aktus, ja šos zaudējumus piedzen par labu valstij.

15.pants

Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību, tiek izveidota Teiču dabas rezervāta konsultativa padome, kas vienlaikus pilda arī Krustkalnu dabas rezervāta konsultatīvās padomes funkcijas. Konsultatīvās padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.423 "Noteikumi par Teiču dabas rezervātu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 16.martā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2000.gada 5.aprīlī
1.pielikums
Teiču dabas rezervāta shēma

L-40PI~1.GIF (228073 BYTES)

2.pielikums
Teiču dabas rezervāta robežu apraksts

Teiču dabas rezervātam ir šādas robežas:

 Madonas rajons
 Barkavas pagasts
 Madonas virsmežniecība
 Varakļānu mežniecība
No 1. līdz 2. -no 105.kvartāla (turpmāk - kv.) ziemeļaustrumu stūra uz
 dienvidiem līdz 107.kv. ziemeļaustrumu stūrim un saimniecībai "Škobri";
no 2. līdz 3. -uz dienvidiem pa saimniecības "Škobri" rietumu un 107.kv.
 austrumu robežstigu līdz saimniecības "Škobri" dienvidrietumu robežai;
no 3. līdz 4. -uz dienvidrietumiem, austrumiem, dienvidiem, dienvidrietumiem
 un dienvidaustrumiem pa 110. un 114.kv. meliorācijas kontūrgrāvi
 līdz saimniecības "Dzintari" rietumu robežai, apliecot Barkavas
 pagasta zemi;
no 4. līdz 5. -uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem, apliecot saimniecību
 "Dzintari", līdz Barkavas pagasta robežai;
no 5. līdz 6. -uz dienvidaustrumiem pa Barkavas pagasta un 119.kv. robežu
 līdz saimniecības "Augšnieki" robežai;
no 6. līdz 7. -uz dienvidaustrumiem pa 119.kv. un saimniecības "Augšnieki"
 robežu līdz Barkavas pagasta robežai;
no 7. līdz 8. -uz dienvidaustrumiem pa 119.kv. un Barkavas pagasta robežu
 līdz saimniecības "Mežsētas" dienvidu robežai;
no 8. līdz 9. -uz dienvidrietumiem pa 119.kv. un saimniecības "Mežsētas"
 robežu līdz Barkavas pagasta robežai;
no 9. līdz 10. -uz dienvidiem, dienvidaustrumiem, ziemeļaustrumiem,
 austrumiem, ziemeļiem un ziemeļaustrumiem, apliecot Barkavas
 pagasta zemi, pa 131. un 120.kv. meliorācijas kontūrgrāvi līdz
 saimniecības "Bumbieri" robežai;
no 10. līdz 11. -uz ziemeļaustrumiem pa 120. un 121.kv. ziemeļrietumu un
 saimniecības "Bumbieri" robežu līdz Barkavas pagasta robežai;
no 11. līdz 12. -uz ziemeļaustrumiem pa 121.kv. un Barkavas pagasta robežu līdz
 saimniecības "Vecpulcenes" dienvidu robežai;
no 12. līdz 13. -uz ziemeļaustrumiem pa 121.kv. ziemeļrietumu un saimniecības
 "Vecpulcenes" robežu līdz 121.kv. ziemeļrietumu stūrim (sakrīt
 ar Madonas virsmežniecības Varakļānu mežniecības robežu);
no 13. līdz 14. -uz austrumiem un dienvidiem pa valsts meža 200., 201., 202. un
 203.kv. dienvidu un 207.kv. rietumu robežstigu līdz Barkavas un
 Murmastienes pagasta robežai.
 Murmastienes pagasts
No 14. līdz 15. -uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem pa 133.kv. un
 saimniecības "Blisiņi" robežu līdz saimniecības "Birztalas"
 ziemeļrietumu robežai;
no 15. līdz 16. -uz dienvidaustrumiem pa 133.kv. un saimniecības "Birztalas"
 robežu līdz saimniecības "Rudeņāji" ziemeļu robežai;
no 16. līdz 17. -uz rietumiem pa Murmastienes pagasta ziemeļu robežu (sakrīt ar
 meliorācijas grāvi) līdz saimniecības "Jaunarāji" robežai;
no 17. līdz 18. -uz rietumiem pa saimniecības "Jaunarāji" ziemeļu robežu līdz
 saimniecības "Skangaļi" ziemeļu robežai;
no 18. līdz 19. -uz rietumiem pa saimniecības "Skangaļi" robežu līdz
 Murmastienes pagasta robežai;
no 19. līdz 20. -uz rietumiem pa Murmastienes pagasta robežu līdz saimniecības
 "Paeglīši" robežai;
no 20. līdz 21. -uz rietumiem pa saimniecības "Paeglīši" robežu līdz saimniecības
 "Rozītes" robežai;
no 21. līdz 22. -uz rietumiem un dienvidiem pa saimniecības "Rozītes" robežu
 līdz saimniecības "Vaivari" robežai;
no 22. līdz 23. -uz rietumiem pa saimniecības "Vaivari" robežu [sakrīt ar
 meliorācijas grāvi "Grāna grāvis" (turpmāk - Grāna grāvis)]
 līdz saimniecības "Kastaņi" robežai;
no 23. līdz 24. -uz rietumiem pa saimniecības "Kastaņi" robežu (sakrīt ar Grāna
 grāvi) līdz Murmastienes pagasta robežai;
no 24. līdz 25. -uz rietumiem un dienvidrietumiem pa Murmastienes pagasta
 robežu (sakrīt ar Grāna grāvi) līdz saimniecības "Jaunarāji" robežai;
no 25. līdz 26. -uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Jaunarāji" robežu (sakrīt
 ar Grāna grāvi) līdz saimniecības "Pūkas" robežai;
no 26. līdz 27. -uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Pūkas" robežu (sakrīt ar
 Grāna grāvi) līdz saimniecības "Laimiņi" robežai;
no 27. līdz 28. -uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Laimiņi" robežu (sakrīt ar
 Grāna grāvi) līdz saimniecības "Skangaļi" robežai;
no 28. līdz 29. -uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Skangaļi" robežu (sakrīt
 ar Grāna grāvi) līdz saimniecības "Vētras" robežai;
no 29. līdz 30. -uz ziemeļrietumiem un dienvidrietumiem, apliecot saimniecību
 "Vētras", līdz saimniecības "Mežmaļi" robežai;
no 30. līdz 31. -uz dienvidrietumiem un rietumiem pa saimniecības "Mežmaļi"
 robežu līdz saimniecības "Jaunarāji" robežai;
no 31. līdz 32. -uz dienvidrietumiem un dienvidiem, apliecot saimniecību
 "Jaunarāji", līdz saimniecības (kadastra nr.7078-003-0081) robežai;
no 32. līdz 33. -uz dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra nr.7078-003-0081)
 ziemeļu robežu (sakrīt ar Grāna grāvi) līdz saimniecības
 "Avotiņi-2" robežai;
no 33. līdz 34. -uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Avotiņi-2" ziemeļu robežu
 līdz saimniecības "Kļavinieki" robežai;
no 34. līdz 35. -uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Kļavinieki" ziemeļu robežu
 līdz saimniecības "Kolneji" robežai;
no 35. līdz 36. -uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Kolneji" ziemeļu robežu
 līdz saimniecības "Blisiņi" robežai;
no 36. līdz 37. -uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Blisiņi" ziemeļu robežu
 līdz saimniecības "Jāņu mājas" robežai;
no 37. līdz 38. -uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Jāņu mājas" ziemeļu robežu
 līdz saimniecības "Ābeles" robežai;
no 38. līdz 39. -uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Ābeles" ziemeļu robežu
 līdz saimniecības "Silzemes" robežai;
no 39. līdz 40. -uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Silzemes" ziemeļrietumu
 robežu līdz saimniecības "Irbes" robežai;
no 40. līdz 41. -uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Irbes" ziemeļrietumu robežu
 līdz saimniecības "Virši" robežai;
no 41. līdz 42. -uz dienvidrietumiem un dienvidiem, apliecot saimniecību "Virši",
 pa Grāna grāvi līdz saimniecības "Eglenieki" robežai;
no 42. līdz 43. -uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Eglenieki" ziemeļrietumu
 robežu līdz saimniecības (kadastra nr.7078-003-0109) robežai;
no 43. līdz 44. -uz dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra nr.7078-003-0109)
 ziemeļrietumu robežu līdz saimniecības "Tolkāja" robežai;
no 44. līdz 45. -uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Tolkāja" robežu līdz
 Murmastienes pagasta robežai;
no 45. līdz 46. -uz dienvidrietumiem pa Murmastienes pagasta robežu līdz
 saimniecības "Tolkāja" robežai;
no 46. līdz 47. -uz dienvidiem pa saimniecības "Tolkāja" robežu līdz saimniecības
 "Siksala" robežai;
no 47. līdz 48. -uz dienvidiem pa saimniecības "Siksala" robežu līdz saimniecības
 "Tolkāja" robežai;
no 48. līdz 49. -uz dienvidrietumiem pa meliorācijas grāvi, apliecot saimniecību
 "Tolkāja", līdz saimniecības "Skangaļi" robežai;
no 49. līdz 50. -uz dienvidiem un ziemeļaustrumiem, apliecot saimniecību
 "Skangaļi", līdz saimniecības "Jaunarāji" robežai;
no 50. līdz 51. -uz ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecību
 "Jaunarāji" līdz Murmastienes pagasta robežai;
no 51. līdz 52. -uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi
 līdz saimniecības "Jāņu mājas" un saimniecības "Silzemes" robežai;
no 52. līdz 53. -uz dienvidiem gar saimniecības "Silzemes" robežu līdz
 saimniecības "Ozoliņi" robežai;
no 53. līdz 54. -uz dienvidiem un dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi līdz
 Murmastienes pagasta robežai;
no 54. līdz 55. -uz dienvidiem gar Murmastienes pagasta robežu līdz saimniecības
 "Pārupes" robežai;
no 55. līdz 56. -uz dienvidiem un austrumiem pa meliorācijas grāvi gar
 saimniecības "Pārupes" robežu līdz saimniecības "Vilkates" robežai;
no 56. līdz 57. -uz dienvidiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības "Vilkates"
 robežu līdz saimniecības "Vērstiņsala" robežai;
no 57. līdz 58. -uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi,
 apliecot saimniecību "Vērstiņsala", līdz saimniecības "Vērstiņsala"
 ziemeļaustrumu stūrim;
no 58. līdz 59. -uz ziemeļaustrumiem gar saimniecības "Vērstiņsala" robežu līdz
 saimniecības "Jāņu mājas" robežai;
no 59. līdz 60. -uz ziemeļaustrumiem līdz Murmastienes pagasta un saimniecības
 "Čopmaļi" robežai;
no 60. līdz 61. -uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības
 "Čopmaļi" robežu līdz saimniecības "Pīlādži" robežai;
no 61. līdz 62. -uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības
 "Pīlādži" dienvidu robežu līdz šīs saimniecības robežai;
no 62. līdz 63. -uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības
 "Pīlādži" robežu līdz saimniecības "Ošlejas" robežai;
no 63. līdz 64. -uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi,
 apliecot saimniecību "Ošlejas", līdz saimniecības "Brūklenāji" robežai;
no 64. līdz 65. -uz ziemeļaustrumiem gar saimniecības "Brūklenāji" robežu līdz
 saimniecības "Kapteiņi" robežai;
no 65. līdz 66. -uz ziemeļaustrumiem līdz Dirītes upei un ziemeļrietumiem pa
 Dirītes upi līdz saimniecības "Paegļi" robežai;
no 66. līdz 67. -uz ziemeļrietumiem pa Dirītes upi līdz saimniecības "Kalnlapsas"
 robežai;
no 67. līdz 68. -uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības "Kalnlapsas" dienvidu
 robežu līdz saimniecības "Zemzari" robežas dienvidu stūrim;
no 68. līdz 69. -uz ziemeļaustrumiem gar saimniecības "Zemzari" dienvidaustrumu
 robežu līdz saimniecības "Purmaļi" robežai;
no 69. līdz 70. -uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem, apliecot saimniecību
 "Purmaļi", līdz Murmastienes pagasta zemei;
no 70. līdz 71. -uz ziemeļaustrumiem, apliecot Murmastienes pagasta zemi, pa
 meliorācijas grāvi līdz saimniecības "Tumaši" robežai;
no 71. līdz 72. -uz ziemeļaustrumiem, austrumiem un dienvidaustrumiem pa
 meliorācijas grāvi līdz saimniecības "Salmiņi" un saimniecības
 "Tropi" robežai;
no 72. līdz 73. -uz dienvidiem pa meliorācijas grāvi, apliecot saimniecību "Tropi",
 līdz saimniecības "Rutki" robežai;
no 73. līdz 74. -uz dienvidiem un dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi,
 apliecot saimniecību "Rutki", līdz Lisiņas upei (sakrīt ar
 saimniecības "Ziemeļi" robežu);
no 74. līdz 75. -uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem pa Lisiņas upi līdz
 saimniecības "Liepas" robežai;
no 75. līdz 76. -uz dienvidaustrumiem pa Lisiņas upi gar saimniecības "Liepas"
 robežu līdz saimniecības "Strautiņi" robežai;
no 76. līdz 77. -uz dienvidaustrumiem pa Lisiņas upi līdz saimniecības "Pīlādži" robežai;
no 77. līdz 78. -uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa Lisiņas upi,
 apliecot saimniecību "Pīlādži", līdz saimniecības "Zīles" robežai;
no 78. līdz 79. -uz ziemeļaustrumiem pa Lisiņas upi līdz saimniecībai "Viktorīši";
no 79. līdz 80. -uz dienvidiem, apliecot saimniecību "Viktorīši", pa meliorācijas
 grāvi līdz saimniecības "Rutki" robežai;
no 80. līdz 81. -uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi,
 apliecot saimniecību "Rutki", līdz saimniecības "Krūkļi" robežai;
no 81. līdz 82. -uz austrumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības "Rutki"
 robežu līdz saimniecības "Jakubāni" robežai;
no 82. līdz 83. -uz austrumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības "Jakubāni"
 robežu līdz saimniecības "Rāceņi" robežai;
no 83. līdz 84. -uz austrumiem, ziemeļiem un austrumiem pa meliorācijas grāvi
 gar saimniecības "Rāceņi" robežu līdz saimniecības "Mālnieki" robežai;
no 84. līdz 85. -uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības
 "Mālnieki" robežu līdz saimniecības "Jaunannas" robežai;
no 85. līdz 86. -uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības
 "Jaunannas" robežu līdz saimniecības "Sarkaņi" robežai;
no 86. līdz 87. -uz dienvidiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības "Sarkaņi"
 rietumu robežu līdz saimniecības "Vālodzītes" robežai;
no 87. līdz 88. -uz dienvidrietumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības
 "Vālodzītes" robežu līdz saimniecības "Veipi" robežai;
no 88. līdz 89. -uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa meliorācijas grāvi un
 saimniecības "Veipi" robežu līdz saimniecības "Skariņi" robežai;
no 89. līdz 90. -uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības
 "Veipi" ziemeļrietumu robežu līdz saimniecības "Broki" robežai;
no 90. līdz 91. -uz austrumiem un ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi gar
 saimniecības "Broki" robežu līdz saimniecības "Veipi" robežai;
no 91. līdz 92. -uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi un saimniecības
 "Veipi" robežu līdz saimniecības "Broki" ziemeļrietumu stūrim;
no 92. līdz 93. -uz dienvidaustrumiem, austrumiem un ziemeļiem, apliecot
 saimniecību "Broki", līdz Murmastienes pagasta robežai;
no 93. līdz 94. -uz austrumiem gar pagasta ceļu Kanči Tiltagals, šķērsojot Inčāres
 strautu, līdz saimniecības "Priedaine" robežai;
no 94. līdz 95. -uz dienvidaustrumiem līdz saimniecības "Gredzentiņi" robežai
 (sakrīt ar saimniecības "Priedaine" dienvidrietumu robežu);
no 95. līdz 96. -uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi (sakrīt ar saimniecības
 "Gredzentiņi" robežu) līdz Varakļānu pagasta un saimniecības
 (kadastra nr.7094-002-0049) robežai.
 Varakļānu pagasts
No 96. līdz 97. -uz dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra nr.7094-002-0049)
 ziemeļrietumu robežu līdz saimniecības
 (kadastra nr.7094-003-0192) ziemeļu stūrim;
no 97. līdz 98. -uz dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra nr.7094-003-0192)
 ziemeļrietumu robežu līdz Varakļānu pagasta robežai;
no 98. līdz 99. -uz dienvidrietumiem pa Varakļānu pagasta robežu līdz
 saimniecības (kadastra nr.7094-002-0050) ziemeļu stūrim;
no 99. līdz 100. -uz dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra nr.7094-002-0050)
 ziemeļrietumu robežu līdz saimniecības "»eičinieks" ziemeļu stūrim;
no 100. līdz 101. -uz dienvidrietumiem gar saimniecības "»eičinieks" ziemeļrietumu
 robežu līdz saimniecības (kadastra nr.7094-002-0054) ziemeļu stūrim;
no 101. līdz 102. -uz dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra nr.7094-002-0054)
 robežu līdz saimniecības (kadastra nr.7094-005-0141) ziemeļu stūrim;
no 102. līdz 103. -uz dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra nr.7094-005-0141)
 ziemeļrietumu robežu līdz saimniecības
 (kadastra nr.7094-002-0045) ziemeļu stūrim;
no 103. līdz 104. -uz dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra nr.7094-002-0045)
 ziemeļrietumu robežu līdz saimniecības
 (kadastra nr.7094-002-0044) ziemeļu stūrim;
no 104. līdz 105. -uz dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra nr.7094-002-0044)
 ziemeļrietumu robežu līdz saimniecības
 (kadastra nr.7094-002-0063) austrumu stūrim;
no 105. līdz 106. -uz ziemeļrietumiem un dienvidiem, apliecot saimniecību (kadastra
 nr.7094-002-0063), līdz saimniecības "Priežusalas" robežai;
no 106. līdz 107. -uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Priežusalas" rietumu robežu
 līdz saimniecības (kadastra nr.7094-002-0066) ziemeļu stūrim;
no 107. līdz 108. -uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem, apliecot saimniecību
 (kadastra nr.7094-002-0066), līdz saimniecības (kadastra
 nr.7094-002-0068) rietumu stūrim;
no 108. līdz 109. -uz dienvidaustrumiem pa saimniecības (kadastra nr.7094-002-0068)
 dienvidrietumu robežu līdz Varakļānu pagasta robežai;
no 109. līdz 110. -uz dienvidaustrumiem pa Varakļānu pagasta robežu līdz saimniecības
 (kadastra nr.7094-003-0015) un akciju sabiedrības "Latgale" robežai;
no 110. līdz 111. -uz dienvidaustrumiem un dienvidiem pa meliorācijas grāvi (sakrīt
 ar akciju sabiedrības "Latgale" robežu) līdz saimniecības (kadastra
 nr.7094-002-0131) ziemeļrietumu stūrim;
no 111. līdz 112. -uz dienvidiem pa saimniecības (kadastra nr.7094-002-0131)
 rietumu robežu līdz saimniecības (kadastra nr.7094-005-0040) robežai;
no 112. līdz 113. -uz rietumiem pa meliorācijas grāvi [sakrīt ar saimniecības (kadastra
 nr.7094-005-0040) robežu] līdz saimniecības
 (kadastra nr.7094-005-0038) ziemeļaustrumu stūrim;
no 113. līdz 114. -uz ziemeļrietumiem pa saimniecības (kadastra nr.7094-005-0038)
 robežu līdz akciju sabiedrības "Latgale" robežai;
no 114. līdz 115. -uz ziemeļrietumiem pa meliorācijas grāvi (sakrīt ar akciju
 sabiedrības "Latgale" robežu) līdz saimniecības (kadastra
 nr.7094-005-0108) austrumu stūrim;
no 115. līdz 116. -uz ziemeļiem un dienvidrietumiem pa meliorācijas grāvi un
 Teicijas upi, apliecot saimniecības (kadastra nr.7094-005-0108)
 austrumu stūri, līdz akciju sabiedrības "Latgale" robežai;
no 116. līdz 117. -uz dienvidrietumiem pa Teicijas upi līdz Atašienes pagasta robežai
 (sakrīt ar Varakļānu pagasta ziemeļu stūri);
no 117. līdz 118. -uz dienvidrietumiem pa Varakļānu pagasta robežu līdz
 saimniecības (kadastra nr.7094-006-0223) austrumu stūrim;
no 118. līdz 119. -uz dienvidiem pa saimniecības (kadastra nr.7094-006-0223)
 rietumu robežu līdz Varakļānu pagasta ziemeļrietumu stūrim;
no 119. līdz 120. -uz dienvidiem pa Varakļānu pagasta robežu līdz saimniecības
 "Kamenes" ziemeļrietumu stūrim;
no 120. līdz 121. -uz dienvidiem pa saimniecības "Kamenes" rietumu robežu līdz
 Varakļānu pagasta robežai;
no 121. līdz 122. -uz dienvidiem pa Varakļānu pagasta robežu līdz saimniecības
 (kadastra nr.7094-006-0222) ziemeļrietumu stūrim;
no 122. līdz 123. -uz dienvidiem pa saimniecības (kadastra nr.7094-006-0222)
 rietumu robežu līdz Varakļānu pagasta robežai;
no 123. līdz 124. -uz dienvidiem pa Varakļānu pagasta rietumu robežu līdz
 saimniecības (kadastra nr.7094-006-0144) ziemeļrietumu stūrim;
no 124. līdz 125. -uz dienvidiem pa saimniecības (kadastra nr.7094-006-0144)
 rietumu robežu līdz saimniecības "Ozoli" robežai;
no 125. līdz 126. -uz dienvidiem un austrumiem, apliecot saimniecību "Ozoli", līdz
 saimniecības (kadastra nr.7094-005-0047) ziemeļrietumu stūrim;
no 126. līdz 127. -uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra
 nr.7094-005-0047) rietumu robežu līdz saimniecības (kadastra
 nr.7094-007-0090) ziemeļu stūrim;
no 127. līdz 128. -uz dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra nr.7094-007-0090)
 rietumu robežu līdz saimniecības (kadastra nr.7094-004-0084)
 ziemeļu stūrim;
no 128. līdz 129. -uz dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra nr.7094-004-0084)
 ziemeļrietumu robežu līdz saimniecības "Lielie Ciematnieki" robežai;
no 129. līdz 130. -uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa saimniecības "Lielie
 Ciematnieki" ziemeļrietumu robežu līdz Varakļānu pagasta robežai;
no 130. līdz 131. -uz dienvidiem pa 170. un 173.kv. austrumu robežstigu gar
 Varakļānu pagasta rietumu robežu līdz saimniecības "Skangaļi"
 rietumu stūrim;
no 131. līdz 132. -uz dienvidaustrumiem pa saimniecības "Skangaļi" dienvidrietumu
 robežu līdz saimniecības (kadastra nr.7094-006-0264)
 ziemeļrietumu robežai (sakrīt ar 174.kv. austrumu robežstigu);
no 132. līdz 133. -uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem pa 174. un 177.kv.
 austrumu robežstigu līdz Varakļānu pagasta robežai;
no 133. līdz 134. -uz dienvidiem pa 177.kv. austrumu robežstigu līdz šosejai
 Jēkabpils Rēzekne;
no 134. līdz 135. -uz ziemeļaustrumiem pa šoseju Jēkabpils Rēzekne līdz Varakļānu
 mežniecības robežai;
no 135. līdz 136. -uz dienvidaustrumiem pa Varakļānu mežniecības robežu (sakrīt
 ar 176.kv. austrumu robežstigu) līdz dzelzceļa līnijai Rīga Zilupe.
 
 Jēkabpils rajons
 Atašienes pagasts
 
 Jēkabpils virsmežniecība
 Atašienes mežniecība
No 136. līdz 137. -uz dienvidrietumiem un dienvidiem pa dzelzceļa līniju Rīga Zilupe
 līdz Atašienes pagasta robežai;
no 137. līdz 138. -uz ziemeļiem, austrumiem un ziemeļaustrumiem pa meliorācijas
 grāvi līdz saimniecības "Zaļumi" dienvidu stūrim;
no 138. līdz 139. -uz ziemeļaustrumiem pa 171.kv. rietumu robežstigu līdz Atašienes
 pagasta robežai;
no 139. līdz 140. -uz ziemeļaustrumiem pa 171.kv. rietumu robežstigu līdz
 saimniecības "Bērzaine" dienvidu robežai;
no 140. līdz 141. -uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības "Bērzaine" dienvidaustrumu
 robežu līdz saimniecības "Avotiņi" dienvidu stūrim;
no 141. līdz 142. -uz austrumiem un ziemeļrietumiem pa 171.kv. rietumu robežstigu,
 apliecot saimniecību "Avotiņi", līdz saimniecības "Brokas"
 dienvidu robežai;
no 142. līdz 143. -uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem, apliecot saimniecību
 "Brokas", līdz saimniecības "Jaunborovka" dienvidu stūrim;
no 143. līdz 144. -uz ziemeļaustrumiem pa 171.kv. rietumu robežstigu
 (sakrīt ar saimniecības "Jaunborovka" austrumu robežu)
 līdz saimniecības "Brokas" robežai;
no 144. līdz 145. -uz ziemeļaustrumiem pa 171.kv. rietumu robežstigu līdz
 saimniecības "Jaunborovka" robežai;
no 145. līdz 146. -uz ziemeļaustrumiem pa 171.kv. rietumu robežstigu līdz
 saimniecības "Stradiņi" robežai;
no 146. līdz 147. -uz ziemeļaustrumiem pa 171.kv. robežstigu līdz Atašienes pagasta
 robežai;
no 147. līdz 148. -uz ziemeļaustrumiem, ziemeļiem un ziemeļrietumiem pa 168.kv.
 rietumu robežstigu līdz saimniecības "Elengofa" dienvidu stūrim;
no 148. līdz 149. -uz ziemeļiem pa 168.kv. rietumu robežstigu līdz Atašienes pagasta
 robežai;
no 149. līdz 150. -uz ziemeļaustrumiem, ziemeļiem un rietumiem pa 168. un 165.kv.
 robežstigu, apliecot pašvaldības zemi, līdz saimniecības "Birzītes" robežai;
no 150. līdz 151. -uz rietumiem pa 165.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības
 "Vecstutka" robežai;
no 151. līdz 152. -uz ziemeļrietumiem pa saimniecības "Vecstutka" ziemeļrietumu
 robežu līdz Atašienes pagasta robežai;
no 152. līdz 153. -uz ziemeļaustrumiem pa 164.kv. dienvidu robežstigu līdz
 saimniecības "Ozolkalns" robežai;
no 153. līdz 154. -uz ziemeļiem, apliecot saimniecību "Ozolkalns", līdz saimniecības
 "Anniņas" robežai;
no 154. līdz 155. -uz ziemeļrietumiem pa 164.kv. dienvidu robežstigu (sakrīt ar
 saimniecības "Anniņas" ziemeļaustrumu robežu) līdz saimniecības
 "Birzītes" austrumu stūrim;
no 155. līdz 156. -uz rietumiem pa 164.kv. dienvidu robežstigu līdz saimniecības
 "Meldri" ziemeļaustrumu stūrim;
no 156. līdz 157. -uz rietumiem pa 164.kv. robežstigu līdz saimniecības "Todorova"
 ziemeļaustrumu robežai;
no 157. līdz 158. -uz rietumiem un dienvidrietumiem pa saimniecības "Todorova"
 ziemeļu robežu līdz saimniecības "Meldri" ziemeļu robežai;
no 158. līdz 159. -uz rietumiem pa saimniecības "Meldri" ziemeļu robežu (sakrīt ar
 164.kv. dienvidu robežstigu) līdz Atašienes pagasta robežai;
no 159. līdz 160. -uz rietumiem, ziemeļiem un rietumiem, apliecot pagasta zemi,
 līdz saimniecības "Strīķi" ziemeļrietumu stūrim;
no 160. līdz 161. -uz dienvidrietumiem pa 164.kv. dienvidu robežstigu līdz Atašienes
 pagasta robežai;
no 161. līdz 162. -uz rietumiem pa Atašienes pagasta ziemeļu robežu līdz
 saimniecības "Ziediņi" robežai;
no 162. līdz 163. -uz ziemeļrietumiem, apliecot saimniecību "Ziediņi", līdz
 saimniecības "Pētersala" austrumu stūrim;
no 163. līdz 164. -uz ziemeļrietumiem pa 164.kv. rietumu robežstigu un pa
 saimniecības "Pētersala" austrumu robežu līdz saimniecības
 "Kieģeļi" dienvidu stūrim;
no 164. līdz 165. -uz ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi un ziemeļiem līdz
 saimniecības "Drivinieki" robežai;
no 165. līdz 166. -uz ziemeļiem pa 164.kv. austrumu robežstigu līdz saimniecības
 "Lejas" dienvidu stūrim;
no 166. līdz 167. -uz ziemeļiem pa 164.kv. rietumu robežstigu līdz Atašienes pagasta zemei;
no 167. līdz 168. -uz ziemeļiem, rietumiem, ziemeļiem un ziemeļaustrumiem,
 apliecot pagasta zemi, līdz saimniecības "Jaunvītiņi" dienvidu stūrim;
no 168. līdz 169. -uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa 155.kv.
 ziemeļrietumu robežstigu līdz saimniecības "Elejas" dienvidu stūrim;
no 169. līdz 170. -uz ziemeļaustrumiem, ziemeļrietumiem un rietumiem, apliecot
 saimniecību "Elejas", līdz saimniecības "Jaunvītiņi" ziemeļu stūrim;
no 170. līdz 171. -uz dienvidrietumiem pa 140.kv. dienvidu robežstigu līdz Atašienes
 pagasta robežai;
no 171. līdz 172. -uz dienvidrietumiem pa 140. un 154.kv. dienvidu robežstigu līdz
 saimniecības "Eiduki" ziemeļu stūrim;
no 172. līdz 173. -uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Eiduki" ziemeļu robežu
 līdz saimniecības "Ezeriņi" robežai;
no 173. līdz 174. -uz dienvidaustrumiem pa 154.kv. dienvidu robežstigu līdz
 saimniecības "Krustiņi" ziemeļu robežai;
no 174. līdz 175. -uz dienvidiem, rietumiem, ziemeļiem un dienvidrietumiem pa
 154.kv. ziemeļu robežstigu līdz saimniecības "Apses" robežai;
no 175. līdz 176. -uz dienvidrietumiem pa 154.kv. ziemeļu robežstigu līdz
 saimniecības "Puriņi" robežai;
no 176. līdz 177. -uz dievidrietumiem pa 154.kv. robežstigu līdz saimniecības
 "Gundegas" robežai;
no 177. līdz 178. -uz dienvidrietumiem pa 154.kv. robežstigu līdz Atašienes pagasta
 robežai;
no 178. līdz 179. -uz dienvidrietumiem pa 154.kv. robežstigu līdz saimniecības
 "Miezīši" robežai;
no 179. līdz 180. -uz dienvidrietumiem pa 154.kv. robežstigu līdz Atašienes pagasta robežai;
no 180. līdz 181. -uz dienvidrietumiem pa 154.kv. robežstigu līdz saimniecības
 "Jaunlejas" robežai;
no 181. līdz 182. -uz dienvidrietumiem pa 154.kv. robežstigu līdz ceļam
 Atašiene Mētriena;
no 182. līdz 183. -uz ziemeļrietumiem pa ceļu Atašiene Mētriena līdz Jēkabpils rajona
 robežai.
 
 Madonas rajons
 Mētrienas pagasts
 
 Madonas virsmežniecība
 Saikavas mežniecība
No 183. līdz 184. -uz ziemeļrietumiem pa ceļu Atašiene Mētriena līdz saimniecības
 "Austriņi" robežai;
no 184. līdz 185. -uz ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi (sakrīt ar 154.kv.
 ziemeļu robežstigu) līdz saimniecības "Jaunāres" robežai;
no 185. līdz 186. -uz ziemeļaustrumiem pa 154.kv. ziemeļu robežstigu līdz Mētrienas
 pagasta zemei;
no 186. līdz 187. -uz ziemeļaustrumiem pa 154.kv. ziemeļu robežstigu līdz
 saimniecības "Jaunrāksala" robežai;
no 187. līdz 188. -uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības "Jaunrāksala"
 dienvidaustrumu robežu līdz Mētrienas pagasta robežai;
no 188. līdz 189. -uz ziemeļaustrumiem pa 140.kv. rietumu robežstigu līdz
 saimniecības "Jaunrāksala" robežai;
no 189. līdz 190. -uz ziemeļiem, dienvidrietumiem un dienvidiem, apliecot
 saimniecību "Jaunrāksala", līdz saimniecības "Jaunāres" robežai;
no 190. līdz 191. -uz dienvidrietumiem pa 182.kv. dienvidu robežstigu līdz
 saimniecības "Rāksala" ziemeļu stūrim;
no 191. līdz 192. -uz dienvidrietumiem pa 181.kv. dienvidu robežstigu līdz
 saimniecības "Pakalni" robežai;
no 192. līdz 193. -uz dienvidrietumiem pa 181.kv. dienvidu robežstigu līdz Mētrienas
 pagasta robežai;
no 193. līdz 194. -uz dienvidrietumiem pa 181.kv. dienvidu robežstigu līdz
 saimniecības "Zemītes" robežai;
no 194. līdz 195. -uz ziemeļrietumiem un dienvidrietumiem pa 181. un 152.kv.
 kontūrgrāvi līdz ceļam Atašiene Mētriena;
no 195. līdz 196. -uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa ceļu Atašiene Mētriena līdz
 saimniecības "Ļūmāni" robežai;
no 196. līdz 197. -uz ziemeļaustrumiem un ziemeļiem pa 136.kv. rietumu robežstigu
 līdz saimniecības "Silgali" robežai;
no 197. līdz 198. -uz ziemeļiem pa 136.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības
 "Amati" robežai;
no 198. līdz 199. -uz ziemeļiem pa 136.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības
 "Mētriņas" robežai;
no 199. līdz 200. -uz austrumiem un ziemeļiem pa 136. un 137.kv. robežstigu līdz
 saimniecības "Medņu riests" robežai;
no 200. līdz 201. -uz ziemeļiem pa 137.kv. ziemeļrietumu robežstigu līdz
 saimniecības "Lejasrubeņi" robežai;
no 201. līdz 202. -uz ziemeļiem pa 137.kv. ziemeļu robežstigu līdz saimniecības
 "Šūmāni" robežai;
no 202. līdz 203. -uz ziemeļiem un ziemeļaustrumiem pa 137. un 138.kv. ziemeļu
 robežstigu līdz Mētrienas pagasta robežai;
no 203. līdz 204. -uz ziemeļaustrumiem pa 138.kv. ziemeļu robežstigu līdz
 saimniecības "Odzienas-7" robežai;
no 204. līdz 205. -uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības "Odzienas-7" ziemeļu
 robežu līdz saimniecības "Rubeņi" robežai;
no 205. līdz 206. -uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem pa saimniecības
 "Rubeņi" austrumu robežu līdz saimniecības "Melderkalns"
 dienvidaustrumu stūrim;
no 206. līdz 207. -uz ziemeļaustrumiem pa 134.kv. rietumu robežstigu līdz
 saimniecības "Dzērvītes" robežai;
no 207. līdz 208. -uz ziemeļaustrumiem pa 134.kv. rietumu robežstigu līdz
 saimniecības "Pilskalni" robežai;
no 208. līdz 209. -uz ziemeļaustrumiem pa 134.kv. rietumu robežstigu līdz
 saimniecības "Uzkalni" dienvidu stūrim;
no 209. līdz 210. -uz ziemeļaustrumiem pa 134.kv. austrumu robežstigu līdz Sildu
 ezera rietumu galam (sakrīt ar saimniecības "Krastmaļi" dienvidu stūri);
no 210. līdz 211. -uz ziemeļaustrumiem pa 126.kv. rietumu robežstigu līdz
 saimniecības "Aizdegļi" dienvidu stūrim;
no 211. līdz 212. -uz ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi (sakrīt ar 126.kv.
 ziemeļrietumu robežstigu) līdz saimniecības "Gravāni" robežai;
no 212. līdz 213. -uz ziemeļaustrumiem pa 126.kv. ziemeļu robežstigu līdz
 saimniecības "Dūkstupi" dienvidu stūrim;
no 213. līdz 214. -uz ziemeļaustrumiem pa 126.kv. ziemeļu robežstigu līdz
 saimniecības "Purmalas" dienvidu stūrim;
no 214. līdz 215. -uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības "Purmalas" dienvidu robežu
 līdz saimniecības "Aizelksnes" dienvidu stūrim;
no 215. līdz 216. -uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības "Aizelksnes" dienvidu
 robežu līdz Mētrienas pagasta robežai;
no 216. līdz 217. -uz ziemeļaustrumiem, apliecot pagasta zemi, līdz saimniecības
 "Lazdiņas" dienvidu stūrim;
no 217. līdz 218. -uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības "Lazdiņas" dienvidaustrumu
 robežu līdz saimniecības "Rozes" dienvidu stūrim;
no 218. līdz 219. -uz ziemeļaustrumiem pa Jaunislienas upi līdz saimniecības "Degļi"
 robežai;
no 219. līdz 220. -uz ziemeļiem, apliecot saimniecību "Degļi", līdz Mētrienas pagasta
 robežai;
no 220. līdz 221. -uz ziemeļrietumiem pa 111.kv. rietumu robežstigu līdz
 saimniecības "Bērzi" robežai;
no 221. līdz 222. -uz ziemeļrietumiem pa 111.kv. rietumu robežstigu līdz
 saimniecības "Prausala" austrumu robežai;
no 222. līdz 223. -uz ziemeļiem pa 111.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības
 "Medņu riests" dienvidu stūrim;
no 223. līdz 224. -uz ziemeļiem pa 111.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības
 "Mazleiši" dienvidu stūrim;
no 224. līdz 225. -uz ziemeļiem pa saimniecības "Mazleiši" austrumu robežu līdz
 saimniecības "Jaunrozes" dienvidu robežai;
no 225. līdz 226. -uz ziemeļiem pa 108.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības
 "Celmiņi" austrumu robežai;
no 226. līdz 227. -uz ziemeļiem pa 108.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības
 "Lielnieki" dienvidu robežai;
no 227. līdz 228. -uz ziemeļaustrumiem pa 108.kv. ziemeļu robežstigu līdz
 saimniecības "Lielnieki" dienvidaustrumu stūrim;
no 228. līdz 229. -uz austrumiem, ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem pa 106.
 un 101.kv. rietumu robežstigu līdz 101.kv. ziemeļrietumu stūrim;
no 229. līdz 1. -uz austrumiem pa 101., 102., 103., 104. un 105.kv. ziemeļu
 robežstigu līdz 105.kv. ziemeļrietumu stūrim.
 
 Murmastienes pagasts
 Siksala
No 230. līdz 231. -no Murmastienes pagasta ceļa Murmastiene Siksala, apliecot
 Siksalas ezera rietumu krastu, līdz saimniecības "Ezerkrasts" un
 saimniecības (kadastra nr.7078-002-0007) robežai;
no 231. līdz 232. -uz dienvidiem gar Siksalas ezera krastu līdz saimniecības (kadastra
 nr.7078-002-0007) dienvidaustrumu robežai;
no 232. līdz 233. -uz dienvidrietumiem, rietumiem un ziemeļrietumiem pa 141.kv.
 ziemeļu un 135.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Rutki"
 dienvidu robežai;
no 233. līdz 234. -uz ziemeļiem pa 135.kv. austrumu robežstigu (sakrīt ar saimniecības
 "Rutki" rietumu robežu) līdz saimniecības "Ezerkrasts" robežai;
no 234. līdz 235. -uz dienvidrietumiem un ziemeļaustrumiem pa 135.kv. austrumu
 robežstigu līdz Murmastienes pašvaldības ceļam Siksala-Mētriena;
no 235. līdz 236. -uz ziemeļaustrumiem, austrumiem, dienvidaustrumiem un
 dienvidiem pa 128.kv. dienvidaustrumu un 129.kv. dienvidu
 robežstigu līdz ceļam Murmastiene-Siksala.
 Mētrienas pagasts
 Saliņas
No 236. līdz 237. -no 139.kv. dienvidrietumu robežstigas un Vabulītes (Oklās) upītes
 krustpunkta, apliecot saimniecību "Saliņas", līdz 153.kv.
 ziemeļaustrumu stūrim;
no 237. līdz 236. -uz ziemeļiem, austrumiem un dienvidiem, apliecot saimniecību
 "Saliņas", līdz Vabulītes (Oklajai) upītei.
 Ozolsala
No 238. līdz 239. -no 110.kv. dienvidrietumu stūra, apliecot saimniecību "Ozolsala",
 līdz 111.kv. ziemeļaustrumu stūrim;
no 239. līdz 238. -no 111.kv. ziemeļaustrumu stūra, apliecot saimniecību "Ozolsala",
 līdz 110.kv. dienvidrietumu stūrim.
 Stingrā režīma zona
No 240. līdz 241. -no 158.kv. ziemeļaustrumu stūra pa tā austrumu robežu līdz
 dienvidaustrumu stūrim;
no 241. līdz 242. -no 158.kv. dienvidaustrumu stūra, šķērsojot 167. un daļēji 170.kv.
 dienvidrietumu virzienā, līdz Pieslaista ezeram, ietverot tā dienvid-
 austrumu un dienvidu krastu, un līdz 169.kv. austrumu robežstigai;
no 242. līdz 243. -no Pieslaista ezera pa 169. un 172.kv. austrumu robežstigu 1īdz
 172.kv. dienvidaustrumu stūrim;
no 243. līdz 244. -no 172.kv. dienvidaustrumu stūra pa robežstigu uz
 dienvidrietumiem līdz 172.kv. dienvidrietumu stūrim;
no 244. līdz 245. -no 172.kv. dienvidrietumu stūra ziemeļu virzienā pa 172., 169.
 un 166.kv. rietumu robežstigu līdz punktam, kas atrodas 750 m
 uz dienvidiem no 157.kv. dienvidrietumu stūra;
no 245. līdz 246. -no punkta uz 166.kv. rietumu robežstigas, kurš atrodas 750 m uz
 dienvidiem no 157.kv. dienvidrietumu stūra, uz ziemeļrietumiem
 līdz 156.kv. un tālāk pa šā kv. robežstigu līdz 156.kv. rietumu stūrim;
no 246. līdz 247. -no 156.kv. rietumu stūra uz ziemeļaustrumiem pa robežstigu līdz
 rezervāta robežai Murmastienes pagasta Vērstiņsalā;
no 247. līdz 248. -no rezervāta robežas Vērstiņsalā uz ziemeļaustrumiem pa
 meliorācijas grāvi līdz 143.kv. dienvidu robežstigai;
no 248. līdz 240. -no meliorācijas grāvja un 143.kv. robežstigas krustpunkta uz
 austrumiem pa 143. (ietverot Lisiņa ezera dienvidu krastu), 146.,
 147. un 148.kv. dienvidu robežstigu līdz 158.kv. ziemeļaustrumu stūrim.

Piezīme . Valsts meža kvartālu numuri doti pēc 1984.gada mežierīcības datiem.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Teiču dabas rezervāta likums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 16.03.2000.Stājas spēkā: 19.04.2000.Zaudē spēku: 05.06.2008.Tēma: Vides tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 121/122, 05.04.2000.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 9, 04.05.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
3993
19.04.2000
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"