Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumus Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas".
Ministru kabineta noteikumi Nr.322

Rīgā 1995.gada 31.oktobrī (prot. nr. 59, 52.§)
Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas
Izdoti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām12.pantu,
likuma “Par pašvaldībām12.pantu un likuma “Par uzņēmējdarbību32.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka pašvaldību nodevu (tālāk tekstā — “nodevas”) uzlikšanas kārtību un kārtību, kādā pašvaldības iekasē maksu par darbībām, kas apliekamas ar valsts nodevu.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. īpaša režīma zona — Ministru kabineta noteikta pašvaldības teritorijas daļa, kurā ir ierobežota transportlīdzekļu kustība;

2.2. publiska vieta — ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kurā ietilpst braucamā daļa, ietve, nomale, sadalošā josla u.tml.), tuneļi, laukumi, gājēju apakšzemes pārejas, dzelzceļu staciju, autoostu un lidostu zāles, gaiteņi, satiksmes ejas, parki un citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas, kā arī neiznomāta, neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts vai pašvaldību zeme.

II. Nodevu objekti

3. Nodevas uzliekamas tikai likuma “Par nodokļiem un nodevām” (Latvijas Vēstnesis, 1995, 26.nr.) 12.panta pirmajā un otrajā daļā norādītajiem nodevu objektiem.

4. Par darbībām, ko pašvaldība veic saistībā ar nodevu uzlikšanu, nav iekasējama papildu maksa. Tai jābūt iekļautai attiecīgās nodevas likmē.

5. Ar nodevu nav apliekami pakalpojumi, kas jau ir aplikti ar valsts nodevām.

1. Pašvaldības domes (padomes) un tās izveidoto iestāžu sniegtie pakalpojumi

6. Ar nodevu var aplikt tikai šo noteikumu pielikumā minētos pašvaldības domes (padomes) un tās izveidoto iestāžu sniegtos pakalpojumus.

7. Ja ar pašvaldību patstāvīgo funkciju izpildi saistītos pakalpojumus, izņemot šo noteikumu 6.punktā minētos pakalpojumus, sniedz pašvaldības dome (padome) vai tās izveidotas iestādes, tām ir jābūt patstāvīgai grāmatvedības uzskaitei un jānodrošina nodokļu maksājumi un citi obligātie maksājumi saskaņā ar likumiem un Ministru kabineta noteikumiem, kas regulē uzņēmējdarbību.  

2. Izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošana publiskās vietās

8. Nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura pasākumus attiecīgajai pašvaldībai piederošās telpās un (vai) publiskās vietās.    

3. Atpūtnieku un tūristu uzņemšana

9. Nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu maksātāji ir personas (atpūtnieki un tūristi), kuras attiecīgās pašvaldības teritorijā uzturas kempingos, viesnīcās, atpūtas namos, pansionātos, īres namos un citās vietās, kur tūristus un atpūtniekus uzņem un izmitina par maksu. Nodevas iemaksu pašvaldības budžetā nodrošina personas, kuras tūristus vai atpūtniekus uzņem un izmitina par maksu.

10. Par nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu nav uzskatāmas biļetes vai ieejas kartes, kas personām dod iespēju apmeklēt kādu no pašvaldības teritorijā esošajiem muzejiem, izstādēm, brīvdabas objektiem un citiem objektiem.  

4. Tirdzniecība publiskās vietās

11. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras tirgojas publiskās vietās.

12. No nodevas par tirdzniecību publiskās vietās atbrīvojamas personas, kuras tirgojas speciāli šim nolūkam iekārtotās vietās (veikalos, kioskos, kafejnīcās, bāros un citās speciāli tirdzniecībai iekārtotās vietās), kā arī slēgtās vai atklātās vietās, kas atrodas kādas personas īpašumā, valdījumā vai lietojumā un šī persona nav pašvaldība.

13. Ar nodevu par tirdzniecību publiskās vietās nav apliekami juridisku vai fizisku personu sniegtie pakalpojumi attiecīgās pašvaldības teritorijā.  

5. Visu veidu dzīvnieku turēšana

14. Nodevas par visu veidu dzīvnieku turēšanu maksātāji ir fiziskas personas, kuras attiecīgās pašvaldības teritorijā uztur suņus, kaķus vai citus dzīvniekus.

15. No nodevas par visu veidu dzīvnieku turēšanu atbrīvojami redzes invalīdi, privātmāju īpašnieki (izņemot privāto daudzdzīvokļu māju īpašniekus un īrniekus) un zemnieku saimniecības, ja attiecīgās personas ievēro attiecīgās pašvaldības izdotos saistošos noteikumus par dzīvnieku turēšanu.    

6. Transportlīdzekļu iebraukšana īpaša režīma zonās

16. Nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonās maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kas iebrauc vai novieto transportlīdzekļus zonās vai teritorijās, kuras Ministru kabinets noteicis kā īpaša režīma zonu attiecīgās pašvaldības teritorijā.

17. No nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonās atbrīvojamas fiziskās personas, kurām attiecīgajā teritorijā ir pastāvīgā dzīvesvieta vai atrodas īpašumā (valdījumā) nekustamais īpašums, avārijas transports, specializētais transports (pildot dienesta pienākumus), sabiedriskais transports, policijas transports, visu grupu invalīdi, kuri vada automobiļus ar rokas vadību, kā arī tie automobiļu vadītāji, kuri pārvadā I grupas invalīdus.    

7. Reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošana publiskās vietās

18. Nodevas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras uz pašvaldības īpašumā vai teritorijā esošām ēkām, kā arī citās tam atvēlētās vietās izvieto vizuālu komerciāla rakstura informāciju.

19. Ar nodevu par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās nav apliekama juridisko personu izvietotā vizuālā informācija, kas informē par to veikto uzņēmējdarbību, ja minētā informācija izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās personas uzņēmējdarbības veikšanas vietas.    

8. Laivu, motorlaivu un jahtu turēšana

20. Nodevas par laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras attiecīgajai pašvaldībai piederošu ūdenstilpju krastos novieto laivas, motorlaivas vai jahtas.

21. Nodeva par laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu nav attiecināma uz valsts glābšanas (avāriju) dienestiem, Nacionālo bruņoto spēku robežsargu daļām, kā arī uz ostu pārvaldēm piederošu kuģu, laivu, jahtu un motorlaivu novietošanu.   

9. Pašvaldību simbolikas izmantošana

22. Nodevas par pašvaldību simbolikas izmantošanu maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras izmanto attiecīgās pašvaldības simboliku reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā vai citiem komerciāliem mērķiem.  

III. Saistošo noteikumu par nodevu uzlikšanu noformēšanas un reģistrācijas kārtība

23. Pašvaldību izdotajos saistošajos noteikumos par katras atsevišķas nodevas uzlikšanu (tālāk tekstā — “saistošie noteikumi”) jābūt ietvertai šādai informācijai:

23.1. ar nodevu apliekamais objekts;

23.2. nodevas likme;

23.3. nodevas maksātāji;

23.4. maksāšanas laikposms un samaksas termiņš;

23.5. to personu loks, kuras atbrīvojamas no nodevas vai kurām piemērojami nodevas maksāšanas atvieglojumi;

23.6. nodevas iekasēšanas kārtība un tās kontroles mehānisms;

23.7. līdzekļu izmantošanas mērķis (ja nodeva tiks ieskaitīta speciālajā budžetā).

24. Saistošie noteikumi (oriģināls un noraksts) par katras nodevas uzlikšanu iesniedzami reģistrācijai Finansu ministrijā trīs darbadienu laikā pēc to parakstīšanas.

25. Finansu ministrija saistošos noteikumus izskata 15 dienu laikā no to iesniegšanas dienas. Ja saistošie noteikumi reģistrācijai tiek sūtīti pa pastu, tiek ņemts vērā to nosūtīšanas un saņemšanas datums un pasta zīmogs.

26. Ja nodevas uzliktas atbilstīgi likuma “Par nodokļiem un nodevām” un šo noteikumu prasībām, Finansu ministrija reģistrē saistošos noteikumus un informē par to Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

27. Reģistrētie saistošie noteikumi pašvaldības teritorijā stājas spēkā likuma “Par nodokļiem un nodevām12.pantā noteiktajā kārtībā.

28. Ja iesniegtajos saistošajos noteikumos Finansu ministrija konstatē pretrunas ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”, šiem noteikumiem vai citiem tiesību aktiem, saistošie noteikumi netiek reģistrēti un tos kopā ar motivētu lēmumu nosūta pārskatīšanai attiecīgās pašvaldības domei (padomei).

29. Ja iesniegtie saistošie noteikumi netiek reģistrēti, Finansu ministrija par to informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kas pieņem lēmumu par to apturēšanu likuma “Par pašvaldībām” (Latvijas Vēstnesis, 1994, 61.nr.; 1995, 96.nr.) 49.pantā noteiktajā kārtībā.

IV. Pašvaldības budžetā ieskaitāmo valsts nodevu iekasēšana

30. Pašvaldība ir tiesīga iekasēt valsts nodevas par speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par uzņēmējdarbības ierobežojumiem.

31. Pašvaldības iekasēto valsts nodevu apmērs, kuru pašvaldība pilnīgi vai daļēji ieskaita savā budžetā, nedrīkst pārsniegt Ministru kabineta noteikumos paredzētās valsts nodevu likmes. Pašvaldības nav tiesīgas ņemt papildu maksu par darbībām, kas veiktas saistībā ar šo nodevu iekasēšanu.

32. Pašvaldība nav tiesīga iekasēt jebkādu maksu par cita veida uzņēmējdarbību, kā arī par piekrišanas vai atļaujas saņemšanu uzņēmējdarbībai, ja šo maksu neparedz likumi vai Ministru kabineta noteikumi.

V. Atbildība par šo noteikumu pārkāpumiem

33. Pašvaldības nav tiesīgas savā teritorijā piemērot saistošos noteikumus par nodevu uzlikšanu, ja uz tiem nav atzīmes par reģistrāciju Finansu ministrijā.

34. Nodevas, kas iekasētas atbilstīgi saistošajiem noteikumiem, kuri nav reģistrēti Finansu ministrijā un ir apturēti likumā noteiktajā kārtībā, atlīdzināmas attiecīgajiem nodevas maksātājiem vai pakalpojumu saņēmējiem 15 dienu laikā no saistošo noteikumu apturēšanas brīža. Atmaksājamās summas tiek aprēķinātas, ievērojot Latvijas Bankas noteiktās refinansēšanas likmes laikā, kad nodeva tika nepareizi iekasēta. Ja samaksāto nodevu nav iespējams atlīdzināt personai, no kuras tā iekasēta, attiecīgā summa tiek ieskaitīta valsts budžetā.

35. Nodevu iekasēšanu kontrolē Valsts ieņēmumu dienests.

36. Likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteikto soda sankciju piemērošana šo noteikumu pārkāpuma gadījumos neizslēdz vainīgo pašvaldības amatpersonu saukšanu pie likumā noteiktās atbildības.

VI. Pārejas jautājumi

37. Tiem pašvaldību izdotajiem saistošajiem noteikumiem, kuri iesniegti reģistrācijai Finansu ministrijā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un atbilst likuma “Par nodokļiem un nodevām” prasībām, līdz 1996.gada 1.janvārim tiek piešķirts reģistrācijas numurs.

38. Ja līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai reģistrācijai iesniegtajos saistošajos noteikumos Finansu ministrija konstatē pretrunas ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”, šiem noteikumiem vai citiem tiesību aktiem, attiecīgo saistošo noteikumu darbība saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām49.pantu ar 1996.gada 1.janvāri tiek apturēta un atbilstīgi tiem uzliktās nodevas tiek pasludinātas par nelikumīgām.

39. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1995.gada 28.marta noteikumus nr.62 “Par kārtību, kādā pašvaldības ir tiesīgas uzlikt pašvaldību nodevas” (Latvijas Vēstnesis, 1995, 53., 90.nr.).

Ministru prezidents M.Gailis

Finansu ministre I.Sāmīte
Pielikums
Ministru kabienta
1995. gada 31. oktobra
noteikumiem Nr. 322
Pašvaldības domes (padomes) un tās izveidoto iestāžu sniegtie pakalpojumi, kas apliekami ar pašvaldības nodevu

1. Dažādu veidu izziņu, norakstu un izrakstu (tālāk tekstā — “izziņas”) izsniegšana pēc personu pieprasījuma un pakalpojumi, kas saistīti ar to izsniegšanu:

1.1. izziņas no pašvaldības arhīva;

1.2. izziņas par ģimenes sastāvu vai dzīvesvietu;

1.3. izziņas no mājas grāmatas;

1.4. rekomendāciju un raksturojumu izsniegšana;

1.5. pašvaldības domes (padomes) lēmumu vai protokolu kopiju izsniegšana;

1.6. mājas grāmatu izsniegšana.

2. Pakalpojumi, kas saistīti ar operācijām ar nekustamo īpašumu:

2.1. dokumentācijas gatavošana vai dokumentu kopiju izsniegšana zemes lietošanas gadījumos;

2.2. zemes robežu plānu izkopējumi;

2.3. būvniecības projektu saskaņošana;

2.4. piedalīšanās komisijās būvju nodošanā ekspluatācijā;

2.5. izziņas par nekustamā īpašuma piederību izsniegšana.

Finansu ministre I.Sāmīte
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 322Pieņemts: 31.10.1995.Stājas spēkā: 10.11.1995.Zaudē spēku: 01.07.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 174, 09.11.1995.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
37709
10.11.1995
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)