Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2002. gada 18. jūnija noteikumus Nr. 245 "Noteikumi par Latvijas pilsoņu pasēm, nepilsoņu pasēm un bezvalstnieku ceļošanas dokumentiem".
Ministru kabineta noteikumi nr. 310

(prot. nr. 58, 5.§)
Noteikumi par Latvijas pilsoņu pasēm
Izdoti saskaņā ar likumu “Par 1925.gada 1.aprīļa likuma
“Ministru kabineta iekārta” atjaunošanu” 14.panta 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka Latvijas Republikas pasu izsniegšanas un lietošanas kārtību.

2. Visiem Latvijas pilsoņiem, kas sasnieguši 16 gadu vecumu un ir reģistrējušies Iedzīvotāju reģistrā, ir jāsaņem Latvijas pilsoņa pase (tālāk tekstā — pase”). Bērniem līdz piecu gadu vecumam, kuri izbrauc uz ārvalsti, pase izsniedzama uz gadu vai uz ceļojuma laiku (ja tas ir ilgāks par gadu), no piecu gadu vecuma — uz pieciem gadiem vai īsāku laiku, kas atlicis līdz 16 gadu vecuma sasniegšanai. Ja ceļojuma laikā vai mēneša laikā pēc atgriešanās bērns sasniedz 16 gadu vecumu, pasi izsniedz uz 10 gadiem. Bērna vecākiem vai aizbildņiem jāuzņemas atbildība par pases saglabāšanu.

3. Pasi izsniedz Latvijas pilsoņiem, kuru pilsonība ir reģistrēta Iedzīvo tāju reģistrā atbilstīgi Pilsonības likuma noteikumiem.

4. Pases izgatavo pēc vienota parauga latviešu un angļu valodā.

5. Pasē par pilsoni ieraksta šādas ziņas:

5.1. vārds, uzvārds;

5.2. dzimšanas datums;

5.3. dzimums;

5.4. personas kods;

5.5. tautība;

5.6. dzimšanas vieta.

6. Personas vārdu un uzvārdu ieraksta saskaņā ar latviešu valodas pareizrakstības likumiem. Ja persona vēlas, tās vārda un uzvārda oriģinālforma, pamatojoties uz to apliecinošu dokumentu, ierakstāma ailē “īpašās atzīmes”. Vārda un uzvārda oriģinālformu apliecinošu dokumentu iesniedz pati persona.

7. Pasē ieraksta šādas ziņas par bērniem līdz 16 gadu vecumam:

7.1. vārds, uzvārds;

7.2. dzimšanas datums;

7.3. dzimums;

7.4. personas kods.

8. Pasē izdara šādas atzīmes:

8.1. dzimtsarakstu nodaļas un pagastu valdes — par laulības reģistrāciju un laulības šķiršanu;

8.2. pilsētu, rajonu vai pagastu pašvaldību institūcijas — par reģistrāciju dzīvesvietā un izbraukšanu no dzīvesvietas;

8.3. policijas iestādes — likumā paredzētajos gadījumos, ja pilsoņi izvairās labprātīgi maksāt alimentus savu bērnu uzturēšanai. Līdzās atzīmei tiek iespiests attiecīgs spiedogs;

8.4. medicīniskās iestādes — par pases īpašnieka asins grupu un rezus faktoru un aizliegumu patologanatomiskai izmeklēšanai un orgānu izņemšanai;

8.5. vēlēšanu komisijas — par piedalīšanos vēlēšanās vai referendumā;

8.6. iestādes, kas kārto laulāto mantisko attiecību reģistru, — par laulības līgumu.

Šajā nolikumā neparedzētas atzīmes pasē izdarīt aizliegts.

(Grozīts ar MK 12.12.2000. noteikumiem Nr. 430)

9. Pasi pilsonim izsniedz uz 10 gadiem. Personām pēc 60 gadu vecuma sasniegšanas pasi izsniedz uz 50 gadiem.   

II. Pasu izsniegšana un to lietošana

10. Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojošajiem Latvijas pilsoņiem pases izsniedz un apmaina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pilsētu vai rajonu nodaļas pēc pilsoņu reģistrētās dzīvesvietas. Ārvalstīs pastāvīgi dzīvojošajiem Latvijas pilsoņiem pases izsniedz Latvijas Republikas diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde attiecīgajā ārvalstī vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

(Grozīts ar MK 12.12.2000. noteikumiem Nr. 430)

11. Pasi izsniedz 15 darbadienu laikā pēc nepieciešamo dokumentu iesniegšanas; ja pase nozaudēta, nozagta vai gājusi bojā no īpašnieka neatkarīgu iemeslu dēļ, — mēneša laikā.

12. Lai saņemtu pasi, pilsonim jāiesniedz šādi dokumenti:

12.1. noteikta parauga iesniegums;

12.2. dzimšanas apliecība;

12.3. trīs fotokartītes 35 x 45 mm (vienā blokā).

13. Dokumenti pases apmaiņai jāiesniedz mēneša laikā, ja:

13.1. notecējis pases derīguma termiņš;

13.2. pase kļuvusi lietošanai nederīga;

13.3. mainīts vārds, uzvārds;

13.4. mainīta tautība;

13.5. ierakstos konstatētas neprecizitātes.

14. Lai apmainītu pasi, mēneša laikā jāiesniedz šādi dokumenti:

14.1. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes noteikta parauga iesniegums;

14.2. apmaināmā pase;

14.3. trīs fotokartītes 35 x 45 mm (vienā blokā).

(Grozīts ar MK 12.12.2000. noteikumiem Nr. 430)

15. Ja pases saņemšana saistīta ar vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu vai neprecizitāšu labojumiem iepriekšējās pases ierakstos, personām papildus jāiesniedz likumos un citos normatīvajos aktos paredzētie dokumenti, kas apliecina minētos faktus.

(MK 12.12.2000. noteikumu Nr. 430 redakcijā)

16. Ja pase nozaudēta, nozagta vai gājusi bojā no īpašnieka neatkarīgu iemeslu dēļ, mēneša laikā jāiesniedz šādi dokumenti:

16.1. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes noteikta parauga iesnie gums;

16.2. paskaidrojums;

16.3. izraksts no mājas grāmatas vai izziņa (forma nr.16);

16.4. 4 fotokartītes 35 x 45 mm (vienā blokā);

16.5. policijas iestādes atbilde uz personas iesniegto ziņojumu, ja pase nozagta.

(Grozīts ar MK 12.12.2000. noteikumiem Nr. 430)

17. Saņemot pasi pirmo reizi vai to apmainot, dokumenti un fotokartītes pases noformēšanai jāiesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pilsētas vai rajona nodaļā pēc pilsoņa reģistrētās dzīvesvietas.

Ārvalstīs dzīvojošie Latvijas pilsoņi šos dokumentus var iesniegt Latvijas Republikas diplomātiskajā pārstāvniecībā vai konsulārajā iestādē attiecīgajā ārvalstī.

(Grozīts ar MK 12.12.2000. noteikumiem Nr. 430)

18. Latvijas pilsoņiem mēneša laikā pēc 16 gadu vecuma sasniegšanas jāiesniedz dokumenti un fotokartītes pases saņemšanai.

Saņemot pasi sakarā ar 16 gadu vecuma sasniegšanu, tautību pasē ieraksta atbilstīgi tēva vai mātes tautībai — atkarībā no pases saņēmēja nacionālās pašapziņas.

19. Pasē, kas izsniegta apmaiņas kārtībā vai nozaudētās, nozagtās vai bojā gājušās pases vietā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālā nodaļa izdara ierakstus par bērniem līdz 16 gadu vecumam, atzīmi par laulības reģistrāciju un, ja personai ir pienākums maksāt alimentus, nodrošina šo noteikumu 8.3.apakšpunkta izpildi. Visiem ierakstiem pasē jāatbilst attiecīgajiem Iedzīvotāju reģistra datiem par personu.

(MK 12.12.2000. noteikumu Nr. 430 redakcijā)

20. Valsts nodevas likmi par pases izsniegšanu nosaka Ministru kabinets.

21. Pilsoņiem ir pienākums uzglabāt pases saudzīgi un kārtīgi. Par pases zādzību vai bojāeju pilsonim jāziņo policijas iestādēm.

22. Pase jānodod vai tajā izdarāmas atzīmes šādos gadījumos:

22.1. ja persona likumā noteiktajā kārtībā atteikusies no Latvijas pilsonības, mēneša laikā persona pasi nodod Naturalizācijas pārvaldes reģionālajā nodaļā atbilstoši dzīvesvietai, ārvalstīs dzīvojoša persona — Latvijas Republikas diplomātiskajā pārstāvniecībā vai konsulārajā iestādē attiecīgajā ārvalstī tālākai nosūtīšanai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei;

22.2. ja personai likumā noteiktajā kārtībā Latvijas pilsonība atņemta, mēneša laikā persona pasi nodod Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā atbilstoši dzīvesvietai, ārvalstīs dzīvojoša persona — Latvijas Republikas diplomātiskajā pārstāvniecībā vai konsulārajā iestādē attiecīgajā ārvalstī tālākai nosūtīšanai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei;

22.3. mirušas personas pase divu nedēļu laikā nododama attiecīgajā dzimtsarakstu nodaļā, kas pēc personas miršanas reģistrācijas pasi nogādā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē norakstīšanai un nodošanai Valsts arhīvā.

(MK 12.12.2000. noteikumu Nr. 430 redakcijā)

23. Atrastās pases jānodod Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pilsētas vai rajona nodaļai.

(Grozīts ar MK 12.12.2000. noteikumiem Nr. 430)

24. Apcietinātajām personām, kuras notiesātas ar brīvības atņemšanu, kā arī personām, kuras nosacīti notiesātas ar brīvības atņemšanu, notiesāto obligāti iesaistot darbā, pasi atņem izziņas iestādes, iepriekšējās izmeklēšanas iestādes vai tiesa, un tā glabājas soda izciešanas vietā. Atbrīvojot no apcietinājuma vai soda izciešanas, pasi atdod tās īpašniekam.

25. Aizliegts atņemt pilsoņiem pasi, izņemot likumos un šajā nolikumā paredzētajos gadījumos, kā arī aizliegts pieņemt vai nodot pasi ķīlā.

26. Pilsoņiem, saņemot pasi vai to apmainot, jāreģistrējas uz laiku vai pastāvīgu dzīvi savā dzīvesvietā attiecīgajā pilsētas, rajona vai pagasta pašvaldības institūcijā.

27. Personas un amatpersonas par šo noteikumu neievērošanu tiek sauktas pie atbildības saskaņā ar likumiem.

III. Pārejas jautājumi

28. Atzīt par spēku zaudējušiem:

28.1. Ministru padomes 1992. gada 5. jūnija lēmumu nr. 216 “Par Nolikumu par Latvijas Republikas pilsoņu pasēm” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 32. nr.; oficiāls izdevums AP MP, 1993, 4. nr.; Latvijas Vēstnesis, 1993, 52. nr.; 1995, 51. nr.);

28.2. Ministru padomes 1993. gada 21. janvāra lēmumu nr. 37 “Par papildinājumiem un grozījumiem Latvijas Republikas Ministru padomes 1992. gada 5. jūnija lēmumā nr. 216 “Par Nolikumu par Latvijas Republikas pilsoņu pasēm” (oficiāls izdevums AP MP, 1993, 4. nr.);

28.3. Ministru padomes 1993. gada 15. jūlija lēmuma nr. 389 “Par atzīmēm Latvijas Republikas pilsoņu pasēs, citu valstu pilsoņu personas dokumentos un bezvalstnieku apliecībās” (Latvijas Vēstnesis, 1993, 52. nr.) 1. punktu.

29. Atzīt par nederīgām Latvijas pilsoņu rīcībā esošās bijušās PSRS iekšzemes pases ar 1998.gada 1.janvāri.

(MK 21.10.1997. noteikumu Nr. 361 redakcijā)

Ministru prezidents M.Gailis

Tieslietu ministrs R.Apsītis
Rīgā 1995. gada 24. oktobrī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Latvijas pilsoņu pasēm Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 310Pieņemts: 24.10.1995.Stājas spēkā: 02.11.1995.Zaudē spēku: 01.07.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 169, 01.11.1995.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
37547
{"selected":{"value":"16.12.2000","content":"<font class='s-1'>16.12.2000.-30.06.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.12.2000","iso_value":"2000\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2000.-30.06.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.10.1997","iso_value":"1997\/10\/25","content":"<font class='s-1'>25.10.1997.-15.12.2000.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.07.1997","iso_value":"1997\/07\/19","content":"<font class='s-1'>19.07.1997.-24.10.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.11.1995","iso_value":"1995\/11\/02","content":"<font class='s-1'>02.11.1995.-18.07.1997.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.12.2000
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)