Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2000. gada 1. jūnija likumu: Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likums.
Saeima ir pieņēmusi
un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:
Par Vērtspapīru tirgus komisiju
I nodaļa.
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.pants. Šis likums nosaka Vērtspapīru tirgus komisijas (turpmāk — Komisija) izveidošanu un darbību.

II nodaļa.
KOMISIJAS STATUSS

2.pants. (1) Komisija ir valsts izpildvaras institūcija, kas atbilstoši savai kompetencei darbojas Latvijas Republikas vārdā, regulējot vērtspapīru tirgus dalībnieku darbību un kontrolējot vērtspapīru publisko apgrozību Latvijas Republikā.

(2) Komisija patstāvīgi veic tai ar likumu nodotās valsts funkcijas un atbild par to izpildi.

3. pants. (1) Komisija darbojas Finansu ministrijas pārraudzībā.

(2) Ministru kabinets apstiprina Komisijas nolikumu.

(3) Komisija darbojas saskaņā ar šo likumu, likumu “Par vērtspapīriem” un citiem likumiem.

(4) Komisija izpilda uzdevumus, veic kontroli un izskata administratīvo pārkāpumu lietas saskaņā ar šo likumu, likumu “Par vērtspapīriem” un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

4.pants. Komisija ir juridiskā persona, kuras tiesībspēja un rīcībspēja atbilst likumos paredzētajiem Komisijas uzdevumiem. Komisijai ir zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un Komisijas pilnu nosaukumu.

III nodaļa.
KOMISIJAS MĒRĶI, UZDEVUMI UN TIESĪBAS

5.pants. (1) Komisijas mērķis ir vērtspapīru tirgus attīstības un stabilitātes veicināšana, ieguldītāju interešu aizsardzība un vienlīdzīgu konkurences iespēju nodrošināšana vērtspapīru tirgū.

6.pants. Komisijas galvenie uzdevumi ir šādi:

1) likuma “Par vērtspapīriem” un vērtspapīru tirgu regulējošo normatīvo aktu izpildes kontrole;

2) vērtspapīru emisijas un apgrozības kārtības regulēšana (emisijas un apgrozības noteikumu izstrādāšana un kontrole, emisijas prospektu izskatīšana, emisijas reģistrēšana, apturēšana un aizliegšana);

3) kvalifikācijas prasību noteikšana vērtspapīru tirgus profesionālajiem speciālistiem;

4) vērtspapīru tirgus dalībnieku licencēšanas mehānisma izveide, vērtspapīru tirgus dalībnieku licencēšana un kontrole;

5) vērtspapīru tirgus dalībnieku kvalifikācijas celšanas un apmācības koordinēšana;

6) likumos paredzētās vērtspapīru tirgus dalībnieku atbildības noteikšana un sankciju piemērošana;

7) vērtspapīru tirgus dalībnieku ētikas kodeksa izstrādāšana un tā ievērošanas kontrole;

8) konsultāciju sniegšana par vērtspapīru tirgu regulējošo normatīvo aktu piemērošanu un Komisijas izdotajiem normatīvajiem aktiem;

9) ar vērtspapīru tirgu saistītās informācijas (datu) vākšana, analīze un publicēšana;

10) ar vērtspapīru tirgus profesionālo speciālistu darbību saistīto strīdu izskatīšana;

11) cita Komisijas mērķu īstenošanai nepieciešamā un tiem atbilstošā darbība.

7.pants. Pildot šā likuma 6. pantā minētos uzdevumus, Komisija ir tiesīga:

1) savas kompetences ietvaros pieņemt vērtspapīru tirgus dalībniekiem obligātus normatīvos aktus vērtspapīru emisijas, vērtspapīru tirgus, vērtspapīru publiskās apgrozības un vērtspapīru uzskaites jautājumos;

2) pieprasīt un saņemt no vērtspapīru tirgus dalībniekiem, to skaitā uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām, iestādēm, organizācijām un fiziskajām personām, informāciju par to darbību vērtspapīru tirgū;

3) organizēt un veikt administratīvas izziņas darbības, kā arī savas kompetences ietvaros uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību, iestāžu un organizāciju revīziju un kontroli, lai pārbaudītu to darbības rezultātu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ieguldītāju interesēm;

4) uzdot fiziskajām un juridiskajām personām noteiktā termiņā novērst konstatētos vērtspapīru tirgu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumus;

5) savas kompetences ietvaros izskatīt disciplinārās un administratīvās lietas un likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā piemērot disciplinārās un administratīvās sankcijas pret personām, kas pārkāpušas vērtspapīru tirgu regulējošos normatīvos aktus;

6) gadījumos, kad konstatēti vērtspapīru tirgu regulējošo likumdošanas aktu pārkāpumi, — sagatavot materiālus par šiem pārkāpumiem un iesniegt tos attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm;

7) pēc savstarpējas vienošanās ar Latvijas Banku un Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju apmainīties ar informāciju, kas nepieciešama vērtspapīru tirgus uzraudzībai un regulēšanai un uzskatāma par tālāk neizpaužamu;

8) savas kompetences ietvaros sadarboties ar ārvalstu finansu uzraudzības institūcijām un, savstarpēji vienojoties, apmainīties ar informāciju, kas nepieciešama vērtspapīru tirgus uzraudzībai un regulēšanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.10.1998. likumu, kas stājas spēkā 12.11.1998.)

8.pants. Komisijas izdotie normatīvie akti vērtspapīru emisijas, vērtspapīru tirgus un vērtspapīru apgrozības jautājumos, kas nav reglamentēti likumos un Ministru kabineta izdotajos noteikumos, ir obligāti vērtspapīru tirgus dalībniekiem.

9.pants. Komisijas lēmumus var pārsūdzēt likumos noteiktajā kārtībā.

IV nodaļa.
KOMISIJAS PĀRVALDES STRUKTŪRA

10.pants. Komisijas lēmējinstitūcija ir padome (turpmāk — padome). Komisijas izpildinstitūcija ir valde (turpmāk — valde).

11.pants. Padome izdod normatīvos aktus Komisijas vārdā šā likuma 6.pantā noteiktajos ietvaros.

12.pants. Valde veic Komisijas praktiskā darba operatīvo vadību, realizē padomes direktīvas, lēmumus un normatīvos aktus vērtspapīru apgrozības un vērtspapīru tirgus kontroles jomā, sagatavo izskatīšanai padomē normatīvo aktu projektus un citus jautājumus, organizē Komisijas personāla darbu padomes noteiktajos ietvaros.

13.pants. Komisijas izdotie normatīvie akti tiek publicēti laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

V nodaļa.
PADOME

14.pants. (1) Padomes sastāvā ir septiņi cilvēki: Komisijas priekšsēdētājs, viņa biedrs un pieci padomes locekļi.

(2) Padomi vada Komisijas priekšsēdētājs vai — viņa prombūtnes laikā — Komisijas priekšsēdētāja biedrs.

(3) Komisijas priekšsēdētāju un viņa biedru ieceļ amatā Saeima pēc finansu ministra ieteikuma.

(4) Padomes locekļus ieceļ amatā Saeima pēc Komisijas priekšsēdētāja priekšlikuma.

15.pants. (1) Komisijas priekšsēdētāja, viņa biedra un padomes locekļu pilnvaru laiks ir septiņi gadi.

(2) Pirmajos septiņos gados, skaitot no brīža, kad ievēlēti visi septiņi padomes locekļi, ik gadu, sākot ar minētā laikposma trešo gadu, pēc Komisijas priekšsēdētāja priekšlikuma no padomes locekļa amata tiek atbrīvots viens padomes loceklis, bet nākamajos gados — tie locekļi, kas bijuši šajā amatā septiņus gadus. Ja kāds no padomes locekļiem tiek atbrīvots pirms termiņa, viņa vietā ieceļams jauns padomes loceklis uz atlikušo pilnvaru laiku. Bijušos padomes locekļus var iecelt amatā no jauna, ja pagājis viens gads kopš viņu izstāšanās.

(3) Pirms šā panta pirmajā daļā noteiktā termiņa Saeima atbrīvo no amata Komisijas priekšsēdētāju, viņa biedru vai padomes locekli arī tad, ja:

1) ir saņemts attiecīgās personas iesniegums par atkāpšanos no amata;

2) ir stājies spēkā notiesājošs spriedums, ar kuru Komisijas priekšsēdētājs, viņa biedrs vai padomes loceklis ir notiesāts par tīša nozieguma izdarīšanu;

3) Komisijas priekšsēdētājs, viņa biedrs vai padomes loceklis nepārtraukti vairāk nekā sešus mēnešus pēc kārtas slimības vai cita iemesla dēļ nevar pildīt savus amata pienākumus.

(4) (Izslēgta ar 16.10.1998. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.10.1998. likumu, kas stājas spēkā 12.11.1998.)

16.pants. (1) Padomes sēdes sasauc Komisijas priekšsēdētājs, un tās var notikt, ja piedalās vismaz četri padomes locekļi. Padome pieņem lēmumus ar balsu vairākumu no padomes locekļu kopskaita.

(2) Padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties finansu ministrs vai viņa pilnvarota persona.

17.pants. (1) Komisijas priekšsēdētājs apstiprina Komisijas struktūru, pieņem darbā un atbrīvo no darba Komisijas darbiniekus.

(2) Komisijas priekšsēdētājs pārstāv Komisiju attiecībās ar citām personām, valsts un pašvaldību iestādēm Latvijā, starptautiskajām finansu organizācijām un ārvalstu personām.

(3) Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa tiesības un pienākumi pāriet viņa biedram vai arī padomes loceklim, kas iecelts ar īpašu pavēli.

(4) Komisijas priekšsēdētāja un viņa biedra amats nav savienojams ar citu algotu darbu, izņemot pedagoģisko darbu izglītības iestādēs, kā arī zinātnisko, publicistisko un māksliniecisko darbību.

VI nodaļa.
VALDE

18.pants. (1) Valdes locekļus apstiprina padome pēc Komisijas priekšsēdētāja priekšlikuma.

(2) Valdes kompetence tiek noteikta Komisijas nolikumā. Valdes nolikumu apstiprina padome.

(3) Valdes locekļus var atbrīvot no amata ar padomes lēmumu.

(4) Par valdes locekļiem nevar būt padomes locekļi, izņemot Komisijas priekšsēdētāja biedru.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 11.07.1997.)

19.pants. Valde organizē Komisijas praktisko darbu, īstenojot padomes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī veicot citus nolikumā minētos uzdevumus.

20.pants. (1) Valdes sēdes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes mēnesī, un tās ir tiesīgas, ja tajās piedalās vismaz puse valdes locekļu.

(2) Valdes priekšsēdētājs ir Komisijas priekšsēdētāja biedrs. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja kāda jautājuma izskatīšanā "par" un "pret" nodoto balsu skaits ir vienāds, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1997. un 16.10.1998. likumu, kas stājas spēkā 12.11.1998.)

21.pants. Valdes locekļa amats nav savienojams ar citu algotu darbu, izņemot šā likuma 17.panta ceturtajā daļā minēto darbību.

VII nodaļa.
KOMISIJAS AMATPERSONU UN DARBINIEKU ATBILDĪBA

22.pants. (1) Padomes un valdes locekļiem, arī Komisijas priekšsēdētājam un viņa biedram, Komisijas struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem gan savu pienākumu pildīšanas laikā, gan pēc tam, kad ir izbeigtas darba vai cita veida līgumiskās attiecības ar Komisiju, ir aizliegts publiski vai citādā veidā izpaust ziņas vai jebkādu ar Komisijas uzdevumu veikšanu saistītu informāciju, kura iepriekš nav bijusi likumā noteiktajā kārtībā publicēta vai kuras izpaušanu nav apstiprinājusi padome vai valde. Padome par konfidencialitātes prasību neievērošanu var atcelt valdes locekli no turpmāko pienākumu pildīšanas.

(2) Komisijas amatpersonas un darbinieki likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā ir atbildīgi par konfidencialitātes neievērošanu un par zaudējumiem, kas fiziskajai vai juridiskajai personai radušies Komisijas amatpersonu un darbinieku prettiesiskas rīcības rezultātā.

VIII nodaļa.
KOMISIJAS FINANSĒŠANA

23.pants. Komisija tiek finansēta no valsts pamatbudžeta — dotācijām no vispārējiem ieņēmumiem, ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņē mumiem.

(16.10.1998. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.11.1998.)

24.pants. Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem ir ieskaitāms valsts pamatbudžetā.

25.pants. Padome nosaka Komisijas priekšsēdētāja un Komisijas priekšsēdētāja biedra algu, kā arī valdes locekļu atalgojumu, kura ietvaros valdes priekšsēdētājs nosaka valdes locekļu algu.

(11.06.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.07.1997.)

26.pants. Pārējiem padomes locekļiem tiek atlīdzināti izdevumi, kas tiem radušies, izpildot Komisijas uzdevumus.

27.pants. Komisijas budžetu apstiprina un izpilda saskaņā ar likumu par valsts budžetu.

Pārejas noteikums

Uzdot Vērtspapīru tirgus komisijas priekšsēdētājam viena mēneša laikā, skaitot no amatā iecelšanas dienas, iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetam Vērtspapīru tirgus komisijas nolikumu un budžeta projektus 1995. un 1996.gadam.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 1995.gada 24.augustā.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1995.gada 13.septembrī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Vērtspapīru tirgus komisiju Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 24.08.1995.Stājas spēkā: 14.09.1995.Zaudē spēku: 01.07.2001.Tēma: Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 139, 13.09.1995.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 20, 19.10.1995.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
36762
{"selected":{"value":"12.11.1998","content":"<font class='s-1'>12.11.1998.-30.06.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.11.1998","iso_value":"1998\/11\/12","content":"<font class='s-1'>12.11.1998.-30.06.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.07.1997","iso_value":"1997\/07\/11","content":"<font class='s-1'>11.07.1997.-11.11.1998.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.04.1997","iso_value":"1997\/04\/11","content":"<font class='s-1'>11.04.1997.-10.07.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.09.1995","iso_value":"1995\/09\/14","content":"<font class='s-1'>14.09.1995.-10.04.1997.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.11.1998
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)