Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 1997. gada 28. janvāra noteikumus Nr. 53 "Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Valsts informācijas tīkla aģentūra" statūti".

Precizēts 15.08.1995., Latvijas Vēstnesis Nr.121 (404)

Ministru kabineta noteikumi Nr. 205

Rīgā 1995.gada 18.jūlijā (prot. nr.38, 29.§)

Valsts vienotās informātikas un sakaru centra nolikums

Izdoti saskaņā ar likuma "Par 1925.gada 1.aprīļa likuma
"Ministru kabineta iekārta" atjaunošanu
" 14.panta 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts vienotās informātikas un sakaru centrs (tālāk tekstā - "Centrs") ir Valsts kancelejas pakļautībā esoša valsts iestāde, kas realizē valsts politiku valsts vienotās informatīvās sistēmas izveidē un ekspluatācijā. Šī sistēma aptver reģistrus un citas valsts nozīmes informatīvās sistēmas, kā arī valsts datu pārraides tīklu, tā nodrošina ērtu un drošu informācijas apmaiņu starp valsts un pašvaldību institūcijām.

2. Centrs savā darbībā ievēro Satversmi, likumus un Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas un šo nolikumu. Centrs savus uzdevumus veic, sadarbojoties ar citām valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, kā arī ar mācību un zinātniskajām iestādēm.

3. Centrs ir juridiska persona, un tam ir zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un Centra pilnu nosaukumu.

4. Centra pārraudzībā darbojas dažādu nozaru informātikas speciālistu ekspertu grupa (tālāk tekstā - "Ekspertu grupa"), kuru vada Centra direktors. Ekspertu grupas sastāvu pēc Centra direktora priekšlikuma apstiprina Informācijas tehnoloģijas nacionālā padome (tālāk tekstā - "Padome").

5. Ekspertu grupa izskata Centra sagatavotos priekšlikumus un sniedz par tiem atzinumus. Ekspertu grupas darbības un atzinumu sniegšanas kārtību nosaka Centra direktors.

II. Centra uzdevumi

6. Centra galvenais uzdevums ir valsts vienotās informatīvās sistēmas (tālāk tekstā - "Sistēma") un tās sastāvdaļas, Valsts datu pārraides tīkla un tā mezglu punktu (tālāk tekstā - "Tīkls"), izveidošana, uzturēšana, darbības nodrošināšana un uzraudzība atbilstīgi noteiktajām to lietotāju - valsts varas un valsts pārvaldes iestāžu un institūciju - vajadzībām un prasībām.

7. Centra vispārīgie uzdevumi ir:

7.1. analizēt un prognozēt stāvokli Sistēmā, apzināt tās perspektīvās vajadzības un plānot to īstenošanai nepieciešamos pasākumus un resursus;

7.2. noteiktā kārtībā koordinēt valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju darbību attiecīgajā nozarē;

7.3. organizēt Sistēmas izveidošanu un ekspluatāciju saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem;

7.4. organizēt nepieciešamo programmu izstrādi vienotai datu ieguvei no valsts nozīmes datu bāzēm un saskaņot šo darbu ar attiecīgajiem datu bāzu turētājiem;

7.5. sadarboties ar Sistēmas lietotāju iestādēm un institūcijām; apzināt valsts iestāžu un institūciju vajadzības pēc Sistēmas pakalpojumiem, veicināt jaunu Sistēmas lietotāju iesaistīšanu;

7.6. veicināt finansēšanas avotu piesaistīšanu Centra un Sistēmas attīstībai;

7.7. veikt uzraudzību par Sistēmas lietotājiem saistošo noteikumu izpildi, sagatavot un iesniegt Padomei pārskatu par valsts vienotās informatīvās sistēmas jautājumos pieņemto tiesību aktu neievērošanu vai pārkāpšanu, apstākļiem, kas to veicina, un pasākumiem, kas nepieciešami stāvokļa uzlabošanai;

7.8. sekot valsts vienotās informatīvās sistēmas attiecību tiesiskā regulējuma efektivitātei, izstrādāt un iesniegt Padomē priekšlikumus, lai celtu tiesiskā regulējuma efektivitāti;

7.9. nodrošināt Sistēmas lietotāju apmācību darbā ar Sistēmas programmatūru;

7.10. organizēt tehnisko uzdevumu izstrādi valsts pasūtījumiem Sistēmas vajadzībām nepieciešamās aparatūras un programmatūras piegādēm.

8. Centra uzdevumi informācijas tehnoloģijas jomā ir:

8.1. organizēt regulāras Sistēmas izveides, ekspluatācijas un tās attīstības projektu ekspertīzes;

8.2. organizēt Sistēmas attīstībai nepieciešamo tiesību aktu projektu izstrādi;

8.3. saskaņot ar attiecīgajām valsts iestādēm Sistēmas ieviešanas un ekspluatācijas standartu un noteikumu projektus;

8.4. veikt Sistēmas iekārtu savstarpējo konfigurēšanu un Sistēmas vadības programmatūras instalēšanu;

8.5. sagatavot informatīvus izziņas materiālus par stāvokli Sistēmas jomā un iesniegt tos izskatīšanai Padomē.

9. Centra uzdevumi sakaru jomā ir:

9.1. nodrošināt valsts iestādes un institūcijas ar garantētiem, kvalitatīviem un speciāliem dažādu veidu elektrosakariem;

9.2. pēc attiecīgo valsts iestāžu un institūciju pieprasījuma nodrošināt kodētu informācijas pārraidi starp abonentiem vai atsevišķos Tīkla posmos Latvijas Republikā, kā arī sakarus ar abonentiem citās valstīs;

9.3. nodrošināt Tīkla lietotājus ar nepieciešamo informācijas kodēšanas aparatūru un oriģināliem kodiem, izstrādāt un realizēt vienotu tehnisko politiku kodēšanas aparatūras pielietošanai;

9.4. ekspluatēt Tīklu un nodrošināt tā aizsardzību pret informācijas noplūdi;

9.5. nodrošināt speciālo sakaru lietotājiem iespēju saņemt savienojumus ar jebkuru Tīkla abonentu;

9.6. izstrādāt speciālo sakaru sistēmā pielietojamo iekārtu standartus un veikt noteiktā kārtībā šo iekārtu sertifikāciju.

10. Centrs noteikto uzdevumu izpildei ir tiesīgs:

10.1. noteikt Tīkla mezglu punktu atrašanās vietu, to savstarpējo savienošanas shēmu ar starpmezglu sakaru kanāliem un Tīkla struktūras saskaņošanu ar lietotāju datorsistēmu atrašanās vietām;

10.2. izsniegt atļaujas Tīkla mezglu punktu darbības uzsākšanai un pārtraukšanai;

10.3. veikt Tīkla mezglu punktu darbības ikdienas uzraudzību, organizēt to iekārtu profilakses pārbaudes darbus un remontu;

10.4. koordinēt datu komunikāciju aparatūras un datortehnikas uzstādīšanu Tīkla mezglu punktos;

10.5. atslēgt lietotāja informatīvo sistēmu no Tīkla pēc lietotāja pieprasījuma vai gadījumos, kad tiek konstatēti Tīkla izmantošanas noteikumu pārkāpumi;

10.6. sniegt pakalpojumus citām uzņēmējsabiedrībām un organizācijām, ja tas nepasliktina valsts varas un pārvaldes institūciju darbību.

11. Centra pienākums ir nekavējoties informēt Padomi par informācijas noplūdes gadījumiem, ja tādi tiek konstatēti, kā arī veikt pasākumus, lai apturētu nesankcionētu informācijas ieguvi vai tās noplūdi.

III. Centra struktūra

12. Centra struktūru un darbinieku štatus saskaņā ar valsts budžetā paredzēto štata vienību skaitu un darba samaksas fondu apstiprina Valsts kancelejas direktors. Centra finansu līdzekļus veido valsts pamatbudžeta līdzekļi, kas tiek izmantoti šajā nolikumā minēto Centra uzdevumu izpildei.

13. Centra darbu vada Centra direktors. Centra direktoru pēc Padomes ieteikuma ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets. Centra direktors par Centra darbību ir atbildīgs Padomei.

14. Centra direktors veic šādus uzdevumus:

14.1. izstrādā Centra darbības stratēģiju atbilstīgi Padomes ieteikumiem;

14.2. plāno un organizē Centra darbību;

14.3. koordinē Centra sadarbību ar citām valsts iestādēm un institūcijām;

14.4. veic citus Ministru kabineta un Padomes noteiktos uzdevumus.

15. Centra direktoram ir šādas tiesības:

15.1. bez īpašas pilnvaras pārstāvēt Centru;

15.2. izdot rīkojumus Centra kompetencē esošajos jautājumos;

15.3. noteikt Centra struktūrvienību pienākumu sadali;

15.4. slēgt līgumus ar trešajām personām par Sistēmai nepieciešamās aparatūras, tehnisko līdzekļu vai programmnodrošinājuma iegādi;

15.5. iecelt amatā, atbrīvot no amata, pārcelt citā amatā un atstādināt no amata Centra štatu sarakstā esošos ierēdņus (ierēdņu kandidātus) un slēgt darba līgumus ar darbiniekiem.

16. Centra direktoram var būt arī vietnieki un viņu funkcijas tiek noteiktas ar Centra direktora rīkojumu.

17. Centra struktūrvienības ir departamenti un nodaļas, kuras ir pakļautas Centra direktoram un kuru kompetence ir noteikta Centra direktora apstiprinātajos nolikumos.

18. Centra struktūrvienību darbu vada departamentu un nodaļu vadītāji, kuri ir atbildīgi Centra direktoram par attiecīgās struktūrvienības uzdevumu izpildi. Struktūrvienības vadītājs organizē un vada struktūrvienību darbību, sadala struktūrvienības ierēdņu (ierēdņu kandidātu) pienākumus, dod rīkojumus pakļauto struktūrvienību vadītājiem un struktūrvienības ierēdņiem (ierēdņu kandidātiem), kā arī kontrolē pienākumu izpildi.

IV. Centra iekšējā kārtība

19. Katram Centra ierēdnim (ierēdņa kandidātam) un darbiniekam ir jāpilda tiešās priekšniecības rīkojumi. Par uzdevuma izpildi attiecīgajā nozarē ir atbildīgs tas Centra ierēdnis (ierēdņa kandidāts), kura tiešajos pienākumos ietilpst šī uzdevuma izpilde saskaņā ar valsts civildienesta amata pienākumu aprakstu. Ja uzdevuma izpildē piedalās dažādu kvalifikācijas kategoriju ierēdņi (ierēdņu kandidāti), atbildīgs par uzdevuma izpildi ir tas ierēdnis (ierēdņa kandidāts), kura pienākums ir pieņemt lēmumu.

20. Dienesta pienākumus ierēdnim (ierēdņa kandidātam) nosaka Centra direktors vai viņa pilnvarota amatpersona nolikumos, instrukcijās un dienesta pienākumu aprakstos.

V. Noslēguma jautājumi

21. Centra direktoram līdz 1995.gada 15.septembrim noteiktā kārtībā jāiesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumi par vispārējiem sistēmas lietotāju reglamentējošiem tiesību aktiem - Tīkla lietošanas iekšējās kārtības instrukcija un Tīkla programmnodrošinājuma instrukcija.

22. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru Padomes 1992.gada 12.maija rīkojumu nr.180-r "Par darba grupas izveidošanu Valdības elektrosakaru tīkla koncepcijas izstrādāšanai".

23. Izdarīt Ministru kabineta 1994.gada 24.maija noteikumos nr.107 "Par valsts nozīmes automatizētajām informācijas sistēmām" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 70.nr.) grozījumu un izteikt noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Uzraudzību par šo noteikumu ievērošanu, izstrādājot informācijas sistēmas valsts un pašvaldību vajadzībām, veic Valsts vienotās informātikas un sakaru centrs."

24. Izdarīt Ministru kabineta 1994.gada 20.decembra instrukcijā nr.3 "Par likumā "Par valsts civildienestu" lietotā termina "valsts civiliestādes" attiecināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 150.nr.) šādus grozījumus:

24.1. svītrot instrukcijas 26.punktu;

24.2. izteikt instrukcijas 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Valsts kancelejas pārraudzībā un pakļautībā esošās iestādes:

27.1. Valsts civildienesta pārvalde;

27.2. Valsts administrācijas skola;

27.3. Valsts vienotās informātikas un sakaru centrs."

25. Izdarīt Valsts kancelejas nolikumā (apstiprināts ar Ministru kabineta 1994.gada 8.novembra lēmumu nr.135 "Par Latvijas Republikas Valsts kancelejas nolikumu" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 135.nr.)) šādus grozījumus:

25.1. izteikt 6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.4. Informātikas tehnoloģijas departaments";

25.2. izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Valsts kancelejas Informātikas tehnoloģijas departaments:

15.1. nodrošina Ministru kabineta, Ministru kabineta komiteju, Ministru prezidenta un Valsts kancelejas darbības nodrošināšanai nepieciešamo tehnisko un programmlīdzekļu iegādi, ekspluatāciju un to modernizāciju;

15.2. nodrošina Valsts kancelejai iekšējo informācijas apmaiņas un sakaru sistēmu funkcionēšanu un pilnveidošanu, kā arī šo sistēmu saikni ar citām valsts varas un pārvaldes institūcijām;

15.3. organizē Valsts kancelejas ierēdņu (ierēdņu kandidātu) apmācības par Valsts kancelejā izmantojamo informācijas uzskaites, apstrādes un apmaiņas sistēmu un programmlīdzekļu pielietojumu;

15.4. izvērtē un dod atzinumus savas kompetences ietvaros par tiem izskatīšanai Ministru kabinetā iesniegtajiem tiesību aktu projektiem, kas saistīti ar informātikas tehnoloģijas jautājumiem;

15.5. atbild par Ministru kabineta, Ministru kabineta komiteju un Ministru prezidenta sēdēm nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu (datortehnika, audiotehnika, videotehnika u.tml.)";

25.3. izteikt 17.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.4. atbild par Ministru kabineta ēkas energoapgādi (elektroenerģija, siltums), ūdensapgādi, ventilācijas un notekūdeņu novadīšanas sistēmu darbību";

25.4. papildināt nolikumu ar jaunu 38. un 39.punktu šādā redakcijā:

"38. Valsts kancelejas pārraudzībā ir:

38.1. Valsts civildienesta pārvalde;

38.2. Valsts administrācijas skola.

39. Valsts kancelejas pakļautībā ir Valsts vienotās informātikas un sakaru centrs."

26. Atzīt ar 1995.gada 1.septembri par spēku zaudējušiem:

26.1. Ministru Padomes 1992.gada 12.jūnija lēmuma nr.266 "Par Latvijas Republikas Ministru Padomes 1991.gada 13.novembra lēmuma nr.318 papildināšanu un grozīšanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 39.nr.) 1.punktu;

26.2. Ministru kabineta 1993. gada 17.augusta lēmuma nr.4 "Par izmaiņām no budžeta finansējamo iestāžu darbinieku samaksā" (Latvijas Vēstnesis, 1993, 71.nr.) 2.2. apakšpunktu attiecībā uz tajā minēto sadaļu "Valdības sakaru centrs";

26.3. Ministru Padomes 1991.gada 13.novembra lēmuma nr.318 "Par vienotu darba samaksas sistēmu no budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem" (Latvijas Vēstnesis, 1993, 71.nr.) 12.pielikuma sadaļu "Valdības sakaru centrs".

Ministru prezidents M. Gailis

Ekonomikas ministrs J.Zvanītājs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts vienotās informātikas un sakaru centra nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 205Pieņemts: 18.07.1995.Stājas spēkā: 28.07.1995.Zaudē spēku: 29.01.1997.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 111, 27.07.1995.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
36095
28.07.1995
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)