Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU PADOMES LĒMUMS Nr. 318

Par vienotu darba samaksas sistēmu no budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem

 

Lai novērstu izveidojušos nepamatoto neatbilstību darba samaksas jomā starp strādājošajiem ražošanas nozarēs un no budžeta finansējamās iestādēs un ieviestu vienotu darba samaksas sistēmu no budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem, Latvijas Republikas Ministru Padome nolemj:

1. Noteikt, ka no budžeta finansējamo iestāžu (to skaitā valsts pārvaldes iestāžu), darbinieku minimālo mēneša amatalgu (algu, algu likmju) un stundas tarifa likmju noteikšanai par pamatu ņemama Latvijas Republikas Ministru Padomes noteiktā minimālā mēneša amatalga (alga) un stundas tarifa likme un šī lēmuma 1. pielikumā dotie amatu un profesiju kvalifikācijas kategorijām noteiktie minimālie mēnešalgu (amatalgu) un stundas tarifa likmju aprēķināšanas koeficienti.

Konkrētajam darbiniekam mēneša amatalga (alga, algas likme) un stundas tarifa likme nedrīkst pārsniegt iepriekšējās augstākās kategorijas minimālo mēneša amatalgu (algu, algas likmi) un stundas tarifa likmi.

Ministriju, Latvijas Republikas Ministru Padomes departamentu un citu Latvijas Republikas Ministru Padomei pakļauto republikas valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem kvalifikācijas kategorijas un mēneša amatalgas aprēķināšanas koeficientus nosaka Latvijas Republikas Ministru Padome, bet citu iestāžu vadītājiem - augstākas iestādes vadītājs saskaņā ar šī lēmuma noteikumiem.

2. Apstiprināt šī lēmuma 1. punktā minēto iestāžu darbinieku amatu un profesiju sadalījumu pēc kvalifikācijas kategorijām (2. - 14. pielikums) un ņemt to par pamatu mēneša amatalgu (algu, algu likmju) un stundas tarifa likmju noteikšanā.

3. Noteikt pedagoģiskajiem darbiniekiem mācību (audzināšanas) darba slodzi, kas atbilst vienai mēnešalgas likmei (15. pielikums).

4. Noteikt no budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem piemaksas pie mēneša amatalgām (algām, algu likmēm) par darbu specifiskos apstākļos (16. pielikums).

Līdz jaunā ražotņu, darbu, profesiju un amatu saraksta apstiprināšanai piemaksas par kaitīgiem vai smagiem darba apstākļiem, kas nav minētas šī lēmuma 16. pielikumā, tiek noteiktas pēc pašreiz spēkā esošajiem šo ražotņu, cehu, profesiju un amatu sarakstiem, un tās nedrīkst būt mazākas par iepriekš noteiktās piemaksas summu.

Piemaksas par amatu un profesiju apvienošanu, darba zonas paplašināšanu vai darba apjoma palielināšanu, kā arī uz laiku promesoša darbinieka pienākumu izpildi tiek noteiktas līdz 50 procentiem no darbiniekam, kurš izpilda šos papildu darbus, noteiktās mēneša amatalgas (algas, algas likmes) un stundas tarifa likmes.

5. Piešķirt tiesības Veselības aizsardzības ministrijai ieviest lauku rajonu veselības aizsardzības iestāžu, kā arī pilsētu dzemdību namu ārstu un vidējā medicīniskā personāla mājas dežūras un maksāt par šīm dežūrām tādā kārtībā, kādu noteikusi Veselības aizsardzības ministrija pēc saskaņošanas ar Finansu ministriju un Medicīnas darbinieku arodbiedrības republikānisko padomi.

6. Noteikt piemaksu darbiniekiem, kuriem ar viņu piekrišanu noteikta darbdiena ar divās daļās sadalītu maiņu (ja pārtraukums ilgāks par divām stundām), par šajā darba dienā nostrādāto laiku - līdz 20% no mēneša amatalgas (algas, algas likmes) vai stundas tarifa likmes. Pārtraukuma laiks maiņas darba laikā netiek ieskaitīts.

7. Noteikt piemaksu par nakts darbu (no pulksten 10 vakarā līdz pulksten 6 rītā) 20 procentu apmērā no darbiniekam noteiktās stundas tarifa likmes vai stundas amatalgas (algas, algas likmes), bet medicīnas darbiniekiem un speciālistiem, kuri nodarbināti ātrās un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, ātrās un neatliekamās medicīniskās palīdzības sanitāro automašīnu šoferiem, kā arī personām, kuras strādā dzemdību (akušieru) nodaļās un jaundzimušo nodaļās (palātās), - 30 procentu apmērā no darbiniekam noteiktās stundas tarifa likmes vai stundas amatalgas (algas, algas likmes).

8. Atļaut iestāžu vadītājiem materiāli stimulēt darbiniekus par augstiem darba rezultātiem un sniegt viņiem materiālo palīdzību, izmantojot šiem mērķiem līdzekļus divu procentu apmērā no plānotā darba algas fonda, kā arī darba algas fonda ietaupījumus.

Materiālās stimulēšanas konkrētos apmērus iestāžu vadītājiem, ņemot vērā viņu personisko darba ieguldījumu, nosaka augstāka iestāde kārtībā, kāda paredzēta šī lēmuma 1. punktā mēneša amatalgu aprēķināšanas koeficienta noteikšanai, bet pārējiem darbiniekiem - iestādes vadītājs pēc saskaņošanas ar attiecīgajām arodbiedrības institūcijām atbilstoši šo darbinieku personiskajam darba ieguldījumam.

9. Ja republikas valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem jaunās mēnešalgas, kas noteiktas atbilstoši šai lēmumā paredzētajai mēneša amatalgu (algu) noteikšanas kārtībai, ir zemākas par iepriekšējām algām, kuras noteiktas ar Latvijas Republikas Ministru Padomes 1991. gada 25. septembra lēmumu Nr. 248 "Par republikas valsts pārvaldes iestāžu darbinieku darba samaksas pilnveidošanu", šiem darbiniekiem par darba laiku tajā pašā iestādē tajā pašā amatā tiek izmaksāta darba algas starpība.

10. Akceptēt un ieteikt izmantot Latvijas Darba zinātniskās pētniecības institūta izstrādāto darbinieku darba novērtē4šanas metodiku kvalifikācijas kategorijas noteikšanai (19. pielikums).

Ieviešot jaunos darba samaksas noteikumus, iestādēm noteikt katram darbiniekam kvalifikācijas kategoriju un mēneša amatalgas (algas, algas likmes) un stundu tarifa likmes aprēķināšanas koeficientus saskaņā ar minēto metodiku.

11. Šai lēmumā paredzētā jaunā vienotā darba samaksas sistēma ieviešama no budžeta iedalīto līdzekļu ietvaros.

12. Tautas izglītības ministrijai, Veselības aizsardzības ministrijai, Kultūras ministrijai un Sociālās nodrošināšanas ministrijai izstrādāt un pēc saskaņošanas ar Finansu ministriju un nozares arodbiedrības institūcijām apstiprināt vienotas darba samaksas sistēmas piemērošanas kārtību atbilstoši attiecīgās nozares specifikai.

13. Uzdot Ekonomikas ministrijai:

13.1 ja nepieciešams, iesniegt Latvijas Republikas Ministru Padomei priekšlikumus par izmaiņām un papildinājumiem šī lēmuma 2.-14. pielikumā amatu un profesiju sadalījumā pēc kvalifikācijas kategorijām.

13.2. kopīgi ar Iekšlietu ministriju, Sabiedrības drošības departamentu un Finansu ministriju līdz 1991. gada 15. novembrim izstrādāt un iesniegt Latvijas Republikas Ministru Padomei izskatīšanai darba samaksas sistēmu darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm (ierindas un komandējošā sastāva darbinieki), piemērojot ar šo lēmumu noteikto darba samaksas sistēmu.

14. Noteikt, ka darbiniekiem noteiktās mēneša amatalgas (algas, algas likmes) un stundu tarifa likmes tie pārskatītas, ja mainās republikā noteiktie minimālās mēneša amatalgas (algas) un stundas tarifa likmes apmēri, ko apstiprina Latvijas Republikas Ministru Padome, piemērojot šī lēmuma 1. pielikumā apstiprinātās noteiktos minimālās mēneša amatalgas (algas, algas likmes) un stundu tarifa likmes aprēķināšanas koeficientus.

15. Ievērojot spēkā esošos Latvijas republikas likumus par pilsētu pašvaldību, rajona pašvaldību un pagasta pašvaldību, ieteikt visu līmeņu pašvaldībām:

15.1. no pašvaldību budžetiem finansējamo iestāžu darbiniekiem piemērot ar šo lēmumu noteikto vienoto darba samaksas sistēmu;

15.2. nosakot pašvaldību institūciju darbiniekiem minimālās stundu tarifa likmes un mēneša amatalgas (algas), piemērot šī lēmuma 1. pielikumu, 17. pielikumu (darbinieku amatu sadalījums pēc kvalifikācijas kategorijām) un 2.-14. pielikumus (attiecībā uz citu kalpotāju amatu un strādnieku profesiju sadalījumu pēc kvalifikācijas kategorijām).

16. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar 1991. gada 15.novembri.

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmumus un rīkojumus (18. pielikums).

Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētājs I. GODMANIS

Latvijas Republikas valdības lietu ministra vietnieks V. ZEIKATS

Rīgā 1991. gada 13. novembrī

1. pielikums
Latvijas Republikas Ministru Padomes
1991. gada 13. novembra lēmumam Nr. 318

No budžeta finansējamo iestāžu darbinieku kvalifikācijas kategorijas un minimālo mēneša amatalgu (algu, algu likmju) un stundas tarifa likmju aprēķināšanas koeficienti

Kvalifikācijas kategorija Minimālas mēneša amatalgas (algas, algas likmes) un
stundas tarifa likmes aprēķināšanas koeficients
1 13,87
2 12,35
3 10,95
4 9,68
5 9,00
6 7,84
7 6,84
8 5,96
9 5,17
10 4,48
11 3,87
12 3,34
13 2,89
14 2,51
15 2,19
16 1,92
17 1,70
18 1,53
19 1,39
20 1,28
21 1,20
22 1,13
23 1,07
24 1,00

Latvijas Republikas valdības lietu ministra vietnieks V. ZEIKATS

 

2. pielikums
Latvijas Republikas Ministru Padomes
1991. gada 13. novembra lēmumam Nr. 318

Izglītības iestāžu darbinieku amatu sadalījums pēc kvalifikācijas kategorijām

Amata nosaukums Kvalifikācijas kategorija
1 2
Akompanētājs 15-13
Arodapmācības meistars 12
Asistents 11
Augstskolu laborants, tulks daktilologs 16
Augstskolu vecākais laborants 14
Dekāns 8-7
Docents 9
Dzirdes un redzes kabineta instruktors 11
Fiziskās audzināšanas vadītājs 15-11
Fizkultūras audzinātājs 12
Izglītības iestādes vadītāja vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā 14-12
Katedras vadītājs 9-8
Koncertmeistars 15-11
Kontroles meistars 15-13
Lektors 10
Logopēds 12
Meistars 15-13
Metodiķis 11-10
Muzikālais audzinātājs 12
Mācību daļas sekretārs 21
Neredzīga skolotāja (pasniedzēja) tulks (sekretārs) 15
Pirmsskolas bērnu iestādes vadītājs 14-11
Prodekāns 10-9
Profesors 8
Prorektors 8-7
Rektors 7-6
Režīma dežurants speciālajās mācību un audzināšanas iestādēs . 15
Skolotājs defektologs 12
Skolotājs logopēds 12
Skolotājs, audzinātājs, pulciņa vadītājs 15-11
Struktūrvienības vadītājs 15-11
Vecākais meistars 14-12
Vidējās speciālās un arodizglītības mācību iestādes vadītāja vietnieks 13-9
Vidējās speciālās un arodizglītības mācību iestādes vadītājs 12-8
Vispārējās izglītības iestādes vadītājs 13-9
Vispārējās izglītības iestādes vadītāja vietnieks 14-10
Ārpusskolas darba organizators 11

Latvijas Republikas valdības lietu ministra vietnieks V. ZEIKATS

 

3. pielikums
Latvijas Republikas Ministru Padomes
1991. gada 13. novembra lēmumam Nr. 318

Veselības aizsardzības iestāžu darbinieku amatu sadalījums pēc kvalifikācijas kategorijām

Amata nosaukums Kvalifikācijas kategorija
1 2
Autoklāvists 17-15
Ektoprotēzists 16
Farmaceits 16
Farmaceits, augsti kvalificēts 14
Farmaceits, kvalificēts 15
Fasētājs aptiekā 17-15
Feldšeris 17-16
Feldšeris, augsti kvalificēts 15-14
Feldšeris, kvalificēts 16-15
Feldšeris ātrajā palīdzībā 16-15
Feldšeris ātrajā palīdzībā, augsti kvalificēts 14-13
Feldšeris ātrajā palīdzībā, kvalificēts 15-14
Feldšeru un vecmāšu punkta vadītājs (feldšeris, vecmāte, medicīnas māsa) 15
Feldšeru un vecmāšu punkta vadītājs (feldšeris, vecmāte, medicīnas māsa), augsti kvalificēts 13
Feldšeru un vecmāšu punkta vadītājs (feldšeris, vecmāte, medicīnas māsa), kvalificēts 14
Galvenais feldšeris 15-13
Galvenais feldšeris, augsti kvalificēts 13-11
Galvenais feldšeris, kvalificēts 14-12
Galvenais ārsts - iestādes vadītājs, augsti kvalificēts 12-8
Galvenais ārsts - iestādes vadītājs 12-10
Galvenais ārsts - iestādes vadītājs, kvalificēts 12-9
Galvenā medicīnas māsa 15-13
Galvenā medicīnas māsa, augsti kvalificēta 13-11
Galvenā medicīnas māsa, kvalificēta 14-12
Galvenā vecmāte 15-13
Galvenā vecmāte, augsti kvalificēta 13-11
Galvenā vecmāte, kvalificēta 14-12
Galvenā ārsta vietnieks - augsti kvalificēts ārsts 13-9
Galvenā ārsta vietnieks - kvalificēts ārsts 13-10
Galvenā ārsta vietnieks - ārsts 13-11
Galvenā ārsta vietnieks citos jautājumos 14-12
Instruktors dezinfektors veselības aprūpes iestādēs 16-14
Medicīnas māsa 17
Medicīnas māsa, augsti kvalificēta 15
Medicīnas māsa, kvalificēta 16
Medicīnas māsas palīgs vai jaunākā medicīnas māsa 18
Medicīniskais laborants (arī feldšeris laborants) 16
Medicīniskais laborants (arī feldšeris laborants), augsti kvalificēts 14
Medicīniskais laborants (arī feldšeris laborants), kvalificēts 15
Medicīniskais reģistrators 18-17
Vecākais medicīniskais reģistrators 17-15
Medicīniskais statistiķis 17- 15
Medicīnisko iekārtu bāzes vadītāja vietnieks - farmaceits 15
Medicīnisko iekārtu bāzes vadītāja vietnieks - augsti kvalificēts farmaceits 13
Medicīnisko iekārtu bāzes vadītajā vietnieks - kvalificēts farmaceits 14
Medicīnisko iekārtu bāzes vadītajā vietnieks - provizors 13
Medicīnisko iekārtu bāzes vadītāja vietnieks - augsti kvalificēts provizors 11
Medicīnisko iekārtu bāzes vadītāja vietnieks - kvalificēts provizors 12
Medicīnisko iekārtu bāzes vadītājs - farmaceits 14
Medicīnisko iekārtu bāzes vadītājs - augsti kvalificēts farmaceits 12
Medicīnisko iekārtu bāzes vadītājs - kvalificēts farmaceits 13
Medicīnisko iekārtu bāzes vadītājs - provizors 12
Medicīnisko iekārtu bāzes vadītājs - augsti kvalificēts provizors 10
Medicīnisko iekārtu bāzes vadītājs - kvalificēts provizors 11
Medicīnisko iekārtu centrālās bāzes nodaļas vadītāja vietnieks - farmaceits 15
Medicīnisko iekārtu centrālās bāzes nodaļas vadītāja vietnieks - augsti kvalificēts farmaceits 13
Medicīnisko iekārtu centrālās bāzes nodaļas vadītāja vietnieks - kvalificēts farmaceits 14
Medicīnisko iekārtu centrālās bāzes nodaļas vadītāja vietnieks - provizors 13
Medicīnisko iekārtu centrālās bāzes nodaļas vadītāja vietnieks - augsti kvalificēts provizors 11
Medicīnisko iekārtu centrālās bāzes nodaļas vadītāja vietnieks - kvalificēts provizors 12
Medicīnisko iekārtu centrālās bāzes nodaļas vadītājs - farmaceits 14
Medicīnisko iekārtu centrālās bāzes nodaļas vadītājs - augsti kvalificēts farmaceits 12
Medicīnisko iekārtu centrālās bāzes nodaļas vadītājs - kvalificēts farmaceits 13
Medicīnisko iekārtu centrālās bāzes nodajas vadītājs - provizors 12
Medicīnisko iekārtu centrālās bāzes nodaļas vadītājs - augsti kvalificēts provizors 10
Medicīnisko iekārtu centrālās bāzes nodaļas vadītājs - kvalificēts provizors 11
Medicīnisko iekārtu centrālās bāzes vadītāja vietnieks - farmaceits 14
Medicīnisko iekārtu centrālās bāzes vadītāja vietnieks - augsti kvalificēts farmaceits 13
Medicīnisko iekārtu centrālās bāzes vadītāja vietnieks - kvalificēts farmaceits 12
Medicīnisko iekārtu centrālās bāzes vadītāja vietnieks - provizors 12
Medicīnisko iekārtu centrālās bāzes vadītāja vietnieks - augsti kvalificēts provizors 10
Medicīnisko iekārtu centrālās bāzes vadītāja vietnieks - kvalificēts provizors 11
Medicīnisko iekārtu centrālās bāzes vadītājs - provizors 11
Medicīnisko iekārtu centrālās bāzes vadītājs - augsti kvalificēts provizors 9
Medicīnisko iekārtu centrālās bāzes vadītājs - kvalificēts provizors 10
Medicīniskās aprūpes un darba nespējas ekspertīzes kvalitātes inspekcijas vadītāja vietnieks 11
Medicīniskās aprūpes un darba nespējas ekspertīzes kvalitātes inspekcijas vadītāja vietnieks, augsti kvalificēts 9
Medicīniskās aprūpes un darba nespējas ekspertīzes kvalitātes inspekcijas vadītāja vietnieks, kvalificēts 10
Medicīniskās aprūpes un darba nespējas ekspertīzes kvalitātes inspekcijas vadītājs - galvenais eksperts 10
Medicīniskās aprūpes un darba nespējas ekspertīzes kvalitātes inspekcijas vadītājs - augsti kvalificēts galvenais eksperts 8
Medicīniskās aprūpes un darba nespējas ekspertīzes kvalitātes inspekcijas vadītājs - kvalificēts galvenais eksperts 9
Citu struktūrvienību (daļas, nodaļas, kabineta, laboratorijas) vadītāji, arī aptieku vadītāji 12-11
Citu struktūrvienību (daļas, nodaļas, kabineta laboratorijas) vadītāji, arī aptieku vadītāji, augsti kvalificēti 9
Citu struktūrvienību vadītāji (daļas, nodaļas, kabineta, laboratorijas), arī aptieku vadītāji, kvalificēti 10
Citu struktūrvienību (daļas, nodaļas, kabineta, laboratorijas) vadītāju vietnieki, arī aptieku vadītāju vietnieki 13-12
Citu struktūrvienību (daļas, nodaļas, kabineta, laboratorijas) vadītāju vietnieki, arī aptieku vadītāju vietnieki, augsti kvalificēti 10
Citu struktūrvienību (daļas, nodaļas, kabineta, laboratorijas) vadītāju vietnieki, arī aptieku vadītāju vietnieki, kvalificēti 11
Dezinfektors veselības aprūpes iestādēs 17-15
Māsa saimniece veselības aprūces iestādēs 19-18
Narkologa palīgs 19
Palātas sanitāre 19
Provizors 13
Provizors, augsti kvalificēts 11
Provizors interns 15
Provizors, kvalificēts 12
Provizors stažieris 14
Rajona, starprajonu, pilsētas darba ekspertīzes komisijas priekšsēdētājs 12-11
Rentgenolaborants 16
Rentgenolaborants, augsti kvalificēts 14
Rentgenolaborants, kvalificēts 15
Republikas darba ekspertīzes ārstu komisijas galvenais eksperts 11
Republikas darba ekspertīzes ārstu komisijas priekšsēdētājs 10
Sanitāre un pārējais jaunākais medicīniskais personāls 21-20
Vecmāte 17-16
Vecmāte, augsti kvalificēta 15-14
Vecmāte, kvalificēta 16-15
Vecākais feldšeris ātrajā palīdzībā 15-14
Vecākais feldšeris ātrajā palīdzībā, augsti kvalificēts 13-12
Vecākais feldšeris ātrajā palīdzībā, kvalificēts 14-13
Vecākais zobu tehniķis 15-14
Vecākais zobu tehniķis, augsti kvalificēts 13-12
Vecākais zobu tehniķis, kvalificēts 14-13
Vecākā medicīnas māsa 16
Vecākā medicīnas māsa, augsti kvalificēta 14
Vecākā medicīnas māsa, kvalificēta 15
Vecākā vecmāte 16-15
Vecākā vecmāte, augsti kvalificēta 14-13
Vecākā vecmāte, kvalificēta 15-14
Zobu tehniķis 16-15
Zobu tehniķis, augsti kvalificēts 14-13
Zobu tehniķis, kvalificēts 15-14
Zobārsts 15
Zobārsts, augsti kvalificēts 13
Zobārsts, kvalificēts 14
Ārsts 13
Ārsts - iecirkņa terapeits, pediatrs, ārsts ātrajā palīdzība 12
Ārsts - iecirkņa terapeits, pediatrs, ārsts atrāja palīdzība, augsti kvalificēts 10
Ārsts - iecirkņa terapeits, pediatrs, ārsts atrāja palīdzība, kvalificēts 11
Ārsts, augsti kvalificēts 11
Ārsts eksperts 12
Ārsts eksperts, augsti kvalificēts 10
Ārsts eksperts, kvalificēts 11
Ārsts interns 15
Ārsts, kvalificēts 12
Ārsts stažieris 14
Visu ķirurģisko profilu ārsts 12-11
Visu ķirurģisko profilu ārsts, augsti kvalificēts 9
Visu ķirurģisko profilu ārsts, kvalificēts 10
Ģimenes ārsts 11
Ģimenes ārsts, augsti kvalificēts 9
Ģimenes ārsts, kvalificēts 10
Ķīmiķis analītiķis 12

Latvijas Republikas valdības lietu ministra vietnieks V. ZEIKATS

 

4. pielikums
Latvijas Republikas Ministru Padomes
1991. gada 13. novembra lēmumam Nr. 318

Sociālās nodrošināšanas iestāžu darbinieku amatu sadalījums pēc kvalifikācijas kategorijām

Amata nosaukums Kvalifikācijas kategorija
Dažāda profila sociālās nodrošināšanas centra direktors 12-11
Dažāda profila sociālās nodrošināšanas centra direktora vietnieks 13-12
Veco ļaužu un invalīdu pansionāta direktors 14-13
Veco ļaužu un invalīdu pansionāta direktora vietnieks 15-14
Sociālais aprūpētājs 19
Sociālais inspektors 18-17
Sociālās aprūpes nodaļas vadītājs 16-15
Veco vientuļo pilsoņu sociālās aprūpes biroja vadītājs 15-13
Veco vientuļo pilsoņu sociālās aprūces biroja vadītāja vietnieks 16-14

Latvijas Republikas valdības lietu ministra vietnieks V. ZEIKATS

 

5. pielikums
Latvijas Republikas Ministru Padomes
1991. gada 13. novembra lēmumam Nr. 318

Kultūras un mākslas iestāžu darbinieku amata sadalījums pēc kvalifikācijas kategorijām

Amata nosaukums Kvalifikācijas kategorija
1 2

Bibliotēkas un Latvijas Bibliogrāfijas institūts

Direktors 12-9
Direktora vietnieks 13-11
Filiāles vadītājs 15-12
Nodaļas vadītājs 14-12
Galvenais bibliotekārs 13-12
Galvenais bibliogrāfs 13-12
Sektora vadītājs 15-14
Zinātniskais sekretārs 15-11
Bibliotēkas vadītājs 16-13
Bibliotekārs 17-14
Bibliogrāfs 17-14

Kultūras pilis, nami un centri; tautas nami, biedrības nami un citas klubu tipa iestādes

Direktors 14-12
Direktora vietnieks 15-13
Vadītājs 16-14
Vadītāja vietnieks 17-15
Mākslinieciskais vadītājs 16
Nodaļas vadītājs 17
Filiāles vadītājs 17
Sektora vadītājs 18
Mākslinieciskās noformēšanas darbnīcas vadītājs 17
Galvenais administrators 17
Ražošanas darbnīcas vadītājs 17
Muzeji, izstādes un citas muzeja tipa iestādes
Direktors 14-10
Direktora vietnieks 15-12
Galvenais fondu glabātājs 12-11
Fondu glabātājs 15
Filiāles vadītājs 16-13
Nodaļas vadītājs 16-13
Restaurācijas darbnīcas vadītājs 15
Sektora vadītājs 18
Ceļojošas izstādes vadītājs 18
Iekārtu apkalpes dienesta priekšnieks 16
Laboratorijas vadītājs 15
Mākslinieks restaurators 16-12
Nodaļas vadītāja vietnieks 17-14
Mākslas zinātnieks eksperts 14

Emiļa Melngaiļa Tautas mākslas centrs

Direktors 10
Direktora vietnieks 13-11
Nodaļas vadītājs 14-13
Nodaļas vadītāja vietnieks 15-14
Sektora vadītājs 18
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Priekšnieks 9
Dokumentācijas centra vadītājs 11
Priekšnieka vietnieks 11
Nodaļas vadītājs 12
Rajona galvenais pieminekļu aizsardzības inspektors 12
Arhitektūras pieminekļu pārvaldnieks 15
Nodaļas vadītāja vietnieks 13

* * *

Režisors 16-14
Baletmeistars 16-14
Kormeistars 16-14
Diriģents 16-14
Dekoratīvi lietišķās mākslas studijas vadītājs 17-15
Fotostudijas vadītājs 18-16
Kinostudijas vadītājs 17-15
Koncertmeistars 15-11
Interešu apvienības vadītājs, interešu kluba vadītājs 17-16
Pulciņa vadītājs 18-17
Diskotēkas muzikālās daļas vadītājs 18-17
Režisora asistents 18
Diriģenta asistents 18
Baletmeistara asistents 18
Kormeistara asistents 18
Dekoratīvi lietišķās mākslas studijas meistars 18
Ekskursiju vadītājs 17
Sarīkojumu vadītājs 18-17
Kultūras darba organizators 17-16
Mākslinieks inscenētājs 15
Kostīmu glabātuves pārzinis 17

Latvijas Republikas valdības lietu ministra vietnieks V. ZEIKATS

 

6. pielikums
Latvijas Republikas Ministru Padomes
1991. gada 13. novembra lēmumam Nr. 318

Tiesiskās uzraudzības un lauksaimniecību apkalpojošo dienestu darbinieku amatu sadalījums pēc kvalifikācijas kategorijām

Amata nosaukums Kvalifikācijas kategorija
1 2
Tiesiskā uzraudzība
Valsts notariāta kantori
Vecākais valsts notārs 10-9
Vecākā valsts notāra vietnieks 11-10
Valsts notārs 12
Konsultants 15
Lauksaimniecība
Lauksaimniecību apkalpojošie dienesti
Republikāniskās laboratorijas, dienesta, stacijas, inspekcijas, veterinārās slimnīcas direktors (vadītājs) 12-10
Zonālās laboratorijas, dienesta, stacijas, inspekcijas, veterinārās slimnīcas direktors (vadītājs) 12-11
Rajona laboratorijas, dienesta, stacijas, inspekcijas, veterinārās slimnīcas direktors (vadītājs) 13-12
Pilsētas laboratorijas, dienesta, stacijas, inspekcijas, veterinārās slimnīcas direktors (vadītājs) 13-12
Iecirkņa laboratorijas, dienesta, stacijas, inspekcijas, veterināras slimnīcas direktors (vadītājs) 15-13
Republikāniskās organizācijas nodaļas priekšnieks 13- 11
Mašīnu stacijas vadītājs 15-13
Veterinārās poliklīnikas vadītājs 12-11
Veterinārās aptiekas vadītājs 17-15
Iecirkņa meistars 15-14
Sektora, laboratorijas, punkta vadītājs (struktūrvienības sastāva) 16-15

 Latvijas Republikas valdības lietu ministra vietnieks V. ZEIKATS

 

7. pielikums
Latvijas Republikas Ministru Padomes
1991. gada 13. novembra lēmumam Nr. 318

Zivsaimniecības un mežsaimniecības iestāžu darbinieku amatu sadalījums pēc kvalifikācijas kategorijām

Amata nosaukums Kvalifikācijas kategorija

Zivsaimniecība Zivju resursu valsts uzraudzības dienests

Dienesta priekšnieks 10
Vecākais uzraugs, reģionālais uzraugs 13
Teritoriālais (rajona) uzraugs 14
Jaunākais uzraugs 16

Mežsaimniecība
Virsmežniecības un mežniecības

Virsmežzinis 11-10
Mežzinis 14-11
Mežziņa amata kandidāts 15-13
Mežsargs 15-14
Mežsarga amata kandidāts 16-15

Latvijas Republikas valdības lietu ministra vietnieks V. ZEIKATS

 

8. pielikums
Latvijas Republikas Ministru Padomes
1991. gada 13. novembra lēmumam Nr. 318

Zinātnes iestāžu darbinieku amatu sadalījums pēc kvalifikācijas kategorijām

Amata nosaukums Kvalifikācijas kategorija
1 2

Valsts nacionālie parki un botāniskie dārzi

Direktors 10-9
Direktora vietnieks vides aizsardzības jautājumos 11 - 10
Galvenais mežzinis 11-10
Galvenais inženieris 11-10
Galvenais arhitekts 12-11
Vecākais inspektors 13
Noda|as priekšnieks (vadītājs) 13
Nodaļas priekšnieka (vadītāja) vietnieks 14
Iecirkņa priekšnieks 14

Zinātniskās pētniecības institūti, iestādes

Direktors 9-7
Direktora vietnieks zinātniskajā darbā 10-8
Zinātniskais sekretārs 12-10
Nodalās vadītājs (priekšnieks) 12-10
Laboratorijas vadītājs (priekšnieks) 12-10
Sektora vadītājs (priekšnieks) 13-11
Biroja vadītājs (priekšnieks) 14-13
Grupas vadītājs (priekšnieks) 14-13
Galvenais zinātniskais līdzstrādnieks 9-8
Vadošais zinātniskais līdzstrādnieks 10-9
Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks 11 - 10
Zinātniskais līdzstrādnieks 12-11
Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks 13
Stacijas tehniskās nodaļas vadītājs (lauksaimniecībā) 16-14

Zooloģiskais dārzs

Direktors 9
Direktora vietnieks 13-11
Galvenais inženieris 11
Galvenais veterinārārsts 11
Galvenais zoologs 11
Ihtiologs 16-13

Latvijas Republikas valdības lietu ministra vietnieks V. ZEIKATS

 

9. pielikums
Latvijas Republikas Ministru Padomes
1991. gada 13. novembra lēmumam Nr. 318

Fiziskās kultūras un sporta iestāžu darbinieku amatu un profesiju sadalījums pēc kvalifikācijas kategorijām

Amata un profesijas nosaukums Kvalifikācijas kategorija
1 2
Akompanētājs 15-13
Direktors (priekšnieks) vietējās nozīmes sporta būvēs 13
Galvenais enerģētiķis vietējās nozīmes sporta būvēs 15
Galvenais inženieris vietējās nozīmes sporta būvēs 14
Galvenais mehāniķis tehnologs vietējās nozīmes sporta būvēs 15
Galvenais speciālists 14-13
Galvenais treneris (basketbolā, volejbolā, futbolā, hokejā, rokasbumbā, motobolā, ledus spīdvejā, spīdvejā pa izdedžu celiņu un motokrosā) 12-11
Masieris 16
Nacionālās sporta skolas direktors 9
Nacionālās sporta skolas direktora vietnieks 11
Nacionālās sporta skolas galvenais treneris 12
Nacionālās sporta skolas struktūrvienības vadītājs 13
Nodaļas (dienesta) vadītājs vietējās nozīmes sporta būvēs 16
Rajonu un pilsētu metodisko kabinetu instruktors metodiķis 12
Republikāniskā metodiskā kabineta (centra) instruktors metodiķis 12
Republikāniskā metodiskā kabineta (centra) vecākais instruktors metodiķis 11
Sporta instruktors 16-15
Sporta laukumu remontstrādnieks 21-19
Sporta skolas direktors 11-9
Sporta skolas galvenais treneris 13-11
Sporta skolas struktūrvienības vadītājs 14-12
Sporta treneris pasniedzējs 16-13
Sportists instruktors 18
Treneris (basketbolā, volejbolā, futbolā, hokejā un rokasbumbā) 13
Treneris - videoierakstu operators (basketbolā, volejbolā, futbolā, hokejā un rokasbumbā) 16
Treneris administrators (basketbolā, volejbolā, futbolā, hokejā un rokasbumbā) 16
Treneris inženieris (motobolā, ledus spīdvejā, spīdvejā pa izdedžu celiņu un motokrosā) 15
Treneris masieris 15
Treneris, mehāniķis (motobolā, ledus spīdvejā, spīdvejā pa izdedžu celiņu un motokrosā) 15
Treneris, kas veic zinātniski metodisko darbu (basketbolā, volejbolā, futbolā, hokejā un rokasbumbā) 14
Uzņēmumu un iestāžu instruktors metodiķis 15
Uzņēmumu un iestāžu vecākais instruktors metodiķis 12
Vecākais sporta treneris pasniedzējs 13-12
Vecākais treneris (basketbolā, volejbolā, futbolā, hokeja un rokasbumbā, motobolā, ledus spīdvejā, spīdvejā pa izdedžu celiņu un motokrosā) 13-12

Latvijas Republikas valdības lietu ministra vietnieks V. ZEIKATS

 

10. pielikums
Latvijas Republikas Ministru Padomes
1991. gada 13. novembra lēmumam Nr. 318

Iekšlietu ministrijas iestāžu darbinieku (bez speciālajām dienesta pakāpēm) amatu un profesiju sadalījums pēc kvalifikācijas kategorijām

Amata un profesijas nosaukums Kvalifikācijas kategorija
1 2

Militarizētais apsardzes dienests

 
Vienības priekšnieks 16
Vienības priekšnieka vietnieks 17
Komandas priekšnieks 18
Grupas priekšnieks 20
Sardzes priekšnieks 20
Kontrolpunkta un apsardzes dienesta kontrolieris 23-22
Strēlnieks 23-22
Dienesta suņkopības komandas priekšnieks 20
Dienesta suņkopības instruktors 21-20
Dienesta suņu pavadonis 22
Caurlaižu biroja priekšnieks 21

Apsardze

 
Apsardzes struktūrvienības priekšnieks 19
Iecirkņa apsardzes priekšnieks 19
Caurlaižu biroja priekšnieks 21
Vadības pults dežurants 19
Kontrolpunkta kontrolieris 23-22

Ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Vienības priekšnieks 13-12
Vienības priekšnieka vietnieks 14-13
Dalās priekšnieks 14
Sardzes priekšnieks 15
Nodaļas komandieris 16
Pretgāzu aizsardzības dienesta meistars 16
Ugunsdzēsēju šļūteņu remonta meistars 16
Ugunsdrošības profilakses instruktors 16-15
Ugunsdzēsējs 18-16
Vienības priekšnieka palīgs materiāltehniskās apgādes jautājumos 16-14

Ieslodzījuma vietu departaments

Daļas priekšnieks 14-13
Nodaļas priekšnieks 12
Ceha priekšnieks 12-10
Iecirkņa priekšnieks 12-11
Mehāniķis 13-11
Enerģētiķis 13-11
Vecākais meistars 14-12
Vecākais kontroles meistars 14-12
Meistars 15-13
Kontroles meistars 15-13
Ēdnīcas vadītājs 15
Pirts vadītājs 20-19
Medicīnas daļas priekšnieks 12

Sakaru līdzekļu, operatīvas un kriminālistikas

tehnikas remontdarbnīca
Darbnīcas priekšnieks 13-11
Priekšnieka vietnieks 14

Tipogrāfija

Tipogrāfijas direktors 13-12
Normētājs (speciālists) 16-14

Celtniecības grupa

Darbu vadītājs 14-13

Autosaimniecība

Autosaimniecības priekšnieks 13-11
Autosaimniecības priekšnieka vietnieks 14
Kolonnas priekšnieks 15

Autoremontdarbnīca

Darbnīcas priekšnieks 14
Kopmītne un viesnīca
Kopmītnes vadītājs 15

Avīzes redakcija

Galvenais redaktors 13-11
Redaktora vietnieks 13
Atbildīgais sekretārs 14
Korespondents 15
Vecākais korektors 23-19
Korektors 23-19

Adrešu Izziņu birojs

Biroja priekšnieks 9
Biroja priekšnieka vietnieks 10

Latvijas Republikas valdības lietu ministra vietnieks V. ZEIKATS

 

11. pielikums
Latvijas Republikas Ministru Padomes
1991. gada 13. novembra lēmumam Nr. 318

Hidrometeoroloģijas iestāžu darbinieku amatu sadalījums pēc kvalifikācijas kategorijām

Amata nosaukums Kvalifikācijas kategorija
Hidrometeoroloģiskā centra un dabas vides piesārņotības izpētes un kontroles centra priekšnieks 8-7
Galvenais sinoptiķis 9
Hidrometeoroloģiskās observatorijas direktors 11-10
Sakaru aparatūras priekšnieks 13-12
Hidrometeoroloģiskā biroja priekšnieks 11-10
Meteoroloģiskās stacijas priekšnieks 13-12
Specializētās stacijas priekšnieks 12-11
Datu automatizētās pārraides dienesta priekšnieks 11 - 10
Ekspluatācijas sektora priekšnieks 11
Tehniskās apkopes sektora priekšnieks 12-11
Vecākais sakaru elektromehāniķis 14
Mērīšanas aparātu dienesta priekšnieks 11-10
Standartizācijas un metroloģijas nodaļas vadītājs 12-11
Montāžas un remonta nodaļas priekšnieks 12-11
Remontdarbnīcas priekšnieks 12-11
Jūras hidrogrāfiskās grupas priekšnieks 12-11
Hidrometeoroloģiskās un ekoloģiskās informācijas dienesta priekšnieks 10

Latvijas Republikas valdības lietu ministra vietnieks V. ZEIKATS

 

12. pielikums
Latvijas Republikas Ministru Padomes
1991. gada 13. novembra lēmumam Nr. 318

Latvijas Republikas valsts pārvaldes iestāžu darbinieku amatu un profesiju sadalījums pēc kvalifikācijas kategorijām

Amata nosaukums

1 2

Ministru Padome

Priekšsēdētājs 1
Valdības padomnieks 7
Priekšsēdētāja padomnieks 7
Priekšsēdētāja palīgs 7
Patstāvīgas struktūrvienības vadītājs 7
Patstāvīgas struktūrvienības vadītāja vietnieks 8-7
Sektora vadītājs 8-7
Visu nosaukumu galvenie speciālisti 9-8
Visu nosaukumu speciālisti 15-11
Vadītāja sekretāre 15-12

Ministrija

Ministrs 5
Ministra pirmais vietnieks 6
Ministra vietnieks 7-6
Patstāvīgas struktūrvienības vadītājs 8-7
Ministra palīgs 8-7
Ministra padomnieks 8-7
Patstāvīgas struktūrvienības vadītāja vietnieks 9-8
Sektora vadītājs 9-8
Visu nosaukumu galvenie speciālisti 10-9
Visu nosaukumu speciālisti 15-11
Vadītāja sekretāre 15-12

Republikas valsts pārvaldes citas iestādes, Zinātņu akadēmijas Zinātnes organizācijas departaments

Iestādes vadītājs 7-6
Iestādes vadītāja vietnieks 8-7
Patstāvīgas struktūrvienības vadītājs 9-8
Iestādes vadītāja padomnieks 9-8
Iestādes vadītāja palīgs 9-8
Patstāvīgas struktūrvienības vadītāja vietnieks 10-9
Sektora vadītājs 10-9
Visu nosaukumu galvenie speciālisti 11-9
Visu nosaukumu speciālisti 15-11
Departamenta zinātniskais sekretārs 11-9
Zinātņu akadēmijas akadēmiķis sekretārs 9-8

Republikas valsts pārvaldes institūciju vietējas iestādes Valsts proves uzraudzības inspekcija

Inspekcijas priekšnieks 9
Galvenais kontrolieris revidents 12
Galvenais provētājs 12
Inženieris kontrolieris 14
Laboratorijas vadītājs 13
Eksperts 15
Inženieris ķīmiķis 15-14
Vecākais provētājs 14
Provētājs 16-15

Iedzīvotāju nodarbinātības iestāde

Direktors 10-9
Direktora vietnieks 11-10
Nodaļas vadītājs 11-10
Galvenais ekonomists 12-11
Ekonomists 14-13
Juriskonsults 14-13
Vecākais inspektors 15

Valsts muitas reģionālā iestāde

Iestādes vadītājs 9-8
Iestādes vadītāja vietnieks 10-9
Muitas inspektors 11-10
Muitas kontrolieris 12
Valsts galvenās tehniskās uzraudzības pārvaldes nozaru reģionālā inspekcija
Inspekcijas priekšnieks 9-8
Galvenais valsts tehniskais inspektors 11-10
Galvenais valsts darba tiesību inspektors 11-10

Rajona, pilsētas valsts finansu inspekcija

Inspekcijas priekšnieks 9-8
Inspekcijas priekšnieka vietnieks 10-9
Daļas priekšnieks 11-10
Galvenais valsts finansu inspektors 11-10
Vecākais valsts finansu inspektors 12-11
Valsts finansu inspektors 13-12

Rajona, pilsētas valsts statistikas nodaļa

Nodaļas priekšnieks 9-8
Ekonomists 15-13

Rajona lauksaimniecības departaments

Departamenta direktors 9-8
Departamenta direktora vietnieks 10-9
Galvenais agronoms 12-11
Galvenais zootehniķis 12-11
Galvenais veterinārārsts 12-11
Galvenais inženieris 12-11
Galvenais ekonomists 12-11
Galvenais meliorators 12-11
Galvenais enerģētiķis 12-11
Speciālisti 16-13

Valdības administrācijas autobāze

Direktors 11
Direktora vietnieks 12
Galvenais inženieris 12
Vecākais mehāniķis 14
Tehniskās ekspluatācijas dienesta priekšnieks 13
Remontdarbnīcas priekšnieks 13
Vecākais meistars 14
Mehāniķis 16
Vecākais dispečers 15
Dispečers 16
Naftas produktu izsniedzējs 20

Latvijas Republikas valdības lietu ministra vietnieks V. ZEIKATS

 

13. pielikums
Latvijas Republikas Ministru Padomes
1991. gada 13. novembra lēmumam Nr. 318

Kopējo kalpotāju amatu sadalījums visām no budžeta finansējamām iestādēm

Amata nosaukums Kvalifikācijas kategorija
1 2
2. kapteiņa palīgs 16-13
3. kapteiņa palīgs 16-14
4. kapteiņa palīgs 16
Administrators 20
Agronoms 16-13
Agroķīmiķis 16-13
Arhitekts 16-12
Arhivārs 23
Arhīva pārzinis 20-17
Audzinātāja palīgs 19
Autotransporta līdzekļu tehniskā stāvokļa kontrolieris 19
Biljarda zāles dežurants 23
Bioķīmiķis 16-13
Biroja (sektora) vadītājs 19-13
Biļešu kontrolieris 23
Centrālās noliktavas pārzinis 19-17
Darbmācības instruktors 16
Darbvedis 23
Darbvedis-kasieris 20
Dienesta priekšnieks, vadītājs 15-12
Dispečers 16 - 15
Dispečeru dienesta operators 21
Dārznieks 19-16
Ekonomists 16-13
Ekspeditors 23
Ekspedīcijas pārzinis 19
Elektromehāniķis 16-13
Filmotēkas pārzinis 19
Fonotēkas pārzinis 19
Galvenais ekonomists 13--11
Galvenais enerģētiķis 14-11
Galvenais grāmatvedis 14-11
Galvenais inženieris 15-10
Galvenais mehāniķis 14-11
Galvenais speciālists pārējās specialitātēs 12-11
Galvenā grāmatveža vietnieks 15-12
Grāmatvedis 16-13
Grāmatvedis revidents . 16-13
Hidroģeologs 16-14
Inkasents 20
Inspektors 16-15
Instruktors l6
Inženieri (visu pārējo specialitāšu) 16-13
Inženieris elektroniķis 16-12
Inženieris iestādītājs-izmēģinātājs 16-12
Inženieris konstruktors 16-12
Inženieris programmētājs 16-12
Inženieris-tehnologs 16-12
Inženieris tehnologs-projektētājs 16-12
Juriskonsults 16-14
Kadru daļas priekšnieks 18-14
Kalkulētājs 23
Kancelejas pārzinis 18-16
Kasieris 20
Komandants 21
Kopmītnes dežurants 23
Kopēšanas-pavairošanas biroja vadītājs 19
Kutera kapteinis 16
Kutera vecākais mehāniķis 17
Kuģa kapteinis 14-11
Kuģa kapteiņa vecākais palīgs 15-12
Laboratorijas vadītājs 16-9
Laborants 19-17
Lietvedības inspektors 20
Matemātiķis 16-12
Materiāltehniskās apgādes daļas priekšnieks 18-12
Mašīnrakstītāja 21-20
Mašīnrakstītāja darbam ar tekstiem svešvalodā 19
Mašīnrakstīšanas biroja pārzinis 19
Mikrofilmēšanas un fotokopēšanas laboratorijas pārzinis 19
Muzeja uzraugs 23
Mākslinieks (dizainers) 16-13
Mākslinieks konstruktors (dizainers) 16-12
Mākslinieks noformētājs 16-13
Nodaļas (dalās) vadītājs 18-11
Nodaļas (daļas) vadītāja vietnieks 18-12
Noliktavas pārzinis 20-19
Norīkotājs 23
Pasu pierakstītājs 23
Prečzinis 20
Priekšlasītājs 23
Psihologs 16-13
Pārtikas pārzinis 19
Radiostacijas priekšnieks 15-14
Rasējumu kopētājs 23
Rasētājs 23
Revidents 16-13
Reģistrators 23
Rēķinvedis 23
Sagādes aģents 23
Saimniecības daļas vadītājs 19-16
Saimniecības pārzinis 20
Sekretāre mašīnrakstītāja 21
Sekretāre stenografē 20
Skaitļošanas centra biroja sektora vadītājs 12-11
Skaitļošanas centra mainas priekšnieks 12
Skaitļošanas centra vadītājs 10-8
Skaitļošanas centra vadītāja vietnieks 11-9
Sociologs 16-13
Speciālisti (visu pārējo specialitāšu) 16-13
Statistiķis 23
Stenografē . 20-19
Tabeļvedis 23
Taksētājs 23
Tehniķi (visās specialitātēs) 19-17
Tulks 16-13
Tulks daktilologs 19
Uzskaitvedis 23
Vecākais administrators 19
Vecākais biļešu kontrolieris 22
Vecākais ekspeditors . 22
Vecākais inkasents 19
Vecākais kasieris 19
Vecākais kontroles meistars 14-12
Vecākais lietvedības inspektors 19
Vecākais mehāniķis 15-12
Vecākais muzeja uzraugs 22
Vecākais prečzinis 19
Vecākais revidents 13
Vecākais statistiķis 22
Vecākais tabeļvedis 22
Veterinārfeldšeris 19-17
Veļas mazgātavas vadītājs 20-19
Veļas pārzinis 21
Vivārija vadītājs 16
Zirgu staļļa pārzinis 20
Šefpavārs 17-16

Latvijas Republikas valdības lietu ministra vietnieks V. ZEIKATS

 

14. pielikums
Latvijas Republikas Ministru Padomes
1991. gada 13. novembra lēmumam Nr. 318

Kopējo strādnieku profesiju sadalījums visām no budžeta finansējamām iestādēm

Amata nosaukums Kvalifikācijas kategorija
1 2
Aparātu operators 18
Apavu spodrinātājs 24
Apkopējs, kas tīra sabiedriskās tualetes parkos, dārzos, teātros 22
Atkritumu vada apkopējs 23
Autobusa vadītājs 20-16
Autoratiņu un elektroratiņu vadītājs 21
Biļešu kasieris 23-21
Bocmanis 16
Bufetnieks, maizes cepējs 18
Centrālapkures kurinātājs (zemspiediena katla) 18
Destilācijas katla apkalpotājs 24
Dezinfektors 21
Dežurants 24
Dienesta telpu apkopējs 24
Dokumentu iesējējs 21
Dzīvnieku kopējs (vivārijos) 22
Dzīvnieku kopējs (zooloģiskajā dārzā) 19
Elektroapgaismotājs 20
Elektronisko skaitļojamo mašīnu operators 18-17
Filmu kopiju montētājs 20
Filmu kopiju restaurētājs 19
Filmu kopiju, grāmatu un fotodokumentu restaurētājs 18
Filmu pārbaudītājs 21-19
Fotogrāfs 19
Fotolaborants 23-20
Frizieris 21
Gaismas kopiju izgatavotājs 21
Garderobists 24
Grīdu vaskotājs 23
Hidrotehnisko būvju uzraugs 22
Informatīvā materiāla apstrādātājs 21
Informatīvā materiāla savācējs 21
Katlu mašīnists 17
Kinoiekārtu vadības pults operators 21-20
Kinomehāniķis 19-16
Kopējamo un pavairojamo mašīnu operators 21-19
Krasta matrozis 23-22
Kravas automašīnas vadītājs 21 - 16
Kravu pavadonis 23
Kurinātājs 24-19
Kurjers 24
Kurpnieks 19
Kutera vadītājs-motorists 17
Kučieris 24
Labiekārtošanas darbu strādnieks 19-18
Laukstrādnieks 22
Liftnieks 22-20
Lopkopējs 22
Manikīre 21
Mantzinis 20-19
Marķētājs 24
Masu profesiju strādnieku ražošanas apmācības instruktors 16
Matrozis 19-18
Matrozis kambīznieks 21
Mašīnists darba tērpu mazgāšanai un labošanai 21
Mikrofilmu un kopēšanas aparāta operators 20
Motocikla un motorollera vadītājs 22
Motorists (mašīnists) 17
Motorists (tilpņu mašīnists) 17
Motorlaivas vadītājs 18
Mūzikas instrumentu remontētājs un restaurētājs 16
Naktsaukle 20
Palīgstrādnieks 24
Pasūtījumu pieņēmējs 23
Pavārs 21-19
Pirtnieks 23
Plēsīgo zvēru kopējs 17
Ražošanas telpu apkopējs 23
Sanitārā autotransporta vadītājs 19-17
Santehniķis 22-18
Sargs 24-23
Skatuves mašīnists 18-16
Skatuves montētājs 20
Sporta ierīču montētājs 18
Sporta kuģu remontētājs 18
Spēļu automātu, atrakciju zāļu, šautuvju dežurants 18
Stiklogrāfs 23
Stiklu tīrītājs 23
Strādnieki ēku, iekārtu un ierīču apkalpei un kārtējam remontam 22-18
Suņkopis 22
Sētnieks 24
Teritorijas apkopējs 24
Transportstrādnieks 24
Vecākais elektriķis 16
Vecākais matrozis 16
Vecākais motorists (mašīnists) 16
Veļas mazgāšanas un spectērpu labošanas mašīnists 21
Veļas pārzine 23
Vieglās automašīnas vadītājs 21-19
Visu citu profesiju strādnieki 24-16
Zelta pieņēmējs stomatoloģiskajās poliklīnikās 18
Zirgkopis 22
Atrās un neatliekamās palīdzības un ugunsdzēšanas autotransporta vadītājs 18-16
Šuvēja 21-19
Šveicars 24

Latvijas Republikas valdības lietu ministra vietnieks V. ZEIKATS

 

15. pielikums
Latvijas Republikas Ministru Padomes
1991. gada 13. novembra lēmumam Nr. 318

Pedagoģisko darbinieku mācību (audzināšanas) darba slodze, kas atbilst vienai mēnešalgas likmei

 

Amata nosaukums

Darba slodze (stundās)
nedēļā gadā
1. Skolotāji, pulciņu vadītāji, mūzikas skolu un vidējo speciālo mākslas mācību iestāžu koncertmeistari 21 840
2. Logopēdi, koncertmeistari, akompanētāji 24  
3. Audzinātāji, muzikālie audzinātāji, fizkultūras audzidzinātāji 30  
4. Pirmsskolu bērnu iestāžu audzinātāji 36 X
5. Metodiķi, psihologi, fiziskās audzināšanas vadītāji, ārpusstundu darba organizatori, dzirdes kabinetu instruktori, redzes kabinetu instruktori, atrodapmācības meistari, vidējo speciālo mācību iestāžu un arodizglītības mācību iestāžu kopmītņu audzinātāji 40 X
6. Augstskolu lektori, asistenti, koncertmeistari X 600-1000

Piezīmes:

1. Pedagoģiskajiem darbiniekiem noteiktajā darba slodzē nav ietverta klases (grupas) audzināšana, kura novērtējama ar 4 skolotāju darba stundām nedēja (160 darba stundām gadā), un skolēnu (audzēkņu) rakstu darbu labošana, kura novērtējama latviešu (apmācības) valodā un literatūrā, ar 3, matemātikā ar 3, svešvalodā ar 2 skolotāja darba stundām nedēļā (120, 120, 80 skolotāja darba stundām gadā).

2. Augstskolu profesoriem un docentiem darba slodzi nedēļā nosaka vidēji ne mazāku kā 6 lekciju un semināru stundas.

Latvijas Republikas valdības lietu ministra vietnieks V. ZEIKATS

 

16. pielikums
I Latvijas Republikas Ministru Padomes
1991. gada 13. novembra lēmumam Nr. 318

Piemaksu apmēri no budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem par darbu specifiskos apstākļos

 

Piemaksas veids

Piemaksas apmērs (% no mēneša amatalgas, mēnešalgas, mēnešalgas likmes vai rubļos)

  1 2
1. Iestādēs un apakšvienībās AIDS slimnieku ārstēšanai (diagnostikai) 40%
2. Iestādēs un apakšvienībās lepras slimnieku un psihiski slimo, alkoholisma un narkomānijas slimnieku ārstēšanai; pretmēra un citās iestādēs un apakšvienībās, kurās ir veselībai sevišķi bīstami un sevišķi smagi darba apstākļi 75 rbļ.
3. Iestādēs un apakšvienībās infekcijas un tuberkulozes slimnieku ārstēšanai; radioloģijas, rentgena un apdegumu ārstēšanas apakšvienībās. Citās iestādēs un apakšvienībās, kurās ir veselībai bīstami un smagi darba apstākļi 50 rbļ.
4. Veselības aizsardzības iestādēs un apakšvienībās, kuru darbiniekiem darba apstākļu specifikas dēļ ir tiesības uz piemaksu (ja ir divi un vairāki iemesli) 100 rbļ.
5. Speciālajās mācību iestādēs (klasēs, grupās), kas paredzētas bērniem un pusaudžiem, kuriem ir fiziskās vai garīgās attīstības defekti un kuriem nepieciešami īpaši audzināšanas apstākļi vai ilgstoša ārstēšanās; darbiniekiem, kuri strādā bāreņu un bez vecāku aizgādnības palikušo bērnu internātskolās, kā arī skolās un internātskolās, kas paredzētas bērniem ar aizkavētu psihisko attīstību, un zīdaiņu un bērnu namu darbiniekiem 10%
6. Atrās un neatliekamās palīdzības un ugunsdzēšanas autotransporta vadītājiem par bīstamiem darba apstākļiem 10%
7. Ieslodzījuma vietu departamenta iestāžu darbiniekiem par darbu:
  - izmeklēšanas izolatorā un notiesāto vispārējās uzturēšanas iestādē 10%
  - notiesāto stingrā režīma uzturēšanas iestādē 15%
  - notiesāto cietuma režīma un sevišķa režīma uzturēšanas iestādē 20%
8. Veterinārās iestādēs par darbu, kas saistīts ar leikozi, bru-celozi, tuberkulozi un sevišķi bīstamām slimībām (Sibīrijas mēris, mutes un nagu sērga, trakumsērga u. c.), radioloģiju, rentgenoloģiju, dezinfekciju un citiem veselībai bīstamiem darbiem vai smagiem darba apstākļiem 10%

Latvijas Republikas valdības lietu ministra vietnieks V. ZEIKATS

 

17. pielikums
Latvijas Republikas Ministru Padomes
1991. gada 13. novembra lēmumam Nr. 318

Pašvaldības institūciju darbinieku amatu sadalījums pēc kvalifikācijas kategorijām

Amata nosaukums Kvalifikācijas kategorija

Rīgas pilsētas pašvaldības institūcijas

 
Padomes priekšsēdētājs 7
Padomes priekšsēdētāja vietnieks 9-8
Padomes sekretārs 10
Izpildkomitejas priekšsēdētājs 8
Izpildkomitejas priekšsēdētāja vietnieks 10-9
Izpildkomitejas sekretārs 10
Nodaļas (daļas) vadītājs 11-9
Nodaļas (daļas) vadītāja vietnieks 12-11
Galvenais speciālists 12-11
Speciālists 15-12

Rajonu, pilsētu un pagastu pašvaldības institūcijas

Padomes priekšsēdētājs 10-8
Padomes priekšsēdētāja vietnieks 11-9
Padomes sekretārs 13-12
Izpildkomitejas priekšsēdētājs 11-9
Municipālais direktors, komercdirektors (rajonos un pilsētās) 11-9
Nodaļas (daļas) vadītājs 12-10
Nodaļas (daļas) vadītāja vietnieks 13-11
Galvenais speciālists 13- 11
Speciālists 16-13

Latvijas Republikas valdības lietu ministra vietnieks V. ZEIKATS

 

18. pielikums
Latvijas Republikas Ministru Padomes
1991. gada 13. novembra lēmumam Nr. 318

Latvijas Republikas Ministru Padomes spēku zaudējušo lēmumu un rīkojumu
SARAKSTS

1. 1990. gada 29. aprīļa rīkojums Nr. 189-r.

2. 1990. gada 24. septembra rīkojums Nr. 122-r.

3. 1990. gada 19. oktobra lēmuma Nr. 173 «Par rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas Lauksaimniecības pārvaldi (departamentu)» 2. punkts.

4. 1991. gada 18. janvāra lēmums Nr. 23 «Par izglītības iestāžu darbinieku darba samaksas pilnveidošanu».

5. 1991. gada 18. janvāra lēmuma Nr. 24 «Par Latvijas Republikas iekšlietu iestāžu darbinieku materiālā nodrošinājuma uzlabošanu» 4. un 7. punkts attiecībā uz strādniekiem un kalpotājiem.

6. 1991. gada 12. februāra lēmums Nr. 51 «Par veselības aizsardzības un sociālās nodrošināšanas darbinieku darba samaksas sistēmas pilnveidošanu».

7. 1991. gada 8. marta lēmums Nr. 74 «Par kultūras un mākslas iestāžu un organizāciju darbinieku darba samaksas sistēmas pilnveidošanu Latvijas Republikā».

8. 1991. gada 1. aprīļa lēmuma Nr. 86 «Par zinātniskā darba samaksu» 2. punkts.

9. 1991. gada 14. maija lēmums Nr. 133 «Par grozījumiem Latvijas Republikas Ministru Padomes 1991. gada 18. janvāra lēmumā Nr. 23 un dažu republikas Valdības lēmumu un rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem».

10. 1991. gada 30. jūlija lēmuma Nr. 196 «Par Latvijas Republikas Muitas dienesta drošības pilnveidošanu un tā materiāltehnisko nodrošinājumu» 1. punkts.

11. 1991. gada 27. augusta lēmums Nr. 216 «Par fiziskās kultūras un sporta iestāžu un organizāciju darbinieku darba samaksas sistēmas pilnveidošanu».

12. 1991. gada 25. septembra lēmums Nr. 248 «Par republikas valsts pārvaldes iestāžu darbinieku darba samaksas pilnveidošanu».

13. 1991. gada 21. oktobra rīkojums Nr. 416-r.

14. 1991. gada 1. novembra lēmums Nr. 298 «Par vienotu darba samaksas sistēmu no budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem».

15. 1991. gada 12. novembra rīkojums Nr. 455-r.

Latvijas Republikas valdības lietu ministra vietnieks V. ZEIKATS

 

19. pielikums
Latvijas Republikas Ministru Padomes
1991. gada 13. novembra lēmumam Nr. 318

LATVIJAS DARBA ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS INSTITŪTA IZSTRĀDĀTA

DARBA NOVĒRTĒŠANAS UN DARBINIEKU KVALIFIKĀCIJAS NOTEIKŠANAS METODIKA

1. PAMATPRINCIPI

1.1. Republikas vienotās darba samaksas sistēmas koncepcija paredz:

- lietot 24 kategoriju tarifu tīklu;

- noteikt tikai minimālas tarifa likmes;

1.2. Objektīvai darbu novērtēšanai un darbinieku kvalifikācijas noteikšanai lietojama analītiskā punktu metode, kuras pamatā ir Starptautiskajā darba organizācijā pieņemtā «Ženēvas shēma».

1.3. Metodika paredz amatu un profesiju iedalīšanu kvalifikācijas kategorijās ar trīs rādītāju grupām: darba sarežģītība, atbildība un darba piepūle. Darba apstākļu novērtējums metodikā nav iekļauts, jo vienotā darba samaksas sistēma paredz īpašu piemaksu par smagiem un veselībai kaitīgiem darba apstākļiem.

1.4. 1.-4. kategorijām atbilstošie amati metodikā netiek vērtēti, jo šos darbiniekus nozīmē vai ievēl, ņemot vērā veselu virkni papildu prasību.

1.5. Tarifu kategorijām atbilstošie tarifu koeficienti un punktu skaits doti 1.1. tabulā.

1.1. tabula

Vienotās darba samaksas sistēmas tarifa kategorijas un to raksturojošie lielumi

Tarifa (amatalgas)
kategorijas
Tarifa koeficienti Novērtējuma punktu skaits
no līdz
1 2 3 4
1. 13.87
2. 12.35
3. 10.95
4. 9.68
5. 9.00 1800 -
6. 7.84 1568 1799
7. 6.84 1368 1567
8. 5.96 1192 1367
9. 5.17 1034 1191
10. 4.48 896 1033
11. 3.87 774 895
12. 3.34 668 773
13. 2.89 578 667
14. 2.51 502 577
15. 2.19 438 501
16. 1.92 384 437
17. 1.70 340 383
18. 1.53 306 339
19. 1.39 278 305
20. 1.28 256 277
21. 1.20 240 255
22. 1.13 226 239
23. 1.07 214 225
24. 1.00 - 213

2. RADĪTĀJI

2.1. Darba novērtēšanas pamatu veido rādītāju sistēma.

2.1.1. Sistēma paredz trīs rādītāju grupas:

A - darba sarežģītība,

B -atbildība,

C - darba piepūle.

2.1.2. Katrs rādītājs dalās konkrētās prasībās, kuras raksturojas ar attiecīgi pieaugošu punktu skaitu.

2.3. Rādītāju lietošanas nosacījumi.

2.3.1. Rādītājs A1 - izglītība (2.1. tabula), raksturo noteikta darba (profesijas, amata) izpildei nepieciešamo zināšanu līmeņa pakāpi, kura izteikta ar punktu skaitu pieaugošā kārtībā.

Novērtējot darba izpildei nepieciešamo izglītības pakāpi, jāņem vērā, ka izglītībai jāatbilst veicamā darba (profesijas, amata) specifikai.

2.3.2. Rādītājs A2 - profesionālā pieredze (2.2. tabula), norāda attiecīgā darba izpildei nepieciešamo profesionālo pieredzi (darba stāžu), kāda vajadzīga, lai darbu veiktu pietiekami efektīvi.

Novērtējot profesionālo pieredzi, jāņem vērā attiecīgā darba (profesijas, amata) izpildei nepieciešamais darba stāžs, bet ne darba stāžs vispār.

2.3.3. Rādītājs A3 - novatorisms un jaunrade (2.3. tabula), norāda attiecīgā darba izpildei vajadzīgo novatorisma un jaunrades spēju pakāpi, kāda nepieciešama, lai racionāli un bez sarežģījumiem veiktu profesijai, amatam atbilstošo darbu.

2.3.4. Rādītājs A4 - veiklība (2.4. tabula), norāda darba veikšanai nepieciešamās veiklības pakāpi.

Lai objektīvi noteiktu veiklības pakāpi, nepieciešams izstrādāt veiklības vērtēšanas kritērijus.

2.3.5. Rādītais A5 - sadarbība (2.5. tabula), raksturo attiecīgā darba izpildei nepieciešamos sakarus ar cita darba norisi, kurš tieši iespaido novērtējamā darba sarežģītību. Šis rādītājs attiecas tikai uz uzņēmuma, iestādes iekšējiem kontaktiem un to nedrīkst jaukt ar rādītāju par atbildību par ārējiem kontaktiem (B5).

2.3.6. Rādītājs Bl - atbildība par darba norisi un rezultātiem (2.6. tabula).

Lai objektīvi novērtētu atbildības pakāpi par darba norisi un rezultātiem, nepieciešams noteikt nozares, uzņēmuma, iestādes vai organizatoriskās struktūrvienības raksturojošos kritērijus.

2.3.7. Rādītājs B2 - atbildība par pieņemamajiem lēmumiem (2.7. tabula), papildina iepriekšējo rādītāju Bl un norāda lēmuma pieņēmēja atbildības pakāpi, kādu prasa dotais darbs.

Arī šī radītajā objektīvai novērtēšanai jābalstās uz konkrētu organizatorisko struktūrvienību raksturojošiem kritērijiem, ievērojot nozaru specifiku.

2.3.8. Rādītājs B3 - atbildība par darba līdzekļiem un priekšmetiem (tiešā un relatīvā) (2.8. tabula), raksturo attiecīgā darba izpildei nepieciešamo atbildības pakāpi par to sabojāšanu, iznīcināšanu, nozagšanu atkarībā no darba līdzekļu un priekšmetu vērtības.

Ar tiešo atbildību saprot materiālo atbildību, bet ar relatīvo - atbildību uzraudzības kārtībā.

Lai objektīvi novērtētu atbildību par darba līdzekļiem un priekšmetiem, jāizstrādā vērtības pakāpju raksturojošie kritēriji.

2.3.9. Rādītājs B4 - atbildība par citu cilvēku drošību (2.9. tabula), raksturo nepieciešamo atbildības pakāpi, kāda vajadzīga, lai nepieļautu kaitējumus citu cilvēku veselībai un dzīvībai.

2.3.10. Rādītājs B5 - atbildība par ārējiem kontaktiem (2.10. tabula), raksturo attiecīgā darba izpildei nepieciešamo atbildības pakāpi par ārējiem dienesta kontaktiem, kuri tieši iespaido novērtējamā darba norisi un rezultātus.

Šo rādītāju nedrīkst jaukt ar palīgrādītāju A5 - sadarbība. Ārējie kontakti ir kontakti ar citiem uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām.

2.3.11. Rādītājs Cl -psihiskā un nervu piepūle (2.11. tabula), raksturo attiecīgā darba izpildei nepieciešamo psihisko noturību un savaldību, ko iespaido straujš darba temps, laika trūkums, konflikta situācijas vai fiziskā darbā - uzmanības koncentrācija, uztverot signālus ar manu orgāniem: redzi, dzirdi, vestibulāro aparātu u. c.

2.3.12. Rādītājs C2 - garīgā (intelektuālā) piepūle (2.12. tabula), raksturo attiecīgā darba iedarbību uz centrālo nervu sistēmu, smadzeņu (atmiņas) noslodzi. Piepūle rodas gan fiziskā, gan garīgā darba izpildē.

Novērtējot šo rādītāju, jāņem vērā, ka piepūles pakāpe ir atkarīga no darba sarežģītības un atbildības. Pārsvarā tas ir saistīts ar novatorismu un radošo darbu.

2.3.13. Rādītājs C3 - monotonitāte (vienmuļība, vienveidība), (2.13. tabula) raksturo attiecīgā darba procesa nemainību, tā izpildi piespiedu ritmā, apstākļos, kad trūkst fiziskie un psihiskie impulsi.

2.3.14. Rādītājs C4 - psihiskā slodze sakarā ar zemu darba prestižu (2.14. tabula), norāda uz darba nepievilcīgo raksturu un negatīvu sabiedriskās domas attieksmi pret to.

2.1. tabula

A1. Izglītība

Pakāpes Prasības Punktu skaits
1 2 3
Al.l Pamatskola 25
A1.2 Pamatskola un profesijas (amata) kursi 35
A1.3 Arodpamatskola 55
A1.4 Arodpamatskola un kvalifikācijas celšanas kursi 65
A1.5 Vidusskola 85
A1. 6 Arodvidusskola 120
A1. 7 Vidusskola un profesijas (amata) kursi 105
A1. 8 Vidējā speciālā mācību iestāde 150
A1. 9 Augstskola 220
A1. 10 Augstskola un zinātņu kandidāta grāds 275
A1. 11 Augstskola un zinātņu doktora grāds 300

A2. Profesionālā pieredze

2.2. tabula

Pakāpes Prasības Punktu skaits
1 2 3
A2.1 Darbs neprasa profesionālo pieredzi. Vienkāršs, atkārtojams darbs 5
A2.2 Nepieciešama apmācība darba vietā no viena līdz 6 mēnešiem. Nelielas līdzīgu darbu izmaiņas 15
A2.3 Nepieciešama viena gada darba pieredze. Darbs atkārtojas ar vidēju piepūles pakāpi vai vienkāršs mainīgs darbs 30
A2.4 Nepieciešama 2 līdz 3 gadu darba pieredze. Sarežģīts, atkārtojams darbs vai mainīgs darbs ar vidēju piepūles pakāpi 55
A2.5 Nepieciešama 4 līdz 5 gadu darba pieredze. Plašs un mainīgs, sarežģīts darbs 70
A2.6 Plašs un mainīgs sarežģīts darbs, kas prasa zināšanas par darba norisi savstarpēji saistītās darba vietās, kā arī zināšanu papildināšanu 85
A2.7 Nepieciešamas zināšanas darba organizācijā, sadalē un norisē. Sarežģīts darbs. Nepieciešama zināšanu papildināšana 110
A2.8 Sarežģīts darbs. Prasme koordinēt kolektīva darbu vai patstāvīgi veikt zinātnisko darbu. Nepieciešama zināšanu papildināšana 150
A2.9 Pieredze lielu kolektīvu vadīšanā, sarežģītu un atbildīgu pasākumu koordinēšanā jeb sarežģītu zinātnisko darbu veikšanā. Nepieciešama pastāvīga zināšanu papildināšana 200
A2.10 Prasme atrisināt sevišķi sarežģītas problēmas. 260
ciešama pastāvīga zināšanu papildināšana

2.3. tabula

A3. Novatorisms un jaunrade

Pakāpes Prasības Punktu skaits
1 2 3
A3.1 Darba izpildes paņēmiens (operācija, darbība, metode) ir viennozīmīgi noteikts instrukcijā, tehnoloģiskajā procesā 5
A3.2 Darbs prasa patstāvību tā izpildes varianta vai metodes izvēli 15
A3.3 Darba izpilde saistīta ar esošo risinājumu adaptēšanu un pilnveidošanu 50
A3.4 Darba izpilde saistīta ar sarežģītiem risinājumiem un to pilnveidošanu 100
A3.5 Darbs prasa kritiski analizēt esošo stāvokli vai veikt pētījumus un projektēšanu, izmēģināt jaunus risinājumus ievērojamā darba piepūles pakāpē. Nepieciešams zināt un izmantot savas valsts zinātnes un tehnikas sasniegumus 150
A3.6 Darbs prasa jaunus risinājumus, pamatojoties uz pasaules zinātnes un tehnikas sasniegumiem. Ļoti sarežģīts risināmo problēmu raksturs 200
A37 Darbs ar visaugstāko darba piepūles pakāpi. Problēmas risināšanai nepietiek ar līdzšinējiem zinātnes un tehnikas sasniegumiem. Nepieciešams panākt progresu dotajā nozarē 250

2.4. tabula

A4. Veiklība

Pakāpes Prasības Punktu skaits
1 2 3
A4.1 Darbs prasa normālu fizisko veiklību 5
A4.2 Darbs prasa palielinātu fizisko veiklību un kustību precizitāti 15
A4.3 Darbs prasa lielu fizisko veiklību un kustību precizitāti 35
A4.4 Darbs prasa loti lielu fizisko veiklību un kustību precizitāti 50
A4.5 Darbs prasa sevišķi lielu fizisko veiklību un sevišķi augstu kustību precizitāti 80

2.5. tabula

A5. Sadarbība

Pakāpes Prasības Punktu skaits
1 2 3
A5. 1 Darbs izpildāms individuāli 5
A5.2 Darbs grupā, kas prasa koordinēt un pielāgot paša darba tempu citu izpildītāju darba tempam 15
A5.3 Kolektīvs darbs, kas prasa saskaņot darbību ar citu kolektīvu. Informācijas vākšana. Kolektīva darba koordinēšana, izpildot vidēji sarežģītus, atkārtojamus darbus 35
A5.4 Darbs, kas prasa organizatora spējas pārliecināt un iespaidot citus. Darbs ar ārzemniekiem. Sarežģīti kolektīvi darbi projektēšanas un programmēšanas jomā. Kolektīvu darbu koordinēšana, izpildot komplicētus uzdevumus 100
A5.5 Darbs saistīts ar darbinieku atlasi, kolektīvu vei-došanu, darba motivāciju un organizāciju. Līgumu slēgšana, kolektīvo, sabiedrisko konfliktu novēršana. Darbu koordinēšana kopēju programmu izpildē 150

2.6. tabula

Bl. Atbildība par darba norisi un rezultātiem

Pakāpes Prasības Punktu skaits
1 2 3
Bl.l Vienkāršs darbs ar ierobežotu atbildību 5
B1.2 Vidēji sarežģīts darbs ar ierobežotu atbildību 15
B1.3 Sarežģīts, daļēji kontrolējams individuāls darbs. Atbildība par brigādes, darbnīcas, sekcijas darbu 35
B1.4 Sarežģīts, atbildīgs, pārsvara nekontrolējams individuāls darbs. Atbildība par neliela uzņēmuma struktūrvienību darbu 50
B1.5 Ļoti sarežģīts, atbildīgs, pārsvarā nekontrolējams individuāls darbs. Atbildība par vidēji lielu uzņēmumu struktūrvienību darbu 75
B1.6 Individuāls darbs ar sevišķu grūtības pakāpi. Atbildība par lielu uzņēmumu struktūrvienību darbu 90
B1.7 Atbildība par maza vai vidēja lieluma uzņēmuma darbu 105
B1.8 Atbildība par vidēja vai liela uzņēmuma darbu, kuram ir svarīga nozīme nozarē, reģionā, eksportā 125
B1.9 Atbildība par lielu vai ļoti lielu uzņēmumu darbu, kurš ievērojami iespaido daudzu citu uzņēmumu, vidēja lieluma pilsētas u. c. darbu 150
B1.10 Atbildība par vairāku uzņēmumu, iestāžu darbu, kuri iespaido reģiona darba rezultātus, ievērojami sekmē eksportu u. c. 200

2.7. tabula

B2. Atbildība par lēmumiem

Pakāpes Prasības Punktu skaits
1 2 3
B2.1 Lēmumi attiecas tikai uz paša individuālu darbu. Lēmumu pieņemšana notiek uz pārbaudītu datu pamata 5
B2.2 Lēmumi iespaido brigāžu, darbnīcu, kolektīvu darbību. Lēmumi situācijās ar daļēju risku 15
B2.3 Lēmumi iespaido darbību vidēja līguma organizācijās (cehos, nodaļās). Lēmumi tiek pieņemti riska situācijās 35
B2.4 Lēmumi iespaidro struktūrvienību darbu vidējos un mazos uzņēmumos, iestādēs. Lēmumi iespaido dienestu darbu ar izšķirošu nozīmi lielos uzņēmumos. Tie tiek pieņemti liela riska apstākļos 75
B2.5 Lēmumi iespaido mazu un vidēju uzņēmumu, iestāžu darbu. Lēmumi iespaido struktūrvienību darbu lielos un sarežģītos uzņēmumos, iestādēs. Lēmumi iespaido situāciju pagastā vai pilsētā (izņemot Rīgu) 105
B2.6 Lēmumi iespaido ļoti lielu uzņēmumu, iestāžu darbu. Lēmumi rada saimnieciskas vai sabiedriskas sekas uzņēmumā, apriņķī 140
B2.7 Lēmumi ar stratēģisku raksturu. Atstāj ilgstošu iespaidu darbības sfērā, daudzos organizatoriskos veidojumos (Rīgas pilsēta, reģions, republika) 200

2.8. tabula

B3. Atbildība par darba līdzekļiem un priekšmetiem

Pakāpes Prasības Punktu skaits
1 2 3
B3.1 Pie normālas uzmanības un noteikumu ievērošanas, uzticētā iekārta un materiāli netiek pakļauti bojājumiem 5
B3.2 Iekārtas konstrukcija, darba tehnoloģija rada vidēju varbūtību sabojāt iekārtu, materiālus ar mazu vērtību. Relatīva atbildība par mazvērtīgiem ražošanas līdzekļiem 15
B3.3 Palielināta atbildība. Varbūtība sabojāt iekārtu un materiālus ar vidēju vērtību. Relatīva atbildība par darba līdzekļiem ar vidēju vērtību 35
B3.4 Liela atbildība. Pastāvīga varbūtība sabojāt iekārtu ar lielu vērtību. Relatīva atbildība par darba līdzekļiem ar lielu vērtību uzņēmuma vai nozares mērogā 60
B3.5 Ļoti liela atbildība. Ļoti liela varbūtība radīt zaudējumus darba līdzekļiem ar ļoti lielu vērtību. Relatīva atbildība par darba līdzekļiem un priekšmetiem ar ļoti lielu vērtību 125

2.9. tabula

B4. Atbildība par citu personu drošību

Pakāpes Prasības Punktu skaits
1 2 3
B4.1 Ievērojot noteikumus un priekšrakstus, darbs nerada draudus citām personām 5
B4.2 Neraugoties uz priekšrakstu ievērošanu, pastāv noteikts risks radīt negadījumu draudus citām personām 20
B4.3 Palielināta atbildība. Neraugoties uz priekšrakstu ievērošanu, pastāv palielināts risks radīt negadījumu draudus citu personu veselībai un dzīvībai. Atbildība uzraudzības veidā par cilvēkiem, kuri strādā vietās ar vidējām negadījumu iespējām 35
B4.4 Liela atbildība. Neraugoties uz visu drošības pasākumu ievērošanu, pastāv lieli draudi citu cilvēku veselībai un dzīvībai. Darbs ar bērniem, jaunatni, citām personām, kurām nepieciešama uzraudzība. Atbildība uzraudzības kārtībā par citām personām 60
B4.5 Ļoti liela atbildība. Loti liels risks cilvēku veselībai un dzīvībai ar grūti paredzamām negadījumu sekām. Atbildība uzraudzības kārtībā par citam personām 140

2.10. tabula

B5. Atbildība par arējiem kontaktiem

Pakāpes Prasības Punktu skaits
1 2 3
B5.1 Ļoti reti kontakti 5
B5.2 Pietiekami bieži kontakti viendabīgu jautājumu risināšanā 20
B5.3 Bieži kontakti dažādās sfērās 40
B5.4 Pastāvīgi kontakti un nepārtraukta sadarbība ar citiem uzņēmumiem, iestādēm. Uzņēmuma interešu reprezentācija 80
B5.5 Uzņēmuma interešu reprezentācija savas valsts vai starptautiskā mērogā 120

2.11. tabula

Cl. Psihiskā un nervu piepūle

Pakāpes Prasības Punktu skaits
1 2 3
Cl.l Darbs prasa normālu maņu orgānu receptoru slodzi un normālu uzmanību 5
C1.2 Darbs prasa palielinātu maņu orgānu receptoru slodzi un palielinātu uzmanības koncentrāciju darba dienas daļas laikā 15
C1.3 Darbs prasa ievērojamu maņu orgānu receptoru slodzi un lielu uzmanības koncentrāciju lielākajā darba dienas daļā. Darbs izsauc stresu 45
C1.4 Darbs prasa lielu maņu orgānu receptoru slodzi un lielu uzmanības koncentrāciju visā darba dienā, psihisko noturību un savaldību, ātru reakciju 70
C1.5 Darbs prasa maņu orgānu receptoru pastāvīgu, ļoti lielu slodzi un ārkārtīgu uzmanības koncentrāciju, lielu psihisko noturību un savaldību, ātru reakciju pēkšņās situācijās 115

2.12. tabula

C2. Garīgā (intelektuālā) piepūle

Pakāpes Prasības Punktu skaits
1 2 3
C2.1 Darbs prasa normālu garīgo piepūli, kas saistīta ar informācijas apstrādi, neapgrūtinot atmiņu 5
C2.2 Darbs prasa pastāvīgu palielinātu garīgo piepūli, kas saistīta ar informācijas apstrādi 15
C2.3 Darbs prasa periodisku lielu garīgo piepūli, kas saistīta ar sarežģītas informācijas apstrādi un vienlaicīgu nelielu atmiņas noslodzi 45
C2.4 Darbs prasa nepārtrauktu lielu garīgo piepūli, kas saistīta ar sarežģītas informācijas apstrādi, vienlaicīgi ievērojami noslogojot atmiņu 70
C2.5 Darbs prasa periodisku ļoti lielu garīgo piepūli, kas saistīta ar ļoti sarežģītas informācijas apstrādi pie vienlaicīgi lielas atmiņas noslodzes 90
C2.6 Darbs prasa ļoti intensīvu un nepārtrauktu, pastiprinātu garīgo piepūli, kas saistīta ar ļoti sarežģītas informācijas apstrādi pie vienlaicīgi ļoti lielas atmiņas noslodzes 115

2.13. tabula

C3. Monotonitāte (vienmuļība, vienveidība)

Pakāpes Prasības Punktu skaits
1 2 3
C3.1 Daudzveidīgs, nevienmuļš darbs 5
C3.2 Darbs ar periodisku 'vienmuļību 15
C3.3 Darbs, kuru izpildot jāveic no 300 līdz 800 vienādas, atkārtojamas kustības darba maiņas laikā 30
C3.4 Darbs ar nepārtrauktu vienmuļību. Darbs, kuru izpildot jāveic vairāk nekā 800 vienādas, atkārtojamas kustības darba maiņas laikā 45
C3.5 Darbs ar nepārtrauktu vienmuļību piespiedu ciklā, kuru izpildot jāveic vairāk nekā 800 vienādas, atkārtojamas kustības darba maiņas laikā 65

2.14. tabula

C4. Psihiskā slodze sakarā ar zemu darba prestižu

Pakāpes Prasības Punktu skaits
1 2 3
C4.1 Darbs nerada negatīvu psihisko slodzi 5
C4.2 Darbu izpilda negribot, sakarā ar tā pazemināto prestižu 15
C4.3 Darbu izpilda negribot, jo uzņēmumā, iestādē tam ir zems prestižs 30
C4.4 Darbs ar vispārēji atzītu zemu prestižu, kuru negrib veikt publiski 45
C4.5 Publiski veicams darbs ar vispārēji atzītu, ļoti zemu prestižu 65

3. LIETOŠANA

3.1. Darba novērtēšanas un darbinieku kvalifikācijas noteikšanas metodikas lietošanā jāņem vērā:

3.1.1. Vērtējumu rezultātu objektivitāte ir atkarīga no nozares specifisko faktoru ietveršanas novērtējuma rādītāju prasībās;

3.1.2. Vērtēšana veicama divos etapos.

Vispirms vērtējama konkrēta darba vieta.

Pēc tam noteicama darbinieka kvalifikācijas atbilstība izpildāmā darba prasībām.

3.2. Vērtēšanas procesā nepieciešams:

3.2.1. Tautas saimniecības nozarē, reģionā:

Noteikt vērtēšanas rādītāju pakāpju kritērijus attiecīgajai nozarei, reģionam, ņemot vērā nozares specifiku. Piemēram, rādītājiem Bl un B2 jānoteic, pēc kādiem kritērijiem (produkcijas apjoma, strādājošo skaita u. c.) uzņēmumi iedalāmi mazos, vidējos, lielos. B2 un B3 jānoteic mazas, vidējas un lielas atbildības kritēriji utt.

Nozarē, reģionā izveidojama ekspertu komisija, kura:

- jzstrādā, pārbauda, precizē vērtēšanas rādītāju kritērijus, nodod tos savā iespaidu sfērā esošajiem uzņēmumiem, iestādēm;

- sniedz metodisku palīdzību un koordinē praktisko vērtēšanas darbu uzņēmumos, iestādēs;

- apkopo darba rezultātus.

3.2.2. Uzņēmumā, iestādē:

Noteikt uzņēmuma, iestādes, struktūrvienības vietu (pēc nozīmīguma, apjoma, ārējo un iekšējo sakaru rakstura u. c.) reģionā, nozarē, tautas saimniecībā.

Precizēt vērtēšanas rādītāju kritērijus.

Veidot ekspertu grupas, kuras veic:

- metodikas apgūšanu, izmēģināšanu;

- vērtēšanas rezultātu noteikšanu.

Dažādu analoģisku uzņēmumu, iestāžu, struktūrvienību vērtēšanas rezultātus lietderīgi savstarpēji salīdzināt un vajadzības gadījumā koriģēt, ja vērojamas būtiskas atšķirības vērtējumā ekspertu neprecizitātes vai citu nejaušu faktoru iespaidā.

3.3. Vērtēšanas rezultātus eksperti noformē «Darba novērtēšanas kartē» (3.1. tabula).

Kartes 2. ailē ieraksta darba vietas vērtējuma attiecīgo pakāpi no tabulām 2.1.-2.14.

3. ailē - attiecīgās pakāpes punktu skaitu no tabulām 2.1.-2.14.

Punktu skaitu summē. Kategorijas vērtību nosaka pēc summārā punktu skaita 1.1. tabulā.

Rezultātus ieraksta kartes ievada daļā.

3.1. tabula

Darba novērtēšanas karte Nr. ______

1. Amata nosaukums: ______________________________________________________________

2. Kopējais punktu skaits: ___________________________________________________________

3. Kvalifikācijas kategorija: ___________________________________________________________

4. Īss darba apraksts: _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Darba raksturojums un novērtējums

Darba vērtēšanas rādītājs Pakāpe Punktu skaits Piezīmes
1 2 3 4
A1. Izglītība
A.2. Profesionālā pieredze
A3. Novatorisms, jaunrade
A4. Veiklība
A5. Sadarbība
Bl. Atbildība par darba norisi un rezultātu
B2. Atbildība par lēmumiem
B.3 Atbildība par darba līdzekļiem un priekšmetiem
B4. Atbildība par citu personu drošību
B5. Atbildība par ārējiem kontaktiem
Cl. Psihiskā un nervu piepūle
C2. Garīgā piepūle
C3. Monotonitāte
C4. Psihiskā slodze sakarā ar zemu darba prestižu
Kopā:

Latvijas Republikas valdības lietu ministra vietnieks V. ZEIKATS

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par vienotu darba samaksas sistēmu no budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem Izdevējs: Ministru Padome Veids: lēmums Numurs: 318Pieņemts: 13.11.1991.Stājas spēkā: 15.11.1991.Zaudē spēku: 01.10.1996.Publicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 11/12, 19.03.1992.; Diena, 237, 06.12.1991.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Grozītais
  • Citi saistītie dokumenti
72587
15.11.1991
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)