Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 15

Liepājā 2024. gada 18. aprīlī (prot. Nr. 4, 8. §)
Liepājas valstspilsētas pašvaldības privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzfinansēšanas saistošie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 5. punktu,
Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Liepājas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansējuma apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību privātai vispārējās izglītības iestādei, kas pašvaldības administratīvajā teritorijā īsteno akreditētu pamatizglītības programmu.

2. Līdzfinansējumu piešķir, ja privātās vispārējās izglītības iestādes izglītojamā un viena no viņa vecākiem vai likumiskā pārstāvja (turpmāk – vecāks) dzīvesvieta ir deklarēta Liepājas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

3. Līdzfinansējuma apmērs par vienu izglītojamo ir 12,89 euro mēnesī. Līdzfinansējumā nav iekļauta maksa par izglītojamā ēdināšanu.

4. Ja privātās vispārējās izglītības iestādes īstenotās pamatizglītības programmas maksa, kurā nav iekļauta maksa par izglītojamā ēdināšanu, ir zemāka par noteikumu 3. punktā minētā līdzfinansējuma apmēru, līdzfinansējumu piešķir atbilstoši maksai, kas noteikta līgumā starp attiecīgo izglītības iestādi un izglītojamā vecākiem.

5. Līdzfinansējuma saņemšanai izglītojamā vecāks pašvaldības iestādē "Liepājas Izglītības pārvalde" (turpmāk – Izglītības pārvalde) iesniedz iesniegumu un starp privāto vispārējās izglītības iestādi un izglītojamā vecāku noslēgtā līguma par vispārējās izglītības programmas īstenošanu atvasinājumu.

6. Izglītības pārvalde izskata iesniegumu, pārbauda iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

7. Līdzfinansējumu piešķir ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums, līdz mācību gada beigām.

8. Izglītības pārvalde informē privāto vispārējās izglītības iestādi par izglītojamiem, kuriem piešķirts līdzfinansējums.

9. Izglītības pārvalde līdzfinansējumu privātajai vispārējās izglītības iestādei izmaksā reizi mēnesī mācību gada laikā, pamatojoties uz starp Izglītības pārvaldi un privāto vispārējas izglītības iestādi noslēgto līgumu.

10. Izglītības pārvalde pieņem lēmumu par līdzfinansējuma pārtraukšanu un pārtrauc līdzfinansējuma izmaksu šādos gadījumos:

10.1. izglītojamā un viena no viņa vecākiem dzīvesvieta nav deklarēta Liepājas valstspilsētas administratīvajā teritorijā;

10.2. ir izbeigts līgums starp privāto vispārējās izglītības iestādi un izglītojamā vecāku par vispārējās izglītības programmas apguves īstenošanu.

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 2012. gada 20. decembra saistošos noteikumus Nr. 24 "Par vispārējās izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta pamatizglītības ieguvei privātās vispārējās izglītības iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 22. nr.; 2013, 251. nr.; 2018, 58. nr.).

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Ansiņš
Saistošo noteikumu "Liepājas valstspilsētas pašvaldības privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzfinansēšanas saistošie noteikumi"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļaNorādāmā informācija 
1. Mērķis un nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Pašvaldību likuma pārejas noteikumu 6. punktu dome izvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību Pašvaldību likumam un izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši pilnvarojumam. Līdz jaunu saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam, piemērojami uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdotie saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar likumu.

Ņemot vērā, ka likums "Par pašvaldībām" ir zaudējis spēku, 2024. gada 1. jūlijā spēku zaudēs 2012. gada 20. decembra saistošie noteikumi Nr. 24 "Par vispārējās izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta pamatizglītības ieguvei privātās vispārējās izglītības iestādēs". Ar mērķi turpināt Liepājas privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzfinansēšanu, ir sagatavoti jauni saistošie noteikumi "Liepājas valstspilsētas pašvaldības privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzfinansēšanas saistošie noteikumi" (turpmāk – saistošie noteikumi).

Pašvaldību likuma 44. panta otrā daļa noteic, ka dome var izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzēto funkciju izpildes kārtību. Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktu pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt iespēju iegūt obligāto izglītību un gādāt par pirmsskolas izglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un pieaugušo izglītības pieejamību. Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 5. punkts noteic, ka pašvaldība uz savstarpēju līgumu pamata var piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā. Ņemot vērā minēto, un, lai noteiktu privāto izglītības iestāžu līdzfinansēšanas kārtību un līdzfinansējuma apmēru, ir nepieciešams izdot saistošos noteikumus.

Saistošie noteikumi noteic līdzfinansējuma apmēru privātai vispārējās izglītības iestādei par vienu izglītojamo 12,89 euro mēnesī, ko izmaksā mācību gada laikā. Līdzfinansējuma saņemšanai vecākiem jāiesniedz iesniegums Liepājas Izglītības pārvaldē. Līdzfinansējuma saņemšanai privātai vispārējās izglītības iestādei ir jānoslēdz līgums ar Liepājas Izglītības pārvaldi.

Saistošajiem noteikumiem nav alternatīvu, jo kārtību, kādā pašvaldība piešķir noteikta veida no pašvaldības budžeta finansētu materiālo atbalstu, pašvaldībai jānosaka saistošajos noteikumos.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetuLiepājas privātās izglītības iestādes tiek līdzfinansētas no pašvaldības budžeta līdzekļiem un līdzfinansējuma apmērs ir atkarīgs no pašvaldības finansiālajām iespējām.

Pašvaldības plānotais budžets saistošajos noteikumos noteiktā līdzfinansējuma pamatizglītības ieguvei privātās izglītības iestādēs nodrošināšanai 2024. gadā kopā ir 27 919 euro.

Finansējums saistošo noteikumu īstenošanai ik gadu tiks paredzēts pašvaldības budžetā.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenciSaistošie noteikumi labvēlīgi ietekmē privāto izglītības iestāžu izglītojamo ģimeņu materiālo situāciju, jo pašvaldība daļēji sedz izdevumus par pamatizglītības ieguvi.

Saistošajiem noteikumiem nav ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi un konkurenci.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksāmSaistošajiem noteikumiem nav ietekme uz kopējo administratīvo slogu, jo netiek veidotas jaunas institūcijas. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Liepājas Izglītības pārvalde.

Tiek atvieglota administratīvā procedūra, jo vairs netiek paredzēta trīspusēja līguma slēgšana starp izglītības iestādi, Liepājas Izglītības pārvaldi un izglītojamā vecāku. Turpmāk līgums, kurā noteikta līdzfinansējuma un informācijas apmaiņas kārtība, starp Liepājas Izglītības pārvaldi un privāto izglītības iestādi tiks slēgts vienu reizi finanšu gadā.

Nav paredzamas papildu administratīvo procedūru izmaksas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiemSaistošie noteikumi skar pašvaldības funkciju izglītības jomā. Ar saistošo noteikumu apstiprināšanu saturiski netiek veidota jauna pašvaldības autonomā funkcija, bet tiek precizēts esošās saturs.

Saistošo noteikumu izpildes administrēšanu nodrošinās Liepājas Izglītības pārvalde, jaunas darba vietas netiks veidotas, tiks precizēti esošo darbinieku pienākumi un uzdevumi.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanuSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Liepājas Izglītības pārvalde esošo funkciju un uzdevumu ietvaros. Nav paredzēta jaunu institūciju izveide vai esošo institūciju reorganizācija.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšanaSaistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai – piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā, un paredz tikai to, kas ir nepieciešams norādītā mērķa sasniegšanai.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijāmAtbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajā daļā noteiktajam, saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai no 2024. gada 22. marta līdz 2024. gada 5. aprīlim tika publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.liepaja.lv, paredzot iespēju ikvienam interesentam iesniegt savus priekšlikumus un komentārus, kā arī informācija tika izvietota pašvaldības telpās Rožu ielā 6 apmeklētājiem pieejamā vietā. Noteiktā termiņa ietvaros priekšlikumi par saistošo noteikumu projekta redakciju netika saņemti.
Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Ansiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Liepājas valstspilsētas pašvaldības privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzfinansēšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 15Pieņemts: 18.04.2024.Stājas spēkā: 03.05.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 85, 02.05.2024. OP numurs: 2024/85.5
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
351641
03.05.2024
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"