Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.24

Liepājā 2012.gada 20.decembrī (prot. Nr.15, 5.§)
Par vispārējās izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta pamatizglītības ieguvei privātās vispārējās izglītības iestādēs
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu un trešās daļas 5.punktu
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo akreditēto privāto vispārējās izglītības iestāžu programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksai no Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta pamatizglītības ieguvei privātās vispārējās izglītības iestādēs (turpmāk – līdzfinansēšana).

1.2. Liepājas pilsētas Dome (turpmāk – Dome), īstenojot pašvaldības funkcijas izglītībā, sniedz finansiālu atbalstu Liepājas pilsētas privātajām vispārējās izglītības iestādēm uz savstarpēja līguma pamata, ja izglītības iestādēs tiek īstenotas licencētas un akreditētas vispārējās izglītības programmas.

2. LĪDZFINANSĒJUMA APMĒRS UN TIESĪBAS TO SAŅEMT

2.1. Noteikt maksimālo līdzfinansējumu vienam izglītojamajam mēnesī 12,89 euro, kurā nav iekļauta maksa par izglītojamā ēdināšanu. Ja līdzfinansējums tiek maksāts par nepilnu mēnesi, tad to aprēķina proporcionāli apmeklējumam.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.48)

2.2. Noteikumu 2.1.punktā minētais līdzfinansējums tiek piešķirts, ja izglītojamā un viena no viņa vecākiem vai personas, kura viņu aizstāj, (turpmāk – vecāki) dzīvesvieta deklarēta Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

2.3. Gadījumos, ja vispārējās izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu maksa, kurā nav iekļauta maksa par izglītojamā ēdināšanu privātā vispārējās izglītības iestādē ir zemāka, kā noteikumu 2.1.punktā minētais līdzfinansējums, summa tiek piešķirta atbilstoši maksai, kas noteikta līgumā starp attiecīgo iestādi un izglītojamā vecākiem.

3. LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS, IZMAKSAS UN PĀRTRAUKŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Līdzfinansējums tiek nodrošināts, noslēdzot līgumu (pielikumā) starp Domi, privāto vispārējās izglītības iestādi un izglītojamā vecāku vienu reizi finanšu gadā.

3.2. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts attiecīgās privātās vispārējās izglītības iestādes kontā.

3.3. Lai privātā izglītības iestāde varētu pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu, izglītojamā vecāks ar iesniegumu vēršas Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE" (turpmāk – Izglītības pārvalde).

Iesniegumam jāpievieno izglītojamā dzimšanas apliecības kopija un līguma, kas noslēgts starp attiecīgo privāto vispārējās izglītības iestādi un izglītojamā vecāku par vispārējās izglītības programmas īstenošanu, kopija.

3.4. Iesniegtos dokumentus pārbauda un lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem Izglītības pārvalde.

3.5. Par pieņemto lēmumu Izglītības pārvalde informē privāto izglītības iestādi, izglītojamā vecāku un Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Finanšu pārvaldi. Izglītības pārvalde veic maksājumu attiecīgās privātās izglītības iestādes kontā līdz katra mēneša 15.datumam.

(Liepājas pilsētas domes 15.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

3.6. Līdzfinansējums tiek pārtraukts, ja:

3.6.1. izglītojamā un viena no izglītojamā vecākiem dzīvesvieta nav deklarēta Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā;

3.6.2. tiek pārtraukts līgums starp privāto vispārējās izglītības iestādi un izglītojamā vecāku par vispārējās izglītības programmas apguves īstenošanu attiecīgajā iestādē.

3.7. Lēmumu par līdzfinansējuma pārtraukšanu pieņem Izglītības pārvalde.

3.8. Izglītības pārvaldes pieņemto lēmumu var apstrīdēt Domē viena mēneša laikā.

4. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

4.1. Noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.

4.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Liepājas pilsētas Domes 2005.gada 15.decembra lēmums Nr.644 "Par Liepājas pilsētas privāto izglītības iestāžu līdzfinansēšanu" un nolikums Nr.39 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PRIVĀTO IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU LĪDZFINANSĒŠANU".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
Pielikums
Liepājas pilsētas domes
2012.gada 20.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.24

(Pielikums Liepājas pilsētas domes 15.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

LĪGUMS 
par Domes līdzfinansējumu Liepājas pilsētas privātajām skolām

Liepāja, 2018.gada ……

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" (turpmāk – pašvaldība), tās vadītājas Kristīnes Niedres-Latheres personā, kura rīkojas saskaņā ar Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.24  "PAR VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS PAKALPOJUMU APMAKSU NO LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETA PAMATIZGLĪTĪBAS IEGUVEI PRIVĀTĀS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS", …………………. (turpmāk – skola) direktora ……….. personā un …......... (vārds, uzvārds), deklarētā dzīvesvieta……….(turpmāk – vecāks), līdzēji (saukti arī atsevišķi – puse, kopā – puses), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – līgums)

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Pašvaldība apņemas ……. gadā piedalīties skolas līdzfinansēšanā, kurā vispārējo izglītības programmu apgūst…….......................(izglītojamā vārds, uzvārds).

2. LĪDZFINANSĒŠANAS PAMATNOSTĀDNES

2.1. Pašvaldības līdzfinansējuma apjoms ir EUR 12,89  mēnesī vienam Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētam izglītojamajam, kurš apgūst vispārizglītojošo izglītības programmu.

2.2. Līdzfinansējums tiek maksāts katru mēnesi par mācību gada periodu. Mācību gada sākumu un beigas vispārējām izglītības iestādēm nosaka Ministru kabineta noteikumi, kuros noteikts katra mācību gada sākuma un beigu laiks.

2.3. Līdzfinansējuma saņemšanai skolai ir jārealizē Izglītības kvalitātes valsts dienestā akreditētas izglītības programmas.

2.4. Skola apņemas saimnieciskā gada sākumā (1.janvāris) iesniegt pašvaldībā Iesniegumu un to izglītojamo sarakstu, kuriem dzīvesvieta deklarēta Liepājas pilsētā.

2.4.1. ja ir mainījies izglītojamo skaits, skola līdz tekošā mēneša 5.datumam iesniedz precizēto izglītojamo sarakstu par iepriekšējo mēnesi, kuriem dzīvesvieta deklarēta Liepājas pilsētā.

2.5. Par piešķirto līdzekļu likumīgu, lietderīgu un pareizu izlietojumu atbild skolas direktors.

2.6. Pamatojoties uz Liepājas pilsētas Domes 2017.gada 14.decembra saistošo noteikumu Nr.25 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2018.GADAM" 7.punktu, pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas neizpildes gadījumā līdzfinansējums tiek samazināts proporcionāli pašvaldības ieņēmumu samazinājumam, par to informējot līgumslēdzēju līdz katra mēneša 15.datumam.

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Saskaņā ar 2012.gada 20.decembra Liepājas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.24 "PAR VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS PAKALPOJUMU APMAKSU NO LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETA VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IEGUVEI PRIVĀTĀS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS" saimnieciskā gada sākumā, pēc iesnieguma un saraksta par precīzu izglītojamo skaitu saņemšanas, pašvaldība apstiprinātā budžeta ietvaros pārskaita līdzfinansējuma summu, kas mēnesī ir EUR 12,89 katram izglītojamajam, kuram attiecīgajā semestrī ir Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarēta dzīvesvieta.

3.2. Līdzfinansējums tiek koriģēts, ņemot vērā skolas iesniegtās izglītojamo skaita izmaiņas katra mēneša 1.datumā.

4. NEPĀRVARAMĀ VARA

4.1. Neviena puse nav atbildīga par savu saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja tas ir saistīts ar nepārvaramu varu (dabas katastrofas, karadarbība, valsts pārvaldes iestāžu lēmumi un citi notikumi), kas tieši ietekmē šī līguma izpildi un kas notikuši pēc līguma noslēgšanas, un to iestāšanās nav atkarīga no pušu gribas.

4.2. Līgumslēdzēja puse, kuras saistību izpilde kļūst neiespējama 4.1.punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) dienu laikā brīdina otru pusi par augstāk minēto apstākļu iestāšanos, un puses vienojas par tālāko sadarbību.

5. PUŠU ATBILDĪBA

Puses par līgumsaistību neizpildi vai daļēju izpildi ir atbildīgas atbilstoši normatīvajiem aktiem.

6. PAPILDUS NOTEIKUMI

6.1. Puses var rakstiski noslēgt papildus vienošanās, kas noformējamas kā līguma pielikumi un ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

6.2. Visas līguma izpildes gaitā radušās domstarpības ir izšķiramas kopējās pušu apspriedēs, kas tiek protokolētas. Jautājumi, kuros puses nevar vienoties, tiek izšķirti normatīvo aktu paredzētajā kārtībā.

6.3. Pušu savstarpējās saistības, kuras nav atrunātas šajā līgumā, regulē normatīvie akti.

6.4. Divas reizes gadā (1.janvārī un 1.septembrī) skola iesniedz pašvaldībai viena izglītojamā izmaksas.

6.5. Skola apņemas iestādes telpās nodrošināt publiski pieejamu informāciju par pašvaldības līdzfinansējumu.

7. LĪGUMA IZPILDE UN LAUŠANA

7.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.

7.2. Līgums ir spēkā līdz mācību gada beigām……

7.3. Pusēm vienojoties, līguma darbības laiks var tikt pagarināts.

7.4. Līgumu var lauzt pirms termiņa pusēm rakstiski vienojoties.

7.5. Puses var lauzt līgumu vienpusēji, ja otra puse nepilda ar līgumu uzņemtās saistības. Par nodomu lauzt līgumu otra puse jābrīdina vienu mēnesi iepriekš.

7.6. Līgums ir sastādīts latviešu valodā trijos eksemplāros uz 2 (divām) lapām, katrs eksemplārs glabājas pie vienas no līgumslēdzējpusēm. Visiem trijiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

8. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES

PAŠVALDĪBA:SKOLA:VECĀKS:

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde

"Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde"

Uliha iela 36, Liepāja, LV-3401

_______________________________________________________
K.Niedre-Lathere  
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par vispārējās izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Liepājas pilsētas pašvaldības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 24Pieņemts: 20.12.2012.Stājas spēkā: 01.02.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 22, 31.01.2013. OP numurs: 2013/22.16
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
254445
{"selected":{"value":"22.03.2018","content":"<font class='s-1'>22.03.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.03.2018","iso_value":"2018\/03\/22","content":"<font class='s-1'>22.03.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-21.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2013","iso_value":"2013\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.03.2018
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)