Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4

Liepājā 2018.gada 15.februārī (prot. Nr.1, 14.§)

Grozījums Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.24 "Par vispārējās izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta pamatizglītības ieguvei privātās vispārējās izglītības iestādēs"

Izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 16.punktu, 41.panta 1.punktu

Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.24 "PAR VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS PAKALPOJUMU APMAKSU NO LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETA PAMATIZGLĪTĪBAS IEGUVEI PRIVĀTĀS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS" grozījumu un izteikt 3.5.punktu šādā redakcijā:

"3.5. Par pieņemto lēmumu Izglītības pārvalde informē privāto izglītības iestādi, izglītojamā vecāku un Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Finanšu pārvaldi. Izglītības pārvalde veic maksājumu attiecīgās privātās izglītības iestādes kontā līdz katra mēneša 15.datumam".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

 

Pielikums
Liepājas pilsētas domes
2012.gada 20.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.24

LĪGUMS
par Domes līdzfinansējumu Liepājas pilsētas privātajām skolām

Liepāja, 2018.gada ……

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" (turpmāk - pašvaldība), tās vadītājas Kristīnes Niedres-Latheres personā, kura rīkojas saskaņā ar Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.24 "PAR VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS PAKALPOJUMU APMAKSU NO LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETA PAMATIZGLĪTĪBAS IEGUVEI PRIVĀTĀS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS", …………………. (turpmāk - skola) direktora ……….. personā un …......... (vārds, uzvārds), deklarētā dzīvesvieta……….(turpmāk - vecāks), līdzēji (saukti arī atsevišķi - puse, kopā - puses), noslēdz šādu līgumu (turpmāk - līgums)

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Pašvaldība apņemas ……. gadā piedalīties skolas līdzfinansēšanā, kurā vispārējo izglītības programmu apgūst…….......................(izglītojamā vārds, uzvārds).

2. LĪDZFINANSĒŠANAS PAMATNOSTĀDNES

2.1. Pašvaldības līdzfinansējuma apjoms ir EUR 12,89 mēnesī vienam Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētam izglītojamajam, kurš apgūst vispārizglītojošo izglītības programmu.

2.2. Līdzfinansējums tiek maksāts katru mēnesi par mācību gada periodu. Mācību gada sākumu un beigas vispārējām izglītības iestādēm nosaka Ministru kabineta noteikumi, kuros noteikts katra mācību gada sākuma un beigu laiks.

2.3. Līdzfinansējuma saņemšanai skolai ir jārealizē Izglītības kvalitātes valsts dienestā akreditētas izglītības programmas.

2.4. Skola apņemas saimnieciskā gada sākumā (1.janvāris) iesniegt pašvaldībā Iesniegumu un to izglītojamo sarakstu, kuriem dzīvesvieta deklarēta Liepājas pilsētā.

2.4.1. ja ir mainījies izglītojamo skaits, skola līdz tekošā mēneša 5.datumam iesniedz precizēto izglītojamo sarakstu par iepriekšējo mēnesi, kuriem dzīvesvieta deklarēta Liepājas pilsētā.

2.5. Par piešķirto līdzekļu likumīgu, lietderīgu un pareizu izlietojumu atbild skolas direktors.

2.6. Pamatojoties uz Liepājas pilsētas Domes 2017.gada 14.decembra saistošo noteikumu Nr.25 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2018.GADAM" 7.punktu, pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas neizpildes gadījumā līdzfinansējums tiek samazināts proporcionāli pašvaldības ieņēmumu samazinājumam, par to informējot līgumslēdzēju līdz katra mēneša 15.datumam.

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Saskaņā ar 2012.gada 20.decembra Liepājas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.24 "PAR VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS PAKALPOJUMU APMAKSU NO LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETA VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IEGUVEI PRIVĀTĀS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS" saimnieciskā gada sākumā, pēc iesnieguma un saraksta par precīzu izglītojamo skaitu saņemšanas, pašvaldība apstiprinātā budžeta ietvaros pārskaita līdzfinansējuma summu, kas mēnesī ir EUR 12,89 katram izglītojamajam, kuram attiecīgajā semestrī ir Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarēta dzīvesvieta.

3.2. Līdzfinansējums tiek koriģēts, ņemot vērā skolas iesniegtās izglītojamo skaita izmaiņas katra mēneša 1.datumā.

4. NEPĀRVARAMĀ VARA

4.1. Neviena puse nav atbildīga par savu saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja tas ir saistīts ar nepārvaramu varu (dabas katastrofas, karadarbība, valsts pārvaldes iestāžu lēmumi un citi notikumi), kas tieši ietekmē šī līguma izpildi un kas notikuši pēc līguma noslēgšanas, un to iestāšanās nav atkarīga no pušu gribas.

4.2. Līgumslēdzēja puse, kuras saistību izpilde kļūst neiespējama 4.1.punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) dienu laikā brīdina otru pusi par augstāk minēto apstākļu iestāšanos, un puses vienojas par tālāko sadarbību.

5. PUŠU ATBILDĪBA

Puses par līgumsaistību neizpildi vai daļēju izpildi ir atbildīgas atbilstoši normatīvajiem aktiem.

6. PAPILDUS NOTEIKUMI

6.1. Puses var rakstiski noslēgt papildus vienošanās, kas noformējamas kā līguma pielikumi un ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

6.2. Visas līguma izpildes gaitā radušās domstarpības ir izšķiramas kopējās pušu apspriedēs, kas tiek protokolētas. Jautājumi, kuros puses nevar vienoties, tiek izšķirti normatīvo aktu paredzētajā kārtībā.

6.3. Pušu savstarpējās saistības, kuras nav atrunātas šajā līgumā, regulē normatīvie akti.

6.4. Divas reizes gadā (1.janvārī un 1.septembrī) skola iesniedz pašvaldībai viena izglītojamā izmaksas.

6.5. Skola apņemas iestādes telpās nodrošināt publiski pieejamu informāciju par pašvaldības līdzfinansējumu.

7. LĪGUMA IZPILDE UN LAUŠANA

7.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.

7.2. Līgums ir spēkā līdz mācību gada beigām……

7.3. Pusēm vienojoties, līguma darbības laiks var tikt pagarināts.

7.4. Līgumu var lauzt pirms termiņa pusēm rakstiski vienojoties.

7.5. Puses var lauzt līgumu vienpusēji, ja otra puse nepilda ar līgumu uzņemtās saistības. Par nodomu lauzt līgumu otra puse jābrīdina vienu mēnesi iepriekš.

7.6. Līgums ir sastādīts latviešu valodā trijos eksemplāros uz 2 (divām) lapām, katrs eksemplārs glabājas pie vienas no līgumslēdzējpusēm. Visiem trijiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

8. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES

PAŠVALDĪBA: SKOLA: VECĀKS:

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde

"Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde"

Uliha iela 36, Liepāja, LV-3401

_____________________ _________________ _________________
K.Niedre-Lathere    

 

Saistošo noteikumu "Grozījums Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.24 "Par vispārējās izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta pamatizglītības ieguvei privātās vispārējās izglītības iestādēs""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2017.gada 14.decembrī tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr.25 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS BUDŽETU 2018.GADAM", kuru 16.punkts nosaka, ka Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" slēdz līgumus ar privātajām izglītības iestādēm un veic pašvaldības līdzfinansējuma pārskaitījumus privātajām izglītības iestādēm. Esošā redakcija Liepājas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.24 "PAR VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS PAKALPOJUMU APMAKSU NO LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETA PAMATIZGLĪTĪBAS IEGUVEI PRIVĀTĀS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS" nosaka, ka šos maksājumus veic Finanšu pārvade, tas ir pretrunā ar augstāk minētajiem saistošajiem noteikumiem Nr.25 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS BUDŽETU 2018.GADAM" un nepieciešams grozīt 3.5.punktu, salāgojot to ar saistošajiem noteikumiem Nr.24.

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts, lai rediģētu līgumu, kas ir saistošo noteikumu Nr.24 PAR VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS PAKALPOJUMU APMAKSU NO LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETA PAMATIZGLĪTĪBAS IEGUVEI PRIVĀTĀS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS" pielikums. Līgums aktualizēts atbilstoši spēkā esošajai situācijai, kā arī, lai izslēgtu pretrunas līgumā un saistošajos noteikumos.

2. Īss projekta satura izklāsts Nepieciešams grozīt Liepājas pilsētas domes saistošo noteikumus Nr.24 "PAR VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS PAKALPOJUMU APMAKSU NO LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETA PAMATIZGLĪTĪBAS IEGUVEI PRIVĀTĀS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS" 3.5.punktu, norādot Iestādi, kas turpmāk būs atbildīga par maksājumu veikšanu, Liepājas pilsētas pašvaldības Finanšu pārvaldi nomaina Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde šajā kompetencē.

Līguma saturā mainīts un noteikts periods, par kuru maksājams līdzfinansējums, ar jauno līguma redakciju noteikts, ka līdzfinansējums tiek maksāts katru mēnesi par mācību gada periodu. Mācību gada periodu - SĀKUMU UN BEIGAS - nosaka Ministru kabineta noteikumi, tas noteikts arī līgumā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Neietekmē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Uzņēmējdarbības vidi tiešā veidā saistošo noteikumu projekts neietekmē.
5. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav nepieciešamas.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījums Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.24 "Par vispārējās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 4Pieņemts: 15.02.2018.Stājas spēkā: 22.03.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 58, 21.03.2018. OP numurs: 2018/58.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
297837
22.03.2018
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)