Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 6

2024. gada 11. aprīlī (prot. Nr. 98, 5. p., lēmums Nr. 1180)
Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
26. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērni) reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk – pirmsskolas izglītības iestāde) un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

2. Pašvaldība nodrošina pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanu bērnam no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

3. Bērnu reģistrēšana, uzņemšana un atskaitīšana vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, notiek saskaņā ar spēkā esošiem vispārējo izglītību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

II. Bērnu reģistrācijas kārtība

4. Bērnu pirmsskolas izglītības programmas apguvei pirmsskolas izglītības iestādē reģistrēt var viens no bērna vecākiem vai cits bērna likumiskais pārstāvis (turpmāk – vecāks) no bērna dzimšanas reģistrācijas dienas līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

5. Pieteikumu vai iesniegumu var iesniegt:

5.1. elektroniski – tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv (tikai bērnam, kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā);

5.2. personīgi – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldē, Atbrīvošanas alejā 91, Rēzeknē (turpmāk – Izglītības pārvalde);

5.3. nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu reģistrācijas pieteikumu elektroniski uz Izglītības pārvaldes oficiālo elektronisko adresi vai uz e-pastu: izglitiba@rezekne.lv.

6. Personīgi reģistrējot bērnu pirmsskolas izglītības apguvei, vecāks:

6.1. iesniedz pieteikumu (paraugs pielikumā), norādot ne vairāk kā divas vēlamās pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā un laiku (mācību gadu), no kura nepieciešama vieta pirmsskolas izglītības iestādē;

6.2. uzrāda vecāka personu apliecinošu dokumentu. Bērna likumiskais pārstāvis, kas nav bērna vecāks, papildus uzrāda dokumentu, kas dod viņam tiesības rīkoties bērna interesēs;

6.3. ja uz bērnu attiecas šo noteikumu 9. punktā norādītās pazīmes, pievieno apliecinoša dokumenta kopiju, ja minētās ziņas jau neatrodas pašvaldības rīcībā;

6.4. pārbauda izdrukātajā pieteikumā ierakstīto ziņu atbilstību, apstiprina to ar savu parakstu un saņem vienu pieteikuma eksemplāru.

7. Elektroniski reģistrējot bērnu pirmsskolas izglītības apguvei pirmsskolas izglītības iestādē, vecāks reģistrējas tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv un aizpilda pieteikumu, norādot ne vairāk kā divas vēlamās pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā un laiku (mācību gadu), no kura nepieciešama vieta pirmsskolas izglītības iestādē. Ja uz bērnu attiecas šo noteikumu 9. punktā norādītās pazīmes, vecāks veic attiecīgu atzīmi.

8. Nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu reģistrācijas pieteikumu elektroniski, vecāks aizpilda pieteikuma formu (paraugs pielikumā), norādot ne vairāk kā divas vēlamās pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā un laiku (mācību gadu), no kura nepieciešama vieta pirmsskolas izglītības iestādē. Ja uz bērnu attiecas šo noteikumu 9. punktā norādītās pazīmes, pievieno apliecinoša dokumenta kopiju, ja minētās ziņas jau neatrodas pašvaldības rīcībā.

9. Bērna vecāks ir tiesīgs norādīt papildu pazīmes, kas nodrošina prioritāti uzņemšanai izglītības iestādē:

9.1. bērni, kuru vecākam Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas sociālās garantijas vai tiesības bērnu iekārtot pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas;

9.2. bērni, kuru reģistrēšana ir veikta novēloti objektīvu apstākļu dēļ (piemēram, bērns, par kuru ir pieņemts lēmums par ārpusģimenes aprūpi);

9.3. daudzbērnu ģimenes bērns, ja bērnam dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā (daudzbērnu ģimene saistošo noteikumu izpratnē ir ģimene, kurā ir trīs vai vairāk bērnu);

9.4. bērns, kura brālis vai māsa apmeklē konkrēto pirmsskolas izglītības iestādi, ja bērnam dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā;

9.5. pašvaldības izglītības iestāžu pedagoga bērns;

9.6. konkrētās pirmsskolas izglītības iestādes darbinieka bērns.

10. Visi pieteikumi tiek reģistrēti bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības apguvei (turpmāk – Reģistrs) pieteikumu iesniegšanas secībā.

11. Līdz vietas piešķiršanai pirmsskolas izglītības iestādē, vecākam ir tiesības mainīt pieteikumā norādīto informāciju par vēlamajām pirmsskolas izglītības iestādēm un laiku (mācību gadu), no kura bērnam nepieciešama vieta pirmsskolas izglītības apguvei, saglabājot pieteikuma reģistrācijas datumu, kā arī atsaukt pieteikumu.

12. Veicot izmaiņas Reģistrā, tiek saglabāts sākotnējais reģistrācijas datums un pieteikuma reģistrācijas kods.

III. Vietu piešķiršanas kārtība

13. Izglītības iestādes vadītājs līdz kārtējā gada 1. aprīlim informē Izglītības pārvaldi par plānoto brīvo vietu skaitu nākamā mācību gada 1. septembrī katrā bērnu vecuma grupā.

14. Pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības programmas apguve bērnam tiek nodrošināta tikai vienā pirmsskolas izglītības iestādē.

15. Vietu piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādēs nodrošina Izglītības pārvaldes izveidota pirmsskolas izglītības iestāžu vietu sadales komisija (turpmāk – Komisija).

16. Veidojot bērnu uzņemšanas sarakstus nākamā mācību gada 1. septembrim, Komisija izmanto kārtējā gada 15. maija Reģistra datus.

17. Izglītības iestādes vadītājs līdz katra mēneša 1. datumam informē Izglītības pārvaldi par brīvajām vietām visās vecuma grupās, papildus bērnu uzņemšanai.

18. Komisija bērnu uzņemšanas sarakstu katrai izglītības iestādei veido atbilstoši izglītības iestādes norādīto brīvo vietu skaitam katrā bērnu vecuma grupā un Reģistra datiem.

19. Komisija, atbilstoši pirmsskolas izglītības iestādēs uzņemamo bērnu skaitam un vecumam (dzimšanas gadam), piešķir vietas šādā secībā:

19.1. bērniem, kuru vecākam Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas sociālās garantijas vai tiesības bērnu iekārtot pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas;

19.2. bērniem, kuriem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu noteikta bērna vajadzībām atbilstoša izglītības programmas apguve;

19.3. bērniem, kuru reģistrēšana Reģistrā ir veikta novēloti objektīvu apstākļu dēļ (piemēram, bērns, par kuru ir pieņemts lēmums par ārpusģimenes aprūpi);

19.4. daudzbērnu ģimeņu bērniem, ja bērnam dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā;

19.5. bērnam, kura brālis vai māsa apmeklē konkrēto pirmsskolas izglītības iestādi, ja bērnam dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā;

19.6. bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, pieteikumu reģistrācijas secībā, atbilstoši vecāka norādītajai vēlamajai pirmsskolas izglītības iestādei;

19.7. pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu bērniem uz vecāka darba tiesisko attiecību pastāvēšanas laiku;

19.8. konkrētās pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku bērniem uz vecāka darba tiesisko attiecību pastāvēšanas laiku;

19.9. pārējiem bērniem pieteikumu reģistrācijas secībā, ja Reģistrā vairs nav neviena aktuāla pieteikuma par bērnu, kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā.

20. Piešķirot vietu pirmsskolas izglītības iestādē, tiek ievērota vecāka norādītā informācija par vēlamajām pirmsskolas izglītības iestādēm. Ja tas nav iespējams, Komisija var piešķirt bērnam vietu citā pirmsskolas izglītības iestādē.

21. Ievērojot pirmsskolas izglītības iestādē paredzēto bērnu skaitu un vecuma grupu, Komisijai ir tiesības izvērtēt un lemt par vietas piešķiršanu bērnam vecāka vecuma grupā.

22. Bērni, kuriem nav piešķirta vieta pirmsskolas izglītības iestādē vecāka norādītajā vēlamajā mācību gadā, tiek automātiski pārreģistrēti uz nākamo mācību gadu, saglabājot pieteikuma reģistrācijas datumu. Sasniedzot obligātās pamatizglītības uzsākšanas vecumu, bērns tiek izslēgts no Reģistra.

23. Komisija, saskaņā ar pieteikumā norādīto informāciju, paziņo vecākam par vietas piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādē.

24. Ja vecāks paziņojumā par vietas piešķiršanu norādītajā termiņā pirmsskolas izglītības iestādē nav iesniedzis iesniegumu par uzņemšanu, vai šo noteikumu 27. punktā noteiktajā kārtībā nav atteicies no piešķirtās vietas, Komisija pieņem lēmumu un rakstiski paziņo vecākam par bērna izslēgšanu no Reģistra.

IV. Bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība pirmsskolas izglītības iestādē

25. Bērna uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādē notiek saskaņā ar Komisijas lēmumu par vietas piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādē.

26. Lai bērnu uzņemtu pirmsskolas izglītības iestādē, vecāks 15 (piecpadsmit) dienu laikā no šo noteikumu 23. punktā minētās informācijas saņemšanas brīža iesniedz pirmsskolas izglītības iestādē šādus dokumentus:

26.1. iesniegumu;

26.2. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);

26.3. pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par izglītojamam ar speciālām vajadzībām atbilstošāko izglītības programmu, pedagoģiski medicīniskās komisijas, izglītības un skolu vai klīniskā un veselības psihologa, logopēda, skolotāja logopēda vai speciālā pedagoga atzinumu par izglītības programmas apguvē nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem (ja attiecināms).

27. Vecākam ir tiesības atteikties no bērnam piešķirtās vietas pirmsskolas izglītības iestādē, iesniedzot iesniegumu Izglītības pārvaldē.

28. Ja vecāks atsakās no piešķirtās vietas pirmsskolas izglītības iestādē, kas pieteikumā:

28.1. ir norādīta kā viena no vēlamajām, bērns tiek izslēgts no Reģistra. Vecākam ir tiesības iesniegt jaunu pieteikumu bērna reģistrācijai pirmsskolas izglītības apguvei pirmsskolas izglītības iestādē;

28.2. nav norādīta kā viena no vēlamajām, bērnam tiek saglabāta vieta Reģistrā, atbilstoši pieteikuma reģistrācijas datumam, līdz brīdim, kamēr tiek piešķirta vieta kādā no norādītajām vēlamajām pirmsskolas izglītības iestādēm.

29. Uzsākot apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, pirmsskolas izglītības iestāde ar bērna vecāku slēdz līgumu par bērna izglītošanu un aprūpi.

30. Nepieciešamības gadījumā vecāks Izglītības pārvaldē var iesniegt iesniegumu par vietas maiņu pirmsskolas izglītības programmas apguvei bērnam no vienas pirmsskolas izglītības iestādes uz citu. Iesniegumi tiek reģistrēti iesniegšanas secībā, un Komisija iespēju robežās nodrošina vietas maiņu.

31. Pašvaldībai ir tiesības pārtraukt pedagoģisko procesu pirmsskolas izglītības iestādē (iestādes īslaicīga slēgšana). Pedagoģiskā procesa pārtraukuma laikā, pamatojoties uz vecāka iesniegumu, bērnam nodrošina vietu citā pirmsskolas izglītības iestādē.

32. Bērnu atskaita no pirmsskolas izglītības iestādes Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.

V. Lēmumu vai faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzēšana

33. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Izglītības pārvaldē.

34. Komisijas pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības domē.

35. Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājums

36. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Rēzeknes pilsētas domes 2017. gada 11. maija saistošie noteikumi Nr. 12 "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs".

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Stecs
Pielikums
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes
2024. gada 11. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 6

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
Izglītības pārvaldei

Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds

 
 
Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja personas kods      

     

Informācija saziņai (atzīmēt vēlamo saziņas veidu)

pasta adrese 
tālrunis  
e-pasts:  

PIETEIKUMS

Lūdzu reģistrēt 
 

bērna vārds, uzvārds

Personas kods: ______________________ – _____________

Deklarētās dzīvesvietas adrese 

pirmsskolas izglītības programmas apguvei Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē:

Pirmsskolas izglītības iestāde
(Ar ciparu atzīmēt ne vairāk kā divas vēlamās izglītības iestādes prioritārā secībā)

Adrese

 Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš"Kr. Valdemāra iela 3, Rēzekne
 Rēzeknes pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis"Kooperatīva šķērsiela 4, Rēzekne
 Rēzeknes pilsētas Katoļu pirmsskolas izglītības iestāde18. Novembra iela 27, Rēzekne
 Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaka"Kosmonautu iela 9, Rēzekne
 Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Varavīksne"Raiņa iela 17, Rēzekne
 Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis"K. Valdemāra 18, Rēzekne
 Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Māriņa"Metālistu iela 4, Rēzekne
 Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"Dārzu iela 62A, Rēzekne
 Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Rotaļa"V. Seiles iela 17, Rēzekne
 Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Vinnijs Pūks’J. Tiņanova iela 31A, Rēzekne

Vieta pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešama _____________ mācību gadā.

Bērna vecākam, likumiskajam pārstāvim vai bērnam piemītošās papildus pazīmes, kas nodrošina priekšrocības uzņemšanai izglītības iestādē:

 bērns, kura vecākam Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas sociālās garantijas vai tiesības bērnu iekārtot pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas
 Bērns, kura reģistrēšana reģistrā ir veikta novēloti objektīvu apstākļu dēļ (piemēram, bērns, par kuru ir pieņemts lēmums par ārpusģimenes aprūpi)
 daudzbērnu ģimenes bērns, ja bērnam dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā (daudzbērnu ģimene saistošo noteikumu izpratnē ir ģimene, kurā ir trīs vai vairāk bērnu)
 bērns, kura brālis vai māsa apmeklē konkrēto pirmsskolas izglītības iestādi, ja bērnam dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā
 pašvaldības izglītības iestāžu pedagoga bērns
 konkrētās pirmsskolas izglītības iestādes darbinieka bērns

Pieteikumam pievienotie dokumenti:

 
 
 

Esmu informēts, ka:

• jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo personīgi vai elektroniski;

• reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu pirmsskolas izglītības iestādē.

Datu pārzinis ir Izglītības pārvalde un Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku, nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju, uzņemšanu un atskaitīšanu Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

Papildus informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnes www.rezekne.lv sadaļā Pašvaldība / Normatīvie akti / Privātuma politika, iepazīstoties ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes iekšējiem noteikumiem vai klātienē Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības un tās iestāžu klientu apkalpošanas vietās.

Datums*: ____/____/____

Paraksts, atšifrējums*  

Informācijai - Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes pirmsskolas iestāžu speciālists: 64607218, mājaslapa: www.rezeknesip.lv

* Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 11.04.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 6 "Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojumsSaistošo noteikumu izdošanas mērķis – precizēt saistošo noteikumu redakciju atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nosakot vienotu kārtību, kādā Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā bērni tiek reģistrēti pirmsskolas izglītības apguvei, vietu piešķiršanas secību un bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas nosacījumus pašvaldības dibinātajās pirmsskolas izglītības iestādēs.

No 2023. gada 1. janvāra spēkā stājās Pašvaldību likums. Pašvaldību likuma Pārejas noteikumu 6. punkts nosaka, ka Dome izvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību šim likumam un izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši šajā likumā ietvertajam pilnvarojumam. Līdz jaunu saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam piemērojami uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdotie saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu. Līdz šim spēkā esošo Rēzeknes pilsētas domes 11.05.2017. saistošo noteikumu Nr. 12 "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs" izdošanas tiesiskais pamats ietver atsauci uz spēku zaudējušā likuma "Par pašvaldībām" normām, tāpēc ir nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus.

Izglītības likuma 17. panta pirmā daļa nosaka, ka katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā pašvaldības izglītības iestādē. Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetuSaistošie noteikumi aizstāj spēkā esošos saistošos noteikumus. Nav fiskālās ietekmes uz pašvaldības budžetu.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenciSaistošie noteikumi izstrādāti, lai veicinātu vienotu pieeju bērnu reģistrēšanai rindā uz pirmsskolas izglītības iestādēm Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā. Noteikumu tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupām jaunas tiesības, bet nodrošinās vienlīdzīgas iespējas pretendēt uz pašvaldības nodrošinātajām vietām pirmsskolas izglītības iestādēs. Plānots, ka noteikumi pozitīvi ietekmēs cilvēku dzīvesveidu, labsajūtu, sabiedrību kopumā, jo nodrošinās vienotu un pārskatāmu kārtību bērnu uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.
4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošina Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde. Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos personas var vērsties pie pirmsskolas iestāžu speciālista, tālr. 64607218.

Galvenie procedūras posmi un privātpersonām veicamās darbības noteikti Saistošajos noteikumos. Līdzšinējā kārtība papildināta ar iespēju iesniedzējam iesniegt pieteikumu nosūtot to elektroniski uz Izglītības pārvaldes oficiālo elektronisko adresi vai uz e-pastu izglitiba@rezekne.lv. Pieteikumu elektroniski var nosūtīt gan izmantojot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izveidotu vecāka oficiālo elektronisko adresi, gan citu elektroniskā pasta adresi, ja pieteikums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tas satur laika zīmogu. Noteikumu projektā izslēgtas vairākas veidlapas, ļaujot iesniegumus iesniegt brīvā formā, tādējādi vienkāršojot procedūras, kas bērnu vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) ir jāveic.

Saistošie noteikumi paredz paplašinātas iespējas, reģistrējot bērnu rindā www.epakalpojumi.lv – bērna vecāks ir tiesīgs norādīt (atzīmēt) papildus pazīmes, kas nodrošina prioritāti uzņemšanai izglītības iestādē:

– bērns, kura vecākam Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas sociālās garantijas vai tiesības bērnu iekārtot pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas;

– daudzbērnu ģimenes bērns;

– bērns, kura brālis/māsa apmeklē konkrēto pirmsskolas izglītības iestādi;

– pašvaldības izglītības iestāžu pedagoga bērns vai konkrētās pirmsskolas izglītības iestādes darbinieka bērns.

Līdzšinējā kārtība šādā gadījumā paredz pieteikumu iesniegt tikai klātienē.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiemSaistošie noteikumi izstrādāti Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktā noteiktās pašvaldības funkcijas izpildei, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām pirmsskolas izglītības iestādē. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanuSaistošo noteikumu izpildi nodrošina Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde. Nav paredzēta jaunu institūciju izveide, esošo likvidācija, reorganizācija, vai jaunu darba vietu izveide.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšanaSaistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijāmSaskaņā ar Pašvaldības likuma 47. panta trešo daļu 19.01.2024. Izglītības un zinātnes ministrija sniedza viedokli, kurā ieteica:

– Precizēt saistošo noteikumu vispārīgos jautājumus, skaidrāk nosakot, ar ko saistošajos noteikumos ir jāsaprot "pirmsskolas izglītības iestāde";

– Norādīt personas datu apstrādes tiesisko pamatu;

– Redakcionāli precizēt lielo/mazo burtu lietojumu;

– Papildināt noteikumu projektu ar regulējumu: Izglītības iestādes vadītājs līdz katra mēneša __datumam informē Izglītības pārvaldi par brīvajām vietām visās vecuma grupās, papildus bērnu uzņemšanai.

Ieteikumi tika ņemti vērā un saistošo noteikumu 1. punkts tika precizēts, nosakot ka saistošie noteikumi nosaka pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk – pirmsskolas izglītības iestāde) un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Ņemot vērā, ka Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā pirmsskolas izglītības grupas pastāv arī Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā, precizēts saistošo noteikumu 3. punkts, kas nosaka, ka bērnu reģistrēšana, uzņemšana un atskaitīšana vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, notiek saskaņā ar spēkā esošiem vispārējo izglītību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats norādīts saistošo noteikumu pielikumā. Saistošie noteikumi papildināti ar 17. punktu, kas nosaka, ka izglītības iestādes vadītājs līdz katra mēneša 1. datumam informē Izglītības pārvaldi par brīvajām vietām visās vecuma grupās, papildus bērnu uzņemšanai.

Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts no 14.03.2024. līdz 28.03.2024. tika publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.rezekne.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Viedokļi par saistošo noteikumu projektu no iedzīvotājiem netika saņemti.

Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Informācija par saistošajiem noteikumiem tiks publicēta pašvaldības tīmekļvietnē www.rezekne.lv.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Stecs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 6Pieņemts: 11.04.2024.Stājas spēkā: 25.04.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 80, 24.04.2024. OP numurs: 2024/80.33
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
351451
25.04.2024
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"