Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 5

Liepājā 2024. gada 21. martā (prot. Nr. 3, 30. §)
Par interešu izglītības programmu licencēšanu Liepājas valstspilsētas pašvaldībā
Izdoti pamatojoties uz Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi "Par interešu izglītības programmu licencēšanu Liepājas valstspilsētas pašvaldība" (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka kārtību, kādā Liepājas valstspilsētas pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) izsniedz un anulē licences interešu izglītības programmas (turpmāk – programma) īstenošanai (turpmāk – licence).

2. Atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai tiek izsniegtas saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija noteikumiem Nr. 395 "Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai".

3. Licenci izsniedz fiziskai vai juridiskai personai (turpmāk – persona), kura plāno īstenot programmu Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

4. Personu iesniegumus izskata un lēmumus par licences (2. pielikums) izsniegšanu vai anulēšanu pieņem Pašvaldības Izglītības komisija (turpmāk – Komisija) saskaņā ar Komisijas nolikumu, saistošajiem noteikumiem un citiem uz jomu attiecināmajiem normatīvajiem aktiem.

5. Personu iesniegumu (1. pielikums) pieņemšanu un nodošanu Komisijai administrē Liepājas Izglītības pārvalde (turpmāk – Pārvalde).

II. Iesnieguma iesniegšanas kārtība

6. Lai saņemtu licenci, persona, kura plāno īstenot programmu, iesniedz Pārvaldē klātienē, pa pastu vai elektroniska dokumenta veidā Komisijai adresētus dokumentus:

6.1. iesniegumu licences saņemšanai (1. pielikums);

6.2. licencējamo programmu, norādot:

6.2.1. kodu Latvijas izglītības klasifikācijā;

6.2.2. programmas nosaukumu;

6.2.3. prasības iepriekšējai izglītībai;

6.2.4. mērķus, uzdevumus, sasniedzamos rezultātus;

6.2.5. apgūstamos priekšmetus un to apgūšanai paredzēto stundu skaitu;

6.2.6. programmas īstenošanas plānu;

6.2.7. programmas īstenošanas formu;

6.2.8. programmu mērķauditoriju;

6.3. licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamo personāla sarakstu un personāla izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentu;

6.4. dokumentus, kas apliecina īpašuma tiesības vai pierāda tiesības lietot telpas programmas īstenošanai (nomas līgums, zemesgrāmatas apliecība, telpu īpašnieka izziņa vai cits dokuments);

6.5. E – platformu, ja programma tiek īstenota attālināti;

6.6. programmas apguves apliecinājuma dokumenta (apliecības, sertifikāta) paraugu.

III. Lēmuma pieņemšanas kārtība

7. Komisija izskata iesnieguma un tam pievienoto dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām, un viena mēneša laikā pieņem lēmumu par:

7.1. licences izsniegšanu uz laiku līdz trīs gadiem;

7.2. atteikumu izsniegt licenci;

7.3. iesnieguma atstāšanu bez virzības saistošo noteikumu 8. punkta gadījumā.

8. Ja iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos Komisija konstatē trūkumus, Komisija var atstāt iesniegumu bez virzības, nosakot saprātīgu termiņu trūkumu novēršanai. Ja Komisijas norādītie trūkumi netiek novērsti norādītajā termiņā, Komisija iesniegumu atzīst par neiesniegtu un atsaka izsniegt licenci.

9. Lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci paziņo personai piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

10. Licenci sagatavo un izsniedz elektroniska dokumenta formā (2. pielikums). Licenci nosūta uz juridiskās personas oficiālo elektronisko adresi vai fiziskas personas elektronisko adresi vai norādīto e-pasta adresi.

11. Komisija atsaka izdot licenci, ja:

11.1. persona nav iesniegusi visus lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus vai tie neatbilst normatīvo aktu prasībām;

11.2. persona ir sniegusi nepatiesas ziņas;

11.3. programmas materiālie un intelektuālie resursi nenodrošina izglītības procesa īstenošanu atbilstoši programmas aprakstam;

11.4. personāla izglītība un profesionālā kvalifikācija neatbilst programmas īstenošanai.

12. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par izsniegtās licences anulēšanu, ja:

12.1. programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

12.2. programmas faktiskais saturs neatbilst licencētās programmas saturam;

12.3. tiek likvidēts licences adresāts (juridiskā persona) vai licences adresāts ir miris (fiziskā persona);

12.4. licences adresāts ir sniedzis nepatiesas ziņas;

12.5. licences adresāts iesniedzis iesniegumu par licences anulēšanu.

13. Lēmumu par licences anulēšanu paziņo personai piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

14. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir veikti grozījumi vai mainījušies faktiskie apstākļi, licences adresātam ir pienākums viena mēneša laikā iesniegt Komisijai informāciju un attiecīgo dokumentu kopijas.

15. Komisijas pieņemto lēmumu par licences izsniegšanu, atteikumu izsniegt licenci vai licences anulēšanu var apstrīdēt Pašvaldības domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pašvaldības Domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

16. Licences, kas izsniegtas līdz saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām.

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 2012. gada 12. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 11 "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība".

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Ansiņš
1. pielikums
Liepājas valstspilsētas
pašvaldības domes 2024. gada 21. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 5

Liepājas valstspilsētas pašvaldības Izglītības komisijai

  
 /Juridiskās personas nosaukums/ fiziskas personas vārds un uzvārds/

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt licenci interešu izglītības programmai (-ām)

 
/Nosaukums/
 
/Nosaukums/
  
Juridiskās personas nosaukums/ fiziskās
personas vārds, uzvārds
 
Reģistrācijas numurs/ personas kods 
Juridiskās personas adrese/ Deklarētā
dzīvesvietas adrese
 
Programmas īstenošanas adrese(-s) 
Kontaktpersona (pilnvarotā persona) 
Tālruņa Nr. 
E-pasta adrese 
   
   
Datums Paraksts un tā atšifrējums
2. pielikums
Liepājas valstspilsētas
pašvaldības domes 2024. gada 21. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 5

Liepājas valstspilsētas pašvaldība
Izglītības komisija

Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63424534, e-pasts: pasts@liepaja.lv, www.liepaja.lv

LICENCE Nr.

Interešu izglītība programmas īstenošanai

Izdota
VĀRDS UZVĀRDS/NOSAUKUMS

(Personas kods vai reģistrācijas numurs)

Programmas:

– "Programmas nosaukums I"

– "Programmas nosaukums II"

īstenošanai norādīta īstenošanas adrese, Liepājā vai E-platforma

Licence derīga līdz

Liepājas valstspilsētas pašvaldības Izglītības komisijas priekšsēdētāja paraksts

  Z.v.
/Izsniegšanas datums/
Saistošo noteikumu "Interešu izglītības programmu licencēšanas kārtība Liepājas valstspilsētas pašvaldībā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļaNorādāmā informācija 
1. Mērķis un nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Pašvaldību likuma, kas stājās spēkā 2023. gada 1. janvārī, pārejas noteikumu 6. punktu, dome izvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību Pašvaldību likumam un izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši pilnvarojumam. Līdz jaunu saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam, piemērojami uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdotie saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar likumu.

Ņemot vērā, ka likums "Par pašvaldībām" ir zaudējis spēku, 2024. gada 1. jūlijā spēku zaudēs Liepājas pilsētas domes 2012. gada 12. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 11 "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība", līdz ar to ir sagatavoti jauni saistošie noteikumi "Interešu izglītības programmu kārtība Liepājas valstspilsētas pašvaldībā" (turpmāk – saistošie noteikumi).

Saskaņā ar Izglītības likuma 47. panta trešo daļu juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, interešu izglītības programmu īstenošanai ir jāsaņem pašvaldībā licence. Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punkts noteic, ka pašvaldība izsniedz licences interešu izglītības un atļaujas neformālās izglītības programmu īstenošanai.

Kārtību, kādā pašvaldības izsniedz atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanā, nosaka Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija noteikumi Nr. 395 "Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanā" (turpmāk – Noteikumi Nr. 395).

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 16. decembra nolikuma Nr. 34 "Liepājas valstspilsētas pašvaldības Izglītības komisijas nolikums" 8.4. apakšpunkts nosaka, ka Liepājas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) Izglītības komisijas (turpmāk arī – komisija) uzdevums ir izskatīt noteikumus un izsniegt interešu izglītības licences. Proti, komisija ir kompetentā institūcija, kas pašvaldības personā izsniedz licences interešu izglītības un atļaujas neformālās izglītības programmu īstenošanai.

Atļaujas neformālās izglītības programmu īstenošanai komisija izsniedz atbilstoši Noteikumu Nr. 395 noteiktajai kārtībai. Savukārt interešu izglītības licenču izsniegšanas kārtība netiek reglamentēta ar ārējo normatīvo aktu.

Pašvaldību likuma 44. panta otrajā daļā noteikts, ka dome var izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzēto funkciju izpildes kārtību. Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punkts cita starpā nosaka, ka pašvaldības funkcija ir gādāt par interešu izglītības pieejamību.

Izvērtējot uz likuma "Par pašvaldībām" pamata izdotos Liepājas pilsētas domes 2012. gada 12. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 11 "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība" (turpmāk – saistošie noteikumi Nr. 11), tika atzīts, ka ir neieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus, lai varētu nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas (gādāt par iedzīvotāju izglītību) izpildi un noteiktu kārtību kādā tiek izsniegtas un anulētas licences interešu izglītības programmas īstenošanai.

Ievērojot visu iepriekš minēto, ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi "Interešu izglītības programmu licencēšanas kārtība Liepājas valstspilsētas pašvaldībā" (turpmāk – saistošie noteikumi), kuri nosaka kārtību, kādā tiek izsniegtas un anulētas licences interešu izglītības programmas īstenošanai.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetuKomisijas locekļi atalgojumā saņem vidēji 330,91 euro mēnesī. Gadā no pašvaldības budžeta šim mērķim provizoriski tiek novirzīti 3970,93 euro.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenciInterešu izglītības nodrošināšana pašvaldībā ir bērna vai jaunieša iespēja attīstīt savu radošo potenciālu, lietderīgi pavadīt laiku un ir jaunas pieredzes un iemaņu avots.
4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksāmJuridiskās un fiziskās personas, kuras vēlas saņemt licenci vai atļauju, iesniegumus un tam pievienotos dokumentus Liepājas valstspilsētas pašvaldības Izglītības komisijai ir tiesīgas iesniegt vienā no šādiem veidiem – klātienē Liepājas Izglītības pārvaldē Peldu ielā 5, Liepājā, nosūtot pa pastu vai elektroniski. Licence un atļauja tiek sagatavota un nosūtīta uz e-pasta adresi, juridiskām personām uz e-adresi.

Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tīmekļvietnē www.liepaja.lv, iepriekš nosūtot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiemSaistošie noteikumi izdoti, īstenojot Pašvaldību likuma 4. panta 4. punktu, kas paredz gādāt par iedzīvotāju izglītību, tai skaitā par interešu izglītības un pieaugušo izglītības pieejamību un Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punktu – izsniedz licences interešu izglītības īstenošanai, 46. panta ceturto daļu – atļauju neformālās izglītības programmas īstenošanai izsniedz vai to anulē attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Neformālās izglītības programmas reģistrē attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldībā. Personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, ir tiesīgas īstenot neformālās izglītības programmas pēc atļaujas saņemšanas. Akreditētas izglītības iestādes, kā arī Nacionālo bruņoto spēku vienības ir tiesīgas īstenot neformālās izglītības programmas bez atļaujas saņemšanas.

Interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pēc attiecīgas licences saņemšanas pašvaldībā.

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešama jaunu institūciju izveide vai papildu cilvēkresursu piesaiste.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanuSaistošo noteikumu izpildē iesaistītās institūcijas – Liepājas Izglītības pārvalde, Liepājas valstspilsētas pašvaldības Izglītības komisija.

Izpildes nodrošināšanai nav nepieciešami papildu resursi. 

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšanaSaistošo noteikumu izstrādāšanas mērķis ir noteikt kārtību, kādā juridiskās un fiziskās personas var saņemt licenci interešu izglītības programmas īstenošanai.

Saistošo noteikumu prasības un to izpilde neradīs papildu izmaksas pašvaldībai.

Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir leģitīmi un rīcība ir atbilstoša normatīvajiem aktiem.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijāmAtbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajā daļā noteiktajam, saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai no 2024. gada 23. februāra līdz 2024. gada 9. martam tika publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.liepaja.lv, paredzot iespēju ikvienam interesentam iesniegt savus priekšlikumus un komentārus, kā arī informācija tika izvietota pašvaldības telpās Rožu ielā 6 apmeklētājiem pieejamā vietā. Noteiktā termiņa ietvaros priekšlikumi par saistošo noteikumu projekta redakciju netika saņemti.
Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Ansiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par interešu izglītības programmu licencēšanu Liepājas valstspilsētas pašvaldībā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 5Pieņemts: 21.03.2024.Stājas spēkā: 09.04.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 68, 08.04.2024. OP numurs: 2024/68.3
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
351045
09.04.2024
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"