Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.11

Liepājā 2012.gada 12.aprīlī (prot. Nr.5, 21.§)
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas
11.punktu, 21.panta pirmās daļas 16. un 27.punktu,
 Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu,
46.panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība īsteno pašvaldības kompetenci – izsniegt juridiskām un fiziskām personām (kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā) licences interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai (turpmāk – licence).

1.2. Šie noteikumi nosaka juridisko un fizisko personu iesniegto izglītības programmu licencēšanas dokumentu izvērtēšanas kārtību, lēmuma par licences izsniegšanas, izsniegšanas atteikuma vai par licences anulēšanu pieņemšanas kārtību, licences termiņa pagarināšanas kārtību un citu šajos noteikumos minēto darbību veikšanas kārtību.

1.3. Šajos noteikumos noteikto interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu nodrošina Liepājas pilsētas domes Izglītības komisija (turpmāk – Komisija).

1.4. Komisijai adresētie licencēšanas iesniegumi un dokumenti iesniedzami, kā arī piešķirtās licences tiek izsniegtas Liepājas pašvaldības iestādē "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE".

2. LICENCES PIEPRASĪJUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Licences saņemšanai jāiesniedz šādi dokumenti:

2.1.1. pieteikums licences saņemšanai (1.pielikums);

2.1.2. licencējamā programma datorrakstā (kods Latvijas Republikas Izglītības klasifikācijā un apakšprogrammas nosaukums, prasības iepriekšējai izglītībai, mērķi, uzdevumi, plānotie rezultāti, apgūstamie priekšmeti un to apgūšanai paredzēto stundu skaits, programmas īstenošanas plāns, programmas īstenošanas forma, programmas mērķauditorija);

2.1.3. licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, pievienojot izglītības dokumentu kopijas;

2.1.4. dokumenta (apliecības vai sertifikāta), kas tiks izsniegts pēc sekmīgas izglītības programmas apguves, paraugu.

3. LĒMUMA PIEŅEMŠANAS UN APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Komisija sēdes laikā:

3.1.1. izskata iesniegtos pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus;

3.1.2. pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem;

3.1.3. pieņem lēmumu par:

3.1.3.1. licences izsniegšanu uz laiku līdz 3 gadiem;

3.1.3.2. atteikumu izsniegt licenci;

3.1.3.3. papildu informācijas pieprasīšanu;

3.1.3.4. izsniegtās licences anulēšanu.

3.2. Nedēļas laikā pēc lēmuma pieņemšanas Komisija informē licences iesniedzēju.

3.3. Komisija noformē un izsniedz licences (paraugs – 2.pielikums).

3.4. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

3.4.1. iesniegtie dokumenti vai tajos norādītās ziņas neatbilst normatīvo aktu prasībām;

3.4.2. licences pieteicējs ir sniedzis nepatiesas ziņas;

3.4.3. personālam ir neatbilstošs izglītības līmenis licencējamās izglītības programmas īstenošanai.

3.5. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par agrāk izsniegtas licences anulēšanu, ja:

3.5.1. licencētās interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

3.5.2. juridiskā persona tiek likvidēta;

3.5.3. licences īpašnieks, saņemot licenci, ir sniedzis nepatiesas ziņas.

3.6. Par licences anulēšanu licencētā persona tiek informēta rakstiski ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.

3.7. Ja licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos nav pietiekama informācija, lai izlemtu par licences pieprasījuma izskatīšanu, Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju. Šajā gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas licences pieteicējam nosūta paziņojumu, kurā tiek norādīta nepieciešamā informācija vai dokumenti. Licences pieteicējam jāiesniedz pieprasītā papildu informācija vai dokumenti 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Ja noteiktajā termiņā pieprasītā informācija vai dokumenti netiek iesniegti, Komisijai ir tiesības paziņot, ka pieteikums par licences saņemšanu tiek atstāts bez izskatīšanas.

3.8. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Liepājas pilsētas domē viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas brīža normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
1.pielikums
Liepājas pilsētas domes 2012.gada
12.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
  
 Liepājas pilsētas Domes
Izglītības komisijai
  
 /Juridiskās personas nosaukums/ fiziskas personas vārds un uzvārds/

 

PIETEIKUMS

Lūdzu izsniegt licenci interešu izglītības/pieaugušo neformālās izglītības programmai (-ām)
/vajadzīgo pasvītrot/

 
/Nosaukums/
 
/Nosaukums/
 
/Nosaukums/
 
/Nosaukums/
 
/Nosaukums/
  
Juridiskās personas nosaukums/
fiziskās personas vārds, uzvārds
 
Reģistrācijas numurs/ personas kods 
Juridiskās personas adrese/
Deklarētā dzīvesvietas adrese
 
Programmas realizēšanas adrese (-s) 
Kontaktpersona (pilnvarotā persona) 
Tālruņa Nr. 
E-pasta adrese 
   
Datums Paraksts un tā atšifrējums

 

2.pielikums
Liepājas pilsētas domes 2012.gada
12.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11

LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME

 

LICENCE Nr.
Interešu izglītības / pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai

Izdota

Vārds Uzvārds / Nosaukums
(personas kods, reģistrācijas numurs)

 

Programmas:

- "Programmas nosaukums 1"

- "Programmas nosaukums 2"

 

īstenošanai norādītā īstenošanas adrese, Liepājā.

Licence derīga līdz 2014.gada 1.janvārim.

Liepājas pilsētas Domes Izglītības
komisijas priekšsēdētāja paraksts

  
/Izsniegšanas datums/ 
Saistošo noteikumu " Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Pastāvošais tiesiskais regulējums: Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punkts un 47.panta trešā daļa paredz, ka pašvaldība izsniedz licences interešu izglītības programmu īstenošanai, savukārt minētā likuma 46.panta piektā daļa paredz, ka pašvaldība izsniedz licences pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, taču normatīvie akti neregulē kārtību, kādā pašvaldības izsniedz licences interešu izglītības programmu īstenošanai un licences pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai. Ar saistošo noteikumu izdošanu tiks noteikta kārtība, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība īsteno Izglītības likuma 46.pantā un 47.pantā noteikto pašvaldības kompetenci – izsniegt licences juridiskām un fiziskām personām (kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā) interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība īsteno Izglītības likuma 46.pantā un 47.pantā noteikto pašvaldības kompetenci – izsniegt licences juridiskām un fiziskām personām (kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā) interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, kā arī juridisko un fizisko personu iesniegto izglītības programmu licencēšanas dokumentu izvērtēšanas kārtību, lēmuma par licences izsniegšanas, izsniegšanas atteikuma vai par licences anulēšanu pieņemšanas kārtību, licences termiņu un citu šajos noteikumos minēto darbību veikšanas kārtību.

3. Informācija par projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Tiešas ietekmes nav.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Sabiedrības mērķgrupa, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas un juridiskas personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā un pašvaldības administratīvajā teritorijā un vēlas īstenot interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupu, jo tiks noteikta publiska, vienota un vienlīdzīga kārtība, kādā personas varēs pašvaldībā saņemt licences interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai. Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta pozitīva ietekme uz uzņēmējdarbības vidi Liepājas administratīvajā teritorijā, sekmējot saimniecisko darbību, izglītības iegūšanu un veicinot nodarbinātību.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE".
Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes mājas lapā
www.lip.lv

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

7. Paskaidrojuma raksta gatavotājs

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 11Pieņemts: 12.04.2012.Stājas spēkā: 10.05.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 71, 09.05.2012.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
247438
10.05.2012
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)