Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ķekavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 8/2024

2024. gada 27. martā
Kārtība, kādā Ķekavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2024. gada 27. marta sēdes lēmumu Nr. 3
(prot. Nr. 8)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
4. panta pirmās daļas 4. punktu, 44. panta otro daļu,
Vispārējās izglītības likuma
26. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērni) reģistrācijas kārtību Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai;

1.2. kārtību, kādā bērnu nodrošina ar vietu pašvaldības izglītības iestādē vai privātā izglītības iestādē, ar kuru pašvaldība noslēgusi deleģēšanas līgumu par pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanu (turpmāk – deleģēšanas līgums).

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. reģistrs – reģistrs, kurā reģistrē vecāku vai adoptētāju (turpmāk – bērna likumiskais pārstāvis) vai personu, kas realizē bērna aizgādību (turpmāk – bērna pilnvarotais pārstāvis), pieteikumus pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai;

2.2. administrators – pašvaldības iestādes "Ķekavas novada centrālā administrācija" par izglītības jomu atbildīgās pārvaldes darbinieks, kura pienākumos ir reģistra uzturēšana;

2.3. komisija –Ķekavas novada domes izveidota uzņemšanas komisija pirmsskolas izglītības iestādēs;

2.4. pieteikums – noteiktā formā izteikta bērna likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja griba reģistrēt bērnu pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai;

2.5. portāls – valsts iestāžu, pašvaldību un komercuzņēmumu sniegto pakalpojumu portāls, kas pieejams tīmekļa vietnē https://www.epakalpojumi.lv/;

2.6. programma – normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencēta vispārējās izglītības programma pirmsskolas izglītības pakāpei saskaņā ar Latvijas izglītības klasifikāciju;

2.7. reģistrācijas vietas – pašvaldības Klientu apkalpošanas centri (turpmāk – KAC) teritoriālās atrašanās vietās – Baldonē, Baložos un Ķekavā, kurās klientu apkalpošanas speciālists (turpmāk – darbinieks) reģistrē pieteikumus;

2.8. pašvaldības finansējums – saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu noteikts finansējums pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam pašvaldības izglītības iestādē vai saskaņā ar deleģēšanas līgumu izveidotā pašvaldības finansētā grupā privātajā izglītības iestādē;

2.9. pirmsskolas izglītības pakalpojums – normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas pirmsskolas izglītības programmas īstenošana pašvaldības izglītības iestādē vai privātajā izglītības iestādē.

3. Bērnus, kas reģistrēti pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai, pašvaldība nodrošina ar pirmsskolas izglītību:

3.1. pašvaldības izglītības iestādēs;

3.2. pašvaldības finansētās grupās privātajās izglītības iestādēs.

4. Pašvaldības finansētu pirmsskolas izglītības pakalpojumu bērniem reģistrācijas secībā nodrošina tikai vienā pašvaldības izglītības iestādē vai pašvaldības finansētā grupā privātajā izglītības iestādē (turpmāk – izglītības iestādes).

5. Pašvaldības finansētu pirmsskolas izglītības pakalpojumu bērnam nodrošina no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

6. Izglītības iestādei ir tiesības vasaras mēnešos darbinieku atvaļinājuma laikā noteikt pirmsskolas izglītības pakalpojuma darba laiku līdz 10 stundām dienā un pārtraukt pedagoģisko procesu no četrām līdz astoņām nedēļām, trīs mēnešus iepriekš rakstveidā aptaujājot bērnu likumiskos pārstāvjus vai pilnvarotos pārstāvjus par bērna aprūpes nepieciešamību izglītības iestādes pedagoģiskā procesa pārtraukuma laikā.

7. Izglītības iestādes vadītājs pedagoģiskā procesa pārtraukšanu saskaņo ar pašvaldību. Ja iestāde, kuru apmeklē bērns, tiek slēgta pedagoģiskā procesa pārtraukuma laikā, pašvaldība nodrošina vietu citā pirmsskolas izglītības iestādē.

II. Bērnu reģistrācijas un pieteikumu sistematizēšanas kārtība pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai

8. Pieteikumus reģistrē visu gadu:

8.1. bērna likumiskajam pārstāvim ierodoties reģistrācijas vietā vai aizpildot elektroniskās reģistrēšanās pieteikumu portālā;

8.2. bērna pilnvarotajam pārstāvim – ierodoties reģistrācijas vietā.

9. Reģistrējot pieteikumu reģistrācijas vietā, bērna likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu (bērna pilnvarotais pārstāvis papildus uzrāda dokumentu, kas dod viņam tiesības rīkoties bērna interesēs), iesniedz pieteikumu, norādot ne vairāk kā četras vēlamās izglītības iestādes prioritārā secībā un mācību gadu, no kura nepieciešama vieta izglītības iestādē.

10. KAC darbinieks bērna likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja aizpildīto pieteikumu ievada reģistrā, izdrukā to no reģistra un lūdz iesniedzējam pārbaudīt ierakstīto ziņu pareizību, apstiprina to ar savu parakstu un saņem vienu pieteikuma eksemplāru.

11. Reģistrējot pieteikumu portālā, bērna likumiskais pārstāvis:

11.1. reģistrējas portālā https://www.epakalpojumi.lv/;

11.2. aizpilda pieteikumu, norādot ne vairāk kā četras vēlamās izglītības iestādes prioritārā secībā un mācību gadu, no kura nepieciešama vieta izglītības iestādē.

12. Visus pieteikumus reģistrē pašvaldības reģistrā to iesniegšanas secībā dzimšanas gada ietvaros.

13. Līdz vietas piešķiršanai izglītības iestādē, bērna likumiskajiem pārstāvjiem ir tiesības:

13.1. iesniegt iesniegumu un mainīt pieteikumā norādīto informāciju par vēlamajām izglītības iestādēm un mācību gadu, no kura bērnam nepieciešama vieta pirmsskolas izglītības apguvei, saglabājot pieteikuma reģistrācijas datumu, ierodoties reģistrācijas vietā;

13.2. iesniegt iesniegumu un atsaukt pieteikumu, ierodoties reģistrācijas vietā;

13.3. veikt izmaiņas pieteikumā vai atsaukt pieteikumu, reģistrējoties portālā https://www.epakalpojumi.lv/.

14. Līdz vietas piešķiršanai izglītības iestādē bērna pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības, ierodoties reģistrācijas vietā:

14.1. iesniegt iesniegumu un mainīt pieteikumā norādīto informāciju par vēlamajām izglītības iestādēm un mācību gadu, no kura bērnam nepieciešama vieta pirmsskolas izglītības apguvei, saglabājot pieteikuma reģistrācijas datumu;

14.2. iesniegt iesniegumu un atsaukt pieteikumu.

15. Dibinot jaunu pašvaldības izglītības iestādi, izveidojot jaunu pašvaldības finansētu grupu privātajā izglītības iestādē vai uzsākot īstenot jaunu programmu izglītības iestādē, pašvaldība publicē informāciju par iespēju pieteikties, noteikumu 13.1., 13.3. un 14.1. apakšpunktā minētajā kārtībā, izglītības apguvei jaunizveidotajās izglītības iestādēs (programmās, grupās) pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē, kā arī nodrošina šādas informācijas izvietošanu redzamā vietā reģistrācijas vietās.

III. Ārpuskārtas statusu piešķiršanas kārtība

16. Reģistrā bērnam piešķir ārpuskārtas statusu, kas dod iespēju tikt uzņemtam izglītības iestādē prioritārā kārtībā, ja:

16.1. bērna deklarētā dzīvesvieta ir Ķekavas novada administratīvajā teritorijā un bērns ir sasniedzis vecumu, no kura sagatavošana pamatizglītības ieguvei ir obligāta un līdz šim brīdim ar vietu iestādē nav nodrošināts;

16.2. bērna likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim citos normatīvajos aktos noteiktas sociālās garantijas vai tiesības bērnu izglītības iestādē iekārtot ārpus rindas;

16.3. bērnam ir piešķirts statuss "brālis/māsa", "daudzbērnu ģimene" vai "komisijas lēmums".

17. Statusu "brālis/māsa" piešķir bērnam, ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā un viņa brālis vai māsa ir izglītības iestādes audzēknis, kura uzrādīta kā prioritārā.

18. Statusa "brālis/māsa" aktualitāti reģistrā pārbauda pirms pretendentu saraksta veidošanas un to atceļ, ja konstatē, ka neviens no bērna brāļiem vai māsām vairs nav attiecīgās izglītības iestādes audzēknis.

19. Statusu "daudzbērnu ģimene" piešķir, ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā un ģimenē ir aprūpē trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam, kā arī pilngadīgas personas līdz 24 gadiem, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību (tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni). Administrators pārbauda šo informāciju un reģistrā izdara atzīmi par statusa "daudzbērnu ģimene" piešķiršanu.

20. Ja administrators konstatē, ka laikā, kad bērnam jāuzsāk programmas apguve izglītības iestādē, ģimenes aprūpē paliek mazāk kā trīs bērni noteikumu 19. punktā minētajā vecumā, statusu "daudzbērnu ģimene" atceļ.

21. Komisija pieņem lēmumu par statusa "komisijas lēmums" piešķiršanu un bērna nodrošināšanu ar vietu izglītības iestādē ārpus kārtas, ja bērns ir sasniedzis vecumu, no kāda uzņem izglītības iestādē un:

21.1. bērns ir palicis bez vecāku gādības un viņam nodrošina aprūpi pie aizbildņa vai audžuģimenē Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;

21.2. bērns ir adoptēts (izņemot gadījumus, kad viens laulātais adoptē otra laulātā bērnus) un viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvieta ir Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;

21.3. viens no bērna likumiskajiem vai pilnvarotajiem pārstāvjiem ir ar 1. vai 2. grupas invaliditāti un bērna dzīvesvieta deklarētā Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;

21.4. bērnam ir noteikta invaliditāte Invaliditātes likumā paredzētajā kārtībā un bērna dzīvesvieta deklarētā Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;

21.5. viens no bērna likumiskajiem vai pilnvarotajiem pārstāvjiem ir pašvaldības vispārējās izglītības iestādes pedagoģiskais darbinieks vai skolotāja palīgs;

21.6. bērns ir no ģimenes, kurai ar pašvaldības sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

22. Lai bērnam piešķirtu statusu "komisijas lēmums" bērna likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis vai atbilstošā institūcija iesniedz brīvās formas iesniegumu adresētu komisijai ar lūgumu nodrošināt bērnam vietu iestādē ārpus kārtas un pamatojuma dokumentus.

23. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu, lai pieņemtu lēmumu par statusa "komisijas lēmums" piešķiršanu, komisija ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju un dokumentus. Piecu darba dienu laikā pēc komisijas sēdes, bērna likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim vai atbilstošajām institūcijām komisija nosūta paziņojumu, kurā pieprasīta nepieciešamā informācija vai dokumenti.

IV. Kārtība, kādā bērnam piešķir vietu izglītības iestādē

24. Par brīvajām vietām izglītības iestādē nākamā mācību gadā, iestādes vadītājs (turpmāk – vadītājs) informē administratoru līdz 1. maijam un ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, ja atbrīvojas vieta mācību gada ietvaros.

25. Administrators, saņemot informāciju no vadītāja par brīvajām vietām, līdz 31. maijam izveido pretendentu sarakstu. Pretendentu sarakstā uz vietu izglītības iestādē iekļauj tikai tos bērnus, kuriem līdz attiecīgā gada 1. septembrim vai saraksta sastādīšanas dienai ir apritējis pusotrs gads.

26. Lēmumu par bērnam vietas piešķiršanu izglītības iestādē pieņem komisija, ievērojot bērna likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja norādīto informāciju par vēlamajām pirmsskolas izglītības iestādēm. Ja tas nav iespējams, komisija var piešķirt bērnam vietu citā izglītības iestādē.

27. Pieņemot lēmumu par vietas piešķiršanu izglītības iestādē, komisija prioritāri piešķir vietu pašvaldības izglītības iestādē. Ja nav iespējams nodrošināt vietu pašvaldības izglītības iestādē, tad piešķir vietu pašvaldības finansētā grupā privātā pirmsskolas izglītības iestādē.

28. Komisija izskata pretendentu sarakstu un piešķir vietas atbilstoši uzņemamo bērnu skaitam un vecumam (dzimšanas gadam):

28.1. bērniem, kuri sasnieguši vecumu, no kura sagatavošana pamatizglītības ieguvei ir obligāta un kuru dzīvesvieta deklarēta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;

28.2. bērniem, kuru likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim normatīvajos aktos noteiktas sociālās garantijas vai tiesības bērnu izglītības iestādē iekārtot ārpus kārtas;

28.3. bērniem, kuriem piešķirts statuss "brālis/māsa" (izglītības iestādē, kuru apmeklē brālis vai māsa);

28.4. bērniem, kuriem piešķirts statuss "daudzbērnu ģimene";

28.5. bērniem, kuriem piešķirts statuss "komisijas lēmums";

28.6. Ķekavas novada administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem, kuru bērna likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Ķekavas novada administratīvajā teritorijā pieteikumu iesniegšanas secībā;

28.7. Ķekavas novada administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem, kuru bērna likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta nav Ķekavas novada administratīvajā teritorijā pieteikumu iesniegšanas secībā;

28.8. bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta nav Ķekavas novada administratīvajā teritorijā pieteikumu iesniegšanas secībā.

29. Komisijas sēdes protokolē un tās ir slēgtas. Komisija ir atbildīga par datu neizpaušanu Fizisko personu datu aizsardzības likuma ietvaros.

30. Administrators, saskaņā ar pieteikumā norādīto informāciju, rakstiski uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi, paziņo bērna likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim par vietas piešķiršanu izglītības iestādē. Paziņojumā norāda pieteikšanas termiņu un izglītības iestādē iesniedzamos dokumentus.

31. Ja bērna likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis atsakās no piešķirtās vietas izglītības iestādē, kas pieteikumā:

31.1. norādīta kā viena no vēlamajām, bērnu izslēdz no reģistra. Bērna likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības iesniegt jaunu pieteikumu bērna reģistrācijai pirmsskolas izglītības apguvei izglītības iestādē;

31.2. nav norādīta kā viena no vēlamajām, bērnam saglabā vietu reģistrā, atbilstoši pieteikuma reģistrācijas datumam, līdz brīdim, kamēr piešķir vietu kādā no norādītajām vēlamajām pašvaldības izglītības iestādēm.

32. Pašvaldība nodrošina reģistra publisko pieejamību mājas lapā internetā https://www.epakalpojumi.lv/.

V. Bērna uzņemšanas kārtība izglītības iestādē

33. Izglītības iestādes vadītājs atbild par grupu komplektēšanu izglītības iestādē. Grupas komplektē līdz 31. augustam.

34. Lai bērnu uzņemtu izglītības iestādē, bērna likumiskie vai pilnvarotie (bērna pilnvarotais pārstāvis papildus uzrāda dokumentu, kas dod viņam tiesības rīkoties bērna interesēs) pārstāvji iesniedz šādus dokumentus:

34.1. iesniegumu par bērna uzņemšanu iestādē;

34.2. bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u) – ne vēlāk par brīdi, kad bērns uzsāk izglītības iestādes apmeklēšanu;

34.3. pēc bērna likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja iniciatīvas – arī citus dokumentus.

35. Par bērna uzņemšanu izglītības iestādē izglītības iestādes vadītājs izdod rīkojumu, norādot programmu, kuru bērns apgūs, kā arī reģistrē bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē kā izglītojamo.

36. Izglītības iestādes maiņa iespējama, ja bērns izglītības iestādē uzņemts un, ja bērna likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis savstarpēji vienojas ar tā bērna likumisko vai pilnvaroto pārstāvi, kuram šāda izglītības iestāžu maiņa ir nepieciešama. Abu bērnu likumiskie vai pilnvarotie pārstāvji iesniedz iesniegumus abu izglītības iestāžu vadītājiem.

37. Pēc noteikumu 36. punktā minēto iesniegumu saņemšanas, izglītības iestāžu vadītāji izdod rīkojumu par viena bērna atskaitīšanu un otra bērna uzņemšanu un vienas darba dienas laikā veic attiecīgas izmaiņas Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē.

38. Iestājoties izglītības iestādē, bērna likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības iepazīties ar šādiem izglītības iestādes dokumentiem:

38.1. reģistrācijas apliecību;

38.2. nolikumu;

38.3. iekšējās kārtības noteikumiem;

38.4. izglītības programmām;

38.5. izglītības programmu licencēm.

39. Izglītības iestādē, kuru bērns neapmeklē attaisnojošu iemeslu dēļ laika posmā, kas nav garāks par vienu kalendāro gadu, vietu saglabā:

39.1. bērna slimības vai karantīnas laikā;

39.2. bērniem, kuriem ar ģimenes ārsta izziņu nozīmēts atveseļošanās periods;

39.3. bērna likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja slimības laikā, pamatojoties uz ģimenes ārsta izziņu;

39.4. bērna likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja kārtējā atvaļinājuma laikā, pamatojoties uz bērna likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja rakstisku iesniegumu.

40. Pamatojoties uz bērna likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja iesniegumu, bērnam ir tiesības neapmeklēt izglītības iestādi laika posmā, kas nav garāks par vienu kalendāro gadu, saglabājot vietu. Šajā gadījumā izglītības iestādes vadītājs piecu darba dienu laikā paziņo administratoram par brīvajām vietām izglītības iestādē un rindas kārtībā uzņem nākamo bērnu, atbilstoši vecuma grupai.

VI. Kārtība, kādā bērnu atskaita no izglītības iestādes

41. Bērnu no izglītības iestādes atskaita, pamatojoties uz bērna likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja iesniegumu, kas adresēts izglītības iestādes vadītājam, vai, iestājoties kādam no noteikumu 42. punktā minētajiem gadījumiem.

42. Bērnu no izglītības iestādes atskaita, ja:

42.1. bērns apgūst programmu privātā izglītības iestādē vai citas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošā izglītības iestādē;

42.2. bērns uzsācis pamatizglītības apguvi;

42.3. bērns līdz obligātās izglītības vecumam pašvaldības izglītības iestādi bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis mēnesi pēc kārtas vai divu mēnešu periodā apmeklēto dienu skaits ir mazāks par 30 dienām un vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis nereaģē uz pašvaldības izglītības iestādes vadītāja nosūtīto brīdinājumu par to, ka bērnu var atskaitīt.

43. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, izglītības iestādes pedagoģiskā procesa pārtraukums vasaras mēnešos vai citi gadījumi, par kuriem bērna likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis izglītības iestādi rakstveidā informējis pirms plānotās prombūtnes.

44. Par bērna atskaitīšanu izglītības iestādes vadītājs pieņem lēmumu un triju darba dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās veic izmaiņas Valsts izglītības informācijas sistēmā. Izglītības iestādes vadītāja pieņemto lēmumu nosūta bērna likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim.

45. Pašvaldības izglītības iestāde, kuru bērns apmeklējis pirms pamatizglītības ieguves uzsākšanas vecuma sasniegšanas (izņemot gadījumu, ja izglītības iestādē saņemts noteikumu 46. punktā minētais iesniegums un atzinums), bērna likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim izsniedz izziņu par programmas apguvi.

46. Vispārējās izglītības likumā noteiktajos gadījumos programmas apguvi var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu. Bērna likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis līdz 30. aprīlim iesniedz izglītības iestādes vadītājam iesniegumu par programmas apguves:

46.1. saīsināšanu saskaņā ar bērna likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja vēlmēm;

46.2. pagarināšanu, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu.

VII. Privāto izglītības iestāžu iesaistīšanas kārtība pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanā

47. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību, pašvaldība budžetā šim mērķim paredzēto līdzekļu ietvaros var iesaistīt pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanā privātās izglītības iestādes. Saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu nosaka pašvaldības finansējuma apmēru vienam bērnam mēnesī pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai privātajā izglītības iestādē.

48. Bērnus nodrošina ar vietu pašvaldības finansētajā grupā privātajā izglītības iestādē noteikumu IV nodaļā noteiktajā kārtībā.

49. Ja pašvaldības budžetā nav finanšu līdzekļu vai finanšu līdzekļu apmērs pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai privātajās izglītības iestādēs samazināts, pašvaldība, trīs mēnešus iepriekš par to brīdinot bērna likumisko vai pilnvaroto pārstāvi un izglītības iestādi, pārtrauc pirmsskolas izglītības pakalpojuma finansēšanu.

50. Ja pašvaldība pārtrauc pirmsskolas izglītības pakalpojuma finansēšanu, pamatojoties uz noteikumu 49. punktu, bērniem, kuri saņēma pirmsskolas izglītības pakalpojumu pašvaldības finansētajā grupā privātajā izglītības iestādē, nodrošina iespēju tikt uzņemtiem citās izglītības iestādēs ārpus kārtas.

VIII. Kārtība, kādā pašvaldība slēdz deleģēšanas līgumus ar privātajām izglītības iestādēm

51. Konkursu par iespēju nodrošināt pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanu privātajā izglītības iestādē organizē pašvaldība, kura izstrādā, apstiprina un ievieto pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē konkursa nolikumu.

52. Privātā izglītības iestāde var piedalīties konkursā par iespēju nodrošināt pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanu, ja tā atbilst pašvaldības apstiprinātajā nolikumā noteiktajiem kritērijiem un:

52.1. īsteno attiecīgo izglītības programmu;

52.2. tai ir nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums;

52.3. var nodrošināt personāla kvalifikāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;

52.4. nodrošina bērnu drošību atbilstoši normatīvos aktos noteiktajām drošības prasībām izglītības iestādēs;

52.5. tai nav nodokļu parādu;

52.6. pēdējā gada laikā izglītības kvalitātes valsts dienestā vai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā par to nav saņemtas pamatotas personu sūdzības par izglītības kvalitāti vai bērnu tiesību pārkāpumiem;

52.7. nodrošina programmas apguvi atsevišķā grupā darba dienās no plkst. 7.00 līdz plkst. 18.30;

52.8. nodrošina bērna ēdināšanas maksas atbilstību Ķekavas novada domes lēmumā noteiktajai maksai par ēdināšanas pakalpojumu pašvaldības izglītības iestādēs.

53. Pašvaldība publicē konkursa rezultātus pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē un, pamatojoties uz Ķekavas novada domes lēmumu, slēdz attiecīgu līgumu.

54. Privātā izglītības iestāde, ar kuru noslēgts deleģēšanas līgums, attiecībā uz deleģētā uzdevuma izpildi atrodas pašvaldības funkcionālā pakļautībā.

IX. Lēmumu vai faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzēšana

55. KAC darbinieka vai administratora faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības nolikumā noteiktā kārtībā.

56. Komisijas vai izglītības iestādes vadītāja pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības nolikumā noteiktā kārtībā.

57. Pašvaldības nolikumā noteiktā kārtībā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

X. Noslēguma jautājums

58. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 50/2021 "Kārtība, kādā Ķekavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju".

Ķekavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Žilko
Ķekavas novada pašvaldības 2024. gada 27. marta saistošo noteikumu Nr. 8/2024 "Kārtība, kādā Ķekavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums1.1. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu kārtību, kādā Ķekavas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju. Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ir izstrādāti pašvaldības domes saistošie noteikumi "Kārtība, kādā Ķekavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju". Saistošie noteikumi nosaka pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas kārtību pašvaldības finansētā pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai un kārtību, kādā bērnu nodrošina ar vietu pašvaldības izglītības iestādē vai privātā izglītības iestādē, ar kuru pašvaldība noslēgusi deleģēšanas līgumu par pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanu (turpmāk-deleģēšanas līgums). Bērnu reģistrēt pašvaldības finansētā pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai var gan klātienē pašvaldības Klientu apkalpošanas centros, gan elektroniski portālā, kas pieejams tīmekļa vietnē https://www.epakalpojumi.lv/.

1.2. Šobrīd spēkā esošie saistošie noteikumi ir izdoti, pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām", kas ir zaudējis spēku, kā rezultātā saistošie noteikumi ir piemērojami pamatojoties uz Pašvaldību likuma pārejas noteikumu 6. punktu, ciktāl tas nav pretrunā ar Pašvaldību likumu, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam.

1.3. Saistošo noteikumu projektā ietvertās normas izstrādātas atbilstoši Vispārējās izglītības likumā dotā pilnvarojuma apjomam un Ministru kabineta noteikumos noteiktai kārtībai, nosakot:

1) bērnu reģistrācijas kārtību pirmsskolas izglītības apguvei;

2) vietu piešķiršanas kārtību izglītības iestādē;

3) bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu2.1. Saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu:

2.1.1. nav ietekmes uz ieņēmumu daļu;

2.1.2. izdevumu daļā kārtējām budžeta gadam finanšu līdzekļi tiek plānoti atbilstoši noslēgtiem deleģēšanas līgumiem ar privātām izglītības iestādēm. 2024. gadā pašvaldības finansējums deleģēšanas līgumiem paredzēts 380 160 euro.

2.1.3. Pirmsskolas izglītības iestāžu rindu uzskaite un e-pakalpojuma uzturēšana – 121 euro mēnesī ar PVN. Gadā 1452 euro ar PVN, kas tiek ieplānots pašvaldības kārtējā gada budžetā.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci3.1. Sociālā ietekme – tiks uzlabota iespēja vecākiem atgriezties darba tirgū.

3.2. Nav ietekmes uz vidi.

3.3. Nav ietekmes uz iedzīvotāju veselību.

3.4. Noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

3.5. Nav ietekmes uz konkurenci.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām4.1. Neietekmē. Līdzšinējā kārtība netiek mainīta. Papildus administratīvo procedūru izmaksas nav paredzētas.
5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem5.1. Pašvaldības funkcija, kuras izpildei tiek izstrādāti noteikumi, ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp gādāt par pirmsskolas izglītības pieejamību.

Saistošo noteikumu īstenošanai tiks iesaistīti pašvaldības cilvēkresursi. Netiks veidotas jaunas darba vietas un netiks uzlikti jauni pienākumi vai uzdevumi esošajiem darbiniekiem.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu6.1. Saistošo noteikumu izpildē nav paredzēts izveidot jaunu institūciju.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana7.1. Saistošo noteikumu izpildei jaunu institūciju izveide, esošo likvidācija vai reorganizācija nav paredzēta.

Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešami jauni resursi.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām8.1. Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts 19.02.2024. publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.kekava.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu viedokļu sniegšanai līdz 04.03.2024.

8.2. Nav saņemts neviens priekšlikums.

Ķekavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Žilko
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Ķekavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ķekavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 8/2024Pieņemts: 27.03.2024.Stājas spēkā: 09.04.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 68, 08.04.2024. OP numurs: 2024/68.8
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
351040
09.04.2024
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"