Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ogres novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 9/2024

Ogrē 2024. gada 27. martā (prot. Nr. 5; 38.)
Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Ogres novadā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ogres novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), pildot deleģētās valsts funkcijas zvejas tiesību izmantošanas organizēšanas jomā, nodod rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai vai komerciālai zvejai iekšējos ūdeņos– Rīgas ūdenskrātuvē, Ķeguma ūdenskrātuvē, Daugavā vai Pečora ezerā Ogres novada administratīvajā teritorijā.

2. Noteikumu mērķis ir noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtību Pašvaldībā un piešķiramo rūpnieciskās zvejas limitu sadales kārtību atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3. Rūpnieciskās zvejas tiesības iznomā juridiskām un fiziskām personām (turpmāk – Zvejnieks), nosakot konkrētu rūpnieciskās zvejas rīku veidu un skaitu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumiem Nr. 918 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību" un slēdzot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu (turpmāk – Līgums), kuram tiek pievienots ikgadējs Līguma protokols (turpmāk – Protokols). Zvejas limiti Pašvaldībai ir noteikti Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos" 1. un 2. pielikumā, kā arī ievērojot vienošanos starp pašvaldībām, kas robežojas ar Ogres novada administratīvo teritoriju par zvejas limitu sadali iekšējos ūdeņos Ogres novada administratīvajā teritorijā šādi:

3.1. Ogres novada Ķeipenes pagasta, Pečora ezerā saskaņā ar 1. pielikuma 152. punktu, kas nosaka 255 metrus zivju tīklu;

3.2. Ogres novada teritorijai piekritīgos ūdeņos saskaņā ar 2. pielikuma 2. punktu un Aizkraukles, Jaunjelgavas un Ķeguma pašvaldību savstarpējo 2019. gada 13. marta Vienošanos tagadējam Ogres novadam tiek noteikts 4 murdu zvejas limits zemesgabala ar kadastra Nr. 74440110068 robežās.

3.3. Ogres novada teritorijai piekritīgos ūdeņos saskaņā ar 2. pielikuma 7. punktu un Ķekavas, Salaspils un Ogres novada pašvaldību savstarpējo 2021. gada 10. novembra Vienošanos Ogres novadam tiek noteikts 14 murdu zvejas limits Rīgas ūdenskrātuvē.

3.4. Ogres novada teritorijai piekritīgos ūdeņos saskaņā ar 2. pielikuma 9. punktu Ogres novadam tiek noteikts 25 murdu zvejas limits Ķeguma ūdenskrātuvē.

4. Jautājumus par rūpnieciskās, tajā skaitā pašpatēriņa, zvejas tiesību nomu koordinē Pašvaldības Centrālās administrācijas Stratēģiskās plānošanas nodaļa.

II. Speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos saņemšana

5. Lai nodarbotos ar komercdarbību zvejniecībā šo Noteikumu 1.punktā minētajos ūdeņos, Zvejniekiem (SIA, IU, IK, ZS u.c.) nepieciešams saņemt Pašvaldības speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā (turpmāk – licence) saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 8. septembra noteikumiem Nr. 1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu" (turpmāk – Noteikumi Nr. 1015).

6. Speciālo atļauju (licenci) izsniedz saskaņā ar Noteikumiem Nr. 1015.

7. Lai saņemtu licenci, kad ir jau noslēgts Līgums, Pašvaldībā ir jāiesniedz iesniegums, kurā norādīti Zvejnieka rekvizīti, zvejas vieta un informācija par iepriekšējā gada nozveju (ja bija slēgts Līgums) papildus pievienojot iesniegumā (3. pielikumā) norādīto informāciju.

8. Lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu pēc visu dokumentu saņemšanas pieņem Pašvaldības domes sēdē.

III. Iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

9. Informācija par iespēju pretendēt uz brīvo zvejas limitu nomu tiek publicēta Pašvaldības mājaslapā.

10. Zvejnieks, kurš pretendē uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomu, kārtējā gadā līdz 1. februārim Pašvaldībā iesniedz noteikta parauga iesniegumu (1. pielikums) (turpmāk – Iesniegums).

11. Zvejnieks Iesniegumam obligāti pievieno dokumentus par rūpnieciskajā zvejā izmantojamās laivas reģistrāciju un, ja laiva tiek nomāta, tad arī līgumu par laivas nomu. Pašvaldības Centrālās administrācijas Stratēģiskās plānošanas nodaļa pieprasa Valsts vides dienestam informāciju par to, vai Iesniegumu iesniegušais Zvejnieks iepriekšējā rūpnieciskās zvejas tiesību nomas periodā nav izdarījis zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumus.

12. Pašvaldības Centrālās administrācijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas pārstāvis ar zvejas pārvaldību saistītos datus, kas attiecas uz Zvejnieku, iegūst Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles informācijas sistēmā (LZIKIS) – par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un izmantošanu, licencēm, Līgumu, ikgadējiem Līguma Protokoliem, zvejas atļaujām (licencēm) un zvejas žurnāliem.

13. Lēmumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas apstiprināšanu, noraidīšanu vai izbeigšanu iekšējos ūdeņos Ogres novada administratīvajā teritorijā sagatavo Pašvaldības Centrālās administrācijas Stratēģiskās plānošanas nodaļa.

14. Pašvaldības izpilddirektors, pamatojoties uz sagatavoto lēmumu, slēdz Līgumu ar Zvejnieku, kam pievieno Protokolu par zvejas limitu un tā nomas maksu.

15. Ja Iesniegumu skaits pārsniedz Pašvaldībai pieejamos zvejas limitus, Pašvaldība organizē rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli atbilstoši zvejniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem. Par izsoles norises vietu un laiku paziņo Personai, kas iesniegusi Iesniegumu.

16. Ja līdz 1. martam konkrētajā ūdenstilpē zvejas limits nav izmantots pilnā apmērā, tad Pašvaldība ir tiesīga pieņemt, izskatīt un apstiprināt zvejas limitus arī pēc 1. marta.

IV. Zvejas limitu sadales kārtība un Līgumu termiņi

17. Pašvaldības Centrālās administrācijas Stratēģiskās plānošanas nodaļa, pieņemot lēmumus par zvejas limitu piešķiršanu komerciālajai vai pašpatēriņa zvejai un Līguma noslēgšanu, ņem vērā zvejniecību regulējošos normatīvos aktos Pašvaldībai noteikto zvejas limita kopējo apjomu un nodrošina, ka kopējais Personām iedalītais zvejas limits nepārsniedz Pašvaldībai noteikto zvejas limitu.

18. Zvejnieka pienākums, pirms zivju murda vai zivju tīkla izmantošanas, ir zvejas rīka izvietošanu saskaņot ar konkrēto ūdeņu apsaimniekotāju.

19. Zvejnieks izmanto tikai marķētus zvejas rīkus un zvejā ievēro Ministru kabineta 2023. gada 9. maija noteikumu Nr. 227 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos" normas.

20. Pašvaldības Centrālās administrācijas Stratēģiskās plānošanas nodaļa iedala zvejas limitus, ievērojot zveju regulējošos normatīvajos aktos noteiktos kritērijus personām, kurām ir priekšrocība zvejas tiesību iegūšanai šādā secībā:

20.1. iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus;

20.2. Zvejnieks, kura deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvā teritorija un/vai, kuram piederošais nekustamais īpašums atrodas Pašvaldības administratīvajā teritorijā un, kuram iepriekšējā gadā ir bijis noslēgts Līgums;

20.3. Zvejnieks, kura deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvā teritorija un/vai, kuram piederošais nekustamais īpašums atrodas Pašvaldības administratīvajā teritorijā un, kuram iepriekšējā gadā nav bijis noslēgts Līgums;

20.4. Zvejnieks, kura deklarētā dzīvesvieta nav Pašvaldības administratīvā teritorija un, kuram iepriekšējā gadā ir bijis noslēgts Līgums;

20.5. Zvejnieks, kura deklarētā dzīvesvieta nav Pašvaldības administratīvā teritorija un, kuram iepriekšējā gadā nav bijis noslēgts Līgums.

21. Zveju regulējošo normatīvo aktu vai iepriekš noslēgtā Līguma pārkāpumu konstatēšanas gadījumā, vai, ja Līgums tiek izbeigts un Zvejnieks zaudē tiesības uz zvejas limitu, nākošajā gadā uz to vairs neattiecas 20. punktā minētās priekšrocības.

22. Pašvaldības atbildīgais speciālists sagatavo Zvejniekam izsniedzamo Līgumu un Protokolu par zvejas limitu un zvejas atļauju.

23. Termiņš, uz kādu Pašvaldība slēdz Līgumu:

23.1. pašpatēriņa zvejai uz vienu gadu;

23.2. komerciālajai zvejai ar Pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētu juridisku personu pirmreizēji uz trīs gadiem, atkārtoti – līdz piecpadsmit gadiem.

V. Nomas maksas samaksas kārtība

24. Maksu par zvejas tiesību nomu tiek noteikta saskaņā ar 2009. gada 11. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 918 2.1 pielikumu divkāršā apmērā, neatkarīgi no Līguma darbības laika, un norāda Protokolā, ņemot vērā iedalīto zvejas rīku veidu un skaitu, kā arī zvejas vietu.

25. Zvejniekam zvejas tiesību nomas maksa jāveic:

25.1. pašpatēriņa zvejai – pirms Līguma un Protokola saņemšanas;

25.2. komerciālai zvejai – līdz zvejas tiesību izmantošanas uzsākšanai vai līdz kārtējā gada 30. jūnijam.

26. Maksu par zvejas tiesību nomu Zvejnieks samaksā Līgumā norādītajā termiņā, izdarot maksājumu:

26.1. bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pārskaitījumu attiecīgās Pašvaldības kontā;

26.2. skaidrā naudā attiecīgās Pašvaldības pārvalžu kasēs.

VI. Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību piešķiršanas lēmuma apstrīdēšanas kārtība

27. Pašvaldības Centrālās administrācijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas pieņemto lēmumu un faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības domē.

28. Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Ogres novada domes priekšsēdētājs E. Helmanis
1. pielikums
Ogres novada pašvaldības 27.03.2024.
saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2024

Ogres novada pašvaldībai

  
 /fiziskai personai – vārds, uzvārds/
  
 /fiziskai personai – personas kods/
  
 /fiziskai personai – dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, e-pasts/

IESNIEGUMS
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas piešķiršanai un zvejas limitu iedalīšanai pašpatēriņa zvejai

  
/datums/ 

Lūdzu:

1) piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesību nomupašpatēriņa zvejai 
   

Rīgas ūdenskrātuvē, Ķeguma ūdenskrātuvē, Daugavā vai Pečora ezerā (nevajadzīgo nosvītrot vai nerakstīt), kas atrodas Ogres novada pašvaldības administratīvās teritorijas ___________________ pilsētas/pagasta teritorijas ūdenstilpē.

2) iedalīt šādus zvejas limitus:

vienu zvejas murdu ar atvērumu un zvejas rīka ar atvērumu kopgarumu līdz 30 metriem (pašpatēriņa zvejai)

Aizpildāms, ja bijis līgums iepriekš:

Iepriekšējā gada rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums Nr. ______, noslēgts ______. gada ______._________________.

Speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā .
 (attiecīgo iekšējo ūdeņu nosaukums)

Numurs ___________, izsniegšanas datums ______. gada _____. ________________ , izsniedzējs ________________________.

Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka man ir zināms, ka gadījumā, ja pretendentu pieteikumā norādīto zvejas rīku skaits pārsniegs pieļaujamo zvejas rīku skaitu, tad tiks organizēta rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsole.

Es piekrītu, ka mani personas dati tiks izmantoti mana iesnieguma izskatīšanai (apstrādāšanai) un sniegto ziņu patiesuma pārbaudei.

Datu pārzinis ir Ogres novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024455, juridiskā adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku izskatīt iesniegumu.

Atbildi vēlos saņemt pa pastu uz adresi vai uz e pastu (nevajadzīgo nosvītrot)

_________________________________ (paraksts, paraksta atšifrējums)

2. pielikums
Ogres novada pašvaldības 27.03.2024.
saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2024

Ogres novada pašvaldībai

  
 /fiziskai personai – vārds, uzvārds; juridiskai personai – nosaukums/
  
 /fiziskai personai – personas kods; juridiskai personai – reģistrācijas numurs/
  
 /fiziskai personai – dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, e-pasts;
juridiskai personai – juridiskā adrese un tālruņa numurs, e-pasts/

IESNIEGUMS
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas piešķiršanai un zvejas limitu iedalīšanai komerczvejai

  
/datums/ 

Lūdzu:

1) piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesību nomukomerczvejai 
   

Rīgas ūdenskrātuvē, Ķeguma ūdenskrātuvē, Daugavā vai Pečora ezerā (nevajadzīgo nosvītrot vai nerakstīt), kas atrodas Aizkraukles novada pašvaldības administratīvās teritorijas __________________ pilsētas/pagasta teritorijas ūdenstilpē

2) iedalīt šādus zvejas limitus:

vienu zvejas murdu ar atvērumu virs 30 metriem bet ne vairāk kā līdz 100 metriem (komerciālajai zvejai) 

Aizpildāms, ja bijis līgums iepriekš:

Iepriekšējā gada rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums Nr. ______, noslēgts ______. gada ______._________________.

Speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā .
 (attiecīgo iekšējo ūdeņu nosaukums)

Numurs ___________, izsniegšanas datums ______. gada _____. ________________ , izsniedzējs ________________________.

Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka man ir zināms, ka gadījumā, ja pretendentu pieteikumā norādīto zvejas rīku skaits pārsniegs pieļaujamo zvejas rīku skaitu, tad tiks organizēta rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsole.

Es piekrītu, ka mani personas dati tiks izmantoti mana iesnieguma izskatīšanai (apstrādāšanai) un sniegto ziņu patiesuma pārbaudei.

Datu pārzinis ir Ogres novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024455, juridiskā adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku izskatīt iesniegumu.

Atbildi vēlos saņemt: pa pastu uz adresi vai uz e pastu (nevajadzīgo nosvītrot)

_________________________________ (paraksts, paraksta atšifrējums)

3. pielikums
Ogres novada pašvaldības 27.03.2024.
saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2024

(Aizpildāms un iesniedzams juridiskām personām komerczvejai, kad jau noslēgts zvejas nomas līgums)

Ogres novada pašvaldībai

  
 juridiskai personai – nosaukums
  
 reģistrācijas numurs
  
 juridiskā adrese un tālruņa numurs un e-pasts

IESNIEGUMS

  
/datums/ 

Lūdzu izsniegt speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, lai zvejotu

 
(attiecīgo iekšējo ūdeņu nosaukums)
ar 
 nosaukums
Iesnieguma iesniedzējs 
 (vārds, uzvārds un amats)

Pielikumā:

1) iepriekšējā gada saimnieciskās darbības apraksts;

2) Aizpildāms, ja bijis noslēgts līgums:

Iepriekšējā gada rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums Nr. ______, noslēgts ______. gada

______._______________________. Protokola Nr.__________.

Speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā .
 (attiecīgo iekšējo ūdeņu nosaukums) 

Numurs ___________, izsniegšanas datums ______. gada _______. _______________________________ ,

izsniedzējs ___________________________________.

3) Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecība vai pēc 2018. gada 1. janvāra izsniegta zvejas laivas reģistrācijas apliecība (ar atzīmi par ikgadējo apskati)(ja zvejā izmantojamais kuģis vai mazizmēra kuģošanas līdzeklis tiek nomāts, zvejas kuģa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa nomas līgums (kopija)).

Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka iepriekšējā gadā neesmu pārkāpis zvejniecību regulējošos normatīvos aktus man uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav nodokļu parāds. Esmu informēts, ka lai pārliecinātos par šo fakta neesamību pašvaldība iegūs informāciju izmantojot pašvaldībai pieejamās un publiskās datu bāzes.

Atbildi vēlo saņemt: personīgi domes kancelejā
pa pastu uz adresi
 
elektroniski ar drošu elektronisko
parakstu uz e-pastu
 bez datu šifrēšanas.
Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 9/2024 "Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Ogres novadā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Mērķis un nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi izstrādāti atbilstoši Latvijas Republikas zvejniecības normatīvajiem aktiem, saskaņā ar Zvejniecības likuma 5. panta ceturto daļu, 7. panta otro daļu, 10. panta piekto daļu, 11. panta pirmo, otro daļu, 10. panta piekto daļu un Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumiem Nr. 918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību", Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumiem Nr. 796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos".

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kādā tiek organizēta rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšana Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetuŅemot vērā, ka paredzēts dubultot līdz šim esošo nomas maksu, var secināt, ka samazināsies pašvaldības izdevumi zivju resursu uzraudzībai Tādējādi var secināt, ka SN pozitīvi ietekmēs budžetu.

Nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenciSaistošiem noteikumiem ir pozitīva ietekme, jo tiks sakārtota normatīvā bāze, kas ļaus iedzīvotājiem pilnvērtīgi izmantot novada resursus.
4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksāmSaistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci. Nav plānotas administratīvo procedūru izmaksas.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā par saistošo noteikumu piemērošanu fiziskas un juridiskas personas var vērsties pašvaldībā.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiemSaistošo noteikumu izpilde neietekmēs pašvaldībai pieejamos cilvēkresursus un tiks nodrošināta esošo funkciju un resursu ietvaros.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanuSaistošo noteikumu izpildē iesaistīta biedrība "Vides Aizsardzības Asociācija" (reģ. Nr. 50008135431).
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšanaSaistošie noteikumi nosaka zvejas nomas tiesību kārtību, lai nodrošinātu atbilstošu dabas resursu un zvejas tiesību izmantošanas uzraudzību. Saistošajos noteikumos ietvertās prasības samazinās, iespējamas, negodprātīgu rīcību. Prasības un izmaksas ir samērīgas attiecībā pret mērķa sasniegšanu.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijāmSaistošie noteikumi un tam pievienotais paskaidrojuma raksts tika publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai no 2024. gada 22. februāra līdz 2024. gada 8. martam. Viedokļa noskaidrošanas periodā no iedzīvotājiem priekšlikumi vai viedoklis par Saistošo noteikumu projektu netika saņemts.
Ogres novada domes priekšsēdētājs E. Helmanis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Ogres novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ogres novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 9/2024Pieņemts: 27.03.2024.Stājas spēkā: 09.04.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 68, 08.04.2024. OP numurs: 2024/68.11
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
351028
09.04.2024
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"