Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.796

Rīgā 2014.gada 23.decembrī (prot. Nr.72 38.§)
Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
11.panta 4.1 daļu

1. Noteikumi nosaka kopējo nozvejas apjoma limitu, nozvejas apjoma limitu atsevišķām zivju sugām un zvejas rīku skaita limitu (turpmāk – zvejas limits) sadalījumā pa ūdenstilpēm Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un to izmantošanas kārtību.

2. Atbilstoši šiem noteikumiem un valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" (turpmāk – institūts) zinātniskajam pamatojumam zvejas limitus nosaka kā pieļaujamo zvejas rīku skaitu (tīkliem – tīklu garuma metrus), kopējo nozvejas apjomu un nozvejas apjomu atsevišķām zivju sugām, kuru katru gadu atļauts izmantot attiecīgajos iekšējos ūdeņos.

3. Iekšējos ūdeņos noteikti šādi zvejas limiti:

3.1. zivju tīklu limits (metros) ezeros (1. pielikums);

3.2. zivju murdu limits Buļļupē, Daugavā un tās ūdenskrātuvēs (2. pielikums);

3.3. zivju murdu limits ezeros (3. pielikums);

3.4. zušu zvejas rīku limits ūdenstilpēs (4. pielikums);

3.5. vēžu murdu limits ezeros (5. pielikums);

3.6. nēģu zvejas rīku limits upēs (6. pielikums);

3.7. trīsuļodu kāpuru ieguves limits ezeros (7. pielikums);

3.8. repšu zvejas limits ezeros (8. pielikums);

3.9. kopējais nozvejas apjoma limits un nozvejas apjoma limits komerciālajā zvejā atsevišķām zivju sugām ezeros (9. pielikums);

3.10. kopējais nozvejas apjoma limits un nozvejas apjoma limits komerciālajā zvejā atsevišķām zivju sugām upēs (10. pielikums);

3.11. zvejas tīklu limits – 75 metri (kopējais garums) – ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma limita.

(Grozīts ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 719)

4. Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas vai ar kuras administratīvo teritoriju robežojas ūdenstilpes, ievērojot normatīvos aktus par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību un normatīvos aktus par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos, kā arī šajos noteikumos noteiktos zvejas limitus, veic šādas darbības:

4.1. ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, – iedala konkrētu limita apjomu fiziskajām un juridiskajām personām, ar kurām pašvaldībai noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi (turpmāk – zvejnieki);

4.2. ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder to īpašniekam, – izvērtē attiecīgo privāto ūdeņu īpašnieka paziņojumu par zvejas limitu izmantošanu vai kopīpašumā esošo privāto ūdeņu īpašnieku savstarpējās vienošanās par zvejas limitu sadali atbilstību normatīvajiem aktiem, kas regulē ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību, un normatīvajiem aktiem par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos un paziņo Valsts vides dienestam par zvejas limitu sadales atbilstību konkrētajai ūdenstilpei noteiktajam zvejas limitam;

4.3. nodrošina, lai zvejniekiem iedalītais zvejas limita apmērs nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo zvejas limitu, kā arī uzrauga, lai limitu summārais apmērs, kas norādīts privāto ūdeņu īpašnieku paziņojumos par zvejas limitu izmantošanu vai kuru nosaka īpašnieku savstarpējās vienošanās par zvejas limitu sadali, nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo limitu.

5. Ja ūdenstilpe atrodas vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā vai robežojas ar to, pašvaldības savstarpēji vienojas par šajos noteikumos noteikto zvejas limitu sadali, ievērojot kopējo zvejas rīku pieprasījumu skaitu, piekrastes zonu apdzīvotību, pašvaldības teritorijā ietilpstošo ūdenstilpes platību, sauszemes teritorijas garumu, kas robežojas ar krasta līniju, vai citus attiecīgajām pašvaldībām pieņemamus faktorus. Par panākto vienošanos par limitu sadalījumu pašvaldības divu nedēļu laikā paziņo Valsts vides dienestam.

6. Ja pašvaldības saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu nevar panākt savstarpēju vienošanos par ūdenstilpei noteiktā kopējā zvejas limita sadali, jautājumu pēc iesaistīto pašvaldību ierosinājuma izskata attiecīgo pašvaldību, Zemkopības ministrijas un Valsts vides dienesta pārstāvju kopīgā sanāksmē.

7. Pašvaldība, sadalot šajos noteikumos noteiktos zvejas limitus zvejniekiem, ievēro šādus principus:

7.1. zvejai šo noteikumu 1. pielikumā minētajos ezeros katram zvejniekam iedala konkrētu tīklu garuma limitu metros. Šādi iedalītos limitus summē, iepriekš noapaļojot katra tīkla garumu līdz skaitlim, kas beidzas ar "0" vai "5". Tīklu garuma limita vietā zvejniekiem zvejai ezeros var iedalīt zivju murdu limitu ar nosacījumu, ka viens murds atbilst 30 metru tīklu garuma limitam;

7.2. šo noteikumu 9. un 10. pielikumā noteikto nozvejas apjoma limitu atsevišķām zivju sugām sadala zvejniekiem komerciālajā zvejā proporcionāli tiem attiecīgajos iekšējos ūdeņos iedalītajam zvejas rīku limitam (tīklu garuma metriem vai murdu skaitam), kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 1., 2. vai 3. pielikumu;

7.3. zvejai ūdenstilpēs ar zivju murdiem, zušu murdiem, zušķērājiem vai vēžu murdiem saskaņā ar zvejas limitiem, kas noteikti šo noteikumu 2., 3., 4. un 5. pielikumā, zvejniekiem iedala zvejas rīku limita daļu, ko nosaka kā konkrētu attiecīgā veida zvejas rīku skaitu;

7.4. nēģu zvejai upēs saskaņā ar zvejas limitiem, kas noteikti šo noteikumu 6. pielikumā, zvejniekam iedala zvejas rīku limitu vai tā daļu, ko nosaka kā konkrētu nēģu zvejas rīku veidu un skaitu, norādot to izvietojumu atbilstoši šo noteikumu 6. pielikumā minētajiem upes posmiem un vietām;

7.5. repšu zvejai ezeros, ievērojot šo noteikumu 8. pielikumā noteiktos zvejas limitus, zvejniekam iedala konkrētu tīklu garuma limitu metros. Šādi iedalītos limitus summē, iepriekš noapaļojot katra tīkla garumu līdz skaitlim, kas beidzas ar 0 vai 5;

7.6. limitu zvejai ar zivju vadu šo noteikumu 9. pielikumā minētajos ezeros nosaka, aizstājot visu attiecīgajam ezeram šo noteikumu 1. vai 3. pielikumā noteikto kopējo zvejas rīku skaita limitu ar viena zivju vada limitu, un zvejā ievēro attiecīgajam ezeram noteikto kopējo nozvejas apjoma limitu un nozvejas apjoma limitu atsevišķām zivju sugām. Citos šo noteikumu 1. vai 3. pielikumā minētajos ezeros zivju vada limitu var noteikt, izdarot šajos noteikumos atbilstošus grozījumus pēc pašvaldības ierosinājuma saskaņā ar šo noteikumu 8. punktu;

7.7. trīsuļodu kāpuru ieguvei ezeros saskaņā ar zvejas limitiem, kas noteikti šo noteikumu 7. pielikumā, zvejniekam iedala nozvejas limita daļu, ko nosaka kā konkrētu trīsuļodu kāpuru ieguves apjomu tonnās vai kilogramos. Ikgadējā zvejas tiesību nomas līguma protokolā ieraksta trīsuļodu kāpuru rāmju skaitu, kuru paredzēts izmantot iedalītā nozvejas limita ieguvei;

7.8. zvejai šo noteikumu 1. pielikumā minētajos privātajos ezeros, kā arī privātajos ezeros, uz kuriem attiecas šo noteikumu 3.11. apakšpunktā noteiktais zvejas tīklu limits, zvejniekam iedala (vai privāto ūdeņu īpašnieki sadala) tīklu garuma limitu vienībās, kas nav mazākas par 15 metriem, bet zvejai publiskajos ezeros zvejniekam iedala tīkla garuma limitu vienībās, kas nav mazākas par 30 metriem;

7.9. katram zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt šādus limitus:

7.9.1. – zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita;

7.9.2. – tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos;

7.10. ja, izmantojot Zvejniecības likumā noteikto komerciālajai zvejai paredzēto priekšroku, komercdarbībai zvejniecībā licencēto zvejnieku iesniegtie zvejas limitu pieprasījumi sasniedz attiecīgās pašvaldības iekšējos ūdeņos noteikto kopējo zvejas limitu, kas vairs neļauj iedalīt zvejas limitus pašpatēriņa zvejai vai licencētās rūpnieciskās zvejas organizēšanai, pašvaldībai ir tiesības šīm vajadzībām nodalīt atsevišķu zvejas rīku limita daļu, kas nepārsniedz piecus procentus no attiecīgā zvejas rīku veida kopējā limita, ievērojot Zvejniecības likuma 7. panta sestajā daļā minētos nosacījumus.

(Grozīts ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 31)

8. Pašvaldības reizi gadā līdz 1. jūlijam iesniedz institūtā priekšlikumus par nepieciešamo zvejas limitu maiņu iekšējos ūdeņos, kā arī par nozvejas apjoma limita piešķiršanu publiskajos ezeros, ja tiek plānots uzsākt komerciālo zveju ezeros, kas nav minēti šo noteikumu 9. pielikumā. Minētos priekšlikumus par zvejas limitu maiņu iekšējos ūdeņos, kas atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, pašvaldība pirms iesniegšanas institūtā saskaņo ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Institūts:

8.1. mēneša laikā izvērtē iesniegtos priekšlikumus, apkopo kopējā nozvejas apjoma limita apguves datus un atsevišķu zivju sugu nozvejas apjomu ezeros un upēs iepriekšējā gadā un par pašvaldību priekšlikumiem vai citām nepieciešamajām zvejas limitu izmaiņām ūdenstilpēs sagatavo zinātnisko pamatojumu ar secinājumiem un ieteikumiem zvejas limita izmaiņām attiecīgajos ūdeņos. Zinātnisko pamatojumu iesniedz Zemkopības ministrijā;

8.2. zinātniskajā pamatojumā ietver informāciju par zivju resursu pētniecību un izmantošanu konkrētajā ūdenstilpē, par kopējo un atsevišķu zivju sugu krājumu stāvokli vai nozvejas datu analīzi, kurā izmanto institūta rīcībā esošos datus par maksimāli pieejamo laikposmu.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 31 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.12.2017. noteikumiem Nr. 710)

9. Zemkopības ministrija apkopo institūta attiecīgajos zinātniskajos pamatojumos izvērtētos un atbalstītos pašvaldību priekšlikumus un citus institūta priekšlikumus par nepieciešamajām zvejas limitu izmaiņām un iesniedz Ministru kabinetā atbilstošu tiesību akta projektu. Zemkopības ministrija noteikumu projekta anotācijā sniedz atsauci uz institūta zinātnisko pamatojumu, kā arī, ja šāds pamatojums ir pētnieciskā darba sastāvdaļa, norāda, kur iespējams pilnībā iepazīties ar informāciju par attiecīgo pētījumu.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 31 redakcijā)

9.1 Ievērojot Zvejniecības likuma 16. panta pirmo daļu, Zemkopības ministrijai ir tiesības zvejai īpašos un zinātniskās izpētes nolūkos attiecīgajos ūdeņos un uz konkrētu laiku paredzēt atsevišķu zivju sugu vai kopējā nozvejas apjoma limitu, kas tiek noteikts papildus šo noteikumu 9. un 10. pielikumā norādītajam limita apjomam.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 719 redakcijā)

10. Saskaņā ar šo noteikumu 7.9.1. apakšpunktu pašvaldības iedalīto zivju murdu limitu pašpatēriņa zvejai Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos (ievērojot ledus apstākļus ūdenstilpēs 2015. gadā, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 15. aprīlim) atļauts aizstāt ar tīklu limitu šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteiktajā proporcijā, ko norāda rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolā un izsniegtajā zvejas licencē 2015. gadam.

11. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr. 796

(Pielikums MK 29.11.2022. noteikumu Nr. 750 redakcijā)

Zivju tīklu limits ezeros

Nr.
p. k.

Ezera nosaukums

Pagasts vai pilsēta

Tīklu limits (metri)

Alūksnes novads

1.

ĶiploksZeltiņu pagasts

150

2.

Lukumītis (Lukumietis)Mārkalnes pagasts

250

3.

Murata ezersZiemera pagasts

200

4.

PātražsZeltiņu pagasts

100

5.

RaipalsVeclaicenes pagasts

160

6.

Sudals (Sudalezers)Zeltiņu pagasts

4851

7.

Vaidavas ezersZiemera pagasts

105

Augšdaugavas novads

8.

AkmenkaDemenes pagasts

120

9.

Āzišķu ezersProdes pagasts

90

10.

Beļānu ezersSkrudalienas pagasts

355

11.

Briģenes ezers (Briģines ezers)Demenes pagasts

750

12.

Bruņu ezers (Bruņenes ezers)Skrudalienas pagasts

245

13.

Čerņavas ezersDemenes pagasts

510

14.

Dārza ezersDemenes pagasts

190

15.

Dervanišku ezersDemenes pagasts

440

16.

Dvīta ezersPilskalnes pagasts

255

17.

Koša ezers (Kosinis)Līksnas pagasts

200

18.

Kumbuļu ezersDemenes pagasts

150

19.

Laucesas ezersMedumu pagasts

665

20.

Lielais Kolupa ezersKalupes pagasts

3502

21.

Lielais Kumpinišku ezersMedumu pagasts

320

22.

Mazais Kolupa ezersKalupes pagasts

445

23.

Riču ezersDemenes pagasts

4825

24.

Sasaļu ezersSventes pagasts

170

25.

Sila ezersSkrudalienas pagasts

980

26.

Sitas ezersSkrudalienas pagasts

705

27.

Skuķu ezersPilskalnes pagasts

215

28.

Smiļģines ezersSkrudalienas pagasts

185

29.

Sventes ezersSventes pagasts

3240

30.

Šēnheidas ezersSkrudalienas pagasts

200

31.

Šķirnates ezersDemenes pagasts

95

32.

Veirūgnes ezersDubnas pagasts

4902

33.

UgarinkaDemenes pagasts

115

Balvu novads

34.

KalnisRugāju pagasts

3351

35.

LazdagsRugāju pagasts

5901

36.

Nastrovas ezersSusāju pagasts

90

37.

Orlovas ezersLazdulejas pagasts

230

38.

Svātiunes ezersBaltinavas pagasts

145

Cēsu novads

39.

AlaukstsTaurenes pagasts, Vecpiebalgas pagasts

3465

40.

Ilzes ezersTaurenes pagasts

150

41.

InesisInešu pagasts

2300

42.

Lielais BauzisRaiskuma pagasts

3503

43.

MazumsVaives pagasts

155

44.

Mazais BauzisRaiskuma pagasts

1903

45.

NedzisInešu pagasts

245

46.

Stupēnu ezersTaurenes pagasts

105

47.

TaunsVecpiebalgas pagasts

250

48.

Taurenes ezersTaurenes pagasts

120

49.

ZobolsVecpiebalgas pagasts

300

Daugavpils valstspilsēta

50.

ŠuņazarsDaugavpils

275

Dienvidkurzemes novads

51.

Durbes ezersDunalkas pagasts, Durbes pagasts, Tadaiķu pagasts

750

52.

Sepenes ezersEmbūtes pagasts

290

53.

Tāšu ezersMedzes pagasts

165

Dobeles novads

54.

Zebrus ezersBikstu pagasts

500

Gulbenes novads

55.

Augulienas ezersBeļavas pagasts

335

56.

Ādmiņu ezersLejasciema pagasts

125

57.

Galgauskas ezersGalgauskas pagasts, Lejasciema pagasts

100

58.

KalnisLitenes pagasts, Stradu pagasts

3354

59.

Ludza ezersStāmerienas pagasts

1675

60.

LazdagsStradu pagasts

5904

61.

Lielais Virānes ezersTirzas pagasts

300

62.

MezītisStradu pagasts

160

63.

Pintelis (Liss)Beļavas pagasts

240

64.

Pogas ezersStāmerienas pagasts

160

65.

Sprīvulis (Putriņu ezers)Beļavas pagasts

200

66.

Stāmerienas ezersStāmerienas pagasts

345

67.

Sudals (Sudalezers)Lejasciema pagasts

4855

68.

UšursJaungulbenes pagasts

685

Jēkabpils novads

69.

Ilzu ezers (Garais ezers)Rites pagasts

250

70.

Krīgānu ezersRites pagasts

145

71.

Piksteres ezersViesītes pagasts

535

72.

Saukas ezersSaukas pagasts

920

73.

Viņaukas ezersRites pagasts

270

74.

Vīķu ezersSēlpils pagasts

530

Krāslavas novads

75.

Aksenovas ezersŠķeltovas pagasts

500

76.

Arla ezersAndzeļu pagasts

110

77.

AulejsAulejas pagasts

710

78.

ĀrdavsKombuļu pagasts

1030

79.

Baltais ezersIndras pagasts

210

80.

Baltais ezersRobežnieku pagasts

150

81.

Bierža ezersAulejas pagasts

580

82.

Bižas ezers (Bīžas ezers)Andrupenes pagasts

430

83.

CierpsAulejas pagasts

500

84.

CārminsAulejas pagasts

790

85.

Dreidzs (Drīdža ezers)Kombuļu pagasts, Skaistas pagasts

2400

86.DubulisKastuļinas pagasts270

87.

Eša ezers (Ežezers)Ezernieku pagasts

1500

88.

JazinksGrāveru pagasts

1020

89.Idana

Kastuļinas pagasts

130

90.

IldzsSkaistas pagasts

150

91.

IļdžsRobežnieku pagasts

115

92.

IžiunsSkaistas pagasts

305

93.Ižuna

Kastuļinas pagasts

1150

94.

Garais ezersIndras pagasts

235

95.

Garais ezersRobežnieku pagasts

385

96.Geraņimovas Ilzas ezersKastuļinas pagasts1195

97.

Kaitras ezersAsūnes pagasts

180

98.

Kaļveiša ezersGrāveru pagasts

120

99.

Karašu ezersŠķeltovas pagasts

225

100.

Kombuļa ezersKombuļu pagasts

210

101.Koškinas ezersKastuļinas pagasts395

102.

Kuļa ezersSkaistas pagasts

145

103.Kustaru ezersKastuļinas pagasts620

104.

Lielais AsūnesAsūnes pagasts

85

105.

Lielais GauslsAulejas pagasts

420

106.

Lielais Gusena ezers (Lielais Ūseņa ezers)Robežnieku pagasts

530

107.

Lielais OžuknsSkaistas pagasts

200

108.

Mazais GauslsAulejas pagasts

105

109.

Mušas ezers (Dunsku ezers)Kastuļinas pagasts

120

110.

Nauļānu ezersRobežnieku pagasts

150

111.Okras ezersKastuļinas pagasts220

112.

OlksnsKrāslavas pagasts

240

113.

Olovecs (Olouss)Andrupenes pagasts

940

114.

OrmijsRobežnieku pagasts

200

115.

Osvas ezersBērziņu pagasts

172

116.

OtsKombuļu pagasts

460

117.

Plaudiņa ezersAulejas pagasts

85

118.RušonsKastuļinas pagasts463012

119.

Saviņu ezers (Saveļu ezers)Grāveru pagasts

215

120.

SkaistsKrāslavas pagasts

207

121.

StirnsKalniešu pagasts

300

122.

Šķeltovas ezersŠķeltovas pagasts

120

123.

Udrijas ezersEzernieku pagasts

240

124.

Visolda ezersAndrupenes pagasts

515

125.

Zirga ezersKrāslavas pagasts

160

126.

Žuguru ezersAndrupenes pagasts

145

Kuldīgas novads

127.

Kukšu ezersAlsungas pagasts

240

128.

Vilgāles ezersKurmāles pagasts

750

Limbažu novads

129.

AuziņezersLimbažu pagasts

294

130.

Āsteres ezersViļķenes pagasts

250

131.

Katvarezers (Pepītis)Katvaru pagasts

205

132.

Lielais Ozolmuižas ezersBrīvzemnieku pagasts

85

133.

RiebezersLimbažu pagasts

320

Ludzas novads

134.

Diunokļa ezersLudzas pilsēta

245

135.

Dukanu ezersCirmas pagasts

400

136.

Dziļais ezersIstras pagasts

170

137.

Križutas ezersCirmas pagasts

200

138.

Lielais Kūrmas ezersPildas pagasts

250

139.

Mazais Kūrmas ezersPildas pagasts

180

140.

Nierzas ezersNirzas pagasts

2070

141.

Pildas ezersŅukšu pagasts

1055

142.

Zilezers (Sīnojs)Līdumnieku pagasts

200

143.

Zviergzdines ezersZvirgzdenes pagasts

380

Madonas novads

144.

DriksnisĻaudonas pagasts

110

145.

Dūku ezersMārcienas pagasts

220

146.

Jumurdas ezersJumurdas pagasts

635

147.

Kaņepēnu ezersBērzaunes pagasts

215

148.

Labones ezersMārcienas pagasts

125

149.

Lazdonas ezersLazdonas pagasts

175

150.

Lielais LīdērisAronas pagasts

375

151.

LiezērisLiezēres pagasts

315

152.

LubānsBarkavas pagasts, Ošupes pagasts

176406

153.

Mazais Virānes ezersCesvaines pagasts

125

154.

Odzienas ezersMētrienas pagasts

220

155.

PakšēnsJumurdas pagasts

130

156.

PulgosnisĒrgļu pagasts

260

157.

Rāceņu ezers (Plaksnis)Lazdonas pagasts

150

158.

SalājsVestienas pagasts

190

159.

SezērisLiezēres pagasts

100

160.

StirnezersSausnējas pagasts

305

161.

ŪbērisLiezēres pagasts

105

Ogres novads

162.

PečorsĶeipenes pagasts

255

Preiļu novads

163.

Bicānu ezersRušonas pagasts

575

164.

Bieržgaļa ezersAglonas pagasts

450

165.

CirišsAglonas pagasts

2815

166.

Kameņecas IlzisAglonas pagasts

120

167.

Kategrades ezersRušonas pagasts

375

168.

Lielais Kolupa ezersRožkalnu pagasts

3507

169.

Pelēča ezersAizkalnes pagasts

240

170.

RušonsRušonas pagasts

463013

171.

PakalnisAglonas pagasts

250

172.

SalmejsRušonas pagasts

315

173.

Šusta ezersAizkalnes pagasts

205

174.

Veirūgnes ezersPelēču pagasts

4907

175.

Zolvas ezersRušonas pagasts

1094

Rēzeknes novads

176.

Adamovas ezers (Odumovas ezers)Vērēmu pagasts

640

177.

Ciskodu ezers (Tiskādu ezers)Silmalas pagasts

670

178.

Černostes ezersMaltas pagasts

800

179.

Idzipoles ezersKaunatas pagasts

165

180.

Ilzas ezersMākoņkalna pagasts

120

181.

Ismeru ezers (Žogotu ezers)Čornajas pagasts

900

182.

KaugursMākoņkalna pagasts

150

183.

Lielais Kiuriņa ezersGaigalavas pagasts

205

184.

Lielais Svieteņu ezersGaigalavas pagasts

85

185.

LubānsGaigalavas pagasts, Nagļu pagasts

176408

186.

Meirānu ezersBērzgales pagasts

685

187.

Micānu ezersBērzgales pagasts

400

188.

Pujatu ezersNautrēnu pagasts

100

189.

Pušas ezersPušas pagasts

1125

190.

Rāznas ezersČornajas pagasts, Kaunatas pagasts, Mākoņkalna pagasts

17175

191.

RušonsFeimaņu pagasts

463014

192.

SedziersLendžu pagasts

250

193.

SolojsMākoņkalna pagasts

575

194.

Sološnīku ezersDricānu pagasts

300

195.

Svātovas ezersPušas pagasts

800

196.

StībraišsMākoņkalna pagasts

100

197.

Umaņu ezers (Umins)Pušas pagasts

590

198.

Viraudas ezersMākoņkalna pagasts

370

199.

ViraudsLendžu pagasts

355

200.

Zeļteņu ezers (Sološu ezers)Lendžu pagasts

300

Ropažu novads

201.

Sunīšu ezersGarkalnes pagasts

100

Siguldas novads

202.

Aijažu ezersLēdurgas pagasts

700

Smiltenes novads

203.

Auļukalna ezersDrustu pagasts

85

204.

Garais ezersTrapenes pagasts

80

205.

BrengūzisDrustu pagasts

120

206.

Draudzesskolas ezersDrustu pagasts

130

207.

DūķisDrustu pagasts

85

208.

Kreiļu ezersDrustu pagasts

185

209.

Lizdoles ezersLaunkalnes pagasts

300

210.

LubūzisRaunas pagasts

115

211.

SeisumsDrustu pagasts

120

212.

Zvārtavas ezersGaujienas pagasts

125

Talsu novads

213.

Engures ezersMērsraga pagasts

59809

214.

Gulbju ezersĢibuļu pagasts

310

215.

Kalvenes ezersĢibuļu pagasts

115

216.

LubezersĀrlavas pagasts

490

217.

Laidzes ezers (Sārcenes ezers)Laidzes pagasts

540

218.

Mordangas-Kāņu ezersĢibuļu pagasts

235

219.

PluncezersĢibuļu pagasts

110

220.

Sasmakas ezersĀrlavas pagasts

1035

221.

Spāres ezersĢibuļu pagasts

1030

Tukuma novads

222.

Dzirciema ezersZentenes pagasts

110

223.

Engures ezersEngures pagasts, Zentenes pagasts

598010

224.

Kliģu ezersLestenes pagasts

120

225.

Pālansu ezersLestenes pagasts

85

226.

Valguma ezersSmārdes pagasts

280

Valkas novads

227.

Bērzu ezersĒrģemes pagasts

95

228.

Cepšu ezers (Cepsis)Kārķu pagasts

130

229.

SalainisZvārtavas pagasts

230

230.

VadainisZvārtavas pagasts

145

231.

Valdis (Valžezers)Ērģemes pagasts

115

232.

VēderisZvārtavas pagasts

230

Valmieras novads

233.

Baznīcas ezersTrikātas pagasts

85

234.

BurtnieksBurtnieku pagasts, Matīšu pagasts, Vecates pagasts

1000

235.

Dauguļu MazezersDikļu pagasts

275

236.

Dutkas ezersTrikātas pagasts

85

237.

Ķiruma ezers (Kreņa ezers)Vecates pagasts

200

238.

Lielais BauzisVaidavas pagasts

35011

239.

Mazais BauzisVaidavas pagasts

19011

Ventspils novads

240.

IlziķisUsmas pagasts

90

241.

Puzes ezersPuzes pagasts

1125

242.

TirukšezersUsmas pagasts

145

243.

Usmas ezersUsmas pagasts

700015

 

Piezīmes.
1 Kopā ar Gulbenes novadu.
2 Kopā ar Preiļu novadu.
3 Kopā ar Valmieras novadu.
4 Kopā ar Balvu novadu.
5 Kopā ar Alūksnes novadu.
6 Kopā ar Rēzeknes novadu.
7 Kopā ar Augšdaugavas novadu.
8 Kopā ar Madonas novadu.
9 Kopā ar Tukuma novadu.
10 Kopā ar Talsu novadu.
11 Kopā ar Cēsu novadu.

12 Kopā ar Preiļu novadu un Rēzeknes novadu.

13 Kopā ar Krāslavas novadu un Rēzeknes novadu.

14 Kopā ar Krāslavas novadu un Preiļu novadu.

15 Tīklu garuma limita vietā var iedalīt zivju murdu limitu ar nosacījumu, ka viens murds atbilst 50 metru tīklu garuma limitam. Ezerā vienlaikus var izmantot ne vairāk par 70 zivju un (vai) zušu murdiem.

2. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.796
Zivju murdu limits Buļļupē, Daugavā un tās ūdenskrātuvēs

(Pielikums MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 804 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 3. punktu)

Nr.
p.k.

Pašvaldība

Upes vai ūdenskrātuves nosaukums

Murdu skaits

1.

Aizkraukles novads, Jēkabpils novadsPļaviņu ūdenskrātuve

40

2.

Aizkraukles novads, Ogres novadsDaugava

52

3.

Augšdaugavas novadsDaugava

145

4.

Jēkabpils novadsDaugava

81

5.

Krāslavas novadsDaugava

67

6.

Ķekavas novadsDaugava

3

7.

Ķekavas novads, Ogres novads, Salaspils novadsRīgas ūdenskrātuve

35

8.

Līvānu novadsDaugava

31

9.

Ogres novadsĶeguma ūdenskrātuve

25

10.

Rīgas valstspilsētaBuļļupe

61

11.

Rīgas valstspilsētaDaugava

522

12.

Salaspils novadsDaugava

6

Piezīmes.
1 Tai skaitā četri murdi ar sētas garumu līdz 30 m un divi murdi ar sētas garumu, kas pārsniedz 30 m.
2 Tai skaitā 25 murdi ar sētas garumu līdz 30 m un 27 murdi ar sētas garumu virs 30 m.

3. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr. 796

(Pielikums MK 29.11.2022. noteikumu Nr. 750 redakcijā)

Zivju murdu limits ezeros

Nr.
p. k.

Pašvaldība

Ezers

Murdu skaits

1.

Dienvidkurzemes novadsPapes

52

2.

Liepājas valstspilsēta, Dienvidkurzemes novadsLiepājas

1321

3.

Krāslavas novadsSīvera

135

4.

Ludzas novadsLielais Ludzas

110

5.

Preiļu novads, Rēzeknes novadsFeimaņu

64

6.Ventspils novadsUsmas702

Piezīmes.

1 Tai skaitā 114 murdu ar sētas garumu līdz 30 m un 18 murdu ar sētas garumu virs 30 m.

2 Zivju murdi Usmas ezerā var tikt aizstāti ar zušu murdiem, ievērojot konkrētajam komerciālās zvejas zvejniekam iedalītā zušu murdu limita kopskaitu, bet nepārsniedzot vienlaikus kopējo zivju murdu un zušu murdu skaitu Usmas ezerā – 70 murdu. Maksimālais limits zivju murdiem Usmas ezerā – ne vairāk kā 50 % no konkrētajam komerciālās zvejas zvejniekam iedalītā tīklu un zivju murdu limita kopgaruma (par pilniem 100 metriem).

4. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr. 796

(Pielikums MK 29.11.2022. noteikumu Nr. 750 redakcijā)

Zušu zvejas rīku limits ūdenstilpēs

1. Zušu murdu (sētas garums līdz 30 m) limits ezeros

 

Nr.
p. k.

Pašvaldība

Ezers

Murdu skaits

1.

Cēsu novadsAlauksta

6

2.

Gulbenes novadsLudza

18

3.

Ludzas novadsCirmas

30

4.

Rēzeknes novadsIsmeru (Žogotu)

10

5.

Rīgas valstspilsētaĶīšezers

15

6.

Ropažu novadsLielais Baltezers

3

7.

Ventspils novadsUsmas

701

Piezīme. 1 Zušu murdi Usmas ezerā no katra gada 1. jūnija līdz nākamā gada 15. aprīlim var tikt aizstāti ar zivju murdiem, ievērojot konkrētajam komerciālās zvejas zvejniekam iedalītā zivju murdu limita kopskaitu, bet nepārsniedzot vienlaikus kopējo zivju murdu un zušu murdu skaitu Usmas ezerā – 70 murdu.

 

2. Zušu murdu (sētas garums līdz 30 m) limits no ezeriem iztekošās ūdenstecēs

 

Nr.
p. k.

Pašvaldība

Ūdensteces nosaukums

Ūdensteces posma garums no iztekas, kurā izvietojami murdi

Murdu skaits

1.

Krāslavas novadsNarūtas upe3 km no Eša ezera (Ežezera)

2

2.

Krāslavas novadsDubnas upe0,7 km no Sīvera ezera uz Ārdavas ezeru

7

3.

Krāslavas novadsDubnas upe0,7 km no Ārdavas ezera uz Lejas ezeru

7

4.

Krāslavas novadsKanāls, kas savieno Ata ezeru (Ota ezeru) ar Ārdavas ezeru0,2 km no Ata ezera (Ota ezera) uz Ārdavas ezeru

2

5.

Krāslavas novadsKanāls, kas savieno Drīdža ezeru ar Ata ezeru (Ota ezeru)0,1 km no Drīdža ezera

1

6.

Krāslavas novadsKanāls, kas savieno Geraņimovas Ilzas ezeru ar Rušona ezeru0,17 km no Geraņimovas Ilzas ezera

2

7.

Ventspils novadsEngures upe3 km no Usmas ezera

4

 

3. Zušu murdu (sētas garums līdz 30 m) limits Cirīšu HES pievadkanālā

 

Nr.
p. k.

Pašvaldība

Ūdensteces nosaukums

Murdu skaits

1.

Preiļu novadsCirīšu HES pievadkanāls

1

 

4. Zušķērāju limits no ezera iztekošajās ūdenstecēs

 

Nr.
p. k.

Pašvaldība

Ūdensteces nosaukums

Ūdensteces posma garums no iztekas, kurā izvietojams zušķērājs

Zušķērāju skaits

1.

Alūksnes novadsAlūksnes upe0,2 km no Alūksnes ezera

1

2.

Cēsu novadsSilakroga upīte0,05 km no Alauksta ezera

1

3.

Gulbenes novadsLudzupīte0,05 km no Ludza ezera

1

4.

Jēkabpils novadsDūņupe0,05 km no Saukas ezera

1

5.

Ludzas novadsMuizinieku grāvis1,4 km no Cirmas ezera

1

6.

Ludzas novadsMuizinieku grāvis0,9 km no Cirmas ezera

1

7.

Ludzas novadsPoguļankas strauts0,1 km no Cirmas ezera

1

8.

Madonas novadsVesetas upe0,05 km no Kālezera

1

5. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.796
Vēžu murdu limits ezeros

(Pielikums MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 804 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 3. punktu)

Nr.
p.k.

Pašvaldība

Ezers

Murdu skaits

1.

Kuldīgas novadsKukšu

20

2.

Madonas novadsLielais Līdēris

20

3.

Preiļu novadsBicānu

60

6. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr. 796
Nēģu zvejas rīku limits

(Pielikums MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 858 redakcijā)

Nr.
p.k.

Pašvaldība

Upe

Zvejai atļautās upes vietas

Zvejas rīku limits

Zvejas limita izmantošanas papildu nosacījumi

1.

Ādažu novadsGaujalejpus dzelzceļa tilta122 murdine vairāk par 15 murdiem vienā rindā
Ādaži, pirms valsts autoceļa A1 Gaujas tiltatacis (2 murdi)1gada nozvejas limits ne vairāk kā 160 kg

2.

Dienvidkurzemes novadsSakaPāvilosta16 murdi4 rindas pa 4 murdiem no kreisā krasta

3.

Kuldīgas novadsVentalejpus Ventas rumbas Kuldīgātacis Nr. 1 (3 murdi)ne tuvāk par 50 m no rumbas
lejpus Ventas rumbas Kuldīgātacis Nr. 2 (3 murdi)ne tuvāk par 50 m no rumbas
lejpus Ventas rumbas Kuldīgātacis Nr. 3 (6 murdi)no labā krasta, ne tuvāk par 500 m no rumbas, murdi divās grupās

4.

Limbažu novadsSalacaSalacgrīvas pilsētatacis Nr. 1 (80 murdu)murdi no kreisā krasta
lejpus Pociema tiltatacis Nr. 2 (30 murdu)murdi no kreisā krasta
lejpus Pociema tiltatacis Nr. 3 (25 murdi)murdi no kreisā krasta

5.

Limbažu novadsSvētupelejpus Svētciematacis (1 murds)

6.

Limbažu novadsVitrupeVitrupe2 murdi

7.

Rīgas valstspilsētaDaugavaRīga175 murdi un 15 tīklitai skaitā 10 murdu ar sētām

8.

Salaspils novadsDaugavalejpus Rīgas HES35 murdi un 16 tīkli

9.

Saulkrastu novadsĶīšupelejpus Tallinas šosejas1 murds

10.

Saulkrastu novadsPēterupelejpus Tallinas šosejas tilta1 murds

11.

Saulkrastu novadsAģeZvejniekciems2 murdi

12.

Talsu novadsGrīvaGrīva1 murds

13.

Talsu novadsMelnsilsMelnsils1 murds

14.

Talsu novadsRojaRoja2 murdi2 murdi ar sētām

15.

Talsu novadsPilsupeĢipka1 murds

16.

Ventspils novadsIrbeLielirbe14 murdimurdi no viena krasta

17.

Ventspils novadsRīvaLabrags2 murdi

18.

Ventspils novadsUžavaUžava4 murdi

19.

Ventspils novadsVentaVārve, Pasieksterinda Nr. 1 (20 murdu)murdu rinda no kreisā krasta
Vārve, Meistaririnda Nr. 2 (4 murdi)murdu rinda no kreisā krasta
Vārve, Kļaviņasrinda Nr. 3 (17 murdu)murdu rinda no labā krasta
Zlēkas3 murdi

 Piezīme. 1 Zvejas rīku limits piešķirts līdz 2024. gada 31. decembrim.

7. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.796
Trīsuļodu kāpuru ieguves limits ezeros

(Pielikums MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 804 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 3. punktu)

Nr.
p.k.

Pašvaldība

Ezers

Limits (tonnas)

1.

Augšdaugavas novadsŠēnheidas

2,0

2.

Augšdaugavas novadsUgarinku

0,7

3.

Daugavpils valstspilsētaŠuņezers

1,0

4.

Ludzas novadsLielais Ludzas

2,0

5.

Ludzas novadsDūnākļa

2,5

6.

Rēzeknes novadsCiskodu (Tiskādu)

8,0

8.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.796
Repšu zvejas limits ezeros
PašvaldībaEzersTīklu limits (metri)
Krāslavas novadsDrīdža300
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
9. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr. 796
Kopējais nozvejas apjoma limits un nozvejas apjoma limits komerciālajā zvejā atsevišķām zivju sugām ezeros

(Pielikums MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 858 redakcijā)

Nr.
p.k.

Pašvaldība

Ezers

Limits (tonnas)

kopā visas sugas

līdaka

zandarts

1.

Alūksnes novadsMuratu

0,2

0,04

2.

Alūksnes novads1Sudals (Sudalezers)

0,6

0,2

3.

Augšdaugavas novads2Lielais Kolupa

0,9

0,2

0,2

4.

Augšdaugavas novadsMazais Kolupa

0,9

0,4

0,1

5.

Augšdaugavas novadsRiču

2,6

0,2

6.

Dienvidkurzemes3 novadsLiepājas

26

2,3

7.

Gulbenes novadsLielais Virānes

0,8

0,2

8.

Gulbenes novadsLudza

3,6

0,5

0,4

9.

Gulbenes novads4Sudals (Sudalezers)

0,6

0,2

10.

Gulbenes novadsUšura

1,5

0,3

11.

Jēkabpils novadsViņaukas

0,2

0,1

12.

Krāslavas novadsCērmenes

0,2

0,1

13.

Krāslavas novadsDrīdža

1,1

0,2

14.

Krāslavas novadsOsvas

0,4

0,2

15.

Krāslavas novadsSivera

5,0

0,9

0,7

16.

Kuldīgas novadsVilgāles

1,7

0,5

17.

Liepājas valstspilsēta5Liepājas

26

2,3

18.

Ludzas novadsNirzas

0,4

0,1

19.

Ludzas novadsPildas

1,9

0,3

20.

Ludzas novadsZilezers (Sīnojs)

0,4

0,2

21.

Ludzas novadsZvirgzdenes

0,9

0,3

22.

Madonas novadsLielais Līdēra

0,8

0,2

0,2

23.

Madonas novadsLiezēra

0,5

0,1

24.

Madonas novads6Lubāna

82

36

14

25.

Preiļu novads7Lielais Kolupa

0,9

0,2

0,2

26.

Rēzeknes novadsČernostes

2,3

0,03

0,1

27.

Rēzeknes novads8Lubāna

82

36

14

28.

Rēzeknes novadsPušas

2,1

0,5

0,1

29.

Rēzeknes novadsRāznas

95

3

30.

Smiltenes novadsLizdoles

0,2

0,03

31.

Talsu novads9Engures

29

4

32.

Tukuma novads10Engures

29

4

33.

Valmieras novadsĶiruma (Kreņa)

0,5

0,1

34.

Valmieras novadsBurtnieku

49

4

10

35.

Ventspils novadsUsmas

36

2,4

4

Piezīmes.
1 Kopā ar Gulbenes novadu.
2 Kopā ar Preiļu novadu.
3 Kopā ar Liepājas valstspilsētu.
4 Kopā ar Alūksnes novadu.
5 Kopā ar Dienvidkurzemes novadu.
6 Kopā ar Rēzeknes novadu.
7 Kopā ar Augšdaugavas novadu.
8 Kopā ar Madonas novadu.
9 Kopā ar Tukuma novadu.
10 Kopā ar Talsu novadu.

10. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.796
Kopējais atsevišķu zivju sugu nozvejas apjoma limits un nozvejas apjoma limits komerciālajā zvejā upēs

(Pielikums MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 804 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 3. punktu)

Nr.
p.k.

Pašvaldība

Upe

Limits (tonnas)

kopā visām sugām

līdaka

zandarts

vimba

1.

Rīgas valstspilsētaBuļļupe

28

1

2

3

2.

Rīgas valstspilsēta, Ķekavas novads, Salaspils novadsDaugava zem Rīgas HES

21

2

3

6

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 796Pieņemts: 23.12.2014.Stājas spēkā: 01.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 257, 30.12.2014. OP numurs: 2014/257.35
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
271238
{"selected":{"value":"01.01.2023","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2024","iso_value":"2024\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2021","iso_value":"2021\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2021.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-23.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.11.2019","iso_value":"2019\/11\/22","content":"<font class='s-1'>22.11.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-21.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2016","iso_value":"2016\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.01.2016","iso_value":"2016\/01\/22","content":"<font class='s-1'>22.01.2016.-31.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-21.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)