Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.796

Rīgā 2014.gada 23.decembrī (prot. Nr.72 38.§)
Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
11.panta 4.1 daļu

1. Noteikumi nosaka kopējo nozvejas apjoma limitu, nozvejas apjoma limitu atsevišķām zivju sugām un zvejas rīku skaita limitu (turpmāk – zvejas limits) sadalījumā pa ūdenstilpēm Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un to izmantošanas kārtību.

2. Atbilstoši šiem noteikumiem un valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" (turpmāk – institūts) zinātniskajam pamatojumam zvejas limitus nosaka kā pieļaujamo zvejas rīku skaitu (tīkliem – tīklu garuma metrus), kopējo nozvejas apjomu un nozvejas apjomu atsevišķām zivju sugām, kuru katru gadu atļauts izmantot attiecīgajos iekšējos ūdeņos.

3. Iekšējos ūdeņos noteikti šādi zvejas limiti:

3.1. zivju tīklu limits (metros) ezeros (1. pielikums);

3.2. zivju murdu limits Buļļupē, Daugavā un tās ūdenskrātuvēs (2. pielikums);

3.3. zivju murdu limits ezeros (3. pielikums);

3.4. zušu zvejas rīku limits ūdenstilpēs (4. pielikums);

3.5. vēžu murdu limits ezeros (5. pielikums);

3.6. nēģu zvejas rīku limits upēs (6. pielikums);

3.7. trīsuļodu kāpuru ieguves limits ezeros (7. pielikums);

3.8. repšu zvejas limits ezeros (8. pielikums);

3.9. kopējais nozvejas apjoma limits un nozvejas apjoma limits komerciālajā zvejā atsevišķām zivju sugām ezeros (9. pielikums);

3.10. kopējais nozvejas apjoma limits un nozvejas apjoma limits komerciālajā zvejā atsevišķām zivju sugām upēs (10. pielikums);

3.11. zvejas tīklu limits – 75 metri (kopējais garums) – ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma limita.

(Grozīts ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 719)

4. Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas vai ar kuras administratīvo teritoriju robežojas ūdenstilpes, ievērojot normatīvos aktus par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību un normatīvos aktus par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos, kā arī šajos noteikumos noteiktos zvejas limitus, veic šādas darbības:

4.1. ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, – iedala konkrētu limita apjomu fiziskajām un juridiskajām personām, ar kurām pašvaldībai noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi (turpmāk – zvejnieki);

4.2. ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder to īpašniekam, – izvērtē attiecīgo privāto ūdeņu īpašnieka paziņojumu par zvejas limitu izmantošanu vai kopīpašumā esošo privāto ūdeņu īpašnieku savstarpējās vienošanās par zvejas limitu sadali atbilstību normatīvajiem aktiem, kas regulē ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību, un normatīvajiem aktiem par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos un paziņo Valsts vides dienestam par zvejas limitu sadales atbilstību konkrētajai ūdenstilpei noteiktajam zvejas limitam;

4.3. nodrošina, lai zvejniekiem iedalītais zvejas limita apmērs nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo zvejas limitu, kā arī uzrauga, lai limitu summārais apmērs, kas norādīts privāto ūdeņu īpašnieku paziņojumos par zvejas limitu izmantošanu vai kuru nosaka īpašnieku savstarpējās vienošanās par zvejas limitu sadali, nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo limitu.

5. Ja ūdenstilpe atrodas vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā vai robežojas ar to, pašvaldības savstarpēji vienojas par šajos noteikumos noteikto zvejas limitu sadali, ievērojot kopējo zvejas rīku pieprasījumu skaitu, piekrastes zonu apdzīvotību, pašvaldības teritorijā ietilpstošo ūdenstilpes platību, sauszemes teritorijas garumu, kas robežojas ar krasta līniju, vai citus attiecīgajām pašvaldībām pieņemamus faktorus. Par panākto vienošanos par limitu sadalījumu pašvaldības divu nedēļu laikā paziņo Valsts vides dienestam.

6. Ja pašvaldības saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu nevar panākt savstarpēju vienošanos par ūdenstilpei noteiktā kopējā zvejas limita sadali, jautājumu pēc iesaistīto pašvaldību ierosinājuma izskata attiecīgo pašvaldību, Zemkopības ministrijas un Valsts vides dienesta pārstāvju kopīgā sanāksmē.

7. Pašvaldība, sadalot šajos noteikumos noteiktos zvejas limitus zvejniekiem, ievēro šādus principus:

7.1. zvejai šo noteikumu 1. pielikumā minētajos ezeros katram zvejniekam iedala konkrētu tīklu garuma limitu metros. Šādi iedalītos limitus summē, iepriekš noapaļojot katra tīkla garumu līdz skaitlim, kas beidzas ar "0" vai "5". Tīklu garuma limita vietā zvejniekiem zvejai ezeros var iedalīt zivju murdu limitu ar nosacījumu, ka viens murds atbilst 30 metru tīklu garuma limitam;

7.2. šo noteikumu 9. un 10. pielikumā noteikto nozvejas apjoma limitu atsevišķām zivju sugām sadala zvejniekiem komerciālajā zvejā proporcionāli tiem attiecīgajos iekšējos ūdeņos iedalītajam zvejas rīku limitam (tīklu garuma metriem vai murdu skaitam), kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 1., 2. vai 3. pielikumu;

7.3. zvejai ūdenstilpēs ar zivju murdiem, zušu murdiem, zušķērājiem vai vēžu murdiem saskaņā ar zvejas limitiem, kas noteikti šo noteikumu 2., 3., 4. un 5. pielikumā, zvejniekiem iedala zvejas rīku limita daļu, ko nosaka kā konkrētu attiecīgā veida zvejas rīku skaitu;

7.4. nēģu zvejai upēs saskaņā ar zvejas limitiem, kas noteikti šo noteikumu 6. pielikumā, zvejniekam iedala zvejas rīku limitu vai tā daļu, ko nosaka kā konkrētu nēģu zvejas rīku veidu un skaitu, norādot to izvietojumu atbilstoši šo noteikumu 6. pielikumā minētajiem upes posmiem un vietām;

7.5. repšu zvejai ezeros, ievērojot šo noteikumu 8. pielikumā noteiktos zvejas limitus, zvejniekam iedala konkrētu tīklu garuma limitu metros. Šādi iedalītos limitus summē, iepriekš noapaļojot katra tīkla garumu līdz skaitlim, kas beidzas ar 0 vai 5;

7.6. limitu zvejai ar zivju vadu šo noteikumu 9. pielikumā minētajos ezeros nosaka, aizstājot visu attiecīgajam ezeram šo noteikumu 1. vai 3. pielikumā noteikto kopējo zvejas rīku skaita limitu ar viena zivju vada limitu, un zvejā ievēro attiecīgajam ezeram noteikto kopējo nozvejas apjoma limitu un nozvejas apjoma limitu atsevišķām zivju sugām. Citos šo noteikumu 1. vai 3. pielikumā minētajos ezeros zivju vada limitu var noteikt, izdarot šajos noteikumos atbilstošus grozījumus pēc pašvaldības ierosinājuma saskaņā ar šo noteikumu 8. punktu;

7.7. trīsuļodu kāpuru ieguvei ezeros saskaņā ar zvejas limitiem, kas noteikti šo noteikumu 7. pielikumā, zvejniekam iedala nozvejas limita daļu, ko nosaka kā konkrētu trīsuļodu kāpuru ieguves apjomu tonnās vai kilogramos. Ikgadējā zvejas tiesību nomas līguma protokolā ieraksta trīsuļodu kāpuru rāmju skaitu, kuru paredzēts izmantot iedalītā nozvejas limita ieguvei;

7.8. zvejai šo noteikumu 1. pielikumā minētajos privātajos ezeros, kā arī privātajos ezeros, uz kuriem attiecas šo noteikumu 3.11. apakšpunktā noteiktais zvejas tīklu limits, zvejniekam iedala (vai privāto ūdeņu īpašnieki sadala) tīklu garuma limitu vienībās, kas nav mazākas par 15 metriem, bet zvejai publiskajos ezeros zvejniekam iedala tīkla garuma limitu vienībās, kas nav mazākas par 30 metriem;

7.9. katram zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt šādus limitus:

7.9.1. – zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita;

7.9.2. – tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos;

7.10. ja, izmantojot Zvejniecības likumā noteikto komerciālajai zvejai paredzēto priekšroku, komercdarbībai zvejniecībā licencēto zvejnieku iesniegtie zvejas limitu pieprasījumi sasniedz attiecīgās pašvaldības iekšējos ūdeņos noteikto kopējo zvejas limitu, kas vairs neļauj iedalīt zvejas limitus pašpatēriņa zvejai vai licencētās rūpnieciskās zvejas organizēšanai, pašvaldībai ir tiesības šīm vajadzībām nodalīt atsevišķu zvejas rīku limita daļu, kas nepārsniedz piecus procentus no attiecīgā zvejas rīku veida kopējā limita, ievērojot Zvejniecības likuma 7. panta sestajā daļā minētos nosacījumus.

(Grozīts ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 31)

8. Pašvaldības reizi gadā līdz 1. jūlijam iesniedz institūtā priekšlikumus par nepieciešamo zvejas limitu maiņu iekšējos ūdeņos, kā arī par nozvejas apjoma limita piešķiršanu publiskajos ezeros, ja tiek plānots uzsākt komerciālo zveju ezeros, kas nav minēti šo noteikumu 9. pielikumā. Minētos priekšlikumus par zvejas limitu maiņu iekšējos ūdeņos, kas atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, pašvaldība pirms iesniegšanas institūtā saskaņo ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Institūts:

8.1. mēneša laikā izvērtē iesniegtos priekšlikumus, apkopo kopējā nozvejas apjoma limita apguves datus un atsevišķu zivju sugu nozvejas apjomu ezeros un upēs iepriekšējā gadā un par pašvaldību priekšlikumiem vai citām nepieciešamajām zvejas limitu izmaiņām ūdenstilpēs sagatavo zinātnisko pamatojumu ar secinājumiem un ieteikumiem zvejas limita izmaiņām attiecīgajos ūdeņos. Zinātnisko pamatojumu iesniedz Zemkopības ministrijā;

8.2. zinātniskajā pamatojumā ietver informāciju par zivju resursu pētniecību un izmantošanu konkrētajā ūdenstilpē, par kopējo un atsevišķu zivju sugu krājumu stāvokli vai nozvejas datu analīzi, kurā izmanto institūta rīcībā esošos datus par maksimāli pieejamo laikposmu.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 31 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.12.2017. noteikumiem Nr. 710)

9. Zemkopības ministrija apkopo institūta attiecīgajos zinātniskajos pamatojumos izvērtētos un atbalstītos pašvaldību priekšlikumus un citus institūta priekšlikumus par nepieciešamajām zvejas limitu izmaiņām un iesniedz Ministru kabinetā atbilstošu tiesību akta projektu. Zemkopības ministrija noteikumu projekta anotācijā sniedz atsauci uz institūta zinātnisko pamatojumu, kā arī, ja šāds pamatojums ir pētnieciskā darba sastāvdaļa, norāda, kur iespējams pilnībā iepazīties ar informāciju par attiecīgo pētījumu.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 31 redakcijā)

9.1 Ievērojot Zvejniecības likuma 16. panta pirmo daļu, Zemkopības ministrijai ir tiesības zvejai īpašos un zinātniskās izpētes nolūkos attiecīgajos ūdeņos un uz konkrētu laiku paredzēt atsevišķu zivju sugu vai kopējā nozvejas apjoma limitu, kas tiek noteikts papildus šo noteikumu 9. un 10. pielikumā norādītajam limita apjomam.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 719 redakcijā)

10. Saskaņā ar šo noteikumu 7.9.1. apakšpunktu pašvaldības iedalīto zivju murdu limitu pašpatēriņa zvejai Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos (ievērojot ledus apstākļus ūdenstilpēs 2015. gadā, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 15. aprīlim) atļauts aizstāt ar tīklu limitu šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteiktajā proporcijā, ko norāda rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolā un izsniegtajā zvejas licencē 2015. gadam.

11. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.796
Zivju tīklu limits ezeros

(Pielikums grozīts ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 31; MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 719; MK 05.12.2017. noteikumiem Nr. 710; MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 699; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 547; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 804; pielikuma 18. punkta  jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2021. un iekļauta noteikumu redakcijā uz 01.07.2021., sk. grozījumu 3. punktu)

Nr.
p. k.
Pašvaldība Ezers Tīklu limits (metri)
1. Aglonas novads 1.1. Aksenavas 500
1.2. Biržgaļa 970
1.3. Ciriša 2815
1.4. Aizpurviešu ezeri (Cirīšu ūdenskrātuve) 590
1.5. Dubuļu 270
1.6. Dunsku 120
1.7. Geraņimovas Ilzas 1195
1.8. Ilzas 120
1.9. Jezinkas 1020
1.10. Jidausa 130
1.11. Kalvīšu 120
1.12. Karašu 225
1.13. Koškina 395
1.14. Kustaru 620
1.15. Okras 220
1.16. Pakaļņa 250
1.17. Saviņu 215
1.18. Šķeltovas 120
1.19. Užuņu 1150
2. Alojas novads 2.1. Lielais Ozolezers 85
3. Alsungas novads 3.1. Kukšu 240
4. Alūksnes novads 4.1. (Svītrots ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 719)
4.2. Ķiploku 150
4.3. Lūkumīša 250
4.4. Muratu 200
4.5. Pātraža 100
4.6. Raipala 160
4.7. Sudalezers1 485
4.8. Vaidavas 105
5. Apes novads 5.1. Garais 80
5.2. Zvārtavas 125
6. Ādažu novads 6.1. Lieluikas 90
7. Baltinavas novads 7.1. Svētaunes 145
8. Balvu novads 8.1. Orlovas 230
8.2. (Svītrots ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 719)
9. Beverīnas novads 9.1. Dutkas 85
9.2. Mācītājmuižas 85
10. Burtnieku novads 10.1. Burtnieku 2500
10.2. Ķiruma 200
11. Cēsu novads 11.1. Mazuma 155
12. Cesvaines novads 12.1. Mazais Virānes 125
13. Ciblas novads 13.1. Zilezers 200
13.2. Zvirgzdenes 380
14. Dagdas novads 14.1. Arla 110
14.2. Bižas 430
14.3. Ežezers (Ješa ezers) 1500
14.4. Kaitras 180
14.5. Lielais Asūnes 85
14.6. Olovecas 940
14.7. Osvas 175
14.8. Ūdrāju 240
14.9. Visaldas 515
14.10. Žuguru 145
15. Daugavpils novads 15.1. Akmenkas 120
15.2. Beļānu 355
15.3. Briģenes 750
15.4. Bruņu 245
15.5. Čerņavu 510
15.6. Dārza 190
15.7. Dervanišķu 440
15.8. Kāša 200
15.9. Kumbuļu 150
15.10. Laucesas 665
15.11. Lielais Kalupes2 795
15.12. Lielais Kumpinišķu 320
15.13. Mazais Kalupes 445
15.14. Riču 4825
15.15. Sasaļu 170
15.16. Sila 980
15.17. Sitas 705
15.18. Smiļģinu 185
15.19. Sventes 3240
15.20. Šēnheidas 200
15.21. Šķirnates 95
15.22. Ugarinku 115
15.23. Vīragnes3 490
16. Daugavpils pilsēta 16.1. Šuņezers 275
17. Dobeles novads 17.1. Zebrus ezers 500
18. Durbes novads 18.1. Durbes 750
19. Engures novads 19.1. Engures4 5980
19.2. Valguma 280
20. Ērgļu novads 20.1. Jumurdas 635
20.2. Pakšēnu 130
20.3. Pulgosņa 260
20.4. Stirnezers 305
21. Garkalnes novads 21.1. Sunīšu 100
22. Grobiņas novads 22.1. Tāšu 165
23. Gulbenes novads 23.1. Ādmiņu 125
23.2. Augulienas 335
23.3. Galgauskas 100
23.4. Kalņa5 335
23.5. Lazdaga5 590
23.6. Ludza 1675
23.7. Lielais Virānes 300
23.8. Mezīša 160
23.9. Pinteļa 240
23.10. Pogas 160
23.11. Sprīvuļu 200
23.12. Stāmerienas 345
23.13. Sudalezers6 485
23.14. Ušura 685
24. Ilūkstes novads 24.1. Āzišķu 90
24.2. Dvietes 255
24.3. Skuķu 215
25. Krāslavas novads 25.1. Alksnas 240
25.2. Ārdavas 1030
25.3. Ata 460
25.4. Aulejas 710
25.5. Baltais (Indras pagasts) 210
25.6. Baltais (Robežnieku pagasts) 150
25.7. Birža 580
25.8. Cērmenes 790
25.9. Cērpa 500
25.10. Drīdža 2400
25.11. Garais (Indras pagasts) 235
25.12. Garais (Robežnieku pagasts) 385
25.13. Ildzas (Skaistas pagasts) 150
25.14. Indricas 115
25.15. Ižūna 305
25.16. Kombuļu 210
25.17. Kuļa 145
25.18. (Svītrots ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 31)
25.19. Lielais Āžukņa 200
25.20. Lielais Gaušļa 420
25.21. Lielais Gusena 530
25.22. Mazais Gaušļa 105
25.23. Nauļānu 150
25.24. Ormijas 200
25.25. Plaudiņu 85
25.26. Skaistas 205
25.27. Stirnu 300
25.28. Zirga 160
26. Krimuldas novads 26.1. Aijažu 700
27. Kuldīgas novads 27.1. Vilgāles 750
28. Limbažu novads 28.1. Āsteres 250
28.2. Auziņu 294
28.3. Dziļezers 170
28.4. Katvaru 205
28.5. Riebezers 320
29. Ludzas novads 29.1. Dukānu 400
29.2. Dūnākļa 245
29.3. Križutu 200
29.4. Lielais Kurmas 250
29.5. Mazais Kurmas 180
29.6. Nirzas 2070
29.7. Pildas 1055
29.8. Porkaļu 145
30. Madonas novads 30.1. Driksņa 110
30.2. Dūku 220
30.3. Kaņepēnu 215
30.4. Labones 125
30.5. Lazdonas 175
30.6. Liezēra 315
30.7. Lubāna7 17640
30.8. Lielais Līdēris 375
30.9. Odzienas 220
30.10. Rāceņu 150
30.11. Salāja 190
30.12. Sezēra 100
30.13. Ūbēra 105
31. Mērsraga novads 31.1. Engures11 5980
32. Ogres novads 32.1. Pečora 255
32.2.  (Svītrots ar MK 05.12.2017. noteikumiem Nr. 710)
33. Pārgaujas novads 33.1. Lielais Bauža8 350
33.2. Mazais Bauža8 190
33.3. (Svītrots no 01.01.2021. ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 804; sk. grozījumu 2. punktu)
33.4. (Svītrots no 01.01.2021. ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 804; sk. grozījumu 2. punktu)
34. (Svītrots no 01.01.2021. ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 804; sk. grozījumu 2. punktu
35. Preiļu novads 35.1. Pelēča 240
35.2. Šusta 205
35.3. Vīragnes9 490
36. Raunas novads 36.1. Auļukalna 85
36.2. Brengūža 120
36.3. Dūķis 85
36.4. Kreiļu 185
36.5. Lubūzis 115
36.6. Seisuma 120
36.7. Skolas 130
37. Rēzeknes novads 37.1. Adamovas 640
37.2. Černostes 800
37.3. Idzipoles 165
37.4. Ilzas 120
37.5. Ismeru-Žogotu 900
37.6. Kaugaru 150
37.7. Labvārža 300
37.8. Lubāna10 17640
37.9. Lielais Kūriņu 205
37.10. Lielais Svētiņu 85
37.11. Meirānu 685
37.12. Micānu 400
37.13. Pujatu 100
37.14. Pušas 1125
37.15. Rāznas 17175
37.15.1 Rušona16 4630
37.16. Salāja 575
37.17. Sedzera 250
37.18. Sološnieku 300
37.19. Stiebrāja 100
37.20. Svētavas 800
37.21. Tiskādu 670
37.22. Umaņu 290
37.23. Viraudas (Lendžu pagasts) 355
37.24. Viraudas (Mākoņkalna pagasts) 370
38. (Svītrots ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 31)

38.1

Riebiņu novads 38.1 1. Bicānu 575
38.1 2. Kategradas 375
38.1 3. Rušona17 4630
38.1 4. Salmeja 315
38.1 5. Zolvas 1094
39. Rugāju novads 39.1. Kalņa12 335
39.2. Lazdaga12 590
40. Salas novads 40.1. Vīķu 530
41. Smiltenes novads 41.1. Lizdoles 300
42. Talsu novads 42.1. Gulbju 310
42.2. Kalvenes 115
42.3. Laidzes 540
42.4. Lubezers 490
42.5. Mordangas-Kāņu 235
42.6. Plunču 110
42.7. Sasmakas 1035
42.8. Spāres 1030
43. Tukuma novads 43.1. Dzirciema 110
43.2. Engures13 5980
43.3. Kliģu 120
43.4. Pālansu 85
44. Vaiņodes novads 44.1. Sepenes 290
45. Valkas novads 45.1. Bērzu 95
45.2. Cepšu 130
45.3. Salaiņa 230
45.4. Vadaiņa 145
45.5. Valda 115
45.6. Vēdera 230
46. Kocēnu novads 46.1. Dauguļu Mazezers 275
46.2. Lielais Bauža14 350
46.3. Mazais Bauža14 190
47. Vārkavas novads 47.1. Lielais Kalupes15 795
48. Vecpiebalgas novads 48.1. Alauksta 3465
48.2. Ilzes 150
48.3. Ineša 2300
48.4. Nedža 245
48.5. Stupēnu 105
48.6. Tauna 250
48.7. Taurenes 120
48.8. Zobola 300
49. Ventspils novads 49.1. Ilziķis 90
49.2. Puzes 1125
49.3. Tirukšezers 145
49.4. Usmas 8000
50. Viesītes novads 50.1. Garais 250
50.2. Krīgānu 145
50.3. Piksteres 535
50.4. Saukas 920
50.5. Viņaukas 270
51. Viļakas novads 51.1. Nastrovas 90

Piezīmes.

1. 1 Kopā ar Gulbenes novadu.

2. 2 Kopā ar Vārkavas novadu.

3. 3 Kopā ar Preiļu novadu.

4. 4 Kopā ar Mērsraga un Tukuma novadu.

5. 5 Kopā ar Rugāju novadu.

6. 6 Kopā ar Alūksnes novadu.

7. 7 Kopā ar Rēzeknes novadu.

8. 8 Kopā ar Valmieras novadu.

9. 9 Kopā ar Daugavpils novadu.

10. 10 Kopā ar Madonas novadu.

11. 11 Kopā ar Engures un Tukuma novadu.

12. 12 Kopā ar Gulbenes novadu.

13. 13 Kopā ar Engures un Mērsraga novadu.

14. 14 Kopā ar Pārgaujas novadu.

15. 15 Kopā ar Daugavpils novadu.

16. 16 Kopā ar Riebiņu novadu.

17. 17 Kopā ar Rēzeknes novadu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.796
Zivju murdu limits Buļļupē, Daugavā un tās ūdenskrātuvēs

(Pielikums grozīts ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 31)

Nr.
p. k.
Pašvaldība Upes vai ūdenskrātuves nosaukums Murdu skaits
1. Rīgas pilsēta Buļļupe 12162
2. Rīgas pilsēta Daugava 523
3. Ķekavas novads Daugava 3
4. Salaspils novads Daugava 6
5. Aizkraukles novads, Jaunjelgavas novads, Ķeguma novads, Sērenes novads un Skrīveru novads Daugava 52
6. Jēkabpils novads, Krustpils novads un Salas novads Daugava 81
7. Līvānu novads Daugava 31
8. Daugavpils novads un Ilūkstes novads Daugava 145
9. Krāslavas novads Daugava 67
10. Aizkraukles novads, Kokneses novads, Pļaviņu novads, Jaunjelgavas novads, Krustpils novads, Salas novads Pļaviņu ūdenskrātuve 40
11. Ķeguma novads un Lielvārdes novads Ķeguma ūdenskrātuve 25
12. Ikšķiles novads, Ķeguma novads, Ķekavas novads, Ogres novads, Salaspils novads Rīgas ūdenskrātuve 35

Piezīmes.

1 Tai skaitā seši murdi ar sētas garumu līdz 30 m un seši murdi ar sētas garumu virs 30 m no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 15. aprīlim.

2 Tai skaitā četri murdi ar sētas garumu līdz 30 metriem un divi murdi ar sētas garumu, kas pārsniedz 30 metrus, no 2015. gada 16. aprīļa.

3 Tai skaitā 25 murdi ar sētas garumu līdz 30 m un 27 murdi ar sētas garumu virs 30 m.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.796
Zivju murdu limits ezeros
Nr.
p. k.
Pašvaldība Ezers Murdu skaits
1. Liepājas pilsēta, Grobiņas novads, Nīcas novads Liepājas 1321
2. Rucavas novads Papes 52
3. Ciblas novads Lielais Ludzas 110
4. Riebiņu novads, Rēzeknes novads Feimaņu 64
5. Krāslavas novads Sīvera 135

Piezīme. 1 Tai skaitā 114 murdi ar sētas garumu līdz 30 m un 18 murdi ar sētas garumu virs 30 m.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.796
Zušu zvejas rīku limits ūdenstilpēs

(Pielikums grozīts ar MK 05.12.2017. noteikumiem Nr. 710; MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 699)

1. Zušu murdu (sētas garums līdz 30 m) limits ezeros

Nr. 
p. k.
Pašvaldība Ezers Murdu skaits
1. Garkalnes novads Lielais Baltezers 3
2. Gulbenes novads Ludza 18
3. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 699)
4. Ludzas novads Cirmas 30
5. (Svītrots ar MK 05.12.2017. noteikumiem Nr. 710)
6. Rēzeknes novads Ismeru 10
7. (Svītrots ar MK 05.12.2017. noteikumiem Nr. 710)
8. Rīgas pilsēta Ķīšezers 15
9. Vecpiebalgas novads Alauksta 6
10. Ventspils novads Usmas 70

2. Zušu murdu (sētas garums virs 30 m) limits ezeros
(Daļa svītrota ar MK 05.12.2017. noteikumiem Nr. 710)

 

3. Zušu murdu (sētas garums līdz 30 m) limits no ezeriem iztekošās ūdenstecēs

Nr. 
p. k.
Pašvaldība Ūdensteces nosaukums Ūdensteces posma garums no iztekas, kurā izvietojami murdi Murdu skaits
1. Aglonas novads Kanāls, kas savieno Geraņimovas Ilzas ezeru ar Rušona ezeru 0,17 km no Geraņimovas Ilzas ezera 2
2. Aglonas novads Tartakas upe 0,3 km no Rušona ezera 3
3. Aglonas novads Tartakas upe 2 km no Ciriša ezera 4
4. Dagdas novads Narūtas upe 3 km no Ežezera 2
5. Krāslavas novads Dubnas upe 0,7 km no Sīvera ezera uz Ārdavas ezeru 7
6. Krāslavas novads Dubnas upe 0,7 km no Ārdavas ezera uz Lejas ezeru 7
7. Krāslavas novads Kanāls, kas savieno Ata ezeru (Ota ezeru) ar Ārdavas ezeru 0,2 km no Ata ezera (Ota ezera) uz Ārdavas ezeru 2
8. Krāslavas novads Kanāls, kas savieno Drīdža ezeru ar Ata ezeru (Ota ezeru) 0,1 km no Drīdža ezera 1
9. Ventspils novads Engures upe 3 km no Usmas ezera 4

4. Zušu murdu (sētas garums līdz 30 m) limits Cirīšu HES pievadkanālā

Nr. 
p. k.
Pašvaldība Ūdensteces nosaukums Murdu skaits
1. Aglonas novads Cirīšu HES pievadkanāls 1

5. Zušķērāju limits no ezera iztekošajās ūdenstecēs

Nr. 
p. k.
Pašvaldība Ūdensteces nosaukums Ūdensteces posma garums no iztekas, kurā izvietojams zušķērājs Zušķērāju skaits
1. Alūksnes novads Alūksnes upe 0,2 km no Alūksnes ezera 1
2. Ciblas novads Muizinieku grāvis 1,4 km no Cirmas ezera 1
3. Ciblas novads Muizinieku grāvis 0,9 km no Cirmas ezera 1
4. Ciblas novads Poguļankas strauts 0,1 km no Cirmas ezera 1
5. Gulbenes novads Ludzupīte 0,05 km no Ludza ezera 1
6. Madonas novads Vesetas upe 0,05 km no Kālezera 1
7. (Svītrots ar MK 05.12.2017. noteikumiem Nr. 710)
8. Vecpiebalgas novads Silakroga upīte 0,05 km no Alauksta ezera 1
9. Ventspils novads Engures upe 3 km no Usmas ezera 1
10. Viesītes novads Dūņupe 0,05 km no Saukas ezera 1
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
5.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.796
Vēžu murdu limits ezeros
Nr. 
p. k.
Pašvaldība Ezers Murdu skaits
1. Alsungas novads Kukšu 20
2. Madonas novads Lielais Līdēris 20
3. Riebiņu novads Bicānu 60
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
6.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.796
Nēģu zvejas rīku limits

(Pielikums grozīts ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 31; MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 719; MK 05.12.2017. noteikumiem Nr. 710; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 547)

Nr.
p. k.
Pašvaldība Upe Zvejai atļautās upes vietas Zvejas rīku limits Zvejas limita izmantošanas papildu nosacījumi
1. Saulkrastu novads Aģe Zvejniekciems 2 murdi  
2. Rīgas pilsēta Daugava Rīga 175 murdi un 15 tīkli tai skaitā 10 murdi ar sētām
Salaspils novads lejpus Rīgas HES 35 murdi un 16 tīkli  
3. Carnikavas novads Gauja lejpus dzelzceļa tilta 122 murdi ne vairāk par 15 murdiem vienā rindā
4. Mērsraga novads Grīva Grīva 1 murds  
5. Ventspils novads Irbe Lielirbe 14 murdi murdi no viena krasta
5.1 Saulkrastu novads Ķīšupe lejpus Tallinas šosejas 1 murds  
6. Rojas novads Melnsils Melnsils 1 murds  
7. Saulkrastu novads Pēterupe lejpus Tallinas šosejas tilta 1 murds  
8. Rojas novads Pilsupe Ģipka 1 murds  
9. Ventspils novads Rīva Labrags 2 murdi  
10. Rojas novads Roja Roja 2 murdi 2 murdi ar sētām
11. Pāvilostas novads Saka Pāvilosta 16 murdi 4 rindas pa 4 murdiem no kreisā krasta
12. Salacgrīvas novads Salaca Salacgrīvas pilsēta tacis Nr. 1 (80 murdi) murdi no kreisā krasta
lejpus Pociema tilta tacis Nr. 2 (30 murdi) murdi no kreisā krasta
lejpus Pociema tilta tacis Nr. 3 (25 murdi) murdi no kreisā krasta
13. Salacgrīvas novads Svētupe lejpus Svētciema tacis (1 murds)  
14. Ventspils novads Užava Užava 4 murdi  
15. Kuldīgas novads Venta lejpus Ventas rumbas Kuldīgā tacis Nr. 1 (3 murdi) ne tuvāk par 50 m no rumbas
lejpus Ventas rumbas Kuldīgā tacis Nr. 2 (3 murdi) ne tuvāk par 50 m no rumbas
lejpus Ventas rumbas Kuldīgā tacis Nr. 3 (6 murdi) no labā krasta, ne tuvāk par 500 m no rumbas, murdi divās grupās
16. Ventspils novads Venta Vārve, Pasiekste rinda Nr. 1 (20 murdi) murdu rinda no kreisā krasta
Vārve, Meistari rinda Nr. 2 (4 murdi) murdu rinda no kreisā krasta
Vārve, Kļaviņas rinda Nr. 3 (17 murdi) murdu rinda no labā krasta
Zlēkas 3 murdi  
17. Salacgrīvas novads Vitrupe Vitrupe 2 murdi  
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
7.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.796
Trīsuļodu kāpuru ieguves limits ezeros
Nr.
p. k.
Pašvaldība Ezers Limits (tonnas)
1. Ciblas novads Lielais Ludzas 2,0
2. Daugavpils novads Šēnheidas 2,0
3. Daugavpils novads Ugarinku 0,7
4. Daugavpils pilsēta Šuņezers 1,0
5. Ludzas novads Dūnākļa 2,5
6. Rēzeknes novads Tiskādu 8,0
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
8.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.796
Repšu zvejas limits ezeros
Pašvaldība Ezers Tīklu limits (metri)
Krāslavas novads Drīdža 300
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
9.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.796
Kopējais nozvejas apjoma limits un nozvejas apjoma limits komerciālajā zvejā atsevišķām zivju sugām ezeros

(Pielikums MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 719 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 804; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2021. un iekļauta noteikumu redakcijā uz 01.07.2021., sk. grozījumu 3. punktu)

Nr.
p. k.
Pašvaldība Ezers Limits (tonnas)
kopā visas sugas līdaka zandarts
1. Burtnieku novads Burtnieku 49 12 26
2. Krāslavas novads Cērmenes 0,2 0,1
3. Rēzeknes novads Černostes 2,3 0,03 0,1
4. Krāslavas novads Drīdža 1,1 0,2
5. Engures novads Engures 29 4
6. Mērsraga novads
7. Tukuma novads
8. Burtnieku novads Ķiruma 0,5 0,1
9. Daugavpils novads Lielais Kalupes 0,9 0,2 0,2
10. Vārkavas novads
11. Madonas novads Lielais Līdēra 0,8 0,2 0,2
12. Gulbenes novads Lielais Virānes 0,8 0,2
13. Liepājas pilsēta Liepājas 26 2,3
14. Grobiņas novads
15. Nīcas novads
16. Madonas novads Liezēra 0,5 0,1
17. Smiltenes novads Lizdoles 0,2 0,03
18. Madonas novads Lubāna 82 36 14
19. Rēzeknes novads
20. Gulbenes novads Ludza 3,6 0,5 0,4
21. Daugavpils novads Mazais Kalupes 0,9 0,4 0,1
22. Alūksnes novads Muratu 0,2 0,04
23. Ludzas novads Nirzas 0,4 0,1
24. (Svītrots no 01.01.2021. ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 804; sk. grozījumu 2. punktu
25. Dagdas novads Osvas 0,4 0,2
26. Ludzas novads Pildas 1,9 0,3
27. Rēzeknes novads Pušas 2,1 0,5 0,1
28. Rēzeknes novads Rāznas 95 3
29. Daugavpils novads Riču 2,6 0,2
30. Krāslavas novads Sīvera 5,0 0,9 0,7
31. Alūksnes novads Sudalezers 0,6 0,2
32. Gulbenes novads
33. Ventspils novads Usmas 36 2,4 4
34. Gulbenes novads Ušura 1,5 0,3
35. Kuldīgas novads Vilgāles 1,7 0,5
36. Viesītes novads Viņaukas 0,2 0,1
37. Ciblas novads Zilezers 0,4 0,2
38. Ciblas novads Zvirgzdenes 0,9 0,3
10.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.796
Kopējais nozvejas apjoma limits un nozvejas apjoma limits komerciālajā zvejā atsevišķām zivju sugām upēs

(Pielikuma nosaukums MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 719 redakcijā)

Nr.
p. k.
Pašvaldība Upe Limits (tonnas)
Kopā visām sugām Līdaka Zandarts Vimba
1. Rīgas pilsēta Buļļupe 28 1 2 3
2. Rīgas pilsēta, Salaspils novads, Ķekavas novads Daugava

zem Rīgas HES

21 2 3 6
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 796Pieņemts: 23.12.2014.Stājas spēkā: 01.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 257, 30.12.2014. OP numurs: 2014/257.35
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
271238
{"selected":{"value":"01.01.2021","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.11.2019","iso_value":"2019\/11\/22","content":"<font class='s-1'>22.11.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-21.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2016","iso_value":"2016\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.01.2016","iso_value":"2016\/01\/22","content":"<font class='s-1'>22.01.2016.-31.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-21.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)