Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 173

Rīgā 2024. gada 12. martā (prot. Nr. 11 29. §)
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju" 4.3.5.1. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana" pirmās kārtas īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 19. panta 6. un 13. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju" 4.3.5.1. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana" (turpmāk – pasākums) pirmo kārtu;

1.2. pasākuma pirmās kārtas mērķi;

1.3. pasākuma pirmajai kārtai plānoto un pieejamo finansējumu;

1.4. prasības projekta iesniedzējam un finansējuma saņēmējam;

1.5. pasākuma pirmās kārtas atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienkāršoto izmaksu nosacījumus un piemērošanas kārtību pasākuma pirmajā kārtā.

2. Pasākuma pirmās kārtas mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana, tai skaitā infrastruktūras izveide un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana mērķa grupas personām.

3. Pasākuma pirmās kārtas mērķa grupa ir:

3.1. pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir noteikta I vai II invaliditātes grupa;

3.2. bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs;

3.3. personas pensijas vecumā, tai skaitā personas ar demenci.

4. Pasākuma pirmās kārtas ietvaros līdz 2029. gada 31. decembrim sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

4.1. programmas iznākuma rādītājs – sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības veicināšanai izveidoto pakalpojuma sniegšanas vietu skaits – 540;

4.2. programmas iznākuma rādītājs – sociālās atstumtības riskam pakļautas personas, kuras saņēmušas sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, – 540;

4.3. programmas rezultāta rādītājs – sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības pieaugums – 20 procenti.

5. Pasākuma pirmās kārtas ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

6. Pasākuma pirmo kārtu īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā.

7. Sadarbības iestāde atklātu projektu iesniegumu atlasi organizē, atlases termiņus saskaņojot ar atbildīgo iestādi. Atklātu projektu iesniegumu atlasi izsludina par visu pasākuma pirmajai kārtai pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu. Ja projektu iesniegumu atlasē neapstiprina projektu iesniegumus par visu pasākuma pirmajai kārtai pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu, rīko atkārtotu projektu iesniegumu atlasi par atlikušo pasākuma pirmajai kārtai pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu.

8. Pasākuma pirmajai kārtai plānotais un pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 59 085 884 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums – 50 223 001 euro un pašvaldības budžeta finansējums – 8 862 883 euro.

9. Pasākuma pirmās kārtas ietvaros pieejamais Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums ir izmantojams Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta jomas izmaksām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei un aprīkošanai (turpmāk – infrastruktūras izveides izmaksas), nepārsniedzot 40 185 181 euro jeb 68,01 procentu no pasākuma pirmajai kārtai pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma.

10. Pasākuma pirmās kārtas atbalsta veids ir grants.

11. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda Plus finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma un nacionālais līdzfinansējums nav mazāks par 15 procentiem no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma.

12. Minimālais projektā izveidojamo šo noteikumu 32.1., 32.2. un 32.3. apakšpunktā minēto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu skaits ir 5, bet maksimālais – 25. Maksimālais vienā projektā iegādājamo un aprīkojamo šo noteikumu 38. punktā minētā aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanai pielāgoto transportlīdzekļu skaits ir viens.

13. Pasākuma pirmās kārtas ietvaros projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota.

14. Projekta attiecināmo izmaksu kopsummu aprēķina, summējot:

14.1. šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minētās infrastruktūras izveides izmaksas, ko aprēķina:

14.1.1. atbilstoši šo noteikumu 20.1.1. apakšpunktā un 21. punktā ​​​​​​​ minētajiem nosacījumiem;

14.1.2. reizinot projektā izveidojamo šo noteikumu 32.1., 32.2. un 32.3. apakšpunktā minēto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu ar šo noteikumu 20.1.2.1. apakšpunktā minētajām izmaksām un summējot šo noteikumu 20.1.2.2. apakšpunktā ​​​​​​​ minētās izmaksas;

14.2. šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minētās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas izmaksas, ko aprēķina, reizinot projektā iesaistāmo šo noteikumu 3. punktā minēto mērķa grupas personu skaitu ar attiecīgajām šo noteikumu 23. punktā ​​​​​​​ minētajām vienas vienības izmaksām.

15. Pasākuma pirmās kārtas ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās no dienas, kad noslēgts līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu.

II. Prasības projekta iesniedzējam

16. Projekta iesniedzēji pasākuma pirmās kārtas ietvaros ir pašvaldības vai to izveidoti sociālo pakalpojumu sniedzēji. Projekta iesniedzējs, kura projekta iesniegums ir apstiprināts, ir finansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs).

17. Projekta iesniedzējs var iesniegt vienu projekta iesniegumu pasākuma pirmās kārtas projektu iesniegumu atlasē. Ja atbilstoši šo noteikumu 7. punktam tiek rīkots atkārtots projektu iesniegumu uzsaukums, arī šajā uzsaukumā projekta iesniedzējs var iesniegt vienu projekta iesniegumu.

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

18. Pasākuma pirmās kārtas ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

18.1. sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide, tai skaitā:

18.1.1. projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas izstrāde, izņemot projekta iesnieguma izstrādi;

18.1.2. jaunu būvju būvniecība, esošu būvju un telpu pārbūve vai atjaunošana, tai skaitā būvekspertīze, būvuzraudzība, autoruzraudzība, ārējo inženiertīklu būvniecība, pārbūve vai atjaunošana un teritorijas labiekārtošana;

18.1.3. materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde;

18.1.4. aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanai pielāgota transportlīdzekļa iegāde un aprīkošana;

18.1.5. specializēto transportlīdzekļu iegāde mērķa grupas personu mobilitātes nodrošināšanai;

18.2. sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana šo noteikumu 3. punktā minētajām mērķa grupas personām;

18.3. komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi;

18.4. projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.

19. Pasākuma ietvaros plāno šādas attiecināmās izmaksas:

19.1. sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides izmaksas atbilstoši šo noteikumu 9. punktā minētajiem nosacījumiem;

19.2. sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas izmaksas.

20. Šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minētās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

20.1. tiešās attiecināmās izmaksas:

20.1.1. finansējuma saņēmēja personāla izmaksas šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanas laikā saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, izņemot virsstundas. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika izmaksu attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze;

20.1.2. pārējās projekta īstenošanas izmaksas:

20.1.2.1. iepirkumu līgumu izmaksas, kā arī  nekustamā īpašuma iegādes izmaksas šo noteikumu 18.1.1., 18.1.2., 18.1.3. ​​​​​​​ un 18.1.5. apakšpunktā ​​​​​​​ minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, kas nepārsniedz 66 324 euro par vienu izveidojamo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu;

20.1.2.2. iepirkumu līgumu izmaksas transportlīdzekļa iegādei un aprīkošanai šo noteikumu 18.1.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, kas nepārsniedz 133 400 euro;

20.1.2.3. iepirkumu līgumu izmaksas šo noteikumu 18.3. un 18.4. apakšpunktā ​​​​​​​ minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja komunikācijas un vizuālās identitātes prasību un projekta vadības un īstenošanas nodrošināšanai piesaista pakalpojuma sniedzēju;

20.2. netiešās attiecināmās izmaksas, ko finansējuma saņēmējs plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 20.1.1. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla izmaksām, kas radušās uz darba tiesisko attiecību pamata.

21. Šo noteikumu 20.1.1. apakšpunktā minētās projekta vadības personāla izmaksas nepārsniedz 34 422 euro gadā, pieskaitot 0,64 procentus no šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai plānotajām tiešajām attiecināmajām izmaksām, neieskaitot tiešās projekta vadības personāla izmaksas, un summu reizina ar šo noteikumu 18.1. apakšpunktā ​​​​​​​ minētās atbalstāmās darbības plānoto īstenošanas ilgumu gados. Ja šo noteikumu 18.1. apakšpunktā ​​​​​​​ minētās atbalstāmās darbības īstenošanas gads neietver 12 kalendāra mēnešus, gada izmaksu ierobežojumu aprēķina proporcionāli šo noteikumu 18.1. apakšpunktā ​​​​​​​ minētās atbalstāmās darbības īstenošanas kalendāra mēnešu skaitam.

22. Šo noteikumu 20.1.2. apakšpunktā minēto izmaksu plānošanā ņem vērā, ka:

22.1. projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas, būvuzraudzības, autoruzraudzības, būvprojekta tehniskā projekta vai skiču projekta stadijā būvekspertīzes, energosertifikācijas un energoaudita izmaksas nepārsniedz 10 procentus no šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai plānotajām attiecināmajām izmaksām;

22.2. teritorijas labiekārtošanai izmaksas plāno tādā apmērā, lai atbilstoši normatīvajiem aktiem būvniecības jomā nodrošinātu būves nodošanu ekspluatācijā, izveidotu teritoriju atpūtas un brīvā laika pavadīšanai, rehabilitācijai un rekreācijai, kā arī nodrošinātu vides piekļūstamību šo noteikumu 3. punktā minētajām mērķa grupas personām un citiem teritorijas un būves lietotājiem;

22.3. izmaksas šo noteikumu 18.1.5. apakšpunktā minētā specializētā transportlīdzekļa iegādei plāno šo noteikumu 32. punktā minēto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu izveides izmaksu ietvaros, ievērojot šo noteikumu 20.1.2.1. apakšpunktā minēto izmaksu ierobežojumu uz vienu izveidojamo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu;

22.4. šo noteikumu 20.1.2.2. apakšpunktā minētās izmaksas ietver tikai transportlīdzekļa iegādi, aprīkošanu un reģistrāciju. Projektā neplāno izmaksas tālākai specializētā transportlīdzekļa uzturēšanai un aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanai šo noteikumu 3. punktā ​​​​​​​ minētajām mērķa grupas personām;

22.5. darba vietas aprīkojuma iegādei vai nomai, tai skaitā aprīkojuma uzturēšanai un remontam, finansējuma saņēmēja projekta vadības un īstenošanas personālam jaunu darba vietu radīšanai vai, ja esošo darba vietu aprīkojums ir nolietojies un tiek norakstīts, var paredzēt ne vairāk kā 3000 euro vienai darba vietai projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, darba vietas aprīkojuma izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika izmaksu attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam un nodarbinātā iesaistes periodam projektā.

23. Šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minētās izmaksas ietver Eiropas Komisijas (EK) 2023. gada 7. jūlija Deleģētajā regulā 2023/1676, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES)  2021/1060 papildina attiecībā uz vienību izmaksu, fiksētas summas maksājumu un vienotu likmju, kā arī finansējuma, kas nav saistīts ar izmaksām, noteikšanu saistībā ar izdevumiem, ko Komisija atmaksā dalībvalstīm, noteiktās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu vienas vienības izmaksas šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:

23.1. sabiedrībā balstītu dienas aprūpes pakalpojumu (dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas) sniegšanas izmaksas – 8,25 euro stundā vienai šo noteikumu 3. punktā minētajai mērķa grupas personai. Kopējais atbalsts sabiedrībā balstītu dienas aprūpes pakalpojumu sniegšanai nepārsniedz 31 670 euro 24 mēnešu periodā vienai šo noteikumu 3. punktā minētajai mērķa grupas personai;

23.2. aprūpes pakalpojumu mājās (grupu māja (dzīvoklis)) sniegšanas izmaksas – 1705 euro mēnesī par personai individuāli sniegtu atbalstu un nepārsniedzot 40 918 euro 24 mēnešu periodā vienai šo noteikumu 3. punktā minētajai mērķa grupas personai.

24. Šo noteikumu 23. punktā minētās vienas vienības izmaksas šo noteikumu 18.2. apakšpunktā ​​​​​​​ minētās atbalstāmās darbības īstenošanas laikā ietver arī šo noteikumu 18.3. ​​​​​​​ un 18.4. apakšpunktā ​​​​​​​ minētās atbalstāmās darbības īstenošanai nepieciešamās izmaksas un projektā tās atsevišķi neplāno.

25. Pievienotās vērtības nodoklis, kas tiešā veidā saistīts ar projektu, uzskatāms par attiecināmām izmaksām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – regula Nr. 2021/1060), 64. panta 1. punkta "c" apakšpunktā ietvertajiem nosacījumiem, ja tas nav atgūstams atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

26. Pasākuma pirmās kārtas ietvaros šo noteikumu 18. punktā minētajām atbalstāmajām darbībām sadarbības iestāde finansējuma saņēmējam veic avansa un starpposma maksājumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtību Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai un maksājumu veikšanai 2021.–2027. gada plānošanas periodā.

27. Šo noteikumu 26. punktā minētos starpposma maksājumus sadarbības iestāde veic arī laikposmā, kad finansējuma saņēmējs izmanto saņemtā avansa maksājumu. Finansējuma saņēmējs avansa pieprasījumu sagatavo un sadarbības iestāde to apstiprina, ņemot vērā nosacījumu, ka plānotā avansa apmērs atbilst iespējai to izlietot deviņu mēnešu laikā saimnieciskā gada ietvaros. Finansējuma saņēmējam avansu sadarbības iestāde var piešķirt līdz 50 procentiem no Eiropas Sociālā fonda Plus finansējuma, ievērojot, ka avansu var izmaksāt vairākos maksājumos.

IV. Pasākuma un projekta īstenošanas nosacījumi

28. Finansējuma saņēmējs var pretendēt uz atbalstu pasākuma pirmajā kārtā, ja infrastruktūra un nekustamais īpašums, kurā par projekta īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem tiks veikti ieguldījumi, ir finansējuma saņēmēja vai finansējuma saņēmēja kontrolētas kapitālsabiedrības īpašumā vai valdījumā. Ja nekustamais īpašums ir finansējuma saņēmēja kontrolētas kapitālsabiedrības īpašumā vai valdījumā, tad finansējuma saņēmējam lietošanas tiesības ir uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem no dienas, kad veikts projekta noslēguma maksājums finansējuma saņēmējam.

29. Ja būve, kurā par projekta īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem tiks veikti ieguldījumi, atrodas uz zemes īpašuma, uz kuru finansējuma saņēmējam ir lietošanas tiesības, tās nav īsākas par pieciem gadiem no dienas, kad veikts projekta noslēguma maksājums finansējuma saņēmējam un nekustamā īpašuma lietošanas tiesības ir nostiprinātas Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā.

30. Ja finansējuma saņēmējs šo noteikumu 18.1.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai plāno nekustamā īpašuma iegādi, projekta iesniegumā, balstoties uz saimnieciskuma principu, pamato nekustamā īpašuma iegādes nepieciešamību un saikni ar projekta mērķi. Nekustamā īpašuma iegādes izmaksas plāno šo noteikumu 20.1.2.1. apakšpunktā minēto izmaksu ietvaros un šīs izmaksas nepārsniedz 10 procentus no šo noteikumu 18.1. apakšpunktā ​​​​​​​ minētās atbalstāmās darbības īstenošanai plānotajām  attiecināmajām izmaksām.

31. Šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmējs, tai skaitā īstenojot iepirkumu līgumus, nodrošina:

31.1. būvniecības jomas normatīvajos aktos noteiktās dokumentācijas izstrādi;

31.2. ēkas energoefektivitātes novērtēšanu, ja tas nepieciešams būvniecības jomas normatīvajos aktos noteiktās dokumentācijas izstrādei;

31.3. citas projekta īstenošanai nepieciešamās pamatojošās dokumentācijas izstrādi, ja tā ir nepieciešama šo noteikumu 18.1.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai.

32. Šo noteikumu 18.1.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmējs, tai skaitā īstenojot iepirkumu līgumus, izveido šādu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu infrastruktūru:

32.1. grupu māja (dzīvokļi) šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām mērķa grupas personām;

32.2. dienas aprūpes centrs šo noteikumu 3. punktā minētajām mērķa grupas personām;

32.3. specializētās darbnīcas šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām mērķa grupas personām.

33. Īstenojot šo noteikumu 18.1.1. un 18.1.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību, finansējuma saņēmējs, tai skaitā īstenojot iepirkumu līgumus, papildus būvniecības jomas normatīvo aktu prasībām nodrošina vides pieejamības ekspertu konsultācijas un veic specifiskas darbības vides un informācijas pieejamībai personām ar:

33.1. redzes traucējumiem;

33.2. dzirdes traucējumiem;

33.3. kustību un pārvietošanās traucējumiem;

33.4. garīga rakstura traucējumiem.

34. Šo noteikumu 18.1.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmējs, īstenojot iepirkumu līgumus, iegādājas telpu aprīkošanai nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu, tai skaitā mēbeles, datorus, datorprogrammatūru, tehniskos palīglīdzekļus un citas nepieciešamās ierīces un materiālus šo noteikumu 3. punktā minētajām mērķa grupas personām.

35. Īstenojot šo noteikumu 18.1., 18.2. un 18.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību, finansējuma saņēmējs neplāno fosilo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšanu.  Finansējuma saņēmējs izpilda nepieciešamās prasības un nodrošina, ka projekts atbilst principam "nenodarīt būtisku kaitējumu" un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā 2021.–2027. gadam noteiktajiem Eiropas Savienības un nacionālajiem normatīvajiem aktiem vides jomā, tai skaitā prioritāri atbalstot esošas ēkas atjaunošanu vai pārbūvi, pielāgojot to sabiedrībā balstītu sociālo  pakalpojumu sniegšanai.

36. Pēc šo noteikumu 32. punktā minētās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidošanas finansējuma saņēmējs nodrošina pakalpojumu reģistrēšanu Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā atbilstoši normatīvajiem aktiem par sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu.

37. Pasākuma pirmās kārtas ietvaros kopumā ir atbalstāma maksimāli 10 šo noteikumu 38. punktā minēto specializēto transportlīdzekļu iegāde un aprīkošana visā Latvijas teritorijā, ievērojot šādus nosacījumus:

37.1. šo noteikumu 18.1.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu projektā plāno finansējuma saņēmēji, kuru administratīvajā teritorijā ietilpst lauku teritorija;

37.2. ja pasākuma pirmās kārtas ietvaros ir iesniegti vairāk nekā 10 projektu iesniegumi par šo noteikumu 18.1.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu, specializēto transportlīdzekļu iegādi un aprīkošanu atbalsta pašvaldībās ar zemāko iedzīvotāju blīvumu.

38. Šo noteikumu 37.1. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs, kurš plāno īstenot šo noteikumu 18.1.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību, ​​​​​​​aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanai iegādājas un aprīko pielāgotu specializētu transportlīdzekli, kā arī nodrošina pielāgotā specializētā transportlīdzekļa reģistrāciju.

39. Aprīkojot šo noteikumu 38. punktā minēto specializēto transportlīdzekli, finansējuma saņēmējs nodrošina, ka aprīkojums ietver vismaz:

39.1. autonomo strāvas ģeneratoru;

39.2. dušu ar silto un auksto ūdeni;

39.3. tualeti;

39.4. ledusskapi;

39.5. veļas mazgājamo mašīnu.

40. Pēc šo noteikumu 38. punktā minētā specializētā transportlīdzekļa reģistrēšanas visas izmaksas aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanai šo noteikumu 3. punktā minētajām mērķa grupas personām šo noteikumu 46.11. apakšpunktā ​​​​​​​ minētajā rezultātu ilgtspējas periodā nodrošina finansējuma saņēmējs no saviem finanšu līdzekļiem.

41. Šo noteikumu 18.1.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai finansējuma saņēmējs, īstenojot iepirkuma līgumus, var iegādāties specializētu transportlīdzekli šo noteikumu 3. punktā ​​​​​​​minēto mērķa grupas personu pārvadāšanai, tai skaitā uz šo noteikumu 32. punktā ​​​​​​​ minētajām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietām. Specializētā transportlīdzekļa iegādi neieskaita šo noteikumu 4.1. apakšpunktā ​​​​​​​ minētajā uzraudzības rādītājā. 

42. Šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu uzsāk uzreiz pēc šo noteikumu 18.1.1., 18.1.2. un 18.1.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību pabeigšanas. Šīs atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmējs ne vairāk kā 24 mēnešus nodrošina šo noteikumu 32. punktā minēto pakalpojumu sniegšanu šo noteikumu 3. punktā ​​​​​​​ minētajām mērķa grupas personām.

43. Šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmējs pirms sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas nodrošina šo noteikumu 3. punktā ​​​​​​​ minēto mērķa grupas personu individuālo vajadzību novērtējumu.

44. Sniedzot šo noteikumu 32.1. apakšpunktā minēto pakalpojumu, finansējuma saņēmējs papildus normatīvajos aktos sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteiktajām prasībām nodrošina mērķa grupas personai sociālo aprūpi un, ja nepieciešams, veselības aprūpes speciālistu atbalstu.

45. Sniedzot šo noteikumu 32.2. un 32.3. apakšpunktā minētos pakalpojumus, finansējuma saņēmējs papildus normatīvajos aktos sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteiktajām prasībām nodrošina mērķa grupas personai veselības aprūpes speciālistu atbalstu.

46. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

46.1. novērš dubultfinansēšanas riskus un nodrošina, ka projektā plānotās atbalstāmās darbības netiek finansētas vai līdzfinansētas, kā arī tās nav plānots finansēt vai līdzfinansēt no citiem valsts, pašvaldības vai ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem;

46.2. piesaista šo noteikumu 18. punktā minēto atbalstāmo darbību veikšanai nepieciešamo personālu vai īsteno iepirkumus, nodrošinot, ka projekta īstenošanas laikā tiek ievēroti interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas novēršanas nosacījumi, vismaz paredzot, ka projekta vadībā un īstenošanā iesaistītie darbinieki un iepirkumu līgumu izpildītāji ir:

46.2.1. informēti par korupcijas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem un krāpšanas pazīmēm, pienākumu ziņot par konstatētajām aizdomām, kā arī ir informēti par ziņotāju aizsardzību atbilstoši Trauksmes celšanas likumam;

46.2.2. parakstījuši apliecinājumus par interešu konflikta neesību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES, Euratom) Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012, 61. pantu un publisko iepirkumu regulējošiem normatīviem aktiem;

46.3. publiskos iepirkumus veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot konkurenci nodrošinošu, pārredzamu, atklātu, nediskriminējošu konkursa procedūru un, kur tas ir attiecināms, īsteno sociāli atbildīgus un inovatīvus, un zaļos publiskos iepirkumus;

46.4. iepirkumu līgumos avansa maksājumus var paredzēt ne vairāk kā 50 procentu apmērā no attiecīgā līguma summas;

46.5. nodrošina komunikācijas un vizuālās identitātes prasības, kas noteiktas regulas Nr. 2021/1060 47. un 50. pantā, normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā, un Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijās;

46.6. savā tīmekļvietnē un sociālajos tīklos ievieto aktuālo informāciju par projekta īstenošanu un aktualizē to, tiklīdz pieejama jaunāka informācija, bet ne retāk kā reizi sešos mēnešos;

46.7. veic projekta īstenošanā iesaistīto personu datu apstrādi, identificēšanu un uzskaiti projekta īstenošanas un maksājuma pieprasījumu sagatavošanas nolūkā;

46.8. uzkrāj datus par šādiem horizontālā principa "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" rādītājiem:

46.8.1. objektu skaits, kuros ar Eiropas Sociālā fonda Plus ieguldījumiem ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība;

46.8.2. atbalstu saņēmušo sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaits;

46.9. projektā norāda būves enerģijas patēriņu (megavatstundās) pirms projekta īstenošanas uzsākšanas, kā arī informē sadarbības iestādi par enerģijas patēriņu (megavatstundās) pēc projekta īstenošanas;

46.10. uzkrāj, uzskaita un iesniedz sadarbības iestādē apkopotus datus par atbalstu saņēmušajām šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētajām personām atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) 2021/1057, ar ko izveido Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1296/2013, 1. pielikumam un Ministru kabineta 2023. gada 21. marta noteikumu Nr. 135 "Eiropas Savienības fondu projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2021.–2027. gada plānošanas periodā" 1. pielikumam;

46.11. nodrošina, ka projekta ietvaros izveidotā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūra vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas tiek izmantota tikai sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai šo noteikumu 3. punktā minētajām mērķa grupas personām;

46.12. šo noteikumu 46.11. apakšpunktā minētajā laikposmā var nodot projekta ietvaros izveidoto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru bezatlīdzības lietošanā sociālo pakalpojumu sniedzējam, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi deleģēšanas vai iepirkuma līgumu par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu šo noteikumu 3. punktā minētajām mērķa grupas personām;

46.13. iesniedz sadarbības iestādē informāciju par plānotajām izmaiņām, ja šo noteikumu 46.11. apakšpunktā minētajā laikposmā vai ieguldījumu amortizācijas periodā paredzēts mainīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izmantošanas nosacījumus un tā rezultātā projekta darbības būs saistītas ar saimniecisko darbību, kurai sniegtais atbalsts būtu kvalificējams kā komercdarbības atbalsts. Ja šo noteikumu 46.11. apakšpunktā minētajā laikposmā vai ieguldījumu amortizācijas periodā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūra kļūst par tādu, kas ir saistīta ar saimniecisko darbību, kurai sniegtais atbalsts būtu kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, finansējuma saņēmējs atmaksā sadarbības iestādei nelikumīgo atbalstu saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu.

47. Pasākuma pirmās kārtas ietvaros izveidotajā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūrā, tai skaitā šo noteikumu 46.11. apakšpunktā minētajā projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanas periodā, var sniegt sabiedrībā balstītus sociālos maksas pakalpojumus, ievērojot šādus nosacījumus:

47.1. pasākuma pirmās kārtas un pašvaldības finansētie pakalpojumi pasākuma pirmās kārtas mērķa grupas personām nenodrošina pilnu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras noslodzi;

47.2. sniedz tikai tādus sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, kuriem izveidota sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūra;

47.3. sabiedrībā balstītus sociālos maksas pakalpojumus sniedz:

47.3.1. šo noteikumu 3. punktā minētām mērķa grupas personām;

47.3.2. pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām noteikta III invaliditātes grupa;

47.3.3. pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām nav noteikta invaliditāte;

47.3.4. bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem nav noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs;

47.3.5. bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri mācību vai darba dēļ uz laiku nedzīvo ģimenē;

47.4. sabiedrībā balstītus sociālos maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi;

47.5. netiek gūti neto ienākumi.

48. Šo noteikumu 47. punktā minētos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus var sniegt arī šo noteikumu 46.12. apakšpunktā minētie sociālo pakalpojumu sniedzēji, ja ar pašvaldību noslēgtais deleģējuma vai iepirkuma līgums par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu mērķa grupas personām paredz arī šo noteikumu 47. punktā ​​​​​​​ minēto nosacījumu izpildi.

49. Pasākuma pirmās kārtas ietvaros visi īstenotie projekti ir stratēģiski svarīgu projektu kopa. Lai nodrošinātu papildu komunikācijas pasākumus par stratēģiski svarīgu projektu īstenošanu, atbildīgā iestāde izstrādā komunikācijas plānu pasākuma pirmās kārtas stratēģiski svarīgo projektu kopai un pasākuma pirmās kārtas īstenošanas laikā organizē vismaz vienu informatīvo pasākumu vai aktivitāti, tajā iesaistot Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, atbildīgo iestādi, vadošo iestādi un sadarbības iestādi.

50. Pasākuma pirmās kārtas ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2029. gada 31. decembrim.

51. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

Ministru prezidentes pienākumu izpildītāja ‒ tieslietu ministre I. Lībiņa-Egnere

Labklājības ministra pienākumu izpildītājs ‒ zemkopības ministrs A. Krauze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Atbildīgā iestāde: Labklājības ministrija Veids: noteikumi Numurs: 173Pieņemts: 12.03.2024.Stājas spēkā: 14.03.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 52, 13.03.2024. OP numurs: 2024/52.12
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Protokols
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
350483
14.03.2024
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"