Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 803

Rīgā 2023. gada 19. decembrī (prot. Nr. 62 81. §)
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju" 4.1.2.6. pasākuma "Uzlabot izglītības iespējas ārstniecības personām, t. sk. uzlabojot tālākizglītības pieejamību" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju" 4.1.2.6. pasākumu "Uzlabot izglītības iespējas ārstniecības personām, t. sk. uzlabojot tālākizglītības pieejamību" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam plānoto un pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda Plus projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs) un finansējuma saņēmējam;

1.5. atbalstāmo darbību izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību.

2. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

3. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Veselības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

4. Pasākuma ietvaros plānotais atbalsta veids ir grants (dotācija).

5. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republika.

II. Pasākuma mērķis un plānotie rādītāji

6. Pasākuma mērķis ir uzlabot ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu, farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju un sociālajā jomā strādājošo speciālistu kvalifikāciju, prasmes un iemaņas, kā arī pilnveidot zināšanas un uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.

7. Pasākuma mērķa grupa ir ārstniecības personas, ārstniecības atbalsta personas, sociālajā jomā strādājošie speciālisti darbam integrētajā veselības aprūpē multidisciplināro komandu ietvaros, farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēji, klīniskie psihologi un rezidenti īpaši atbalstāmajās specialitātēs.

8. Pasākuma rezultāta rādītājs "dalībnieki, kas ieguvuši kvalifikāciju pēc dalības" – līdz 2029. gada 31. decembrim kvalifikāciju būs ieguvuši 15 562 dalībnieki.

9. Pasākuma iznākuma rādītājs "personas ar vidējo izglītību" – līdz 2029. gada 31. decembrim apmācībās piedalījušās 1 549 personas ar vidējo izglītību, tai skaitā līdz 2024. gada 31. decembrim – 26 personas ar vidējo izglītību.

10. Pasākuma iznākuma rādītājs "personas ar augstāko izglītību" – līdz 2029. gada 31. decembrim apmācībās piedalījušās 14 013 personas ar augstāko izglītību, tai skaitā līdz 2024. gada 31. decembrim – 235 personas ar augstāko izglītību.

III. Pasākuma finansējums

11. Pasākumam plānotais kopējais finansējums ir 17 400 000 euro (no tā elastības finansējums 4 715 030 euro), tai skaitā Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums 14 790 000 euro (no tā elastības finansējums 4 007 776 euro) un valsts budžeta līdzfinansējums 2 610 000 euro (no tā elastības finansējums 707 254 euro).

12. Pasākumam pieejamais kopējais finansējums, lai izsludinātu projektu iesniegumu atlasi un slēgtu vienošanos par projektu īstenošanu, ir 12 684 970 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums – 10 782 224 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 1 902 746 euro.

13. Šo noteikumu 20.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības finansējums noteikts atbilstoši iedzīvotāju un veselības nozares vajadzībām un nepārsniedz 5 786 929 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums nepārsniedz 4 918 890 euro un valsts budžeta līdzfinansējums nepārsniedz 868 039 euro.

14. Atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma par vidusposma pārskatu var ierosināt no 2026. gada 1. janvāra palielināt pasākumam pieejamo kopējo finansējumu līdz šo noteikumu 11. punktā minētajam plānotajam kopējam finansējuma apmēram.

15. Maksimālais Eiropas Sociālā fonda Plus finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projekta plānotā kopējā attiecināmā finansējuma.

16. Projekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās ne agrāk par 2024. gada 1. janvāri.

IV. Prasības projekta iesniedzējam, finansējuma saņēmējam un projekta vērtēšanai

17. Projekta iesniedzējs, kas pēc sadarbības iestādes lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu ir arī finansējuma saņēmējs, pasākuma ietvaros ir vadošā valsts pārvaldes iestāde veselības nozarē – Veselības ministrija.

18. Projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu atbilstoši projektu iesniegumu atlases nolikumā noteiktajām prasībām un iesniedz to sadarbības iestādē, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu, tai skaitā ar parakstu apliecina projekta iesniedzēja interešu konflikta neesību atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012, 61. pantam un publisko iepirkumu jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

19. Projekta iesnieguma vērtēšanas komisijā sadarbības iestāde iekļauj arī pārstāvi no Veselības ministrijas kā nozares ministrijas un pārstāvi no Veselības ministrijas kā atbildīgās iestādes.

V. Pasākuma atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas

20. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

20.1. projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana;

20.2. ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju un klīnisko psihologu apmācības; 

20.3. sociālajā jomā strādājošo speciālistu apmācības darbam integrētajā veselības aprūpē multidisciplināro komandu ietvaros;

20.4. rezidentu, īpaši atbalstāmajās specialitātēs, atbalsta pasākumu nodrošināšana;

20.5. komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšana.

21. Šo noteikumu 20.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas izmaksas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/1060 (2021. gada 24. jūnijs), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – regula Nr. 2021/1060), 55. panta 1. punktu, kuras projekta iesniegumā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot izmaksu vienoto likmi 11 procentu apmērā no pārējām šo noteikumu 27.2. apakšpunktā minētajām projekta tiešajām attiecināmajām īstenošanas izmaksām. Minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas finansējuma saņēmēja projekta vadības personāla un īstenošanas personāla izmaksas.

22. Šo noteikumu 20.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksas:

22.1. apmācību plāna, programmu, apmācību materiālu un apmācību metodiku izstrādes izmaksas;

22.2. apmācību organizēšanas izmaksas, tai skaitā izmaksas, kas saistītas ar pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšanu Latvijā;

22.3. izmaksas, kas saistītas ar pieredzes apmaiņas pasākumiem ārvalstīs un Latvijā, tai skaitā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, kā arī atbilstoši šo noteikumu 36. punktā minētajai apmācību kvalitātes novērtēšanas un apmeklējuma uzskaites kārtībai, piemērojot Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodiku 1 km izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam īstenošanai, kā arī Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodiku iekšzemes komandējumu izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam īstenošanai (ja attiecināms).

23. Šo noteikumu 20.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības finansējums nepārsniedz trīs procentus no šo noteikumu 11. punktā noteiktā plānotā kopējā finansējuma, un tās ietvaros ir attiecināmas apmācību izmaksas par prasmēm, kas sociālā pakalpojuma sniegšanas ietvaros ļauj identificēt nepieciešamību piesaistīt ārstniecības personālu.

24. Šo noteikumu 22. un 23. punktā minētās izmaksas attiecināmas par mācību dalībniekiem, kuri apmeklējuši vismaz 75 procentus no mācību kursa atbilstoši šo noteikumu 37. punktā noteiktajai apmācību kvalitātes novērtēšanas un apmeklējuma uzskaites kārtībai.

25. Šo noteikumu 20.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības izmaksas ir attiecināmas par rezidentu atbalsta pasākumiem šo noteikumu 13. punktā noteiktajā apmērā atbilstoši šo noteikumu 34. punktā minētajām Cilvēkresursu apmācību plānā noteiktajām atbalstāmajām darbībām un attiecināmajām izmaksām.

26. Šo noteikumu 20.5. apakšpunktā minētā atbalstāmā darbība ietver komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas izmaksas.

27. Šo noteikumu 20. punktā minēto atbalstāmo darbību izmaksas veido projekta tiešās attiecināmās izmaksas, tai skaitā:

27.1. šo noteikumu 21. punktā minētās projekta tiešās attiecināmās personāla izmaksas;

27.2. šo noteikumu 22., 23., 25. un 26. punktā minētās projekta pārējās tiešās attiecināmās īstenošanas izmaksas, un šīs piegāžu un pakalpojumu izmaksas ir attiecināmas, ja tās radušās, ievērojot publisko iepirkumu jomu regulējošos normatīvos aktus.

28. Šo noteikumu 20. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai ir attiecināmas projekta netiešās attiecināmās izmaksas, ko projekta iesniegumā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 21. punktā minētajām tiešajām personāla izmaksām.

29. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, kas tiešā veidā saistīti ar projektu, ir uzskatāmi par attiecināmām izmaksām saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060 64. panta 1. punkta "c" apakšpunktu, ja vien tie nav atgūstami saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem pievienotās vērtības nodokļa jomā.

VI. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

30. Finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas izveido Cilvēkresursu apmācību konsultatīvo darba grupu (turpmāk – konsultatīvā darba grupa), kuras sastāvā pieaicina:

30.1. pastāvīgo locekļu statusā ar balsstiesībām – Veselības ministrijas kā nozares ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra, Veselības inspekcijas un Nacionālā veselības dienesta pārstāvjus;

30.2. novērotāju statusā bez balsstiesībām – atbildīgās iestādes pārstāvjus, Veselības aprūpes darba devēju asociācijas, Latvijas Māsu asociācijas, Latvijas Ārstu biedrības, Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības, Latvijas Slimnīcu biedrības, Latvijas Farmaceitu biedrības, Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas pārstāvjus.

31. Finansējuma saņēmējs konsultatīvās darba grupas sanāksmes organizē pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā.

32. Konsultatīvās darba grupas kompetencē ietilpst:

32.1. sniegt priekšlikumus un saskaņot Cilvēkresursu apmācību plānu, kas nosaka nepieciešamo apmācību nodrošināšanu, tai skaitā profesionālo pilnveidi, pieredzes apmaiņu, studiju programmas, tālākizglītību;

32.2. izvērtēt Cilvēkresursu apmācību plāna izpildi;

32.3. saskaņot cilvēkresursu apmācību un pieredzes apmaiņas pasākumu kārtību, kādā veicami šie pasākumi;

32.4. rezidentu atbalsta pasākumu saskaņošana.

33. Finansējuma saņēmējs izstrādā kārtību, kādā veicama apmācāmo un rezidentu piesaiste un kā tiek pārbaudīta viņu atbilstība mērķa grupai valsts informācijas sistēmās, kā arī paredz apmācāmo un rezidentu atlases nosacījumus, pieredzes apmaiņas pasākumu izvērtēšanas kritērijus un atbalsta piešķiršanas strīdu risināšanas kārtību starp finansējuma saņēmēju un rezidentu.

34. Finansējuma saņēmējs sagatavo Cilvēkresursu apmācību plānu un iesniedz to saskaņošanai konsultatīvajā darba grupā.

35. Finansējuma saņēmējs vismaz reizi gadā izvērtē Cilvēkresursu apmācību plāna izpildes rezultātus un efektivitāti, tostarp priekšlikumus Cilvēkresursu apmācības plāna aktualizācijai, un izvērtējumu iesniedz saskaņošanai konsultatīvajā darba grupā.

36. Cilvēkresursu apmācību plānā iekļauj informāciju par apmācībām prioritārā secībā:

36.1. paredzot zemākas prioritātes rezerves apmācības, ja tiek piešķirts papildu finansējums vai samazinās izmaksas;

36.2. norādot plānoto apmācību tēmu, mērķauditoriju, dalībnieku skaitu, ilgumu, plānotās izmaksas un vietu.

37. Finansējuma saņēmējs līdz 2024. gada 31. jūlijam nodrošina apmācību kvalitātes novērtēšanas un apmeklējuma uzskaites kārtības izstrādi un nosaka, kurām apmācībām ir piemērojama konkrētā apmācību kvalitātes novērtēšanas, apmeklējuma uzskaites un apmācību apliecinoša dokumenta izsniegšanas kārtība. Finansējuma saņēmējs apstiprināto apmācību kvalitātes novērtēšanas un apmeklējuma uzskaites kārtību iesniedz sadarbības iestādē.

38. Finansējuma saņēmējs apmācību dalībniekam, kas atbilstoši šo noteikumu 24. punktā minētajām apmācību prasībām ir pabeidzis apmācības, izsniedz attiecīgo apmācību apguvi apliecinošu dokumentu atbilstoši šo noteikumu 37. punktā minētajai apmācību kvalitātes novērtēšanas un apmeklējuma uzskaites kārtībai.

39. Finansējuma saņēmējs nodrošina, lai informācija par apmācībām un atbalsta pasākumiem rezidentiem, kā arī apmācību programmas un materiāli būtu publiski pieejami tīmekļvietnē https://www.talakizglitiba.lv/, un paredz iespēju anonīmi izteikt ierosinājumus un iebildumus par apmācībām. Aktuālo informāciju par projekta īstenošanu finansējuma saņēmējs ievieto savā tīmekļvietnē (https://www.talakizglitiba.lv/) un sociālajos tīklos, tiklīdz tā ir pieejama, bet ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

40. Finansējuma saņēmējs uzkrāj:

40.1. datus par projekta ietvaros apmācības saņēmušajām personām un atbalstu saņēmušajiem rezidentiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) 2021/1057, ar ko izveido Eiropas Sociālo fondu Plus un atceļ Regulu (ES) Nr. 1296/2013, I pielikumam un normatīvajam aktam, kas nosaka Eiropas Savienības fondu projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2021.–2027. gada plānošanas periodā;

40.2. datus par horizontālā principa "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" rādītāju – personu skaits, kuras ir piedalījušās apmācību programmās, kurās ir integrēti jautājumi par dzimumu līdztiesības, personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju, vecuma nediskriminācijas, etniskās un citas piederības un pamattiesību jautājumiem, tostarp par to tiesiskajiem un praktiskajiem aspektiem.

41. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

41.1. nodrošina, ka iepirkumi, kas nepieciešami atbalstāmo darbību īstenošanai, tiek veikti kā sociāli atbildīgi iepirkumi un atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru;

41.2. izveido iekšējās kontroles sistēmu korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā atbilstoši normatīvajam regulējumam par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā;

41.3. nodrošina komunikācijas un vizuālās identitātes nosacījumu ievērošanu atbilstoši regulas Nr. 2021/1060 47. un 50. pantam un normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām;

41.4. nodrošina horizontālā principa "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" vispārīgās un specifiskās darbības, kas veicina vienlīdzību, iekļaušanu, nediskrimināciju un pamattiesību ievērošanu, tai skaitā zīmju valodas tulka, vieglās valodas, Braila raksta drukas, reāllaika transkripcijas un subtitru sagatavošanas pakalpojumu, kā arī vides piekļūstamības ekspertu konsultācijas, ja tās ir nepieciešamas vides un informācijas piekļūstamībai;

41.5. nodrošina, ka projektā plānotie darbi netiek finansēti vai līdzfinansēti, kā arī tos nav plānots finansēt vai līdzfinansēt no citiem valsts vai ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem, kā arī novērš dubultā finansējuma risku.

42. Ja attiecināms, projekta ietvaros, veicot iepirkumus, nodrošina vides prasību integrāciju preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums).

43. Pasākuma ietvaros projektus īsteno saskaņā ar vienošanos par projektu īstenošanu, kas noslēgta starp finansējuma saņēmēju un sadarbības iestādi, bet ne ilgāk kā līdz 2029. gada 31. decembrim.

VII. Valsts atbalsts komercdarbībai un tā saņemšanas nosacījumi 

44. Pasākuma ietvaros atbalsts tiek piešķirts valsts deleģēto funkciju apmācību nodrošināšanai, un tas nav uzskatāms par komercdarbības atbalstu. 

45. Ja ir konstatēts, ka ar saimniecisko darbību nesaistīts projekts tā ieviešanas gaitā vai projekta pārskata periodā (projekta dzīves cikla laikā) kļūst par projektu, kas saistīts ar saimniecisku darbību, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu no līdzekļiem, kas nav saistīti ar valsts atbalstu, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV un V nodaļas nosacījumiem. 

Ministru prezidente E. Siliņa

Veselības ministrs H. Abu Meri
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.2. specifiskā atbalsta mērķa .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Atbildīgā iestāde: Veselības ministrija Veids: noteikumi Numurs: 803Pieņemts: 19.12.2023.Stājas spēkā: 22.12.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 247, 21.12.2023. OP numurs: 2023/247.54
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
348527
22.12.2023
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"