Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 644

Rīgā 2023. gada 7. novembrī (prot. Nr. 56 32. §)
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem" 1.2.1.4. pasākumu "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. komercdarbības atbalsta piešķiršanas nosacījumus;

1.7. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. eksperimentālā izstrāde – izstrāde, kas atbilst Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 2. panta 86. punktam;

2.2. gala labuma guvējs – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts komersants, kas atbilst sīkā (mikro), mazā un vidējā komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 2. punktu, mazas vidējas kapitalizācijas sabiedrības saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. jūnija Regulas (ES) 2015/1017 par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju konsultāciju centru un Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 – Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (turpmāk – regula 2015/1017), 2. pantu, kā arī vidējas kapitalizācijas sabiedrības saskaņā ar regulas 2015/1017 2. pantu un komersanti, kas atbilst lielā komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktu ar nosacījumu, ka tie sadarbojas ar sīkajiem (mikro), mazajiem vai vidējiem komersantiem pētniecības un inovācijas aktivitātēs;

2.3. inovāciju vaučera projekts – gala labuma guvēja projekta pieteikums inovācijas aktivitāšu veikšanai jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju attīstībai;

2.4. jauns produkts – komersanta līmenī pilnīgi jaunas vai būtiski uzlabotas preces vai pakalpojumi, kurus komersants plāno ieviest tirgū. Būtiski uzlabojumi ir, piemēram, jaunu funkciju pievienošana, funkcionālo īpašību un lietojuma uzlabošana, tai skaitā kvalitātes paaugstināšana, finansiālā pieejamība, lietojamības un ērtuma uzlabošana, ekonomiskāka izmantošana, izturības palielināšana, produkta dzīves ilguma pagarināšana. Nav nepieciešami visu produkta funkciju vai darbības specifikāciju būtiski uzlabojumi. Būtisks uzlabojums var pastāvēt vienlaikus ar preces vai pakalpojuma citas īpašības pasliktinājumu vai pilnīgu izslēgšanu;

2.5. jauna tehnoloģija – izmaiņas tehnoloģijā, iekārtās un programmatūrā, kas uzlabo ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu vai metodes, kas ir jaunas vai uzlabotas komersanta līmenī;

2.6. pētniecības organizācija – subjekts, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 83. punktam;

2.7. produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde – produkta estētiskā, funkcionālā un ilgtspējīgā risinājuma izstrāde, vienlaikus uzlabojot vai radot inženiertehnisko, lietošanas, ergonomikas un zīmola attīstības risinājumu. Produkta rūpnieciskais dizains ir būtiski uzlabots salīdzinājumā ar esošo dizainu vai citiem tirgū esošajiem produktu dizainiem un rada konkurētspējas priekšrocības;

2.8. rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana – darbības, kas saistītas ar rūpnieciskā īpašuma objekta reģistrācijas procedūru, izņemot darbības, kas saistītas ar licencēšanu, tiesību nodošanu citām personām un strīdu izskatīšanu. Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana paredzēta šādiem rūpnieciskā īpašuma objektiem – patents, dizainparaugs un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija, preču zīme, kā arī papildu aizsardzības sertifikāts zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem;

2.9. rūpnieciskie pētījumi – pētījumi vai izpētes darbs, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 85. punktam;

2.10. tehniski ekonomiskā priekšizpēte – priekšizpēte atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 87. punktam;

2.11. viens vienots uzņēmums – komersants, kas atbilst Eiropas Komisijas 2023. gada 13. decembra Regulas (ES) Nr. 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 2023/2831) 2. panta 2. punktam;

2.12. inovācijas partnerības procedūra – iepirkuma procedūra, kas atbilst Publisko iepirkumu likuma 1. panta 12. punktam;

2.13. jaunuzņēmums – komersants atbilstoši Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 1. panta 5. punktam.

(Grozīts ar MK 20.02.2024. noteikumiem Nr. 102)

3. Šo noteikumu izpratnē par jaunu produktu vai tehnoloģiju neuzskata:

3.1. kādas procesa daļas izmantošanas pārtraukšanu;

3.2. kapitāla aizvietošanu (izmantotajiem moduļiem identisku moduļu iegāde, paplašinājumi, kas nerada specifikācijas uzlabojumus, iekārtu un programmatūras atjauninājumi);

3.3. komponentu cenu maiņas dēļ radušās izmaiņas (produkta cenas vai ražošanas procesa produktivitātes izmaiņas nav produktu inovācija);

3.4. produktu pielāgojumus konkrētām vajadzībām;

3.5. ikdienas, sezonas un cikliskas izmaiņas un uzlabojumus;

3.6. citu ražotāju preču vai procesu tālākpārdošanu;

3.7. estētiskas izmaiņas, garšas un smaržas izmaiņas un citus uzlabojumus mārketinga nolūkā, kas nemaina funkcijas, lietojumu vai tehniskās īpašības;

3.8. organizatorisko procesu uzlabošanu komersanta darbībā, tai skaitā komersanta līmenī izmantojamas programmatūras un informācijas sistēmas izstrādi komersanta darbības nodrošināšanai.

4. Pasākuma mērķis ir nodrošināt finansējuma pieejamību komersantiem jaunu produktu, pakalpojumu vai pētniecības projektu izstrādei un komercializācijai, lai paaugstinātu inovatīvo komersantu īpatsvaru ekonomikā, veidojot saikni starp gala labuma guvējiem un pētniecības organizācijām, kas sekmētu zināšanu tiešu pārnesi un kļūtu par katalizatoru ilgtermiņa padziļinātākas sadarbības veidošanai starp abām pusēm, tādējādi sniedzot ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas (turpmāk – RIS3) stratēģijas mērķu sasniegšanā.

5. Pasākuma mērķa grupa ir komersanti un mazas vidējas un vidējas kapitalizācijas sabiedrības. 

6. Pasākums tiek īstenots Latvijas Republikas teritorijā. 

7. Pasākuma ietvaros plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 26 548 890 euro (tostarp elastības finansējums 4 187 431 euro), tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums 22 566 556 euro (tostarp elastības finansējums 3 559 317 euro) un valsts budžeta līdzfinansējums 3 982 334 euro (tostarp elastības finansējums 628 114 euro).

8. Maksimālais attiecināmais ERAF finansējuma apmērs nepārsniedz 85 % no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.

9. Projekta iesniegumā pasākuma īstenošanai kopējo pasākumam pieejamo finansējumu plāno ne vairāk kā 22 361 459 euro apmērā, tai skaitā ERAF finansējumu – 19 007 239 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējumu – 3 354 220 euro apmērā.

10. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Ekonomikas ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

11. Atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma par vidusposma pārskatu var ierosināt no 2026. gada 1. janvāra palielināt pasākumam pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu līdz šo noteikumu 7. punktā minētajam plānotajam kopējam attiecināmajam finansējuma apmēram.

12. Pasākuma ietvaros sasniedzami šādi iznākuma rādītāji:

12.1. līdz 2024. gada 31. decembrim:

12.1.1. atbalstīto komersantu skaits (tai skaitā mikrouzņēmumi, mazi, vidēji un lieli uzņēmumi) – 6;

12.1.2. ar grantiem atbalstīto komersantu skaits – 19;

12.2. līdz 2029. gada 31. decembrim:

12.2.1. atbalstīto komersantu skaits (tai skaitā mikrouzņēmumi, mazi, vidēji un lieli uzņēmumi) – 190;

12.2.2. ar grantiem atbalstīto komersantu skaits – 190;

12.2.3. komersantu skaits, kas sadarbojas ar pētniecības organizācijām, – 38.

(Grozīts ar MK 20.02.2024. noteikumiem Nr. 102)

13. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. Projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina vienu reizi par visu pasākumam pieejamo finansējumu.

II. Prasības projekta iesniedzējam

14. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, kura pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas ir finansējuma saņēmējs.

15. Projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu atbilstoši projektu iesniegumu atlases nolikumam un iesniedz to sadarbības iestādē, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu (turpmāk – vadības informācijas sistēma).

16. Projekta iesniedzējs šo noteikumu 20. punktā minētās atbalstāmās darbības īsteno saskaņā ar projekta īstenošanas stratēģiju, kurā norādīta detalizēta informācija par projekta īstenošanas plānu, mērķiem, tehnoloģiju pārneses un komercializācijas vides problēmām Latvijā un to risinājumiem, finansējuma saņēmēja darba uzdevumi un funkcijas, kā arī sasniedzamie rādītāji, lai nodrošinātu šo noteikumu 4. ​​​​​​​punktā minētā mērķa sasniegšanu. Projekta īstenošanas stratēģijā iekļauj arī gala labuma guvēju atlases procedūru. Projekta iesniedzējs minēto stratēģiju saskaņo ar Inovāciju un pētniecības pārvaldības padomi un, kad saņemts saskaņojums, pievieno stratēģiju projekta iesniegumam. Projekta īstenošanas laikā projekta īstenošanas stratēģijas grozījumus saskaņo ar Inovāciju un pētniecības pārvaldības padomi, ja tie ietekmē projekta īstenošanas mērķus.

17. Projekta iesniedzējs kopā ar projekta iesniegumu iesniedz tā izstrādātu procedūru, kādā tiks nodrošināta komercdarbības atbalsta sniegšana gala labuma guvējiem.

18. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumam pievieno apliecinājumu, ka tam ir izveidota iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai atbilstoši šo noteikumu 74. punktam.

19. Projekta iesniedzējs izstrādā izmaksu un ieguvumu analīzi un iesniedz to kā projekta iesnieguma pielikumu.

III. Projekta īstenošanas nodrošināšana

20. Pasākuma ietvaros finansējuma saņēmējam, kas nodrošina projekta īstenošanu, ir atbalstāmas šādas darbības:

20.1. projekta vadības nodrošināšana, tai skaitā iepirkumu organizēšana;

20.2. projekta īstenošanas nodrošināšana;

20.3. komunikācijas un vizuālās identitātes pasākumu nodrošināšana, ievērojot nediskriminācijas principus;

20.4. uzņēmumu datubāzu iegāde, datu monitorings un analīze;

20.5. IT sistēmu, programmu un rīku izstrādes pakalpojumi, datu un informācijas uzkrāšana;

20.6. intereses un sadarbības veidošana starp potenciālajiem pētniecisko izstrādņu ideju komercializētājiem un pētniecības organizācijām par to īpašumā esošo pētījumu rezultātu komercializāciju;

20.7. informācijas un konsultāciju sniegšana pētniecības organizācijām, pētniekiem un komersantiem par tehnoloģiju pārnesi un inovāciju, tostarp par pieejamiem atbalsta instrumentiem;

20.8. inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem;

20.9. atbalsta nodrošināšana inovāciju iepirkuma ietvaros gala labuma guvējiem;

20.10. datu un informācijas uzkrāšana šo noteikumu 20.4.20.8., 20.9. un 20.12. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros;

20.11. Latvijas tēla veidošana ārvalstīs inovāciju jomā, tai skaitā veicinot jaunuzņēmumu veidošanos un to atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs, sniedzot informāciju un organizējot jaunuzņēmumu popularizēšanas pasākumus un piedaloties tajos, sekmējot investoru piesaisti jaunuzņēmumiem, izstrādājot mārketinga un publicitātes pasākumus, lai informētu sabiedrību par jaunuzņēmumu nozares aktualitātēm, organizējot seminārus un apmācības;

20.12. jaunuzņēmumu darbības atbalstam noteiktās administrējošās iestādes funkciju veikšana augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaistei.

21. Šo noteikumu 20.1., 20.2. un 20.6. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai ir attiecināmas šādas izmaksas:

21.1. projekta vadības personāla izmaksas;

21.2. projekta īstenošanas personāla izmaksas;

21.3. darba braucienu un komandējumu izmaksas;

21.4. ārpakalpojuma izmaksas projekta vadībā un īstenošanā iesaistītā personāla kvalifikācijas celšanai un sadarbības tīklu veidošanai;

21.5. ārējo ekspertu piesaistes izmaksas;

21.6. nepieciešamo ārpakalpojumu (piemēram, juridiskie pakalpojumi, tehnoloģiju pārneses speciālistu piesaiste, mārketinga materiālu izgatavošana, mārketinga aktivitātes un citi ārpakalpojumi) izmaksas un piegāžu izmaksas.

22. Vienkāršoto izmaksu vienotā izmaksu likme šo noteikumu 21.1. un 21.2. apakšpunktā minētajām personāla atlīdzības izmaksām ir 20 % no pārējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, neieskaitot personāla izmaksas, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – regula 2021/1060), 55. panta 1. punktam.

(MK 20.02.2024. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

23. Šo noteikumu ietvaros ir attiecināmas netiešās projekta īstenošanas izmaksas šo noteikumu 20.1. un 20.2. apakšpunktā minēto darbību veikšanai. Netiešās attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējs plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 % apmērā no šo noteikumu 21.1. un 21.2. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām saskaņā ar regulas 2021/1060 54. panta pirmās daļas "b" apakšpunktu.

24. Šo noteikumu 20.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai ir attiecināmas šādas izmaksas:

24.1. tīmekļvietņu izstrādes un uzturēšanas izmaksas projekta īstenošanas laikā;

24.2. maksa par informācijas satura izplatīšanu un izvietošanu dažādos informācijas līdzekļos, sociālajos tīklos, TV, radio, drukātos un digitālos medijos, maksas reklāma;

24.3. komunikācijas un vizuālās identitātes materiālu izstrādes un izvietošanas izmaksas (tulkošana, maketēšana, druka, titrēšana, filmēšana, stenda un reklāmas laukuma izmaksas, skatuves vietas nomas maksa citu organizāciju pasākumos, digitālie, informatīvie materiāli (piemēram, brošūras, infolapas, diplomi, stendi, bukleti, zibatmiņas)).

25. Šo noteikumu 20.4., 20.5. un 20.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības nodrošināšanai ir attiecināmas pieejas tiesību iegādes izmaksas ārējām datubāzēm, datu monitoringa un datu analīzes rīku iegādes un izmantošanas izmaksas, kā arī IT sistēmu, programmu un rīku izstrādes pakalpojumu, datu un informācijas uzkrāšanas izmaksas.

26. Šo noteikumu 20.7. un 20.11. apakšpunktā minēto darbību ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas:

26.1. darba semināru, prezentāciju, degustāciju, konferenču, preses konferenču un citu ar projekta mērķa sasniegšanu saistītu pasākumu organizēšanas izmaksas (tai skaitā telpu noma, tulkošanas pakalpojumi (arī tulkošana zīmju valodā), tehniskā aprīkojuma, mārketinga materiālu, prezentācijas un degustācijas materiālu transportēšana, iekraušana, izkraušana un uzglabāšana, produktu iegāde, dalībnieku piesaiste, konsultantu, ēdināšanas, transporta pakalpojumu nodrošināšanas un reprezentācijas izmaksas);

26.2. mārketinga un reklāmas materiālu iegādes izmaksas (tai skaitā dizaina izstrāde, satura izstrāde, tulkošana, izgatavošana, uzglabāšana (ārpakalpojuma veidā) un izplatīšana) un mārketinga aktivitātes apmeklētāju piesaistei;

26.3. publicitātes izmaksas plašsaziņas līdzekļos (tai skaitā teksta sagatavošana, tulkošana un maketa sagatavošana);

26.4. konsultāciju pakalpojumi;

26.5. reprezentācijas izdevumi klātienes pasākumos (darba semināri, prezentācijas, konferences, preses konferences, darījumu tikšanās u. c.), nepārsniedzot vienu procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

26.6. tulkošanas pakalpojumu izmaksas;

26.7. komandējuma izmaksas finansējuma saņēmēja darbiniekiem (tai skaitā transports, naktsmītnes un dienas nauda).

27. Pasākuma atbalstāmo darbību ietvaros ir attiecināms pievienotās vērtības nodoklis tiešajām attiecināmajām izmaksām atbilstoši regulas 2021/1060 64. panta 1. punkta "c" apakšpunkta nosacījumiem, ja tas nav atgūstams atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

28. Gala labuma guvējs, kurš nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, var attiecināt pievienotās vērtības nodokļa izmaksas.

29. Ja projekta īstenošanas laikā rodas izmaksas, kas neatbilst šiem noteikumiem vai pārsniedz pieejamo attiecināmo finansējumu, gala labuma guvējs apņemas tās segt no paša rīcībā esošajiem līdzekļiem, kas nav saistīti ar publisku atbalstu.

30. Atbalsta intensitāte finansējuma saņēmējam šo noteikumu 20. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai ir 100 %, ievērojot, ka ERAF līdzfinansējums nepārsniedz 85 % no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.

31. Gala labuma guvējs atbalstam piesakās, iesniedzot pieteikumu strukturētā formā valsts platformā biznesa attīstībai www.business.gov.lv.

32. Finansējuma saņēmējs pēc atbildīgās iestādes pieprasījuma 10 darbdienu laikā iesniedz atbildīgajai iestādei informāciju par:

32.1. atbalstu saņēmušo komersantu samaksāto nodokļu apmēru;

32.2. atbalstu saņēmušo komersantu līdzfinansējuma avotu un apmēru;

32.3. augsti kvalificētu darbinieku skaitu;

32.4. privātajām investīcijām, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem;

32.5. sertificētajiem izdevumiem;

32.6. atbalstu saņēmušo komersantu eksporta apjomu, vienlaikus informējot, vai eksporta apjoms atbalstītajos komersantos sasniedz vismaz 10 % piecu gadu laikā no gala labuma guvēju noslēguma pārskata iesniegšanas dienas;

32.7. atbalstu saņēmušo komersantu produktivitātes apjomu, vienlaikus informējot, vai produktivitātes apjoms atbalstītajos komersantos sasniedz vismaz 10 % piecu gadu laikā no gala labuma guvēju noslēguma pārskata iesniegšanas dienas.

(Grozīts ar MK 20.02.2024. noteikumiem Nr. 102)

33. Pasākuma ietvaros vadības informācijas sistēmā uzkrāj šādus RIS3 rādītājus katrā no RIS3 jomām sadalījumā pa gala labuma guvēju veidiem:

33.1. ārējie izdevumi pētniecības darbiem, kas pasūtīti citās iestādēs, uzņēmumos, organizācijās (pētniecības un attīstības izdevumu apjoms, euro);

33.2. pētniecības un attīstības izdevumu apjoms – publiskais finansējums (euro);

33.3. kapitālizdevumi – ēkas, iekārtas, intelektuālā īpašuma tiesības, datoru programmatūra (pētniecības un attīstības izdevumu apjoms, euro);

33.4. pētniecības un attīstības izdevumu apjoms – privātās investīcijas (euro);

33.5. rūpnieciskie (lietišķie) pētījumi (pētniecības un attīstības izdevumu apjoms, euro);

33.6. rūpnieciski ekonomiskā priekšizpēte (pētniecības un attīstības izdevumu apjoms, euro);

33.7. darbaspēka izmaksas (pētniecības un attīstības izdevumu apjoms, euro);

33.8. jaunradītās tehnoloģijas (skaits);

33.9. jaunradītie produkti (skaits);

33.10. jaunradītie pakalpojumi (skaits);

33.11. atbalstīto komersantu skaits (skaits);

33.12. radītie rūpnieciskā īpašuma objekti – patents un patentu pieteikumi (skaits);

33.13. radītie rūpnieciskā īpašuma objekti – licences līgumi (skaits);

33.14. radītie rūpnieciskā īpašuma objekti – augu šķirne (skaits);

33.15. radītie rūpnieciskā īpašuma objekti – reģistrēts dizainparaugs (skaits);

33.16. radītie rūpnieciskā īpašuma objekti – pusvadītāja izstrādājums vai tā pieteikums (skaits);

33.17. radītie rūpnieciskā īpašuma objekti – preču zīme (ieskaitot kolektīvās zīmes) un sertifikācijas zīme (skaits);

33.18. fundamentālie pētījumi (pētniecības un attīstības izdevumu apjoms, euro);

33.19. iesaistītais zinātniskais personāls (skaits):

33.19.1. zinātniskais personāls – jaunie zinātnieki (skaits);

33.19.2. zinātniskais personāls – maģistranti (skaits);

33.19.3. zinātniskais personāls – doktoranti un doktora grāda pretendenti (skaits);

33.20. zinātniskais personāls (pilna laika ekvivalents):

33.20.1. zinātniskais personāls – jaunie zinātnieki (pilna laika ekvivalents);

33.20.2. zinātniskais personāls – maģistranti (pilna laika ekvivalents);

33.20.3. zinātniskais personāls – doktoranti un doktora grāda pretendenti (pilna laika ekvivalents);

33.21. zinātnes tehniskais personāls (skaits):

33.21.1. zinātnes tehniskais personāls – jaunie zinātnieki (skaits);

33.21.2. zinātnes tehniskais personāls – maģistranti (skaits);

33.21.3. zinātnes tehniskais personāls – doktoranti un doktora grāda pretendenti (skaits);

33.22. iesaistītais zinātnes tehniskais personāls (pilna laika ekvivalents):

33.22.1. zinātnes tehniskais personāls – jaunie zinātnieki (pilna laika ekvivalents);

33.22.2. zinātnes tehniskais personāls – maģistranti (pilna laika ekvivalents);

33.22.3. zinātnes tehniskais personāls – doktoranti un doktora grāda pretendenti (pilna laika ekvivalents);

33.23. publikācijas WoS un SCOPUS, tai skaitā sadarbībā ar nozari (skaits).

34. Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 33. punktā minēto informāciju, papildus norādot gala labuma guvēja reģistrācijas numuru, iesniedz vadības informācijas sistēmā kopā ar maksājuma pieprasījumu vai 10 darbdienu laikā pēc atbildīgās iestādes pieprasījuma saņemšanas.

IV. Inovāciju vaučeru atbalsta nodrošināšana komersantiem un atbalsta nodrošināšana augsti kvalificētu darbinieku piesaistei jaunuzņēmumiem

35. Aktivitātes mērķa grupa ir sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti, tai skaitā jaunuzņēmumi.

(MK 20.02.2024. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

36. Šo noteikumu 20.8. un 20.12. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir atbalstāmas šādas gala labuma guvēja darbības, kas sniedz ieguldījumu RIS3 stratēģijas mērķu sasniegšanā:

36.1. tehniski ekonomiskā priekšizpēte;

36.2. rūpnieciskie pētījumi;

36.3. eksperimentālā izstrāde;

36.4. produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde;

36.5. rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana;

36.6. jauna produkta vai tehnoloģijas sertificēšanas un testēšanas pakalpojumi;

36.7. augsti kvalificētu darbinieku piesaiste konkrētu pētniecisku aktivitāšu, tehnoloģisku problēmu risināšanai vai jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju izstrādei;

36.8. dizainera pakalpojums jauna produkta un procesa inovāciju ieviešanai komersantam, kas ietver klienta (lietotāja) pieredzes un esošās situācijas izpēti un apzināšanu un problēmu identificēšanu, risinājumu radīšanu, to prototipēšanu, prototipu testēšanu, kā arī risinājumu ieviešanu un uzlabošanu, balstoties uz klienta (lietotāja) sniegto atgriezenisko saiti.

37. Šo noteikumu 36.1., 36.2., 36.3., 36.4., 36.5., 36.6. un 36.8. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai finansējuma saņēmējs izsniedz komersantam inovāciju vaučeru. Inovāciju vaučerā tiek norādīts tā numurs, derīguma termiņš, summa, inovāciju vaučera izmantošanas mērķis un komersants, kam tas izsniegts. Finansējuma saņēmējs izstrādā kārtību, kādā komersantam tiek izsniegts inovāciju vaučers, un kārtību, kādā tiek nodrošināta inovāciju vaučera aprite un izmantošanas uzraudzība.

38. Šo noteikumu 36.7. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmas atbilstoši atbildīgās iestādes apstiprinātajai vienkāršoto izmaksu metodikai, kas saskaņota ar vadošo iestādi.

39. Atbalsts komersantam inovāciju vaučera projektam (izņemot komersantu, kuram finansējumu piešķir saskaņā ar normatīvajiem aktiem jaunuzņēmumu darbības atbalsta jomā) šo noteikumu 36.7. apakšpunktā minētajai darbībai ir attiecināms, ievērojot šādas prasības:

39.1. komersants var piesaistīt ne vairāk kā trīs augstas kvalifikācijas darbiniekus, kuri atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:

39.1.1. darbiniekam ir atbilstoša augstākā izglītība – vismaz maģistra grāds vai tam pielīdzināma (tai skaitā ārvalstīs iegūta) izglītība dabaszinātnēs, matemātikā, informācijas tehnoloģijās, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, ražošanā un pārstrādē, kā arī dizainā atbilstoši normatīvajiem aktiem par Latvijas izglītības klasifikāciju;

39.1.2. darbiniekam ir vismaz triju gadu profesionālā pieredze specialitātē vai jomā, kurā attiecīgo darbinieku plāno nodarbināt;

39.2. piesaistītais darbinieks nav cita komersanta valdes loceklis, kā arī netiek nodarbināts pie cita komersanta ne uz darba līguma, ne uzņēmuma līguma pamata;

39.3. piesaistītajam darbiniekam tiek nodrošināta darba alga, kas ir lielāka nekā vidējā darba alga valstī (salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu);

39.4. piesaistītais darbinieks nav tiešās valsts pārvaldes iestādes vai pašvaldības iestādes darbinieks;

39.5. piesaistītais darbinieks nav valsts civildienesta ierēdnis;

39.6. piesaistītais darbinieks pēdējos trīs gadus nav strādājis pie komersanta un tā saistīto personu grupā.

40. Atbalsts komersantam, kuram finansējumu piešķir saskaņā ar normatīvajiem aktiem jaunuzņēmumu darbības atbalsta jomā, šo noteikumu 36.7. apakšpunktā minētajai darbībai ir attiecināms, ievērojot šādas prasības:

40.1. komersants var piesaistīt augstas kvalifikācijas darbiniekus, kuri atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:

40.1.1. darbiniekam ir atbilstoša augstākā izglītība – vismaz maģistra grāds vai tam pielīdzināma (tai skaitā ārvalstīs iegūta) izglītība dabaszinātnēs, matemātikā, informācijas tehnoloģijās, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, ražošanā un pārstrādē, kā arī dizainā atbilstoši normatīvajiem aktiem par Latvijas izglītības klasifikāciju;

40.1.2. darbiniekam ir vismaz triju gadu profesionālā pieredze specialitātē vai jomā, kurā attiecīgo darbinieku plāno nodarbināt;

40.2. piesaistītajam darbiniekam tiek nodrošināta darba alga, kas ir lielāka nekā vidējā darba alga valstī (salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu);

40.3. komersants vai cits komersants par piesaistīto darbinieku atbalsta periodā vienlaikus nesaņem Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā minēto atbalstu.

41. Šo noteikumu 36.1., 36.2., 36.3. un 36.4. apakšpunktā minēto darbību izmaksas ir attiecināmas, ja tās nodrošina pētniecības organizācija, kura atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

41.1. pētniecības organizācija ir Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta augstskola, kas ir atvasināta publiska persona, šīs augstskolas aģentūra vai augstskolas struktūrvienība vai arī zinātniskais institūts, kas ir atvasināta publiska persona;

41.2. pētniecības organizācija ir reģistrēta citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valsts vai Šveices Konfederācijas pētniecības organizāciju reģistrā;

41.3. pētniecības organizācija ir reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā, un tai saskaņā ar pēdējo Izglītības un zinātnes ministrijas veikto Latvijas zinātnes starptautisko izvērtējumu ir piešķirts vērtējums 3, 4 vai 5.

42. Šo noteikumu 36.5. apakšpunktā minētās darbības izmaksas komersantiem ir attiecināmas, ja tās nodrošina Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā:

42.1. reģistrētas institūcijas, kuru kompetencē ietilpst šo noteikumu 2.8. apakšpunktā minēto rūpnieciskā īpašuma tiesību objektu reģistrācija;

42.2. nacionālā līmenī atzīti patentpilnvarnieki.

43. Šo noteikumu 36.6. apakšpunktā minētās darbības izmaksas komersantiem ir attiecināmas, ja tās nodrošina Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrētas nacionālo akreditācijas biroju akreditētās:

43.1. produktu sertificēšanas institūcijas;

43.2. testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas.

44. Šo noteikumu 36.1., 36.4. un 36.8. apakšpunktā minēto darbību izmaksas komersantiem ir attiecināmas, ja tās nodrošina Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrēts komersants, kas atbilst finansējuma saņēmēja noteiktajiem kritērijiem.

45. Finansējuma apjoms vienam inovāciju vaučera projekta pieteikumam:

45.1. nepārsniedz 5000 euro šo noteikumu 36.1., 36.2., 36.3. un 36.4. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai, ja finansējums tiek piešķirts kā vienreizējs atbalsta pasākums;

45.2. nepārsniedz 25 000 euro šo noteikumu 36.1., 36.2., 36.3., 36.4., 36.5., 36.6. un 36.7. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai, izņemot šo noteikumu 45.1. apakšpunktā minēto gadījumu;

45.3. nepārsniedz 5000 euro šo noteikumu 36.8. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai.

46. Šo noteikumu 45. punktā minētajos gadījumos vienam komersantam finansējums viena jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādei nepārsniedz 25 000 euro.

47. Atbalstāmo darbību maksimālais īstenošanas termiņš:

47.1. šo noteikumu 36.1., 36.2., 36.3., 36.4., 36.5., 36.6. un 36.8. apakšpunktā minētajām darbībām inovāciju vaučera projekta ietvaros ir 12 mēneši no dienas, kad komersants ir noslēdzis līgumu ar pakalpojumu sniedzēju;

47.2. šo noteikumu 36.7. apakšpunktā minētajai darbībai inovāciju vaučera projekta ietvaros ir 12 mēneši no dienas, kad stājies spēkā lēmums par finansējuma piešķiršanu;

47.3. jaunuzņēmumiem šo noteikumu 36.7. apakšpunktā minētajai darbībai tiek noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem jaunuzņēmumu darbības atbalsta jomā.

48. Jaunuzņēmumiem finansējuma apjoms šo noteikumu 36.7. apakšpunktā minētajai darbībai tiek noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem jaunuzņēmumu darbības atbalsta jomā.

49. Katru nākamo inovāciju vaučera projektu šo noteikumu 36.1., 36.2., 36.3., 36.4., 36.5., 36.6. un 36.8. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai komersants var iesniegt, ja ir īstenots iepriekšējais apstiprinātais inovāciju vaučera projekts, pieņemts lēmums par iepriekšējā inovāciju vaučera projekta noraidīšanu vai sniegts atzinums par to, ka lēmumā par inovāciju vaučera projekta apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertie nosacījumi nav izpildīti.

50. Komersants uz inovāciju vaučera projekta finansējumu var pretendēt vairākas reizes, ja tas atbilst šo noteikumu 46. un 49. ​​​​​​​punktā minētajām prasībām.

51. Komersants var pretendēt uz finansējuma saņemšanu inovāciju vaučera projektam, ja:

51.1. jaunajam produktam vai tehnoloģijai ir pamatots pieprasījums un identificētas priekšrocības, kas spēj paaugstināt komersanta konkurētspēju un produktivitāti;

51.2. komersantam ir izstrādāts jaunu produktu vai tehnoloģiju biznesa un attīstības plāns no jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādes līdz ieviešanai ražošanā. 

52. Lēmumu par finansējuma piešķiršanu gala labuma guvējiem finansējuma saņēmējs pieņem saskaņā ar finansējuma saņēmēja izstrādātu finansējuma piešķiršanas kārtību.

53. Jaunuzņēmuma pieteikumu par šo noteikumu 36.7. apakšpunktā minētajām darbībām vērtē un lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem saskaņā ar normatīvajiem aktiem jaunuzņēmumu darbības jomā.

54. Komersants kopā ar pieteikumu finansējuma saņemšanai iesniedz apliecinājumu, ka tas projekta īstenošanas laikā un trīs gadus pēc tā atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam gada pārskatā un konsolidētajā gada pārskatā iekļaus detalizētu informāciju par pētniecības un attīstības izdevumiem, kā arī atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes noteiktajām pārskatu formām un tās noteiktajos termiņos sniegs Centrālajai statistikas pārvaldei informāciju par pētniecības un attīstības izdevumiem un inovāciju aktivitātēm.

55. Šajos noteikumos minētās inovāciju vaučera projektu izmaksas un izmaksas augsti kvalificētu darbinieku piesaistei jaunuzņēmumiem ir attiecināmas, ja šo darbību rezultāti (auditējamās vērtības) dienā, kad gala labuma guvējs iesniedz noslēguma pārskatu, ir komersanta īpašumā.

V. Atbalsta pasākumu nodrošināšana komersantiem inovāciju iepirkuma ietvaros izstrādājamiem jauniem produktiem un to komercializācijai

56. Aktivitātes mērķa grupa ir komersanti un mazas vidējas un vidējas kapitalizācijas sabiedrības.

57. Šo noteikumu 20.9. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir atbalstāmas šādas gala labuma guvēja darbības:

57.1. eksperimentālā izstrāde;

57.2. produkta vai tehnoloģijas sertificēšanas un testēšanas pakalpojumi.

58. Komersants var saņemt atbalstu šo noteikumu 57. punktā minēto darbību īstenošanai, ja tas ar pasūtītāju, kas atbilst Publisko iepirkumu likuma 1. panta 19. punktam, ir noslēdzis līgumu par iepirkuma līguma priekšmetu un par to ir publicēts paziņojums Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē. Iepirkums, kurā piedalījies komersants, ticis organizēts kā inovāciju partnerības procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 5. punktam un ievērojot Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" 2.5. apakšnodaļā "Inovācijas partnerības procedūra" noteikto kārtību.

59. Viena pieteikuma ietvaros atbalsts komersantam iepirkuma līguma priekšmeta īstenošanai nepārsniedz 50 000 euro, ievērojot atbalsta intensitāti saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831 un Komisijas regulu Nr. 651/2014. Vienlaikus tiek izpildīti šādi nosacījumi:

59.1. pasūtītājs sedz atlikušo iepirkuma līgumcenas daļu, un par to komersants iesniedz apliecinājumu finansējuma saņēmējam;

59.2. komersants finansējuma saņēmējam iesniedz iepirkuma līguma kopiju vai iepirkuma līguma norakstu, kas apliecina, ka komersantam ir tiesības iepirkuma līguma rezultātā radīto intelektuālo īpašumu, zinātību, jauno produktu vai tehnoloģiju izmantot ārpus iepirkuma līguma.

(MK 20.02.2024. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

60. Atbalstu komersantiem šo noteikumu 58. punktā minētajai darbībai sniedz, ievērojot šo noteikumu 91.3. un 91.4. apakšpunktā minēto maksimālo atbalsta intensitāti un atbalsta regulējumu, ja komersants ir sasniedzis vai līdz ar jauna atbalsta piešķiršanu pārsniegs Komisijas regulas Nr. 2023/2831 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo robežvērtību viena vienota uzņēmuma līmenī. Šajā gadījumā pārējās šo noteikumu 57. punktā minēto darbību attiecināmās izmaksas komersants sedz no saviem līdzekļiem vai iepirkuma līguma ietvaros.

(MK 20.02.2024. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

61. Atbalstu šo noteikumu 57. punktā minētajām darbībām sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831, izņemot šo noteikumu 60. punktā minēto gadījumu.

(MK 20.02.2024. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

VI. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

62. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanu plāno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, kas noslēgta starp finansējuma saņēmēju un sadarbības iestādi – Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, bet ne ilgāk kā līdz 2029. gada 31. decembrim.

63. Šajos noteikumos minētās izmaksas finansējuma saņēmējam ir attiecināmas no šo noteikumu spēkā stāšanās brīža. Ja atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831, šajos noteikumos minētās izmaksas gala labuma guvējiem ir attiecināmas no dienas, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu gala labuma guvējam. Ja atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014, šajos noteikumos minētās izmaksas gala labuma guvējiem ir attiecināmas no dienas, kad gala labuma guvējs ir iesniedzis finansējuma saņēmējam iesniegumu par projekta īstenošanu, ievērojot, ka darbus var uzsākt pēc šajos noteikumos minētā projekta iesnieguma iesniegšanas atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. pantam. Ja darbi pie projekta sākti pirms tā iesniegšanas, viss projekts nav attiecināms. Darbu sākums ir brīdis, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 23. punktam.

(MK 20.02.2024. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

64. Publiskos iepirkumus finansējuma saņēmējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru. Projekta ietvaros ir atbalstāma vides prasību un inovatīva risinājuma integrēšana preču un pakalpojuma iepirkumos.

65. Visām šo noteikumu 20. punktā minētajām darbībām, kur paredzētas izmaksas iekšzemes komandējumiem, finansējuma saņēmējam ir pienākums piemērot vadošās iestādes izstrādātās metodikas "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam īstenošanai" un "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika iekšzemes komandējumu izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai". Ārvalstu komandējuma izmaksas sedzamas projekta īstenošanas un vadības personālam un finansējuma saņēmēja darbiniekiem, kas piedalās šo noteikumu 20.6., 20.7., 20.8., 20.9., 20.11. un 20.12. apakšpunktā minētajos pasākumos vai atbalsta to organizēšanu.

66. Līgumos, kurus finansējuma saņēmējs slēdz ar piegādātājiem un pakalpojuma sniedzējiem, avansa maksājumus var paredzēt līdz 100 % no attiecīgā līguma summas atbilstoši finansējuma saņēmēja izstrādātajiem avansa apjoma noteikšanas kritērijiem.

67. Finansējuma saņēmējs nodrošina komunikācijas un vizuālās identitātes pasākumus saskaņā ar regulas 2021/1060 47. un 50. pantu un normatīvo aktu par kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām.

68. Finansējuma saņēmējs pasākuma īstenošanai piemēro vadošās un atbildīgās iestādes sagatavotās Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vienkāršoto izmaksu metodikas, kas programmas ietvaros ir attiecināmas ar to spēkā stāšanās brīdi.

69. Finansējuma saņēmējs nodrošina principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" ievērošanu finansējuma sniegšanā, lai gala labuma guvēja pieteikumā iekļautajai atbalstāmajai darbībai nav ietekmes uz visiem vides mērķiem, vērtējot gan tiešās, gan primārās netiešās sekas visā aprites ciklā, vai paredzamā ietekme ir nebūtiska.

70. Atbildīgā iestāde projekta īstenošanas starpposma un noslēguma periodā var veikt projekta ieviešanas un sasniegto rādītāju izvērtēšanu.

71. Finansējuma saņēmējs reizi gadā pēc kārtējā gada noslēguma iesniedz atbildīgajā iestādē starpposma pārskatu.

72. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā nodrošina interešu konflikta neesību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (turpmāk – regula 2018/1046), 61. panta prasībām un normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, kā arī paraksta objektivitātes, konfidencialitātes un interešu konflikta neesības apliecinājumu (1. pielikums​​​​​​).

73. Gala labuma guvēju pieteikumu izvērtēšanas procesā iesaistītie vērtēšanas komisijas locekļi, eksperti, novērotāji un finansējuma saņēmēja darbinieki paraksta objektivitātes, konfidencialitātes un interešu konflikta neesības apliecinājumu (1. pielikums), ka interešu konflikta situācijā nepiedalīsies gala labuma guvēju pieteikumu izvērtēšanā. Apliecinājumu paraksta pirms gala labuma guvēju pieteikumu izskatīšanas un vērtēšanas. Finansējuma saņēmējs apliecinājumu glabā atbilstoši regulas  2018/1046 132. pantam un šo noteikumu 87. punktam.

74. Finansējuma saņēmējam ir pienākums līdz projekta iesnieguma iesniegšanai izstrādāt iekšējās kontroles sistēmu korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumu Nr. 630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā" prasībām, kas ietver arī:

74.1. pasākumus interešu konflikta riska kontrolei atbalsta piešķiršanas procedūrā un publiskajos iepirkumos (preventīvus pasākumus un konstatēšanas pasākumus interešu konflikta riska kontrolei, tai skaitā paziņošanas procedūru, labošanas pasākumus) un informāciju par interešu konflikta novēršanu saskaņā ar regulas  2018/1046 61. pantu;

74.2. krāpšanas un korupcijas risku novēršanas mehānismus;

74.3. iekšējās informācijas aprites un komunikācijas pasākumus par interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas riska novēršanu;

74.4. ētikas kodeksu;

74.5. kārtību, kā darbiniekiem jārīkojas, ja tie vēlas ziņot par iespējamiem pārkāpumiem (tai skaitā iespējamām koruptīvām darbībām), ietverot pasākumus, lai nodrošinātu ziņotāja anonimitāti un aizsardzību;

74.6. pasākumus aizliegto vienošanos riska kontrolei;

74.7. mehānismu dubultā finansējuma novēršanai ar citiem finansēšanas avotiem, tai skaitā ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.–2027. gadam, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība" un citiem ārvalstu finanšu instrumentiem;

74.8. trauksmes celšanas sistēmu;

74.9. procedūru disciplināratbildības piemērošanai;

74.10. ziņošanas mehānismu kompetentajām iestādēm par potenciāliem administratīviem vai kriminālpārkāpumiem.

75. Komersants nevar pretendēt uz finansējuma saņemšanu, ja:

75.1. finansējuma piešķiršanas brīdī uz to ir attiecināms kāds no Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 22. pantā noteiktajiem projekta iesniedzēju izslēgšanas nosacījumiem;

75.2. tas šā pasākuma ietvaros sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis par Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanu;

75.3. tas uz atbalsta piešķiršanas brīdi atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktu, ja finansējums tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014.

76. Gala labuma guvējs iesniedz apliecinājumu, ka tas neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta "c" apakšpunktu.

77. Gala labuma guvējs pieņemto lēmumu par neatbilstību finansējuma saņemšanas nosacījumiem var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā. Ekonomikas ministrijas pieņemto lēmumu gala labuma guvējs var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

77.1 Gala labuma guvējs līdz ar projekta pieteikuma iesniegšanu apliecina, ka saņemtais atbalsts tiks vērsts uz eksporta apjoma un produktivitātes kāpināšanu gala labuma guvēja līmenī piecu gadu laikā pēc gala labuma guvēja noslēguma pārskata iesniegšanas.

(MK 20.02.2024. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

77.2 Finansējuma saņēmējs pēc gala labuma guvēja noslēguma pārskata saņemšanas un piecus gadus pēc tam pārbauda gala labuma guvēja eksporta apjoma un produktivitātes pieaugumu.

(MK 20.02.2024. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

77.3 Finansējuma saņēmējs nepiešķir gala labuma guvējam atbalstu nozarēs un darbībās, kas minētas šo noteikumu 2. pielikumā, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1058 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu 7. panta 1. punktā noteiktajās nozarēs un darbībās:

77.31. atkritumu apglabāšana un atkritumu apglabāšanas poligoni, mehāniski bioloģiskā apstrāde vai atkritumu sadedzināšana un mehāniskās bioloģiskās attīrīšanas un atkritumu sadedzināšanas iekārtas;

77.32. darbības saistībā ar fosilo kurināmo, tostarp tā pakārtota izmantošana (tai skaitā projekti elektroenerģijas vai siltuma ražošanā), un saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, izmantojot dabasgāzi;

77.33. darbības, kas saistītas ar siltumnīcefekta gāzu emisiju radīšanu;

77.34. iekārtu un to programmatūru iegāde un noma, kas saistītas ar atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārstrādi un apglabāšanu;

77.35. darbības, kas kaitē ūdensobjektu labam stāvoklim vai to labam ekoloģiskajam potenciālam, ieskaitot virszemes ūdeņus un gruntsūdeņus, vai jūras ūdeņu labam vides stāvoklim;

77.36. darbības, kas kaitē aprites ekonomikai, tostarp atkritumu rašanās novēršanai un reciklēšanai, vienā vai vairākos produktu aprites cikla posmos radot būtiskus efektivitātes trūkumus materiālu izmantošanā vai tādu dabas resursu tiešā vai netiešā izmantošanā kā neatjaunojami energoresursi, izejvielas, ūdens un zeme, tostarp produktu ilgizturības, remontējamības, modernizējamības, atkārtotas lietojamības vai reciklējamības ziņā;

77.37. darbības, kas kaitē vides piesārņojuma novēršanai un kontrolei;

77.38. darbības, kas kaitē bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzībai un atjaunošanai, ja minētā darbība kaitē ekosistēmu labam stāvoklim un izturētspējai vai dzīvotņu un sugu (tostarp Eiropas Savienības nozīmes dzīvotņu un sugu) aizsardzības statusam;

77.39. darbības saskaņā ar kvotu tirdzniecības sistēmu, lai sasniegtu prognozētās CO2 emisijas.

(MK 20.02.2024. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

77.4 Ja gala labuma guvējs vienlaikus darbojas gan kādā no atbalstāmajām nozarēm, gan kādā no šo noteikumu 2. pielikumā minētajām neatbalstāmajām nozarēm un darbībām, tas, lai saņemtu atbalstu, nodrošina šo nozaru un darbību vai izmaksu nodalīšanu.

(MK 20.02.2024. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

VII. Ar komercdarbības atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi, ja komercdarbības atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831

(Nodaļas nosaukums MK 20.02.2024. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

78. Finansējumu šo noteikumu 35. punktā minētajiem gala labuma guvējiem šo noteikumu 36. punktā minētajām darbībām un finansējumu šo noteikumu 56. punktā minētajiem gala labuma guvējiem šo noteikumu 57. punktā minētajām darbībām piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831 un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, kā arī ņemot vērā šo noteikumu 52. un 61. punktu.

(MK 20.02.2024. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

79. Sniegtais atbalsts tiek piešķirts ar finansējuma saņēmēja lēmumu vai jaunuzņēmumu darbības vērtēšanas komisijas lēmumu un ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu gala labuma guvējam. Lēmuma pieņemšanas diena ir uzskatāma par komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīdi.

80. Potenciālais gala labuma guvējs, piesakoties atbalstam šo noteikumu 31. punktā minētajā kārtībā, norāda de minimis atbalsta uzskaites sistēmā (turpmāk – sistēma) sagatavotās veidlapas identifikācijas numuru. Atbalsta sniedzējs uzskaita atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831, ievērojot normatīvajos aktos par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību noteiktās prasības.

(MK 20.02.2024. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

81. Ja komercdarbības atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831, maksimālā atbalsta intensitāte:

81.1. šo noteikumu 36.1.36.2.36.3. un 36.4. apakšpunktā minētajām darbībām, ievērojot šo noteikumu 45.1. apakšpunktā minētos nosacījumus, ir 100 % no ārpakalpojumu izmaksām;

81.2. šo noteikumu 36. punktā (izņemot 36.7. apakšpunktu) minētajām darbībām ir 85 % no izmaksām;

81.3. šo noteikumu 57.1. un 57.2. apakšpunktā minētajām darbībām, ievērojot šo noteikumu 59. punktā minētos nosacījumus, ir 50 % no ārpakalpojumu izmaksām;

81.4. šo noteikumu 36.7. apakšpunktā minētajai darbībai ir 45 %.

(MK 20.02.2024. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

82. Šo noteikumu 81. punktā minētā atbalsta intensitāte tiek piemērota izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa.

83. Finansējuma saņēmējs pirms de minimis atbalsta piešķiršanas gala labuma guvējam pārbauda, vai plānotais de minimis atbalsts kopā ar iepriekšējos trijos gados no atbalsta piešķiršanas dienas saņemto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 2023/2831 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. De minimis atbalsta apmērs tiek vērtēts viena vienota uzņēmuma līmenī.

(MK 20.02.2024. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

84. Komersants, ievērojot Komisijas regulas Nr. 2023/2831 5. panta 1. un 3. punktu, de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 2023/2831 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā. Šo noteikumu ietvaros saņemto de minimis atbalstu var apvienot ar citu de minimis atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 %.

(MK 20.02.2024. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

85. Finansējuma saņēmējs lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 2023/2831 7. panta 3. punktu un 8. pantu var pieņemt līdz minētās regulas darbības beigām.

(MK 20.02.2024. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

86. Finansējuma saņēmējs pirms de minimis atbalsta piešķiršanas pārbauda, vai gala labuma guvējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņš saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24. panta pirmo, 1.3 un 1.7 daļu ir pagarināts, sadalīts termiņos, atlikts vai atkārtoti sadalīts termiņos. Ja komersants neatbilst minētajam nosacījumam, finansējuma saņēmējs atbalstu nepiešķir.

87. Atbilstoši Komisijas regulas Nr. 2023/2831 6. panta 3. punktam informācijas pieejamību nodrošina šādā veidā:

87.1. finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no dienas, kad piešķirts pēdējais atbalsts saskaņā ar atbalsta shēmu atbilstoši Komisijas regulai Nr. 2023/2831;

87.2. gala labuma guvējs nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no finansējuma piešķiršanas brīža.

(MK 20.02.2024. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

88. Finansējuma saņēmējs nepiešķir gala labuma guvējam de minimis atbalstu, ja de minimis atbalsts ir saistīts ar kādu no Komisijas regulas Nr. 2023/2831 1. panta 1. punktā minētajām nozarēm un darbībām.

(MK 20.02.2024. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

89. Ja tiek pārkāptas komercdarbības atbalsta kontroles normas, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 2023/2831, gala labuma guvējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(MK 20.02.2024. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

90. Ja gala labuma guvējs vienlaikus darbojas gan kādā no nozarēm, kas minētas Komisijas regulas Nr. 2023/2831 1. panta 1. punkta "a", "b", "c" vai "d" apakšpunktā, gan vienā vai vairākās citās nozarēs, uz kurām attiecas šīs regulas darbības joma, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 2023/2831 1. panta 2. punktu, nodrošinot, ka darbības nozarēs, kuras ir izslēgtas no šīs regulas darbības jomas, negūst labumu no de minimis atbalsta, ko piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2023/2831.

(MK 20.02.2024. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

VIII. Ar komercdarbības atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi, ja komercdarbības atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014

91. Atbalstu komersantiem sniedz:

91.1. šo noteikumu 36.1., 36.2. un 36.3. apakšpunktā minētajām darbībām – saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 25. pantu;

91.2. šo noteikumu 36.5. apakšpunktā minētajai darbībai – saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 28. pantu;

91.3. šo noteikumu 57.1. apakšpunktā minētajai darbībai – saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 25. panta 2. punkta "c" apakšpunktu;

91.4. šo noteikumu 57.2. apakšpunktā minētajai darbībai – saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 28. panta 2. punkta "c" apakšpunktu.

92. Šo noteikumu 91.3. un 91.4. apakšpunktā minētais atbalsts tiek piešķirts ar finansējuma saņēmēja lēmumu un ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu komersantam. Lēmuma pieņemšanas diena ir uzskatāma par komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīdi.

93. Maksimālā atbalsta intensitāte atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 25. panta 5. punkta "b", "c" un "d" apakšpunktam, 6. punkta "a" apakšpunktam un 7. punktam:

93.1. šo noteikumu 36.1. un 36.2. apakšpunktā minētajām darbībām sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem ir 70 %, vidējiem komersantiem – 60 %;

93.2. šo noteikumu 36.3. un 57.1. apakšpunktā minētajai darbībai sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem ir 45 %, vidējiem komersantiem – 35 % un šo noteikumu 57.1. apakšpunktā minētajai darbībai lielajiem komersantiem – 25 %.

94. Maksimālā atbalsta intensitāte atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 28. panta 3. punktam šo noteikumu 36.5. un 57.2. apakšpunktā minētajām darbībām sīkajiem (mikro), mazajiem, vidējiem komersantiem ir 50 %.

(MK 20.02.2024. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

95. Maksimālā atbalsta intensitāte atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 18. panta 2. punktam šo noteikumu 36.8. apakšpunktā minētajām darbībām sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem ir 50 %.

96. Šo noteikumu 93., 94. un 95. punktā minētā atbalsta intensitāte tiek piemērota ārpakalpojuma izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa.

97. Finansējumu šo noteikumu 36.1. apakšpunktā minētajām darbībām sniedz atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 25. panta 3. un 4. punktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām.

98. Finansējumu šo noteikumu 36.2.36.3. un 57.1. apakšpunktā minētajām darbībām sniedz atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 25. panta 3. punktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām.

99. Finansējumu šo noteikumu 36.5. apakšpunktā minētajām darbībām sniedz atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 28. panta 2. punkta "a" apakšpunktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām.

100. Atbalstu, kas sniegts citā atbalsta programmā vai individuālajā projektā, vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām var apvienot, nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kas noteikta šo noteikumu 93., 94. un 95. punktā. Visas attiecināmās izmaksas, kas pārsniedz Komisijas regulā Nr. 651/2014 noteikto maksimāli pieļaujamo intensitāti, atbalsta saņēmējs sedz no līdzekļiem, kas nav saistīti ar jebkādu valsts atbalstu, tai skaitā de minimis atbalstu.

101. Šo noteikumu 57.1. un 57.2. apakšpunktā minētās darbības var uzsākt no brīža, kad gala labuma guvējs ir iesniedzis finansējuma saņēmējam iesniegumu par projekta īstenošanu, ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā minētos nosacījumus par stimulējošo ietekmi. Darbu uzsākšana atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 23. punktā minētajai definīcijai.

102. Ja pēc komercdarbības atbalsta piešķiršanas finansējuma saņēmējs konstatē, ka netika ievērota šo noteikumu 101. punktā minētā prasība par stimulējošo ietekmi, projekta īstenošanai piešķirtais publiskais finansējums uzskatāms par nelikumīgu komercdarbības atbalstu.

103. Ja šo noteikumu 20.3., 20.6., 20.7. un 20.11. apakšpunktā minētais pasākums ir brīvas piekļuves pasākums, kas veicina tā dalībnieku (gala labuma guvēju) vispārējo zināšanu pilnveidi, nav konstatējams atbalsts saimnieciskās darbības veikšanai, dalība tajā nekvalificējas kā komercdarbības atbalsts un šo noteikumu VII un VIII nodaļā minētie komercdarbības atbalsta kontroles regulējumi gala labuma guvējiem netiek piemēroti.

104. Ja šo noteikumu 20.3., 20.6., 20.7. un 20.11. apakšpunktā minētais pasākums ir brīvas piekļuves pasākums, kas veicina tā dalībnieku (gala labuma guvēju) vispārējo zināšanu pilnveidi, nav konstatējams atbalsts saimnieciskās darbības veikšanai, dalība tajā nekvalificējas kā komercdarbības atbalsts un šo noteikumu 77.378. un 88. punktā minētais komercdarbības atbalsta kontroles regulējums gala labuma guvējiem netiek piemērots.

(MK 20.02.2024. noteikumu Nr. 102 redakcijā)

105. Finansējuma saņēmējs lēmumu par atbalsta piešķiršanu var pieņemt saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 58. panta 4. punktu un 59. pantu.

106. Finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no dienas, kad piešķirts pēdējais atbalsts saskaņā ar atbalsta shēmu, un gala labuma guvējs nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no atbalsta piešķiršanas dienas, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. panta 1. punktam.

107. Finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas publicēšanas un pieejamības nosacījumu izpildi atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktam.

108. Komersantam atbalstu nepiešķir, ja tas atbilst kādai no Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktā vai 3. punkta "c", "d" vai "e" apakšpunktā minētajām nozarēm, ja iestājas kāds no Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 5. punktā minētajiem nosacījumiem vai ja uz komersantu attiecas neizpildīts līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktam.

109. Finansējuma saņēmējs pirms atbalsta piešķiršanas, kas sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014, pārbauda, vai gala labuma guvējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņš saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24. panta pirmo, 1.3 un 1.7 daļu ir pagarināts, sadalīts termiņos, atlikts vai atkārtoti sadalīts termiņos. Ja komersants neatbilst minētajam nosacījumam, finansējuma saņēmējs atbalstu nepiešķir.

110. Ja tiek pārkāptas komercdarbības atbalsta kontroles normas, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 651/2014, komercdarbības atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

111. Šo noteikumu 110. punktā minētajā gadījumā finansējuma saņēmējs no komercdarbības atbalsta saņēmēja saņemto nelikumīgo valsts atbalstu ieskaita valsts budžetā.

112. Ja potenciālais gala labuma guvējs plāno komercdarbības atbalsta kumulāciju atbilstoši šo noteikumu 84. vai 100. punktam, potenciālais gala labuma guvējs iesniedz atbalsta sniedzējam visu informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu, piemēroto intensitāti un plānoto vai piešķirto atbalsta summu. Finansējuma sniedzējs pirms lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu izskata minētos dokumentus un pārliecinās par kumulācijas normu korektu izpildi.

Ministru prezidente E. Siliņa

Ekonomikas ministrs V. Valainis
1. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. novembra
noteikumiem Nr. 644
Objektivitātes, konfidencialitātes un interešu konflikta neesības apliecinājums

Es, (vārds, uzvārds), apliecinu, ka piekrītu piedalīties Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" gala labuma guvēju pieteikumu vērtēšanā.

 

Apliecinu, ka neesmu saistīts(-a) ar gala labuma guvēju likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē un Regulas (ES) Nr. 2018/1046 61. panta izpratnē un neesmu piedalījies(-usies) vērtējamo gala labuma guvēju pieteikumu sagatavošanā, kā arī nav tādu apstākļu, kuru dēļ es varētu pārkāpt Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistītajai personai normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus un kuru dēļ ir pamats uzskatīt, ka esmu ieinteresēts(-a) konkrēta gala labuma guvēja pieteikuma apstiprināšanā vai noraidīšanā. Ar parakstu apliecinu interešu konflikta neesību.

 

Nav tādu iemeslu, tai skaitā tādu, kas saistīti ar ģimeni, emocionālām saitēm, politisko vai nacionālo piederību, ekonomiskām interesēm vai jebkādām citām tiešām vai netiešām personīgām interesēm, kas varētu apšaubīt manu neatkarību un objektivitāti lēmuma pieņemšanas procesā.

 

Nekavējoties informēšu gala labuma guvēju pieteikumu komisijas priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja vietnieku, ja radīsies apstākļi, kas varētu apšaubīt manu objektivitāti un neatkarību lēmuma pieņemšanas procesā.

 

Izskatot saņemtos gala labuma guvēju pieteikumus, savus pienākumus veikšu atbildīgi un profesionāli, kā arī sniegšu objektīvus atzinumus.

 

Apņemos neizpaust trešajām personām jebkādu informāciju, kas man kļuvusi zināma vai pieejama, vērtējot gala labuma guvēju pieteikumus, kā arī apņemos lietot pieejamo informāciju un dokumentus tikai projektu vērtēšanai un lēmuma pieņemšanai par tiem. Apņemos nepaturēt un nenodot trešajām personām jebkādu rakstisku vai elektronisku informāciju par gala labuma guvēja pieteikumu un tā vērtējumu.

 

Es pilnībā apzinos, ka, neievērojot šajā apliecinājumā minēto, tikšu izslēgts(-a) no vērtēšanas komisijas sastāva un tikšu saukts(-a) pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

 

Datums                                                Paraksts                               Vārds, uzvārds

2. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. novembra
noteikumiem Nr. 644
Nozares un darbības, kurām nav paredzēts atbalsts

1. Tirdzniecības nozare – atbalsts nav paredzēts darbībām, kas minētas NACE 2. red. G sadaļā "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts", izņemot grupu 45.2 "Automobiļu apkope un remonts".

 

2. Finanšu starpniecības nozare – atbalsts nav paredzēts darbībām, kas minētas NACE 2. red. K sadaļā "Finanšu un apdrošināšanas darbības".

 

3. Komercpakalpojumu nozare – atbalsts nav paredzēts darbībām, kas minētas NACE 2. red. L sadaļā "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 77. nodaļā "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings".

 

4. Azartspēļu nozare – atbalsts nav paredzēts darbībām, kas minētas NACE 2. red. R sadaļā "Māksla, izklaide un atpūta" un 92. nodaļā "Azartspēles un derības".

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Atbildīgā iestāde: Ekonomikas ministrija Veids: noteikumi Numurs: 644Pieņemts: 07.11.2023.Stājas spēkā: 22.11.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 225, 21.11.2023. OP numurs: 2023/225.1
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Citi saistītie dokumenti
347446
{"selected":{"value":"27.02.2024","content":"<font class='s-1'>27.02.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.02.2024","iso_value":"2024\/02\/27","content":"<font class='s-1'>27.02.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"22.11.2023","iso_value":"2023\/11\/22","content":"<font class='s-1'>22.11.2023.-26.02.2024.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.02.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"