Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Līvānu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 6

Līvānos 2023. gada 31. augustā
Par maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā
APSTIPRINĀTI
ar Līvānu novada pašvaldības domes
2023. gada 31. augusta sēdes prot. Nr. 10 lēmumu Nr. 10-9

Precizēti ar Līvānu novada domes
2023. gada 26. oktobra sēdes prot. Nr. 13 lēmumu Nr. 13-3

Izdoti saskaņā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33. panta ceturto daļu, 36. panta sesto daļu, likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu slieksni un pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidus Līvānu novadā, pabalstu pieprasīšanas, novērtēšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību mājsaimniecībām un to personām, kurām ir tiesības saņemt šos pabalstus, to pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu mājsaimniecībām, kurām ir zemi ienākumi, lai nodrošinātu ienākumus garantētā minimālā ienākumu sliekšņa līmenī un segtu ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus, kā arī sniegt atbalstu krīzes situācijās un atbalstu atsevišķu izdevumu apmaksai.

3. Saistošajos noteikumos paredzētos pabalstus ir tiesības saņemt personām, kuru pamata deklarētā dzīvesvieta ir Līvānu novads un kuras atbilst šo noteikumu nosacījumiem.

4. Lai saņemtu pabalstus, pabalsta pieprasītājs vai viņa likumiskais pārstāvis personīgi vēršas Līvānu novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests) vai pie sociālā darbinieka Līvānu novada pagastu pārvaldēs, vai iesniedz iesniegumu elektroniski, ja tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir parakstīts ar elektronisko parakstu, pārbaudot personas identitāti, izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv) vai arī, ja klientam ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, iesniegumu var iesniegt, izmantojot klienta oficiālo elektronisko adresi, iesniedz iesniegumu, norādot vēlamās palīdzības vai pabalsta veidu.

5. Pabalstu pieprasījumus izskata, lēmumus pieņem un pabalstus izmaksā Dienests saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu nosacījumiem. Dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē klientu par pieņemto lēmumu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

6. Saņemot iesniegumu, Dienesta darbinieks elektroniski sagatavo ārējos normatīvajos aktos noteikto iztikas līdzekļu deklarāciju, pamatojoties uz personas sniegto un Dienestam pieejamo informāciju par personu no valsts un pašvaldības datu reģistriem sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā (SOPA).

7. Atbilstību trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības statusam nosaka atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma un Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu".

8. Sociālās palīdzības pabalstu pieprasītājs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī ir atbildīgs par zaudējumiem, kas pašvaldībai radušies viņa vainas dēļ vai nelikumīgas rīcības dēļ.

9. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Līvānu novadā ir 60% noapaļots līdz veseliem euro, no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī piemērojot koeficientus:

9.1. pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā – koeficientu 1;

9.2. pārējām personām mājsaimniecība – koeficientu 0,7.

II. Sociālās palīdzības pabalstu veidi

10. Pamata sociālās palīdzības pabalsta veidi:

10.1. garantētā minimālā ienākuma pabalsts;

10.2. mājokļa pabalsts.

11. Papildus sociālās palīdzības pabalsti ir:

11.1. pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai:

11.1.1. vienreizējs ģimenes pabalsts;

11.1.2. pabalsts veselības aprūpei;

11.2. pabalsts krīzes situācijā.

III. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts

12. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts sniedz materiālo atbalstu naudas izteiksmē minimālo ikdienas izdevumu apmaksai, ko saņem par trūcīgu vai maznodrošinātu atzīta persona vai mājsaimniecība un tas tiek izmaksāts naudā vienu reizi mēnesī no Dienesta budžeta līdzekļiem un tiek ieskaitīts pabalsta pieprasītāja kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā vai arī izmaksā skaidrā naudā līdz kārtējā mēneša 25. datumam.

13. GMI pabalstu piešķir Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministra kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā un izmaksā vienu reizi mēnesī.

IV. Mājokļa pabalsts

14. Mājokļa pabalsts sniedz materiālu atbalstu izdevumu, kas saistīti ar mājokļa lietošanu, apmaksai Līvānu novada teritorijā esošā mājsaimniecībā deklarētām personām vai personai. Mājokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts, izmantojot Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" vienoto formulu.

15. Pabalsta pieprasītājs Dienestā iesniedz iesniegumu mājokļa pabalsta piešķiršanai un pievieno ar mājokli saistīto izdevumu apliecinošus dokumentus par kārtējā mēneša faktiskajiem izdevumiem līdz 20. datumam.

16. Mājokļa pabalstu izmaksā vienu reizi mēnesī no Dienesta budžeta līdzekļiem, ieskaitot apsaimniekotāja vai komunālo pakalpojumu sniedzēju vai personas norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā vai izmaksā skaidrā naudā vienu reizi mēnesī.

17. Mājokļa pabalstu par cietā kurināmā iegādi piešķir vienu reizi gadā no Dienesta budžeta līdzekļiem, pēc darījumu apliecinošu dokumentu iesniegšanas Dienestā, bet ne vairāk, kā faktiskie izdevumi par cietā kurināmā iegādi, to izmaksā vienā vai vairākās reizēs kalendārā gada laikā, pabalstu ieskaita pakalpojuma sniedzēja vai pabalsta pieprasītāja kredītiestādes kontā.

V. Vienreizējs ģimenes pabalsts

18. Tiesības saņemt vienreizēju ģimenes pabalstu bērna sagatavošanai mācību gadu uzsākot izglītības iestādē, ir bērniem, no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuri apgūst obligāto pirmsskolas un pamatizglītību, ja bērni mācās Līvānu novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs vai, ja bērni mācās profesionālās izglītības iestādē.

19. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs vienam bērnam ir 36,00 euro gadā. Pabalsta izmaksa tiek veikta tekošā gada augusta un septembra mēnesī.

VI. Pabalsts veselības aprūpei

20. Pabalsts veselības aprūpei tiek piešķirts izdevumu apmaksai par ārstēšanos SIA "Līvānu slimnīca" aprūpes nodaļā. Pabalsts tiek piešķirts un apmaksāts vienu reizi gadā par ārstēšanās 3 dienām.

21. Tiesības saņemt pabalstus veselības aprūpei ir Līvānu novadā pamata dzīvesvietu deklarējušām personām, kuru mājsaimniecības ar Dienesta lēmumu atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.

22. Pabalsts tiek piešķirts pamatojoties uz Dienestā iesniegtu tekošajā gadā izdotu izdevumu apliecinošu dokumentu, kas iesniegts ne vēlāk kā 1 mēnesi pēc tā izdošanas datuma.

VII. Pabalsts mājsaimniecībai nonākušai krīzes situācijā

23. Dienests, neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus, var piešķirt mājsaimniecībai pabalstu krīzes situācijā:

23.1. līdz 100,00 euro vienai mājsaimniecībai;

23.2. līdz vienas minimālās algas apmēram vienai mājsaimniecībai;

23.3. pabalsts var tikt piešķirts lielākā apmērā ar Līvānu novada domes lēmumu līdz divām valstī noteiktajām minimālajām algām, bet nepārsniedzot faktiskos izdevumus.

24. Pabalstu piešķir, ja pieprasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās brīža, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ.

25. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kas apliecina krīzes situācijas esamību un zaudējumu apmēru, ko apliecina kompetentās institūcijas atzinums.

26. Dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu. Nosakot pabalsta apmēru, ņem vērā:

26.1. pabalsta pieprasītāja spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ievērojot krīzes situācijas izraisītās sekas;

26.2. pabalsta pieprasītāja zaudējumus, kas radušies krīzes situācijas izraisīto seku rezultātā;

26.3. pabalsta pieprasītāja apdrošināšanas atlīdzības apmēru.

VIII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

27. Dienesta pieņemtu lēmumu var apstrīdēt Līvānu novada pašvaldībā, Līvānu novada pašvaldības nolikumā noteiktā kārtībā.

28. Sociālās palīdzības pieprasītājs Līvānu novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

IX. Noslēguma jautājumi

29. Atzīt par spēku zaudējušiem Līvānu novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošos noteikumus Nr. 13 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā".

30. Šo saistošo noteikumu 23.1. apakšpunkts par mājsaimniecības pabalstu krīzes situācijā līdz 100,00 euro vienai mājsaimniecībai ir spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim.

31. Šo saistošo noteikumu 23.2. apakšpunkts par mājsaimniecības pabalstu krīzes situācijā līdz vienas minimālās algas apmēram vienai mājsaimniecībai stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.

Līvānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece G. Kraukle
Līvānu novada pašvaldības domes 2023. gada 31. augusta saistošo noteikumu Nr. 6 "Par maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā"
paskaidrojuma raksts
1. Projekta mērķis un nepieciešamības pamatojumsSaistošo noteikumu izdošanas mērķis – noteikt pamata un papildus pabalstu veidus, maznodrošinātas personas ienākumu slieksni atbilstoši minimālo ienākumu līmeņa mediānai, kuru paredz ārējo normatīvo aktu regulējums – 2023. gada 8. martā pieņemtie grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. pantā, kas stājas spēkā 2023. gada 1. jūlijā, kuros noteikts, ka: "Minimālo ienākumu sliekšņus sociālās palīdzības sniegšanai nosaka procentuālā apmērā, noapaļotus līdz veseliem euro, no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī (turpmāk – ienākumu mediāna).

Garantēto minimālo ienākumu slieksnis ir 20 procenti no ienākumu mediānas.

Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 50 procenti no ienākumu mediānas.

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 80 procentiem no ienākumu mediānas, bet ne zemāku par šā panta trešajā daļā noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni.

Minimālo ienākumu sliekšņu apmērus mājsaimniecībai aprēķina, piemērojot attiecīgajam ienākumu slieksnim šādus koeficientus: pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā – koeficientu 1;

pārējām personām mājsaimniecībā – koeficientu 0,7";

Izmaiņas minimālo ienākumu sliekšņu noteikšanā rosinātas, lai noteiktu metodoloģiski pamatotu un sociālekonomiskajai situācijai atbilstošu minimālā ienākuma līmeni personām ar zemiem un ļoti zemiem ienākumiem.

Ņemot vērā minimālo ienākumu sliekšņu sociālās palīdzības sniegšanai palielinājumu, ņemot vērā iedzīvotāju pensiju palielinājumu 2022. gadā, kā arī tai pat laikā patēriņa cenu pieaugumu gandrīz visās preču un pakalpojumu grupās, daļa iedzīvotāju, vairs nekvalificējas kā maznodrošinātas mājsaimniecības, tāpēc ir nepieciešams palielināt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. pantā "Sociālās palīdzības pabalstu veidi" (paredz, ka likumdevēja noteikto pamata pabalstu veidu uzskaitījumā iekļaujams mājokļa pabalsts, un tā aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtībā.) Līvānu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi "Par maznodrošinātās mājsaimniecības slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā" izstrādāti, lai nodrošinātu, ka tiesiskais regulējums sociālās palīdzības jomā atbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma normu prasībām.

2. Īss projekta satura izklāstsLīvānu novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos "Par maznodrošinātās mājsaimniecības slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā" noteikta vienota pamata/papildus sociālās palīdzības pabalstu izmaksas kārtība, sociālo pabalstu piešķiršanas/izmaksas un lēmumu par šo pabalstu piešķiršanu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība Līvānu novadā.
3. Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu piemērošanai nepieciešamo Līvānu novada pašvaldības finanšu līdzekļu apmērs noteikts, izvērtējot paredzamos izdevumus un plānojot Līvānu novada Sociālā dienesta gada budžetu.
4. Uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Administratīvās procedūrasSaistošie noteikumi nemaina procesuālo kārtību, kādā pēc būtības izlemjams jautājums par pamata/papildus sociālo pabalstu piešķiršanu, piemērojot sociālo palīdzību regulējošos ārējos normatīvos aktus, un pakļaujams pārbaudei to tiesiskums administratīvā procesā.
6. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiemSaistošie noteikumi tiek izstrādāti pašvaldību funkcijas – nodrošināt iedzīvotājiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kā arī iespēju saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus (Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 9. punkts), izpildei, saistošo noteikumu īstenošanā tiks iesaistīti pašvaldības Sociālā dienesta darbinieki, jauni pienākumi vai uzdevumi esošajiem darbiniekiem netiks uzlikti, netiks veidotas jaunas darba vietas.
7. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijāmSaistošo noteikumu projekts tika publicēts Līvānu novada pašvaldības mājaslapā laikā no 08.08.2023. līdz 22.08.2023.

Saņemts viens privātpersonas priekšlikums par atbilstību maznodrošinātās saimniecības statusam.

Priekšlikumu nevar attiecināt uz Saistošo noteikumu projektu, jo nosacījums par atbilstību maznodrošinātās saimniecības statusam nosaka augstākstāvoši normatīvie regulējumi.

Līvānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece G. Kraukle
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Līvānu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 6Pieņemts: 31.08.2023.Stājas spēkā: 15.11.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 221, 14.11.2023. OP numurs: 2023/221.11
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
347270
15.11.2023
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"