Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.
Līvānu novada domes saistošie noteikumi Nr. 20

Līvānos 2021. gada 16. decembrī
Līvānu novada pašvaldības nolikums
APSTIPRINĀTS
ar Līvānu novada domes
2021. gada 16. decembra
ārkārtas sēdes prot. Nr. 19 lēmumu Nr. 19-13

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu, 23., 24. pantu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka Līvānu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) pārvaldes organizāciju, domes darba organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības vietējā pārvaldē, kā arī citus Pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

2. Pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē vietējo pārvaldi Līvānu novada administratīvajā teritorijā. Pašvaldības teritorija tiek pārvaldīta nedalīti.

II. PAŠVALDĪBAS TERITORIĀLAIS IEDALĪJUMS

3. Līvānu novada teritorijā ir šāds iedalījums:

3.1. Līvānu pilsēta;

3.2. Jersikas pagasts;

3.3. Rožupes pagasts;

3.4. Rudzātu pagasts;

3.5. Sutru pagasts;

3.6. Turku pagasts;

4. Līvānu novada pašvaldības administratīvais centrs ir Līvānu pilsēta.

III. PAŠVALDĪBAS PĀRVALDES STRUKTŪRA

5. Līvānu novada iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta Pašvaldības lēmējinstitūcija – Līvānu novada dome (turpmāk – Dome), kas pieņem lēmumus, nosaka Pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā Pašvaldība nodrošina tai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda Pašvaldības budžetu. Dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par Pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu atbilstošu izlietojumu.

6. Domi veido 15 deputāti.

7. Lai nodrošinātu savu darbību un izskatītu Domes lēmumu projektus, Dome no Domes deputātiem ievēlē pastāvīgās komitejas (turpmāk – komiteja):

7.1. Finanšu komiteju deviņu locekļu sastāvā;

7.2. Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju astoņu locekļu sastāvā;

7.3. Tautsaimniecības komiteju astoņu locekļu sastāvā.

8. Pašvaldības organizatoriskās struktūras shēma tiek publicēta pašvaldības tīmekļvietnē www.livani.lv.

9. Atsevišķu Pašvaldības funkciju pildīšanai vai administratīvās teritorijas pārvaldīšanai Dome no deputātiem un Pašvaldības iedzīvotājiem, pieaicinot speciālistus, izveido šādas komisijas un valdes:

9.1. Administratīvā komisija;

9.2. Administratīvo aktu strīdu komisija;

9.3. Attīstības plānošanas komisija;

9.4. Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzības komisija;

9.5. Civilās aizsardzības komisija;

9.6. Dzīvokļu jautājumu komisija;

9.7. Interešu izglītības programmu licencēšanas komisija;

9.8. Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija;

9.9. Kultūras komisija;

9.10. Medību koordinācijas komisija;

9.11. Nekustamo īpašumu un zemes lietu komisija;

9.12. Pedagoģiski medicīniskā komisija;

9.13. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija;

9.14. Sporta komisija;

9.15. Vides uzraudzības un kārtības komisija;

9.16. Jersikas pagasta valde;

9.17. Rožupes pagasta valde;

9.18. Rudzātu pagasta valde;

9.19. Sutru pagasta valde;

9.20. Turku pagasta valde.

10. Komisiju un valžu darbu reglamentē Domes apstiprināti nolikumi, kuros nosaka komisijas skaitlisko sastāvu, kompetenci, uzraudzību un kontroli. Komisiju un valžu sastāvu apstiprina ar Domes lēmumiem.

11. Par trīs pēc kārtas neattaisnotiem komisijas vai valdes sēžu kavējumiem vai vismaz piecu sēžu neattaisnotiem kavējumiem gada laikā komisijas vai valdes priekšsēdētājs var ierosināt Domei izslēgt attiecīgo komisijas vai valdes locekli no komisijas vai valdes sastāva.

12. Dome ir izveidojusi šādas Pašvaldības iestādes:

12.1. Pašvaldības iestāde "Līvānu novada pašvaldības administrācija", kurā ir izveidotas šādas struktūrvienības:

12.1.1. Personāla vadības un administratīvā nodaļa;

12.1.2. Sabiedrisko attiecību nodaļa;

12.1.3. Finanšu nodaļa;

12.1.4. Uzskaites nodaļa;

12.1.5. Plānošanas un attīstības nodaļa;

12.1.6. Informācijas tehnoloģiju nodaļa;

12.1.7. Būvniecības un infrastruktūras nodaļa;

12.1.8. Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļa;

12.1.9. Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļa;

12.1.10. Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa;

12.1.11. Jersikas pagasta pārvalde;

12.1.12. Rožupes pagasta pārvalde;

12.1.13. Rudzātu pagasta pārvalde;

12.1.14. Sutru pagasta pārvalde;

12.1.15. Turku pagasta pārvalde.

12.2. Pašvaldības iestāde "Līvānu novada Sociālais dienests";

12.3. Pašvaldības iestāde "Līvānu novada Bāriņtiesa";

12.4. Pašvaldības iestāde "Līvānu novada Būvvalde";

12.5. Pašvaldības iestāde "Līvānu novada Izglītības pārvalde", kuras pārraudzībā atrodas šādas pašvaldības iestādes:

12.5.1. Pašvaldības iestāde "Līvānu 1. vidusskola";

12.5.2. Pašvaldības iestāde "Līvānu 2. vidusskola";

12.5.3. Pašvaldības iestāde "Rudzātu vidusskola";

12.5.4. Pašvaldības iestāde "Rožupes pamatskola";

12.5.5. Pašvaldības iestāde "Jaunsilavas pamatskola";

12.5.6. Pašvaldības iestāde "Jersikas pamatskola";

12.5.7. Pašvaldības iestāde "Rudzātu speciālā pamatskola";

12.5.8. Pašvaldības iestāde "Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola";

12.5.9. Pašvaldības iestāde "Līvānu Bērnu un jauniešu centrs";

12.5.10. Pašvaldības iestāde "Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skola";

12.5.11. Pašvaldības iestāde "Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķīši"".

12.6. Pašvaldības iestāde "Sociālās aprūpes centrs "Rožlejas"";

12.7. Pašvaldības iestāde "Līvānu novada Kultūras, tūrisma un sporta pārvalde", kuras pārraudzībā atrodas:

12.7.1. Pašvaldības iestāde "Līvānu novada Kultūras centrs", kurā ir izveidotas šādas struktūrvienības:

12.7.1.1. Rožupes kultūras nams;

12.7.1.2. Turku saieta nams;

12.7.1.3. Sutru kultūras nams;

12.7.1.4. Jersikas tautas nams;

12.7.1.5. Rudzātu saieta nams.

12.7.2. Pašvaldības iestāde "Līvānu novada Centrālā bibliotēka", kurā ir izveidotas šādas struktūrvienības:

12.7.2.1. Rožupes bibliotēka;

12.7.2.2. Jaunsilavu bibliotēka;

12.7.2.3. Jersikas bibliotēka;

12.7.2.4. Turku pagasta bibliotēka;

12.7.2.5. Rudzātu bibliotēka;

12.7.2.6. Sutru bibliotēka;

12.7.2.7. Rīta bibliotēka.

12.7.3. Pašvaldības iestāde "Līvānu stikla un amatniecības centrs";

12.8. Pašvaldības iestāde "Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrs";

12.9. Pašvaldības iestāde "Līvānu novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "Kvartāls"";

12.10. Līvānu novada Vēlēšanu komisija.

13. Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

13.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība";

13.2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Līvānu siltums";

13.3. Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Līvānu slimnīca";

13.4. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija".

14. Pašvaldība ir biedrs šādās biedrībās:

14.1. Biedrība "Latgales reģiona attīstības aģentūra";

14.2. Biedrība "Latvijas pilsētu savienība";

14.3. Biedrība "Latvijas Pašvaldību savienība";

14.4. Biedrība "Preiļu rajona partnerība";

14.5. Biedrība "Līvānu basketbola klubs";

14.6. Biedrība "Daugavas Savienība";

14.7. Biedrība "Latvijas sporta veterānu (senioru) savienība";

14.8. Biedrība "Latgales reģiona tūrisma asociācija "Ezerzeme"";

14.9. Biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība";

14.10. Biedrība "Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija";

14.11. Biedrība "Latvijas Galda tenisa federācija".

15. Pašvaldības iestāžu pienākumi un tiesības tiek noteiktas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un iestāžu nolikumiem, kurus apstiprina Dome.

16. Atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē darba tiesiskās attiecības pašvaldības iestādes ir atzīstamas par darba devējiem.

17. Pašvaldības centrālās administrācijas funkciju izpildi nodrošina Līvānu novada pašvaldības iestāde "Līvānu novada pašvaldības administrācija" (turpmāk – Pašvaldības administrācija). Pašvaldības administrācija nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī Pašvaldības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un citus Domes apstiprinātā Pašvaldības administrācijas nolikumā noteiktos uzdevumus. Pašvaldības administrāciju vada iestādes vadītājs.

18. Pašvaldības administrācija nodrošina vienotu grāmatvedības uzskaites kārtošanu visām Līvānu novada pašvaldības iestādēm, veicot centralizētu grāmatvedības uzskaiti.

19. Pašvaldības darbinieku, kurš veic komisiju un valžu tehnisko apkalpošanu, nosaka ar Pašvaldības administrācijas vadītāja vai pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.

20. Pašvaldības administrācija pilda Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centra funkcijas Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316.

21. Domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, deputātu, Pašvaldības izpilddirektora un viņa vietnieka, Pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu un citu pašvaldības amatpersonu atlīdzība tiek noteikta atbilstoši normatīvajiem aktiem par pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību. Dome apstiprina Pašvaldības iestāžu amatu sarakstus un noteiktās mēneša darba algas.

IV. DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKA UN PAŠVALDĪBAS IZPILDDIREKTORA, PAŠVALDĪBAS IZPILDDIREKTORA VIETNIEKA PILNVARAS

22. Domes priekšsēdētāju un Domes priekšsēdētāja vietnieku, atklāti un vārdiski balsojot ar vēlēšanu zīmēm, ievēlē no Domes deputātiem uz Domes pilnvaru laiku.

23. Domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks.

24. Domes priekšsēdētāja un Domes priekšsēdētāja vietnieka amats ir algots.

25. Domes darbu vada Domes priekšsēdētājs, kurš pilnvaras iegūst ar ievēlēšanas brīdi. Domes priekšsēdētājs:

25.1. pilda likumā noteiktos pienākumus;

25.2. popularizē Līvānu novadu kā perspektīvu reģionālās attīstības centru Latgales, Latvijas un ārvalstu mērogā;

25.3. vada Domes sēdes un Domes darbu, koordinē jautājumu izskatīšanu komitejās;

25.4. vada Domes Finanšu komiteju;

25.5. pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti, citām pašvaldībām un jebkuru citu personu;

25.6. izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus;

25.7. koordinē deputātu, Pašvaldības administrācijas un pašvaldības institūciju darbību;

25.8. ierosina jautājumu izskatīšanu Domē, komitejās, komisijās un valdēs;

25.9. izveido ar savu rīkojumu darba grupas, konsultatīvās komisijas;

25.10. atver un slēdz kontus kredītiestādēs;

25.11. izskata Domē saņemto korespondenci un izdara rezolūcijas;

25.12. nosaka finanšu līdzekļu ekonomijas pasākumus pašvaldības iestādēm;

25.13. paraksta maksājuma uzdevumus, rēķinus, izdara rezolūcijas par apmaksu;

25.14. pieņem lēmumus par tiesvedības procesu ierosināšanu un procesuālo tiesību īstenošanu;

25.15. veic biedra/dibinātāja funkcijas biedrībās un nodibinājumos, kurās Pašvaldība ir biedrs/dibinātājs vai pilnvaro šīs funkcijas veikt domes priekšsēdētāja vietniekam vai citam Pašvaldības darbiniekam;

25.16. koordinē sadarbību ar pašvaldības sadraudzības pilsētām un ārvalstu partneriem;

25.17. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, Domes lēmumos, šajā nolikumā un citos normatīvajos aktos.

26. Domes priekšsēdētāja vietnieks:

26.1. Nolikuma noteiktajā kārtībā pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus Domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā;

26.2. Domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā vada Finanšu komitejas vai Domes sēdes;

26.3. bez papildus pilnvarojuma paraksta līgumus un citus dokumentus;

26.4. veic ar Domes lēmumiem noteiktos uzdevumus;

26.5. darbojas Domes pretkorupcijas jomā;

26.6. paraksta maksājuma uzdevumus, rēķinus, izdara rezolūcijas par apmaksu;

26.7. pilda citus ar normatīvajiem aktiem un domes lēmumiem noteiktos uzdevumus;

26.8. var tikt ievēlēts par Domes pastāvīgo komiteju vai komisiju priekšsēdētāju.

27. Rīkojumus attiecībā uz Domes priekšsēdētāja vietnieku izdod un paraksta Domes priekšsēdētājs, bet rīkojumus attiecībā uz Domes priekšsēdētāju izdod un paraksta Domes priekšsēdētāja vietnieks.

28. Pēc Domes priekšsēdētāja priekšlikuma Dome ieceļ Pašvaldības izpilddirektoru atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

29. Pašvaldības izpilddirektors:

29.1. pilda likumā noteiktos pienākumus;

29.2. ir atbildīgs par Pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darbu;

29.3. organizē Domes lēmumu, saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi;

29.4. dod rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem;

29.5. organizē teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu;

29.6. veic budžeta ienākumu un izdevumu daļas izpildes kontroli;

29.7. atbild par pašvaldības centralizētās grāmatvedības uzkaiti un organizāciju;

29.8. ierosina ārējo un iekšējo normatīvo aktu un citu dokumentu izstrādi un apstiprināšanu;

29.9. slēdz darba līgumus ar iestāžu vadītājiem;

29.10. iesniedz Domei priekšlikumus par pašvaldības dalību komercsabiedrībās, biedrībās, nodibinājumos;

29.11. slēdz saimnieciskus darījumus ar juridiskām un fiziskām personām;

29.12. nodrošina pašvaldības iestāžu un komercsabiedrību darba nepārtrauktību Domes nomaiņas gadījumā;

29.13. pēc Domes priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz ziņojumus un pārskatus par pieprasītajiem jautājumiem;

29.14. pēc kārtējām Domes vēlēšanām organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam Pašvaldības Domes priekšsēdētājam;

29.15. paraksta maksājuma uzdevumus, rēķinus, izdara rezolūcijas par apmaksu;

29.16. norīko iestāžu vadītājus braucieniem uz citu apdzīvotu vietu Latvijas Republikā vai ārvalstīm darba uzdevumu izpildei un/vai mācību komandējumos;

29.17. ierosina, izskata disciplinārlietas par pašvaldības iestāžu vadītājiem, kā arī pieņem lēmumu par disciplinārsoda piemērošanu;

29.18. pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu publiska pasākuma, sapulces, gājiena vai piketa rīkošanai;

29.19. saskaņo 2. klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecību Līvānu novada pašvaldības teritorijā;

29.20. saskaņo bezpilota gaisa kuģa lidojumu Līvānu novada administratīvajā teritorijā;

29.21. pieņem lēmumu par aizliegumu atrasties uz pašvaldības teritorijā esošo publisko ūdeņu un pašvaldības valdījumā esošo ūdeņu ledus tādās vietās, kur var tikt apdraudēta personas dzīvība un veselība;

29.22. veic citus pienākumus, kas noteikti normatīvajos aktos, šajā nolikumā, Domes lēmumos un Domes priekšsēdētāja vai vietnieka rīkojumos.

30. Izpilddirektoram ir viens vietnieks.

31. Pašvaldības izpilddirektora vietnieks:

31.1. pilda Pašvaldības izpilddirektora pienākumus un īsteno tiesības Pašvaldības izpilddirektora prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā;

31.2. piedalās domes un komiteju sēdēs;

31.3. pārrauga Līvānu novada pagastu pārvalžu darbību;

31.4. veic citus uzdevums, kas noteikti ar Domes lēmumiem, Pašvaldības izpilddirektora, Domes priekšsēdētāja vai viņa vietnieka rīkojumiem.

32. Ja izpilddirektora vietnieks nevar veikt izpilddirektora pienākumus, tad Izpilddirektora pienākumus veic Pašvaldības administrācijas vadītājs.

33. Darba līgumu ar izpilddirektoru un izpilddirektora vietnieku slēdz Domes priekšsēdētājs.

V. DOMES PASTĀVĪGO KOMITEJU KOMPETENCE, TO DARBA ORGANIZĀCIJA UN NODROŠINĀJUMS

34. Katras politiskās organizācijas pārstāvju skaitu komitejās nosaka iespēju robežās proporcionāli katras politiskās organizācijas ievēlēto deputātu skaitam. Katram deputātam jābūt vismaz vienas Domes pastāvīgās komitejas loceklim.

35. Deputātam ir pienākums piedalīties komitejas, kuras sastāvā viņš ievēlēts, sēdēs.

36. Ja deputāts nevar piedalīties komitejas sēdē, viņš par to informē komitejas priekšsēdētāju ne vēlāk kā 3 stundas pirms komitejas sēdes.

37. Komitejas priekšsēdētāju, izņemot Finanšu komitejas priekšsēdētāju, no saviem locekļiem ievēlē, kā arī atbrīvo no pienākumu pildīšanas attiecīgā komiteja. Komitejas priekšsēdētājs nedrīkst būt tās Pašvaldības iestādes, Pašvaldības kapitālsabiedrības vai to struktūrvienības vadītājs, kuras darbu saskaņā ar Pašvaldības nolikumu kontrolē attiecīgā komiteja.

38. Komiteju locekļi un priekšsēdētāji par piedalīšanos komiteju sēdēs saņem atlīdzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

39. Finanšu komitejas kompetence:

39.1. izvērtēt sagatavoto pašvaldības budžeta projektu, tajā veiktos grozījumus, kā arī noteiktās prioritātes līdzekļu sadalījumā;

39.2. sniegt priekšlikumus un atzinumus par nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā un pašvaldības kustamo un nekustamo īpašumu apsaimniekošanu;

39.3. dot atzinumu par budžeta līdzekļu pieprasījumiem un budžeta projektu;

39.4. izskatīt pašvaldības gada pārskata projektu;

39.5. konceptuāli noteikt un kopīgi ar Pašvaldības administrāciju, iestādēm, citām komitejām, komisijām un darba grupām īstenot vienotu Līvānu novada pašvaldības finanšu politiku;

39.6. ierosināt saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izstrādi kompetences ietvaros.

39.7. sagatavot, virzīt un koordinēt savas kompetences jautājumu izskatīšanu Domē.

40. Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas kompetence:

40.1. izskatīt un sniegt atzinumu Finanšu komitejai par kompetencē esošo nozaru struktūrvienību budžeta līdzekļu pieprasījumiem;

40.2. izskatīt jebkuru jautājumu, kas skar sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jomas;

40.3. atbilstoši kompetencei veicināt sabiedriskās aktivitātes;

40.4. ierosināt saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izstrādi kompetences ietvaros;

40.5. sagatavot, virzīt un koordinēt savas kompetences jautājumu izskatīšanu Domē.

41. Tautsaimniecības komitejas kompetence:

41.1. izskatīt jautājumus, kas saistīti ar novada teritoriālo vienību pārvaldi;

41.2. izskatīt Līvānu novada spēkā esošo Attīstības programmu, teritorijas plānojumu, ierosināt grozījumu veikšanu;

41.3. sniegt priekšlikumus Domei par nepieciešamību piedalīties Valsts investīciju programmās un Eiropas Savienības finansētos projektos;

41.4. izskatīt un sniegt atzinumu Finanšu komitejai par kompetencē esošo nozaru struktūrvienību budžeta līdzekļu pieprasījumiem;

41.5. izskatīt jebkuru jautājumu, kas skar novada attīstību, pašvaldības īpašumus, to pārvaldību, tautsaimniecību, transporta attīstību, kā arī tirdzniecību un komercdarbību;

41.6. ierosināt saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izstrādi kompetences ietvaros;

41.7. sagatavot, virzīt un koordinēt savas kompetences jautājumu izskatīšanu Domē.

42. Jautājumi, kas jāskata Domes sēdē, pirms tam tiek skatīti pēc piekritības kādā no komitejām. Ja jautājumam nevar noteikt piekritību, to izskata Finanšu komiteja.

43. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas.

44. Komiteju sēžu norises laiku un vietu nosaka komitejas priekšsēdētājs, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju un informējot Pašvaldības administrācijas vadītāju. Komiteju sēdes nedrīkst notikt vienlaicīgi ar Domes sēdi.

45. Komitejas priekšsēdētājs sagatavo sēdes darba kārtību, sasauc un vada komitejas sēdi, kā arī pārstāv komitejas viedokli domes sēdēs, komisijās un citās institūcijās. Gadījumā, ja komitejas sēdē nepiedalās komitejas priekšsēdētājs, komitejas locekļi ar klātesošo balsu vairākumu no sava vidus ieceļ komitejas sēdes vadītāju.

46. Komiteju priekšsēdētājiem ir tiesības uz sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības.

47. Komitejas darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina komitejas tehniskais sekretārs un citi Pašvaldības administrācijas darbinieki.

48. Komiteju norises tehniskajam nodrošinājumam izmanto datortehniku un dokumentu vadības sistēmu un ja tas nav iespējams, nodrošina komitejas darbu ar citiem tehniskiem risinājumiem.

49. Par komitejas sēžu vietu, laiku un darba kārtību komitejas tehniskais sekretārs informē komitejas locekļus, ievietojot sagatavotos lēmumprojektus dokumentu vadības sistēmā un nosūtot komitejas locekļiem par to paziņojumu elektroniski uz domes deputāta e-pastu.

50. Komitejas tehniskais sekretārs nodrošina komitejas sēžu gaitas protokolēšanu, sagatavo komitejas sēžu protokolus, kārto komitejas lietvedību, veic dokumentu uzskaiti un nodrošina to saglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, veic citus uzdevumus komitejas darba tehniskai nodrošināšanai komitejas priekšsēdētāja uzdevumā.

51. Komitejas sēdes protokolu paraksta komitejas priekšsēdētājs, visi klātesošie komitejas locekļi un tehniskais sekretārs.

52. Komitejas sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no komitejas locekļiem. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komitejas sēdi. Ja uz atkārtotu komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājs par to paziņo Domei.

53. Komitejas loceklis uzskatāms par klātesošu komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, ja viņš ir reģistrējies dalībai pašvaldības dokumentu vadības sistēmā.

54. Komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja:

54.1. komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā komandējuma dēļ vai nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā veselības stāvokļa dēļ;

54.2. pašvaldības teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus.

55. Komitejas loceklis uzskatāms par klātesošu komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē dokumentu vadības sistēmā un deputāts sēdei ir reģistrējies, izmantojot dokumentu vadības sistēmu.

56. Komitejas izskata lēmumprojektus un virza tos izskatīšanai domes sēdē, balsojot dokumentu vadības sistēmā. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja (sēdes vadītāja) balss.

57. Komitejas var noturēt kopīgas sēdes (apvienoto komiteju sēdes), ja tām ir jāizskata jautājumi, kas skar vairāku komiteju kompetenci. Apvienoto komiteju sēdi vada Domes priekšsēdētājs.

VI. Domes darba reglaments

58. Domes sēdes ir kārtējās un ārkārtas. Domes sēdes notiek valsts valodā.

59. Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša pēdējā ceturtdienā plkst. 9.00. Domes priekšsēdētājs ir tiesīgs noteikt citu domes kārtējās sēdes norises laiku un vietu.

60. Dome lēmumus pieņem sēdēs. Domes sēdes ir atklātas, ja likumos nav noteikts citādi. Domes sēde notiek, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no domes deputātiem.

61. Domes sēdes darba kārtību nosaka Domes priekšsēdētājs.

62. Domes kārtējās sēdes sasauc Domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un izsludinot darba kārtību, ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms kārtējās sēdes.

63. Domes ārkārtas sēdes sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un izsludinot darba kārtību, ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.

64. Domes deputātiem par kārtējās un ārkārtas sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību tiek paziņots, nosūtot informāciju uz deputātu e-pasta adresi un īsziņas veidā uz deputāta norādīto tālruņa numuru.

65. Domes sēdēs obligāti piedalās Pašvaldības izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks, Pašvaldības administrācijas vadītājs, lēmuma projekta sagatavotāji un izpilddirektora vai pašvaldības iestāžu vadītāju norīkoti darbinieki.

66. Domes sēdes norisei izmanto datortehniku un dokumentu vadības sistēmu, kurā nodrošina elektronisku piekļuvi sēžu darba kārtībai, sēžu materiāliem un atklātu un vārdisku balsošanu. Piekļuvi dokumentu vadības sistēmai nodrošina deputātam izsniegts unikāls "Lietotāja vārds" un "Parole", kuru datus aizliegts nodot citām personām.

67. Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja:

67.1. domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā;

67.2. pašvaldības teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus.

68. Katra deputāta pienākums ir piedalīties domes sēdēs. Ja deputāts nevar ierasties uz Domes sēdi, viņam vismaz 24 stundas pirms Domes sēdes par to jāpaziņo Domes priekšsēdētājam.

69. Domes deputāts uzskatāms par klātesošu domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē dokumentu vadības sistēmā un deputāts sēdei ir reģistrējies, izmantojot dokumentu vadības sistēmu. Neatrodoties sēdes norises vietā, deputāts nevar piedalīties likumā paredzētajos gadījumos balsojumos.

70. Atklātās domes sēdēs ir atļauti video un audio ieraksti personām, kas pārstāv masu medijus un kuras video un audio ierakstus veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem.

71. Domes priekšsēdētājs:

71.1. atklāj, vada, pārtrauc un slēdz Domes sēdi;

71.2. pārliecinās par kvoruma esamību;

71.3. dod vārdu ziņotājam;

71.4. nodrošina iespēju deputātiem uzdot jautājumus ziņotājam un citiem klātesošajiem;

71.5. atklāj, vada un slēdz debates;

71.6. ierosina jautājumu nobalsošanu;

71.7. izsludina pārtraukumus sēdē;

71.8. piedāvā sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde jāturpina citā dienā;

71.9. nodod sēdes vadīšanu domes priekšsēdētāja vietniekam normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

71.10. veic citas darbības, lai nodrošinātu normatīvo aktu un šī nolikuma ievērošanu.

72. Ja Domes sēdi vada Domes priekšsēdētāja vietnieks, viņš pilda visas likumā un šajā nolikumā noteiktās Domes priekšsēdētāja funkcijas.

73. Domes priekšsēdētājam ir pienākums nodrošināt domes sēdēs kārtību. Domes priekšsēdētājs aizrāda personām, kas neievēro Domes sēdes norises kārtību. Ja Domes sēdes norises kārtību atkārtoti neievēro deputāts, aizrādījums fiksējams protokolā. Ja Domes sēdes norises kārtību atkārtoti neievēro citas personas, Domes priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt šīs personas no sēdes norises telpas.

74. Ja deputāts neievēro Domes sēdes kārtību, runājot debatēs, tad Domes priekšsēdētājs pārtrauc viņa uzstāšanos debatēs un turpmāk, apspriežot konkrēto jautājumu, viņam vairs netiek dots vārds.

75. Personas, kuras uzaicinātas piedalīties Domes sēdēs, kā arī citi pašvaldības iedzīvotāji, masu informācijas līdzekļu pārstāvji, kuri vēlas klausīties Domes sēdi, pirms Domes sēdes tiek reģistrēti protokolā.

76. Pašvaldības iedzīvotājiem un citām personām, kuras ir klāt Domes sēdē, nav tiesības piedalīties debatēs un nekādā veidā traucēt sēdes gaitu.

77. Vadot Domes sēdi, Domes priekšsēdētājam ir tiesības izteikt savu viedokli par izskatāmo jautājumu pēc debašu slēgšanas un pirms balsošanas.

78. Pēc kārtējās Domes sēdes atklāšanas Domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks sēdes sākumā sniedz īsu pārskatu par veikto darbu. Pēc pārskata deputātiem ir tiesības uzdot jautājumus un saņemt atbildes.

79. Pēc Domes priekšsēdētāja uzaicinājuma Pašvaldības izpilddirektors Domes sēdes sākumā sniedz īsu pārskatu par pieņemto lēmumu izpildes gaitu attiecīgajā periodā vai citiem jautājumiem. Ja kāds no iepriekš pieņemtajiem Domes lēmumiem nav izpildīts noteiktajā termiņā, Pašvaldības izpilddirektors sniedz informāciju, norādot, lēmuma neizpildes iemeslus.

80. Domes sēdes jautājumu apspriešanai ir šāda secība:

80.1. ziņojums;

80.2. deputātu jautājumi;

80.3. debates;

80.4. ziņotāja galavārds;

80.5. priekšsēdētāja viedoklis;

80.6. balsošana;

80.7. balsošanas rezultātu paziņošana.

81. Apspriežamos jautājumus Dome izskata izsludinātajā darba kārtībā norādītajā secībā. Šo secību var grozīt, ja par to nobalso vairākums no klātesošajiem domes deputātiem. Ārkārtas sēdes darba kārtību Dome nedrīkst grozīt.

82. Sēdēs izskatāmajiem lēmumu projektiem un citiem dokumentiem jābūt iesniegtiem valsts valodā.

83. Ja Domes sēdes darba kārtībā iekļautie jautājumi netiek izskatīti vienā sēdes dienā, sēde tiek turpināta nākošajā dienā vai dienā, par kuru vienojas deputāti. Ja Domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt deputātu kvoruma trūkuma dēļ, tad Domes priekšsēdētājs sēdi slēdz un nosaka atkārtotās sēdes norises vietu un laiku. Atkārtotā Domes sēde tiek sasaukta ne agrāk kā pēc septiņām un ne vēlāk kā pēc četrpadsmit dienām.

84. Par izskatāmajiem jautājumiem Domes sēdē ziņo attiecīgās komitejas priekšsēdētājs vai komitejas pilnvarots pārstāvis, deputāti vai atbildīgie Pašvaldības administrācijas darbinieki. Ja nepieciešams, Domes priekšsēdētājs var uzaicināt citas personas sniegt papildus vai precizējošu informāciju. Par jautājumu un debašu beigām paziņo priekšsēdētājs.

85. Ziņotājs Domes sēdē informē deputātus un uz sēdi uzaicinātās personas par izskatāmo jautājumu un saņemtajiem atzinumiem. Par izskatāmo jautājumu ziņotājam tiek dotas ne vairāk kā 15 minūtes. Ja nepieciešams, ziņojumam atvēlēto laiku var pagarināt, ja par to nobalso klātesošo deputātu vairākums. Par katru Domes sēdē izskatāmo jautājumu pēc ziņojuma deputātiem ir tiesības uzdot ziņotājam jautājumus. Ja par kādu konkrētu jautājumu uz Domes sēdi ir uzaicinātas ieinteresētās personas, tad pēc Domes priekšsēdētāja priekšlikuma tām tiek dots vārds, un tikai pēc tam Domes priekšsēdētājs atklāj debates.

86. Domes sēdē runāt var tikai tad, ja Domes priekšsēdētājs ir devis vārdu. Debatēm var pieteikties rakstveidā vai mutiski. Priekšroka uzstāties debatēs ir tam deputātam, kurš rakstiski ir pieteicies piedalīties debatēs.

87. Uzstājoties debatēs, katram runātājam tiek dotas ne vairāk kā desmit minūtes, atkārtoti – piecas minūtes. Debatēs par attiecīgo jautājumu var uzstāties ne vairāk kā divas reizes.

88. Ja par jautājumu debates netiek atklātas, deputāti pēc ziņojuma balso par attiecīgo jautājumu.

89. Visi priekšlikumi domes lēmumu projektiem ir jāiesniedz dokumentu vadības sistēmā līdz balsošanas sākumam. Ja tas nepieciešams lietas virzībai, Domes priekšsēdētājs var izlemt par mutisku priekšlikumu izskatīšanu un balsošanu par tiem, tos noformējot rakstveidā dokumentu vadības sistēmā.

90. Ja iesniegti priekšlikumi lēmuma projektā, vispirms balso par priekšlikumiem. Ja iesniegti vairāki priekšlikumi vienam lēmuma projektam, vispirms balso par priekšlikumu, kurš visvairāk atšķiras no izskatāmā lēmuma projekta.

91. Balsošana Domes sēdēs ir atklāta un vārdiska. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem deputātiem un ja likumā nav paredzēts citādi. Ja nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir noraidīts.

92. Ja atklāti balsojot deputāts ir kļūdījies, viņam par to ir jāpaziņo Domes priekšsēdētājam pirms lēmuma projekta izskatīšanas pabeigšanas, pretējā gadījumā balsojuma izmaiņas netiek ņemtas vērā.

93. Balsošana notiek dokumentu vadības sistēmā. Ja tehnisku iemeslu dēļ nav nodrošināta pieeja dokumentu vadības sistēmai, par jautājumu balso, paceļot roku. Domes sēdes vadītājs atklāj un slēdz balsojumu, un paziņo balsošanas rezultātus.

94. Par Līvānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, pašvaldības izpilddirektora, pašvaldības izpilddirektora vietnieka un pagasta pārvalžu vadītāja amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm saskaņā ar domes apstiprināto kārtību.

95. Deputāts, kurš ir piedalījies lēmuma pieņemšanā un ir balsojis pret lēmumprojektu, ir tiesīgs lūgt nofiksēt tā atšķirīgo viedokli sēdes protokolā. Rakstveida viedokļi, kuri saņemti pirms protokola parakstīšanas, ir pievienojami protokolam.

96. Pēc katras domes sēdes darba stundas tiek izsludināts 15 minūšu pārtraukums.

97. Domes sēdes gaitu protokolē. Domes sēdes ieraksta audioformātā.

98. Deputātiem ir tiesības iepazīties ar Domes sēdes protokolu un izteikt pretenzijas par to līdz protokola parakstīšanai. Ja pretenzijas netiek izteiktas, tad deputāts nevar prasīt izdarīt protokolā labojumus. Ja kāds no domes deputātiem nepiekrīt ierakstam protokolā, viņam nākamajā Domes kārtējā sēdē ir tiesības prasīt ieraksta precizēšanu.

VII. Pašvaldības lēmuma projektu sagatavošanas kārtība

99. Domes sēdē izskata Komitejās izskatītus lēmumu projektus. Atsevišķos gadījumos Domes priekšsēdētājam ir tiesības virzīt lēmumprojektu izskatīšanai Domes sēdē.

100. Deputāta sagatavotu domes lēmuma projektu, deputāts iesniedz domes priekšsēdētājam, virzības noteikšanai komitejās, izmantojot dokumentu vadības sistēmu.

101. Lēmuma projekta sagatavotājs ir atbildīgs par lēmuma projekta kvalitāti, satura atbilstību faktiskajai situācijai, tā atbilstību nozares speciālajām tiesību normām, kā arī visas nepieciešamās dokumentācijas, izziņas materiālu un pielikumu pievienošanu un reģistrēšanu dokumentu vadības sistēmā.

102. Domes lēmumu projekti tiek izstrādāti un virzīti izskatīšanai komiteju un domes sēdē saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības dokumentu aprites noteikumiem, kurus apstiprina pašvaldības izpilddirektors.

103. Domes lēmuma projektu sagatavo elektroniski un tajā norāda:

103.1. kas ir domes lēmuma projekta sagatavotājs (iesniedzējs) un kad šo domes lēmuma projektu ir sagatavojis,

103.2. kādās institūcijās domes lēmuma projekts iepriekš izskatīts,

103.3. no kādiem līdzekļiem tiek paredzēts domes lēmuma izpildes nodrošinājums, ja tā izpilde saistīta ar pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu,

103.4. kad domes lēmuma projektu vēlams izskatīt domes sēdē.

104. Gatavojot domes lēmuma projektu jāievēro, ka domes lēmuma projektā teksts sastāv no:

104.1. konstatējošās daļas – kurā īsi norāda faktiskos un tiesiskos apstākļus, lēmuma izdošanas nepieciešamību,

104.2. pamatojuma – kurā nosauc tiesību aktus, uz kuru pamata izstrādāts domes lēmuma projekts,

104.3. lemjošās daļas – kurā iespējami īsi un konkrēti norāda veicamā uzdevuma saturu, veicamā uzdevuma izpildītāju, izpildes termiņu, iepriekš izdotā lēmuma atcelšanu vai grozījumu izdarīšanu, ja jaunais lēmuma projekts ir saistīts ar kādu agrāk izdotu lēmumu un ir pretrunā ar to,

104.4. domes lēmuma pārsūdzības iespējas, ja domes lēmuma projekts ir administratīvais akts.

105. Domes lēmuma projekta tekstā nav ieteicams lietot saīsinājumus, izņemot tos, kuri atbilst valsts valodas vispārpieņemtajiem pareizrakstības noteikumiem.

106. Domes lēmuma projekta apakšējā kreisajā malā tā autors (atbildīgā amatpersona) norāda savu amata nosaukumu, vārdu, uzvārdu, lēmumprojekta izstrādāšanas datumu.

107. Administratīvo aktu projektus sagatavo kā domes lēmuma projekta pielikumu.

108. Domes lēmumu projektu tiesiskuma papildpārbaudi veic Pašvaldības administrācijas darbinieki juridiskajā jomā.

109. Domes lēmumu projektus, kuros paredzēts izmantot pašvaldības budžeta līdzekļus, vizē Pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļa.

110. Vizētos domes lēmumu projektus lēmuma projekta sagatavotājs ne vēlāk kā divas dienas pirms komitejas sēdes nodod komitejas tehniskajam sekretāram tālākai virzībai komitejas sēdē.

111. Komitejas tehniskie sekretāri pēc komiteju sēdēm vienas darba dienas laikā domes lēmumu projektus nodod Pašvaldības administrācijas Personāla vadības un administratīvajai nodaļai. Personāla vadības un administratīvā nodaļa izskatāmos domes lēmumu projektus un pievienotos materiālus ievieto dokumentu vadības sistēmā vismaz trīs dienas pirms kārtējās Domes sēdes un trīs stundas pirms ārkārtas Domes sēdes.

VIII. Līgumu noslēgšanas procedūra

112. Jebkuru līgumu, ko slēdz pašvaldība var parakstīt domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks.

113. Domes priekšsēdētājs (domes priekšsēdētāja vietnieks) vai izpilddirektors var rakstiski pilnvarot Pašvaldības administrācijas darbiniekus slēgt atsevišķus līgumus.

114. Līgumus iestādēs slēdz iestādes vadītājs budžetā paredzēto līdzekļu apmērā un saskaņā ar pašvaldībā noteikto kārtību un iestādes nolikumā paredzētās kompetences ietvaros.

115. Līgumu projekti, pirms parakstīšanas jāiesniedz vizēšanai Pašvaldības administrācijas juristam un konkrētajā jomā atbildīgajam darbiniekam.

116. Līgumu slēgšanas un saistību izpildes kontroles kārtību Līvānu novada pašvaldībā nosaka Līvānu novada pašvaldības dokumentu aprites noteikumi, kurus apstiprina pašvaldības izpilddirektors.

IX. Kārtība, kādā privātpersonas var iepazīties ar pašvaldības saistošo noteikumu projektiem, pieņemtajiem lēmumiem, noslēgtajiem līgumiem un domes sēžu protokoliem

117. Domes lēmumi un sēžu protokoli ir publiski pieejami ikvienam iedzīvotājam.

118. Ar Pašvaldības saistošajiem noteikumiem un to paskaidrojuma rakstu, tai skaitā saistošo noteikumu un to paskaidrojuma raksta projektu, Domes lēmumiem, Domes sēžu protokoliem, Domes sēžu ierakstiem audioformātā, iekšējiem normatīvajiem aktiem var iepazīties Pašvaldības oficiālajā interneta vietnē. Pašvaldības saistošos noteikumus kopā ar paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Dokumentu publicēšana tiek veikta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

119. Domes deputāti, kuri vēlas iepazīties ar Pašvaldības rīcībā esošo dokumentāciju, kas skar Pašvaldības intereses, iesniedz rakstisku iesniegumu Pašvaldības administrācijā. Pašvaldības administrācija nodrošina Domes deputāta pieprasītās dokumentācijas izsniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā. Ierobežotas pieejamības informācija deputātiem tiek izsniegta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saņemot rakstisku apliecinājumu, ka informācija netiks izpausta un tiks izlietota iesniegumā norādītajiem mērķiem.

120. Domes sēdes protokola atvasinājumus (kopija, noraksts, izraksts, dublikāts) izsniedz, Pašvaldības administrācija pamatojoties uz privātpersonas rakstisku pieprasījumu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus.

121. Ar Pašvaldības noslēgtajiem līgumiem var iepazīties iestādē, kuras glabāšanā atrodas līgums, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus.

122. Ja Pašvaldībā saņemts privātpersonas iesniegums par Pašvaldības izdotā dokumenta izsniegšanu, to sagatavo iestāde, kurā atrodas dokumenta oriģināls, un izsniedz iesniegumā norādītajā veidā.

123. Ar dokumentiem, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, var iepazīties normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

X. Iedzīvotāju pieņemšana un iesniegumu izskatīšanas kārtība

124. Pašvaldības amatpersonas veic iedzīvotāju pieņemšanu šādos laikos:

124.1. Domes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks vienu reizi nedēļā – pirmdienās no plkst. 13.00–15.00 Pašvaldības administrācijas ēkā;

124.2. Pašvaldības izpilddirektors vienu reizi nedēļā trešdienās no plkst. 13.00–16.00 Pašvaldības administrācijas ēkā;

124.3. Pašvaldības izpilddirektora vietnieks vienu reizi mēnesī katrā no Līvānu novada teritoriālo vienību pagastiem saskaņā ar apstiprināto grafiku attiecīgā pagasta pārvaldes ēkā.

125. Domes deputāti rīko iedzīvotāju pieņemšanas ne retāk kā reizi divos mēnešos, par ko informācija izliekama uz informācijas stenda Pašvaldības administrācijas ēkā un teritoriālo vienību pagastu pārvaldēs, un publicējama pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē.

126. Pašvaldības iestāžu darbinieki apmeklētājus pieņem saskaņā ar iestādes darba kārtības noteikumiem.

127. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu reģistrēšanu Pašvaldības administrācijā veic Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs. Pašvaldības iestādes reģistrē iesniegumus atbilstoši to apstiprinātajai kārtībai. Aizliegta dokumentu nodošana tālāk jebkuram pašvaldības darbiniekam vai pašvaldības institūcijai bez reģistrācijas. Iesniegumu izskatīšana Pašvaldības administrācijā un pašvaldības iestādēs notiek normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā. Kārtību, kādā notiek iesniegumu virzība Pašvaldības administrācijā un pašvaldības iestādēs nosaka Pašvaldības administrācijas un iestāžu izdoti iekšēji normatīvi akti.

128. Mutvārdos izteiktos iesniegumus, sūdzības vai priekšlikumus, ja uz tiem nav iespējams sniegt atbildi tūlīt, darbinieks, kas tos pieņem, noformē rakstveidā (norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vai uzturēšanās vietu, personas kontaktinformāciju) un ievēro tos pašus reģistrācijas un izskatīšanas noteikumus, kādi attiecas uz rakstveida iesniegumiem.

129. Ikvienai personai ir tiesības iegūt informāciju par viņa iesnieguma virzību pašvaldības institūcijās un tiesības iesniegt iesniegumam papildinājumus un precizējumus.

130. Līvānu novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu publicitātes veicināšanai Līvānu novada domes priekšsēdētāja noteiktajā kārtībā tiek izveidoti un uzturēti pašvaldības profili sociālajos tīklos.

XI. Kārtība kādā pašvaldības amatpersonas rīkojas ar pašvaldības mantu

131. Pašvaldības amatpersonas ar pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem rīkojas saskaņā ar Domes lēmumos noteikto kārtību.

132. Dome apstiprina kārtību, kādā pašvaldības amatpersonas un darbinieki rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem.

XII. Dokumentu nodošanas kārtība priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā

133. Pēc kārtējām Domes vēlēšanām un Domes priekšsēdētāja amata zaudēšanas gadījumā, Domes priekšsēdētājs nodrošina un Pašvaldības izpilddirektors organizē dokumentu un materiālo vērtību nodošanu jaunajam Domes priekšsēdētājam.

134. Divu nedēļu laikā tiek sagatavots nodošanas un pieņemšanas akts, ko paraksta pilnvaras zaudējušais Domes priekšsēdētājs, jaunais Domes priekšsēdētājs, Pašvaldības izpilddirektors un Pašvaldības administrācijas Uzskaites daļas darbinieks.

XIII. Kārtība kādā rīko publisko apspriešanu

135. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību pašvaldības autonomas kompetences jautājumos Dome visā pašvaldības teritorijā vai tās daļā, var organizēt publisku apspriešanu.

136. Par publiskās apspriešanas rīkošanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīga ierosinājuma saņemšanas Dome var lemt:

136.1. pēc ne mazāk kā 2/3 Dome deputātu iniciatīvas;

136.2. pēc ne mazāk kā 5 % pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas;

136.3. pēc pašvaldības Domes priekšsēdētāja iniciatīvas;

136.4. citos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos.

137. Iesniedzot ierosinājumu publiskās apspriešanas sarīkošanai, norāda:

137.1. tās datumu un vēlamos termiņus;

137.2. paredzamā jautājuma iespējamo formulējumu;

137.3. publiskās apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodiku;

137.4. publiskās apspriešanas lapas formu;

137.5. minimālo iedzīvotāju skaitu, kuriem jāpiedalās publiskajā apspriešana, lai publisko apspriešanu uzskatītu par notikušu;

137.6. citu informāciju, kas noteikta citos normatīvajos aktos.

XIV. Pašvaldības administrācijas izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība

138. Pašvaldības padotībā esošo institūciju un amatpersonu administratīvos aktus un faktisko rīcību apstrīd Domē, ja normatīvie akti neparedz citu apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas kārtību. Administratīvo aktu strīdu komisija sagatavo apstrīdējumu izskatīšanu Domē, kā arī uzklausa procesa dalībniekus.

139. Ja persona apstrīd administratīvo aktu un prasa atlīdzināt mantiskos zaudējumus vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, tad par to lemj Dome, pirms tam jautājumu izskatot Finanšu komitejā.

XV. Darbinieku pieņemšanas kārtība

140. Iestāžu vadītāji un iestāžu struktūrvienību vadītāji darbā tiek pieņemti pēc iekšēja vai atklāta konkursa rezultātiem. Pieņemot darbā pārējos darbiniekus, konkursa rīkošanas nepieciešamību un veidu izvērtē attiecīgās pašvaldības iestādes vadītājs. Darbinieku pieņemšanas procedūru pārējās Pašvaldības administrācijas vakantajās amata vietās Pašvaldības administrācijas vadītājs saskaņo ar domes priekšsēdētāju.

141. Iestādes vadītājs izlemj vai konkrētā gadījumā piemērot iekšēju vai atklātu konkursu. Rīkojums par iekšēja konkursa izsludināšanu nekavējoties tiek nosūtīts visām iestādēm, izmantojot vienoto dokumentu vadības sistēmu.

142. Personāla atlases kārtību Līvānu novada pašvaldības iestādēs nosaka iestāžu iekšējie normatīvie akti.

XVI. Noslēguma jautājumi

143. Atzīt par spēku zaudējušiem Līvānu novada domes 2016. gada 31. marta saistošos noteikumus Nr. 7 "Līvānu novada pašvaldības nolikums".

144. Saistošo noteikumu 12.1. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 1. martā.

145. Saistošo noteikumu 12.7. apakšpunkta norma attiecībā par pašvaldības iestādi "Līvānu novada Kultūras, tūrisma un sporta pārvalde" stājas spēkā 2022. gada 1. martā.

146. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Līvānu novada domes priekšsēdētājs A. Vaivods
Līvānu novada domes 2021. gada 16. decembra saistošo noteikumu Nr. 20 "Līvānu novada pašvaldības nolikums"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Likuma "Par pašvaldībām" 23. pantā noteikts, ka domes darba organizāciju nosaka attiecīgās pašvaldības nolikums, kas izstrādāts saskaņā ar šo likumu.

Likuma "Par pašvaldībām" 24. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikts pašvaldības teritoriālais iedalījums un pašvaldības administrācijas struktūra, domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka kompetences, domes pastāvīgo komiteju, komisiju, darba grupu un konsultatīvo komisiju darbības pamatprincipi, tāpat tiek noteikts domes un pastāvīgo komiteju darba reglaments, tiek noteikta kārtība par pašvaldības lēmuma projektu sagatavošanu, līgumu noslēgšanas procedūru. Nolikumā noteikta iedzīvotāju pieņemšanas kārtība, iesniegumu izskatīšanas un informācijas iegūšanas kārtība, kārtība kādā pašvaldības amatpersonas rīkojas ar pašvaldības manu, noteikta kārtība kādā domes priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā tiek nodoti dokumenti, noteikta kārtība kādā rīko publisko apspriešanu, noteikta administrācijas izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība, tāpat nolikumā noteikta darbinieku pieņemšanas kārtība.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes uz budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNetiek mainītas. Noteikumi tiks īstenoti esošo institūciju un cilvēkresursu ietvaros.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Līvānu novada domes priekšsēdētājs A. Vaivods
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Līvānu novada pašvaldības nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Līvānu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 20Pieņemts: 16.12.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 01.07.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 251, 29.12.2021. OP numurs: 2021/251.13
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
328816
01.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"