Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 11

2023. gada 29. jūnijā
Papildu sociālās palīdzības pabalsti Madonas novadā
APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
29.06.2023. lēmumu Nr. 413 (prot. Nr. 9, 55. p.)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
36. panta sesto daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Madonas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) papildu sociālās palīdzības pabalstus (turpmāk – pabalsts), to apmērus, piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Pabalstu piešķir mājsaimniecībai, kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu un pastāvīgi dzīvo pašvaldības administratīvajā teritorijā un atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem pabalstu piešķiršanas kritērijiem.

3. Pabalstu piešķir un izmaksā Madonas novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests), savā darbībā ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

4. Papildu sociālās palīdzības pabalsti:

4.1. pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai – materiāls atbalsts personām sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai:

4.1.1. pabalsts veselības aprūpei;

4.1.2. pabalsts bērna izglītībai;

4.2. pabalsts krīzes situācijā – operatīvi sniegts materiāls atbalsts ārēju notikumu radītu seku novēršanai vai mazināšanai.

II. PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS UN IZMAKSAS KĀRTĪBA

5. Pabalsta pieprasītājs atbilstoši deklarētās dzīvesvietas administratīvajai teritorijai Sociālajā dienestā vai Sociālā dienesta darbiniekam pagasta vai apvienības pārvaldes teritorijā iesniedz iesniegumu un citus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši pieprasītā pabalsta veidam, ja tie Sociālajam dienestam nav pieejami pašvaldības un valsts datu reģistros.

6. Pabalsta pieprasītājs, parakstot iesniegumu, Sociālajam dienestam dod atļauju iegūt, apstrādāt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai.

7. Pabalstu veselības aprūpei un pabalstu bērna izglītībai ir tiesības saņemt mājsaimniecībai, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

III. PABALSTS VESELĪBAS APRŪPEI

8. Pabalstu veselības aprūpei piešķir:

8.1. ārstēšanās izdevumu (izņemot zobārstniecības pakalpojumus) apmaksai;

8.2. medikamentu iegādes izdevumu apmaksai.

9. Pabalsta pieprasītājam papildus iesniegumam jāiesniedz ārstēšanās izdevumus un medikamentu iegādes izdevumus apliecinoši dokumenti.

10. Pabalstu piešķir atbilstoši izdevumiem, kas norādīti izdevumus apliecinošajā dokumentā, kopsummā ne vairāk kā 150 euro gadā vienai personai trūcīgā mājsaimniecībā un ne vairāk kā 200 euro gadā vienai personai maznodrošinātā mājsaimniecībā.

11. Pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no izdevumu rašanās dienas, ņemot vērā, ka izdevumi radušies periodā, kad mājsaimniecībai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

12. Pabalsta pieprasītājam pabalstu pārskaita uz kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu vai izmaksā skaidrā naudā, vai pabalsta summas apmērā apmaksā izdevumus par pakalpojumiem.

IV. PABALSTS BĒRNA IZGLĪTĪBAI

13. Pabalstu bērna izglītībai piešķir obligātās pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem vienu reizi gadā – 90 euro katram bērnam trūcīgā mājsaimniecībā un 60 euro katram bērnam maznodrošinātā mājsaimniecībā.

14. Pabalsta piešķiršanas pamats ir iesniegums.

15. Pabalsta pieprasītājam pabalstu pārskaita uz kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu vai izmaksā skaidrā naudā.

V. PABALSTS KRĪZES SITUĀCIJĀ

16. Sociālajam dienestam, neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus un materiālo stāvokli, ir tiesības piešķirt mājsaimniecībai pabalstu krīzes situācijā, ja mājsaimniecība katastrofas vai citu no mājsaimniecības gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība krīzes radītu seku novēršanai vai mazināšanai.

17. Pabalstu krīzes situācijā piešķir:

17.1. dabas vai cilvēku izraisītas katastrofas gadījumā, ja katastrofa skārusi dzīvojamo vidi, iesniedzot gadījumu apstiprinošus dokumentus, līdz divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēram;

17.2. citu ārēju notikumu gadījumos, kad saskaņā ar sociālā darbinieka atzinumu mājsaimniecībai vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, ir iztērēti savi uzkrājumi, mājsaimniecība pati saviem spēkiem nespēj pārvarēt notikuma radītās sekas, tai ir nepieciešama materiālā palīdzība, līdz vienas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēram.

18. Pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās.

19. Pabalsta pieprasītājam pabalstu pārskaita uz kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu vai izmaksā skaidrā naudā, vai pabalsta summas apmērā apmaksā izdevumus par pakalpojumiem.

VI. LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

20. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

21. Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

22. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Madonas novada pašvaldības 2021. gada 25. novembra saistošos noteikumus Nr. 18 "Sociālās palīdzības pabalsti un maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Madonas novadā".

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
Paskaidrojuma raksts
Madonas novada pašvaldības 2023. gada 29. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 11 "Papildu sociālās palīdzības pabalsti Madonas novadā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
Saistošo noteikumu mērķis un izdošanas nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi "Papildu sociālās palīdzības pabalsti Madonas novadā" (turpmāk – Saistošie noteikumi) izstrādāti ar mērķi sniegt atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām Madonas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) teritorijā, kā arī mājsaimniecībām krīzes situācijā.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk – Likums) 35. panta otrajā daļā noteikts, ka papildu sociālās palīdzības pabalsti ir pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai un pabalsts krīzes situācijā. Likuma 36. panta sestajā daļā paredzēts, ka pabalstu atsevišķu izdevumu apmaksai piešķir par trūcīgu vai maznodrošinātu atzītai mājsaimniecībai un šo pabalstu mērķus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka pašvaldība saistošajos noteikumos, un arī pabalsta krīzes situācijā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka pašvaldība saistošajos noteikumos.

Saistošajos noteikumos pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai tiek paredzēts diviem mērķiem: pabalsts veselības aprūpei un pabalsts bērna izglītībai.

Līdz šim pabalsta veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai un pabalsta bērna izglītībai apmērs, piešķiršanas un izmaksas kārtība, kā arī pabalsta krīzes situācijā piešķiršanas un izmaksas kārtība noteikta Madonas novada pašvaldības 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 18 "Sociālās palīdzības pabalsti un maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Madonas novadā" (turpmāk – saistošie noteikumi Nr. 18). Saistošajos noteikumos Nr. 18 noteikts arī maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis.

2023. gada 1. jūnijā spēku zaudē saistošo noteikumu Nr. 18 V. nodaļa Mājokļa pabalsts, kurā noteikti koeficienti mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kuras izdošanu noteica Likuma 36. panta piektā daļa, jo Likuma 36. panta piektajā daļā tiek izdarīti grozījumi, kas stājas spēkā 2023. gada 1. jūnijā, kas nepieļauj pašvaldībai tiesības noteikt koeficientu garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai mājsaimniecībai un mājsaimniecību veidus, kuriem tiek piemērots koeficients mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai.

2023. gada 1. jūlijā spēku zaudē saistošo noteikumu Nr. 18 7. punkts, kurā bija noteikts maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis.

Lai nodrošinātu ērtāku saistošo noteikumu potenciālo grozīšanu un piemērošanu, lai dotu normatīvo regulējumu saistošo noteikumu Nr. 18 noteiktajās jomās, būtu izdodami divi jauni saistošie noteikumi: saistošie noteikumi "Papildu sociālās palīdzības pabalsti Madonas novadā" un saistošie noteikumi "Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Madonas novadā".

Jaunajos saistošajos noteikumos pabalsta veselības aprūpei apmērs tiek saglabāts esošajā līmenī, bet tiek vienkāršota pabalsta piešķiršanas kārtība, paredzot pabalsta pieprasītājam iesniegt tikai iesniegumu un izdevumus apliecinošus dokumentus. Lai saņemtu pabalstu veselības aprūpei, izdevumiem par veselības aprūpi jābūt tajā periodā, kad mājsaimniecība ir bijusi atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu.

Pabalsta bērna izglītībai apmērs tiek palielināts par 15 euro.

Grozīta pabalsta krīzes situācijā piešķiršanas kārtība, paredzot tiesības pabalstu pieprasīt trīs mēnešu laikā (bija mēnesis) no krīzes situācijas rašanās brīža.

Saistošajos noteikumos paredzēts, ka ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē saistošie noteikumi Nr. 18.

Saistošo noteikumu fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu īstenošanai prognozētā aptuvenā fiskālā ietekme uz Pašvaldības budžetu ir 128 000 euro gadā. Tiks palielināts pabalsts bērna izglītībai par 15 euro, pabalstu palielinājums tiks paredzēts pašvaldības budžetā no 2023. gada budžeta nesadalītajiem līdzekļiem.

Saistošo noteikumu izpilde notiks Pašvaldības kārtējā gada budžeta ietvaros.

Saistošo noteikumu īstenošanai finansējums ik gadu tiks paredzēts Pašvaldības budžetā.

Saistošo noteikumu sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenciSociālā ietekme – Saistošie noteikumi paredz, ka Pašvaldības iedzīvotājiem tiks sniegts finansiāls atbalsts papildu sociālo pabalstu veidā, kas uzlabos Pašvaldības iedzīvotāju sociālo situāciju un dzīves kvalitāti. Iedzīvotājiem būs ērtāka pabalsta veselības aprūpei saņemšana, jo tiek samazināts iesniedzamo dokumentu daudzums. Pabalsta krīzes situācijā saņēmēji varēs iesniegumu un nepieciešamos dokumentus pabalsta saņemšanai iesniegt trīs, nevis viena mēneša laikā.

Ietekme uz vidi – nav attiecināms.

Ietekme uz iedzīvotāju veselību – Pašvaldība mazaizsargātākajām personu grupām sniegs atbalstu veselības aprūpes nodrošināšanai, kas uzlabos cilvēku veselību.

Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi Pašvaldības teritorijā – nav attiecināms. 

Ietekme uz konkurenci – Saistošajos noteikumos paredzētie pasākumi neierobežo konkurenci.

Saistošo noteikumu ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām gan attiecībā uz saimnieciskās darbības veicējiem, gan fiziskajām personām un nevalstiskā sektora organizācijām, gan budžeta finansētām institūcijāmSaistošie noteikumi neietekmē līdzšinējās administratīvās procedūras. Tāpat kā līdz šim personas, kas atbildīs Likuma 36. panta sestās daļas kritērijiem (trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības), varēs iesniegt dokumentus Pašvaldības iestādē "Madonas novada Sociālais dienests" un saņemt papildu sociālās palīdzības pabalstus.
Saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiemJauna ietekme uz pašvaldības funkcijas, kuras izpildei tiek izstrādāti šie saistošie noteikumi – Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 9. punktā noteiktā autonomā funkcija: nodrošināt iedzīvotājiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kā arī iespēju saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, netiek paredzēta.

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai tiks iesaistīti Pašvaldības esošie cilvēkresursi, nav nepieciešams veidot jaunas Pašvaldības institūcijas vai darba vietas.

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanaSaistošajos noteikumos noteiktos pabalstus administrēs Pašvaldības iestāde "Madonas novada Sociālais dienests".
Saistošo noteikumu prasību un izmaksu samērīgumu pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšanaSaistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa nodrošināšanai.
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām, saņemtais sabiedrības viedoklisAtbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajai daļai, lai informētu sabiedrību par Saistošo noteikumu projektu un dotu iespēju iedzīvotājiem izteikt viedokli, Saistošo noteikumu projekts no 2023. gada 24. maija līdz 7. jūnijam tika publicēts Pašvaldības tīmekļa vietnē www.madona.lv sadaļas "Dokumenti" apakšsadaļā "Saistošo noteikumu projekti".

No 2023. gada 24. maija līdz 7. jūnijam iedzīvotāju priekšlikumi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Papildu sociālās palīdzības pabalsti Madonas novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Madonas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 11Pieņemts: 29.06.2023.Stājas spēkā: 21.07.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 138, 20.07.2023. OP numurs: 2023/138.16
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
343936
21.07.2023
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"