Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 100

Valmierā 2023. gada 29. jūnijā (prot. Nr. 9, 7. §)
Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, līdzfinansējuma apmēru, tā saņemšanas un izlietošanas kārtību.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt nekustamo īpašumu pieslēgšanu centralizētajai un/vai kanalizācijas sistēmai.

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. Iesniedzējs – nekustamā īpašuma īpašnieks, fiziska persona. Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, iesniegumam pievieno notariālu pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt iesniedzēju;

3.2. Pieslēgums – ārējo ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklu un būvju kopums no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas līdz pakalpojuma lietotāja īpašumā vai valdījumā esošai sistēmas daļai vai ēkas ārsienai, kas nodrošinās lietotājam ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu;

3.3. Būvniecības ieceres dokumentācija – atbilstošas projektēšanas jomas būvspeciālista vai būvkomersanta izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija, kas paredzētajā kārtībā atbilstoši 09.05.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" iesniegta un akceptēta Valmieras novada Būvvaldē, un būvniecības ieceres īstenošanas kontroltāme;

3.4. Izpilddokumentācija – inženiertopogrāfiskais izpildmērījums, būvniecības izmaksas apliecinoši dokumenti;

3.5. Nekustamais īpašums – pašvaldības teritorijā esoša, ekspluatācijā nodota dzīvojamā ēka.

II. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi

4. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts nekustamā īpašuma īpašniekam fiziskai personai Pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu segšanai.

5. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ja:

5.1. nekustamais īpašums atrodas Valmieras novada administratīvajā teritorijā;

5.2. Iesniedzēja īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kura Pieslēguma būvniecībai pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, ir nostiprinātas zemesgrāmatā;

5.3. Iesniedzējam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds;

5.4. Iesniedzējam nav parādu par sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

6. Pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksās netiek atbalstītas šādas izmaksas:

6.1. ēkas iekšējās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas izbūves izmaksas;

6.2. lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecības vai pārbūves izmaksas;

6.3. esošās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas vai tās daļas pārbūves vai nojaukšanas izmaksas;

6.4. ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas izbūves izmaksas, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

III. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība un apmērs

7. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir kārtējā kalendārā gadā apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros šim mērķim pieejamā finansējuma apmērā.

8. Līdzfinansējumu piešķir:

8.1. viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts 50 % apmērā no Pieslēguma kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 1200 euro;

8.2. viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts 50 % apmērā no Pieslēguma kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 1200 euro;

8.3. ja viens nekustamais īpašums vienlaikus tiek pieslēgts gan centrālās ūdensapgādes, gan centrālās kanalizācijas sistēmai, pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts 50 % apmērā no Pieslēguma kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2400 euro.

9. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir 100 % apmērā no 8.1. un/vai 8.2. punktā norādītām Pieslēguma kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2400 euro viena nekustamā īpašuma Pieslēgumam, ja:

9.1. Iesniedzējam ir piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgās personas statuss un Iesniedzējs ir deklarēts un faktiski dzīvo nekustamā īpašumā;

9.2. Iesniedzējam ir daudzbērnu vai audžu ģimenes statuss un ģimenes locekļi ir deklarēti un faktiski dzīvo nekustamā īpašumā;

9.3. Iesniedzējs ir vienatnē dzīvojoša pensionēšanās vecumu sasniegusi persona un Iesniedzējs ir deklarēts un faktiski dzīvo nekustamā īpašumā;

9.4. Iesniedzējs ir pensionēšanās vecumu sasniegusi persona, kura dzīvo kopā ar citu pensionēšanās vecumu sasniegušu personu (personām), un Iesniedzējs ir deklarēts un faktiski dzīvo nekustamā īpašumā;

9.5. Iesniedzējs ir persona ar I vai II grupas invaliditāti vai Iesniedzējam ir nepilngadīgs bērns ar invaliditāti, un Iesniedzējs ir deklarēts un faktiski dzīvo nekustamā īpašumā.

IV. Pieteikuma iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

10. Pašvaldība pēc budžeta apstiprināšanas vietējā laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē publicē paziņojumu par kārtējā gadā apstiprināto budžetu līdzfinansējuma saņemšanai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas Pieslēguma izmaksu segšanai.

11. Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, Iesniedzējs pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus:

11.1. pieteikumu saskaņā ar saistošo noteikumu 1. pielikumu;

11.2. būvniecības ieceres dokumentāciju un būvniecības ieceres īstenošanas kontroltāmi, kas pamato līdzfinansējuma pieteikuma apmēru;

11.3. Latvijas Goda ģimenes apliecības kopiju, ja Iesniedzējam ir daudzbērnu ģimenes statuss.

12. Iesniedzot pieteikumu, līdzfinansējuma pieprasītājs dod atļauju iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par visiem ģimenes locekļiem, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu.

13. Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus Iesniedzējs iesniedz personīgi Valmieras novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros, sūtot pa pastu uz Pašvaldības juridisko adresi, nosūtot elektroniski parakstītus uz Pašvaldības e-pastu: pasts@valmierasnovads.lv vai, ja Iesniedzējam izveidota e-adrese, uz Pašvaldības e-adresi.

14. Pēc pieteikumu saņemšanas ar Pašvaldības domes lēmumu izveidota komisija 1 (viena) mēneša laikā izvērtē pieteikumu atbilstību saistošo noteikumu prasībām/ līdzfinansējuma saņemšanai un sagatavo lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atbildi Iesniedzējam par pieteikuma neatbilstību saistošo noteikumu prasībām, norādot atteikuma iemeslus.

15. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu pieņem Pašvaldības dome. Līdzfinansējumu piešķir Pieslēguma izbūvei kārtējā kalendārajā gadā pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

V. Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība un pieslēguma izveidošana

16. Pēc lēmuma pieņemšanas par līdzfinansējuma piešķiršanu Iesniedzējs tiek informēts par nepieciešamību slēgt administratīvo līgumu starp Pašvaldību un Iesniedzēju, kurā atrunāta detalizēta kārtība par līdzfinansējuma saņemšanu un izlietošanu. Administratīvais līgums noslēdzams ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par piešķirtā līdzfinansējuma apmēru.

17. Iesniedzējs organizē Pieslēguma izbūves darbus, priekšfinansējot visas nepieciešamās izmaksas. Pieslēguma izbūve jāveic atbilstoši visiem būvniecību reglamentējošiem normatīviem aktiem un ir pabeidzama ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Pieslēguma izbūves pabeigšanu apliecina:

17.1. noslēgts līgums ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu;

17.2. sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja atzinums par Pieslēguma izbūvi un Būvvaldes atzīme Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) par būvdarbu pabeigšanu;

17.3. sertificēta mērnieka veikts izpildmērījums, kas reģistrēts ADTI (augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas) datu bāzē.

18. Iesniedzējs 2 (divu) nedēļu laikā pēc Pieslēguma izbūves iesniedz Pašvaldībā visus 17. punktā minētos dokumentus un būvniecības izmaksas apliecinošus dokumentus vai to kopijas. Komisija izvērtē iesniegtos dokumentus. Pēc dokumentu atbilstības pārbaudes Pašvaldība pārskaita līdzfinansējumu Iesniedzējam domes lēmumā noteiktajā apjomā vai groza lēmumu, ja faktiskās izmaksas ir zemākas par sākotnēji apstiprinātajām/ ja faktiskais apjoms saskaņā ar izpildmērījumu ir mazāks par sākotnēji plānoto.

19. Ja ar Iesniedzēju netiek noslēgts administratīvais līgums saskaņā ar noteikumu 16. punktu, uz šo Pašvaldības budžetā paredzēto līdzfinansējumu var pretendēt kārtējā gada Iesniedzēji Pieteikumu iesniegšanas secībā.

20. Ja Pašvaldības budžeta grozījumu rezultātā līdzfinansējuma sadaļa budžetā tiek palielināta, uz šo līdzfinansējumu var pretendēt kārtējā gada Iesniedzēji Pieteikumu iesniegšanas secībā.

VI. Domes lēmuma pārsūdzēšanas un atcelšanas kārtība

21. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

22. Dome var atcelt tās iepriekš pieņemto lēmumu pēc pašas iniciatīvas, ja Iesniedzējs:

22.1. nav noslēdzis administratīvo līgumu 16. punktā norādītajā termiņā;

22.2. nav noslēdzis 17.1. punktā norādīto līgumu ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju 17. punktā norādītajā termiņā;

22.3. nav iesniedzis 17.1., 17.2. un 17.3. punktā norādītos dokumentus vai to kopijas 18. punktā norādītajā termiņā;

22.4. ir atteicies no Pieslēguma izbūves, rakstiski atsaucot iesniegto Pieteikumu.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
Pielikums
Valmieras novada pašvaldības
29.06.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 100 (prot. Nr. 9, 7. §)
"Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējumu
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai"
  
 

(fiziskas personas vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds)

  
 

(personas kods)

  
 

(deklarētā dzīvesvietas adrese)

 

/

 
 

(tālrunis)

(elektroniskā pasta adrese)

PIETEIKUMS

Valmieras novada pašvaldībai
Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads

 

Lūdzu piešķirt Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējumu metru
 

(norāda pilnus metrus ar vārdiem)

 

pieslēguma izveidošanai nekustamā īpašuma

 

(adrese, kadastra numurs)

 

Pieslēgumam pie centrālās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas (vajadzīgo pasvītrot).

Pieteikuma izmaksas un tā ieviešana:
Pieteikuma īstenošanas laiks (norādīt pilnos mēnešos, ievērojot, ka pieteikuma īstenošanas laiks nevar pārsniegt 6 (sešus) mēnešus) 
Pieteikuma iesniedzēja plānotās izmaksas (atbilstoši būvniecības ieceres īstenošanas kontroltāmei) 

Apliecinu, ka Iesniedzējs atbilst kādai no saistošajos noteikumos Nr. 100 noteiktajām grupām (atbilstošo atzīmēt): 9.1. punkts, 9.2. punkts, 9.3. punkts, 9.4. punkts, 9.5. punkts.

Pielikumā:

1. Būvniecības ieceres dokumentācija ____________ lp;

2. Būvniecības ieceres kontroltāme ____________ lp;

3. Latvijas Goda ģimenes apliecības kopija (ja attiecināms);

4. Cits dokuments (piem.pilnvara)

 

20___. gada ____.______________  
  

(iesniedzēja paraksts, atšifrējums)

Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības 2023. gada 29. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 100 "Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija 

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, līdzfinansējuma apmēru, tā saņemšanas un izlietošanas nosacījumus.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sestā daļa nosaka, ka vietējās pašvaldības dome var izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus. Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem ūdenssaimniecības pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Atbilstoši Pašvaldību likuma 5. panta pirmajai un otrajai daļai pašvaldība savas administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi īstenot iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tās nav citu institūciju kompetencē un šādu darbību neierobežo citi likumi; brīvprātīgo iniciatīvu izpildes kārtību nosaka un finansējumu nodrošina pašvaldība. Pašvaldību likuma 44. panta otrā daļa dod tiesības pašvaldībai izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzēto funkciju izpildes kārtību.

Pašvaldībai organizējot ūdenssaimniecības pakalpojumus savā administratīvajā teritorijā, nosakot kārtību līdzfinansējuma saņemšanai, tiks sekmēta nekustamo īpašumu pieslēgšanās centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība, uzlabojot dzīves kvalitāti, nodrošinot vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu paredz izdevumu daļu. Pašvaldības izdevumi, piešķirot plānoto līdzfinansējumu, 2023. gada budžeta ietvaros ir 50 000 euro. Pieaugot līdzfinansējuma saņemšanas pieteikumu skaitam, paredzama budžeta izdevumu daļas palielināšana, līdzsvarojot finansējumu citās pozīcijās.

Līdzfinansējums tiks piešķirts kārtējā kalendārajā gadā pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci Saistošie noteikumi attiecas uz sabiedrībai nozīmīgas jomas regulējumu. Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība un lietošana ir tieši un netieši saistāma ar ikviena cilvēka tiesībām dzīvot kvalitatīvā vidē, kas ietver lietišķos sociālos, ekonomiskos, dzīves un vides kvalitātes apsvērumus, objektīvo nepieciešamību nodrošināt cilvēku veselībai un videi nepieciešamo aizsardzības līmeni, dabas resursu pieejamību un ilgtspējīgu izmantošanu.

Saistošo noteikumu ietekmju vērtējums:

3.1. sociālā ietekme – paredzama tieša ietekme, jo piešķirot līdzfinansējumu, lai nekustamo īpašumu pieslēgtu pie centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas, iedzīvotājiem tiks sniegts sociāli ekonomisks atbalsts;

3.2. ietekme uz vidi – saistošo noteikumu īstenošana sekmēs vides aizsardzības prasību izpildi un vides kvalitātes nodrošināšanu, jo līdz ar pieslēgšanos pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām, tiks sekmētas pazemes un virszemes ūdens resursu aizsardzība, kā arī mazināti iespējamie vides piesārņojuma draudi, ko rada prasībām neatbilstošas vēsturiski izbūvētās decentralizētās kanalizācijas sistēmas;

3.3. ietekme uz iedzīvotāju veselību – saistošo noteikumu īstenošana uzlabos dzīves kvalitāti, sekmēs iedzīvotāju veselības aizsardzības līmeni, jo dzeramā ūdens atbilstoša kvalitāte ir viens no priekšnoteikumiem, kas ietekmē cilvēku veselību. Situācijā, kad mājsaimniecībās ūdensapgādei joprojām tiek izmantotas vēsturiski ierīkotās grodu akas (gruntsūdeņi) un tiek izmantotas arī vēsturiski izbūvētās decentralizētās kanalizācijas sistēmas, iedzīvotāji nevar būt pārliecināti, ka uzturā lieto labas kvalitātes dzeramo ūdeni, jo īpaši pilsētvidē. Vēl jo vairāk, publiski pieejamie monitoringa dati par gruntsūdeņu kvalitāti liecina, ka gruntsūdeņu kvalitāte kopumā pasliktinās;

3.4. ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – saistošie noteikumi neierobežo uzņēmējdarbības aktivitātes un konkurenci.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos privātpersonas var vērsties Pašvaldības Centrālā pārvaldē vai Pašvaldības apvienību pārvaldēs personīgi vai rakstot uz elektronisko pasta adresi: pasts@valmierasnovads.lv.

Lai saņemtu līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai pie centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas, nekustamā īpašuma īpašniekam (fiziskai personai) ir jāiesniedz pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai (saistošo noteikumu 1. pielikums), būvniecības ieceres dokumentāciju un būvniecības ieceres īstenošanas kontroltāmi, kas pamato līdzfinansējuma pieteikuma apmēru, kā arī dokumenta kopiju, kas apliecina noteikumu 12. punktā norādīto iesniedzēja statusu, proti, to atbalstāmo personu loku, kurām pašvaldības līdzfinansējums tiks piešķirts lielākā apmērā. Pieteikums un tam pievienojamie dokumenti ir jāiesniedz personīgi Valmieras novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros, vai sūtot uz pašvaldības juridisko adresi, vai iesniedzot kā dokumentu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pieteikumu viena mēneša laikā izskatīs un izvērtēs ar pašvaldības domes lēmumu izveidota komisija, kura sagatavos lēmuma projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atbildi par atteikumu, norādot atteikuma iemeslus. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu pieņems pašvaldības dome.

Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumus.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs Pašvaldībai pieejamos resursus, jo nav nepieciešama jaunu institūciju vai darba vietu izveide vai esošo institūciju kompetences paplašināšanu, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi. Attiecībā uz komisiju, kas veiks pieteikumu izskatīšanu un izvērtēšanu – komisijas izveides vispārējā kārtība noteikta 2021. gada 1. jūlija Valmieras novada pašvaldības saistošos noteikumos Nr. 1 "Valmieras novada pašvaldības nolikums" Valmieras novada pašvaldības nolikums".
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Saistošo noteikumu izpildē iesaistītas Valmieras novada Centrālās pārvaldes struktūrvienības: "Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs", "Grāmatvedības nodaļa"; "Finanšu un ekonomikas nodaļa"; Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes struktūrvienības: Īpašuma un infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļa, Dabas resursu pārvaldības nodaļa; sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji. Nav paredzēta jaunu institūciju izveide vai esošo likvidācija, reorganizācija. Izpildei nepieciešami resursi tiek paredzēti Pašvaldības budžeta ietvaros.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai. Mērķa sasniegšanai nosakot kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai; pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumus, kārtību, atbilstoši kārtējā kalendārajā gadā apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros šim mērķim pieejamā finansējuma apmērā.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Atbilstoši Pašvaldības likuma 46. panta trešajā daļā noteiktajai kārtībai saistošo noteikumu projekts publicēts Valmieras novada pašvaldības mājaslapā: www.valmierasnovads.lv, sadaļā "Sabiedrība" – "Sabiedrības līdzdalība" – "Publiskās apspriešanas" - "Saistošo noteikumu publiskās apspriešanas".

Par saistošo noteikumu projektu sabiedrības viedoklis netika saņemts.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valmieras novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 100Pieņemts: 29.06.2023.Stājas spēkā: 13.07.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 132, 12.07.2023. OP numurs: 2023/132.40
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
343627
13.07.2023
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"