Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 284

Rīgā 2023. gada 6. jūnijā (prot. Nr. 30 22. §)
Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 14. panta 4. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtību.

2. Reģionālās attīstības uzraudzība un novērtēšana ietver nepārtrauktu un sistemātisku reģionālajai attīstībai (tai skaitā teritoriju attīstībai) nozīmīgu datu vākšanu, apstrādi un reģionālās attīstības tendenču analīzi visā valsts teritorijā vai atsevišķās tās daļās.

3. Reģionālās attīstības uzraudzībai un novērtēšanai tiek izmantots Reģionālās attīstības indikatoru modulis (turpmāk – modulis). Modulis ir Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas sastāvdaļa un pieejams tīmekļvietnē www.raim.gov.lv.

4. Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas metodisko un informācijas tehnoloģiju risinājumu pilnveidošanu valsts mērogā nodrošina un koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija).

II. Reģionālās attīstības uzraudzībai un novērtēšanai nepieciešamo datu vākšanas un analīzes nodrošināšana

5. Ministrija sniedz priekšlikumus Centrālajai statistikas pārvaldei (turpmāk – pārvalde) par ministrijai, pašvaldībām un plānošanas reģioniem nepieciešamo statistikas rādītāju iekļaušanu oficiālās statistikas programmā, lai nodrošinātu reģionālās attīstības uzraudzību un novērtēšanu.

6. Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – aģentūra) katru gadu veic analītisko darbu reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas jomā. Konkrētie analītiskie uzdevumi tiek noteikti ikgadējā analītiskā darba plānā, ko aģentūra izstrādā sadarbībā ar ministriju.

7. Pašvaldības un plānošanas reģioni nodrošina reģionālās attīstības uzraudzību un novērtēšanu, izmantojot moduli kā vienu no datu avotiem teritorijas attīstības plānošanā un reģionālās attīstības uzraudzībā un novērtēšanā, pēc iespējas neveidojot atsevišķas reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas.

8. Pašvaldības un plānošanas reģioni informē ministriju par tādiem pasākumiem vai aktivitātēm, kas skar iesaistīšanos Eiropas Savienības vai citu ārvalstu atbalsta instrumentu finansētos projektos saistībā ar reģionālās attīstības uzraudzību un novērtēšanu.

9. Ministrija izstrādā un aktualizē vadlīnijas par modulim nepieciešamajām datu kopām, to struktūru un datu nodošanas kārtību (turpmāk – vadlīnijas). Ministrija vadlīnijas saskaņo ar šo noteikumu 25.1.25.2. un 25.3. apakšpunktā minētajām institūcijām un ievieto savā oficiālajā tīmekļvietnē, informējot par to šo noteikumu 25.1., 25.2. un 25.3. apakšpunktā minētās institūcijas un aģentūru.

10. Šo noteikumu 25.1.25.2. un 25.3. apakšpunktā minētās institūcijas ir tiesīgas sniegt priekšlikumus šo noteikumu 9. punktā minēto vadlīniju grozīšanai.

III. Moduļa darbība, uzturēšana, lietošana un arhivēšana

11. Moduļa funkcionālo un saturisko pilnveidošanu sadarbībā ar reģionālās attīstības uzraudzībā un novērtēšanā iesaistītajām institūcijām nosaka ministrija. Moduļa funkcionalitātes un satura pilnveidošanu nodrošina aģentūra atbilstoši ministrijas dotajam uzdevumam.

12. Moduļa, tai skaitā programmatūras un tehnisko resursu, darbību un uzturēšanu, kā arī informācijas apriti nodrošina aģentūra.

13. Datu validāciju, datu ielādes uzraudzību un apstiprināšanu, datu audita, darbības novērošanas un citas moduļa uzturēšanas funkcijas nodrošina aģentūra.

14. Modulī uzkrātās informācijas uzturēšanu, klasifikatoru un metadatu pārvaldību nodrošina aģentūra.

15. Moduļa darbības ietvaros tiek veidoti analītiskie materiāli par reģionālo attīstību.

16. Moduļa dati tiek glabāti centralizētā datubāzē. Modulis nodrošina tajā apstrādājamo datu apmaiņu automatizētā tiešsaistes datu pārraides režīmā.

17. Moduli veido publiskā daļa un autorizētā darba vide. Moduļa lietotājus un to tiesības atbilstoši normatīvajiem aktiem par reģionālās attīstības uzraudzību un novērtēšanu nosaka ministrija, izvērtējot saņemtos iesniegumus autorizētās darba vides lietotāju tiesību piešķiršanai.

18. Aģentūras uzturētie moduļa tehnoloģiskie risinājumi nodrošina piekļuvi:

18.1. kvantitatīvai informācijai par sociālekonomiskajiem rādītājiem – atbilstoši teritoriālajam iedalījumam un par konkrētu laikposmu;

18.2. kvantitatīvai informācijai par valsts budžeta un Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem – atbilstoši teritoriālajam iedalījumam un par konkrētu laikposmu;

18.3. teritoriju profiliem;

18.4. citām ministrijas noteiktajām sadaļām;

18.5. datu apmaiņai ar Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu.

19. Moduļa datu izmantošanu atbilstoši to ieguves mērķiem un sadarbību ar šo noteikumu 25.1.25.2. un 25.3. apakšpunktā minētajām institūcijām nodrošina ministrija.

20. Moduļa lietošanas noteikumus izstrādā un apstiprina ministrija.

21. Moduļa lietošanas noteikumu priekšlikumus izstrādā un lietotāju pārvaldību un atbalstu nodrošina aģentūra.

22. Moduļa lietotājiem tiek nodrošināta:

22.1. piekļuve teritoriju profiliem;

22.2. iespēja veikt teritoriju salīdzināšanu;

22.3. iespēja atlasīt datus par teritorijām pēc lietotāja izvēlētiem kritērijiem;

22.4. palīdzības un metodoloģiska rakstura informācija par moduli un tajā pieejamajiem rādītājiem;

22.5. iespēja izdrukāt un lejupielādēt apskatei pieejamo saturu, izmantojot modulī šiem mērķiem paredzēto funkcionalitāti;

22.6. iespēja sagatavot uzraudzības pārskatus par teritorijas attīstības plānošanas dokumentos iekļautajiem rezultatīvajiem rādītājiem.

23. Institūcijas, kam ir piekļuve moduļa autorizētajai darba videi, ievēro to darbībai noteiktos drošības pasākumus un neveic darbības, kas varētu bojāt autorizēto darba vidi, kā arī nenodod lietotāja rekvizītus trešajām personām.

24. Ja modulis tiek likvidēts, tā datus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodod turpmākai arhivēšanai Latvijas Nacionālajā arhīvā.

IV. Moduļa darbībā iesaistīto institūciju datu nodošana

25. Lai nodrošinātu moduļa darbību šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, datus nodrošina:

25.1. datu avotus pārzinošās institūcijas, kas atbilstoši šo noteikumu ​pielikuma datu saturam un šo noteikumu 9. punktā minētajām vadlīnijām nodod šādus datus:

25.1.1. Labklājības ministrija – par pašvaldību sniegto sociālo palīdzību un sociālo pakalpojumu sniedzēju skaitu;

25.1.2. Lauku atbalsta dienests – par Eiropas Savienības fondu projektu skaitu, saņēmēju skaitu un izmaksāto publisko finansējumu;

25.1.3. Izglītības un zinātnes ministrija – par izglītības iestādēm un izglītojamo skaitu;

25.1.4. Nodarbinātības valsts aģentūra – par bezdarba līmeni un reģistrētajiem bezdarbniekiem;

25.1.5. Uzņēmumu reģistrs – par komercreģistrā, biedrību un nodibinājumu reģistrā un Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītajiem un no šiem reģistriem izslēgtajiem subjektiem un ārvalstu personu dalību komersantos (uzņēmumos);

25.1.6. Valsts ieņēmumu dienests – par uzņēmumu ienākuma nodokli un iedzīvotāju ienākuma nodokli;

25.1.7. Valsts kase par pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumiem, pašvaldību pamatbudžeta izdevumiem un pašvaldību saistību apmēru;

25.1.8. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – par pensiju un bezdarbnieka pabalsta saņēmējiem un sociāli apdrošinātām personām;

25.1.9. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" – par valsts autoceļiem;

25.1.10. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – par iedzīvotāju skaitu uz kārtējā gada 1. janvāri un par iepriekšējā gadā dzimušo un mirušo skaitu;

25.1.11. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs – par reģistrētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem;

25.1.12. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" – par atkritumu savākšanas un izvietošanas, emisiju gaisā un ūdens izmantošanas rādītājiem;

25.2. pašvaldības un plānošanas reģioni, kas atbilstoši šo noteikumu 9. punktā minētajām vadlīnijām nodod datus atbilstoši teritoriālajam dalījumam un kas ir nepieciešami:

25.2.1. reģionālās attīstības uzraudzībai un novērtēšanai;

25.2.2. Eiropas Savienības fondu vai citu ārvalstu atbalsta instrumentu finansēto projektu novērtēšanai un uzraudzībai;

25.3. citas datu avotus pārzinošās institūcijas, ar kurām ir panākta vienošanās par datu nodošanu uz moduli;

25.4. ministrija, izmantojot Latvijas Atvērto datu portālu.

26. Šo noteikumu 25.1.25.2. un 25.3. apakšpunktā minētās institūcijas:

26.1. datus modulim nodod atbilstoši veidam, par ko panākta vienošanās ar ministriju:

26.1.1. publicējot datus Latvijas Atvērto datu portālā;

26.1.2. citā veidā saskaņā ar panākto vienošanos;

26.2. datus modulim iesniedz:

26.2.1. mašīnlasāmā formātā (CSV);

26.2.2. citā formātā, par kuru ir panākta vienošanās par datu nodošanu modulim;

26.3. atbild par modulim nodoto datu kvalitāti (tai skaitā datu saskaņotība un salīdzināmība, izmantojot vienotus klasifikatorus un identifikatorus, kā arī pieejamība un skaidrība, aprakstot un darot pieejamus metadatus).

27. Datu kopas, ko nodod šo noteikumu 25.1.25.2. un 25.3. apakšpunktā minētās institūcijas, satur vismaz šādus datu laukus:

27.1. rādītāja nosaukums;

27.2. rādītāja vērtība;

27.3. administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību klasifikatora kods;

27.4. sniegtā rādītāja vērtības datums vai gads.

28. Datu iegūšanu no šo noteikumu 25.1.25.2. un 25.3. apakšpunktā minētajām institūcijām un Latvijas Atvērto datu portāla, tai skaitā datu aktualizāciju, nodrošina aģentūra.

29. Aģentūra var izmantot šo noteikumu 25.1.25.2. un 25.3. apakšpunktā minēto institūciju datus un rādītājus, veidojot un aprēķinot atvasinātus rādītājus, kā arī ievietot tos modulī tālākai izmantošanai.

30. Aģentūra ministrijas uzdevumā modulī var ievadīt citu publiski pieejamu valsts un pašvaldību statistiku, izmantojot moduļa ievadformu.

31. Ja moduļa attīstībā ir nepieciešama pārvaldes publicētā statistika, ministrija informē pārvaldi par moduļa aktualizācijā izmantotajām Oficiālās statistikas portāla tabulām, nosūtot vēstuli uz pārvaldes oficiālo elektronisko adresi. Vēstulē norāda izmantoto statistikas tabulu kodus un virsrakstus. Pārvalde divu nedēļu laikā pirms plānotajām moduļa aktualizācijā izmantotajām statistikas tabulu izmaiņām informē par tām moduļa administratoru, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu vēstuli uz elektroniskā pasta adresi raim@vraa.gov.lv.

V. Noslēguma jautājumi

32. Valsts kase un Uzņēmumu reģistrs, sagatavojot datus par 2022. gadu, piemēro Ministru kabineta 2014. gada 1. jūlija noteikumus Nr. 367 "Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība".

33. Valsts ieņēmumu dienests, sagatavojot datus par 2022. gadu un 2023. gadu, piemēro Ministru kabineta 2014. gada 1. jūlija noteikumus Nr. 367 "Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība".

34. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2014. gada 1. jūlija noteikumus Nr. 367 "Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 143. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs M. Sprindžuks
Pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 6. jūnija
noteikumiem Nr. 284
Institūciju sniedzamie dati

1. Labklājības ministrijas dati par pašvaldību sniegto sociālo palīdzību un sociālo pakalpojumu sniedzēju skaitu:

1.1. pašvaldības budžeta izdevumi sociālajiem pakalpojumiem un sociālajai palīdzībai;

1.2. pabalstu summa garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;

1.3. personu skaits, kas saņem pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;

1.4. pabalsts krīzes situācijā – kopsumma;

1.5. personu skaits, kas saņem pabalstu krīzes situācijā;

1.6. mājsaimniecību skaits, kas saņem pabalstu krīzes situācijā;

1.7. mājokļa pabalsts – kopsumma;

1.8. personu skaits, kas saņem mājokļa pabalstu;

1.9. mājsaimniecību skaits, kas saņem mājokļa pabalstu;

1.10. trūcīgu mājsaimniecību skaits, kam konstatēta atbilstība trūcīgas mājsaimniecības statusam, bet tikai tie, kuriem piešķirts šis statuss un kas saņēmuši kaut vienu no pašvaldības pabalstiem;

1.11. trūcīgu mājsaimniecību personu skaits, kam konstatēta atbilstība trūcīgas mājsaimniecības statusam, bet tikai tie, kuriem piešķirts šis statuss un kas saņēmuši kaut vienu no pašvaldības pabalstiem;

1.12. darbinieku skaits pašvaldības institūcijās, kas sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;

1.13. pakalpojumu saņēmušo klientu skaits;

1.14. sociālo pakalpojumu sniedzēju skaits pa veidiem.

 

2. Lauku atbalsta dienesta dati par Eiropas Savienības fondu projektu skaitu, saņēmēju skaitu un izmaksāto publisko finansējumu:

2.1. ELGF (Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds) publiskais finansējums;

2.2. ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) publiskais finansējums;

2.3. EJZF (Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds) publiskais finansējums;

2.4. EJZAF (Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonds) publiskais finansējums;

2.5. projektu skaits un atbalsta saņēmēju skaits;

2.6. kopējais projektu skaits, kopējais saņēmēju skaits un kopējais izmaksātais publiskais finansējums visu fondu (ELGF, ELFLA, EJZF, EJZAF) ietvaros.

 

3. Izglītības un zinātnes ministrijas dati par izglītības iestādēm un izglītojamo skaitu:

3.1. kopējais izglītojamo skaits vispārizglītojošajās klasēs;

3.2. kopējais izglītojamo skaits pirmsskolas grupās.

 

4. Nodarbinātības valsts aģentūras dati par bezdarba līmeni un reģistrētajiem bezdarbniekiem:

4.1. reģistrētie bezdarbnieki – skaits kopā, pa dzimumiem;

4.2. reģistrētie ilgstošie bezdarbnieki – skaits kopā;

4.3. bezdarba līmenis – kopā;

4.4. reģistrētie jaunieši bezdarbnieki – skaits kopā;

4.5. reģistrētie bezdarbnieki ar invaliditāti – skaits kopā.

 

5. Uzņēmumu reģistra dati par komercreģistrā, biedrību un nodibinājumu reģistrā un Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītajiem un no šiem reģistriem izslēgtajiem subjektiem un ārvalstu personu dalību komersantos (uzņēmumos):

5.1. jaunizveidoto uzņēmumu skaits;

5.2. likvidēto uzņēmumu skaits;

5.3. kopējais uzņēmumu skaits;

5.4. reģistrēto biedrību un nodibinājumu skaits;

5.5. ārvalstu tiešo investīciju ieguldījumu kopsumma.

 

6. Valsts ieņēmumu dienesta dati par uzņēmumu ienākuma nodokli un iedzīvotāju ienākuma nodokli:

6.1. uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāju skaits un aprēķinātā nodokļa summa;

6.2. iedzīvotāju ienākuma nodoklis pēc darba devēja reģistrācijas vietas – darba devēju skaits un ieturētā nodokļa summa;

6.3. iedzīvotāju ienākuma nodoklis pēc darba ņēmēja deklarētās dzīvesvietas – darba ņēmēju skaits un ieturētā nodokļa summa.

 

7. Valsts kases dati par pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumiem, pašvaldību pamatbudžeta izdevumiem un pašvaldību saistību apmēru:

7.1. pašvaldības budžeta kopējie ieņēmumi;

7.2. pašvaldības budžeta kopējie nodokļu ieņēmumi;

7.3. pašvaldības budžeta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi;

7.5. pašvaldības budžeta nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi;

7.5. pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda;

7.6. pašvaldības budžeta kopējie izdevumi;

7.7. pašvaldības budžeta uzturēšanas izdevumi;

7.8. pašvaldības budžeta kapitālie izdevumi;

7.9. pašvaldības budžeta izdevumi atlīdzībai;

7.10. pašvaldības budžeta sociālo pabalstu izdevumi;

7.11. pašvaldības iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā;

7.12. pašvaldības pamatbudžeta izdevumi pa funkcionālajām kategorijām;

7.13. pašvaldības aizņēmumi (kopā);

7.14. pašvaldības galvojumi (kopā);

7.15. pašvaldības ilgtermiņa saistības (kopā);

7.16. pašvaldības kopējās saistības.

 

8. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras dati par pensiju un bezdarbnieka pabalsta saņēmējiem un sociāli apdrošinātām personām:

8.1. visu pensiju vidējais piešķirtais apmērs (euro);

8.2. visu pensiju saņēmēju skaits vidēji mēnesī;

8.3. vecuma pensiju vidējais piešķirtais apmērs (euro);

8.4. vecuma pensiju saņēmēju skaits vidēji mēnesī;

8.5. apgādnieka zaudējuma pensiju vidējais piešķirtais apmērs (euro);

8.6. apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmēju skaits vidēji mēnesī;

8.7. invaliditātes pensiju vidējais piešķirtais apmērs (euro);

8.8. invaliditātes pensiju saņēmēju skaits vidēji mēnesī;

8.9. izdienas pensiju vidējais piešķirtais apmērs (euro);

8.10. izdienas pensiju saņēmēju skaits vidēji mēnesī;

8.11. bezdarbnieka pabalstu vidējais izmaksājamais apmērs (euro);

8.12. bezdarbnieka pabalstu saņēmēju skaits vidēji mēnesī;

8.13. darba ņēmēju un pašnodarbināto personu skaits, par kurām gada laikā ir jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

8.14. darba ņēmēju un pašnodarbināto personu vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, no kuras jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

 

9. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" dati par valsts autoceļiem:

9.1. galveno autoceļu kopgarums;

9.2. reģionālo autoceļu kopgarums;

9.3. reģionālo autoceļu kopgarums ar grants segumu;

9.4. reģionālo autoceļu kopgarums ar melno segumu;

9.5. valsts autoceļu kopgarums;

9.6. valsts autoceļu kopgarums ar grants segumu;

9.7. valsts autoceļu kopgarums ar melno segumu;

9.8. vietējo autoceļu kopgarums;

9.9. vietējo autoceļu kopgarums ar grants segumu;

9.10. vietējo autoceļu kopgarums ar melno segumu.

 

10. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati par iedzīvotāju skaitu uz kārtējā gada 1. janvāri un par iepriekšējā gadā dzimušo un mirušo skaitu:

10.1. iedzīvotāju skaits gada sākumā – kopā, pa dzimumiem, pa vecuma grupām;

10.2. dzimušo skaits pārskata periodā – kopā, pa dzimumiem;

10.3. mirušo skaits pārskata periodā – kopā, pa dzimumiem, pa vecuma grupām.

 

11. Iekšlietu ministrijas Informācijas centra dati par reģistrētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem:

11.1. reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits;

11.2. reģistrēto smago noziedzīgo nodarījumu skaits;

11.3. reģistrēto sevišķi smago noziedzīgo nodarījumu skaits;

11.4. reģistrēto mazāk smago noziedzīgo nodarījumu skaits;

11.5. reģistrēto kriminālpārkāpumu skaits.

 

12. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" dati par atkritumu savākšanu un izvietošanu, emisiju gaisā un ūdens izmantošanu:

12.1. virszemes ūdeņos novadītais notekūdeņu apjoms;

12.2. notekūdeņu attīrīšanas iekārtu skaits;

12.3. attīrīto notekūdeņu daudzums;

12.4. no punktveida piesārņojuma avotiem ar notekūdeņiem novadītais biogēnu paliekošais piesārņojums;

12.5. no virszemes ņemšanas vietām iegūtais ūdens;

12.6. no pazemes ņemšanas vietām iegūtais ūdens;

12.7. saražoto notekūdeņu dūņu sausnas apjoms;

12.8. uzņēmumu radītais bīstamo un sadzīves (visu nebīstamo) atkritumu daudzums pašvaldībā;

12.9. savāktais sadzīves un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu daudzums, ko savācis apsaimniekotājs, kas ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 284Pieņemts: 06.06.2023.Stājas spēkā: 09.06.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 110, 08.06.2023. OP numurs: 2023/110.8
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Citi saistītie dokumenti
342450
09.06.2023
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"