Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2023. gada 6. jūnija noteikumus Nr. 284 "Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.367

Rīgā 2014.gada 1.jūlijā (prot. Nr.36 19.§)
Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma
14.panta 4. un 5.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek veikta reģionālās attīstības uzraudzība un novērtēšana, tajā skaitā to, kā šim nolūkam tiek izmantota reģionālās attīstības indikatoru moduļa (turpmāk – modulis) darbībā iesaistīto institūciju informācijas apmaiņa (datu saturs, informācijas ieguves, apstrādes, glabāšanas un izplatīšanas kārtība, datu apmaiņas kārtība starp citām valsts informācijas sistēmām), kā arī teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas un vērtību publicēšanas, analītisko ziņojumu par reģionālo attīstību sagatavošanas un publicēšanas kārtība.

2. Šo noteikumu izpratnē reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas darbība ir nepārtraukta un sistemātiska reģionālajai attīstībai nozīmīgu datu vākšana, apstrāde un reģionālo attīstības tendenču analīze par valsti kopumā vai atsevišķām tās daļām, lai iegūtu lēmumu sagatavošanai un pieņemšanai nepieciešamo informāciju, novērtētu īstenoto politiku, tajā skaitā sniedzot atbalstu atbildīgajām institūcijām attīstības plānošanas dokumentu, tiesību aktu, valsts, Eiropas Savienības un ārvalstu finanšu atbalsta pasākumu izstrādē.

3. Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas darbību nodrošina, izmantojot moduli, kas ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – ministrija) pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas – Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas sastāvdaļa:

3.1. moduļa darbībā iesaistīto institūciju informācijas apmaiņa attiecas uz datu saturu, informācijas ieguves, apstrādes, glabāšanas un izplatīšanas kārtību, kā arī datu apmaiņas kārtību starp citām valsts informācijas sistēmām;

3.2. moduļa darbības ietvaros tiek veidoti analītiskie ziņojumi par reģionālo attīstību;

3.3. moduļa dati tiek glabāti centralizētā datubāzē. Modulis nodrošina tajā apstrādājamo datu apmaiņu automatizētā tiešsaistes datu pārraides režīmā;

3.4. ja modulis tiek likvidēts, tā datus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodod turpmākai glabāšanai Latvijas Nacionālajā arhīvā.

II. Reģionālās attīstības uzraudzībā un novērtēšanā iesaistītās institūcijas un to kompetence

4. Reģionālās attīstības uzraudzību un novērtēšanu:

4.1. veic ministrija un Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – aģentūra);

4.2. ir tiesīgi veikt plānošanas reģioni un pašvaldības, atbilstoši kompetencei – valsts tiešās pārvaldes iestādes.

5. Ministrija:

5.1. nodrošina un koordinē reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas metodisko un informācijas tehnoloģiju risinājumu pilnveidošanu valsts mērogā;

5.2. sniedz priekšlikumus atbildīgajai institūcijai pašvaldību un plānošanas reģionu interesējošo statistikas rādītāju iekļaušanai Valsts statistiskās informācijas programmā, lai nodrošinātu reģionālās attīstības uzraudzību un novērtēšanu;

5.3. katru gadu sagatavo un aģentūra publicē modulī analītisko ziņojumu par Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem un uzraudzības rādītājiem Latvijas administratīvajās teritorijās. Analītiskais ziņojums ir publiski pieejams;

5.4. nodrošina moduļa datu izmantošanu atbilstoši to ieguves mērķiem, kā arī moduļa pilnveidošanu sadarbībā ar reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas darbībā iesaistītajām institūcijām.

6. Aģentūra:

6.1. nodrošina moduļa programmatūras un tehnisko resursu darbību, kā arī informācijas apriti;

6.2. nodrošina moduļa lietošanas noteikumu izstrādi un apstiprināšanu visām lietotāju grupām, kā arī nodrošina moduļa lietotāju pārvaldību un atbalstu;

6.3. nodrošina automātisku auditācijas pierakstu veidošanu par datņu pārsūtīšanas protokola (File Transfer Protocol) servera lietotāju veiktajām darbībām serverī un nodrošina auditācijas pierakstos glabāto datu autentiskumu un pieejamību moduļa datu sniedzējiem;

6.4. izmanto citu institūciju datus un rādītājus, veidojot un aprēķinot atvasinātus rādītājus, kā arī ievieto tos modulī tālākai izmantošanai;

6.5. veic analītisko darbu reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas jomā, konkrētos analītiskos uzdevumus nosakot sadarbībā ar ministriju izstrādātā un ikgadēji aktualizētā analītiskā darba plānā;

6.6. nodrošina reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas rādītāju sistēmas uzturēšanu, attīstību un rādītāju vērtību aktualizāciju;

6.7. katru gadu sagatavo un publicē modulī analītisko ziņojumu par reģionālo attīstību. Ziņojums ir publiski pieejams;

6.8. nodrošina teritorijas attīstības indeksa:

6.8.1. aprēķināšanu (katru gadu par iepriekšējo gadu) novadiem, republikas pilsētām un plānošanas reģioniem saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumā noteikto kārtību;

6.8.2. aprēķināto vērtību publicēšanu līdz attiecīgā gada 1. augustam aģentūras oficiālajā tīmekļa vietnē un modulī.

7. Pašvaldības un plānošanas reģioni:

7.1. nodrošina reģionālās attīstības uzraudzību un novērtēšanu, izmantojot moduli kā primāro datu avotu teritorijas attīstības plānošanā, reģionālās attīstības uzraudzībā un novērtēšanā, pēc iespējas neveidojot atsevišķas uzraudzības un novērtēšanas sistēmas;

7.2. saskaņo ar ministriju tādus pasākumus vai aktivitātes, kas skar iesaistīšanos Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu instrumentu finansētos projektos saistībā ar reģionālās attīstības uzraudzību un novērtēšanu.

8. Nozaru ministrijas vai to padotībā esošās institūcijas iesniedz aģentūrā šo noteikumu 22. punktā minēto statistisko informāciju.

III. Moduļa uzturēšana, lietošana un datu apmaiņa

9. Moduļa lietotāji ir:

9.1. ministrija (autorizētie lietotāji);

9.2. aģentūra (autorizētie lietotāji);

9.3. plānošanas reģionu administrācijas darbinieki (autorizētie lietotāji);

9.4. pašvaldību autorizētie lietotāji;

9.5. publiskie (neautorizētie) lietotāji.

10. Aģentūras uzturētie moduļa tehnoloģiskie risinājumi nodrošina piekļuvi:

10.1. kvantitatīvai informācijai par sociālekonomiskajiem rādītājiem – par valsti kopumā, atsevišķu valsts teritoriju iedalījumā un par konkrētu laikposmu;

10.2. kvantitatīvai informācijai par valsts budžeta un Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem – par valsti kopumā, atsevišķu valsts teritoriju iedalījumā un par konkrētu laikposmu;

10.3. aģentūras iepriekš sagatavotiem teritoriju profiliem par valsti kopumā, katru plānošanas reģionu un pašvaldību.

11. Dažādiem lietotājiem tiek piešķirtas atšķirīgas piekļuves tiesības (apskatei, izdrukai, lejuplādēšanai, izmainīšanai, izmaiņu saglabāšanai, jaunu atskaišu veidošanai, publicēšanai) moduļa pārskatiem.

12. Ministrijas, aģentūras, plānošanas reģionu administrācijas darbiniekiem un pašvaldību autorizētajiem lietotājiem tiek nodrošināta bezmaksas piekļuve modulim no savas darbavietas. Publiskais (neautorizētais) lietotājs modulim bez maksas var piekļūt tīmekļa vietnē www.raim.gov.lv.

13. Šo noteikumu 9. punktā noteiktajiem moduļa lietotājiem tiek nodrošināta:

13.1. piekļuve teritoriju (valsts, plānošanas reģionu, pašvaldību) profiliem (aģentūrai ir tiesības veikt izmaiņas profilos);

13.2. iespēja veikt teritoriju salīdzināšanu;

13.3. iespēja veikt datu atlasi par izvēlētām teritorijām pēc lietotāja izvēlētiem kritērijiem;

13.4. palīdzības un metodoloģiska rakstura informācija par moduli un tajā pieejamajiem rādītājiem (aģentūrai ir tiesības veikt izmaiņas šajā informācijā);

13.5. iespēja izdrukāt un lejuplādēt apskatei pieejamo saturu, izmantojot modulī šiem mērķiem paredzēto funkcionalitāti.

14. Papildus šo noteikumu 13. punktā minētajiem nosacījumiem aģentūra nodrošina atsevišķiem moduļa lietotājiem papildu iespējas darbam modulī:

14.1. ministrijas, aģentūras, plānošanas reģionu administrācijas darbiniekiem un pašvaldību autorizētajiem lietotājiem – šo noteikumu 15. punktā noteiktās papildu iespējas;

14.2. ministrijas speciālistiem (norīkotiem autorizētajiem lietotājiem) – šo noteikumu 16. punktā noteiktās papildu iespējas;

14.3. aģentūras speciālistiem (norīkotiem autorizētajiem lietotājiem) – šo noteikumu 17. punktā noteiktās papildu iespējas;

14.4. plānošanas reģiona administrācijas norīkotam autorizētajam lietotājam – šo noteikumu 18. punktā noteiktās papildu iespējas;

14.5. pašvaldības autorizētajam lietotājam – šo noteikumu 19. punktā noteiktās papildu iespējas.

15. Ministrijas, aģentūras, plānošanas reģionu administrācijas un pašvaldību autorizētajiem lietotājiem tiek nodrošināta iespēja:

15.1. autorizētajā vidē izmantot iepriekš sagatavotas pārskatu veidlapas;

15.2. veidot jaunus pārskatus, tos saglabāt.

16. Ministrijas speciālistiem (norīkotiem autorizētajiem lietotājiem) nodrošina:

16.1. iespēju piešķirt jebkuram autorizētajam lietotājam piekļuves tiesības saviem pārskatiem;

16.2. ja nepieciešams, tiesības nosūtīt aģentūras speciālistiem pieprasījumu par tādu pārskatu sagatavošanu, kādus šobrīd neparedz modulis.

17. Aģentūras speciālistiem (norīkotiem autorizētajiem lietotājiem) nodrošina iespēju:

17.1. ievadīt moduļa datu struktūrā paredzēto informāciju par jebkuru pašvaldību vai reģionu;

17.2. ievadīt un labot moduļa datu struktūrā paredzēto informāciju attiecībā uz datiem, kuru avots ir aģentūra;

17.3. piešķirt jebkuram autorizētajam lietotājam piekļuves tiesības saviem pārskatiem, kā arī publicēt tos piekļuvei publiskajiem lietotājiem;

17.4. definēt un apstiprināt jaunas datu kopas.

18. Plānošanas reģiona administrācijas norīkotam autorizētajam lietotājam nodrošina:

18.1. iespēju ievadīt moduļa datu struktūrā paredzēto informāciju par savu reģionu;

18.2. iespēju piešķirt plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību autorizētajiem lietotājiem piekļuves tiesības saviem pārskatiem;

18.3. ja nepieciešams, tiesības nosūtīt aģentūras speciālistiem pieprasījumu par tādu pārskatu sagatavošanu, kādus šobrīd neparedz modulis.

19. Pašvaldības autorizētajam lietotājam nodrošina:

19.1. iespēju ievadīt moduļa datu struktūrā paredzēto informāciju par savu pašvaldību;

19.2. ja nepieciešams, tiesības nosūtīt aģentūras vai plānošanas reģiona speciālistiem pieprasījumu par tādu pārskatu sagatavošanu, kādus šobrīd neparedz modulis.

20. Aģentūra nodrošina:

20.1. datu iegūšanu no moduļa datu avotiem, sadarbību ar datu avotus pārzinošajām institūcijām;

20.2. datu ielādes uzraudzību, ielādes apstiprināšanu, pilda datu kvalitātes, audita, darbības novērošanas un citas moduļa uzturēšanas funkcijas;

20.3. modulī uzkrātās informācijas uzturēšanu, klasifikatoru un metadatu pārvaldību;

20.4. moduļa drošības politikas noteikšanu, drošības noteikumu izstrādi un apstiprināšanu.

21. Aģentūra sadarbībā ar ministriju izstrādā moduļa attīstības plānu, kurā var iekļaut informāciju par nepieciešamo moduļa funkcionālo attīstību un jautājumiem, kas saistīti ar reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas metodoloģijas attīstību.

22. Lai nodrošinātu moduļa darbību šo noteikumu noteiktajā kārtībā:

22.1. moduļa darbībā iesaistītās institūcijas sniedz informāciju aģentūrai atbilstoši šo noteikumu 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11. pielikumā noteiktajam datu saturam, struktūrai un formātam:

22.1.1. Labklājības ministrija par pašvaldību sniegto sociālo palīdzību – katru gadu līdz 15. maijam par iepriekšējo kalendāra gadu (2. pielikums);

22.1.2. Lauku atbalsta dienests par Eiropas Savienības fondu projektu skaitu un finansējumu – katru gadu līdz 1. aprīlim par iepriekšējo kalendāra gadu (3. pielikums);

22.1.3. Izglītības un zinātnes ministrija par izglītības iestādēm un izglītojamo skaitu – katru gadu līdz 1. novembrim par attiecīgo gadu (4. pielikums);

22.1.4. Nodarbinātības valsts aģentūra par reģistrētajiem bezdarbniekiem un reģistrētajiem ilgstošajiem bezdarbniekiem – katru mēnesi līdz 10. datumam, par reģistrētā bezdarba līmeni iepriekšējā gada decembrī – katru gadu līdz 1. februārim (5. pielikums);

22.1.5. Uzņēmumu reģistrs par komercreģistrā un Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītajiem un no šiem reģistriem izslēgtajiem subjektiem un ārvalstu personu dalību komersantos (uzņēmumos) – katru gadu līdz 15. janvārim par iepriekšējā gadā reģistrētajiem datiem (6. pielikums);

22.1.6. Valsts ieņēmumu dienests par iedzīvotāju ienākuma nodokli – katru gadu līdz 1. martam par iepriekšējo gadu, par uzņēmumu ienākuma nodokli – katru gadu līdz 1. martam par gadu pirms iepriekšējā gada (7. pielikums);

22.1.7. Valsts kase par pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumiem un pašvaldības pamatbudžeta un speciālo budžetu izdevumiem – katru gadu līdz 1. augustam par iepriekšējo gadu (8. pielikums);

22.1.8. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra par pensiju saņēmēju skaitu un piešķirto pensiju vidējo apmēru, par bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaitu un par bezdarbnieka pabalsta vidējo izmaksājamo apmēru – katru gadu līdz 1. martam par iepriekšējo gadu, par sociāli apdrošinātām personām un šo personu veicamo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta summu – katru gadu līdz 1. aprīlim par iepriekšējo gadu (9. pielikums);

22.1.9. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" par valsts un pašvaldību ceļiem – katru gadu līdz 1. martam par iepriekšējo gadu (10. pielikums);

22.1.10. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde par iedzīvotāju skaitu uz kārtējā gada 1. janvāri un par iepriekšējā gadā dzimušo un mirušo skaitu – katru gadu līdz 1. aprīlim (11. pielikums);

22.1.11. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs par republikas nozīmes pilsētās un novados reģistrētajiem noziedzīgiem nodarījumiem (pēc smaguma pakāpes) – katru gadu līdz 1. martam par iepriekšējo gadu;

22.2. aģentūra informē Centrālo statistikas pārvaldi par moduļa aktualizācijā izmantotajām statistikas tabulām no Centrālās statistikas pārvaldes publiskās datubāzes tīmekļa vietnē data.csb.gov.lv, nosūtot e-pasta vēstuli uz Centrālās statistikas pārvaldes oficiālo e-pasta adresi. Vēstulē norāda izmantoto statistikas tabulu kodus un virsrakstus. Centrālā statistikas pārvalde divu nedēļu laikā pirms plānotās datņu struktūras vai datnes nosaukuma maiņas informē par to moduļa administratoru, nosūtot e-pasta vēstuli, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, uz moduļa administratora e-pasta adresi raim@vraa.gov.lv;

22.3. aģentūra divas nedēļas pirms šo noteikumu 22.1. apakšpunktā noteiktajiem termiņiem nosūta datu sniedzējam atgādinājumu par datu sniegšanu un vienojas par nepieciešamo datu sagatavošanas metodoloģiju;

22.4. aģentūra modulī ievada citu publiski pieejamu valsts un pašvaldību statistiku, izmantojot moduļa ievadformu;

22.5. pašvaldība modulī ievada un aktualizē aprakstu par pašvaldību, pašvaldības domes priekšsēdētāja vārdu un uzvārdu, kontaktinformāciju oficiālai saziņai ar pašvaldību, saiti uz pašvaldības oficiālo tīmekļa vietni, kur atrodama informācija par pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, attīstības programmu un pašvaldības budžetu, izmantojot moduļa ievadformu;

22.6. plānošanas reģions modulī ievada un aktualizē aprakstu par plānošanas reģionu, kontaktinformāciju oficiālai saziņai ar plānošanas reģionu, plānošanas reģiona administrācijas vadītāja vārdu un uzvārdu, saiti uz plānošanas reģiona oficiālo tīmekļa vietni, kur atrodama informācija par plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, attīstības programmu, izmantojot moduļa ievadformu;

22.7. modulī iekļauj Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā esošo informāciju par teritoriālo vienību platībām, tajās ietilpstošajām teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma veidu platībām un teritoriju galvenajiem izmantošanas veidiem, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, mežu, ūdensobjektu aizņemto platību.

23. Šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minētās institūcijas informāciju iesniedz, novietojot to uz aģentūras datņu pārsūtīšanas protokola (File Transfer Protocol) servera.

24. Pašvaldības, plānošanas reģioni un šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minētās institūcijas atbild par sniegto datu pareizību, neveic darbības, kas vērstas uz serveru bojāšanu vai to darbībai noteikto drošības pasākumu neievērošanu, un nenodod lietotāja rekvizītus trešajām personām.

IV. Noslēguma jautājumi

25. Šo noteikumu 5.3. apakšpunkts stājas spēkā 2016. gada 20. martā.

26. Šo noteikumu 22.6. apakšpunkts stājas spēkā 2014. gada 1. novembrī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.367
Teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtība

1. Atsevišķi aprēķina teritorijas attīstības līmeņa indeksu un teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indeksu:

1.1. teritorijas attīstības līmeņa indekss raksturo attīstības līmeni attiecīgajā gadā, parādot teritoriju augstāku vai zemāku attīstību salīdzinājumā ar vidējo attīstības līmeni valstī;

1.2. teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indekss raksturo attīstības līmeņa izmaiņas pret iepriekšējo gadu, parādot teritoriju atpaliekošu vai apsteidzošu attīstību salīdzinājumā ar vidējo attīstības līmeni iepriekšējā gadā.

2. Teritorijas attīstības indeksu aprēķina šādi:

2.1. novadu un republikas pilsētu grupās izmanto astoņus rādītājus (1. tabula);

2.2. plānošanas reģionu grupā izmanto astoņus rādītājus (2. tabula);

2.3. katra rādītāja nozīmību novērtē ar īpašu nozīmības svaru (1. un 2. tabula). Rādītāju nozīmības svaru summa katrā teritoriju grupā ir 1;

2.4. lai teritorijas attīstību raksturojošos rādītājus, kas izteikti dažādās vienībās (piemēram, cilvēki, euro, procenti), apvienotu un izveidotu teritorijas attīstības indeksu, veic rādītāju statistisku standartizāciju, izmantojot šādu formulu:

, kur

t - attīstības pamatrādītāja standartizētā vērtība konkrētā teritorijā;

x - standartizējamais attīstības pamatrādītājs konkrētā teritorijā, izteikts savā specifiskajā mērvienībā;

- attiecīgā attīstības pamatrādītāja vidējā vērtība teritoriju grupā attiecīgajā gadā (attīstības līmeņa indekss) vai iepriekšējā gadā (attīstības līmeņa izmaiņu indekss), kuru aprēķina kā divu absolūto lielumu attiecību;

s - standartnovirze, variācijas rādītājs, kuru aprēķina par attiecīgo gadu (attīstības līmeņa indekss) vai iepriekšējo gadu (attīstības līmeņa izmaiņu indekss), izmantojot šādu formulu:

, kur

f - statistiskais svars (iedzīvotāju skaits teritorijā, darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits, platība km2, izmantojot attiecīgos attīstības pamatrādītājus);

2.5. lai katram rādītājam piešķirtu tā specifisko nozīmību, katru standartizēto rādītāju reizina ar nozīmības svaru (1. tabulas 2., 3., 4. un 7. rādītāja un 2. tabulas 2. un 5. rādītāja gadījumā lieto nozīmības svaru ar negatīvu zīmi), tādējādi aprēķinot teritorijas attīstības indeksa komponentus. Komponentu summa veido teritorijas attīstības indeksu.

3. Teritorijas attīstības indeksu aprēķina Latvijas mērogā.

1.tabula

Teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanai nepieciešamie rādītāji un to nozīmības svars (novadiem vai republikas pilsētām)

Nr.
p. k.
RādītājsNovadi vai republikas pilsētasDatu avots
svars
1.Ekonomiski aktīvo individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem0,25Centrālā statistikas pārvalde
2.Bezdarba līmenis, %0,15Nodarbinātības valsts aģentūra (reģistrēto bezdarbnieku skaits) un Centrālā statistikas pārvalde (darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits)
3.Trūcīgo personu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā, %0,1Labklājības ministrija (trūcīgo personu skaits) un Centrālā statistikas pārvalde (gada vidējais iedzīvotāju skaits)
4.Kopējais noziedzīgo nodarījumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem0,05Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (kopējais noziedzīgo nodarījumu skaits) un Centrālā statistikas pārvalde (gada vidējais iedzīvotāju skaits)
5.Dabiskās kustības saldo uz 1000 iedzīvotājiem0,1Centrālā statistikas pārvalde (dabiskās kustības saldo un gada vidējais iedzīvotāju skaits)
6.Ilgtermiņa migrācijas saldo uz 1000 iedzīvotājiem0,1Centrālā statistikas pārvalde (dabiskās kustības saldo un gada vidējais iedzīvotāju skaits)
7.Iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma uz 1000 darbspējas vecuma iedzīvotājiem0,05Centrālā statistikas pārvalde (iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma un darbspējas vecumā)
8.Iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz vienu iedzīvotāju, euro0,2Valsts ieņēmumu dienests (pārskata periodā faktiski ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa) un Centrālā statistikas pārvalde (pastāvīgo iedzīvotāju skaits)
Svaru summa1,0

2.tabula

Teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanai nepieciešamie rādītāji un to nozīmības svars1 (plānošanas reģioniem)

Nr.
p. k.
RādītājsPlānošanas reģioniDatu avots
svars
1.Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju, euro (faktiskajās cenās)20,3Centrālā statistikas pārvalde
2.Bezdarba līmenis, % (reģistrēto bezdarbnieku skaits pret darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu)30,15Nodarbinātības valsts aģentūra (reģistrēto bezdarbnieku skaits) un Centrālā statistikas pārvalde (darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits)
3.Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs uz vienu iedzīvotāju, euro0,1Valsts kase (iedzīvotāju ienākuma nodoklis) un Centrālā statistikas pārvalde (pastāvīgo iedzīvotāju skaits)
4.Nefinanšu investīcijas uz vienu iedzīvotāju, euro0,1Centrālā statistikas pārvalde
5.Demogrāfiskās slodzes līmenis0,1Centrālā statistikas pārvalde
6.Individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem0,1Centrālā statistikas pārvalde
7.Pastāvīgo iedzīvotāju blīvums (cilvēku skaits uz vienu kvadrātkilometru)0,05Centrālā statistikas pārvalde (pastāvīgo iedzīvotāju skaits) un Valsts zemes dienests (platība, km2)
8.Pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas pēdējo piecu gadu laikā, %0,1Centrālā statistikas pārvalde
Svaru summa1,0

Piezīmes.

1 Nozīmības svars - rādītāju svarīgums jeb nozīme kopējā teritorijas attīstības indeksa vērtībā.

2 Katru gadu aprēķinot plānošanas reģionu teritorijas attīstības indeksu t gadam, tiek izmantota statistika atbilstoši 2. tabulas 1. punktā minētajam rādītājam t-2 gadam, kā arī 4. un 6. punktā minētajam rādītājam t-1 gadam.

3 Darbspējas vecuma iedzīvotāji - sievietes, vīrieši 15-62 gadu vecumā (aprēķiniem par 2013. gadu), pēc 2014. gada 1. janvāra saskaņā ar likuma ''Par valsts pensijām'' pārejas noteikumu 8.1 punktā noteikto pensionēšanās vecuma pieaugumu darbspējas vecuma grupas augšējā robeža pakāpeniski paaugstināsies.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.367
Labklājības ministrijas sniedzamie dati

1. Datnes pirmajā rindā ir aiļu nosaukumi. Katrs datu ieraksts sākas jaunā rindā.

2. Veidojamie datņu nosaukumi satur pārskata gadu (turpmāk – <yyyy>). Datņu nosaukumus veido tikai latīņu burti, cipari un simbols ‘_’.

3. Datnes nosaukums tiek veidots pēc shēmas <yyyy>_LM.xls.

4. XLS datnes struktūra:

Nr.
p. k.
NosaukumsTipsApraksts
1.GadsVesels skaitlis (4)Pārskata periods – gads
2.TeritorijaTeksts (100)Republikas pilsēta vai novads
3.Pašvaldības budžeta izdevumi sociālajiem pakalpojumiem un sociālajai palīdzībaiDecimāls skaitlis (10,2)Pašvaldības budžeta izdevumi sociālajiem pakalpojumiem un sociālajai palīdzībai. Summa
4.GMI1 pabalstu summaDecimāls skaitlis (10,2)Pabalstu summa garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
5.GMI pabalstu skaitsVesels skaitlis (10)Personu skaits, kas saņem pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
6.Ārkārtas situācijas vienreizējo pabalstu kopsummaDecimāls skaitlis (10,2)Ārkārtas situācijas vienreizējo pabalstu kopsumma
7.Ārkārtas situācijas vienreizējo pabalstu skaitsVesels skaitlis (10)Personu skaits, kas saņem vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā
8.Ārkārtas situācijas vienreizējo pabalstu saņēmēju ģimeņu skaitsVesels skaitlis (10)Ģimeņu skaits, kas saņem vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā
9.Dzīvokļa pabalstu summaDecimāls skaitlis (10,2)Dzīvokļa pabalstu summa
10.Dzīvokļa pabalstu saņēmēju ģimeņu skaitsVesels skaitlis (10)Ģimeņu skaits, kas saņem dzīvokļa pabalstu
11.Dzīvokļa pabalstu skaitsVesels skaitlis (10)Personu skaits, kas saņem dzīvokļa pabalstu
12.Trūcīgu ģimeņu skaitsVesels skaitlis (10)Ģimeņu skaits, kam konstatēta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam, bet tikai tie, kuriem piešķirts šis statuss un kas saņēmuši kaut vienu no pašvaldības pabalstiem
13.Trūcīgu ģimeņu personu skaitsVesels skaitlis (10)Personu skaits, kam konstatēta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam, bet tikai tie, kuriem piešķirts šis statuss un kas saņēmuši kaut vienu no pašvaldības pabalstiem
14.Darbinieku skaitsVesels skaitlis (10)Darbinieku skaits pašvaldības institūcijās, kas sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību
15.Pakalpojumu saņēmušo klientu skaitsVesels skaitlis (10)Pakalpojumus saņēmušie klienti – kopā

Piezīme. 1 GMI – garantētais minimālais ienākums.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.367
Lauku atbalsta dienesta sniedzamie dati

1. *xls datne satur informāciju par Lauku atbalsta dienesta administrēto Eiropas Savienības fondu projektiem un šā atbalsta saņēmējiem.

2. Datnes nosaukums tiek veidots pēc šādas shēmas:

2.1. _LAD_ELGF.xls;

2.2. _LAD_EZF.xls;

2.3. _LAD_ ELFLA_Projekti.xls;

2.4. _LAD_ELFLA_Sanemeji.xls.

3. *xls datnes struktūra:

Nr.
p. k.
Nosaukums Tips Apraksts
1. Gads Vesels skaitlis (4) Kalendāra gads
2. Teritorijas nosaukums Teksts (100) Teritorijas tekstuālais pieraksts
3. Finansējuma saņēmēju tips Teksts (100) Finansējuma (atbalsta) saņēmēju tips (uzņēmējdarbības forma)
4. Fonds Teksts (15)

ES fonda kods:

– ELGF (Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds) atbalsta saņēmēji;

– ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) projekti;

– ELFLA atbalsta saņēmēji;

– EZF (Eiropas Zivsaimniecības fonds) projekti

5. Projektu vai atbalsta saņēmēju skaits Decimāls skaitlis (10,2) Projektu vai atbalsta saņēmēju skaits
6. Izmaksātais publiskais finansējums Decimāls skaitlis (10,2) Publiskā finansējuma summa
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.367
Izglītības un zinātnes ministrijas sniedzamie dati

1. Datnes pirmajā rindā ir aiļu nosaukumi.

2. Veidojamie datņu nosaukumi satur pārskata gatavošanas gadu. Datņu nosaukumus veido tikai latīņu burti, cipari un simbols ‘_’.

3. Katrs datu ieraksts sākas jaunā rindā.

4. Datne satur šādu informāciju:

4.1. dati par izglītības iestāžu veidiem, tipiem un to īstenotajām licencētajām izglītības programmām: par izglītības iestādēm, norādot to reģistrācijas numuru Izglītības iestāžu reģistrā un Izglītības un zinātnes ministrijas iestādes kodu, izglītības iestādes nosaukumu, izglītības iestādes veidu, izglītības iestādes tipu un pakļautību, telpu platību, kā arī adresi (atšifrējumā atsevišķos datu laukos norāda – novads, pilsēta, pagasts); norāda arī, vai ir (nav) internāts;

4.2. dati par izglītības iestāžu izglītojamajiem atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam Valsts izglītības informācijas sistēmas saturam, uzturēšanas un aktualizācijas kārtībai sadalījumā pa klasēm, dzimumiem, izglītības iestāžu veidiem, tipiem un apgūstamajām izglītības programmām: par izglītības iestādēm, norādot to reģistrācijas numuru Izglītības iestāžu reģistrā.

5. Datnes nosaukums tiek veidots pēc shēmas <yyyy>_IZM_iestades.xls, kur "yyyy" ir pārskata gads. Datnē ir divas lapas: "Izglītības iestādes" un "Izglītības iestāžu izglītojamie".

6. Excel datnes lapas "Izglītības iestādes" struktūra:

Nr.
p. k.
NosaukumsTipsApraksts
1.Reģistrācijas numursTeksts (100)Izglītības iestādes reģistrācijas numurs
2.IZM iestādes kodsTeksts (20)Izglītības iestādes reģistrācijas kods
3.Izglītības iestādes nosaukumsTeksts (200)Izglītības iestādes nosaukums
4.Izglītības iestādes veidsTeksts (200)Izglītības iestādes veids
5.Izglītības iestādes tipsTeksts (200)Izglītības iestādes tips
6.PakļautībaTeksts (200)Izglītības iestādes pakļautība
7.InternātsTeksts (2)Vai izglītības iestādei ir internāts (jā/nē)
8.Telpu platībaDecimāls skaitlis (10,2)Izglītības iestādes telpu platība
9.NovadsTeksts (100)Novada nosaukums
10.PilsētaTeksts (100)Pilsētas nosaukums
11.PagastsTeksts (100)Pagasta nosaukums

7. Excel datnes lapas "Izglītības iestāžu izglītojamie" struktūra:

Nr.
p. k.
NosaukumsTipsApraksts
1.Reģistrācijas numursTeksts (100)Izglītības iestādes reģistrācijas numurs
2.DzimumsTeksts (20)Dzimums (vīrieši, sievietes)
3.1. klaseVesels skaitlis (10)1. klases izglītojamo skaits
4.2. klaseVesels skaitlis (10)2. klases izglītojamo skaits
5.3. klaseVesels skaitlis (10)3. klases izglītojamo skaits
6.4. klaseVesels skaitlis (10)4. klases izglītojamo skaits
7.5. klaseVesels skaitlis (10)5. klases izglītojamo skaits
8.6. klaseVesels skaitlis (10)6. klases izglītojamo skaits
9.7. klaseVesels skaitlis (10)7. klases izglītojamo skaits
10.8. klaseVesels skaitlis (10)8. klases izglītojamo skaits
11.9. klaseVesels skaitlis (10)9. klases izglītojamo skaits
12.10. klaseVesels skaitlis (10)10. klases izglītojamo skaits
13.11. klaseVesels skaitlis (10)11. klases izglītojamo skaits
14.12. klaseVesels skaitlis (10)12. klases izglītojamo skaits
15.Kopā vispārizglītojošajās klasēsVesels skaitlis (10)Kopējais izglītojamo skaits vispārizglītojošās klasēs
16.0 gadu vecsVesels skaitlis (10)0 gadu veco izglītojamo skaits
17.1 gadu vecsVesels skaitlis (10)1 gadu veco izglītojamo skaits
18.2 gadus vecsVesels skaitlis (10)2 gadus veco izglītojamo skaits
19.3 gadus vecsVesels skaitlis (10)3 gadus veco izglītojamo skaits
20.4 gadus vecsVesels skaitlis (10)4 gadus veco izglītojamo skaits
21.5 gadus vecsVesels skaitlis (10)5 gadus veco izglītojamo skaits
22.6 gadus vecsVesels skaitlis (10)6 gadus veco izglītojamo skaits
23.7 gadus vecsVesels skaitlis (10)7 gadus veco izglītojamo skaits
24.8 gadus vecsVesels skaitlis (10)8 gadus veco izglītojamo skaits
25.9 gadus vecsVesels skaitlis (10)9 gadus veco izglītojamo skaits
26.10 gadu vecsVesels skaitlis (10)10 gadu veco izglītojamo skaits
27.Kopā pirmsskolas grupāsVesels skaitlis (10)Kopējais pirmskolu grupu izglītojamo skaits
28.1. kurssVesels skaitlis (10)1. kursā izglītojamo skaits
29.2. kurssVesels skaitlis (10)2. kursā izglītojamo skaits
30.3. kurssVesels skaitlis (10)3. kursā izglītojamo skaits
31.4. kurssVesels skaitlis (10)4. kursā izglītojamo skaits
32.5. kurssVesels skaitlis (10)5. kursā izglītojamo skaits
33.Kopā profesionālās izglītības grupās*Vesels skaitlis (10)Kopējais profesionālās izglītības grupu izglītojamo skaits

Piezīme. * Kopā profesionālās izglītības grupās (kopējais profesionālās izglītības grupu izglītojamo skaits).

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš
5.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.367
Nodarbinātības valsts aģentūras sniedzamie dati

1. Dati tiek noformēti ASCII datņu veidā. Datu lauki datnē cits no cita atdalīti ar simbolu ";". Katrs datu ieraksts sākas jaunā rindā (CR LF).

2. Veidojamie datņu nosaukumi satur pārskata gadu (turpmāk – <yyyy>). Datņu nosaukumus veido tikai latīņu burti, cipari un simbols ‘_’.

3. Datnes nosaukums tiek veidots pēc shēmas <yyyy>_<mm>_NVA.csv, kur "yyyy" ir pārskata gads, bet "mm" – kalendāra mēnesis.

4. CSV datnes struktūra:

Nr.
p. k.
NosaukumsTipsApraksts
1.GadsVesels skaitlis (4)Pārskata periods – gads
2.MēnesisVesels skaitlis (2)Pārskata periods – mēnesis
3.FiliāleTeksts (100)NVA1 filiāle
4.Reģioni pēc bezdarbnieka adresesTeksts (100)Plānošanas reģions
5.Adrešu klasifikators1Teksts (100)Papildu adrese: reģions (nav obligāti)
6.Adrešu klasifikatorsTeksts (100)Papildu adrese: pagasts, pilsēta (nav obligāti)
7.DzimumsTeksts (100)Dzimums
8.Bezdarbnieku skaitsVesels skaitlis (10)Bezdarbnieku skaits
9.Bezdarba ilgumsTeksts (100)Bezdarba ilgums
10.Ilgstošo bezdarbnieku skaitsVesels skaitlis (10)Ilgstošo bezdarbnieku skaits
11.Izglītības līmenisTeksts (100)Izglītības līmenis
12.Vecuma grupaTeksts (100)Vecuma grupa
13.Nodarbošanās profesijas kodsTeksts (100)Nodarbošanās profesijas kods (nav obligāti)
14.Nodarbošanās profesijas nosaukumsTeksts (100)Nodarbošanās profesijas nosaukums (nav obligāti)
15.Ir pēdējā nodarbošanāsTeksts (100)Vai ir pēdējā nodarbošanās
16.Profesija aktīvaTeksts (100)Aktīvas profesijas kods

5. Datnes "Bezdarba līmenis" nosaukums satur tikai latīņu burtus, ciparus un simbolu ‘_’.

6. Datnes nosaukums tiek veidots pēc shēmas <yyyy>_NVA_bdl.csv, kur "yyyy" ir pārskata gads. Datne satur informāciju par bezdarba līmeni gada pēdējā mēnesī.

7. CSV datnes struktūra:

Nr.
p. k.
NosaukumsTipsApraksts
1.GadsVesels skaitlis (4)Pārskata periods
2.ATVK2Vesels skaitlis (12)ATVK kods
3.TeritorijaTeksts (100)Republikas pilsēta vai novads
4.VērtībaDecimāls skaitlis (10,2)Bezdarba līmenis procentos

Piezīmes.

1. NVA1 – Nodarbinātības valsts aģentūra.

2. ATVK2 – Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš
6.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.367
Uzņēmumu reģistra sniedzamie dati

1. Datnes pirmajā rindā ir aiļu nosaukumi. Katrs datu ieraksts sākas jaunā rindā.

2. Veidojamie datņu nosaukumi satur pārskata gadu. Datņu nosaukumus veido tikai latīņu burti, cipari un simbols ‘_’.

3. Reģistrēto un no reģistra izslēgto tiesību subjektu datnes nosaukums tiek veidots pēc shēmas <yyyy>_UR_uznemumi.xlsx.

4. Reģistrēto un no reģistra izslēgto tiesību subjektu xlsx datnes struktūra:

Nr.
p. k.
NosaukumsTipsApraksts
1.ATVK1 kodsTeksts (7)Teritorijas ATVK kods
2.Vecāka ATVK kodsTeksts (7)Ietverošas, augstāka teritoriālā iedalījuma līmeņa teritorijas ATVK kods
3.LīmenisVesels skaitlis (2)Teritorijas līmenis
4.NosaukumsTeksts (100)Teritorijas nosaukums
5.ReģistrētiVesels skaitlis (12)Jaunizveidoto uzņēmumu skaits
6.LikvidētiVesels skaitlis (12)Likvidēto uzņēmumu skaits

5. Ārvalstu personu dalības komersantos (uzņēmumos) datnes nosaukums tiek veidots pēc shēmas <yyyy>_ UR_investicijas.xlsx.

6. Ārvalstu personu dalības komersantos (uzņēmumos) xlsx datnes struktūra:

Nr.
p. k.
NosaukumsTipsApraksts
1.ATVK kodsTeksts (7)Teritorijas ATVK kods
2.Vecāka ATVK kodsTeksts (7)Ietverošas, augstāka teritoriālā iedalījuma līmeņa teritorijas ATVK kods
3.LīmenisVesels skaitlis (2)Teritorijas līmenis
4.NosaukumsTeksts (100)Teritorijas nosaukums
5.Ieguldījumu kopsumma, euroDecimāls skaitlis (12,2)Ārvalstu tiešo investīciju ieguldījumu kopsumma

Piezīme. ATVK1 – Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš
7.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.367
Valsts ieņēmumu dienesta sniedzamie dati

1. Datnes pirmajā rindā ir aiļu nosaukumi.

2. Datne satur informāciju par:

2.1. uzņēmumu ienākuma nodokli – nodokļa maksātāju skaits un aprēķinātā nodokļa summa;

2.2. iedzīvotāju ienākuma nodokli pēc darba devēja reģistrācijas vietas – darba devēju skaits un ieturētā nodokļa summa;

2.3. iedzīvotāju ienākuma nodokli pēc darba ņēmēja deklarētās dzīvesvietas – darba ņēmēju skaits un ieturētā nodokļa summa.

3. Datnes nosaukums tiek veidots pēc shēmas <yyyy>_VID_UIN_DD_DN.xls, kur <yyyy> ir gads, kurā informācija tiek iesniegta modulim, VID – Valsts ieņēmumu dienests; UIN – uzņēmumu ienākuma nodoklis; DD – iedzīvotāju ienākuma nodoklis pēc darba devēja reģistrācijas vietas; DN – iedzīvotāju ienākuma nodoklis pēc darba ņēmēja deklarētās dzīvesvietas.

4. Datnē ir trīs lapas: UIN, DD_IIN, DN_IIN.

5. Datnes lapas "UIN" struktūra:

Nr.
p. k.
NosaukumsTipsApraksts
1.GadsVesels skaitlis (4)Pārskata periods – gads
2.Nr. p. k.Vesels skaitlis (4)Numurs pēc kārtas bez punkta
3.ATVK1 kodsTeksts (12)Nodokļa maksātāja reģistrācijas teritorijas ATVK kods
4.ATVK nosaukumsTeksts (100)Nodokļa maksātāja reģistrācijas teritorijas nosaukums
5.UIN maksātāju skaitsVesels skaitlis (10)UIN maksātāju skaits
6.UIN summaDecimāls skaitlis (10,2)UIN aprēķinātā summa

6. Datnes lapas "DD_IIN" struktūra:

Nr.
p. k.
NosaukumsTipsApraksts
1.GadsVesels skaitlis (4)Atskaites periods (gads)
2.Nr. p. k.Vesels skaitlis (4)Numurs pēc kārtas bez punkta
3.ATVK kodsTeksts (12)Darba devēja reģistrācijas teritorijas ATVK kods
4.ATVK nosaukumsTeksts (100)Darba devēja reģistrācijas teritorijas nosaukums
5.Darba devēju skaitsVesels skaitlis (10)Darba devēju skaits
6.Ieturētais IINDecimāls skaitlis (10,2)Ieturētā IIN summa

7. Datnes lapas "DN_IIN" struktūra:

Nr.
p. k.
NosaukumsTipsApraksts
1.GadsVesels skaitlis (4)Pārskata periods – gads
2.Nr. p. k.Vesels skaitlis (4)Numurs pēc kārtas bez punkta
3.ATVK kodsTeksts (12)Darba ņēmēja deklarētās dzīvesvietas ATVK kods
4.ATVK nosaukumsTeksts (100)Darba ņēmēja deklarētās dzīvesvietas attiecīgais teritorijas nosaukums
5.Darba ņēmēju skaitsVesels skaitlis (10)Darba ņēmēju skaits
6.Ieturētais IINDecimāls skaitlis (10,2)Ieturētā IIN summa

Piezīme. ATVK1 – Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš
8.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.367
Valsts kases sniedzamie dati

1. Datnes pirmajā rindā ir aiļu nosaukumi. Katrs datu ieraksts sākas jaunā rindā.

2. Veidojamie datņu nosaukumi satur pārskata gadu. Datņu nosaukumus veido tikai latīņu burti, cipari un simbols ‘_’.

3. Pirmā datne satur informāciju par Valsts kases rīcībā esošajiem pašvaldību pamatbudžetu ieņēmumiem un izdevumiem. Informācija apkopojama reizi gadā par iepriekšējā pārskata gada datiem;

3.1. datnes nosaukumu veido pēc shēmas _VK_PB_Ienemumi_Izdevumi.xls. Datne satur divas lapas: "Ieņēmumi" un "Izdevumi", kur "yyyy" – pārskata periods, par kuru veido datni;

3.2. XLS datnes lapas "Ieņēmumi" struktūra:

Nr.
p. k.
Nosaukums Tips Apraksts
1. Gads Vesels skaitlis (4) Pārskata periods
2. ATVK1 Teksts (7) Pašvaldības administratīvi teritoriālās vienības kods
3. Pašvaldības nosaukums Teksts (100) Republikas pilsēta vai novads
4. IIN2 Vesels skaitlis (12) Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (summa)
5. NIN3 Vesels skaitlis (12) Nekustamā īpašuma nodoklis (summa)
6. Nodokļu ieņēmumi kopā Vesels skaitlis (12) Nodokļu ieņēmumu kopsumma =
IIN + NIN + citi nodokļu ieņēmumi (kopsumma)
7. Ieņēmumi no PFIF4 Vesels skaitlis (12) Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (summa)
8. Ieņēmumi kopā Vesels skaitlis (12) Visi pašvaldības ieņēmumi kopā (summa)

3.3. XLS datnes lapas "Izdevumi" struktūra:

Nr.
p. k.
Nosaukums Tips Apraksts
1. Gads Vesels skaitlis (4) Pārskata periods
2. Funkcija Teksts (20)

Funkcionālās kategorijas kods.

01.000 Vispārējie valdības dienesti

02.000 Aizsardzība

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība

04.000 Ekonomiskā darbība

04.500 Transports

05.000 Vides aizsardzība

05.100 Atkritumu apsaimniekošana

05.200 Notekūdeņu apsaimniekošana

05.300 Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

06.300 Ūdensapgāde

06.400 Ielu apgaismošana

07.000 Veselība

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija

08.200 Kultūra

09.000 Izglītība

10.000 Sociālā aizsardzība

10.200 Atbalsts gados veciem cilvēkiem

10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem

10.600 Mājokļa atbalsts

3. ATVK Teksts (7) Pašvaldības administratīvi teritoriālās vienības kods
4. Pašvaldības nosaukums Teksts (100) Republikas pilsēta vai novads
5. 1.0 Uzturēšanas izdevumi Vesels skaitlis (12) Ekonomiskās kategorijas "Uzturēšanas izdevumi" izdevumu summa
6. 1000 Atlīdzība Vesels skaitlis (12) Ekonomiskās kategorijas "Atlīdzība" izdevumu summa
7. 6000 Sociālie pabalsti Vesels skaitlis (12) Ekonomiskās kategorijas "Sociālie pabalsti" izdevumu summa
8. 7260 Iemaksas PFIF Vesels skaitlis (12) Ekonomiskās kategorijas "Pašvaldības iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā" izdevumu summa
9. 2.0 Kapitālie izdevumi Vesels skaitlis (12) Ekonomiskās kategorijas "Kapitālie izdevumi" izdevumu summa
10. 3.0 Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš Vesels skaitlis (12) Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš, kā ekonomisku kategoriju izdevumu summas
11. Izdevumi atbilstoši EKK5 kopā Vesels skaitlis (12) Visi pašvaldības izdevumi atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kategorijām kopā (summa)

4. Otra nododamā datne satur informāciju par Valsts kases rīcībā esošajiem pašvaldību speciālo budžetu izdevumiem. Informācija veidojama reizi gadā par iepriekšējā pārskata gada datiem:

4.1. datnes nosaukumu veido pēc shēmas _VK_SB_Izdevumi.xls, kur "yyyy" – pārskata periods, par kuru veido datni. Datne satur vienu lapu – "Izdevumi";

4.2. XLS datnes _VK_SB_Izdevumi.xls struktūra:

Nr.
p. k.
Nosaukums Tips Apraksts
1. Gads Vesels skaitlis (4) Pārskata periods
2. Funkcija Teksts (20)

Funkcionālās kategorijas kods.

01.000 Vispārējie valdības dienesti

02.000 Aizsardzība

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība

04.000 Ekonomiskā darbība

04.500 Transports

05.000 Vides aizsardzība

05.100 Atkritumu apsaimniekošana

05.200 Notekūdeņu apsaimniekošana

05.300 Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

06.300 Ūdensapgāde

06.400 Ielu apgaismošana

07.000 Veselība

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija

08.200 Kultūra

09.000 Izglītība

10.000 Sociālā aizsardzība

10.200 Atbalsts gados veciem cilvēkiem

10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem

10.600 Mājokļa atbalsts

3. ATVK Teksts (7) Pašvaldības administratīvi teritoriālās vienības kods
4. Pašvaldības nosaukums Teksts (100) Republikas pilsēta vai novads
5. 1.0 Uzturēšanas izdevumi Vesels skaitlis (12) Ekonomiskās kategorijas "Uzturēšanas izdevumi" izdevumu summa
6. 1000 Atlīdzība Vesels skaitlis (12) Ekonomiskās kategorijas "Atlīdzība" izdevumu summa
7. 6000 Sociālie pabalsti Vesels skaitlis (12) Ekonomiskās kategorijas "Sociālie pabalsti" izdevumu summa
8. 7260 Iemaksas PFIF Vesels skaitlis (12) Ekonomiskās kategorijas "Pašvaldības iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā" izdevumu summa
9. 2.0 Kapitālie izdevumi Vesels skaitlis (12) Ekonomiskās kategorijas "Kapitālie izdevumi" izdevumu summa
10. 3.0 Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš Vesels skaitlis (12) Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš, kā ekonomisku kategoriju izdevumu summas
11. Izdevumi atbilstoši EKK kopā Vesels skaitlis (12) Visi pašvaldības izdevumi atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kategorijām kopā (summa)

Piezīmes.

1. ATVK1 – Administratīvo un teritoriālo vienību klasifikators.

2. IIN2 – iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

3. NIN3 – nekustamā īpašuma nodoklis.

4. PFIF4 – Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds.

5. EKK5 – ekonomiskās klasifikācijas kategorija.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš
9.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.367
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sniedzamie dati

1. Dati tiek noformēti Excel *.xls un teksta *.txt datņu veidā. Datnes pirmajā rindā ir aiļu nosaukumi.

2. Veidojamie datņu nosaukumi satur atskaites gatavošanas gadu. Datņu nosaukumus veido tikai latīņu burti, cipari un simbols ‘_’.

3. Dati par apdrošinātajām personām tiek sagatavoti, ievērojot šādus nosacījumus:

3.1. datne satur informāciju par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras rīcībā esošiem datiem:

3.1.1. visu unikālo personu (darba ņēmēju un pašnodarbināto personu) skaits, par kurām gada laikā ir jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, – šķēlumā pēc apdrošinātās personas deklarētās dzīvesvietas teritorijas un darba devēja juridiskās adreses teritorijas;

3.1.2. visu valsts obligātās sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta summa personām (darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām), par kurām gada laikā ir jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, – šķēlumā pēc apdrošinātās personas deklarētās dzīvesvietas teritorijas un darba devēja juridiskās adreses teritorijas;

3.1.3. visu aprēķināto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta summa personām (darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām), par kurām gada laikā ir jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, – šķēlumā pēc apdrošinātās personas deklarētās dzīvesvietas teritorijas un darba devēja juridiskās adreses teritorijas;

3.2. datnes nosaukums tiek veidots pēc shēmas <yyyy>_VSAA_apdrosinatas_personas.txt, kur "yyyy" apzīmē pārskata gadu;

3.3. datu lauki datnē cits no cita atdalīti ar simbolu "TAB". Katrs datu ieraksts sākas jaunā rindā (CR LF);

3.4. datnes struktūra:

Nr. p. k.NosaukumsTipsApraksts
1.GadsVesels skaitlis (4)Pārskata periods – gads
2.Iemaksu veicēja ATVK1 kodsTeksts (7)Darba devēja juridiskās adreses teritorijas (pilsēta, novads, pagasts) ATVK kods vai ‘xxxxxxx’, ja darba ņēmējs nodarbināts pie darba devēja ārvalstnieka un ATVK nav norādīts
3.Iemaksu veicēja ATVK nosaukumsTeksts (100)Darba devēja juridiskās adreses teritorija (pilsēta, novads, pagasts)
4.Iemaksu personas ATVK kodsTeksts (7)Apdrošinātās personas deklarētās dzīvesvietas teritorijas (pilsēta, novads, pagasts) ATVK kods
5.Iemaksu personas ATVK nosaukumsTeksts (100)Apdrošinātās personas deklarētās dzīvesvietas teritorija (pilsēta, novads, pagasts)
6.Apdrošināto personu skaitsVesels skaitlis (10)Personu skaits, par kurām gada laikā ir jāveic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas
7.Veicamo iemaksu objekta summaDecimāls skaitlis (12,2)Iemaksu objekta summa personām, par kurām gada laikā ir jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
8.Aprēķināto iemaksu summaDecimāls skaitlis (12,2)Iemaksu summa personām, par kurām gada laikā ir jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
9.Darbavietu skaitsVesels skaitlis (10)Darbavietu skaits

4. Dati par pensiju un bezdarbnieka pabalstu saņēmējiem tiek sagatavoti, ievērojot šādus nosacījumus:

4.1. Datne satur informāciju par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras rīcībā esošiem datiem:

4.1.1. visu pensiju vidējais piešķirtais apmērs euro;

4.1.2. visu pensiju saņēmēju skaits vidēji mēnesī;

4.1.3. vecuma pensiju vidējais piešķirtais apmērs euro;

4.1.4. vecuma pensiju saņēmēju skaits vidēji mēnesī;

4.1.5. apgādnieka zaudējuma pensiju vidējais piešķirtais apmērs euro;

4.1.6. apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmēju skaits vidēji mēnesī;

4.1.7. invaliditātes pensiju vidējais piešķirtais apmērs euro;

4.1.8. invaliditātes pensiju saņēmēju skaits vidēji mēnesī;

4.1.9. izdienas pensiju vidējais piešķirtais apmērs euro;

4.1.10. izdienas pensiju saņēmēju skaits vidēji mēnesī;

4.1.11. bezdarbnieka pabalstu vidējais izmaksājamais apmērs euro;

4.1.12. bezdarbnieka pabalstu saņēmēju skaits vidēji mēnesī;

4.2. datnes nosaukums tiek veidots pēc shēmas <yyyy>_VSAA_pakalpojumi.xls, kur "yyyy" ir pārskata gads;

4.3. datnes struktūra:

Nr. p. k.NosaukumsTipsApraksts
1.GadsVesels skaitlis (4)Pārskata periods – gads
2.Deklarētās adreses ATVKTeksts (7)Pensijas vai bezdarbnieka pabalsta saņēmēja deklarētās dzīvesvietas teritorijas (pilsēta, novads, pagasts) ATVK kods
3.Deklarētā adreseTeksts (100)Pensijas vai bezdarbnieka pabalsta saņēmēja deklarētās dzīvesvietas teritorija (pilsēta, novads, pagasts)
4.Visu pensiju vidējais piešķirtais apmērsDecimāls skaitlis (10,2)Visu pensiju vidējais piešķirtais apmērs euro
5.Visu pensiju saņēmēju skaitsVesels skaitlis (10)Visu pensiju saņēmēju skaits vidēji mēnesī
6.Vecuma pensiju vidējais piešķirtais apmērsDecimāls skaitlis (10,2)Vecuma pensiju vidējais piešķirtais apmērs euro
7.Vecuma pensiju saņēmēju skaitsVesels skaitlis (7)Vecuma pensiju saņēmēju skaits vidēji mēnesī
8.Apgādnieka zaudējuma pensiju vidējais piešķirtais apmērsDecimāls skaitlis (10,2)Apgādnieka zaudējuma pensiju vidējais piešķirtais apmērs euro
9.Apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmēju skaitsVesels skaitlis (10)Apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmēju skaits vidēji mēnesī
10.Invaliditātes pensiju vidējais piešķirtais apmērsDecimāls skaitlis (10,2)Invaliditātes pensiju vidējais piešķirtais apmērs euro
11.Invaliditātes pensiju saņēmēju skaitsVesels skaitlis (10)Invaliditātes pensiju saņēmēju skaits vidēji mēnesī
12.Izdienas pensiju vidējais piešķirtais apmērsDecimāls skaitlis (10,2)Izdienas pensiju vidējais piešķirtais apmērs euro
13.Izdienas pensiju saņēmēju skaitsVesels skaitlis (10)Izdienas pensiju saņēmēju skaits vidēji mēnesī
14.Bezdarbnieka pabalstu vidējais izmaksājamais apmērsDecimāls skaitlis (10,2)Bezdarbnieka pabalstu vidējais izmaksājamais apmērs euro
15.Bezdarbnieka pabalstu saņēmēju skaitsVesels skaitlis (10)Bezdarbnieka pabalstu saņēmēju skaits vidēji mēnesī

Piezīme. ATVK1 – Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš
10.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.367
Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" sniedzamie dati

1. Datnē ir divas lapas – "Valsts ceļi" un "Pašvaldību ceļi".

2. Datnes nosaukumu veido tikai latīņu burti, cipari un simbols ‘_’.

3. Datnes nosaukumu veido pēc shēmas _LVC, kur "yyyy" – pārskata periods, par kuru veido datni.

4. XLS datnes lapas "Valsts ceļi" struktūra:

Nr.
p. k.
Nosaukums Tips Apraksts
1. Gads Vesels skaitlis (4) Pārskata gads
2. Novadi Teksts (100) Teritoriālās vienības nosaukums
3. Kopgarums Decimāls skaitlis (10,2) Autoceļu kopgarums pašvaldības teritorijā, km
4. Melnais segums Decimāls skaitlis (10,2) Asfaltēto ceļu garums, km
5. Baltais segums Decimāls skaitlis (10,2) Grants ceļu segums, km
6. Galvenie ceļi Decimāls skaitlis (10,2) Autoceļi, kas valsts autoceļu tīklu savieno ar citu valstu galvenās nozīmes autoceļu tīklu un galvaspilsētu – ar pārējām republikas pilsētām vai kas ir republikas pilsētu apvedceļi. Garums, km
7. Reģionālie ceļi Decimāls skaitlis (10,2) Autoceļi, kas savieno novadu administratīvos centrus savā starpā vai ar republikas pilsētām vai galvaspilsētu, ar galvenajiem vai reģionālajiem autoceļiem vai savā starpā republikas pilsētas. Garums, km
8. Vietējie ceļi Decimāls skaitlis (10,2) Autoceļi, kas novada administratīvos centrus savieno ar novada pilsētām, novada apdzīvotajām teritorijām, kurās atrodas pagastu pārvaldes, ciemiem vai citiem valsts autoceļiem vai savā starpā atsevišķu novadu administratīvos centrus. Garums, km
9. Galvenie ceļi. Melnais segums Decimāls skaitlis (10,2) Galvenie ceļi ar asfaltēto segumu. Garums, km
10. Reģionālie ceļi. Melnais segums Decimāls skaitlis (10,2) Reģionālie ceļi ar asfaltēto segumu. Garums, km
11. Reģionālie ceļi. Baltais segums Decimāls skaitlis (10,2) Reģionālie ceļi ar grants segumu. Garums, km
12. Vietējie ceļi. Melnais segums Decimāls skaitlis (10,2) Vietējie ceļi ar asfaltēto segumu. Garums, km
13.

Vietējie ceļi.

Baltais segums

Decimāls skaitlis (10,2) Vietējie ceļi ar grants segumu. Garums, km

5. XLS datnes lapas "Pašvaldību ceļi" struktūra:

Nr.
p. k.
Nosaukums Tips Apraksts
1. Gads Vesels skaitlis (4) Pārskata gads
2. Pašvaldības nosaukums Teksts (100) Teritoriālās vienības nosaukums
3. Pārraudzītājs Teksts (100) Par ceļu uzturēšanu atbildīgā iestāde
4. Autoceļu garums kopā Decimāls skaitlis (10,2) Autoceļu kopgarums pašvaldības teritorijā, km
5. Autoceļi ar melno segumu. Garums Decimāls skaitlis (10,2) Asfaltēto ceļu garums, km
6. Ielu garums kopā Decimāls skaitlis (10,2) Pašvaldības teritorijā esošo ielu garums, km
7. Ielu brauktuves laukums kopā Decimāls skaitlis (10,2) Pašvaldības teritorijā esošo brauktuvju laukums, m2
8. Ielas ar melno segumu. Garums Decimāls skaitlis (10,2) Pašvaldības teritorijā esošo asfaltēto ielu garums, km
9. Ielu brauktuves ar melno segumu. Laukums Decimāls skaitlis (10,2) Pašvaldības teritorijā esošo ielu brauktuves ar asfaltēto segumu. Laukums, m2
10. Tiltu skaits Vesels skaitlis Pašvaldības teritorijā esošo tiltu skaits
11. Tiltu garums Decimāls skaitlis (10,2) Pašvaldības teritorijā esošo tiltu garums
12. Tiltu brauktuves laukums Decimāls skaitlis (10,2) Pašvaldības teritorijā esošo tiltu brauktuvju laukums, m2
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš
11.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.367
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniedzamie dati

1. Dati tiek noformēti ASCII ar komatu atdalīto vērtību (comma-separated values) teksta datņu veidā *.csv, par vērtību atdalītāju izmantojot simbolu ‘@’. Katrs datu ieraksts sākas jaunā rindā (CR LF).

2. Veidojamie datņu nosaukumi satur pārskata gatavošanas gadu (turpmāk – kārtējais gads). Datņu nosaukumus veido tikai latīņu burti, cipari un simbols ‘_’.

3. Datne satur informāciju par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes rīcībā esošo iedzīvotāju skaitu. Dati par iedzīvotāju skaitu apkopojami vienu reizi gadā – pēc kārtējā gada 1. janvāra datiem:

3.1. datnes nosaukums tiek veidots pēc shēmas <yyyy>_<men>_PMLP_iedzivotaju_skaits.csv, kur <yyyy> ir gads, <men> – mēneša numurs (<men> ir 01, ja dati gatavoti pēc fiksēta Iedzīvotāju reģistra datubāzes stāvokļa uz 1. janvāri);

3.2. CSV datnes struktūra:

Nr.
p. k.
NosaukumsTipsApraksts
1.DatumsTeksts (10), formātā (yyyy. mm)Pārskata datums (kārtējā gada janvāris vai jūlijs)
2.PašvaldībaTeksts (100)Republikas pilsēta vai novads
3.pATVK1 kodsTeksts (20)Pašvaldības ATVK kods
4.TeritorijaTeksts (100)Pašvaldības teritorija (pagasti)
5.tATVK2 kodsTeksts (20)Teritorijas (pagasta) ATVK kods
6.Vecuma grupaTeksts (10)Vecuma grupas: 0–6; 7–14; 15–18; 19–24; 25–49; 50–61; 62–74; 75 un vecāki
7.VīriešiVesels skaitlis (8)Vīriešu skaits
8.SievietesVesels skaitlis (8)Sieviešu skaits

3.3. piemērs – datne 2011_01_PMLP_iedzivotaju_skaits.csv:

datums@pašvaldība@pATVK kods@teritorija@tATVK kods@vecuma grupa@vīrieši@sievietes

2011.01@IECAVAS NOVADS@406400@@@15-18@3400@2400

2011.01@IECAVAS NOVADS@406400@@@19-24@3700@4000

2011.01@AUCES NOVADS@460800@VĪTIŅU PAGASTS@460894@62-74@300@400

2011.01@RĪGA@010000@@@7-14@13000@13000

2011.01@VENTSPILS@270000@@@7-14@7000@9000

4. Datne satur informāciju par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes rīcībā esošo iepriekšējā gadā mirušo skaitu. Dati par mirušo skaitu apkopojami vienu reizi gadā pēc šo noteikumu 22.3. punktā minētā atgādinājuma saņemšanas un iesniedzami līdz kārtējā gada 1. aprīlim pēc aktualizētajiem datiem par iepriekšējo gadu;

4.1. datnes nosaukums tiek veidots pēc shēmas <yyyy>_04_PMLP_Miruso_skaits.csv;

4.2. CSV datnes struktūra:

Nr.
p. k.
NosaukumsTipsApraksts
1.GadsVesels skaitlisGads
2.PašvaldībaTeksts (100)Republikas pilsēta vai novads
3.pATVK kodsTeksts (20)Pašvaldības ATVK kods
4.TeritorijaTeksts (100)Pašvaldības teritorija
5.tATVK kodsTeksts (20)Teritorijas ATVK kods
6.Vecuma grupaTeksts (10)Vecuma grupas: 0–6; 7–14; 15–18; 19–24; 25–49; 50–61; 62–74; 75 un vecāki
7.VīriešiVesels skaitlis (8)Vīriešu skaits
8.SievietesVesels skaitlis (8)Sieviešu skaits

4.3. piemērs – datne 2011_04_PMLP_Miruso_skaits.csv:

gads@pašvaldība@pATVK kods@teritorija@tATVK kods@vecuma grupa@vīrieši@sievietes

2010@IECAVAS NOVADS@406400@@@25-49@3@2

2010@IECAVAS NOVADS@406400@@@50-61@7@4

2010@AUCES NOVADS@460800@VĪTIŅU PAGASTS@460894@25-49@4@2

2010@RĪGA@010000@@@0-6@10@10

2010@VENTSPILS@270000@@@67-74@9@10

5. Datne satur informāciju par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes rīcībā esošo iepriekšējā gadā dzimušo skaitu. Dati par dzimušo skaitu apkopojami vienu reizi gadā pēc šo noteikumu 22.3. punktā minētā atgādinājuma saņemšanas un iesniedzami līdz kārtējā gada 1. aprīlim pēc aktualizētajiem datiem par iepriekšējo gadu:

5.1. datnes nosaukums tiek veidots pēc shēmas <yyyy>_04_PMLP_Dzimuso_skaits.csv;

5.2. CSV datnes struktūra:

Nr.
p. k.
NosaukumsTipsApraksts
1.GadsVesels skaitlisGads
2.PašvaldībaTeksts (100)Republikas pilsēta vai novads
3.pATVK kodsTeksts (20)Pašvaldības ATVK kods
4.TeritorijaTeksts (100)Pašvaldības teritorija
5.tATVK kodsTeksts (20)Teritorijas ATVK kods
6.VīriešiVesels skaitlis (8)Vīriešu skaits
7.SievietesVesels skaitlis (8)Sieviešu skaits

5.3. piemērs – datne 2011_04_PMLP_dzimuso_skaits.csv:

gads@pašvaldība@pATVK kods@teritorija@tATVK kods@vīrieši@sievietes

2010@IECAVAS NOVADS@406400@@@3@2

2010@IECAVAS NOVADS@406400@@@7@4

2010@AUCES NOVADS@460800@VĪTIŅU PAGASTS@460894@4@2

2010@RĪGA@010000@@@10@10

2010@VENTSPILS@270000@@@9@10

Piezīmes.

1. pATVK1 – Pašvaldības administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators.

2. tATVK2 – Teritorijas (pagasta) administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 367Pieņemts: 01.07.2014.Stājas spēkā: 24.07.2014.Zaudē spēku: 09.06.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 143, 23.07.2014. OP numurs: 2014/143.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
267737
24.07.2014
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"