Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2/23

Smiltenē 2023. gada 25. janvārī
Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā
Apstiprināti ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2023. gada 25. janvāra lēmumu Nr. 31 (prot. Nr. 2, 30. §)

Precizēti ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2022. gada 29. marta lēmumu Nr. 142 (prot. Nr. 5, 55. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 45. panta otrās daļas 4. punktu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas 7. punktu,
Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, Ministru kabineta
2012. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 732 "Kārtība, kādā saņemama
atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas
pret publisku vietu
" 28. un 45. punktuPriekšvēlēšanu aģitācijas
likuma
22.1 panta otro daļu, Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija
noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldības nodevas" 12., 16.1 punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā saņemama Smiltenes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) atļauja reklāmu, reklāmas objektu, slietņu, izkārtņu, afišu, sludinājumu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu, citu informatīvo materiālu un vides objektu (turpmāk tekstā – reklāma vai reklāmas objekts) izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu un reklāmas vai objekta izvietošanas, izmantošanas, uzraudzības un kontroles kārtību Smiltenes novada administratīvajā teritorijā;

1.2. kārtību, kādā uzliek nodevu par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – nodeva), nosaka nodevas apmēru, nodevas aprēķināšanas un samaksas kārtību, nosaka personas, kuras ir atbrīvotas no noteiktās nodevas.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. Afiša – paziņojums vai reklāmas plakāts, kas satur informāciju par kultūras pasākumiem, koncertiem, izrādēm, sporta pasākumiem, izstādēm u.tml. ar norādītu pasākumu norises laiku un vietu un tiek īslaicīgi izvietots speciāli tam atļautās vietā;

2.2. Īslaicīga reklāma – visu veidu īslaicīga vizuāla informācija vai reklāma (paziņojums, aicinājums, uzsaukums, afiša, aģitācijas materiāli un politiskā reklāma (t.sk. priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli u.tml.), uz laiku līdz 1 (vienam) mēnesim;

2.3. Reklāmas devējs – persona, kas nolūkā gūt komerciālu vai citādu labumu pati izgatavo, izvieto vai izplata reklāmu vai objektu, vai kuras uzdevumā un interesēs cita persona izgatavo, izvieto vai izplata reklāmu vai objektu;

2.4. Reklāmas nesējs – objekts, uz kura izvieto reklāmu vai informāciju;

2.5. Slietnis – līdz 1,10 m augsts un līdz 0,75 m plats reklāmas objekts, kas tiek izvietots pie jebkuras iestādes, organizācijas vai saimnieciskās darbības veikšanas vietas tās darba laikā ne tālāk kā 2 metru attālumā no objekta vai pagalmā, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība;

2.6. Skatlogs – skatlogs un tā iekšējā daļa viena metra dziļumā no loga rūts, kas redzama no publiskas ārtelpas;

2.7. Vides objekts – speciāli izgatavots un uzstādīts jebkādas formas vai materiāla objekts (priekšmets) pilsētvidē, ar dekoratīvu un/vai kultūrvēsturisku funkciju vai objekts, kas kalpo vizuālās informācijas izvietošana.

3. Tiesības izvietot reklāmu vai objektu Smiltenes novadā ir visām personām, kas Ministru kabineta un šo noteikumu noteiktajā kārtībā saņēmušas atļauju reklāmas vai objekta izvietošanai un samaksājušas Pašvaldības nodevu par reklāmas vai objekta izvietošanu.

4. Par reklāmas saturu, karogu, valstu, pilsētu nosaukumu un simboliku, firmu, kā arī firmu un preču zīmēs lietoto nosaukumu (logotipu, simbolizējošo grafisko zīmju, kuros iekļauti burti, vārdi, teikumi u.tml.) iekļaušanu un izmantošanu reklāmās atbild reklāmas devējs.

5. Smiltenes novadā ir aizliegta patvaļīga reklāmu, reklāmas objektu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana.

II. Reklāmas, reklāmas objekta izvietošanas pamatprincipi

6. Smiltenes novada Būvvalde (turpmāk – Būvvalde), vērtējot reklāmas objekta izvietošanas pieļaujamību izvērtē, vai reklāmas objekts atbilst konkrētās teritorijas apbūves raksturam un mērogam, kā arī vai ir nodrošināta prasību izpilde, kas noteiktas teritorijas attīstības plānošanas dokumentos vai būvprojektos, ja tādi izstrādāti konkrētai teritorijai vai būvei.

7. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu konstruktīvā saistībā ar ēku:

7.1. jārespektē ēkas proporcijas;

7.2. reklāma vai reklāmas objekts nedrīkst daļēji vai pilnībā aizsegt ēkas arhitektoniskās detaļas (logus, karnīzes, fasādes dekorus u.c.);

7.3. jāievēro reklāmā pielietojamo materiālu atbilstība ēkas fasādes apdares materiāliem un ēkas arhitektoniskajam risinājumam;

7.4. reklāmas objekta stiprinājuma veids nedrīkst bojāt ēkas nesošās konstrukcijas;

7.5. perpendikulāri ēkas fasādei izvietota reklāmas objekta apakšējā mala nedrīkst atrasties zemāk par 2,5 m no zemes, neatkarīgi no tās platuma;

7.6. maksimāli pieļaujamais reklāmas objekta izvirzījums no ēkas sienas ir 1,3 m, ja reklāmas objekta ārējās malas attālums līdz brauktuvei nav mazāks par 0,7 m;

7.7. reklāmas un reklāmas objekta elektropiegādes kabeļi nedrīkst kontrastēt ar ēkas fasādi.

8. Valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana pieļaujama tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri, nepārveido saglabājamā kultūras pieminekļa substanci un neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu.

9. Valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsardzības zonā reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana pieļaujama tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri un nemazina tā kultūrvēsturisko vērtību.

10. Reklāmu vai reklāmas objektu atļauts izvietot tikai uz vizuāli sakoptas, sakārtotas ēkas fasādes.

11. Izvietojot reklāmas objektus ar vai bez piesaistes zemei, tie nedrīkst aizsegt skatu uz pilsētas vai lauku ainaviski vērtīgu panorāmu, valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, baznīcām, ielu un ceļu perspektīvi.

12. Izvietojot reklāmas objektu ar piesaisti zemei, reklāmas objekta elektroapgāde jāparedz pazemes kabeļos.

13. Minimālais attālums starp stacionāri izvietotiem reklāmas objektiem vai bloķētām stendu grupām ir 30 m. Attālums tiek atlikts starp vienā ielas pusē izvietotu reklāmas objektu vai bloķētas stendu grupas savstarpēji tuvākajām malām.

14. Slietņu izvietošana pieļaujama tikai tādos gadījumos, kad nav iespējams izvietot reklāmas objektu konstruktīvā saistībā ar ēku (objekts, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, atrodas pagrabstāvā vai pagalmā, vai augstāk par 1. stāva līmeni). Slietņi jāizvieto ne tālāk kā 2 m no ieejas ēkā vai teritorijā, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, tie jāizvieto vienā līnijā un gājēju plūsmai jāatstāj ne mazāk kā 1,5 m no ietves platuma. Slietnim jābūt ne lielākam par 1,50 m augstumā un 1 m platumā.

15. Reklāmas objektu izvietošanas un saskaņošanas kārtību gar braucamajiem ceļiem noteic Ministru kabineta 2005. gada 7. jūnija noteikumi Nr. 402 "Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana.

16. Smiltenes pilsētā aizliegts izvietot reklāmas un reklāmas objektus Baznīcas laukumā 1, 10, Pils ielā 2, bet īslaicīgi atļauts izvietot (uz laiku līdz vienam mēnesim) Smiltenes novada pašvaldības un tās iestāžu rīkoto pasākumu reklāmas un informāciju par tiem.

17. Smiltenes pilsētas centra teritorijā (1. pielikums) un centra teritoriju norobežojošo ielu abās pusēs aizliegts izvietot stacionārus reklāmas objektus ar piesaisti zemei (neattiecas uz sabiedriskā transporta pieturu vietām), ja to izvietojums nav tiešā saistībā ar reklāmas devēja saimnieciskās darbības veikšanas vietu.

18. Aizliegts izvietot reklāmu un reklāmas objektus uz inženiertehniskām būvēm, elektrības sadales kastēm, transformatoriem.

19. Aizliegts izvietot īslaicīga rakstura reklāmas un informatīvus materiālus – plakātus, afišas, sludinājumus, aģitācijas materiālus un citus informatīvos materiālus uz žogiem, nožogojumiem un sētām, ēku fasādēm, jaunbūvēm, apgaismošanas stabiem, inženiertehniskām būvēm, elektrības sadales kastēm, transformatoriem un citiem inženiertehnisko komunikāciju būvju elementiem, ceļu satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem un informatīvajām norādēm, pilsētas labiekārtojuma elementiem, reklāmas un dizaina elementu konstrukcijām, kā arī kokiem un apstādījumiem.

20. Aizliegts izvietot reklāmu un reklāmas objektu uz ūdens, arī izmantojot dažādus peldlīdzekļus (pontoni, plosti, kuģi, laivas u.tml.) un dažādus reklāmas izvietošanas palīglīdzekļus, izņemot gadījumus, ja reklāma vai reklāmas objekts tiek izvietots normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņota publiska izklaides, svētku pasākuma norises vietā un laikā.

21. Uz Smiltenes pilsētas administratīvajā teritorijā esošiem afišu stabiem, stendiem un Smiltenes pilsētas sabiedriskā transporta pieturvietu stendos atļauts izvietot Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldē saskaņotas afišas, plakātus un paziņojumus par pasākumiem, lekcijām, izstādēm, koncertiem u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku un vietu.

22. Smiltenes novada pagastu administratīvajās teritorijās uz pašvaldībai piederošiem stendiem atļauts izvietot attiecīgajā pagasta pārvaldē saskaņotas afišas, plakātus, paziņojumus un sludinājumus.

23. Pašvaldībā saskaņotu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana pieļaujama uz pašvaldībai piederošiem afišu stabiem Smiltenes pilsētā un uz pašvaldībai piederošiem stendiem novada pagastos.

24. Afišu stabus un sabiedriskā transporta pieturvietu stendus:

24.1. Smiltenes pilsētā apsaimnieko SIA "Smiltenes NKUP", ar noteikumu, ka katra ceturkšņa pirmajā pirmdienā visa uz afišu stabiem esošā informācija no afišu stabiem tiek notīrīta;

24.2. afišu stendus Smiltenes pilsētā un reklāmas baneru stendus uz autoceļa A2 apsaimnieko Smiltenes novada pašvaldības Saimnieciskās darbības nodaļa;

24.3. afišu stendus Smiltenes novada ciemos apsaimnieko Pašvaldības pagastu/apvienību pārvaldes.

25. Priekšroka reklāmas izvietošanai uz pašvaldības afišu stabiem, stendiem un Smiltenes pilsētas sabiedriskā transporta pieturvietu stendiem ir pašvaldības un tai pakļauto iestāžu rīkoto pasākumu reklāmas izvietošanai. Stendos izvietojamo afišu, plakātu un paziņojumu pieļaujamais izmērs ir A3 (297 mm x 420 mm), A2 (420 mm x 594 mm) un A1 (594 mm x 1189 mm) formāts.

26. Komersantiem, kas nodarbojas ar azartspēļu organizēšanu, uzturēšanu vai erotiska rakstura pakalpojumu sniegšanu, izkārtnēs, reklāmas objektos aizliegts izmantot skaņu specefektus.

27. Veicot inženierkomunikāciju vai ielu izbūvi, reklāmas objekti, kas izvietoti ielu sarkanajās līnijās, demontējami pēc Pašvaldības pirmā pieprasījuma. Demontāžu veic reklāmas devējs par saviem līdzekļiem.

28. Izvietojot īslaicīga rakstura reklāmu vai reklāmas objektu normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņota publiska izklaides, svētku pasākuma norises vietā un laikā, jāievēro šajos Noteikumos noteiktie reklāmas, reklāmas objekta izvietošanas pamatprincipi.

29. Gadījumā, ja ir vairāki pretendenti uz reklāmas objekta izvietošanu vienā un tajā pašā vietā uz Pašvaldībai piederošas zemes vai ēkas, tad tiesības izvietot reklāmas objektu pašvaldība var noteikt konkursa kārtībā.

30. Reklāmas pie apgaismes stabiem drīkst izvietot tikai uz Pašvaldības izvietotajiem reklāmas nesējiem.

III. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana

31. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus publiskās lietošanas ārtelpās atļauts izvietot saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu, ievērojot šajos Noteikumos noteiktos reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas pamatprincipus, ekspluatācijas un demontāžas kārtību, kā arī paredzēto atbildību.

32. Priekšvēlēšanu aģitācijas periodā nedrīkst priekšvēlēšanu aģitācijai novietot galdus, uzsliet teltis un pārvietojamas nojumes šādās publiskās lietošanas ārtelpās Smiltenes novadā:

32.1. Baznīcas laukumā 1, Smiltenes pilsētā;

32.2. Baznīcas laukumā 10, Smiltenes pilsētā;

32.3. Pašvaldības iestāžu telpās un teritorijās;

32.4. Pašvaldībai piederošo kapitālsabiedrību, kuru funkcijas ir veselības aizsardzības, telpās un teritorijās;

32.5. Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošo kapsētu teritorijās un tām pieguļošajās teritorijās 25 m attālumā no kapsētu ārējās robežas.

IV. Reklāmas vai reklāmas objektu projektu izskatīšanas un saskaņošanas kārtība

33. Persona, kura vēlas izvietot izkārtni, mobilo reklāmu, reklāmas objektu ar piesaisti zemei vai bez tās, tīkla reklāmu, publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu, pašvaldībā iesniedz saskaņošanai reklāmas vai reklāmas objekta projektu, kas noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

34. Pašvaldībā nav jāsaskaņo reklāma un reklāmas objekti, kas tiek izvietoti normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņota publiska izklaides, svētku pasākuma norises vietā un laikā. Reklāmas un reklāmas objektu izvietošana publiska izklaides, svētku pasākuma norises vietā un laikā jāskaņo ar attiecīgā pasākuma organizētāju.

35. Būvvalde izskata reklāmas vai reklāmas objekta projektu un septiņu darbdienu laikā (10 darbdienu laikā, ja nepieciešams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums) un pozitīva lēmuma gadījumā izsniedz reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju."

36. Būvvalde ir tiesīgs pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju, ja reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana neatbilst šo noteikumu prasībām. Ja Būvvalde ir pieņēmusi lēmumu par atteikumu izsniegt reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju, tā iesniedzējam sniedz informāciju par konstatētajiem trūkumiem un turpmāk nepieciešamo rīcību.".

37. Būvvalde ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu izdarīt grozījumus reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujā saistībā ar reklāmas vai reklāmas objekta grafiskā dizaina maiņu, ja reklāmas vai reklāmas objekta projektā nav ievērotas šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos ietvertās prasības vai arī nav iesniegti normatīvajos aktos noteiktie dokumenti.

V. Reklāmas vai reklāmas objekta ekspluatācija un demontāža

38. Reklāmas devējs ir tiesīgs izvietot reklāmu vai reklāmas objektu un ekspluatēt to tikai pēc pašvaldības reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas saņemšanas, atļaujā noteikto nosacījumu izpildes, pašvaldības nodevas samaksas, kā arī ievērojot reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas derīguma termiņu.

39. Reklāmas devējam tā izvietotā reklāma vai reklāmas objekts jāuztur tehniskā un augstvērtīgā vizuāli estētiskā kārtībā, objektam jābūt piestiprinātam statiski drošā veidā. Ja reklāmas objekta konstrukcijas nav drošas un apdraud personu dzīvību, veselību, drošību vai īpašumu, reklāmas devējam, bet ja tas nav noskaidrojams vai tāda nav, tad zemesgabala vai būves, uz kuras izvietota reklāma, īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums nekavējoties veikt reklāmas sakārtošanu vai demontāžu.

40. Reklāmas objekts ar savu tehnisko stāvokli nedrīkst radīt apdraudējumu cilvēku veselībai vai dzīvībai.

41. Par reklāmas objekta konstrukciju drošību un elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību normatīvo aktu prasībām, ekspluatācijas prasībām un demontāžu ir atbildīgs reklāmas devējs.

42. Ja reklāmas devējs attiecīgās reklāmas izvietošanas vietā ir izbeidzis saimniecisko darbību vai beidzies reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas derīguma termiņš, reklāmas devējam jāveic reklāmas vai reklāmas objekta demontāža 15 (piecpadsmit) dienu laikā, sakārtojot reklāmas izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot pamatu demontāžu utt.).

43. Būvvalde ir tiesīga izskatīt jautājumu un pieņemt lēmumu par reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu šādos gadījumos:

43.1. ja reklāma vai reklāmas objekts netiek ekspluatēts atbilstoši prasībām, netiek uzturēts drošā tehniskā un augstvērtīgā estētiski vizuālā stāvoklī;

43.2. ja reklāmas devējs attiecīgās reklāmas izvietošanas vietā ir izbeidzis saimniecisko darbību vai beidzies reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas derīguma termiņš un reklāmas devējs vai attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nav veicis reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu, atbilstoši šo Noteikumu prasībām;

43.3. ja reklāma vai reklāmas objekts uzstādīts, nesaņemot pašvaldības reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju vai uzstādīts neatbilstoši saskaņotajam reklāmas vai reklāmas objekta projektam;

43.4. ja izvietota reklāma vai reklāmas objekts un nav izpildīti reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujā minētie nosacījumi;

43.5. ja par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu nav samaksāta pašvaldības nodeva, atbilstoši noslēgtajam līgumam.

44. Pirms šo noteikumu 43. punktā minētā lēmuma pieņemšanas Būvvalde Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā nosūta reklāmas devējam un attiecīgā nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītajam brīdinājumu par nepieciešamību demontēt reklāmu vai reklāmas objektu. Gadījumos, ja reklāmas devējs nav atrodams, tad brīdinājumu nosūta tikai attiecīgā nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam.

45. Ja viena mēneša laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas un šo Noteikumu 43. punktā minētā lēmuma spēkā stāšanās dienas reklāma vai reklāmas objekts netiek demontēts, pašvaldība ir tiesīga organizēt nepieciešamos pasākumus reklāmas demontāžai.

46. Pašvaldība ir tiesīga bez brīdinājuma organizēt nepieciešamos pasākumus reklāmas objekta demontāžai šādos gadījumos:

46.1. ja reklāmas objekts ar savu tehnisko stāvokli rada apdraudējumu cilvēku veselībai vai dzīvībai un tas nav demontēts pēc pašvaldības pirmreizēja pieprasījuma;

46.2. ja tiek konstatēts šo noteikumu 18. punkta pārkāpums.

47. Pirms reklāmas vai reklāmas objekta demontāžas darbu uzsākšanas pašvaldība sastāda aktu, kurā fiksē reklāmas tehnisko un vizuālo stāvokli, aktam pievieno reklāmas vai reklāmas objekta fotofiksāciju.

48. Reklāmas devējam tiek nosūtīts pašvaldības sagatavots rēķins par attiecīgās reklāmas vai reklāmas objekta demontāžas un uzglabāšanas izdevumiem.

49. Reklāmas devējam ir pienākums segt izdevumus, kas saistīti ar reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu un uzglabāšanu.

50. Ja šo Noteikumu 48. punktā minētais rēķins nav apmaksāts, tad pašvaldība vēršas ar prasību tiesā atlīdzināt reklāmas vai reklāmas objekta demontāžas un uzglabāšanas izdevumus.

51. Demontēto reklāmu vai reklāmas objektu pašvaldība uzglabā 3 (trīs) mēnešus, pēc tam tas tiek utilizēts bez iespējas atgūt. Pašvaldība nekompensē utilizētas reklāmas vai reklāmas objekta vērtību.

VI. Nodeva par reklāmas, reklāmas objekta vai aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās

52. Nodevas par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Smiltenes novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – nodeva) objekts ir:

52.1. reklāmu izvietošana un eksponēšana publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu;

52.2. tādas izkārtnes izvietošana un eksponēšana publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, kas nav izvietota tādā nekustamajā īpašumā (zemesgabalā vai būvē), kurā atrodas attiecīgā iestāde vai kurā attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona tieši veic saimniecisku darbību, un kas nesatur informāciju par iestādes vai personas nosaukumu, darbības veidu, darba laiku, pārdodamo produkciju vai sniegtajiem pakalpojumiem, kontaktinformāciju (arī tīmekļa vietnes adresi).

53. Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu, saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu, Pašvaldība aprēķina un iekasē nodevu, piemērojot šajos saistošajos noteikumos noteikto nodevas aprēķinu.

54. No nodevu samaksas atbrīvotas šādas personas:

54.1. fiziskas vai juridiskas personas par tādas reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu, kas izvietota tādā nekustamajā īpašumā (zemes vienībā vai būvē), kurā attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona tieši veic saimniecisku darbību, un kas var saturēt informāciju par personas nosaukumu, darbības veidu, darba laiku, pārdodamo produkciju vai sniegtajiem pakalpojumiem, kontaktinformāciju (arī tīmekļa vietnes adresi);

54.2. valsts un Pašvaldības iestādes, Pašvaldības kapitālsabiedrības, publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās Pašvaldībai pieder kapitāla daļas, biedrības un nodibinājumi, kuros Pašvaldība ir biedrs;

54.3. labdarības pasākumu rīkotāji, ja reklamētā labdarības pasākuma ietvaros tiek vākti līdzekļi, kuri tiek nodoti Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu;

54.4. dabas (vides) un veselības aizsardzību un ar to saistīto bezmaksas pasākumu (ja netiek reklamēts konkrēta ražotāja produkts vai pakalpojums) rīkotāji, ja pasākuma norises vieta ir Smiltenes novada administratīvajā teritorijā;

54.5. kultūras, kultūrvēsturisko, sporta, tūrisma, bērnu un jaunatnes, izglītības un zinātnes bezmaksas pasākumu rīkotāji, ja pasākuma norises vieta ir Smiltenes novada administratīvajā teritorijā;

54.6. persona, kas izvieto reklāmu normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņota publiska izklaides un svētku pasākuma norises vietā un laikā.

55. Nodeva netiek piemērota:

55.1. valsts un pašvaldības rīkoto un atbalstīto vietējo un starptautisko pasākumu reklāmai un informācijai par tiem (arī svētku noformējumam);

55.2. informācijai par Smiltenes novadu – norādes, informatīvās kartes, shēmas u.c.;

55.3. informācijai, kas tiek izvietota īslaicīgi (uz laiku līdz vienam mēnesim), par aktuālo teātra, kino repertuāru;

55.4. saskaņotas reklāmas izvietošanai uz afišu stabiem Smiltenes pilsētā un uz pašvaldībai piederošiem reklāmas stendiem novada pagastos.

56. Nodevas apmērs:

56.1. ja reklāma vai reklāmas objekts tiek izvietots ilgāk par vienu mēnesi, tiek aprēķināta nodeva pēc formulas:

Nodeva = Tp x Z x T x R x Lm, kur

Tp – nodevas pamata likme,

Z – zonas koeficients,

T – tematikas koeficients,

R – reklāmas laukums kvadrātmetros,

Lm – reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas ilgums pilnos mēnešos,

56.2. ja reklāma vai reklāmas objekts tiek izvietots īslaicīgi (uz laiku līdz vienam mēnesim), tiek aprēķināta nodeva pēc formulas:

Nodeva = Tp x Kd x Z x T x R x Ld, kur

Tp – nodevas pamata likme,

Kd – dienas nodevas koeficients,

Z – zonas koeficients,

T – tematikas koeficients,

R – reklāmas laukums kvadrātmetros,

Ld – reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas ilgums dienās,

56.3. nodevas pamata likme ir noteikta 1 euro;

56.4. nodevas pamata likme par priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem ir noteikta 2 euro;

56.5. dienas nodevas koeficients ir noteikts 0,30;

56.6. zonas koeficientu nosaka, ņemot vērā konkrētās teritorijas ģeogrāfisko novietojumu un apdzīvotības blīvumu (zonu izvietojums 2. pielikumā):

56.6.1. 1. zona – 4;

56.6.2. 2. zona – 3;

56.6.3. 3. zona – 2;

56.6.4. pārējā novada teritorija – 1;

56.6.5. mobilajai reklāmai piemērojams zonas koeficients – 1;

56.7. tematikas koeficientu nosaka, ņemot vērā reklāmas tematiku:

56.7.1. izglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas, medicīnisko un veselības nostiprināšanas pakalpojumu, sporta nodarbību reklāmas – 0,5;

56.7.2. kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta, ģimenes, bērnu un jauniešu u.tml. pasākumu ar komerciālu raksturu reklāmas – 0,5;

56.7.3. tūrismu veicinoša reklāma – 0,6;

56.7.4. tirgus, gadatirgu reklāma – 0,6;

56.7.5. priekšvēlēšanu aģitācijas reklāma – 0,5;

56.7.6. pārējās reklāmas – 1;

56.7.7. reklāmai vai reklāmas objektam, kas izvietots uz laiku īsāku par vienu dienu, tiek piemērota pilna apmēra dienas nodeva;

56.7.8. reklāmai vai reklāmas objektam, kas izvietots ilglaicīgi, tiek piemērota pilna apmēra dienas nodeva.

57. Atlaide 50 % apmērā no šo noteikumu 56. punktā noteiktās nodevas tiek piemērota nodevas maksātājiem – Smiltenes novadā juridisko adresi reģistrējušām fiziskām personām (individuālajiem komersantiem) vai komercsabiedrībām (personālsabiedrībām un kapitālsabiedrībām).

58. Nodevas apmēru aprēķina Smiltenes novada Būvvalde.

59. Nodeva nomaksājama saskaņā ar Pašvaldības Finanšu nodaļas sagatavoto un izsniegto rēķinu.

60. Nodeva pilnā apmērā nomaksājama par īslaicīgo (uz laiku līdz vienam mēnesim) reklāmu vai reklāmas objektu un priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu izvietošanu, saskaņā ar Pašvaldības sagatavoto rēķinu, kas tiek izsniegts vienlaicīgi ar reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju. Nodeva nomaksājama ne vēlāk kā vienu dienu pirms reklāmas vai reklāmas objekta vai priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas.

61. Gadījumā, ja nodevas maksātājs kavē nodevas nomaksu, tad tiek aprēķināta kavējuma nauda 1 % apmērā no nenomaksātās summas par katru kavēto dienu.

62. Nodeva nomaksājama Pašvaldības pamatbudžeta kontā un to izlieto saskaņā ar apstiprināto Pašvaldības budžetu.

63. Pārmaksātās nodevas summas, pamatojoties uz nodevas maksātāja motivētu iesniegumu, tiek atmaksātas maksātājam. Par pārmaksātām nav uzskatāmas tās nodevas summas, kas aprēķinātas un iekasētas, pamatojoties uz reklāmas devēja iesniegtajiem datiem, ja pēc nodevas samaksāšanas reklāmas devējs labprātīgi, saskaņojot ar Pašvaldību, samazinājis reklāmas eksponēšanas ilgumu vai reklāmas laukuma platību.

VII. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu

64. Par šo noteikumu pārkāpšanu fiziskām vai juridiskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu šādā apmērā:

64.1. līdz piecpadsmit naudas soda vienībām, ja tiek pārkāpts šo noteikumu 39. vai 42. punkts;

64.2. no piecpadsmit līdz trīsdesmit naudas soda vienībām, ja tiek pārkāpts šo noteikumu 9. punkts;

64.3. no trīsdesmit līdz sešdesmit naudas soda vienībām, ja tiek pārkāpts šo noteikumu 40. punkts.

65. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu 64. punktā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Smiltenes novada pašvaldības policijas amatpersonas.

66. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Smiltenes novada pašvaldības Administratīvā komisija.

VIII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

67. Smiltenes novada Būvvaldes lēmumu par atteikumu izsniegt reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju vai atteikumu izdarīt grozījumus reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujā var apstrīdēt Smiltenes novada pašvaldības domē.

68. Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

69. Smiltenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

IX. Noslēguma jautājums

70. Reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas saskaņojumi, kas izsniegti līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgi līdz tajos norādītā derīguma termiņa beigām.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
1. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2023. gada 25. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2/23
"Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās,
kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā"

2. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2023. gada 25. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2/23
"Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās,
kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā"

Saistošo noteikumu "Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija 

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums 1.1. Noteikt reklāmu un reklāmas objektu izvietošanas, ekspluatācijas, grafiskā dizaina maiņas saskaņošanas kārtību, demontāžas kārtību, atļaujas izsniegšanas kārtību reklāmu un reklāmas objektu izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, kā arī atbildību par šo noteikumu neievērošanu. Noteikumos ietvertie termini lietoti Reklāmas likuma un saistīto normatīvo aktu izpratnē. Pašvaldību likuma 44. panta otrā daļa dod tiesības pašvaldībai pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi – reklāmas un informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu; (Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 2. punkts.

1.2. Apvienojoties Smiltenes, Apes un Raunas novadu pašvaldībām, no 2021. gada 1. jūlija ir izveidota Smiltenes novada pašvaldība. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtēja novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus līdz 2022. gada 31. decembrim.

1.3. Smiltenes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), izvērtējot novadā spēkā esošos saistošo noteikumus par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā ir izstrādājusi jaunus saistošos noteikumus "Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā".

1.4. Pašvaldību likuma 44. panta otrā daļa dod tiesības pašvaldībai pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi – reklāmas un informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu (Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 2. punkts, Pašvaldības likuma 45. panta 2. daļas 4. punkts) piemērošanu. 

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu 2.1. Saistošajiem noteikumiem nav ietekme pašvaldības budžeta izdevumu daļā. Noteikumu projekta izpilde neietekmēs pašvaldībai pieejamos cilvēkresursus un tiks īstenots esošo cilvēkresursu ietvaros, papildus resursi sakarā ar jaunu institūciju vai darba vietu veidošanu un esošo institūciju kompetences paplašināšana, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešama.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci 3.1. Saistošo noteikumu regulējums attiecas uz personām, kas vēlas izvietot reklāmu vai vizuālas komunikācijas objektu Smiltenes novadā: Saistošo noteikumu mērķgrupa ir personas, kas izvieto reklāmu vai reklāmas objektu, priekšvēlēšanas aģitācijas materiālus publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, uz novada administratīvajā teritorijā esošām būvēm, zemes vienībām, kā arī citās tam atvēlētās vietās. Saistošie noteikumi sniedz pozitīvu:

3.1.1. sociālo ietekmi – ietekmi uz cilvēku dzīvesveidu, kultūru, labsajūtu, sabiedrību kopumā, kā arī ietekmi uz konkrētām sabiedrības grupām, tai skaitā sociālās atstumtības riskam pakļautajām sabiedrības grupām, personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām, uz dzimumu līdztiesību;

3.1.2. ietekmi uz vidi – ar saistošo noteikumu īstenošanu tiek nodrošinātas uzraudzītas un kontrolētas tiešas vai netiešas pārmaiņas vidē, kas ietekmē vai var ietekmēt cilvēku, viņa veselību un drošību, kā arī vides bioloģisko daudzveidību, augsni, zemes dzīles, ūdeni, gaisu, klimatu, ainavu, kultūras un dabas mantojumu. Saistošie noteikumi sniedz pozitīvu ietekmi uz iespējamu pakļautību avāriju vai katastrofu riskiem un visu minēto jomu mijiedarbību;

3.1.3. ietekme uz iedzīvotāju veselību – tiešu ietekmi uz cilvēku veselību Saistošie noteikumi nesniedz, taču tiek nodrošināta cilvēku veselībai un drošībai atbilstoša vide. Ar saistošajiem noteikumiem tiek nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas veselības jomā;

3.1.4. ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – ar saistošajiem noteikumiem tiešā mērā tiek veicinātas uzņēmējdarbības aktivitātes, jaunu uzņēmumu veidošanās un esošo uzņēmumu attīstība un izaugsme, kā arī paaugstināta to konkurētspēja un nodrošināta vienlīdzīgi konkurences nosacījumi;

3.2. saistošo noteikumu tiesiskā regulējuma mērķgrupa ir personas, kas izvieto reklāmu vai reklāmas objektu, priekšvēlēšanas aģitācijas materiālus. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupai jaunas tiesības, bet uzliks jaunus pienākumus veikt par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā saskaņošanu Smiltenes novada pašvaldībā un nodevas nomaksu, nodrošinot vienlīdzīgas tiesības un iespējas pašvaldības administratīvajā teritorijā, veicinās tiesību realizēšanu;

3.3. Ietekme uz konkurenci – Saistošie noteikumi sniedz tiešu ietekmi brīvai un godīgai konkurencei, nodrošina vienlīdzīgas iespējas pakalpojumu un preču reklāmai un informācijas paušanai attiecībā uz saistīto pakalpojumu un preču pieejamību.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām 4.1. Atļauju izsniedz Pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Būvvalde".

4.2. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Smiltenes novada Pašvaldības policijas amatpersonas.

4.3. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata Smiltenes novada pašvaldības Administratīvā komisija.

4.4. No saistošajos noteikumos iekļautajām normām Smiltenes novada pašvaldības amatpersonu un Administratīvās komisijas funkcijas un uzdevumi netiek paplašināti vai sašaurināti.

4.5. Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos persona var vērsties Smiltenes novada pašvaldībā personīgi vai rakstot uz elektronisko pasta adresi: dome@smiltenesnovads.lv.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem 5.1. Saistošo noteikumu projekts paredz Smiltenes novada pašvaldības autonomo funkciju izpildi.

5.2. Saistošo noteikumu piemērošana neietekmēs citas Smiltenes novada pašvaldības funkcijas.

5.3. Noteikumu projekta izpilde neietekmēs pašvaldībai pieejamos cilvēkresursus un tiks īstenots esošo funkciju un resursu ietvaros.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu 6.1. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanā netiek paredzēta jaunu institūciju izveide, esošo likvidācija vai reorganizācija.

6.2. Saistošo noteikumu izpildi nodrošina: Pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Būvvalde"; "Smiltenes novada Centrālā administrācija" struktūrvienība "Finanšu nodaļa"; pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Pašvaldības policija"; Smiltenes novada pašvaldības Administratīvā komisija.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana 7.1. Saistošie noteikumi paredz nosacījumus reklāmu, reklāmas objektu, izkārtņu, priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, kā arī nosaka samērīgu piemērošanas kārtību un atbildību par noteikumu neievērošanu.

7.2. Saistošie noteikumi paredz personas un reklāmas veidus, kas izvietojami bez nodevas nomaksas. Saistošo noteikumu projekta prasības uz tā izpilde neradīs papildus izmaksas. Noteikumi paredz tikai Noteikumu mērķa sasniegšanai nepieciešamos nosacījumus, pašvaldībā pieejamo resursu ietvaros.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām 8.1. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltenesnovads.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos un izskatīt domes pastāvīgās komitejas sēdē.

8.2. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā pašvaldības tīmekļa vietnē www.smiltenesnovads.lv.

8.3. Sabiedrības viedokļa izteikšanas termiņš noteikts divas nedēļas no publicēšanas dienas – no 2023. gada 9. janvāra līdz 2023. gada 23. janvārim.

8.4. Pēc Saistošo noteikumu projekta publicēšanas par to nav saņemti sabiedrības priekšlikumi vai iebildumi.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2/23Pieņemts: 25.01.2023.Stājas spēkā: 21.04.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 77, 20.04.2023. OP numurs: 2023/77.36
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
341282
21.04.2023
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"